Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 24. august 2017

Byrådet - 24-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 24. august 2017 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


141. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Martin Hillerup (L) spurgte om punkt 166. "Gadelys kontrakt" kan flyttes fra lukket til åben dagsorden. Punktet fastholdes på lukket dagsorden, da sagen omhandler kontraktforhold.

Dagsordenen blev godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.142. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Der blev stillet spørgsmål om forskellige forhold omkring migranter i kommunen.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 143. Overførsel af anlæg budget 2018

Sagsnr: 00.30.08-S00-1-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om et samlet overblik over hele anlægsprogrammets afvikling i budget 2017.

Dette for at sikre at anlægsaktiviteterne ikke giver risikoen for sanktioner fra centralt hold begrundet i et for højt anlægsforbrug i 2017.

Administration har udarbejdet en oversigt, der samlet beskriver situationen og giver en status på anlægssiden.

I sagen findes i oversigtform:

 • Anlægsprojekter, som pt. er med i korrigeret budget 2017, herunder anlæg der er overført fra 2016
 • Korrigeret anlægsbudget
 • Forbrug pr. ultimo juli 2017 (udgifter) samt forventet forbrug 2017.

Ved vedtagelsen af budget 2017 er der indmeldt anlægsprojekter for 51,6 mio. kr., hvilket er vores andel af den samlede anlægsramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. En overskridelse af anlægsrammen medfører risiko for sanktion enten individuelt eller kollektivt.

Såfremt de nuværende budgetterede anlæg udføres i 2017 forventes bruttodriftsudgifterne at lande på 105 mio. kr.

Opmærksomheden henledes på, at opgørelsen af anlægsrammen sker ved opgørelse af bruttoanlægsudgifter. Et evt. grundsalg forøger således ikke vores mulighed for at afholde flere anlægsudgifter uden risiko for sanktion. Der er i forhold til tidligere år en skærpet opmærksomhed på sanktioner ved manglende overholdelse af bruttoanlægsramme.

 

Oversigten over anlæg er vedhæftet som bilag og viser hvilke projekter, der helt eller delvist anbefales udskudt til 2018.

 

Byggemodninger udsættes med 400.000 kr.

Byggemodninger af storparceller udsættes med 2.900.000 kr.

Ejendomsstrategien udsættes med 2.000.000 kr.

Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan udsættes med 200.000 kr.

Renoveringen af broer og tunneller udsættes med 1.000.000 kr.

Anvendelsen af puljen til cykelstier udsættes med 4.500.000 kr.

Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station udsættes med 400.000 kr.

Østre Ringvejs forlængelse udsættes med 250.000 kr.

Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev udsættes med 500.000 kr.

Etablering af vejanlæg for modullastvognstog udsættes med 2.500.000 kr.

Etablering af kystbeskyttelse udsættes med 4.679.400 kr.

MGO plader Vibeeng skolen udsættes med 5.000.000 kr.

Køb af ejendom i Haslev udsættes med 3.000.000 kr.  

Lovgrundlag

Kommunernes styrelseslov

Økonomiaftalen for 2017 og særlig afsnittet om risiko for sanktioner ved ikke-udmøntning af op til 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud

Økonomi

Der overføres/udskydes anlæg fra 2017 til 2018 for 27,3 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 1. At byggemodninger udsættes med 400.000 kr.
 2. At byggemodninger af storparceller udsættes med 2.900.000 kr.
 3. At ejendomsstrategien udsættes med 2.000.000 kr.
 4. At anvendelsen af puljen til trafikhandleplan udsættes med 200.000 kr.
 5. At renoveringen af broer og tunneller udsættes med 1.000.000 kr.
 6. At anvendelsen af puljen til cykelstier udsættes med 4.500.000 kr.
 7. At trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station udsættes med 400.000 kr.
 8. At Østre Ringvejs forlængelse udsættes med 250.000 kr.
 9. At arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev udsættes med 500.000 kr.
 10. At etablering af vejanlæg for modullastvognstog udsættes med 2.500.000 kr.
 11. At etablering af kystbeskyttelse udsættes med 4.679.400 kr.
 12. At renovering af MGO plader på Vibeeng skolen udsættes med 5.000.000 kr.
 13. At køb af ejendom i Haslev udsættes med 3.000.000 kr.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 151:

Anbefales, idet bemærkes, at beløbet i punkt 3 i indstillingen vedrører taget på Rønnedehallen.

 

Supplerende bilag tilføjet 18.8.2017

På Byrådets 2. budgettemadag tilkendegav de politiske partier deres holdning til de enkelte projekter. Bilaget over disse blev ikke tilrettet til Økonomiudvalgets behandling den 16. august 2017 og derfor er der til Byrådets behandling både den oprindelige oversigt og den tilrettede oversigt vedhæftet.

 

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 144. Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 116,8 mio. kr. og ligger således 7,7 mio. kr. under niveauet ved sidste opgørelse pr. 1. juni.
I samme periode 2016 faldt 12 mdrs. likviditeten med 10,3 mio. kr.
12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 58 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. august 2016.


Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 108,5 mio. kr. Det er et fald på 27,2 mio. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. juni.
I samme periode 2016 faldt 3 mdrs. likviditeten med 20,9 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 44,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. august 2016.

 

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (39,1 mio. kr., brutto – dækkende hele året. I 2016 blev der afregnet 37 mio. kr.).

Derudover er det samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen pr. ultimo juli 2017 6,7 mio. kr. højere end pr. ultimo juli 2016.

Det kraftige fald i 3 mdrs. likviditeten medfører selvsagt også et fald i 12 mdrs. likviditeten – dog forholdsmæssigt mindre.

Den ekstraordinære gældsafvikling på 66 mio. kr. i september 2015 og 90 mio. kr. i september 2016 påvirker fortsat det generelle niveau for såvel 12 som 3 mdrs. likviditeten og vil have fortsat forstærket negativ effekt på 12 mdrs. likviditeten de næste 2 måneder

 

Restanceopgørelse pr. 30. juni 2017 (ejendomsskatter udeladt)
Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 3 mio. kr. (svarende til 7,4 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo juni 2016.
I løbet af 2. kvartal i 2017 er restancerne faldet med 4,8 mio. kr. (svarende til 11,4 %).

De væsentligste ændringer henholdsvis det sidste år og sidste kvartal kan henføres til områderne:

Daginstitution (inkl. SFO)
Denne kategori er steget med 0,7 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 16,7 %, og steget med 0,2 mio. kr. indenfor sidste kvartal (5,4 %).
Restancerne indenfor området udgør i alt 4,2 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 11,2 % af de samlede restancer. Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 6,4 % af de samlede restancer.
SKAT EFI er begyndt træk i børne- og ungeydelsen og Faxe Kommune har igen i 2. kvartal modtaget et noget mindre beløb end normalt. Der er iværksat træk i kontanthjælpen hos 13 borgere.
Pr. 1. juni er der ansat i en vikar i den opnormerede stilling. Det første indsatsområde er på daginstitution og SFO betalingerne, hvor der er sendt informationsbrev ud til borgere med restance med oplysning om muligheden for at tilmelde betalingen på Betalingsservice, søge friplads samt om muligheden for at indgå en betalingsaftale. Efterfølgende er der taget telefonisk kontakt til skyldnerne.

Der er p.t. talt med 92 skyldnere og det har givet 47 betalingsaftaler og 42 nye tilmeldinger til Betalingsservice.

Kontanthjælp

Denne kategori er steget med 0,1 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 0,2 %. Indenfor sidste kvartal er restancerne faldet med 0,3 mio. kr. svarende til 2,8 %.
Restancerne indenfor området udgør i alt 10,2 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 27,7 % af de samlede restancer og udgør fortsat den største andel. Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 25,2 % af de samlede restancer.
Der er kommet overskydende skatter fra EFI til nedskrivning af krav på dette område.

