Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 19. maj 2016

Byrådet - 19-05-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 19. maj 2016 kl. 18:30
i Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede


67. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.68. Nyt medlem i byrådet

Sagsnr: 00.22.02-A30-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Kurt Munck, Enhedslisten er afgået ved døden den 17. april 2016.

Ifølge § 104 i den kommunale valglov er Lars Christensen derfor indtrådt i byrådet.

Marianne Albertsen er herefter 1. stedfortræder for Enhedslisten.

Når stedfortræderen indtræder i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det tidligere medlems udvalgspladser og andre hverv.
Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes.

Kurt Munck var valgt til følgende poster:

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • KL's delegeretmøde
 • Faxe Forsyning Holding
 • I/S AffaldPlus (Martin Hillerup er valgt som stedfortræder)
 • Vejsyn (vælges af Teknik- og Miljøudvalget)
 • § 17, stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund
 • Stedfortræder for Nadia Bruun Thurø i Handicaprådet
 • Stedfortræder for Nadia Bruun Thurø i valgbestyrelsen til kommunevalg

I forhold til valg af medlem til bestyrelsen for I/S AffaldPlus er det valggruppen, der beslutter om Martin Hillerup indtræder som medlem eller der vælges et nyt medlem, således at Martin Hillerup fortsat er stedfortræder.

Lovgrundlag

Den kommunale valglov og styrelsesloven.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller,

 1. at det tages til efterretning, at Lars Christensen er indtrådt i byrådet, og at Marianne Albertsen fremover er 1. stedfortræder for Enhedslisten, og
 2. at valggruppen meddeler, hvorledes poster i udvalg m.v. besættes.

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2:

Lars Christensen indtræder i de poster Kurt Munck var valgt til, bortset fra:

I/S Affald Plus, hvor Martin Hillerup indtræder som medlem af bestyrelsen og Lars Christensen bliver stedfortræder.

Nadia Bruun Thurø indtræder som medlem af valgbestyrelsen til kommunevalg og Lars Christensen bliver stedfortræder.

Nadia Bruun Thurø er ny gruppeformand for Enhedslisten.69. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Der var fremsendt spørgsmål om Bregentveds udkørsel af affald på landbrugsjord.70. Økonomiske nøgletal ultimo april 2016

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-9-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

 Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2016

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. maj opgjort til 188,8 mio. kr. og ligger således 4 mio. kr. under niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. april.
I samme periode i 2015 steg 12 mdrs. likviditeten med 1,5 mio. kr.
I forhold til 1. maj 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. maj 2016 3,7 mio. kr. højere.

 

Pr. 1. maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 168,5 mio. kr. Det er en stigning på 12,3 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april.
I samme periode i 2015 steg 3 mdrs. likviditeten med 11,4 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 55,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. maj 2015.

 

Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) pr. ultimo september 2015 påvirker det generelle niveau for 3 mdrs. likviditeten i forhold til 2015
Udover en indtægt på 1,1 mio. kr. (udtrukne obligationer) har der ikke - - siden sidste opgørelse pr. 1. april - været nogle større, særlige ind- eller udbetalinger på kommunens kasse og pr. ultimo april ligger Faxe Kommunes samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen 27 mio. kr. over niveauet på samme tidspunkt i 2014.
At 3 mdrs. likviditeten - til trods herfor - alligevel udviser en stigning, kan tilskrives, at den ikke længere påvirkes af de forholdsvis mange og større betalinger i januar (her betales fakturaer for både 2015 og 2016).

12 mdrs. likviditeten udviser fortsat et jævnt faldende niveau, hvilket kan henføres til gældsafviklingens forholdsmæssigt større indvirkning. Den fulde virkning opnås først primo oktober.

 

Restanceopgørelse pr. 31. marts 2016 (ejendomsskatter udeladt)
Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 4,5 mio. kr. (svarende til 9,2 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2015.
I løbet af 1. kvartal i 2016 er restancerne steget med 0,1 mio. kr. (svarende til 0,3 %).

Den væsentligste del af faldet det sidste år kan henføres til ”Mellemkommunalt” Denne kategori er faldet med 9,3 mio. indenfor seneste år svarende til 48 %, men udviser dog en mindre stigning på 0,5 mio. kr. indenfor sidste kvartal (5,2 %).
Det skal bemærkes, at restancen på området ultimo marts 2015 var unaturlig høj, da Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) netop havde udsendt regninger for 8,9 mio. kr.
Restancerne indenfor området udgør i alt 10,1 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 22,5 % af de samlede restancer.  
Ultimo december udgjorde de 22,7 % og for et år siden 39 %.

Hoveddebitorerne er fortsat inden for Børn og Unge – området, hvor Faxe Kommune fortsat har 2 store tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.) grundet manglende dokumentation for opkrævningen. Faxe Kommunes Debitorafdeling er i dialog med begge kommuner omkring betalingen.

To andre restanceområder udviser en markant udvikling. Begge har udvist en stigende tendens over det sidste år:

·         Daginstitution
Her udgør stigningen det seneste år 1,9 mio. kr. og det seneste kvartal 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 84,3 % det seneste år og 18,1 % seneste kvartal. En del af denne stigning kan tilskrives manglende modregning i Børne- og ungeydelsen i oktober og januar kvartal.
Faxe Kommune har deltaget i et pilotprojekt med KL og Udbetaling Danmark - i marts måned - omkring et prøvetræk i Ungeydelsen. Dette gav en indtægt på kr. 35.275.
Der er anmeldt krav om modregning af 1,2 mio. kr. i april kvartal.
Restancerne indenfor området udgør i alt 4,1 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 9,2 % af de samlede restancer.
Ultimo december udgjorde de 7,8 % og for et år siden 4,5 %.

·         Kontanthjælp
Her udgør stigingen det seneste år 1,3 mio. kr. og det seneste kvartal 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 14,5 % det seneste år og 6,3 % seneste kvartal.
Restancerne indenfor området udgør i alt 10,6 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 23,5 % af de samlede restancer og udgør dermed det forholdsmæssige største restanceområde.
Ultimo december udgjorde de 22,2 % og for et år siden 18,7 %.

At der samlet set kun er sket en mindre stigning i de samlede restancer det sidste kvartal, kan henføres til området ”Diverse kommunale regninger” (dækker hovedsagligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder).
Denne kategori er godt nok steget med 0,9 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 12,8 % men faldet med 1,7 mio. kr. - svarende til 16,4 % - indenfor sidste kvartal.
Restancerne indenfor området udgør i alt 8,5 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 19 % af de samlede restancer.
Ultimo december udgjorde de 22,7 % og for et år siden 15,3 %.

Endvidere skal det anføres:

·         Der er manuelt udsendt ca. 800 saldoopgørelser til borgere. På den baggrund er der kommet 64 henvendelser. 17 har indbetalt hele beløbet uden henvendelse og 16 borgere har indgået en betalingsaftale omkring afvikling af gælden.

·         Opkrævningsgruppen arbejder stadig videre med nye tiltag, der kan hindre kommunens tilgodehavender i at stige voldsomt grundet SKATs suspension af det digitale inddrivelsessystem EFI. Der kommer ”drypvis” lidt indtægter fra EFI på ejendomsskatterne men ikke på de andre områder.

 
Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo april (løbende priser):

2015: 619,4 mio. kr.


2016: 638,8 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (31,2 % i forhold til 33,3 %). Altså 2,1 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 31,3 og i 2014 var den 29,5.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo april en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Børn- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo april opgøres til 38,1 procent svarende til 4,8 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 35,3 og i 2014 34,4 %).
Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

·         Daginstitutioner

·         Økonomiske fripladser – dagtilbud (forbrugsprocenten her udgør 60,4 %)

·         Plejefamilier og opholdssteder

·         Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

·         Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge


Følgende områder bidrager i mindre grad (mindre end 3 procentpoint over vejledende):

·         PPR

·         Kommunal Tandpleje

 Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo marts (løbende priser):

2015: 8,6 mio. kr.


2016: 16,1 mio. kr.

 

Bemærk:

·         Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2016 på mere end 100.000 kr.

·         Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 er p.t. ikke overført til 2016, hvorfor der forekommer forbrug på anlæg, hvor der ikke er rådighedsbeløb.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 69:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.71. Overførselssagen fra 2015 til 2016 samt gældsafvikling

Sagsnr: 00.32.10-S00-1-15 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2016. Det samme gælder negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2016.
 • De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2016 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 658 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.
 • På indkøbsområdet er der vedtaget en ny model, der medfører, at der ikke sker overførsel 2015 til 2016, men der herefter foretages overførsel efter den normale praksis.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Opgørelse af servicerammen
Servicerammen for 2015, opgjort i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. og er dermed 26,5 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er i budget 2016 sket en budgettilpasning på 25,5 mio. kr., således at servicerammen for 2016 forventes anvendt fuldt ud.

 

Overførsler drift

Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Direktionens forslag til overførsler vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

 

Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2016

Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2016

Overførsel fra drift til anlæg

Teknik og Miljø

964

0

0

Uddannelse

1.463

0

0

Børn og Familie

708

0

0

Erhverv og Kultur

482

250

273

Økonomiudvalg

-63

250

1.446

Social og Sundhed

2.213

0

0

Beskæftigelse

210

0

0

I alt

5.977

500

1.719

 

Når der ses bort fra den låste overførselspulje sker der således samlet set en større overførsel fra 2015 til 2016 efter justeringen, end ved anvendelse af reglerne.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 2 nedenfor:

 

Tabel 2: Direktionens forslag til overførsler vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)

Søges overført til anlæg

Teknik og Miljø

38.652

Uddannelse

-19.638

Børn og Familie

3.158

Erhverv og Kultur

7.634

Økonomiudvalg

-189

Social og Sundhed

5.097

Beskæftigelse

0

I alt

34.715

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder, herunder ikke igangsatte anlæg.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2015 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden vedr. 2 projekter. Disse forventes først gennemført i 2016 og søges derfor tillige overført til 2016.

De 2 projekter er med under Økonomiudvalgets område i bilag 1.

 

Indstillinger fra fagudvalgenes behandling af sagen er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 5.977 tkr. til 2016 vedrørende drift, 500 tkr. til overførselspuljen, 1.719 tkr. fra drift til anlæg samt 34.715 tkr. vedrørende anlæg.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2016. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2016.

 

Set i lyset af, at der overføres et betydeligt mindre forbrug på driften kan det overvejes, om der i lighed med sidste år skal afvikles lån. En afvikling af lån vil kunne betyde en reduktion i renteudgiften fremadrettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 964.000 kr. i 2016
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.463.000 kr. i 2016
 3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget netto forøges med 708.000 kr. i 2016
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 482.000 kr. i 2016
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres netto med 63.000 kr. i 2016
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.213.000 kr. i 2016
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 210.000 kr. i 2016.
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 38.652.000 kr. i 2016
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 19.638.000 kr. i 2016
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 3.158.000 kr. i 2016
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 7.634.000 kr. i 2016
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme reduceres med 189.000 kr. i 2016
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.097.000 kr. i 2016
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 8.454.000 kr. i 2016
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet
 16. Der afsættes 500.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2016 - se tillige pkt. 19 nedenfor.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2014 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2015 til 2016
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 658.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2016
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 16, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
 20. Der foretages ekstraordinær låneafvikling af lån for ca. 60 mio. kr., dog således af selve afviklingen først sker efter indgåelse af regeringsaftalen om kommunernes økonomi.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 70:

Sagen anbefales godkendt med følgende bemærkning :
Indstillingens punkt 20, spørgsmålet om afvikling af gæld behandles først i forbindelse med budgetprocessen, når resultatet af kommuneaftalen er kendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.72. Opførelse af almene boliger på Skovholmslundvej i Haslev

Sagsnr: 03.02.00-K08-1-16 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

DVB Næstved har fremsendt ansøgning og skema A om opførelse af 50 almene familieboliger.

Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse. Boligerne opføres i energiklasse 2015.

Byggeriet forventes påbegyndet 1/2 17 og forventes klar til ibrugtagning 1/3 18.

Anskaffelsessummen for de 50 almene boliger er på 100.324.000,00 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån). Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 10.324.000,00 kr.

Der er ikke afsat budget til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 885,00 kr. pr. m2.

De 50 almene boliger bliver opført som 2-, 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

-          10 2-værelses gårdhavehuse i et plan på 85 m2  - husleje på 6.267 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 612 kr./md

-          20 3-værelses rækkehuse i et plan på 95 m2,  - husleje på 7.005 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 650 kr./md

-          20 4- værelses rækkehuse i to plan på 110 m2  - husleje på 8.111 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 712 kr./md

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Faxe Kommune skal stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er lig markedsværdien og garantien opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt ved hverken skema A eller skema B. Det endelige garantibeløb fastsættes, når ejendommen er opført og værdien ansat. Da værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol, må det påregnes, at garantien kommer til at udgøre 40 – 88% af lånets hovedstol afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantibeløbet kan således blive fastsat til et beløb mellem 40.129.600,00 – 88.285.120,00 kr.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Almenbolig lovens krav til skema A er opfyldt.

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011.

Økonomi

En udgift til grundkapitallån på 10.324.000,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 88.285.120,00 kr.   

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

 1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 100.324.000,00 kr.,
 2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
 3. at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke foreligger tinglyst skøde ved godkendelse af skema B ansøgning
 4. at tilsagnet er betinget af at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser,
 5. at boligafgiften godkendes til 885,00 kr. pr. m2 pr. år,
 6. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 88.285.120,00 kr.,
 7. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 10.324.000,00 kr. til Landsbyggefonden,
 8. at der gives tillægsbevilling til balanceforskydninger på 10.324.000 kr. til betaling af grundkapitallån, og
 9. at tillægbevillingen finansieres af kassen.

 Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 82:

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C)).

Imod stemte 4 (Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ønsker sagen løftet til byrådet.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Dansk Folkeparti foreslog, at den foreliggende indstilling afvises, og administrationen udarbejder en ny sag til forelæggelse i Økonomiudvalget ud fra nedenstående retningslinjer:

Forvaltningen informerer boligselskabet om, at revideret skema A, for en første etape af projektet med 30-32 boliger, et samlet boligareal på max. 3200 m2 og en anskaffelsessum på max. 64.000.000 kr. kan forventes godkendt, såfremt boligafdelingen vil blive driftet efter de vedligeholdelsesmæssige principper fra AlmenBolig+ konceptet.

For forslaget stemte 14 (Socialdemokratiet (6), Det konservative Folkeparti (2), Dansk Folkeparti (3) Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (2)).

Imod stemte 11 (Venstre (7) og Borgerlisten (4))

Forslaget vedtaget.

 

 

 73. Potentialeafklaringer

Sagsnr: 88.00.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Ved byrådets indgåelse af budgetforliget for 2015 - 2018 blev det aftalt, at der frem mod budget 2016 - 2019 skulle ses på, hvilke opgaver der med fordel kan konkurrenceudsættes eller indgå i kommunale samarbejder.

Siden har der i ledelsen været arbejdet med sagen, og der forligger nu en række såkaldte "potentialeafklaringer", der skal tages stilling til.

 

Efter en drøftelse i Direktionen og i Chefforum er det aftalt, at der skal udarbejdes potentialeafklaringer på Social- og Sundhedsudvalgets følgende områder:

 

 • Plejecentre
 • Hjemmepleje
 • Madservice

 

Potentiale skal forstås som enten besparelser eller kvalitetsforbedringer eller både og. Arbejdet blev sat endelig i værk af Direktionen efter en temadrøftelse i byrådet i 2015.


Der er udarbejdet en standardskabelon til løsning af opgaven med at beskrive potentialerne. Dette for både at sikre ensartethed i afklaringerne, men også for at sikre, at de enkelte centre fik belyst de væsentligste områder og elementer i arbejdet med potentialeafklaringen.


De enkelte centre har stået for at udarbejde potentialeafklaringer og kunne trække på indkøbsenheden som sparringspartner.

Der er i alt udarbejdet tre potentialeafklaringer for Social- og Sundhedsudvalgets område, som er vedlagt sagen som bilag.

 

Vælger man at gå videre med nogle af de tre potentialeafklaringer skal der ske en egentlig beskrivelse af disse efter reglerne for udbud. Alternativet hertil kan være, at der sker en mere konkret afklaring af samarbejdsmuligheder til andre kommuner, og at mulighederne ligeledes skal beskrives.

 

Man skal generelt være opmærksom på, at der ved et udbud af en kommunal opgave skal etableres en kontrolfunktion, så det sikres, at den vindende byder løser opgaven i overensstemmelse med de vilkår, der er i aftalegrundlaget.

 

Der er ligeledes økonomiske udgifter forbundet med afholdelse af et udbud. Udgifter der i vurderingen skal tages højde for. Nogle beskrivelser af udbudsmateriale kan være så omfattende og komplekse, at køb af ekstern bistand viser sig nødvendigt.

 

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomi

Økonomiovervejelserne på de enkelte områder fremgår af bilagene med beskrivelser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 

 1. der arbejdes videre med emnerne "Hjemmepleje", "Plejecentre" og "Madservice".
 2. sagen indgår i de politiske forhandlinger om budget 2017-2020.Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2016, pkt. 18:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler ikke, at der arbejdes videre med at konkurrenceudsætte hjemmepleje, plejecentre og madservice.

 

Det er udvalgets vurdering, at et eventuelt økonomisk potentiale er for lille for så vidt angår hjemmepleje, idet kommunens frit valgspriser er lave.

 

Det er ligeledes udvalgets vurdering, at potentialet er for lille for så vidt angår plejecentre, idet kommunens plejecentre er relativt små.

For disse to områder vurderes det arbejde og dermed de udgifter, der er forbundet med en konkurrenceudsættelse, således ikke at stå mål med en eventuel gevinst.

 

Hvad angår madservice er det udvalgets opfattelse, at der er stor kvalitet i, at der fortsat produceres mad lokalt på kommunens plejecentre.

 

Social- og Sundhedsudvalget tager ikke stilling til punkt 2 i indstillingen, idet det afgøres i Økonomiudvalget.

 

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog som suppleant.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 72:

 

Venstre foreslog, at der arbejdes videre med områderne Hjemmepleje og Plejecentre.

For forslaget stemte 2 (Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

 

Camilla Meyer (A)foreslog, at der arbejdes videre med området Hjemmepleje.

For forslaget stemte 3 (Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 4 (Knud Erik Hansen (A), Ivan Lilleng (C), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

 

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales, idet sagen indgår i budgetprocessen.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Venstre foreslog, at der arbejdes videre med områderne Hjemmepleje og Plejecentre.

For forslaget stemte 7 (Venstre).

Imod stemte 18 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (1) Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3) og Enhedslisten (2)).

 

Camilla Meyer (A)foreslog, at der arbejdes videre med området Hjemmepleje.

For forslaget stemte 8 (Camilla Meyer (A) og Venstre (7)).

Imod stemte 17 (Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Per Thomsen (A), Inger Andersen (A), Finn Hansen (A), Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (1), Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3) og Enhedslisten (2)).

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt, idet sagen indgår i budgetprocessen.

 74. Finansiering af brud på KMD monopol

Sagsnr: 85.11.00-P20-19-15 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og deres nye IT-selskab KOMBIT arbejdet på at udvikle systemer på kommunale driftsområder, hvor KMD i mange år har haft monopol. Målsætningen for dette udviklingsarbejde har været et monopolbrud, hvor KOMBIT kunne tilbyde alternative IT-løsninger til kommunerne.

 

I første omgang har KOMBIT fået udviklet IT-løsninger på følgende områder

 

·         Kontanthjælp,

 

·         Sygedagpenge og

 

·         Sagsoverblik

 

Der har været afholdt møder mellem KOMBIT og Faxe Kommune, hvor omfanget af monopolbruddet har været diskuteret. Det står på denne baggrund klart, at der fra 2016 og frem vil være behov for øgede, kommunale investeringer i

 • Kommunens IT-infrastrukturer, og
 • De nye IT-systemer udviklet af KOMBIT.

Infrastrukturen: Der skal ske en udvikling og en styrkelse af den tekniske IT-infrastruktur i Faxe kommune. Dette er nødvendigt, for at kunne understøtte den tekniske platform KOMBIT, har udviklet. I den forbindelse færdiggøres kommunens back-up miljø placeret i Vordingborg kommune, så der sikres opbevaring af data og driftsstabilitet ved fremtidige hændelser med IT-nedbrud.

 

Nye systemer: Herefter skal der forberedes hjemtagelse og igangsætning af afløseren for de tre, store systemer

 

1.      KMD Aktiv,

 

2.      KMD Sygedagpenge og

 

3.      KMD Sag.

 

Monopolbruddet beskrives som omfattende og med et ekstra behov for allokering af menneskelige ressourcer, økonomiske ressourcer og ledelsesopmærksomhed. Ovenstående forudsætter derfor en række nødvendige investeringer i budgetårene 2016-2020.

 

På ovenstående baggrund anmoder Center for HR, Økonomi & IT om løbende og årligt, at få bevilget de nødvendige ressourcer.

 

Udgiftsbehovet er uddybet og specificeret i sagens bilag. En tidsplan for monopolbrudsprojekterne er ligeledes vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Til en delvis finansiering af ovenstående er der indtægter fra salget af KMD´s ejendomme. Provenuet af salget fordeles kontant til kommunerne i de kommende år. KL’s bestyrelse har her anbefalet kommunerne, at disponere provenuet til de nødvendige IT-investeringer i forbindelse med monopolbruddet.

 

Udgifter: Investeringsbehovet fordeler sig årligt således

 

2016

2017   

2018   

2019

2020  

1.885.000

1.859.000

3.479.000

3.079.000

1.000.000

 

Der har også været en mindre, forberedende udgift i 2015, som er afholdt af IT & Digitalisering.

 

 

Finansiering: Til en delvis finansiering af ovenstående modtages provenu fra KL for kommunens andel af salgsindtægten af KMD ejendomme.

 

Der er i udbetalingsperioden tale om følgende provenu*:

 

2015   

2016

2017   

2018   

2019

147.280**

883.682

1.030.962

736.402

147.280

 

Hertil kommer et yderligere beløb på 20% af det samlede provenu (svarende til 736.402 kr.) som kan udbetales tidsmæssigt efter kommunes eget valg.

**Provenuet på 147.280 kr fra 2015 er allerede udbetalt og tilført kassebeholdningen.

I alt udbetales der 3.682.008 kr. til Faxe kommune.

Indtægten fra KOMBIT er indarbejdet i budget 2016-2020 under balanceforskydninger med følgende beløb

 • 2016 -883.682 kr
 • 2017 -1.030.962 kr
 • 2018 -736.402 kr
 • 2019 -147.280 kr

KOMBIT oplyser, at der kan imødeses besparelser på den daglige drift ved overgangen til ovennævnte, tre, nye KOMBIT fagsystemer. Et forsigtigt estimat ser således ud

 

2016   

2017

2018   

2019   

2020

35.000

100.000

800.000

900.000

1.000.000

 

Den samlede, kommunale udgiftsbalance ser herefter således ud

 

 

2016

2017   

2018   

2019

2020  

Investering

1.885.000

1.859.000

3.479.000

3.079.000

1.000.000

Provenu

-883.682

-1.030.962

-736.402

-147.280

 

Provenu 20%

-736.402

 

 

 

 

Reduceret drift

-35.000

-100.000

-800.000

-800.000

-800.000

 

229.916

728.038

1.942.598

2.131.720

200.000

 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

 Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. at KOMBIT anmodes om udbetaling af de 20% af provenuet, svarende til 736.402 kr. i 2016, herunder at der gives en indtægtsbevilling på kr. 736.402 kr. under balanceforskydninger i 2016
 2. at driftsbudgettet for IT & Digitalisering under Økonomiudvalget reduceres med følgende beløb i 2017-2020:

2017: 100.000 kr., 2018: 800.000 kr., 2019: 900.000 kr. og i 2020: 1.000.000 kr.

 1. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1.885.00 kr. under Økonomiudvalget i 2016, der finansieres af kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet frigives
 2. at der i 2017 - 2020 søges indarbejdet følgende beløb i anlægsbudgettet under Økonomiudvalget:

2017: 1.859.000 kr., 2018: 3.479.000 kr., 2019: 3.079.000 kr. og i 2020: 1.000.000 kr.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 74:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 13. maj 2016:

Faxe kommune fik ved salget af KMD i 2009 udbetalt 3.675.882 kr.

Herudover udbetales der i årene 2015 til 2019 ialt 2.945.606 kr.

Det samlede provenue bliver således 6.621.488 kr.

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.75. Tilbagebetaling af uretmæssig opkrævning af egenbetaling

Sagsnr: 27.36.12-Ø32-1-16 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Frem til og med 2013 var det praksis, i Faxe Kommune og de fleste andre kommuner herunder kommunerne i det tidl. Storstrøms Amt, at beboere på de kommunale bosteder selv finansierede følgende udgifter til ledsagelse under ferierejser:

 • Personalets rejseudgifter
 • Personalets kost og logi
 • Kolonitillæg til personalet
 • Vikardækning i forbindelse med eventuelt afspadsering af overarbejde

Den 16. januar 2014 skrev KL til samtlige kommuner, at det ikke er tilladt for kommunen at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder fx udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter m.v. Faxe Kommune ophørte umiddelbart herefter med den tidligere praksis, og beboerne betaler ikke længere for udgifter til personalet ledsagelse under ferierejser.

I perioden fra 2014 til 2016 har KL, Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet været inde over i forhold til, hvorvidt der har været hjemmel til kommunernes opkrævning af ledsagerudgifter under ferierejser. Pr. februar 2016 er det konkluderet, at det ikke har været lovligt for kommunerne at foretage opkrævningerne, samt at kommunerne som udgangspunkt er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb. Kopi af Social- og Indenrigsministeriets brev af 8. februar 2016 er vedlagt som bilag. Der foreligger ikke konklusioner i forhold til mulig forældelse af kravene om tilbagebetaling.

Idet Faxe Kommunes opkrævninger frem til 2013 fulgte normal kutyme på området og umiddelbart ophørte, da Faxe Kommune blev bekendt med, at denne kutyme ikke var lovmedholdelig, er det Center for Familie, Social & Beskæftigelses vurdering, at kravet om tilbagebetaling indtræder pr. januar 2014. Da forældelsesfristen er på tre år, anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at kommunen af egen drift iværksætter tilbagebetaling til de borgere, som har betalt for ledsagerudgifter til personale i hhv. 2011, 2012 og 2013.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår følgende proces for tilbagebetalingerne:

April 2016:      Afdækning og opgørelse af tilgodehavender
Maj 2016:       Breve til berørte borgere
Juni 2016:       Tilbagebetalingerne iværksættes
August 2016:  Social- & Sundhedsudvalget orienteres om, hvor meget der er tilbagebetalt.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Foreløbig har Center for Familie, Social & Beskæftigelse opgjort beboernes udgifter til personalets ledsagelse under ferierejser for årene 2011, 2012 og 2013 til en samlet udgift på kr.  485.000,-. En udgift som skal tilbagebetales til de berørte borgere. Udgiften påtænkes finansieret af kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 1. der gives en tillægsbevilling på kr.  485.000,-.
 2. proces for tilbagebetaling godkendes.
 3. bevillingen finansieres via kassebeholdningen.Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 35:

Anbefales.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 75:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.76. Dimensionering 2016 sosu-elever

Sagsnr: 54.00.00-A00-5-15 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Endeligt optag og dimensionering af social- og sundhedshjælperelever og assistentelever var ikke fastsat ved budgetlægningen til budget 2016.

 

I sommeren 2015 varslede KL forsinkelser af forhandlingerne med kommuner og regioner omkring fastsættelse af elevoptag, og først den 23. november 2015 har KKR på sit møde fastsat den endelige dimensionering af social-og sundhedselever for Faxe Kommune.

 

I budgettet for 2016 har Center for Sundhed & Pleje indarbejdet et opprioriteringsforslag på 1,015 mio. kr. til imødegåelse af forventet resultat af forhandlingerne om ny dimensionering i 2016 på social- og sundhedselevområdet.

 

Center for Sundhed & Pleje havde imødeset en dimensionering bestående af et stigende antal assistentelever, idet der for fremtiden forventes et øget behov for at ansætte færdiguddannende assistenter.

 

I budgetforslaget blev indarbejdet forventning om et fald i optag af social- og sundhedshjælperelever på 10 elever og en stigning på 10 assistentelever. Assistentelever er væsentligt dyrere og ofte berettiget til aflønning som voksenelever.

 

Ved den endelige dimensionering, vedtaget i KKR den 23. november 2015, er Faxe Kommune for 2016 dimensioneret til:

 

 • 54 social- og sundhedshjælperelever
 • 16 social- og sundhedsassistentelever

 

Center for Sundhed & Pleje skal ikke bruge bevillingen på 1,015 mio. kr. til imødegåelse af de forventede økonomiske udfordringer ved et højere optag af social- og sundhedsassistentelever, da den endelige dimensionering er mindre, end det var forudsat.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Center for Sundhed & Pleje kan reducere det korrigerede budget for 2016 med 1,015 mio. kr. Der skal gives en negativ tillægsbevilling til Center for Sundhed & Pleje på Social- og Sundhedsudvalget driftramme. Beløbet kan tilføres Faxe Kommunes kassebeholdning.

Bevillingen er givet i 2016 og overslagsårene. Til budget 2017 og overslagsårene bliver bevillingen reguleret ved en teknisk korrektion af budgettet på elevområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje, indstiller at:

 

 1. der gives en negativ tillægsbevilling på driften på 1,015 mio. kr. i 2016.
 2. beløbet tilføres Faxe Kommunes kassebeholdning. Budgettet for overslagsårene reguleres via en teknisk korrektion til budget 2017 og overslagsår.Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 29:

Anbefales.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 76:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.77. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - leasingkontrakt samt generel dispensation vedrørende leasingaftaler

Sagsnr: 14.00.05-A21-1-15 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) anmoder ejerkommunerne om at godkende en leasingkontrakt, som de ønsker at indgå på et nyt multikøretøj. Se bilag 1

 

Samtidig ønskes der taget stilling til en fremtidig dispensation fra interessentskabskontrakten så ejerkommunernes byråd fremover kun behøver at godkende leasingaftaler over 1 mio. kr.

 

MSBR har på deres møde den 9. marts 2016 besluttet at anskaffe et multikøretøj til 400.000 kr. til station Faxe, til erstatning for et eksisterende køretøj, som er konstateret gennemtæret af rust i en sådan grad at en reparation ikke vurderes rentabel.

 

Anskaffelsen ønskes finansieret med en leasingkontrakt på 400.000 kr. og leasingydelsen kan indeholdes i selskabets nuværende budgetramme.

 

I interessentskabskontrakten for MSBR fremgår det af § 8, stk. 1 at selskabet kun kan indgå leasingaftaler, hvis samtlige deltagende kommuner godkender dette og derfor har Beredskabskommissionen for MSBR anmodet Faxe Byråd om godkendelse af leasingkontrakten.

 

Dispensation.

Beredskabskommissionen har endvidere anmodet ejerkommunerne om at der gives en dispensation til Interessentskabskontraktens §8, stk.1 således, at det fremover kun er leasingaftaler, der samlet overstiger 1 mio. kr. i anskaffelsessum, der skal godkendes i ejerkommunernes byråd.

 

Vurdering.

Det vurderes hensigtsmæssigt at finansiere udskiftningen af multikøretøjet med en leasingkontrakt, hvor de årlige ydelser fordeles over køretøjets levetid i stedet for at afholde hele udgiften i anskaffelsesåret, da man dermed undgår store udsving i selskabets driftsudgifter over årene.

 

Bestemmelsen i interessantskabskontrakten om at byrådene skal godkende leasingkontrakter er primært møntet på anskaffelse af større anlægsaktiver. Ved at give en forhåndsgodkendelsen som dækker leasing af driftsmidler op til en samlet værdi af en 1 mio. kr. vurderes det, at den daglige drift i selskabet lettes ved, at de kan indgå leasingaftaler i takt med at behovet opstår uden at skulle afvente en politisk behandling.

 

Dispensationen i form af en forhåndsgodkendelse vil gælde fremadrettet på ubestemt tid, men Faxe Byråd vil til enhver tid selv kunne inddrage den igen uden varsel, såfremt forholdene taler for dette.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

  

 • Det godkendes, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kan indgå en leasingkontrakt på 400.000 kr. til finansiering af et multikøretøj
 • Der gives en dispensation i form af en forhåndsgodkendelse til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning til, at de kan indgå leasingaftaler på driftsmidler på op til en samlet kontraktsum på 1 mio. kr. uden forudgående behandling i Faxe Byråd

 

 Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 77:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.78. Kommunal mellemfinansiering af LAG-Sydsjælland midler

Sagsnr: 04.21.00-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

LAG-Sydsjælland, der dækker kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe, blev etableret i 2014.

Bestyrelsen for LAG-Sydsjælland har gjort opmærksom på, at der i vissse tilfælde kan opstå problemer med mellemfinansiering af projekter. Dette skyldes, at LAG-midler først udbetales efter projektafslutning, hvorfor der kan forløbe temmelig lang tid fra tilsagn om midler fra  Erhvervs- og Vækstministeriet til endelig afregning efter det endelige projekts færdiggørelse.

Da der for den ansøgende projektejers vedkommende oftest vil være brug for pengene tidligere til at betale de allerede afholdte udgifter, er der kommet forslag om, at kommunen agerer ”bank” ved at yde et midlertidigt lån identisk med de godkendte projekters tildelte midler.

Flere LAG’er har lavet aftale med deres kommuner om mellemfinansiering af sådanne projekter.  

Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner har udarbejdet vedlagte fælles udkast til generelle retningsliner for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020 tildelt via LAG-Sydsjælland.

Mellemfinansiering er kun  gældende for projekter, der udføres i den respektive kommune.

Af udviklingsstrategien for LAG-Sydsjælland fremgår blandt andet, at de 2 overordnede mål/indsatsområder er:

 1. ETABLERING OG UDVIKLING AF MIKRO- OG SMÅVIRKSOMHEDER

- Med det mål at skabe flere arbejdspladser i

2.  UDVIKLING AF LANDSBYER OG LANDDIST

- ved at støtte etablering og opretholdelse af basale servicefaciliteter,

-          udviklingsplaner og aktiviteter der øger landsbyens

-          attraktivitet og bosætning.

I 2016 råder LAG-Sydsjælland over en projektramme på 3,759 mio. kr. Fra 2016 reduceres rammen efter en regeringsbeslutning med 30%. 

I forhold til Kommunalfuldmagten må det forventes, at det alene er projekter der omfatter punkt 2, Udvikling af landsbyer og landdistrikter, som Faxe Kommune har hjemmel til at mellemfinansiere.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er ikke taget højde for denne mellemfinansiering i budget 2016 – 2018.

Da Faxe Kommune ”kun” skal agere som en kassekredit, er det et midlertidigt lån der ydes på 2 – 3 år.

De midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Der skal gøres opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et godkendt projekt af en eller anden grund ikke bliver endelig godkendt, når det færdige regnskab

foreligger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 • At Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud indstillet af LAG Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs - og Vækstministeriet
 • At de udarbejdede retningslinjer godkendes.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 79:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.


Bilag


79. Forslag til mødeplan for 2017 for Byrådet

Sagsnr: 00.22.00-G01-4-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Politisk & Juridisk sekretariat har udarbejdet forslag til mødeplan for 2017 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

 

Planen er udarbejdet udfra samme principper som for 2016:

 

 • Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
  Mandag:
  Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30
  Tirsdag:
  Børne- og Familieudvalget kl. 15.30 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30
  Onsdag:
  Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

 

 • Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne kl. 15.30.

 

 • Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

 

For Byrådet er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2016, idet det foreslås

 

 • at Byrådet holder sine møder på torsdage (som hovedregel)
 • at møderne begynder kl. 18.30, og
 • at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev
 • at der inden byrådsmøderne holdes temamøde fra kl. 16.00, og
 • at der holdes budgettemadag i juni og i august

 

I forhold til den mødeplan der er behandlet i fagudvalgene er der nu tilføjet 1. budgetforhandling mandag den 4. september og 2. budgetforhandling mandag den 11. september.

Alle fagudvalg og økonomiudvalget har godkendt deres mødeplan for 2017.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller, at forslag til mødeplan for 2017 for Byrådet godkendes.

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.80. Borgerrådgiverens årsrapport 2015

Sagsnr: 00.07.40-K07-1-16 Sagsansvarlig: Anne Bodil Thielemann

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren som funktion har bl.a. til opgave at hjælpe borgere, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme i det kommunale system. Men henvendelser og klager kan også være med til at afdække og afklare generelle juridiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som der bør tages hånd om. Årsrapportens hovedfokus er derfor en beskrivelse af overordnede tendenser, der kan give anledning til refleksion og fremadrettede anbefalinger.

 

Fokusområderne med anbefalinger er:

 

 • Generelt om frister
 • Manglende journalisering af henvendelser
 • Ændring i udbetaling af løbende ydelser
 • To-vejs digital kommunikation
 • Grænsen mellem retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed
 • Ansøgningsskemaer på hjemmeside - generetl om hjemmeside og sprog
 • Magtanvendelse - indgreb i selvbestemmelsesretten

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indtiller, at borgerrådgiverens årsrapport 2015 tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt, idet der arbejdes videre med anbefalingerne i rapporten.81. Møde i KKR Sjælland den 20. april 2016

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 20. april 2016.

 

Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.82. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2016

Sagsnr: 01.02.03-P22-1-15 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2016, dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem, har været i offentlig høring fra den 20. januar til den 16. marts 2016.

 

I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar, samt et enkelt høringssvar som er modtaget umiddelbart efter høringsperiodens udløb. De 10 høringssvar er samlet og kommenteret i den medfølgende hvidbog. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til byrådets overordnede vision og de strategier, der indgår i planstrategien.

 • Ældrerådet og handicaprådet tager planstrategien til efterretning.
 • Region Sjælland gør opmærksom på "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 (ReVUS)" og opfordrer Faxe Kommune til at tage aktivt del i dialogen omkring udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, samt indgå i dialog omkring konkrete aktiviteter, der kan understøtte vækst- og udvikling i Faxe kommune.
 • Dagplejens MED-udvalg gør opmærksom på, hvad dagplejen kan tilbyde i forhold til planstrategiens vision for sunde rammer og gode læringsmiljøer. Haslev menighedsråds daginstitutioner bakker op om planstrategien og gør opmærksom på, at høj faglighed og kvalitet samt plads til mangfoldighed er vigtigt.
 • Dagtilbud VEST foreslår Børnehuset Lysholm som nyt fyrtårnsprojekt ved nedlæggelse af Valmuen og nyt børnehus ved Maglegården, med udnyttelse af de grønne arealer som ligger omkring Maglemosen.
 • Bestyrelsen i område øst tilslutter sig Planstrategi 2016, og efterlyser information om ressourcer og opfølgning på målene.
 • Business Faxe Copenhagen kvitterer positivt og bakker op om byrådets fokus på erhverv. DN Faxe efterlyser opfølgning og opgørelse i forhold til Faxe Kommunes CO2 reduktion. Rosendal og Margrethelund Godser genfremsender høringssvar vedr. Faxe Kommuneplan 2013.

På baggrund af de indkomne høringssvar, foreslås der indsat et nyt afsnit om den regionale vækst- og udviklingsstrategi under erhverv. I afsnittet om uddannelse indføjes dagtilbuddene, som en del af den samlede læringskæde i Faxe Kommune.

Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede vision for udviklingen af kommunen for de kommende 12 år, men revideres hvert fjerde år. Det er ikke i selve planstrategien, at man finder de helt præcise mål og handlinger for hvert område, og heller ikke hvilke projekter der sættes i gang inden for hvert område. Dette sker typisk gennem sektorstrategier, politikker og handlingsplaner. Det kunne derfor overvejes, at udarbejde en fælles tværgående midtvejsstatus på arbejdet med planstrategiens visioner og målsætninger.

Det indgår i Planstrategi 2016, at Faxe Kommuneplan 2013 genvedtages, idet der med Kommuneplan 2013 blev foretaget en omfattende revision. Med de initiativer, der er undervejs blandt andet i forbindelse med dialogprojektet - Yderområder på forkant - vil der henad vejen vise sig behov for at forny kommuneplanlægningen. Dette vil ske i form af kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

At Planstrategi 2016 vedtages endeligt med følgende rettelser:

 • Under erhverv side 16. suppleres teksten: "Byrådet har herudover strategiske pejlemærker for det erhvervspolitiske samarbejde udadtil på to niveauer; på regionalt plan, hvor samspillet med regionen, Vækstforum og de øvrige 16 kommuner er i fokus, og på metropolniveau. Her tilslutter vi os erhvervsudviklingssamarbejdet Greater Copenhagen. Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018. Strategiens mål er en fokuseret vækstpolitisk dagsorden for udviklingen i hele regionen. Indenfor den strategiske ramme igangsættes der en række initiativer, der også understøtter udviklingen i Faxe Kommune."
 • Dagtilbud tilføjes generelt i afsnittet om uddannelse.

 

At Faxe Kommuneplan 2013 genvedtages, idet der udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg i forbindelse med gennemførelse af konkrete planer og initiativer

 

At der udarbejdes status og opfølgning på Planstrategi 2016 om 2 år

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 59:

AnbefalesØkonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 83:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.83. Ansøgning fra Kongsted Forsamlingshus om garantistillelse

Sagsnr: 20.10.00-Ø60-1-15 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i Kongsted Forsamlingshus, hvori de ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 600.000 kr.

Bestyrelsen ønsker at omlægge nuværende lån til et fastforrentet lån, dels for at nedbringe den aktuelle rente og dels for at imødegå eventuelle fremtidige rentestigninger, for herved at have sikkerhed for, hvornår lånet er tilbagebetalt. Kongsted Forsamlingshus har rettet henvendelse til Nykredit Realkredit om, muligheden for at optage et nyt lån med en fast forrentning. Nykredits forudsætning for at låne til Kongsted Forsamlingshus, ved enten et banklån eller et realkreditlån er, at der foreligger en kommunegaranti. Der er i dag optaget lån i Møns Bank, som forrentes med en variabel rente på 6%.

Kongsted Forsamlingshus har undersøgt mulighederne hos et andet realkreditinstitut, og fik her afslag. Det er erfaringsmæssigt vanskeligt, at optage gunstige lån til forsamlingshuse, fritidshuse, og lignede.

Der er aktuelt 11 forsamlingshuse i kommunen: Atterup, Dalby, Førslev, Huset/Faxe ladeplads, Kulturhuset Leopold (Karise), Bystævnet/ Lille Torøje, Skuderløse, Teestrup, Thorsborg, Ulse og Kongsted forsamlingshus.

Forsamlingshusene spiller en større eller mindre rolle i deres respektive lokalområder som samlingssted for lokale kulturaktiviteter, foredrag, teater samt foreningsaktiviteter. Forsamlingshusene giver tillige rum for familiefester og andre sammenkomster. Det gælder også for Kongsted Forsamlingshus, velvidende at aktiviteternes sammensætning her - og i de øvrige forsamlingshuse - fordeler sig forskelligt fra år til år.

Som hjælp til selvhjælp etablerede Faxe Kommune for nogle år siden en særlig forsamlingspulje. Ved at støtte større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, herunder energi sigter puljen på at støtte forsamlingshusenes muligheder for fortsat at kunne være et lokalt samlings- og kultursted.

Det er i forlængelse af denne tankegang at Administrationen indstiller, at der stilles garanti til Kongsted Forsamlingshus. Faxe Kommune har ved tidligere lejligheder stillet garanti i forbindelse med lån til foreningsejede fritids- og kulturejendomme. Det seneste eksempler er Roklubben Viking, der som folkeoplysende oplysende forening, havde samme finansieringsmæssige udfordringer som (her) et foreningsejet forsamlingshus.  

Ved Byrådets møde den17. marts, blev det besluttet, at følgende forhold skal lægge til grund for behandling ansøgning om en kommune garantistillelse:

·         Foreningens vedtægter

·         De 3 seneste års regnskaber

·         Oplysning om ejerforhold

 

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen på baggrund af en konkret vurdering.

Årsregnskaberne viser, at forsamlingshuset har en fornuftig økonomi, og en omlægning af lånet vil på længere sigt, gøre denne gunstigere.

Risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal, da her er tale om en forening med en sund økonomi, der gennem mange år har været i stand til at løfte foreningens formål med at drive forsamlingshus. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

I henhold til vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne stille garantier for lån til ejendomme til kulturelle formål.

Ved en garantistillelse vil Kongsted Forsamlingshuse blive opkrævet en garantiprovision, i henhold til Byrådets beslutning af 17. marts 2016. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 600.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Der er plads til at modregne beløbet i lånerammen. Såfremt beløbet deponeres, sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

 

 • der gives en kommunegaranti til Kongsted Forsamlingshus for et lån på maks. 600.000 kr.
 • at der ikke optages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 • at der sker modregning i lånerammen for garantistillelsen
 • at en eventuel deponering finansieres ved en tillægsbevilling
 • der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetidErhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 64:

AnbefalesØkonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 84:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.84. Frederiksgade 6, projekt Jævnstrømsværket - isolering af facader foreslås finansieret fra ejendomsstrategien

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde, den 8. oktober 2015 - pkt. 177 at starte projekt Jævnstrømsværket som sigter mod at skabe et bofællesskab og samarbejde imellem Haslev Museum (under Østsjællands Museum) og værestedet Perlen i den kulturhistoriske bygning, Frederiksgade 6, der i sin tid blev bygget som jævnstrøms el-værk til Haslev by. Bygningens stueetage rummer i dag Haslev Museum. 

Perlen placeres som nævnt sammen med Haslev Bymuseum på Frederiksgade 6. Som et led i projekt Jævnstrømsværket istandsættes ejendommen og udvides med tilbygning som skal indeholde en cafe. Caféen skal danne ramme for fælleskabet mellem museet og Perlen, og bliver betegnet som Jævnstrømsværket.

Der er et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på den bygningen, og med de midler, der er afsat til etablering af cafe og renovering af eksisterende bygning er der kun midler til en lettere renovering af facaderne som har mange revner. Erfaringsmæssigt vil en lettere facaderenovering resultere i, at revnerne kommer igen efter kort tid.

Det foreslås derfor, at montere en facadeisolering som pudses. Facadeisolering ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Dette betyder, at isoleringen stort set er fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade. En udvendig isolering af facaden og facaderenovering skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima, samt en længere levetid for den bærende konstruktion.

Samlet udgift til facadeisoleringen er skønnet til at koste 530.000 kr. Dette foreslås finansieret fra ejendomsstrategien, som i første omgang havde afsat 600.000 til at flytte Perlen til seminariet.  

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Byggelovgivningen

 

Økonomi

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser idet der i ejendomsstrategien var afsat 600.000 til at flytte Perlen til seminariet

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

 

Center for Ejendomme indstiller at:

 

 • Der anvendes 530.000 kr. til facadeisolering af Frederiksgade 6, der skal rumme Haslev Bymuseum og værestedet Perlen i projekt Jævnstrømsværket

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 65:

Anbefales

 

Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 32:
Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget,  27. april 2016, pkt. 59:
Anbefales.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 85:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.85. Modernisering af Industriparken 4

Sagsnr: 82.00.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog på deres møde den 9. juni 2015, at Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) skulle fremlægge en samlet plan for deres aktiviteter, jf. pkt. 94 i referatet. Planen er en del af spor 10 i ejendomsstrategien, som har til formål at skabe større anvendelsesgrad af kommunens bygninger og derved skabe kommunaløkonomisk råderum til de aktiviteter, der er i bygningerne og til bedre indretning for brugerne. Bygningerne skal understøtte de aktiviteter, der gøres plads til vha. brug af kloge m², der gennem fleksibel indretning, giver mulighed for øget sambrug.

Byrådet vedtog ligeledes på deres møde den 9. juni 2015 at Præstøvej 11 og Lysholm Skole skal afhændes, jf. pkt. 94 i referatet. Værestedet Rosenhøj, som er placeret Præstøvej 11, skal ifølge beslutningen, flyttes til egnede lokaler på Sundhedscentret.

Byrådet vedtog den 13. april 2016 at købe den gamle Seminariebygning på Søndergade 12 jf. pkt. 65 i referatet. Her vil der fremover være allokeret plads til Faxe Mentorerne, administrationen og ledelsen, samt en ny Særligt Tilrettelagt Uddannelses linje (STU), med elever der kan begå sig i et studiemiljø med andre elever.

 Placering af aktiviteter

 Aktiviteter

Placering

Bemærkning

§ 103

Industriparken 4 (IP4)

Søndergård

Ådalen

 

§ 104

Kirketorvet

Søndergård

Tycho Brahesvej 2

Hertelsvej 11 

 

LAB § 32

IP4

Søndergård

 

STU

IP4

Tycho Brahesvej 2

Søndergård

Kan rykkes rundt internt

STU (ny)

Søndergade 12 

Vedtaget 13.4.2016

Mentorindsats

Søndergade 12

Vedtaget 13.4.2016

Adm. + ledelse

Søndergade 12

Vedtaget 13.4.2016

Projekthuset

Sundhedscenter

 

Perlen

Haslev Museum

Vedtaget 9.6.2015

Rosenhøj

Sundhedscentret

Vedtaget 9.6.2015

Industriparken 4 har i mange år stået uden de store renoveringer og bygningsmæssige tilpasninger, hvorfor der er behov for en generel opdatering af klimaskærmen samt en modernisering af bygningens udseende indvendigt og udvendigt.

Økonomi

Center for Ejendomme har gennemgået bygningerne på industriparken 4, og vurderer, at de nødvendige renoveringer vil koste ca. 1.000.000 kr.

Udgifter til opdatering af klimaskærm ude + inde Industriparken 4

Bygning

 A

B

C

D

Skur

Vindskeder

30.000

30.000

30.000

 

10.000

Facader

40.000

40.000

 

60.000

 

Rep. af sponplader + maling

 

 

 

 

45.000

Vinduer/døre/porte

40.000

15.000

15.000

 

 

Gulve

40.000

 

 

 

 

Indvendige vægge

60.000

 

 

 

 

VVS

30.000

 

 25.000

 

 

Indvendige døre

15.000

 

 

 

 

Total

255.000

85.000

70.000

60.000

55.000

 

 

 

 

 

 

Total Klimaskærm inde + ude

525.000

 

 

 

 

+ 20% til uforudsete udgifter

630.000

 

 

 

 

 

Anden tilpasning

Bygning

 A

B

C

D

Skur

Adskillelse ml. A+B

50.000

 

 

 

 

Bredere døre 10 stk.

75.000

 

 

 

 

Div. udvendig opdatering

30.000

30.000

30.000

30000

 

Div. indvendig opdatering

30.000

30.000

30.000

30.000

 

Total

185.000

60.000

60.000

60.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total anden tilpasning

365.000

 

 

 

 

 

Afrunding

Center for Familie, Social & Beskæftigelse kan konstatere at Faxe Sociale Udviklingscenter kan løse deres opgave indenfor den eksisterende bygningsmasse. Dog vil det være nødvendigt med en modernisering og en tilpasning af bygningerne på Industriparken 4, hvis de skal kunne leve op til kommunens krav om en bedre klimaskærm i kommunens bygninger.

Lovgrundlag

Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

Økonomi

Center for Ejendomme anslår, at forslaget vil koste ca. 1.000.000 kr.  Beløbet er afsat i ejendomsstrategien.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller ,   

at Industriparken 4 moderniseres som beskrevetBeskæftigelsesudvalget, 25. april 2016, pkt. 27:

Anbefalet

 

Eli Jacobi Nielsen(O)deltog i stedet for Steen Petersen (O).

 Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 86:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.86. Projektforslag om fjernvarme ved Jens Martin Knudsens Vej

Sagsnr: 13.03.20-P19-1-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har søgt om godkendelse jf. Projektbekendtgørelsen til at skifte forsyningen af et område ved Jens Martin Knudsens Vej fra naturgas til fjernvarme. Området indeholder både nybyggeri, der ønskes forsynet med fjernvarme på nuværende tidspunkt, og eksisterende bygninger, som først forventes tilsluttet omkring år 2020, da naturgaskedlerne kan holde nogle år endnu. Området er i lokalplan udlagt til naturgas, og den eksisterende bebyggelse er forsynet med naturgas.

   

Projektforslaget har, som besluttet af byrådet, været i høring hos berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere.

  

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at skifte fra naturgas til fjernvarme for området - med en senere tilslutning af de eksisterende bygninger. Den samfundsøkonomiske gevinst var i projektforslaget opgjort til 1,6 millioner kr. Projektet vil reducere CO2-udslippet og formindske brugen af fossile brændsler.

 

Projektet vil jf. forslaget over en 30-årig periode betyde en samlet gevinst for Haslev Fjernvarme og forbrugerne på 2,3 millioner kr. Projektet vil begynde at bidrage positivt til Haslev Fjernvarmes økonomi fra år 2020, hvor de eksisterende boligblokke tilsluttes. Brugerøkonomien vil i starten være lidt dyrere end den nuværende forsyning, men på længere sigt være fordelagtig for kunderne.

 

Haslev Fjernvarme har indgået en betinget aftale med kunderne om, at bebyggelsen tilsluttes med forbehold for kommunens beslutning.

 

Haslev Fjernvarme er indstillet på at betale den nødvendige kompensation til Dong Energy, som jf. projektforslaget er på 0,14 millioner kr. Dong Energy vil jf. projektbekendtgørelsen oplyse om det præcise grundlag for kompensationen og beregne kompensationen præcist ved tilslutningen jf. bilag 2 i Projektbekendtgørelsen, som skal fastlægges af byrådet ved godkendelsen, jf. § 8 i projektbekendtgørelsen.

 

Projektforslaget har været i høring hos Dong Energy og grundejere.

 

Vi har modtaget høringssvar fra Dong Energy, som har anført, at de mener, at det i henhold til projektbekendtgørelsen bør indgå i beregningen, at den alternative varmeforsyning er naturgas og ikke jordvarme, som er en relativt dyr forsyningsform.

 

Rådgiver for Haslev Fjernvarme har derfor udarbejdet en ny beregning baseret på naturgas som forsyningsform for den nye bebyggelse, som af bygherren planlægges med et blokvarmenet og en fælles varmecentral henholdsvis fjernvarmetilslutning. De har revurderet projektforslaget med en antagelse om en 100 % naturgasreference og antaget på den sikre side:

 • At investeringen i gasstik til den nye blokvarmecentral er nul.
 • At den nye blokvarmecentral (den lette bygning med gaskedel på ca. 0,1 MW) til at forsyne blokvarmenettet kan etableres for 200.000 kr.

Beregningen viser, at den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst af fjernvarme i forhold til naturgas er 1,1 millioner kr. og den interne forrentning er 27 %. Det skyldes, at den ret korte fjernvarmeledning kun koster lidt mere end den alternative blokvarmecentral.

Nuværdigevinsten ved fjernvarme er således faldet fra 1,6 millioner kr. til 1,1 millioner kr. ved at erstatte en varmepumpe reference med den aktuelle reference med gasfyret blokvarme. 

Bygherre har ved høringen om den nye beregning anført, at tætliggende rækkehuse med nye huse med lavt varmebehov er bedre tjent med at få varme fra et fælles vandbåren system, så man slipper for individuelle anlæg i bygningerne og kan få fordel af en fælles forsyning med fjernvarme eller en forsyning, der er forberedt til fjernvarme. Ved at tilslutte til fjernvarmen fra starten sparer man ulejlighed med en midlertidig naturgasfyret central. Dette synspunkt deles af rådgiver for Haslev Fjernvarme.

Den nye beregning med naturgas har været i høring hos DONG Energy, der har svaret, at de på baggrund af den nye beregning ikke har yderligere bemærkninger til beregningerne.

Lovgrundlag

Varmeforsyningslovens § 4.

Projektbekendtgørelsens § 23.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives projektgodkendelse til fjernvarmeforsyning på Jens Martin Knudsens Vej i Haslev, og
 • at en anslået kompensation fra Haslev Fjernvarme til Dong Energy på ca. 0,14 millioner kr. godkendes. Den præcise beregning foretages af Dong Energy ved tilslutningen jf. bilag 2 i Projektbekendtgørelsen.

 
Teknik- og Miljøudvalget, 27. april 2016, pkt. 54:

Anbefales, idet der lægges et nyt bilag på sagen med supplerende ny beregning og høringssvar fra Dong Energy, Haslev Fjernvarme og bygherre. Det vurderes, at de nye oplysninger ikke har betydning for sagen.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 87:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.87. Sundhedspolitisk strategi 2016-2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Da Faxe Kommunes nuværende sundhedspolitik udløber med udgangen af 2015, og Byrådet har besluttet at have Sundhed som fokusområde i planstrategi 2016-19, har der været behov for at få formuleret en ny strategi for Sundhed. Center for Sundhed & Pleje er tovholder på processen, og har involveret alle relevante centre.

 

Samtlige fagudvalg godkendte i november 2015 første udkast til ”Sundhedspolitisk strategi 2016-19”, og denne blev derfor sendt i høring.

 

Strategien har nu været i høring. Der er generelt tilfredshed med og støtte til strategien, da den vurderes god og realistisk – jævnfør bilag.

 

Et enkelt høringssvar savner større ambitioner og sammenhæng med de i foråret indkomne forslag til besparelser ift. omprioriteringsbidraget.

 

Center for Sundhed & Pleje har haft ressourcer, love og politiske beslutninger in mente, da strategien blev udarbejdet, for at forsøge at ramme de fokusområder, som både må og skal have fokus. Ligeledes har vi forsøgt at have et ambitionsniveau, hvor vi ikke sigter højere end ressourcerne kan bære i forhold til, at der er andre dagsordener på spil end ”Sundhed”.  

 

Handicaprådet foreslår, at hygiejne medtages som fokusområde. Vi har på tværs af centre vurderet vores indsats, og både dagtilbud, bosteder og plejen vurderer, at deres medarbejdere i stor udstrækning har den nødvendige viden og kompetence indenfor hygiejne, og der arbejdes løbende med at bibeholde dette niveau.

 

Sammenlignet med andre kommuner ligger vi på niveau ift., hvor mange af anbefalingerne på grundniveau vi opfylder i forhold til Forebyggelsespakken om hygiejne. Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommunes nuværende indsats er god og tilstrækkelig. Vi anbefaler således, at vi bibeholder de nuværende fem fokusområder.

 

Tandplejen ønsker den nye tandklinik nævnt i indledningen, samt at der under fokusområde 2 indskrives, at børn ikke kun skal spise sundt, men også ”drikke sundt”. Disse ønsker er indskrevet i den endelige udgave af strategien.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den ”Sundhedspolitisk strategi 2016-19” godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 30:

Godkendt.

Udvalget ønskede, at den sundhedspolitiske handlingsplan kommer på til behandling i alle fagudvalg.

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.88. Ny folkeoplysningspolitik

Sagsnr: 18.14.00-P22-1-15 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På et fælles temamøde den 30. januar 2016 med medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget blev første udkast til en ny folkeoplysningspolitik 2016 - 2019 diskuteret.

 

I den nye politik er der fokus på de nære idræts- og fritidsaktiviteter i lokalområderne både indendørs og udendørs, det folkeoplysende foreningsliv, samarbejder samt dialog, kommunikation, fællesskaber, faciliteter og et bredt sammensat udvalg, der er repræsentativt for det folkeoplysende område i Faxe Kommune.

 

På baggrund af bemærkninger fra temamødet foreligger der nu en revideret udgave af politikken til godkendelse. Administrationen har korrigeret første udkast og foretaget en enkelt indholdsmæssig justering i afsnittet - tema 3 (Brugerinddragelse) jvf. diskussionen på temamødet. Med denne justering matcher beskrivelsen af det nuværende Folkeoplysningsudvalg med det i den endelige Folkeoplysningspolitik 2016 - 2019.

 

Den endelige forslag til folkeoplysningspolitik 2016 - 2019 er vedlagt.

  

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde d. 14. marts anbefalet den nye folkeoplysningspolitik. 

 

Med forbehold for Byrådets godkendelse af politikken forventer Folkeoplysningsudvalget efterfølgende at sætte gang i arbejdet med at udarbejde en handleplan, der understøtter den nye folkeoplysningspolitik.

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven - LBF nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at ny folkeoplysningspoltik 2016-2019 godkendesErhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 66:

Anbefales

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Godkendt.89. Ikke dispensation fra krav om børneattester - forslag fremsendt af Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti

Sagsnr: 81.00.00-G01-17-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti, har fremsendt følgende forslag til dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2016:

VED ANSÆTTELSE AF PERSONER, SOM SKAL ARBEJDE MED BØRN OG UNGE UNDER 15 ÅR, SKAL DER STADIG KRÆVES BØRNEATTEST I HVERT ENKELT TILFÆLDE.

HAR EN UDLÆNDING AF EN ELLER ANDEN GRUND IKKE EN SÅDAN ATTEST, KAN VEDKOMMENDE IKKE ANSÆTTES.

DET GÆLDER OGSÅ, HVIS ANSØGERENS HJEMLAND IKKE HAR UDSTEDT ELLER UDSTEDER SÅDANNE ATTESTER.
AF HENSYN TIL BØRNENE KAN DER IKKE DISPENSERES FRA KRAVET OM BØRNEATTESTER.

SAGSFREMSTILLING:

I FORBINDELSE MED DISKUSSIONEN OM BESKÆFTIGELSE AF FLYGTNINGE, HAR SPØRGSMÅLET OM BØRNEATTESTER VÆRET REJST.

DET HAR VÆRET NÆVNT, AT IKKE ALLE LANDE UDSTEDER DEN SLAGS ATTESTER, OG AT MAN DERFOR KUNNE OVERVEJE AT GIVE DISPENSATION I SÅDANNE TILFÆLDE.
DETTE VIL IMIDLERTID ØGE RISIKOEN FOR AT ANSÆTTE PERSONER, SOM IKKE VILLE HAVE FÅET EN BLANK BØRNEATTEST I DANMARK.
EN SÅDAN ØGET RISIKO ER UACCEPTABEL,OG DER KAN DERFOR IKKE GIVES DISPENSATION.

Lovgrundlag

-

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 11. maj 2016, pkt. 88:

For et forslag fra borgmesteren om, at sagen oversendes til administrationen for udarbejdelse af redegørelse for problematikken og regler på området stemte 6 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (L)).

Imod forslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O), der ønsker sagen løftet til byrådet.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

For et forslag fra borgmesteren om, at sagen oversendes til administrationen for udarbejdelse af redegørelse for problematikken og regler på området stemte 22 (Socialdemokratiet (6), Venstre (7), Borgerlisten (4), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2) og Socialistisk Folkeparti (1)).

Imod forslaget stemte 3 (Dansk Folkeparti).

Forslaget godkendt.

 90. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet

Har fremsendt brev af 29. april 2016, hvori der orienteres om ændringer af valgloven pr. 1. april 2016.

Lovændringerne skal dels varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen og dels lette de administrative byrder for både kommuner og kandidatlister.

Brevet er vedhæftet som bilag.

 

 

Spildevandsrensning i det åbne land 

Svar på læserbrev vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, juridisk vurdering fra administrationen samt højesteretsdom er vedhæftet som bilag

 

 

Forsikringsenheden

Forsikringsenhedens årsrapport for 2015 er vedhæftet som bilag.

 

 

Bus Faxe - Haslev

Orientering om ændringer i rute 440R (Ringsted-Haslev).
Dagsordenspunkt fra regionsrådets behandling af Trafikbestilling 2017 er vedhæftet (se afsnit markeret med gult).

 

 

Boligpuljer til almene boliger og midlertidige boliger m.v.

Regeringen og KL har indgået aftale om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninger".

Det betyder, at kommunerne nu kan søge om tilskud fra to forskellige puljer, der er målrettet henholdsvis almene og midlertidige boliger.

For Faxe kommunes vedkommende kan der bygges 89 nye almene boliger.

Det er endvidere aftalt, at grundtilskuddet for flygtninge forhøjes med 50 % - det betyder, at Faxe kommune vil få knap 1,8 mio. kr. ekstra til integration af flytninge.

Oversigt over fordeling af boliger m.v. er vedhæftet som bilag.

 

 

Beslutning i Byrådet den 19. maj 2016

Meddelelser blev taget til orientering.

 

Budgettemadag afholdes den 22. juni 2016, da KL holder politisk informationsmøde om budget 2017 den 14. juni 2016, kl. 15.00 - 17.00 i Roskilde.

 

 91. Vurdering af ejendomme

Sagsnr: 82.02.00-G01-2-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen92. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Jesper Beckmann
Torben Reiner Jensen
Peter Joensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen