Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 22. august 2013

Byrådet - 22-08-2013 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 22. august 2013 kl. 18:30
i Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede


101. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-5-12 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.102. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-5-12 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.

 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.

 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.

 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.

 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.

 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.

 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.

 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.


Lydoptagelse af byrådsmøder
Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Der var ingen spørgsmål.103. Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-1-13 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 154,9 mio. kr. og ligger således 3,5 mio. kr. under niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2013.
I forhold til 1. august 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. 2013 3,2 mio. kr. højere.

 

Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditeten opgøres til 131,6 mio. kr. Det er et fald på 25,6 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2013 og 20,8 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. august 2012.

 

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er markant mindre i øvrige måneder. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er afregnet for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (33,3 mio. kr. – dækkende hele året).
Der har samtidig i perioden maj – juni været et forbrug på anlægsrammen på 17,7 mio. kr. (har likviditetsmæssig virkning i juni – juli). Til sammenligning var forbruget på anlægsrammen i samme periode 2012 10,8 mio. kr.
Derudover har Udbetaling Danmarks overtagelse af pensionsudbetalinger og andre ydelser nu også gennemslag på den gennemsnitlige likviditet målt i forhold til samme periode sidste år.

 

12 mdrs. likviditeten påvirkes ikke forholdsmæssigt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, da særligt det høje likviditets niveau ultimo 2012 – primo 2013 holder niveauet oppe.

 

 

Drift (bilag 2)


Generelt
Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo juli ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (56,2 % i forhold til 58,3 %). Altså 2,1 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 56,7.
Det skal bemærkes, at overførsler fra 2012 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.  

 

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 56,1 % svarende til 2,2 procentpoint under den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 63.

Den forholdsvis meget lave forbrugsprocent (til trods for betaling for privat- og efterskoler jf. ovenstående) kan fortsat henføres til konflikten på folkeskoleområdet i april og de derved sparede lønudbetalinger (7,4 mio. kr.). Såfremt der korrigeres for dette forhold, ville forbrugsprocenten ultimo juli have ligget på 59 %.

 

Børn – og Familieudvalget
Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 60 % svarende til 1,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 62,3.


Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

 

 • Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.

 • Tilskud privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.

 • Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge.

 • Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

 • Kontante ydelser

 

Erhverv – og Kulturudvalget
Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 62,4 % svarende til 4 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 65,1


Den højere forbrugsprocent kan henføres til følgende områder:

 • Drift af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter

 • Drifts- og lokaletilskud til foreninger m.v. udbetalt for hele året

 

 

Der er ikke bemærkninger til øvrige udvalg.

 

 

Anlæg (bilag 3)

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2013 kan opgøres til 38,2 %. Pr. ultimo juli 2012 var procenten 29,4.

 

Forbruget

2013: 47 mio. kr.,
2012: 41 mio. kr.

 

Bemærk:
Grafikken vedr. Økonomiudvalget i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) i 2013 på mere end 100.000 kr.

Bilag:

 1. Finans

 2. Drift

 3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 98:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.104. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-3-13 Sagsansvarlig: Gitte Olsen

Sagsfremstilling

I de årligt vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgning pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august måned og herefter i Økonomiudvalg og byråd.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. Der er i særskilt kolonne anført hvor meget det korrigerede budget udgør ekskl. budgetoverførsler.

 

Konklusion/opsamling.

Samlet forventes driftsudgifterne at ligge ca. 4 mio., svarende til ca. 0,2% af de samlede udgifter, under det korrigerede budget ekskl. overførsler. Grundene hertil er nærmere specificeret under de enkelte udvalg.

 

Serviceudgifterne skønnes at ligge 8,6 mio. under kommunens serviceramme. Der er dog risiko for sanktion, da kommunernes serviceramme forventes nedjusteret i forhold til de lavere pris og lønskøn der nu foreligger for 2013. Det afhænger dog fortsat af resultatet for kommunerne under ét.

 

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 118,8 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2013. Dette tal er ekskl. udgift til Rollingen og Møllen. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 34 mio. lånefinansieres.

 

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det endvidere blevet fastlagt, hvor store reguleringer der skal ske af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og ved midtvejsreguleringen af tilskuddet for 2013. Den samlede regulering i negativ retning udgør ca. 14,3 mio. kr.

 

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 23,5 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat, og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning.

 

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 95 mio. kr. Dette er 7 mio. kr. mindre end ved den seneste opfølgning pr. d. 31. marts 2013. 

 

Forventet forbrug drift:

Der forventes driftsudgifter på 1.944,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.948,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4 mio. kr.

 

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget (1000 kr. ”-” = merudgift)

 

[image]

 

Der forventes samlet set mindreudgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne. 

 

Serviceramme 

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2013 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Det må dog forventes at servicerammen nedjusteres med ca. 11 mio. kr. på baggrund af nedjusterede pris- og lønskøn for 2013. Derudover forventes en nedjustering som følge af DUT på ca. 1,7 mio. kr. vedrørende serviceområderne. Servicerammen forventes derfor at udgøre 1.346 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.349,7. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 3,7 mio. kr. over kommunens forventede serviceramme.

 

Ved de skønnede driftsudgifter er der ikke taget højde for, at lønfremskrivningen for 2013 skal nedskrives med ca. 8,1 mio. kr. Dette vil ske frem til budgetopfølgningen pr. d. 31. august 2013, og det er forventningen at forbrugsskønnet vil falde tilsvarende. Nedskrivningen er en følge af de nye overenskomster, der indebærer lavere lønstigninger end det var forudsat da budgettet blev vedtaget.  