Mellemkommunalt
Denne kategori er faldet med 4,7 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 72,5 %, og faldet med 5,3 mio. kr. indenfor sidste kvartal (74,9 %).
Restancerne indenfor området udgør i alt 1,8 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 4,8 % af de samlede restancer.
Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 19,4 % af de samlede restancer.
 
Samtlige sager på området er blevet gennemgået og der er rettet op på fejl i fakturaer, forkerte krav m.v.

Faxe Kommune har desværre tabt en sag i Ankestyrelsen, hvorfor Holbæk Kommune er blevet krediteret 0,8 mio. kr.

Der er endvidere på dette område fortsat en restance på ca. 0,4 (tidligere 0,5 mio. kr.) mio. kr. fordelt på 33 forældre, der er sat i egenbetaling på anbragt barn.

Der er ikke væsentlige udsving indenfor øvrige restanceområder, dog skal følgende bemærkes:

 • På boliglån området er en samlet restance på 6,2 mio. kr. i forfaldne lån (et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal).
  Der er værksat træk i Udbetaling Danmark, hvor det har været muligt at modregne i den løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån.
  Området vil blive gennemgået med jævne mellemrum med henblik på afdækning af yderligere restancer der kan modregnes.
 • Diverse kommunale regninger (dækker hovedsageligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder) udgør 9,3 mio. kr. (stigning på 0,8 mio. i forhold til 1. kvartal), hvoraf størstedelen ligger til inddrivelse hos SKAT. Disse krav vil opkrævningsgruppen prøve at køre et projekt på i løbet af 2017.
  Der er påbegyndt en ekstra indsats på udvalgte betalingsarter med opringning eller brev til skyldner.

 

 

Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo juli (løbende priser):


2016: 1.167,6 mio. kr.


2017: 1.185,6 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (55,8 % i forhold til 58,3 %). Altså 2,5 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2016 var 56,9 og i 2015 var den ligeledes 56,9.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2016 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 18. maj 2017 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.
Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø

586

Uddannelse

1.285

Børn og Familie

-52

Erhverv og Kultur

1.031

Økonomi

4.817

Social og Sundhed

4.849

Beskæftigelse

-230

Bevillinger i alt

12.286Følgende udvalgsområder har pr. ultimo juli en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Uddannelsesudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 62 procent svarende til 3,7 procentpoint over den vejledende (i 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 61,8 og i 2015 61 %).
Forbrugsprocenten ligger typisk over den vejledende i juli – september, idet der i juli betales hel årigt for elever på privat- og efterskoler. I 2017 i alt 37,2 mio. kr. - netto (i 2016 var udgiften 34,9 mio. kr. - netto).

Børne- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 61,5 procent svarende til 3,2 procentpoint over den vejledende
I 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 64,4 og i 2015 63 %.

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • PPR
 • Daginstitutioner
 • Tilskud til privat institutioner m.v.
 • Opholdssteder m.v. for børn og unge
 • Plejefamilier
 • Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
 • Særlige dagtilbud og særlige klubber
 • Kontaktperson- og ledsageordninger


Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • SSP og opsøgende arbejde
 • Kommunal Tandpleje

 


Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo juli (netto - løbende priser):


2016: 26,9 mio. kr.


2017: 15,6 mio. kr. (Udgifter: 17,6 mio. kr., indtægter: 2 mio. kr.)

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2017 på mere end 100.000 kr.
  Børne- og Familieudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter, der ligger over denne grænse.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 152:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 145. Halvårsregnskab 2017

Sagsnr: 00.32.12-S00-1-17 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §§ 45a, 46 og 57 skal halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Byrådet skal godkende halvårsregnskabet senest på byrådets 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2017 og er derfor stort set helt identisk hermed.

Opmærksomheden skal henledes på, at det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt fremgår af de 2 bilag til sagsfremstillingen.

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2017.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabsopgørelsen, forventes samlet set at udvise et overskud på 26,9 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget for 2017 med et overskud på 7,2 mio. kr. er det en afvigelse på 19,6 mio. kr. i større overskud.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

 • En netto merindtægt på 3,5 mio. kr. på de generelle tilskud
 • En mindre udgift vedrørende driften på 42,3 mio. kr.
 • Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 26,9 mio. kr. over det oprindelig budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende overførte anlægsmidler fra 2016 til igangværende anlægsarbejder.
 • Mindreudgift til renter på 1,1 mio. kr.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -70,6 mio.kr. og det forventede resultat på -25,5 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

 • Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 41 mio. i årsomkostning) af tilskud til staten vedr.  statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
 • Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 78,6 mio. kr., men der er i første halvår kun brugt 13,3 mio. kr.

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 2.110,3 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 42,3 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr.
 • Uddannelsesudvalget forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 5,7 mio. kr.
 • Erhvervs- og Kulturudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.kr.
 • Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 14,6 mio. kr.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
 • Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget. Der er derfor forskellige afvigelser mellem tallene i halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 78,6 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 51,7 mio. kr. er det et merforbrug på 26,9 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig mellem udvalgene med følgende beløb:

 • På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på 47,9 mio. kr.
 • På Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter på 0,7 mio. kr.
 • På Børne- og Familieudvalgets område forventes ingen anlægsudgifter i 2017
 • På Erhvervs- og Kulturudvalgets område forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr.  
 • På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på 24,2 mio. kr.
 • På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 2,8 mio. kr.
 • På Beskæftigelsesudvalgets område forventes ingen anlægsudgifter i 2017

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at udvalgene medvirker til minimering/tilbageholdelse af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at der ikke sker risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 • at halvårsregnskabet for 2017 godkendes. Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 153:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

 Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 146. 1. behandling af budget 2018 - 2021

Sagsnr: 00.30.00-S00-7-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget skal foretages senest den 15. oktober.

 

Forudsætningerne i budgetforslaget har i forarbejdet været, at: 

 • Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2017 til 2018
 • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
 • Der ikke optages lån i 2018
 • Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
 • Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

 

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

 

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2018-2021 - bind 1".

Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

 

Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

 

 

 

Serviceudgifter

Den udmeldte serviceramme for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.497,5 mio. kr. og således ca. 15 mio. kr. over den vejledende serviceramme udmeldt af KL for 2018.

 

Opfølgning på økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de nyligt vedtagne økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål (alle tal i mio. kr.)

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bek. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 0,4 mio. kr. i 2018 og en reduktion på 40,4 mio. kr. i 2019.

Tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner for 2017 og 2018 er indregnet i budgetforslaget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

 1. At budgetforslaget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 oversendes til 2. behandling
 2. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At alle skattesatser holdes uændret fra 2017 til 2018
 4. At balancetotalerne for 2018 (0,4 mio. kr.) og overslagsårene 2019-2021 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
 5. At ændringsforslag udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
 6. At politiske ændringsforslag fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 25. september kl. 12.00

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 155:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

 Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 147. Forslag til anskaffelse og finansiering af it-hardware på skoleområdet

Sagsnr: 83.01.02-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

I Uddannelsesudvalgets møde den 30. maj 2017, sag nr. 41 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til finansiering af skole-IT via en 4 - årig leasingaftale.

Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT udarbejdet en finansieringsmodel for udskiftning med udgangspunkt i et antal svarende til det eksisterende antal IT-Hardwareenheder.

Det betyder, at der skal anskaffes

 • 2.579 hardwareenheder (model Chromebook) dækkende alle årgange fra 0.-9. klasse og undervisningen i Ungdomsskolen. På klassetrinnene 0.-3. klasse vælges en særlig udgave af Chromebook, der desuden indeholder en tabletfunktion
 • 399 hardwareenheder (Model LapTop) til lærere og pædagoger. Disse IT-Hardwareenheder oprettes på det administrative net
 • 40 ladeskabe til opbevaring af klassesæt af Chromebooks. De indkøbte ladeskabe fordeles forholdsmæssigt på de tre skoler og Ungdomsskolen, og monteres og opsættes på centrale steder og med EL-tilslutning.

Center for HR, Økonomi & IT overdrages opgaven med og ansvaret for anskaffelsen herunder den fremtidige servicering og løbende udskiftning af de anskaffede hardwareenheder.

 

Med fremlæggelse af denne sag gøres der op med tidligere BOD-strategi (Bring Your Own Divice) på området.  

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og aftaler om brug af IT på skoleområdet indgået mellem regeringen og KL.

Økonomi

Udgiften til anskaffelse af 2.579 Chromebooks  og 399 LapTops beløber sig inkl. licenser til 6,4 mio. kr.

Udgiften til anskaffelse af 40 ladeskabe inkl. montering og opsætning beløber sig til 0,5 mio. kr.

Samlet set beløber investeringen sig til 6,9 mio. kr.

Investeringen foreslås finansieret via en leasingaftale. Ved en leasingaftale, vil den estimerede udgift beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. årligt over en aftaleperiode på 4 år.  

Den årlige udgift finansieres af skolerne og fordeles forholdsmæssigt på de tre (ØST, VEST og MIDT) skolers samt på Ungdomsskolens budgetter.

Skolerne afholder selv udgiften til øget anskaffelse af Chromebooks, som følger af stigende elevtal.

Både IT-Hardwareenhedernes anskaffelse og en leasingaftale er omfattet af gældende bestemmelser om udbudspligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at anskaffelse og udskiftning sker i 2017
 • at der budgetomplaceres et beløb svarende til den faktiske leasingudgift fra Uddannelsesudvalgets budget til Økonomiudvalgets område
 • at Center for HR, Økonomi & IT overtager opgaven og ansvaret for at gennemføre anskaffelsen som beskrevet
 • at Center for HR, Økonomi & IT fremover drifter, vedligeholder og løbende sikre udskiftning af alle IT anskaffelserne til skolerne.

 Uddannelsesudvalget, 27. juni 2017, pkt. 50:

Anbefales

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 156:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 148. Bevilling fra puljen "klippekortordning til beboere på plejecentre"

Sagsnr: 29.00.00-A00-61-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 tilfører Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, 380 millioner kr. til kommunerne, til en ny klippekortordning for beboere på plejecentre.

I 2017 og 2018 tildeles midlerne via en puljeordning, fra 2019 fordeles finansiering af klippekortordningen til kommunerne via bloktilskudsordningen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 25. januar 2017, besluttet at ansøge om tilskud fra puljen og indføre klippekortordning for beboere på plejecentrene i Faxe Kommune.

 

Faxe Kommune har den 27. februar 2017 indsendt ansøgning om midlerne til Klippekortordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. april 2017 meddelt Faxe Kommune, at der ialt er bevilget 4.714.00 kr. til anvendelse i 2017 og 2018.

 

Det foreløbige tilsagn på 2.357.000 kr. er gældende for 2017. Tilsagnet for 2018 er givet under forudsætning af bevillingsoptagelse på Finansloven for 2018. Ved optagelse på Finansloven for 2018, ydes der et yderligere tilskud på 2.357.000 kr. således, at der i perioden 2017 og 2018 samlet kan anvendes 4.714.000 kr. til klippekortordningen.

 

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 • Der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet pulje til indførelse af klippekortordning på plejecentrene.
 • Der gives en udgiftsbevilling svarende til puljemidler i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 68:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Anbefales.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 157:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 149. Bevilling fra puljen "Etablering af produktionskøkkener på plejecentre"

Sagsnr: 29.00.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 har Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti afsat 425 millioner kr. til en pulje målrettet bedre mad, tættere på borgerne. Puljen kan anvendes til etablering eller genetablering af produktionskøkkener på plejecentre i kommunerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 1. marts 2017, besluttet at ansøge puljen, jf. det fremlagte budget for projektet. Byrådet har den 14. marts 2017 godkendt indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Ifølge sagsfremstillingerne på begge møder, er ansøgningsbeløbet godkendt med 657.040 kr.

Jf. det forelagte budget for projektet, er beløbet, der skal ansøges om, 656.980 kr. Dvs. en forskel på 60 kr. Center for Sundhed & Pleje har indsendt ansøgning om støttebeløb jf. det udarbejdede budget, og 60 kr. mindre end det fremgår af sagsfremstillingerne på Udvalgs- og Byrådsmøde.

 

Den 1. maj 2017 har Faxe Kommune modtaget tilsagn om støtte på 656.980 kr., som er ansøgt til brug for ændring af modtagekøkkener til produktionskøkkener på de plejecentre, hvor der ikke på nuværende tidpunkt bliver produceret varm mad. Modtagekøkken på Rehabiliteringscenter Grøndalscenter fortsætter uændret som modtagekøkken.

Tilskuddet er givet under forudsætning af, at Faxe Kommune medfinansierer med 218.993 kr. i 2017. Medfinansieringen på 218.993 kr. er godkendt som en tillægsbevilling af Byrådet den 14. marts 2017.

 

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Egenfinansiering er tidligere godkendt som en tillægsbevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 • Der gives en indtægtsbevilling til Puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på 656.980 kr.

 

 • Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidlerne til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på kr. 656.980 kr.Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 69:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Anbefales.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 158:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 150. Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2018 - 2. behandling

Sagsnr: 00.22.02-A00-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet har på temamøder i 2016 og 2017 drøftet ændringer i den politiske struktur.

 

På baggrrund af drøftelserne er der udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018.

 

Der er ændret i opgavefordelingen mellem udvalgene, og følgende udvalg foreslås nedsat:

 

 • Økonomiudvalget (økonomi, personale, kommuneplan, køb, salg og leje, turisme, erhverv m.v.)
 • Kultur & Fællesskabsudvalget (kultur- og fritidstilbud, frivillighed, fællesskab og civilsamfund, borgerservice, arkiv, alkoholbevillinger m.v.)
 • Plan & Miljøudvalget (planområdet, miljø, natur, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vej, klima m.v.)
 • Socialudvalget (udsatte børn, unge og voksne)
 • Senior & Sundhedsudvalget (forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsopgaver, plejeopgaver m.v.)
 • Børn & Læringsudvalget (dagtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven), undervisning (folkeskoleloven og ungdomsskoleloven), tandpleje m.v.)
 • Beskæftigelses & Integationsudvalget (beskæftigelse, revalidering, integration, økonomiske ydelser, ungdommens uddannelsesvejledning m.v.)

 

Økonomiudvalget og fagudvalgene nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg.

 

Indkaldelse af stedfortræder ved fravær kortere end en måned og ved inhabilitet fastholdes.

 

Formandsvederlag foreslås fordelt således:

 1. Formænd for stående udvalg: vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.
 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
 3. Formanden for Børn- og Ungeudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
 4. Første viceborgmester: 7 % af borgmesterens vederlag.
 5. Anden viceborgmester: 3 % af borgmesterens vederlag.

 

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagbekendtgørelsen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018 oversendes til 2. behandling i byrådet.Økonomiudvalget, 5. april 2017, pkt. 86:

Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 1. juni 2017:

På baggrund af de politiske drøftelser foreslås det, at formanden for SSP Styregruppen vederlægges med 2 % af borgmestervederlaget, at der reserveres 20 % af borgmestervederlaget til formænd for § 17, stk. 4 udvalg og at udvalgsformændene vederlægges med 21 % af borgmestervederlaget.

Udkast til styrelsesvedtægt opdateret 1. juni 2017 er vedhæftet som bilag, idet bemærkes at bestemmelserne om vederlag til formanden for SSP styregruppen og til formændene for § 17, stk. 4 udvalgene ikke medtages i styrelsesvedtægten.

 

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller

 1. at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018 oversendes til 2. behandling i byrådet,
 2. at formanden for SSP Styregruppen fra 1. januar 2018 vederlægges med 2 % af borgmestervederlaget, og
 3. at der reserveres 20 % af borgmestervederlaget til formænd for § 17, stk. 4 udvalg.

 Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 129:

Sagen oversendes til byrådet.

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Byrådet, 14. juni 2017, pkt. 122:

Sagen oversendes til 2. behandling.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 9. august 2017:

På baggrund af politiske drøftelser blandt gruppeformændene og borgmesteren indstilles følgende :

Vederlag :

 • Formanden for SSP Styregruppen vederlægges med 3 % af borgmestervederlaget.
 • Formændene for de stående udvalg vederlægges med 20 % af borgmestervederlaget.
 • Formændene for opgaveudvalgene (§17,4) vederlægges med 10% af borgmestervederlaget i en funktionsperiode på maksimalt 1 år.
 • Første viceborgmester vederlægges med 7 % af borgmestervederlaget.
 • Anden viceborgmester vederlægges med 3 % af borgmestervederlaget.

 

Opgaver i udvalgene:

 • Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen flyttes fra Børn & Læringsudvalget til Senior & Sundhedsudvalget.

 

Ovenstående er indarbejdet i den vedhæftede styrelsesvedtægt dateret 10. august 2017. 

 

 

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 160:

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

 1. Planområdet flyttes fra Plan & Miljøudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
 2. Kommuneplan flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
 3. Som konsekvens af ovenstående opgaveflytninger ændres navnet fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Miljøudvalget.

 

For ændringsforslaget stemte 4 (Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), René Tuekær (L) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C).

Ændringsforslaget anbefales.

 

Indstilling tilføjet 9. august 2017 anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

 1. Planområdet flyttes fra Plan & Miljøudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
 2. Kommuneplan flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
 3. Som konsekvens af ovenstående opgaveflytninger ændres navnet fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Miljøudvalget.

 

For ændringsforslaget stemte 13 (Venstre (7), Borgerlisten (3) og Dansk Folkeparti (3).

Imod stemte 10 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1).

Ændringsforslaget godkendt.

 

Borgerlisten foreslog, at navnet på Kultur & Fællesskabsudvalget ændres til Plan & Kulturudvalget.

For ændringsforslaget stemte 19 (Borgerlisten (3), Dansk Folkeparti (3), Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (1), Socialdemokratiet (6), Arne Skovbæk (V), Henrik Rützou Aakast (V), Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 2 (Lars Christensen (Ø) og Nellie Bradsted (V)).

Hverken for eller imod stemte 2 (Dorte Nybjerg (V) og Jonas Kristinsson (V).

Ændringsforslaget godkendt.

 

Indstilling tilføjet 9. august 2017 blev godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 

 151. Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 2. behandling

Sagsnr: 00.22.04-A00-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser på byrådets temamøder i 2016 og 2017 er der udarbejdet ny forretningsorden for Faxe Byråd til ikrafttræden 1. januar 2018.

 

Ændringerne er hovedsagelig en præsicering af bestemmelserne om indkaldelse af stedfortræder, medlemmernes fremsendelse af sager til dagsordenen og at medlemmerne rejser sig ved afstemninger.

 

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder i byrådet.

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny forretningsorden gældende fra 1. januar 2018 overgår til 2. behandling.Økonomiudvalget, 5. april 2017, pkt. 87:

Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.

 Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 130:

Sagen oversendes til  byrådet.

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Byrådet, 14. juni 2017, pkt. 123:

Sagen oversendes til 2. behandling.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 161:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Forslag til forretningsorden gældende fra 1. januar 2018 blev godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 152. Møde i KKR Sjælland den 12. juni 2017

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 12. juni 2017.

 

Referat og bilag fra mødet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 153. Kommunalvalg 2017 - orientering

Sagsnr: 84.03.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Randi Kynde

Sagsfremstilling

 

Ved kommunalvalget står valgbestyrelsen for kandidatlister, stemmesedler, valgresultat og fintælling. Byrådet står for den praktiske afvikling af valghandlingen.

Siden sidste kommunalvalg er der sket en række ændringer i reglerne, bl.a. følgende:

 • Valghandlingen starter kl. 8 mod tidligere kl. 9.
 • Afskaffelse af borgerligt ombud i forbindelse med opstilling som kandidat.
  Kandidater, som vælger at stille op, har dog fortsat pligt til at modtage valg, varetage hvervet, indtræde som stedfortræder m.v., med mindre der foreligger en særlig fritagelsesgrund. En kandidat kan tilbagetrække sit tilsagn om at stille op, men kun indtil kandidatlisten er indleveret til Valgsekretariatet.
 • Afskaffelse af valgret til udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, er på tålt ophold, eller indsat til afsoning direkte fra udlandet.
 • Indførelse af valgret til umyndiggjorte.
 • Brevafstemning begynder først, når alle kandidater er offentliggjort. Kandidater offentliggøres 9. oktober og brevafstemning starter 10. oktober. Før lovændringen begyndte brevafstemning knap 3 måneder før valgdagen, og kandidaterne blev først offentliggjort 4 uger før valgdagen.
 • Byrådets partier kan søge om stillerfritagelse. Kandidatlisteformularer med anmodning herom skal indleveres mellem 5. og 19. september kl. 12 til valgsekretariatet. Øvrige partier/lister skal fortsat indsamle 25 stillerunderskrifter, og skal indlevere kandidatlister mellem 19. september og 3. oktober kl. 12. Valgbestyrelsen meddeler senest den 26. september kl. 12 byrådspartierne, om anmodningen om stillerfritagelse kan imødekommes, således at disse i tilfælde af afslag vil kunne nå at indsamle stillerunderskrifter og aflevere kandidatliste med stillerunderskrifter inden sidste frist.
 • En repræsentant bemyndiges til at udøve kandidatlistens beføjelser, således at der nu i færre tilfælde skal indsamles nye underskrifter fra stillere/kandidater i forbindelse med eventuelle ændringer før indlevering af kandidatlisten til Valgsekretariatet, samt i forbindelse med afhjælpning af eventuelle fejl efter indlevering til Valgsekretariatet. Repræsentanten kan ikke uden fornyede underskrifter fra kandidater og eventuelle stillere ændre listens navn på kandidatlisteformularen. Listebetegnelsen skal derfor være korrekt angivet på formularen, inden underskrifter indsamles. Listebetegnelsen er kun listens navn og ikke bogstav.  I listens navn må ikke indgå løse bogstaver, fx. listenavnet efterfulgt af fx. "- liste T". For lister udenfor byrådet skal alle kandidater være anført på og have underskrevet kandidatlisten, inden stillerne skriver under, da repræsentanten for disse lister ikke kan tilføje nye kandidater bagefter. Når kandidatlisten er indleveret til Valgsekretariatet, fungerer repræsentanten som kandidatlistens kontaktperson, og er beføjet til at tilbagekalde kandidatlisten, indlevere en ny, samt anmelde og tilbagetrække liste- og valgforbund. Repræsentanten kan endvidere foretage afhjælpning af visse fejl og mangler på kandiatlisten. Repræsentanten kan ikke efter indlevering til Valgsekretariatet ændre en anmodning om at få angivelse af bopæl på stemmesedlen. Valgsekretariatet vejleder gerne, inden kandidatlisteformularen indleveres, således at det i højere grad sikres, at kandidatlisten er udfyldt i overensstemmelse med intentionerne. På kommunens hjemmeside under "valg" er der en e-vejledning om udfyldelse af kandidatlisteformularen og anmeldelsen af valgforbund.
 • Valgplakater må først hænges op fra kl. 12 midt på dagen mod tidligere fra døgnets begyndelse kl. 24, den 4. lørdag før valgdagen.
  Valgplakater, som hænges op tidligere end
  kl. 12 lørdag den 28. oktober 2017 tages ned for partiernes egen regning. Vejledning om ophængning af valgplakater er vedlagt, og er ligeledes fremsendt til øvrige kandidatlister udenfor byrådet. I vejledningen er der indsat eksempler fra lokale placeringer, som tidligere har givet anledning til tvivl. Valgstedernes matrikelkort er bilag til vejledningen.  
 • Hjælp til stemmeafgivning kan ydes alene af den personligt udpegede hjælper, uden at en tilforordnet samtidig skal deltage, når vælgeren udtrykkeligt tilkendegiver et ønske herom og når vælgerens funktionsnedsættelse er konstaterbar/dokumenterbar. 

Valgbestyrelsen gennemgår kandidatlisterne fredag den 6. oktober. Eventuelle fejl og mangler skal være rettet senest mandag den 9. oktober kl. 12.

Der afholdes informationsmøder for:

 • Nye kandidater: er afholdt 4. maj og afholdes igen 8. august.
 • Partisekretærer m.v. om forberedelse af kommunalvalg 2017: 28. august kl. 16-17.30.
 • Potentielle tilforordnede og valgstyrere om opgavens indhold: 31. august kl. 17-18.
 • Valgstyrerformænd og administrative valgsekretærer: 26. oktober kl. 14-16.

Til orientering vedlægges notat om indsatser til fastholdelse af stemmeprocenten, som valgbestyrelsen har godkendt. I forbindelse med valget synliggøres valghandlingen, og der sættes fokus på, at det nytter at stemme. Valgcaféen flyttes til Kultunariet.  Mødelokaler i seminariets hovedbygning stueplan, 1. og 2. sal benyttes til parti-lokaler. Byrådssalen med tilhørende lokaler benyttes til forhandlinger. I forbindelse med valgcaféen vil valgaftenen blive fulgt på web-tv, fx via kommunens hjemmeside og/eller Facebook. Derfra vil der løbende blive informeret om fx. stemmeoptællingen, stemmeprocenten, valgresultater fra valgstederne, sammenligninger af tal fra sidste valg, interviews om fx demokratiet, samt dækning af forhandlinger i det omfang, der gives meddelelse herom i valgcaféen. På den måde kan borgerne holde sig orienteret, selv om de ikke er til stede i valgcaféen. Formålet er at synliggøre hvad der sker, efter at stemmen er lagt i urnen, og at vise, hvilken forskel det gør at stemme.

Stemmerne optælles af tilforordnede, valgstyrere og administrative medarbejdere. De, der er udpeget til valgstyrere, skal blive på valgstedet indtil afstemningsbogen er underskrevet, både vedrørende kommunalvalget og regionsvalget, og må således ikke forlade valgstedet før optællingen er færdig.

Valgresultater fra de enkelte valgsteder bliver staks offentliggjort i valgcaféen og på web-tv, inden den sædvanlige kontrolgennemgang og indberetning til KMD. Der bliver således fra hvert valgsted offentliggjort valgresultater ad flere omgange, hhv. parti-stemmer, kandidatstemmer og regionsvalgsstemmer, samt løbende rettelser.

Ældrerådsvalg afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalget, men holdes helt adskilt herfra. Ældrerådet stiller selv med tilforordnede, og der vil være særskilte administrative medarbejdere til stede, som kun tager sig af ældrerådsvalg. På valgstederne vil der inden udgangen være lavet en niche til ældrerådsvalget med et valgbord, en stemmeboks og en stemmeurne.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-04-26 nr. 391 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

 Ingen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 154. Kommune- og Regionsvalg 2017 - valg af valgstyrere og tilforordnede

Sagsnr: 84.03.03-G01-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 5. december 2013 blev følgende valgt til valgbestyrelsen for kommunalvalget:

 Medlem:

Stedfortræder:

Knud Erik Hansen (formand)

Inger Andersen

René Tuekær

Marianne Ørgaard

Henrik Aakast

Steen Gunnarson

Ivan Lilleng

Michael Christensen

Nadja Bruun Thurø

Lars Christensen

Blandt valgbestyrelsens medlemmer skal byrådet vælge en næstformand.

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget.

Byrådet har tidligere besluttet, at der vælges i alt 39 valgstyrere fordelt på valgstederne således:

Haslev 1: 7 valgstyrere

Haslev 2: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Udfra erfaringerne fra Kommune- og Regionsvalget i 2013 vurderes det, at der er brug for lidt flere - i alt 75 - fordelt på valgstederne således:

Haslev 1: 13 tilforordnede

Haslev 2: 13 tilforordnede

Faxe: 11 tilforordnede

Hylleholt: 11 tilforordnede

Karise: 9 tilforordnede

Dalby: 9 tilforordnede

Rønnede: 9 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommune.

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag - fordeling er foretaget i forhold til den nuværende sammensætning i byrådet. Der bør endvidere vælges et antal stedfortrædere, der kan træde ind ved sygdom m.v.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

Valgbestyrelsen har besluttet, at kommunalvalget og regionsvalget optælles af administrative, tilforordnede og valgstyrere.

Valgstyrerne skal blive på valgstedet indtil begge valg er optalt på partier og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-04-26 nr. 391 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

Udgifter til diæter forventes afholdt indenfor budgettets rammer.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariat indstiller,

 1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
 2. at der vælges 39 valgstyrere og 75 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier og lister som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og
 3. at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningsområde vælges en formand.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 162:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

René Tuekær (L) blev valgt som næstformand for valgbestyrelsen.

 

Formænd for valgstyrerne udpeges således:

Nordskov: Socialdemokratiet

Sofiendalskolen: Venstre

Faxe: Borgerlisten

Hylleholt: Dansk Folkeparti

Karise Hallen: Venstre

Dalby Hallen: Socialdemokratiet

Rønnede Hallen: Det Konservative Folkeparti

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 155. Kommune- og Regionsvalg 2017 - brevstemmeafgivning m.v.

Sagsnr: 84.03.03-G01-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v. samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere valg foreslås det, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges blandt de tilforordnede vælgere og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage ovennævnte hverv som stemmemodtager.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-04-26 nr. 391 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

Udgifter til diæter m.v. til stemmemodtagere kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere (må ikke være kandiater til kommune- eller regionsrådsvalget),
 2. at Direktionssekretariatet bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere,
 3. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valget foretages af formanden for valgstyrerne og den administrative sekretær for hvert afstemningssted.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 163:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

 Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 156. Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 10 Jomfru Ellens Vej, Karise

Sagsnr: 03.02.00-K08-4-17 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 10 afholdt ekstraordinært beboermøde den 26/6 2017. Afdelingen består af 31 boliger. På beboermødet deltog 14 beboere fra 15 husstande. Hver fremmødte person har 2 stemmer. Det blev besluttet med 20 stemmer for og 6 imod/hverken for at:

1.      Alle vinduer og yderdøre skiftes til type med træ indvendigt og alu udvendigt. Herved spares udvendigt malerarbejde i vinduer og yderdørenes levetid.

2.      Der skiftes til energibesparende – BR 202 med 3 lags glas.

3.      Ved udskiftningen forbedres fuger omkring vinduer og døre. Det eliminerer evt. trækgener og er energibesparende.

4.      Der etableres ventilationsspalter i alle elementer, så boligerne bliver tættere.

Den samlede renovering forventes at koste 3.474.400 kr..

Beløbet finansieres ved lån i dispositionsfonden på 600.000 kr. og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på ca. 2.874.400 kr..

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen er beregnet til et gennemsnit på 487 kr. pr. måned pr. bolig.

Det svarer til en årlig lejeforhøjelse på 88,00 kr. pr. kvadratmeter svarende til 9,35 %.

Den nuværende leje er på 937,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 1.025,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 30/3 2017.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune. 

Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 98, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

Økonomi

 Eventulle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

Sagen afgøres af:

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 • At låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev godkendes.
 • At lejeforhøjelsen på  9,35%  godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 165:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 157. Opdatering af kommunens hjemmeside

Sagsnr: 00.13.04-A00-1-17 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2017 indgik man politisk en aftale om, at der skal arbejdes på en bedre og mere borgervenlig, kommunal hjemmeside. I afsnittet konkrete indsatser i perioden 2017 - 2020 er indføjet i budgetaftalen, at hjemmesiden skal opgraderes via udviklingspuljen.

Siden har der været arbejdet med sagen og der er gennemført forventningsundersøgelser, designdiskussioner med videre af en administrativ arbejdsgruppe.

Projektgruppen anbefalede:

 • At opgaven løses økonomisk billigt
 • At der skulle anskaffes et færdigt koncept for en kommunal hjemmeside, som så tilrettes ved egen og med ekstern bistand
 • At der fremover arbejdes med tilfredshedsmålinger hos brugerne
 • At indholdet optimeres – også via aktiv brug statistikker
 • At der særskilt afsættes ca. 1 mio. kr. som en engangsinvestering til formålet

 

Med baggrund i ønsket om en opdatering af hjemmesiden, men samtidig en billig løsningsmodel skal den opgraderede hjemmeside skal som minimum kunne:

 • Tilbyde en samlet indgang til kommunen og dens forskellige enheder,
 • Tilbyde borgere og andre brugere let tilgængelige selvbetjeningsløsninger, så det sikres at disse brugere i høj grad kan betjene sig selv.
 • Fungere som en kommunal portal med informationer målrettet brugerne og med faktuelle oplysninger om kommunen som helhed
 • Informere om kommunens politiske ledelse og den administrative organisation
 • Indeholde relevante myndigheds- og lovmæssige oplysninger på centerniveau
 • Kunne tilgås fra både PC´ere og mobile enheder.

 

En kommunal hjemmeside kan desuden:

 • Indeholde nyheder om stort og småt/begivenheder/oplevelser
 • Brande kommunen i et vist omfang

 

Opfattelsen er, at en stærkere præcisering af webmasterrollen og opgavens organisering kan bidrage til at holde omkostningerne nede.  

Arbejdsgruppen har i processen haft et bud med et behov for godt 1 mio. kr. til en opgradering. Dette bud beror på et skøn ud fra de samtaler, man har haft med eksterne leverandører.

Gøres det billigere vil det påvirke kvaliteten i opgraderingen af hjemmesiden.

Kommunens økonomiske situation taget i betragtning er det valgt at pege på muligheden for en kvalitetsforbedring, via en styrkelse af webmasterrollen med videre og således ikke investere økonomiske ressourcer i bistand til en teknisk opgradering.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at det besluttes at arbejde videre med en egen opdatering af den eksisterende hjemmeside.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 166:

Anbefales, idet løsningen skal være mobil-kompatibel (Responsivt design).

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 158. Revideret lejekontrakt mellem Faxe Byråd og Danhostel Faxe Vandrerhjem

Sagsnr: 82.16.00-P27-1-12 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Danhostel Faxe Vandrerhjem driver vandrerhjem fra adressen Østervej 4, Faxe, på en grund, som Faxe Kommune ejer. Byrådet godkendte den 30. maj 2013 en ny lejekontrakt, da vandrerhjemmets udvikling ikke længere tillod, at kommunen udlejede grunden vederlagsfrit. Danhostels realkreditinstitut, LR Realkredit A/S, ville dog ikke godkende kontrakten, da de betragtede indførsel af betaling af leje som en forringelse af den hidtidige kontrakt, og da realkreditinstituttet ikke ville risikere at skulle stå for viceværtforpligtelser i tilfælde af, at de skulle træde ind i kontrakten som panthaver. LR Realkredits godkendelse var et vilkår for vandrerhjemmets lån i ejendommen, og derfor blev kontrakten aldrig tinglyst på ejendommen.

 

Efter adskillige forhandlinger har kommunens administration, Danhostel Faxe Vandrerhjems bestyrelse og LR Realkredit fået udarbejdet en revideret lejekontrakt, som både vandrerhjemmets bestyrelse og realkreditinstituttet kan godkende. Realkreditinstituttet har accepteret, at vandrerhjemmet kunne risikere at få en væsentligt bøde, hvis kommunen fortsat udlejede grunden vederlagsfrit. Størrelsen af grunden, viceværtforpligtelserne og priserne blev fastlagt i 2013, som det fremgår af bilag 1, 2 og 3. Priserne er blevet indeksreguleret til 2017-niveau.

 

Kontraktens væsentligste punkter består i, at vandrerhjemmet skal betale leje af kommunens grund. Lejeaftalen er uopsigelig i 30 år fra aftalens indgåelse. Til gengæld køber kommunen for et tilsvarende beløb en række pedel-/viceværtforpligtelser af vandrerhjemmet, som bl.a. betyder, at vandrerhjemmet stiller toiletfaciliteter til rådighed for besøgende i kalkbruddet, og at vandrerhjemmet sørger for at renholde området omkring madpakkehuset, den kommende udsigtsplatform og kalkparken mellem vandrerhjemmet og museet. Der kan aftales ændringer i disse opgaver.

 

Kommunen har mulighed for at opsige aftalen vedrørende pedel-/viceværtforpligtelserne, hvis vandrerhjemmet misligholder udførelsen af opgaverne. Vandrerhjemmet har udført opgaverne for kommunen siden 2013 og har dermed ikke lejet grunden vederlagsfrit siden 2013, men dette er sket uden tinglysning af kontrakten. Hvis LR Realkredit indtræder i kontrakten som panthaver, vil de ikke blive forpligtet til at udføre pedel-/viceværtforpligtelser, men de skal fortsat betale leje for grunden.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at lejekontrakten godkendes.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 167:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 159. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - For lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.02.15-P15-4-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 300-46 for udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden. Der skal nu tages stilling til at sende kommuneplantillægget i offentlig høring.

 

Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er, at gøre det muligt, at udvide den eksisterende lystbådehavn, samt etablere rekreative faciliteter og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å´s udløb i Faxe Bugt. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, har det vist sig hensigtsmæssigt, at ændre på afgrænsningen og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændre afgrænsningen af et lavbundsareal.

 

 • Rammeområde FL-R3, som udgør kystlinjen ved Strandvejen, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt og dermed omfatter fremtidige konstruktioner på stranden og ud for stranden.
 • Rammeområde FL-R7, som udgør den eksisterende lystbådehavn, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt, samt længere mod syd og dermed gør det muligt at udvide lystbådehavnen.
 • Lavbundsarealet omkring Faxe Å og Lilleå ændres, så Strandvejen og stranden øst for ikke længere er en del af lavbundsarealet.

 

Idéfase

I perioden fra den 8. februar 2017 til den 8. marts 2017, har der været offentliggjort en idéfase jf. planlovens §23c, for indkaldelse af ideer forud for planlægning for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn, kystsikring langs Strandvejen og placering af rekreative faciliteter langs kysten syd for Faxe Ladeplads lystbådehavn. Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar til idéfasen, hvoraf nogle svar repræsenterer en større gruppe eller en forening. Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen, til etablering af kystsikring og til rekreative faciliteter, som alle understøtter ønsket om udvikling af turisme, bosætning og erhverv i Faxe Ladeplads. Høringssvarene har forslag til praktiske tiltag, men udtrykker også skepsis overfor den konkrete udformning og drift af høfder, som beskrevet i projektet for De hvide Dronninger. Høringssvarene er blevet brugt som input til de overvejelser, der ligger til grund for forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 300-46. Spørgsmål til konkret udformning og drift, samt gode ideer til praktiske tiltag, vil ikke direkte fremgå af planerne, men kan inddrages i den videre proces for udarbejdelse af et egentligt projekt for udvidelse af lystbådehavn, kystsikring og etablering af rekreative faciliterer ved sydstranden.

 

Hvidbog med høringssvar fra idéfasen er vedhæftet sagen som bilag.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at kommuneplantillægget ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med  øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved  p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

 

Det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 88:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 168:

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, da hun ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke godkende, da de ikke mener, der er behov for høfder / dronninger i området.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 160. Forslag til lokalplan 300-46 - for lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.02.05-P16-4974-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan 300-46. Der skal nu tages stilling til at sende planforslaget i offentlig høring.

 

Hovedformålet med lokalplanforslaget er at åbne mulighed for udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å´s udløb i Faxe Bugt.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen med op til 140 ekstra bådepladser, samt plads til flere faciliteter for havnens brugere og besøgende. Der er et ønske om at skabe en ny og udvidet strand langs Strandvejen, som skal fungere som kystsikring på strækningen, samtidig med at den har rekreative kvaliteter. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en promenade, som flere steder på strækningen kan udvides til små pladser, som kan anvendes til forskellige rekreative formål. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af høfder ud fra stranden, som kan indeholde en række forskellige faciliteter til rekreative aktiviteter der knytter sig til vand. Der er udarbejdet et projektforslag for høfderne som kaldes De hvide Dronninger. Projektforslaget danner baggrund for beskrivelsen af høfderne i lokalplanen.

 

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 13 ændrer på afgrænsningen af og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændrer afgrænsningen af et lavbundsareal.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at lokalplanen ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med  øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved  p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 300-46.

 

Det foreslås, at forslag til lokalplan 300-46 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017. Det foreslås også, at der afholdes et borgermøde om planforslaget i september 2017.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til lokalplan 300-46 - Udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 89:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 169:

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, da hun ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke godkende, da de ikke mener der er behov for høfder / dronninger i området.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 161. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.03-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte. Målet med lokalplan 1100-53 er primært at overføre arealer inden for lokalplanens område til byzone, at sikre bevaringsinteresser samt at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen, et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke og at give mulighed for at tidligere lærerboliger ved Bavneskolen kan frastykkes til boligformål.

 

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, D-O2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

 

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeligtgøres,

- at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål

- at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2.

 

Området er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 ligesom kommuneplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en eller flere idrætshaller indenfor rammeområde D-O1. Der er således tale om mindre justeringer og præciseringer af de gældende kommuneplanrammer hvorfor der ikke er behov for at gennemføre en idefase, jævnfør planlovens §23c.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
 • Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård mv.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013.

 

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 15 medfører kun mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Faxe Kommune har derfor valgt ikke at indkalde ideer, jævnfør Planlovens 23a, inden udarbejdelsen af tillægget.

 

Med den nye planlov (§24,  stk. 4) kan byrådet vælge, at nedsætte den offentlige høring af planforsalget til minimum 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 90:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 170:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 162. Forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.05-P16-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 1100-53 for en del af Dalby midtby. Der skal nu tages stilling til planforslagets udsendelse i offentlig høring.

 

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er at overføre området til byzone, at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen og for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

 

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone. Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter mv. for både skolebørn og byens idrætsudøvere. Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand. 

 

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Menighedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er omfattet af anden lovgivning.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter arealerne omkring Bavneskolen, boldbanerne og Sønder Dalby Kirke. Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde I og II udlægges til offentlige formål – henholdsvis skole, idrætshal, boldbaner mv. samt kirke, kirkegård, præstegård mv. Delområde III, der omfatter de tidligere tjenesteboliger i forbindelse med Bavneskolen, udlægges til offentlige formål eller alternativt til boligformål.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal i op til 12 meters højde ved Bavneskolen i tilknytning til den eksisterende hal, samt mulighed for at der kan etableres et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

 

Kommuneplan

Lokalplanensområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, DO-2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeliggøres, at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål og at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2. 

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette lokalplanforslag er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
 • Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård med videre.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 1100-53.

 

Offentlig høring

Med den nye planlov, §24,  stk. 5, kan byrådet vælge at nedsætte den offentlige høring af lokalplanforslag til minimum 4 uger.

Den væsentligste ændring med planforslaget er at lokalplanen åbner mulighed for en idrætshal i op til 12 m højde. Den kommende hal støder op til eksisterende bygninger på 10 m og 13 m, og placeres minimum 30 m fra nærmeste bolig på Skolevej.  Mellem Skolevej og de to haller findes allerede et plantebælte bestående af høje træer. Det vurderes derfor, at lokalplanen vil medføre en mindre og lokal ændring af det bebyggede miljø.

Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 91:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 171:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 163. Godkendelse af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.01.00-P24-6250-09 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til justering af styrelsesvedtægten og indkomne høringssvar, efter at sagen har undergået redaktionel præcisering i administrationen, jf. Uddannelsesudvalgets beslutning d. 30. maj 2017.

Forslag til den justerede styrelsesvedtægt indeholder opdateringer således, at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de af Byrådet godkendte beslutninger vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen.

Forslag til ændringer er markeret med grøn i dokumenterne og fremgår af dokumenternes logbog, som findes på dokumenternes første side. Nedenfor ses ændringerne:

 Dokument type

Forslag til ændringer

Før

Efter

Styrelsesvedtægten

Tilføjelse Kapitel 4 – Kompetencefordelingsskema, side 9

Kompetencefordelingsskemaet var placeret i Bilaget

Kompetencefordelingsskemaet er placeret i Styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten

Ændring i afsnittet Principper for klassedannelse og klasseplacering (tilføjelse af beslutningstekst fra Byrådsmøde d. 14. marts 2017 og d. 10. december 2015), side 11

Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år.

Principper for klasseplacering Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:

1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Klassedannelsen for 0. og 7. klasse behandles politisk i Uddannelsesudvalget, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Fremadrettet oprettes der de nødvendige antal 7. klasser, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. 

Principper for klasseplacering

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015, fastholdes den matematiske model i indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen.

Ved klasseplacering i O. klasse tages der højde for følgende grundprincip:

1)Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Bilag til styrelsesvedtægten

Tilføjelse af Bilag Skabelon - Pædagogisk Notat, side 22

    

Skabelon til Pædagogisk Notat tilføjes i bilaget

 

Forslag til justering af styrelsesvedtægten har været sendt i høring ved de høringsberettigede skolebestyrelser og medudvalg i perioden 29. marts 2017 – 15. maj 2017. Center for Børn & Undervisning har modtaget tre høringssvar. Alle tre høringssvar har taget ændringerne til efterretning med dertil hørende givne kommentarer:

 • Hvorfor Kompetencefordelingsskemaet indgår som en del af selve styrelsesvedtægten istedet for som en del af bilaget.
 • Der gøres opmærksom på, at der pt. arbejdes på at finde en erstatning af det pædagogiske notat.

Afgivne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af de foreslåede bemærkninger.

En ændring af styrelsesvedtægten kan kun besluttes i Byrådet. På baggrund heraf videresendes forslag til justering af styrelsesvedtægten til behandling i Byrådet d. 24. august 2017.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten samt bilag og høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til justering af styrelsesvedtægten godkendesUddannelsesudvalget, 27. juni 2017, pkt. 49:

Styrelsesvedtægten anbefales

 

Borgerlisten (L) stiller følgende ændringsforslag:

Borgerlisten (L) ønsker, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 og overslagsårene, bliver afsat 1,5 mio. kr. under Byrådet, til imødegåelse af en evt. forøget udgift til oprettelse af flere 0. klasser end den matematiske model tilsiger.

Martin Hillerup (L), René Tuekær (L), Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Steen Petersen (O) stemmer for.

Camilla Meyer (A) og Finn Hansen (A) stemmer imod, idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 

 Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 172:

Styrelsesvedtægten anbefales.

 

For Borgerlistens ændringsforslag, fremsat på Uddannelsesudvalgets møde den 27. juni 2017, stemte 4: René Tuekær (L), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 3: Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C) idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget anbefales.

 

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Borgerlisten (L) stillede forslag om, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 og overslagsårene, bliver afsat 1,5 mio. kr. under Byrådet, til imødegåelse af en evt. forøget udgift til oprettelse af flere 0. klasser end den matematiske model tilsiger.

For Borgerlistens ændringsforslag stemte 14 (Borgerlisten (3), Venstre (7), Dansk Folkeparti (3) og Enhedslisten (1)).

Imod stemte 9 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2) og Socialistisk Folkeparti (1)), idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget godkendt.

 

Styrelsesvedtægten blev godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 164. Fremtidig aftale med ViSP

Sagsnr: 00.01.00-A00-37-16 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007, overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne. Faxe, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner valgte at opgaven skulle løses fælleskommunalt igennem Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). I perioden fra 2007 til 2015 blev opgaven løst på baggrund af en abonnementsaftale, mens den i perioden fra 2016-2017 løses efter en pakkemodel.

Med udgangen af 2015 forlod Lolland Kommune samarbejdet, og senest har Guldborgsund meddelt, at de ønsker at udtræde af samarbejdet ved udgangen af 2017.

For at sikre den fortsatte leverance af de meget specialiserede tilbud, som kommunerne i følge loven er forpligtet til at levere, har borgmestrene fra Faxe, Vordingborg og Næstved taget initiativ til udarbejdelsen af en fælles 2-årig abonnementsaftale. Oplæg til abonnementsaftalen er vedlagt som bilag.

 

Abonnementsmodel

Formålet med den nye abonnementsaftale er først og fremmest at tilgodese borgernes behov i forhold til specialpædagogiske ydelser. Som abonnementskommune vil man endvidere ikke have problemer med at leve op til borgernes retskrav i forhold til at kunne modtage de højt specialiserede ydelser indenfor tale- og høreområdet. Endelig vil en længerevarende abonnementsaftale give ViSP den driftsstabilitet, der er nødvendig for at udvikle og effektivisere ydelserne i aftalen.

Baggrunden for at gå tilbage til abonnementsmodellen skyldes de erfaringer, der er gjort med den nuværende samarbejdsaftale. På Guldborgsunds foranledning er den nuværende aftale bygget op omkring en pakkemodel, hvor den enkelte kommune har kunne købe en grundpakke og tilkøbe fagpakker. Pakkemodellen har vist sig ikke at være optimal. Særligt har den givet en del dobbeltarbejde i de situationer, hvor kommunen selv, og ikke ViSP, har skulle levere de ydelser, der ligger i fagpakkerne.

Abonnementsordninger anbefales også i rapporten "En fælles strategi på kommunikationsområdet", der er udarbejdet i regi af Rammeaftale Sjælland. Rapporten konkluderer, at abonnementsordninger styrker rehabiliteringsindsatsen og gør det muligt at ansætte specialuddannet personale indenfor nogle ofte snævre faglige specialer, samt skabe et fundament, der kan omsætte den seneste forskning og viden.

Som det fremgår, giver længerevarende aftaler mulighed for at indarbejde nye metoder og teknologier, hvilket medvirker til at effektivisere driften. I forbindelse med den nye aftale foreslås det derfor, at der årligt udarbejdes effektiviseringsforslag, svarende til 1 % for hvert år, i den periode aftalen løber. For at kvalificere processen, nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, der tematiserer områder i driften, som effektiviseres.

 

 

 

Et andet vigtigt område er aftalens længde. En længere aftale vil give et stabilt driftsgrundlag, men det vil også give ViSP en reel mulighed for at investere i de ressourcer og den teknologi, som i sidste ende effektiviserer driften og sikrer fortsat høj kvalitet i de specialiserede ydelser. Set i lyset af dette, kan det overvejes, at abonnementsaftalen forlænges med yderligere to år, så aftalen samlet løber i alt fire år.

 

Faxe Kommunes overvejelser

Faxe Kommunes Center for Familie, Social & Beskæftigelse har omkring årsskiftet 2016/2017 afdækket om, og i givet fald i hvilket omfang, opgaverne kan løses billigere på anden vis end via kommunens nuværende pakkeaftale med ViSP.

Denne afdækning af alternativer skal ikke ses som utilfredshed med ViSP eller deres opgaveløsning, men er alene et udtryk for et ønske om en forsvarlig brug af kommunens midler. Herudover skal det understreges, at eventuelle ændringer var forudsat ikke at skulle forårsage forringelser af den kvalitet borgerne oplever.  

Faxe Kommune har inddraget erfaringer fra henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner i afdækningen.

Afdækningen har vist, at det vil være muligt for Faxe Kommune, med tilkøb udefra på de meget specialiserede områder, samt på ordblindeundervisningen, selv at varetage levering af de specialpædagogiske ydelser, som i dag leveres af ViSP.

For fortsat at opnå specialisering i de ydelser borgerne skal modtage, tænkes en hjemtagning af opgaverne sammen med de tilsvarende opgaver, som kommunen allerede varetager. F.eks. vil opgaver indenfor den fagpakke der hedder ”Hjerneskade og kommunikation” enten kunne varetages i regi af vores højt specialiserede tilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade - Kildebo, eller i regi af vores tale- og hørekonsulenter på børneområdet, hvor opgaver indenfor fagpakken ”Stemme/stamme” også vil kunne løses. Fagpakken ”Informations- og Kommunikationsteknologi” vil kunne samtænkes med den undervisning, der foregår i regi af vores egne PPR (hvor også tale- og hørekonsulenterne er tilknyttet).

Udover flere ansættelser indenfor de individuelle faggrupper, vil en hjemtagning kræve ressourcer til visitering, idet denne funktion varetages af ViSP, for så vidt angår de ydelser ViSP leverer.

På trods af de ekstra ansættelser viser afdækningen, at vi selv, uden forringelser for borgerne, vil kunne levere ydelserne inkl. nævnte tilkøb, for en samlet pris på ca. 3,55 millioner kr. pr. år. i 2017-priser. Dvs. med en besparelse på omkring 850.000 kr. pr. år i forhold til den nuværende pakkemodel, som løber frem til udgangen af 2017.

Uddybning af de overvejelser og beregninger, som ligger bag ovenstående, fremgår af vedlagte notat. 

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.
Servicelovens §112 (Hjælpemidler).
Servicelovens §113 (Forbrugsgoder).
Folkeskoleloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomi

De forskellige modeller forventes at indeholde samme ydelse, men forventes at have forskellige omkostninger. Omkostningerne fremgår af følgende oversigt:  

Model

Årlig pris i kr. pr. år

Pakkemodellen som den foreligger i 2017

4.434.121

Abonnementsmodellen som foreslået 2018

4.361.725

Abonnementsmodellen som foreslået 2019

4.274.490

Hjemtage med tilkøb forventet årlig udgift

3.550.000

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1) der indgås en 2-årig abonnementsaftale mellem Faxe, Vordingborg og Næstved, der løber indtil udgangen af 2019, at 

2) der i abonnementsaftalen indarbejdes en 1 % effektivisering pr. år, at 

3) abonnementsaftalen efter 2019 kan forlænges, med de aftalte vilkår vedrørende ydelser og 1 % effektivisering, i yderligere 2 år frem til 2021, og at 

4) de realiserede besparelser indarbejdes i budget 2018, med overslagsår.Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 64:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling 1-4 anbefales.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 173:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 165. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

 

Ny bane Ringsted - København

Køge kommunes brev af 3. august 2017 sendt til transportministeren vedrørende åbningen af den ny bane mellem Ringsted og København i december 2018 er vedhæftet som bilag.

I brevet stilles spørgsmål omkring følgende forhold:

 • Ølby station
 • Informationsskiltning
 • P-pladser
 • Køreplan 2019
 • Østbanens forlængelse

 

Beslutning i Byrådet den 24. august 2017

 

Der blev endvidere orienteret om

 • Haveaffaldsplads i Karise åbner den 2. september 2017
 • Kommmunen er inviteret til møde med Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt den 13. september 2017
 • Kommunen får besøg af Erhvervsminister Brian Mikkelsen den 15/9-2017 og af Minister for Offentlig Innovation Sofie Løhde den 18/10-2017

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 166. Kontraktindgåelse

Sagsnr: 05.01.12-Ø54-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig167. Køb af ejendom

Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller168. Evt. salg af ejendom

Sagsnr: 13.06.02-G01-9-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen169. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Torben Reiner Jensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson
Michael Christensen