Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 16. november 2017

Byrådet - 16-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 16. november 2017 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
208 Godkendelse af dagsorden
209 Spørgetid
210 Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017
211 Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED
212 Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier
213 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner
214 Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev
215 Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning
216 Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse
217 Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi
218 Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer
219 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler
220 Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme
221 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove
222 Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads
223 Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken
224 Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby
225 Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede
226 Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe
227 Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne
228 Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven
229 Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise
230 Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe
231 Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018
232 Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer
233 Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station
234 Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus
235 Frigivelse af overførte anlæg
236 Etablering af nyt værested i Haslev by
237 Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018
238 Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018
239 AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme
240 Vedtægtsændring i AffaldPlus
241 Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger
242 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte
243 Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte
244 Status på ejendomsstrategien
245 Møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017
246 Meddelelser
247 Tilbud på køb af ejendom
248 Køb af ejendom
249 Meddelelser

208. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 209. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Der blev stillet spørgsmål om afspærring af adgangsvej til kysten ved Lll. Torøje samt om opsætning af shelter m.v.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 210. Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. november opgjort til 114,4 mio. kr. og ligger således 4,6 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. 1. oktober.
I samme periode 2016 faldt 12 mdrs. likviditeten med 8,2 mio. kr.
12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 44,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. november 2016.


Pr. 1. november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 141,5 mio. kr. Det er en stigning på 25,2 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. oktober.
I samme periode 2016 faldt 3 mdrs. likviditeten med 9 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 9,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. november 2016.

Den forholdsmæssige store stigning i 3 mdrs. likviditeten i forhold til sidste opgørelse kan i høj henføres til at den ikke længere påvirkes negativt af betalingen for privat- og efterskoler i juli og den positive effekt af indbetalte ejendomsskatter august - september.

For første gang i 2 år kan der pr. 1. oktober 2017 konstateres en stigning i 12 mdrs. likviditeten. Dette skyldes at gældsafviklingen (90 mio. kr.) i september 2016, ikke længere påvirker udviklingen i 12 mdrs. likviditeten men alene det generelle niveau.


Restanceopgørelse pr. 30. september 2017

 

Tilgodehavende er siden sidste opgørelse pr. ultimo juni steget med 8,2 mio. kr., og kan i hovedgrupper specificeres således:

 

Restance pr. 30.6.2017

Restance pr.

30.9.2017

Gebyr og afgifter opstået før 1.4.2013

1.267.4656

1.253.764

Daginstitution

4.162.773

3.991.149

Ejendomsskatter

1.556.888

2.550.105

Boligstøtte – 1997-2013

3.839.869

3.705.577

Indskudslån

6.229.760

6.293.391

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

11.382.504

11.327.802

Billån

44.609

51.405

Musikskolen

45.020

38.045

Huslejer

654.006

1.025.901

Diverse kommunale regninger

9.186.532

9.388.945

Mellem kommunale krav

1.775.051

7.269.272

Interne regninger

884.875

2.301.413

Restance i alt

41.029.359

49.196.774

 

 

Særlige opkrævnings indsatser i 2017

 

Opkrævningsenheden har i år haft et særligt fokus på nedbringelse af daginstitutionsbetalingerne og ejendomsskatterne.

 

Daginstitution og SFO-restancer

Indsatsen har bestået i, at der hen over sommeren har været skrevet og taget kontakt til skyldnerne. Der har været telefonisk kontakt til 158 borgere, hvoraf der er lavet 70 betalingsaftaler, og der er tilmeldt yderligere 64 borgere til Betalingsservice, så den løbende betaling bliver betalt rettidigt. 21 er blevet vejledt i muligheden for at søge en hel eller delvis friplads. Der bliver løbende fuldt op på kravene, og om betalingsaftaler bliver overholdt.

Ejendomsskat

Indsatsten på inddrivelsen har bestået i, at der også her er taget telefonisk kontakt til skyldnerne. Der er pt. lavet 67 betalingsaftaler på ejendomsskatten, som forventes at være tilbagebetalt senest den 31. januar 2018.

Der ringes for tiden ud til alle skyldnerne, her bliver de oplyst om, at der skal være betalt senest 31. januar 2018, hvorefter de kan forvente at blive indkaldt til en udlægs forretning.

Kommunerne overtog inddrivelsen af ejendomsskatter fra SKAT den 2. februar 2017, og opkrævningssystemet er ved at blive underbygget, så der kan foretages de første udlægsforretninger lige først i det nye år. Inden udlægsforrentningen iværksættes, vil der blive oplyst om dette ved annoncering i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside.

Generelt

Opkrævningsgruppen arbejder videre med tiltag for at sikre, at tilgodehavender ikke stiger.  Der er udpeget fokus områder, som der vil blive kigget nærmere på i løbet af efteråret. Der kan allerede nu ses en effekt af de ekstra indsatser, der er foretaget, blandt andet på daginstitutionsområdet og ejendomsskatterne samt på de udvalgte regningsdebitorer, som beskrevet nedenfor.

 

Bemærkninger til restancen på særlige fokus områder:

 

Ejendomsskatterestancen er steget med 993.216 kr. i forhold til sidste opgørelse. Dette skyldes at 2. rate af ejendomsskatten er forfalden til betaling i august måned.  Der udsendes tre rykkerskrivelser til borgerne for betaling af 2. rate. Ved første rykkerkørsel modtog 911 borgere en rykkerskrivelse og ved anden rykkerkørsel modtog 304 borgere en rykkerskrivelse.