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den forventede serviceramme, når der tages højde for det ændrede pris- og lønskøn for 2013. Ændringen af pris- og lønskøn på landsplan udgør ca. 1,8 mia. kr. Risikoen for sanktioner er således til stede hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

 

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 12,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2013. Det er efterfølgende udmeldt, at kommunerne kunne hæve anlægsniveauet med i alt 2 mia. kr., svarende til ca. 12 mio. kr. for Faxe kommune. Dog således, at kommunernes samlede, oprindelige, ramme til drift og anlæg stadig skal overholdes. Samlet set for Faxe kommune overskrides såvel servicerammen som den ekstra anlægsramme, om end meget begrænset. 

 

Forventet forbrug drift – opdelt på udvalg.

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2012.

 

Teknik og miljøudvalget.

Der forventes samlet set et merbrug på 5,1 mio kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Det dækker i det væsentlige over et merforbrug vedrørende Center for teknik og miljø til vejafvandingsbidrag og flextrafik på 2,3 mio. kr., samt et merforbrug vedrørende Center for ejendomme på 1,7mio. kr. til vinterberedskabet.

 

Uddannelsesudvalget.

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at udgifter til økonomiske fripladser er stigende og alene neutraliseres af andre udgifter under budgetniveau.

Det er heri forudsat, at de opsparede midler fra lock out én anvendes i 2013.

 

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette vedrører næsten udelukkende merudgifter til økonomiske fripladser.

 

Erhvervs- og kulturudvalget

Der forventes ingen afvigelser.

 

Økonomiudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Dette kan henføres til den indregnede budgettilpasningspulje. I modsat retning går en række mindre merudgifter, der finansieres af overførsler fra 2012 til 2013. Der er tale om en lang række mindre ændringer. Med i forventningen er også en nedjustering af forventningen til centrale indkøbsbesparelser.

 

Omsorgsudvalget

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det kan henføres til merudgifter vedr. længerevarende botilbud.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Bag dette nettotal er der et forventet mindreforbrug på det almindelige plejeområde, og et merforbrug på hhv. medfinansieringsordningen og tomgangsleje ved manglende udlejning af almene ældreboliger.

 

Beskæftigelsesudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. De faldende udgifter skyldes primært forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsforanstaltninger. Dog er udgiften på dette område til seniorjob stigende. 

 

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 118,8 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 106,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. fra 2012 til 2013.

 

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget (1000 kr. ”-” = merforbrug) 

[image]

 

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 83,0 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 24,9 mio. kr. i 2013.

 

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 15,4 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

 

Det skal bemærkes, at anlægsudgifterne vil stige med i alt 4,1 mio. kr. på baggrund af beslutning i Byrådet den 28. juni om at renovere Rollingen og flytte institutionen Møllen. Beslutning herom træffes d. 27. juni 2013, og bliver derfor først indregnet når beslutningen er taget.  

 

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 7,5 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2013 på 6,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med ialt 14,3 mio. kr. i 2013.

 

Likviditet 

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2013

 [image] 

 

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 100 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 18,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 23,5 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 76,6 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2013 forventes at være ca. 95 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 105 mio. kr. ved vurderingen primo året på baggrund af hhv. regnskab 2012 og vedtaget budget 2013.

 

De 95 mio. kr. svarer til kr. 2.705 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

 

Der er ved beregningen af den forventede likviditet taget højde for, at store dele af anlægsudgiften for 2012 er afholdt omkring årsskiftet 2012-13, og at likviditeten i løbet af året vil være faldende som følge af at pensionsudbetalinger nu foretages af Udbetaling Danmark.

 

Bemærkning.

Ved beregning af en fremtidig likviditet har hver enkelt faktor lige stor betydning. Det betyder, at det er afgørende for prognosens rigtighed, at de enkelte tal holder.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 4 mio. kr. under korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2012. På områderne under servicerammen forventes udgifter at overstige den regulerede serviceramme med ca. 3,7 mio. kr.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 23,5 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 95 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 10 mio. kr. mindre end det var forventet.

Ved de skønnede driftsudgifter er der ikke taget højde for, at lønfremskrivningen for 2013 skal nedskrives med ca. 8,1 mio. kr. Dette vil ske frem til budgetopfølgningen pr. 31. august 2013, og det er forventningen at forbrugsskønnede vil falde tilsvarende.

 

Som led i økonomiaftalen for 2014 sker en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet med ialt 14,3 mio. kr. (er indregnet i opfølgningen). Derudover kommer der en negativ midtvejsregulering vedrørende lov- og cirkulære (DUT) på forventet 0,6 mio. kr. Denne er ikke indregnet opfølgningen, men vil indgå i næste budgetopfølgning.

 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at

 

 1. Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring

 2. Forbrug af overførte midler på ét område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

 3. At der rettes særligt fokus på at nedbringe serviceudgifterne, så de som minimum ikke overstiger den nu forventede regulerede serviceramme.

 4. At udvalgenes driftsrammer reduceres med ialt 8.144.000 kr. som følge af et lavere lønskøn, end det var forudsat i budgettet, jf. specifikation på vedlagt bilag. Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 99:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.105. Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder - 2. kvartal 2013

Sagsnr: 00.30.10-Ø09-7301-10 Sagsansvarlig: Helle Christiansen

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at Byrådet hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på de specialiserede sociale områder. Den konkrete udformning fremgår af orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2013 (forventet regnskab 2013) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

 

2. kvartals opfølgning 2013 omfatter udover ovenstående, forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 30/6 set i forhold til skøn på forventet regnskab 31/3, således at udviklingen synliggøres.