Kontanthjælpsområdet er faldet med ca.100.000 kr. siden sidste opgørelse, og udgør nu et tilgodehavende på ca. 11,3 mio. kr. Der er afskrevet/bortfaldet krav for kr. 381.210 i 3. kvartal 2017. Jf. lovgivningen hvor tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at det økonomisk har været muligt at fastsætte en betalingsordning.

Det mellemkommunale område udviser en stigning i forhold til sidste opgørelse på ca. 5,5 mio. kr. Det skyldes betalinger for september måned, som først er modtaget i starten af oktober, så den reelle restance på dette område udgør 1.693.917 kr. Det består blandt andet af et krav til Gribskov kommune på omkring 500.000 kr., hvor der ventes på en afgørelse i Ankestyrelsen. Herudover er der gammelt krav til Københavns Kommune på omkring 200.000 kr., her er der en tvist om kravets rigtighed. Udover mellemkommunale krav indeholder området også restancer til forældre, som er sat i egenbetaling for eget anbragt barn. Restancen til dette udgør omkring 400.000 kr., fordelt på 33 forældre.

Boligindskudslån ligger nogenlunde stabilt med en restance på omkring 6,3 mio. kr. Der har været iværksat træk hos Udbetaling Danmark, hvor det er muligt at trække i den løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån. P.t. gennemgås området endnu engang for om, det er muligt at foretage træk hos nye skyldnere.

Regningsdebitorer udgør ca. 9,3 mio. kr. Regningsdebitorer vedrører regninger fra centre og institutioner og dækker blandt andet over, fraflyttet, akutboliger, biblioteks gebyr og erstatninger, betaling for mad og serviceydelser på plejecentre, for meget udbetalt sygedagpenge, omsorgsområdet mm. Der har været en større stigning på sygedagpenge over året, området har været i særligt fokus, og der arbejdes på at gøre en ekstra indsats for inddrivelse. Vi har kørt en ekstra indsats på omsorgsområdet over sommeren, med at ringe og skrive til borgerne, det udviser nu en effekt på en merindtægt på 81.000 kr. i forhold til sidste opgørelse. Alle krav ligger til inddrivelse hos SKAT.

Musikskolen. En ekstra indsats vedrørende betaling til, har gjort, at restancen over året er faldet med 46.000 kr.

Huslejerne er steget til over 1,0 mio. kr. Dette dækker hovedsageligt at Husejernes Forsikringsselskab er gået konkurs og står med en gæld på 513.638 kr. Herudover er der et tilgodehavende hos Haslev Menigheds Daginstitutioner med 356.527 kr. Der er opstået en tvist, idet de mener, at de ikke skal betale denne husleje, da der tilsvarende ikke er blevet givet et højere driftstilskud.
 

Intern fakturering udgør 2,3 mio. kr. og tæller med i den samlet restance total. Området bliver fulgt op med rykkere til de pågældende afdelinger.

SKAT – EFI

Der er i juli kvartal 2017 modtaget indbetalinger fra SKAT EFI med 1.128.264 kr., heraf udgør modregning i børneydelserne til dækning for ej betalte daginstitutionsrestancerne med 782.000 kr. Det er stadig primært ejendomsskatterne der modtages afregninger på. 

SKAT EFI har trukket 175.031 kr. tilbage for tidligere afregninger. Det vedrører krav som de har retskraftvurderet, og derfor fundet uerholdelig. Dette bevirker, at de igen er i restance, eller må afskrive kravene grundet forældelse.

Der er i tredje kvartal modtaget afskrivninger for i alt 64.557 kr. diverse krav

Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo oktober (løbende priser):


2016: 1.639,6 mio. kr.


2017: 1.681 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (79,3 % i forhold til 83,3 %). Altså 4 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2016 var 80,1 og i 2015 var den 79,9.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2016 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 18. maj 2017 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.
Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø

586

Uddannelse

1.285

Børn og Familie

-52

Erhverv og Kultur

1.031

Økonomi

4.817

Social og Sundhed

4.849

Beskæftigelse

-230

Bevillinger i alt

12.286Følgende udvalgsområder har pr. ultimo oktober en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Børne- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo oktober opgøres til 85,6 procent svarende til 2,3 procentpoint over den vejledende
I 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 87,8 og i 2015 88,1 %.

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • PPR
 • SSP og opsøgende arbejde
 • Kommunal Tandpleje
 • Dagpleje og Daginstitutioner
 • Tilskud til privat institutioner m.v.
 • Opholdssteder m.v. for børn og unge
 • Plejefamilier


Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

 


Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo oktober (netto - løbende priser):


2016: 47,7 mio. kr. Forbrugsprocent: 26,7 *)


2017: 40,1 mio. kr. (Udgifter: 43,2 mio. kr., indtægter: 3,1 mio. kr.).
Forbrugsprocent: 35,1 *)

*): Negativ overført bevilling på Vibeengskolen (20,8 mio. kr. i 2017) ikke medregnet i forbrugsprocent.

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2017 på mere end 100.000 kr.
  Børne- og Familieudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter, der ligger over denne grænse.


Bilag:

1.      Finans (ejendomsskatte restancer ikke medtaget)

2.      Drift

3.      Anlæg

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 222:

 

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 211. Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED

Sagsnr: 05.01.12-A00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 4,0 millioner kr. til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 

Pengene skal bruges til udskiftning af gamle og udtjente lamper til strømbesparende og dæmpbare LED pærer.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,0 millioner kr. i 2018 til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 121:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 225:

Anbefales

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 212. Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

Sagsnr: 05.04.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,5 millioner kr. til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune. Dertil skal lægges 4,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

De 4,5 millioner kr. anvendes til anlæggelse/færdiggørelse af de stier som Teknik- og Miljøudvalgets prioriterede i 2017. (Lyngvej, Bråbyvej, Rådhusvej).

De 1,5 millioner kr. skal prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,5 millioner kr. i 2018 til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 122:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 226:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 213. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner

Sagsnr: 82.20.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 

Pengene skal imødekomme stigende børnetal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. i 2018 til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 123:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 227:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 214. Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev

Sagsnr: 05.01.02-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,5 millioner kr. til ny vej under jernbanen, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Dertil skal lægges 0,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene skal anvendes til projektering.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. til ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 124:

Anbefales til vejunderføring i Haslev.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 228:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 215. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

Sagsnr: 13.06.04-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 3,5 millioner kr. til byggemodning. Dertil skal lægges 2,9 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til byggemodninger, som prioriteres politisk.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 millioner kr. til byggemodning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 125:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 229:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 216. Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse

Sagsnr: 05.01.02-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse. Dertil skal lægges 0,25 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 126:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 230:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 217. Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi

Sagsnr: 82.07.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til opgradering af udearealer på Østskolen afdeling Karise skole svarende til de opgraderinger, der er foretaget på andre skoleafdelinger i forbindelse med ejendomsstrategien.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. til udearealer på Østskolen afd. Karise.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 127:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 231:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 218. Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer

Sagsnr: 82.09.01-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2 millioner kr. til energioptimeringer i kommunens bygninger.

Pengene anvendes til energibesparende tiltag.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2 millioner kr. til energioptimeringer.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 129:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 232:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 219. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler

Sagsnr: 05.03.06-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler. Dertil skal lægges 1 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 128:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 233:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 220. Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme

Sagsnr: 06.00.05-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 130:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 234:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 221. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove

Sagsnr: 05.01.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 

Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

 

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 131:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 235:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 222. Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 08.03.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 132:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 236:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 223. Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken

Sagsnr: 05.13.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 133:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 237:

Anbefales.

 

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 224. Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby

Sagsnr: 05.04.12-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 134:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 238:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

 Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 225. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 135:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 239:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 226. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 136:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 240:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 227. Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne

Sagsnr: 82.09.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

 

Pengene anvendes til analyse og gennemgang af indeklimaproblematikken på skoleområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 137:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 241:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 228. Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 139:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 242:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 229. Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise

Sagsnr: 06.20.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 138:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 243:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 230. Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

 

Der udarbejdes en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten inden der igangsættes yderligere arbejder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 140:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 244:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 

 231. Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018

Sagsnr: 05.13.00-G00-36-17 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat 1.000.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringer i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 – 2020.

 

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2016 og indeholder en liste med udpegede tiltag til forbedring af konkrete forhold på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i denne liste fremlægger Center for Plan & Miljø en konkret anlægsplan for det kommende budgetår i starten af 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der i budget 2018 er afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 til trafikhandlingsplanen.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 141:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 245:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 232. Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer

Sagsnr: 01.02.17-P16-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

De 0,25 mio kr. skal prioriteres af Erhvervs- og Kulturudvalget i 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,25 millioner kr. i 2018 til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 141:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 246:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 233. Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station

Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet i såvel 2018 som 2019 afsat 5,1 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Haslev Station. Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har endvidere givet tilsagn om yderligere 5.053.600 kr. til projektet, som således i alt har et budget på 15.253.600 kr.

 

Beløbet benyttes til køb af posthus og grund, etablering af busterminal med overdækkede ventefaciliteter, herunder toilet og informationstavler, samt forbedring af skiftemuligheder mellem cykel, bil bus og tog.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 15.253.600 kr. og frigives 10.153.600 kr. i 2018 til etablering af ny busterminal ved Haslev StationTeknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 143:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 247:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 234. Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus

Sagsnr: 00.30.08-P19-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018-2021 fremgår anlægsprojekt "Pulje til Unge Hus" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr. årligt.

Projektet, som det fremgår af budgetforliget, er tiltænkt ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet rådighedsbeløbet indgår i den vedtagne og budgetterede investeringsplan  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr.Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 142:

Anbefales, idet udvalget foreslår at "ungehus" skal forståes som en ramme, der kan understøtte og udvikle initiativer i samskabelse med unge i Faxe Kommune.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 248:

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 235. Frigivelse af overførte anlæg

Sagsnr: 00.30.08-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 pkt. 143 at overføre nedestående anlæg fra 2017 til 2018.

 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på nedenstående anlæg:
 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 142:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 249:

Punkt 1-12 i indstillingen anbefales.

Punkt 13 i indstillingen anbefales ikke.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 236. Etablering af nyt værested i Haslev by

Sagsnr: 27.54.08-A30-1-17 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Center for  Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger hermed status for arbejdet med etablering af et nyt værested i Haslev bymidte for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget, med henblik på anbefalinger overfor byrådet angående overførsel af anlægsbevillinger.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,6 milioner til et nyt værested.

Herudover er der afsat 0,8 millioner kr. til Café Perlen, som er en af de 10 indsatser under områdefornyelsen i Haslev. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere givet fristforlængelse for områdefornyelsen til ultimo december 2018. Det vil derfor være en mulighed at overføre denne anlægsbevilling til 2018.

Der foreslås følgende proces:

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etablers et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterådet

April 2018: Beslutning

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Afholdes inden for den vedtagne budgetramme. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • anlægsbevillingen på 2,6 millioner kr. til etablering af nyt værested "Perlen" overføres til budget 2018
 • procesplanen for etablering af nyt værested i Haslev godkendes

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevillingen på 0,8 millioner kr. i 2018 til pulje til områdefornyelsen i Haslev, Café Perlen

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 139:
Anbefales, idet overførslen af de 0,8 milllioner kr. vedr. områdefornyelsen og frigivelsen af midlerne godkendes af Byrådet.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2017, pkt. 93:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at sagen overføres og beløbet frigives i 2018.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 250:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 237. Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018

Sagsnr: 28.77.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges beregnede takster for 2018 på dagtilbudsområdet.

Taksterne er fastsat på baggrund af dagtilbudsloven. Ændring af takster kan ske med en måneds varsel, når det sker i forbindelse med nyt budgetår. Taksterne skal således godkendes og varsles inden den 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

I bilag 1 er oplistet hvilke udgifter der medtages i opgørelsen af de budgetterede bruttodriftsudgifter, der ligger til grund for beregning af takst og dermed forældrebetaling.  

De beregnede takster for 2017 og 2018 ser således ud:

 

Takster 2017

Takster 2018

Vuggestue

2.899,00 kr.

2.844,00 kr.

Børnehave

1.665,00 kr.

1.684,00 kr.

Dagpleje

2.582,00 kr.

2.606,00 kr.

Børnehave deltid

830,00 kr.

842,00 kr.

Kommunal frokostordning i daginstitutioner

547,00 kr.

549,00 kr.

Tilskud til privat pasning for børn fra 24 uger og indtil 3 år

6.402,00 kr.

5.607,00 kr.

Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år og indtil skolestart

4.655,00 kr.

4.590,00 kr.

 

Der er med budget 2018 vedtaget tilførsel af 2,1 mio.kr. til opnormering af pædagogisk personale i daginstitutioner. Beløbet indgår som en del af ovenstående takstberegning.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne for 2018 godkendes.Børne- og Familieudvalget, 31. oktober 2017, pkt. 84:

Anbefales

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Per Thomsen (A).

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 251:

Anbefales.

 

Notat vedr. takstændring for privat pasning for børn i alderen 24 uger og indtil 3 år vedhæftes som bilag.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 238. Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-14-17 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

 

Indsatssække er udgåede og sælges ikke længere fra Borgerservice.

 

Der ligger et foreløbigt forslag fra KL på skorstensfejerpriserne. De endelige priser for 2018 forligger først i december 2017 - januar 2018.

 

Priserne vedrørende farligt affald kendes endnu ikke, og taksterne herfor vil senere blive reguleret.

 

Foreløbige takster er vist med rødt i bilaget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2018 godkendes.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 108:

 

Godkendt.

Takster godkendes i Byrådet.

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Faxe Kommune har nu modtaget de manglende takster for farligt affald for 2018 fra Faxe Forsyning.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for farligt affald for 2018 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 117:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 252:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 239. AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme

Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17 Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

AffaldPlus ønsker at købe Sorø Fjernvarme og anmoder Faxe Kommune om godkendelse af opkøbet.

Ifølge § 8 i vedtægterne for AffaldPlus skal interessentkommunerne godkende anlægsinvesteringer i energiproducerende anlæg, som ikke baserer sig på affald.

Sorø Byråd har 23. august 2017 besluttet at godkende muligheden for, at AffaldPlus køber Sorø Fjernvarme, og AffaldPlus ønsker at behandle sagen på deres bestyrelsesmøde 27. oktober 2017.

Sorø Fjernvarme anlæg betjener i øjeblikket ca. 2500 husstande og bruger gas som afbrændingskilde. AffaldPlus ønsker at modernisere anlægget, og på sigt vil anlægget kunne indgå i affaldsstrategien og energiudnytte den vedholdige del af have- og parkaffald. Sorø Kommune stiller garanti for et lån på 182 millioner kr., som skal dække købsprisen på 25 millioner kr. og modernisering og renovering af anlæg og ledningsnet. AffaldPlus ønsker at beholde de gamle gaskedler som reserve og forbeholder sig ret til ændre brændsel alt efter hvilke muligheder, der opstår.

I bilaget har AffaldPlus beskrevet en selskabskonstruktion, hvor aktiviteten fra Sorø Fjernvarme placeres i et nonprofit aktieselskab ejet af AffaldPlus. Det er administrationens vurdering, at den beskrevne selskabskonstruktion ikke giver nogen økonomisk risiko for Faxe Kommune.

AffaldPlus driver på nuværende tidspunkt ikke noget anlæg, som leverer energi direkte til borgerne. Et køb af Sorø Fjernvarme kan derfor ses som en væsentlig udvidelse af AffaldPlus forretningsområde. Opgaven med at drive Sorø Fjernvarme er ikke essentielt for AffaldPlus og bidrager ikke direkte til kerneopgaven, da vedholdigt affald i stedet vil kunne blive energiudnyttet på anlæggene i Næstved eller Slagelse.

Gælden i det nye selskab vi stige op til 182 millioner kr., hvilket vurderes at være en væsentlig forøgelse af den samlede gældsbyrde i AffaldPlus.

På denne baggrund er det administrationens opfattelse, at AffaldPlus bør fokusere på sin kerneopgave og ikke udvide til nye forretningsområder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø FjernvarmeBeslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 104:

Tilbagesendes til fornyet behandling og afklaring af det tekniske/miljømæssige og den selskabsmæssige konstruktion i forslaget. AffaldPlus inviteres til et temamøde på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

AffaldPlus har fået lavet et juridisk notat med det formål, at vurdere om deres vedtægter kan holde til et køb af Sorø Fjernvarme. Advokaterne vurderer på side 3, andet sidste afsnit, at ønsket om opkøb af Sorø Fjernvarme vil kræve en ændring i AffaldPlus vedtægter. Notatet er vedlagt som bilag.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 116:

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler en overtagelse. Der fremlægges en særskilt sag om vedtægtsændringen til Økonomiudvalget.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 253:

Et flertal i økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

 

Camilla Meyer (A) kan ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, idet hun anbefaler administrationens indstiling.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Imod stemte Camilla Meyer (A) og Inger Andersen.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 240. Vedtægtsændring i AffaldPlus

Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af at AffaldPlus ønsker at opkøbe Sorø Fjernvarme, har de fået udarbejdet en juridisk vurdering, der konkluderer, at et køb af Sorø Fjernvarme og den dertil knyttede distribution samt den løbende drift af de pågældende aktiviteter gennem et helejet ”non profit” datterselskab, kræver, at vedtægterne ændres.

AffaldPlus har indhentet forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringen hos ankestyrelsen, samt udarbejdet forslag til, at vedtægterne ændres i henholdsvis § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, og § 8, stk. 2, således, at vedtægterne indeholder hjemmel til at varetage energidistribution. Vedtægtsændringerne giver AffaldPlus en generel mulighed for energidistribution, og bemyndigelsen er således ikke afgrænset til den konkrete sag.

Da Faxe kommune ikke havde modtaget disse oplysninger, således at de kunne indgå i Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sag nr. 116 "AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme", den 1. november 2017, besluttede udvalget, at der udarbejdes en særskilt sag om vedtægtsændringer til Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017.

Såfremt Økonomiudvalget følger Teknik- & Miljøudvalgets indstilling om, at AffaldPlus skal have mulighed for at købe Sorø Fjernvarme med tilhørende distribution, anbefales vedtægtsændringerne godkendt. 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At forslag til vedtægtsændringer godkendesØkonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 263:

Et flertal af økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

 

Camilla Meyer (A) kan ikke anbefale.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Indstillingen godkendt.

Imod stemte Camilla Meyer (A) og Inger Andersen (A).

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 241. Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger

Sagsnr: 03.11.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer 11 afdelinger med kommunale ældreboliger. Afdelingernes driftsregnskaber skal i henhold til gældende regler optages i Faxe Kommunes regnskab.  

Kommunens ældreboliger har gennem flere år været administreret af Boligkontoret Danmark. Dette er i praksis sket ved, at huslejeindtægter har været indbetalt af beboerne til Boligkontoret Danmark, som har afholdt de løbende udgifter i de enkelte afdelinger.   

 

Faxe Kommune har selv betalt renter og afdrag på de lån, som er optaget til finansieringen af ældreboligerne.

 

De overskydende likvider er månedsvist overført fra Boligkontoret Danmark til Faxe kommune.

Overførslerne fremgår som en teknisk mellemregning for hver afdeling.  

Boligkontoret Danmark har udarbejdet driftsregnskaber samt budgetter efter de regler, der gælder for almene boliger.

 

Center for HR, Økonomi og IT har bedt kommunens revisionsfirma, BDO, se på kommunens metode til optagelse af ældreboligerne i det kommunale regnskab. Baggrunden for involvering af BDO var, at der var opstået usikkerhed omkring den tidligere praksis.

BDO har herefter set på den standardiserede praksis, der har været anvendt frem til og med 2015 samt vurderet en af centeret udarbejdet og tilpasset model for 2016 regnskabet. Den tilpassede model er lavet sammen med kommunens daværende revisionsfirma, PWC og været grundlaget for regnskabsberegningerne for 2016 i februar 2017.

 

BDO konkluderer efter sin gennemgang interne fejlbogføringer, som udgør ca. 3,7 mio. kr. fordelt på de 11 afdelingsregnskaber.

Konkret drejer det sig i hovedsagen om, at driftsoverskuddet registreret på funktion 5.32.30 isoleret set har været 3,7 mio. kr. for højt. Teknisk er driftsoverskuddet i en række år bogført før kapitaludgifter, der i øvrigt er korrekt konteret på egen funktion i kommunens bogholderi. Denne praksis er hovedårsagen til afvigelsen på de 3,7 mio. kr.

 

Gennemgangen af centerets nye konverteringsmodel, som er anvendt på 2016 regnskaberne bekræftes af BDO som korrekt. BDO anbefaler dog, at modellen udsættes for mindre tilpasninger jf. BDO´s anbefalinger i sagens notat. Alternativt kunne være, at kommunen anvender BDO´s egen model for konvertering af driftsregnskaber på kommunale ældreboliger.

 

Lovgrundlag

Gældende lovgivning vedrørende ældreboliger.

Økonomi

En korrekt bogføringspraksis indebærer, at det ansvarlige driftsområde, Center for Ejendomme, skal tilføres cirka 3,7 mio. kr. i 2017 og de følgende år. Der er som sådan ikke tale om nye udgifter, men at der teknisk ikke er foretaget budgetmæssig tilretning efter en ny bogføringspraksis.

Det endelige beløb området skal tilføres kendes først ved regnskabsafslutningen for 2017.

Forholdet påvirker ikke kommunens serviceramme, da udgiftsområdet ligger uden for serviceudgifterne.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. at der fremadrettet og fra og med regnskabsaflæggelsen for 2017 finder en korrekt regnskabsaflæggelse sted,
 2. at BDO´s anbefalinger følges fra og med 2018 og at centerets model for regnskabsaflæggelse tilpasses i overensstemmelse hermed, og
 3. at Center for Ejendomme budgetmæssigt tilføres de fornødne ressourcer, når den endelige opgørelse foreligger i forbindelse med årsafslutningen af regnskab 2017.

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 255:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 242. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.03-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. okotober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15.

Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedr. tillæg nr. 15 og det indstilles, at planen vedtages uden ændringer.

 

Baggrund:

I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt, at justere afgrænsningen mellem det rammeområde der er udlagt til skole og boldbaner, og de tilstødende boligområder, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres rammebestemmelserne for skolensområde så det fremgår, at de tidligere lærerboliger indenfor området må udstykkes til boligformål. Ligeledes justeres rammebestemmelserne for kirkensområde, så det tydeligt fremgår, at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealet vest for kirken. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 133:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 256:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 243. Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.05-P16-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Midtby har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.  

Center for Plan & Miljø har modtaget ét høringssvar fra Roskilde Stift, der bemærker "at man må sikre sig, at det forhold, at et stort bassing anlægges så tæt på kirkegården ikke medfører skader på kikens eller kirkegårdsmurens fundamenter". Center for Plan & Miljø indstiller, at stiftets bemærkning indarbejdes i lokalplanens redegørelse. Da der kun er modtaget et enkelt høringsvar, har Center for Plan & Miljø valgt ikke at udarbejde en hvidbog over høringssvar.

 

Baggrund:

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er:

 • at overføre området til byzone,
 • at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen,
 • at åbne mulighed for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone.

 

Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter medvidere for både skolebørn og byens idrætsudøvere.

 

Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand.

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Meninghedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er sikret gennem anden lovgivning. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at lokalplan 1100-53 vedtages endeligt med følgende tilføjelse til redegørelsen (side 11):
  • "Ved projektering og anlæg af bassinet skal det sikres, at bassinet ikke medfører skade på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter."  Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 134:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Økonomiudvalget, 8. november 2017, pkt. 257:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 244. Status på ejendomsstrategien

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 30. august 2017 pkt. 96, at der gives status på ejendomsstrategien på møde i november.

Ejendomsstrategien startede med organisationsændring pr. 1. januar 2012. Her blev oprettet et centraliseret ejendomscenter, som skal skabe overblik over kommunens ejendomme og behov, og som står for al teknisk drift og vedligehold af kommunens ejendomme, veje, stier, grønne arealer og vandløb med videre. Ejendomscenteret står også for de fleste af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt sager vedrørende køb, salg og leje.

Siden 2012 har ejendomscenteret arbejdet med optimeringer af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne, og fra 2014 har der endvidere været arbejdet med optimering af kommunens bygningsportefølje med henblik på at udnytte kvadratmeterne bedre (så udnyttelsesgraden bliver højere). Alt dette har frigjort betydelige økonomiske ressourcer.

Målet har været, at borger- og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser, det vil sige at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum og så videre. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen. Hvis behovene ændres, skal det være muligt at tilpasse arealerne.

Byrådet har besluttet, at Center for Ejendomme skulle inddrage relevante interessenter i arbejdet med at udnytte bygningerne bedre, og at der efterfølgende skulle udarbejdes forslag, som byrådet skulle tage konkret stilling til. Dette har medført en langstrakt proces, men inddragelsen har været vigtig for byrådet, og målet har været at få så gode løsninger som muligt og ejerskab.

Økonomi
Til gennemførelsen af ejendomsstrategien har byrådet afsat engangsbeløb på 50 millioner kr. til investeringer og tilpasninger på kommunens ejendomme, både inde og ude. Tallet er inkl. 5 millioner kr. til opgradering af faglokaler på folkeskolerne.

I forbindelse med ejendomsstrategien er der siden 2012 frigjort 38,2 millioner kr. i årlige besparelser.
Driftsoptimeringerne udgør 29,3 millioner kr., og arealoptimeringerne udgør 8,9 millioner kr. (Yderligere 30,1 millioner kr. er lagt tilbage i kassen, fordi man undervejs har gennemført optimeringerne forud for budgetplanerne).

Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger
Der blev i forbindelse med ejendomsstrategien konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger på 84 millioner kr. Dette efterslæb har været stigende i en årrække, men med ejendomsstrategien er kurven knækket, og efterslæbet er under gennemførelsen af ejendomsstrategien reduceret med 23 millioner kr. Reduktionen skyldes dels en række udbedringer og dels, at bygninger er revet ned eller solgt/til salg, sidstnævnte udgør 8,5 millioner kr.

Køb og salgsoversigter samt oversigt over ejendomme med kommunal aktivitet
Faxe Kommune har 121.363 m² bygninger med kommunal aktivitet, 26.250 m² bygninger som er helt eller delvist udlejet samt 12.275 m² bygning uden kommunal aktivitet. Se bilaget.
I perioden 2013 - 2017 har Faxe Kommune købt 14.182 m² bygninger og har i samme periode afhændet 23.493 m² bygninger. Se bilaget.

Arealoptimeringer i 10 spor i samarbejde med interessenter

Arbejdet med arealoptimeringer har været organiseret i ni geografiske områder med en skole som omdrejningspunkt samt et 10. projekt, som vedrører kommunens administration.

 

Status: Spor 1 Haslev - Sofiendalsområdet

 • Øen er kommet godt fra start i den tidligere tandklinik. Interne rokeringer er foretaget, og lokalerne er taget i brug. Meldingen fra skolen er, at det fungerer efter hensigten.
 • Skolen Ved Skoven startede i Førslev efter sommerferien 2017.
 • Dagplejehuset er taget i brug med ny liggehal og indhegning.
 • Interne lokaleflytninger og nyindretninger i blandt andet indskoling, faglokaler og kompetencecenter.
 • Der er indrettet midlertidige lokaler til PPR og Sundhedsplejen på 1. sal på Grøn gang.
 • Børneinstitutionen Frøen forbliver i sine hidtidige bygninger, som kommunen køber af Lejerbo.
 • Børn fra Haslev Menighedsfritidshjem flyttes til SFO Pastinakken på Sofiendal.

Der arbejdes stadig med: Etablering af nyt gulv i Øens undervisningslokaler som tidligere har været formningslokale. Tilpasning af udearealer på Førslev Skolevej 9, hvor Skolen ved Skoven bor nu.

 

Status Spor 2 Rønnede

 • De to børneinstitutioner Sct. Georgs Gården og Møllen er sammenlagt, og Sct. Georgs Gården er solgt. Tilbygning på Møllen er lavet og taget i brug, dog mangler der noget garderobeindretning.
 • Klub Møllen er indrettet på skolen og er sat i drift. Det forlyder, at både personale og børn er glade for flytningen. Bygningerne, der tidligere husede Klub Møllen, er nedrevet.
 • Omklædningsrummene i hallen er ombygget.
 • Arkivet er ombygget og klar til brug.

Der arbejdes stadig med: Nedrivning af Blok F er påbegyndt, forventes færdig i 2017. Enkelte dele af omklædningsrummene mangler stadig, ligesom enkelte dele af den interne lokalerokering. Udskiftning af taget på sportshallen er udskudt til 2018 jf. byrådsbeslutning august 2017.

 

Status Spor 3 Dalby

 • Klubben er flyttet til istandsatte lokaler på skolen med blandt andet ny belysning, nye lofter, gulve, vægge og rengøringsrum. Dagplejen er flyttet til Dalby Børnehus. Der er lavet nyt køkken og lavet hul imellem de to lokaler. Karisevej 64 er solgt.
 • Etablering af lærerforberedelseslokalerne er i udførelsesfasen.
 • Et af de tre huse er klar til salg.

Der arbejdes stadig med: De to lærerforberedelseshuse afventer, at de nye faciliteter bliver færdiggjort, inden de kan sættes til salg. 

 

Status Spor 4 Faxe

 • Indretning af lokaler til dagplejen i den tidligere tandlægeklinik på Rollo er afsluttet. Dog er lokalerne ikke taget i brug på grund af den aktuelle tagrenovering.
 • Ombygning af lokaler til musikskolen på Rolloskolen er afsluttet. Dog er lokalerne ikke taget i brug på grund af den aktuelle tagrenovering.
 • Ombygninger til Bakkedals SFO på Rollingen (nu Solhøj) er afsluttet. Herunder også opgradering af udearealer, lokaliteterne er taget i brug.

Der arbejdes stadig med: Tilpasninger på Rolloskolen med IT, inventar og teknik. Tilpasning af inventar ved musikskolen. Bakkedal benyttes stadig af ungdomsklub og er derfor ikke sat til salg. Dagplejehuset på Ny Strandvej sættes til salg ved dagplejens flytning til Rollo.

 

Status Spor 5 Karise

 • Trafiksikkerheden for skolebørnene er blevet forbedret på Skolegade og tilstødende gader.

Der arbejdes stadig med: Opgradering af udearealerne som byrådet har bevilget 1 millioner kr. til i 2018.

 

Status Spor 6 Faxe Ladeplads

 • Vedligeholdelse af udvendig klimaskærm er igangsat og forventes færdigt ultimo 2017.
 • I Børneinstitutionen Mælkevejen er en stue taget i brug til kommunens taleundervisning af førskolebørn.
 • Ombygning af møderum på skolen. Opgradering af skolemøbler.

Der arbejdes stadig med: Indretning af lokaler på skolen til SFO 2 og 3 samt klub, så Sømandshjemmet og pavillonen kan rømmes. Projektet er under projektering. Hovedgaden 1 er sat til salg.

 

Status Spor 7 Haslev - Nordskov

 • Interne flytninger på Nordskovskolen med etablering af håndværk og designlokaler, modtageklasser og specialundervisningslokale samt lokale til SFO 2 og 3. Meldingen fra skolen er, at det fungerer efter hensigten.

Der arbejdes stadig med: Nedrivning af den gamle pedelbolig, som forventes udført medio 2018. Dette er udskudt efter ønske fra skolen.

 

Status Spor 8, Terslev

 • Ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter. Grupperummene forbindes via fælles gang, der også fungerer som garderobe.

Der arbejdes stadig med: Byggeriet er i udførelsesfasen og forventes færdigt i november 2017. Salg af Terslev Bygade 23 afventer færdiggørelse af byggeriet.

 

Status Spor 9 Haslev - Troelstrup

 • Etablering af shelter på Skoleengen. Shelterne på Skoleengen bliver jævnligt brugt af børnehaven Lillebo. 
 •  

Status Spor 10, administrationen

 • Samling af Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Undervisning (PPR og Sundhedsplejen undtaget) og Center for Sundhed & Pleje på Tingvej 7. Bygningen er istandsat og ombygget efter behov. Der er blandt andet ombygget en del i stueetagen for at opfylde behovene for flere små mødelokaler. Kantinen er ombygget, og køkkenet flyttet og har dermed fået udvidet kapacitet. Der er etableret baderum i kælderen. Parkeringspladsen er udvidet, og indkørselsforholdene er ændret. Opgradering af låsesystemet. Status: Alle flytninger er overstået.
 • Samling af Center for Plan & Miljø, Center for HR, Økonomi & IT, Center for Ejendomme, Direktionssekretariatet, Direktionen, Borgerrådgiveren samt Borgmesterkontoret på Frederiksgade 9. Bygningen er istandsat og ombygget efter behov. Der er etableret baderum og toiletter i kælderen. Parkeringspladsen er udvidet. Der er opført nyt cykelskur. Der er opført flere møderum. Pavillonen er ombygget til mødecenter og it-værksted. Ventilationsanlægget er optimeret for større kapacitet. Alle flytninger er overstået.
 • Rømning af Industrivej 2 i Rønnede. Rømning af Rådhusvej 2 i Faxe.
 • Ombygning og mindre udvendige vedligehold af FSU's bygninger på Industriparken 4 i Faxe.
 • Labyrint flyttet fra Lysholm til Søndergade 12. Labyrint var tidligere i lejede lokaler på Solhjem.
 • Fritidsbrugere fra Lysholm er flyttet til Vestskolen afd. Nordskov.
 • Familiehuset flyttet fra Tingvej til Søndergade 12.
 • Indretning af multisal på Faxe Bibliotek i tidligere læsesal.
 • Værestedet Rosenhøj, som har været på Præstøvej 11 i Faxe, flyttes til sundhedscenteret Præstøvej 78.

Der arbejdes stadig med: Mindre tilretninger med hensyn til borgermodtagelsesområdet på Tingvej 7, solafskærmning og indretning af arbejdspladser på Frederiksgade 9.

På Industriparken 4 er der rejst krav om ABA-anlæg som følge af anvendelsen med mere. Dette er under forberedelse.

 

Status Spor 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8: Skolernes Uderum

 • Opgradering af skolernes uderum sker som et projekt i løbende samarbejde mellem eksterne landskabsarkitekter, skolernes interessenter og Park & Vej.

Der er anlagt nye uderum ved Hylleholt, Rollo og Terslev med fx vådbiotop, ”haverum” med siddepladser, mange forskellige naturbeplantninger og rumskabende terrænændringer, der giver øgede muligheder for udeundervisning.

Der arbejdes stadig med: Sofiendal og Bavne er under anlæggelse i samme stil – suppleret med en beachvolleybane på Sofiendal. Nordskov og Møllevang er ved at få anlagt henholdsvis atletikbane og multibane, som derefter suppleres med uderum i samme stil som de øvrige skoleafdelinger.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At status for ejendomsstrategien tages til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 119:

Godkendt. Oversendes til Byrådet til orientering.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Til efterretning.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 245. Møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017.

 

Referat og bilag fra mødet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 246. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

Ankestyrelsens svar til køb af Gefion

Ankestyrelsen har i brev af 1. november 2017 afgjort henvendelsen til tilsynet om køb af Gefion.

 

Fælles brev fra Royal Unibrew A/S, Haribo Lakrids A/S, Faxe Kalk A/S og Faxe Kommune til erhvervsminister Brian Mikkelsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen

Vedrørende statslige arbejdspladser i Faxe Kommune.

 

Svar fra Minister for offentlig innovation Sopfie Løhde på henvendelse om flytning af statslige arbejdspladser til Faxe kommune. Svaret vedhæftet som bilag sammen med henvendelsen til ministeren.

 

 

Beslutning i Byrådet den 16. november 2017

Til efterretning.

 

Der blev endvidere orienteret om, at der fredag den 24/11-2017, kl. 16.15 er indvielse af Jernbanegade i Haslev.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

Jonas Kristinsson (V) deltog ikke i mødet.

 

 247. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-9-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen248. Køb af ejendom

Sagsnr: 82.01.00-G01-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen249. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Torben Reiner Jensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson
Michael Christensen