 

Oversigten skal indberettes senest den 1. september 2013 for opgørelsen vedrørende 2. kvartal 2013 til ministeriet. Den samlede oversigt for 2. kvartal 2013 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

 

De øvrige bilag viser oversigt for henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Omsorgsudvalgets, Uddannelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf fremgår også opfølgningen på budgetteringsforudsætninger.

 

Forventet regnskab 2013

 

Oversigten viser at:

 • Der på området Udsatte Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 0,2 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3 som var et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

 • Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forbedring på 3,4 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3, som var et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

 • Der på området Pleje og Omsorg forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 0,4 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3, som var et merforbrug på 1,9 mio. kr.

 

Opmærksomheden henledes på, at den kvartalsmæssige opfølgning ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens ordinære budgetopfølgning. Der er følgende forskelle:

 • Opfølgningen foretages på forskelligt detaljeringsniveau.

 • Der er forskelle i afgrænsning af områder.

 

Lovgrundlag

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser  

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 100:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.106. Tinglysning af købsaftale, Faxe Sygehus - anlægsbevilling

Sagsnr: 82.01.00-P27-14214-10 Sagsansvarlig: Kristine Louise Schiøtt

Sagsfremstilling

Som der tidligere er informeret om blev købsaftalen på Faxe Sygehus underskrevet i foråret 2013. Der vil snarest blive anmeldt skøde til tinglysning, således at tinglysning af ejerskiftet formentlig kan ske samtidig med at kommunen overtager ejendommen den 1. januar 2014.

Det fremgår af tinglysningsloven  § 4, at der skal betales tinglysningsafgift af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste ejendomsvurdering. Den seneste ejendomsvurdering fra 2012 fastslår en ejendomsvurdering på 44.000.000 kr. Den afgift, der skal betales jf. tinglysningsloven udgør 1.660 kr. med tillæg af 0,6% af ejerskiftesummen eller den seneste ejendomsvurdering i alt 265.660 kr.

Lovgrundlag

Tinglysningsloven §4

Økonomi

Udgiften til tinglysning af købet af Fakse Sygehus indgår for nuværende i investeringsplanen for budget 2014 sammen med købet af sygehuset.

 

Fremrykningen af tinglysningen vil derfor medføre et ekstraordinært træk på kassen i 265.660 kr. i 2013. Beløbet til køb af Fakse Sygehus på investeringsplanen kan til gengæld nedjusteres til alene at udgøre købssummen på 22 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

 • at der gives en anlægsbevilling på 265.660 kr. til afholdelse af tinglysningsafgiften og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives

 • at anlægsbevillingen finansieres af kassen

 • at udgiften til køb af Fakse Sygehus i investeringsplanen for budget 2014 nedsættes til 22 mio. kr.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 103:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.107. Anlægsinvesteringer efter trafikanalyse i Rønnede

Sagsnr: 05.13.10-P05-1-12 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med rådgivere fra Grontmij gennemført en række trafiksimuleringer og trafikanalyser i Rønnede. Formålet med disse undersøgelser er at få udarbejdet en samlet, langsigtet plan for trafikafviklingen i Rønnede.

De omtalte undersøgelser er løbende blevet behandlet på møder i Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 26. oktober 2012, den 25. februar 2013 og senest på mødet den 10. juni 2013.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. juni 2013 besluttede udvalget at indhente prisoverslag på nedenstående anlægsforslag:

 1. Anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej.

 2. Optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Ad 1: Pris for anlæg af rundkørsel anslås til 4,0 millioner kr. Det skønnes, at der skal erhverves 130 kvadratmeter jord fra private grundejere.

Ad. 2: Pris for optimering af signalregulering anslås til 2,2 millioner kr. Det skønnes, at der skal erhverves 75 kvadratmeter jord fra private grundejere.

De seneste trafiksimuleringer viser, at forslagene i pkt. 1 og 2 vil bidrage positivt til de aktuelle kapacitetsproblemer i krydsene Vordingborgvej/Ny Næstvedvej, Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej og Faxevej/Dyssevej.

Med henvisning til de aktuelle kapacitetsproblemer i Rønnede og de ovenstående forhold skal Center for Teknik & Miljø anbefale, at der arbejdes videre med de foreslåede løsninger.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej og optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej. Der søges indarbejdet 6 millioner kr. i budget 2014 eller 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

 • At anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej indarbejdes i budget 2014 og 2015, og

 • at optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej indarbejdes i budget 2014 og 2015.Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 64:

Anbefales. 

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 104:

Anbefales, idet det tilføjes at projekterne søges indarbejdet i budget 2014 og 2015.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

Steen Petersen kan ikke godkende, da Dansk Folkeparti ønsker optimeringen af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej indarbejdet i budget 2015.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.108. Flytning af ejendomme mellem udvalg

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsansvarlig: Lone Hellstedt Olsen

Sagsfremstilling

Efter den store omplacering af budgetter fra diverse Centre til Center for ejendomme vedr. drift af kommunale bygninger, har Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice arbejdet sammen med Center for Ejendomme på at gemmengå de resterende ejendomme i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

 

Denne gennemgang har vist, at der resterer ejendomme i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, som mere retmæssigt burde høre under Center for Ejendomme.

 

Det drejer sig i hovedtræk om ejendomme der udlejes i erhvervsmæssig sammenhæng, eller har andet generelt kommunalt tilhørsforhold.

 

Følgende ejendomme bliver allerede budgetmæssigt håndteret af Teknik- og miljøudvalget, men er politisk placeret i Erhvervs- og Kulturudvalget, hvorfor en omplacering af ejendommene udelukkende vil være af teknisk karakter:

 

 • Gadetårn i Jernbanegade i Haslev

 

 • Faxe Rutebilstation på Kirketorvet i Faxe

 

Følgende ejendomme vil skulle omplaceres både i politisk placering og budgetteknisk:

 

 • Bråby skole med et nettobudget på -205.100,- kr.

 

 • Havneareal i Faxe Ladeplads, der indeholder følgende foreninger og virksomheder: Faxe Ladeplads bådeplads, Lystbådhavnen, strandjagtforeningen, Fiskerihavnen samt restaurant La Mer med et nettobudget på 2.800,- kr.

 

 • Danstein stenhuggeri i Faxe by med et nettobudget på -12.600,- kr.

 

 • Grønt areal (tidl. boldbane der pt. udlejes til privat som hestefold) på Årløsevej i Terslev med et nettobudget på 0,- kr.

 

Alle tal er opgivet i 2013 niveau.

 

Den mere præcise budgetsammensætning kan ses af vedlagte excel regneark.

 

Sagens behandles samtidig i både Erhvervs- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Med godkendelse af de fremlagte beregninger skal der i nettobeløb omplaceres -214.900,- kr. fra Erhvervs- og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i 2013 og fremover.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, 

 • At den fremlagte budgetomplacering godkendes, således at der netto flyttes -214.900,- kr. fra Erhvervs- og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget med virkning fra 2013 og fremover.Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 74:

Anbefales.

 

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 70:

 

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 105:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Bilag


109. Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter serviceloven og boliglovgivningen

Sagsnr: 84.00.00-P21-1-13 Sagsansvarlig: Hanne Nielsen

Sagsfremstilling

Brevstemmeafgivning til valg i eget hjem, og visse boformer reguleres af 2 bekendtgørelser:

 

 • Bekendtgørelse nr. 130 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen af 19. februar 2009

 • Bekendtgørelse nr. 128 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem af 19. februar 2009.

 

Ifølge bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningens § 1 kan vælgere, der bor eller opholder sig i en af nedenstående boformer afgive brevstemme i boformen eller boligen til folketingsvalg, EU-valg, kommunale og regionale valg og folkeafstemninger. Kan også benævnes institutionsafstemning.

 

Der kan afgives brevstemme i følgende boformer eller boliger:

 1. Plejehjem og beskyttede boliger

 2. Boformer for kvinder (krisecentre)

 3. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer mv.

 4. Opholdssteder uden for de pågældendes bolig for personer med midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 5. Almene plejeboliger, friplejeboliger

 6. Øvrige almene ældreboliger m.v.

 

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i de boformer eller boligtyper, der er nævnt under nr.  3 og 6, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet i stedet for efter bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 (institutionsafstemning). Dette vil i praksis betyde at borgeren skal indsende ansøgningsskema om tilladelse til at afgive stemme i eget hjem, jf bekendtgørelse nr. 128 om brevstemmeafgivning i eget hjem, i stedet for at kommunen af egen drift skal møde op i alle de almene ældreboliger og boformer for tilbyde borgerne at brevstemme. Erfaringen viser også, at ældre møder op på plejehjem for at stemme.

 

Byrådet kan endvidere beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder, uden for vælgerens egen bolig, jf. bekendtgørelse nr. 130, stk. 2, nr. 4.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 130 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen af 19. februar 2009.

 

Bekendtgørelse nr 128 om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem af 19. februar 2009.

 

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 (kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi

intet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

 

 1. at bekendtgørelse nr. 128 om brevafstemning i eget hjem, tages i anvendelse for vælgere der bor i boformer, benævnt under stk. 2, nr. 3 og 6, i bekendtgørelse nr. 130 brevstemmeafgivning i visse boformer. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, og øvrige almene ældreboliger,

 

 1. at der ikke foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder, uden for vælgerens egen bolig, jf. stk. 2, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009, og

 

 1. at beslutningen træder i kraft ved førstkommende valg, og herefter er gældende for alle fremtidige valg.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 107:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.110. Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - valg af valgstyrere og tilforordnede

Sagsnr: 84.03.03-G01-1-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 10. december 2009 blev følgende valgt til valgbestyrelsen for kommunalvalget:

 

Medlem:
Stedfortræder:
Knud Erik Hansen (formand)
Inger Andersen
René Tuekær
Marianne Ørgaard
Ghita Østenby
Nelle Søndermand
Henrik Christensen
Jørgen Egede Johannessen
Lars Juul Andersen
Steen K. Gunnarson

 

Blandt valgbestyrelsens medlemmer skal byrådet vælge en næstformand.

 

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at der vælges ialt 39 valgstyrere fordelt således:

Haslev 1: 7 valgstyrere

Haslev 2: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

 

Udfra erfaringerne fra folketingsvalget i 2011 vurderes det, at der fortsat er brug for 61 tilforordnede fordelt således:

Haslev 1: 11 tilforordnede

Haslev 2: 11 tilforordnede

Faxe: 9 tilforordnede

Hylleholt: 9 tilforordnede

Karise: 7 tilforordnede

Dalby: 7 tilforordnede

Rønnede: 7 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommune.

 

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag - fordeling er foretaget i forhold til den nuværende sammensætning i byrådet.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

 

Det er besluttet, at optælling af både kommunalvalget og regionalvalget skal ske af administrative, således at valgstyrerne og de tilforordnede afslutter deres arbejde kl. 20.00.

Valgstyrerne skal dog blive på valgstedet indtil begge valg er optalt på partier og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2013-02-11 nr. 127 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Udgifter til diæter kan afholdes indenfor budgettets rammer.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

 1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,

 2. at der vælges 39 valgstyrere og 61 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier og lister som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og

 3. at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningsområde vælges en formand.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 108:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.111. Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - brevstemmeafgivning m.v.

Sagsnr: 84.03.03-G01-1-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v. samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

 

Disse brevstemmer skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

 

På baggrund af erfaringerne fra tidligere valg foreslås det, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges blandt de tilforordnede vælgere og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

 

For at få flere til at stemme ved valget arbejdes der på at der indsætte en stemme-bus, som kan køre rundt i kommunen, og dermed skabe mere opmærksomhed omkring valget, særlig i forhold til udvalgte målgrupper med lav valgdeltagelse.

Det forventes, at bussen skal ud at køre 5 dage, og det foreslås, at de 10 ovennævnte stemmemodtagere også fungerer som stemmemodtagere i bussen, således at hvert hold kører 1 dag med bussen.

 

Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage ovennævnte hverv som stemmemodtager.

 

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2013-02-11 nr. 127 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

Udgifter til diæter m.v. til stemmemodtagere kan afholdes indenfor budgettets rammer.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

 1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere (må ikke være kandiater til kommune- eller regionsrådsvalget),

 2. at Center for Udvikling bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere,

 3. at de i pkt. 1 og 2 nævnte stemmemodtagere også fungerer som stemmemodtagere i valgbussen, og

 4. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valget foretages af formanden for valgstyrerne og den administrative sekretær for hvert afstemningssted.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 109:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt, idet punkt 3 bortfalder, da modtagelse af stemmer i valgbussen skal foretages af administrative medarbejdere.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.112. Justering af vedtægterne i Faxe Forsyning

Sagsnr: 13.00.00-P24-1-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Faxe Forsynings selskaber er stiftet på forskellige tidspunkter og ikke med helt ens indhold i vedtægterne. Efter stiftelse af nogle af selskaberne er der desuden vedtaget en vandsektorlov og ny selskabslov, der begge har konsekvenser for vedtægterne. Samtidigt har de nu virket i op til 5 år, hvorfor der er opsamlet en del erfaringer i den praktiske anvendelse af vedtægterne.

 

På den baggrund foreslås det, at selskabernes vedtægter justeres med det formål at:

 • Indarbejde eventuelle lovmæssige ændringer som følge af vandsektorloven, selskabsloven og ny bekendtgørelse vedr. forbrugervalg.

 • Samordne dem med de øvrige vedtægter i koncernen, så de fremtræder ens og i en helhed.

 • Indarbejde indhentede erfaringer.

Af væsentlige ændringer skal flg. fremhæves:

 • ”Faxe Kommune Holding A/S” ændres til ”Faxe Forsyning Holding A/S”, idet det nuværende navn fastholdes som binavn. Årsagen er at undgå den navneforvirring, primært over for offentlige myndigheder, der til tider opstår ved at ordet ”kommune” indgår i selskabsnavnet.

 • ”Faxe Service A/S” ændres til ”Faxe Forsyning A/S”, idet det nuværende navn fastholdes som binavn. Årsagen er at det nuværende navn ikke forbindes med Faxe Forsyning, som er det navn, vi kalder os selv til hverdag. Det skaber især forvirring for vores kunder, da selskabsnavnet fremgår af vores regninger og på BetalingsService.

 • Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ændres fra to år til fire år og følger byrådets valgperiode.

Som bilag er vedlagt forslag til justerede vedtægter med markering af ændringerne som korrekturtegn. De vedlagte forslag er godkendt af de respektive selskabers bestyrelser på møder 18. juni 2013.

 

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen, vil alle vedtægtsændringerne blive godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskaber.

Lovgrundlag

Vandsektorloven og selskabsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte forslag til justerede vedtægter for selskaberne i Faxe Forsyning godkendes.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 110:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.113. Godkendelse af ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus

Sagsnr: 00.17.20-A00-1-12 Sagsansvarlig: Marianne Spang Bech

Sagsfremstilling

Borgmestrene fra AffaldPlus’ ejerkommuner besluttede på et møde den 15. maj 2012 at igangsætte et arbejde med at udarbejde en fælles ejerstrategi for AffaldPlus. I forbindelse med mødet blev også den videre proces for at udarbejde og vedtage den fælles ejerstrategi aftalt, blandt andet med nedsættelse af en embedsmandsgruppe med de involverede direktører og ejerkommunerne og AffaldPlus.

 

Borgmesterkredsen har efterfølgende holdt to møder med AffaldPlus’ bestyrelse henholdsvis den 24. august 2012 samt den 4. marts 2013. Borgmesterkredsen har derudover holdt et møde den 4. december 2012.

 

På det fælles møde med AffaldPlus’ bestyrelse den 4. marts 2013 drøftede man et forslag til ejerstrategi samt et forslag til vedtægtsændringer for AffaldPlus. Vedtægtsændringerne drejede sig om:

 

 • En modernisering af formålsparagraffen (§ 3) i forhold til blandt andet begrebsmæssige ændringer i EU-retten,

 • en udvidelse af selskabets mulighed for at etablere energiproduktion på andet end affald, samt

 • etablering af mulighed for at indgå i selskaber og samarbejder for at realisere selskabets formål.

 

På fællesmødet den 4. marts 2013 tiltrådte borgmesterkredsen forslaget til ejerstrategi samt forslaget til vedtægtsændringer. Borgmesterkredsen ønskede dog en tilføjelse om, at der i vedtægterne blev indføjet bestemmelse om, at:

 

 • Alle investeringer i energiproducerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, skal forelægges kommunerne til godkendelse, samt

 • alle investeringer, der kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal høres i ejerkommunerne inden vedtagelse i bestyrelsen.

 

Det blev aftalt, at AffaldPlus skulle tilrette ejerstrategi og vedtægter i overensstemmelse hermed, sikre Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse og herefter fremsende vedtægtsforslag og ejerstrategi, med de af Statsforvaltningen eventuelt ønskede tilretninger, til kommunernes godkendelse. Der blev endvidere aftalt, at AffaldPlus udarbejder forslag til fælles sagsfremstilling til kommunerne.

 

I forbindelse med tilretningen af vedtægterne er der foretaget to yderligere korrektioner:

 

 • Regnskabet skal, som allerede godkendt af Indenrigsministeriet og som det har foregået i flere år, aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser (§ 12).

 • Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde skal ske med mindst 10 dages varsel, tidligere var der ikke fastsat en frist (§ 7). En dobbeltformulering omkring valg af formandskab er samtidig fjernet.

 

Statsforvaltningen har i forbindelse med sin forhåndsgodkendelse påpeget, at de gamle vedtægter indeholdt en bestemmelse om, at formandens stemme ved stemmelighed talte dobbelt. Bestemmelsen er, efter Statsforvaltningens opfattelse, i modstrid med kommunestyrelsesloven. Dette er, sammen med Statsforvaltningens øvrige bemærkninger, indarbejdet i det endelige forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus.

 

I/S AffaldPlus fremsender vedtægterne til Statsforvaltningens godkendelse, når de seks kommuner har godkendt det fremsendte vedtægtsforslag.

 

Med vedtægtsændring og ejerstrategi får ejerkommunerne mulighed for, at selskabet kan løse opgaver generelt på energiområdet i det omfang, kommunerne måtte have behov herfor.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 885 af 29-08-2012).

§ 8 i Vedtægter for I/S AffaldPlus (om vedtægtsændringer).

Økonomi

Ingen. Med de foreslåede vedtægtsændringer får kommunerne en mulighed for at udtale sig i forbindelse med selskabets eventuelle lånoptagning.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller: 

 • At forslag til Ejerstrategi for I/S AffaldPlus samt forslag til Vedtægter for I/S AffaldPlus godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 111:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Sagen udsættes indtil der foreligger afklaring fra de øvrige kommuner.

Byrådet tolker § 8 i vedtægterne således, at alle energi investeringer over 20 mio. kr. skal godkendes i de respektive byråd. Alle andre investeringer over 20 mio. kr. skal forelægges interessentkommunerne til udtalelse inden vedtagelse i bestyrelsen.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.114. Handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune, endelig godkendelse

Sagsnr: 00.17.00-A00-4-12 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Forslag til handleplan for klimatilpasning har været i offentlig høring i otte uger - til den 5. juni 2013. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde.

 

Der er indkommet tre høringssvar henholdsvis fra lodsejere ved Susåen og Vivede Mølleå samt fra Faxe Forsyning. Høringssvarene er kommenteret i en hvidbog.

 

I høringssvarene vedrørende oversvømmelse fra Susåen og Vivede Mølleå påpeges forskellige problemstillinger i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse, naturprojekter med mere, som kommunen bedes være opmærksom på, så afvandingsforholdene ikke forværres. Høringssvarene indeholder ikke forslag til konkrete ændringer af handleplanen.

 

I høringssvaret fra Faxe Forsyning anføres, at de højst prioriterede indsatsområder bør prioriteres yderligere samt præciseres i forhold til et økonomisk og tidsmæssigt perspektiv. Endvidere anfører Faxe Forsyning, at det samlede investeringsniveau på op til 1 mia. kr. virker urealistisk i lyset af, at det stort set alene skal finansieres via spildevandstaksten. Investeringsniveauet er af en sådan størrelse, at det vil resultere i betydelige takststigninger i de kommende år.

 

I relation til høringssvaret fra Faxe Forsyning kan anføres, at spildevandsindsatserne vil blive konkret prioriteret i spildevandsplanen, og der vil blive udarbejdet en tidsplan for gennemførelsen blandt andet på baggrund af den ønskede takstudvikling.

 

Center for Teknik & Miljø finder, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af handleplanen.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag. Aftale om klimatilpasningsplaner indgår i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

 • At handleplan for klimatilpasning godkendes endeligt uden ændringer.Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 66:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.115. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for Faxe Sundhedscenter mv

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-13 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-63 for Faxe Sundhedscenter.

Den kommende lokalplan omfatter kommuneplanramme nr. F-O4, der  udlægger området til offentlige formål sygehus/ plejehjem og fastlægger bebyggelsens art til sundheds-, sociale-, uddannelsesinstitutioner samt rekreative grønne områder.

Med den kommende lokalplan ønsker kommunen, at åbne mulighed for en bredere anvendelse af området – fra sygehus til sundhedscenter, boligområde samt lettere erhverv.

Kommuneplanrammen foreslåes derfor ændret til F-BE2 – Sundhedscenter mv. Bebyggelsens art fastlægges til: Virksomhed indenfor sundheds-, social- og uddannelsessektoren, anden let erhvervsvirksomhed samt boliger.

Herudover indeholder kommuneplantillægget en række tekniske justeringer af rammebestemmelserne i fht. beregning af bebyggelsesprocenter, udlæg af opholdsarealer, samt bygningshøjder ved genopførelse.

 

Screening i hht. Lov om miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 100-63 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet.

Den væsentligste ændring som følge af kommuneplantillægget er, at området ændrer anvendelse fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv.

I området har der indtil for få år siden ligget et sygehus, et centralvaskeri for det tidligere Storstrøms amt, et kapel, et centralt varmeværk for området mv. De sidstnævnte funktioner – vaskeri og kapel – er  nu afviklet. Senest har Faxe Byråd besluttet, at erstatte det naturgasfyrede varmeanlæg med fjernvarme.

 

Sygehusaktiviteterne vil blive erstattet af nye funktioner af tilsvarende miljømæssig karakter – sundhedscenteret. Det vurderes, at den fremtidige anvendelse af området ikke vil betyde en øget miljøbelastning af området eller de tilstødende områder.

 

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr.  9.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning. 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

 • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og

 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 75:

Anbefales.

 

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 113:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.116. Forslag til lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe

Sagsnr: 01.02.05-P16-5-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har købt det tidligere Faxe sygehus af Region Sjælland med overtagelse den 1. januar 2014. Kommunen ser et stort potentiale i at udvikle området til sundhedscenter, boligområde mv.

Den nu gældende lokalplan 100-40, udlægger området til offentlige formål: sygehus, plejeinstitutioner mv. For at kunne anvende samt frastykke bygninger og arealer til nye formål, fx. boligformål, er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.

Faxe Kommune har det seneste år arbejdet på en ny lokalplan, for det tidligere Faxe Sygehus. Planen er udarbejdet i samarbejde med byplanarkitekt Claus Lorange Christensen. Lokalplanen vil erstatte den lokalplan, der gælder for området i dag.

SAVE registrant
Sygehusområdet fremstår ensartet med tage i skifer eller røde lertegl, facader i røde sten og hvidmalede bygningsdetaljer. Mellem bygningerne er der udlagt parkagtige grønne arealer med høje træer samt parkering. Der er dog også eksempler på dårligt tilpasset byggeri som med fordel kan nedrives fx. garager, overdækninger, værkstedsbygninger, varmecentralen, mv.

På den baggrund er der blevet udabejdet en SAVE registrant for at skabe et overblik over bevaringsværdierne i området. Registranten danner grundlag for  lokalplanens udpegning af bygninger og træer, der bør bevares, og hvor der er mulighed for sanering til nybyggeri, vej eller andet.

Lokalplanen fastlægger, at de udpegede huse ikke må nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Bestemmelsen skal sikre, at fremtidig vedligeholdelse sker i overensstemmelse med den oprindelige byggestil fx. røde lertegl, små-sprossede vinduer mv.

SAVE-registranten med fotos, beskrivelser, vurderinger og bemærkninger vedrørende hver enkelt ejendom kan ses på http://www.kulturarv.dk/fbb/.

Lokalplan 100-63
Lokalplan 100-63 opdeler området i delområderne A, B, G samt V.

Delområde A omfatter de tidligere sygehusbygninger og dampvaskeriet. Flere af bygningerne er allerede taget i brug som sundhedscenter og lokalplanen udlægger arealerne til sundhedserhverv og andre lettere erhverv i miljøklasse 1-2.

Delområde B omfatter boliger der oprindeligt er opført til sundhedspersonalet og som kommunen ønsker at frastykke. Herudover omfatter delområdet byggefelter til nye tæt-lav eller etage boliger.

Delområde G omfatter fælles friarealer.

Delområde V omfatter offentlig vej.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for at nybyggerig skal opføres under hensyn til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. 

På baggrund af registranten er der fastlagt bestemmelser for  bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden.

Adgangsvej via Rådhusvej
Syghusområdet vejbetjenes i dag via to stamveje fra Præstøvej.  Kommunen forventer et stort pres på disse veje, når hele området er taget i brug.

For at imødekomme eventuelle trafikproblemer har kommunen valgt at sikre en ny vejadgang til området fra Rådhusvej, ved at forlænge og justere linjeføringen på en stamvej, der er planlagt på naboareaet matr.nr. 104y, vest for området. 

Vejudlægget er sikret ved at lade lokalplan 100-63 omfatte en storparcel på naboarealet,  der idag er omfattet af lokalplan 100-60.

Fremover vil denne del af matrikel 104y være omfattet af to lokalplaner. Lokalplan 100-63 vil alene sikre den nye vejadgang til sygehusområdet. De øvrige bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse mv. er fortsat fastlagt i lokalplan 100-60. 

Kommunen har været i dialog med Finansiel Stabilitet, der idag ejer matrikel 104y.

Vejen vil skulle forsyne den nordlige del af det gamle sygehusområde, der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål (delområde B1).

Å-beskyttelseslinje
En del af lokalplanområdet ligger indenfor 150 m beskyttelseslinjen langs Faxe å. Både eksisterende bygninger og nye byggefelter ligger inden for den beskyttede zone.

Naturstyrelsen vil i forbindelse med lokalplanprocessen blive anmodet om at reducere beskyttelseslinjen.

Kommuneplantillæg nr. 9 og MV Screening
Det tidligere syghusområde er i Kommuneplan 2009 udlagt til offentlige formål - sygehus/ plejehjem. Med lokalplan 100-63 ønsker kommunen at udvikle området til et blandet bolig og erhvervsområde. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 9, som ændrer kommuneplanrammen til blandet bolig og erhverv.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg nr. 9 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. Se side 18 i lokalplanforslaget.

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 100-63.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Lokalplanen åbner bl.a. mulighed for at frastykke en række bygninger og arealer som kommunen ikke har interesse i at eje. Et salg af disse bygninger og byggemuligheder kan betyde en indtægt for kommunen, ligesom udgifter til vedligeholdelse af veje og udearealer kan fordeles over flere grundejere.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

 • at forslag til lokalplan nr. 100-63 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og

 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 76:

Anbefales.

 

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 14. august 2013, pkt. 114:

Anbefales.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Godkendt.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.117. Etablering af whistleblower-ordning - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen

Sagsnr: 00.07.00-P00-1-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen stiller følgende forslag til dagsordenen til byrådets møde den 22. august 2013:

"Faxe Kommune etablerer en Whistleblower-ordning i kommunen. Formålet er bl.a.:

 1. at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen

 2. at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen

 3. at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Faxe Kommunes borgerbetjening og administration. 

Ordningen går ikke efter personer, men efter uacceptable forhold i kommunens borgerbetjening og administration. De nærmere regler for Whistleblower-ordningen udformes af det relevante udvalg.

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med sagen om Ungdomsskolens buskørsel kom det frem, at flere personer i busenheden igennem længere tid havde været bekymrede for den måde, hvorpå busenheden blev drevet. Der var en udbredt frustration blandt mange medarbejdere over det, der foregik. Samtidig var der også hos nogle medarbejdere en bekymring for, om det "nu var klogt" - af hensyn til sin ansættelse - at rette kritik imod ledelsen for at få nogle forhold ændret.

Havde kommunen haft en whistleblower-ordning på daværende tidspunkt havde medarbejderne haft et sted, hvor de anonymt kunne have henvendt sig, hvilket kunne have ført til, at der blev grebet ind tidligere.

Whistleblower-ordningen er også en mulighed i forbindelse med sager om grov omsorgssvigt, vanrøgt og lignende. Oplysningerne skal kunne indgives af alle Faxe Kommunes ansatte og af kommunens samarbejdspartnere og af dem, som er ansat hos kommunens samarbejdspartnere. 

Ordningen kan med fordel etableres hos Borgerrådgiveren i Faxe Kommune, da han/hun er uafhængig af kommunens forvaltninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Ingen

SAGEN AFGØRES AF:

Byrådet

INDSTILLING:

Byrådet vedtager forslaget, og det relevante udvalg udarbejder de nærmere regler for Whistleblower-ordningen." 

 

Information omwhistleblower-ordningen i Københavns kommune er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

-

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Forslag om whistleblower-ordning sendes til administrativ behandling, herunder inddragelse af MED-organisationen, hvorefter sagen behandles af økonomiudvalg og byråd.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.118. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-5-12 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen har stillet følgende forslag til byrådets dagsorden til mødet den 22. august 2013 under "Meddelelser":

"Borgmesteren redegør for, hvad forvaltningen og Boligkontoret Danmark vil gøre for at udleje de tomme lejligheder i Terslev Ældrecenter, så kommunen ikke får store udgifter til tomgangshusleje ?

i den forbindelse er det vigtigt at undersøge, om det er muligt at udleje til andre grupper af borgere".

 

 

Rute 54 Næstved - Rønnede

Svarbrev til Vejdirektoratet vedrørende mulig brugerfinansiering af rute 54 er vedhæftet som bilag.

 

 

Ansættelse af kommunaldirektør

Da der i første omgang er kommet for få ansøgere til stillingen som kommunaldirektør, vil stillingen blive genopslået i begyndelsen af 2014.

Thomas Eriksen fortsætter som konstitueret i stillingen indtil der er ansat en ny kommunaldirektør.

Beslutning i Byrådet den 22. august 2013

Borgmesteren orienterede om, at der er udarbejdet en kapacitetsanalyse af pleje- og ældreboliger og denne behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 27. august 2013.

 

Der blev endvidere orienteret om

 • at Økonomiudvalget har godkendt, at Faxe kommune indgår i en forundersøgelse af evt. fusion på forsyningsområdet, og

 • at der er indgået forligsaftale med KMD, hvorefter Faxe kommune vil modtage en refusion på 337.563 kr.

 

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.119. Salg af Møllevænget 3, Dalby

Sagsnr: 82.02.00-G10-4-12 Sagsansvarlig: Annette Johansen120. Salg af Tågerup gl. skole - Tågerupvej 29

Sagsnr: 82.02.00-G10-2-12 Sagsansvarlig: Annette Johansen121. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-5-12 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen