Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 1. februar 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 01-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 1. februar 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


15. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 1. februar 2017

Godkendt

 

Torben Reiner Jensen (V) og Peter Joensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt16. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 1. februar 2017

Intet at bemærke

 

Torben Reiner Jensen (V) og Peter Joensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt17. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen18. Østsjællands Museum - budget 2017

Sagsnr: 19.03.00-S49-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har den 5. januar 2017 fremsendt budget 2017 til behandling i de to tilskuds- og samarbejdskommuner, Faxe Kommune og Stevns kommune. Østsjællands Museum er formelt hjemmehørende i Stevns kommune, hvorfor Stevns sædvanligvis bekræfter den kommunale godkendelse af Museets budget. Det sker i forståelse med Faxe Kommune som den anden tilskudskommune.

 

Der blev umiddelbart orienteret om budgettet på Erhvervs- og kulturudvalgets møde den 23. januar 2017, herunder at der var fremsendt supplerende bemærkninger til budgettet til Stevns kommune. Det skete med henblik på at kunne bekræfte Faxe Kommunes accept af budgettet. Orienteringen resulterede i at udvalget ønskede en nærmere drøftelse af Museets budget for 2017.

 

Budget for 2017 og supplerende oplysninger (oprindelig fremsendt til Stevns kommune) er vedhæftet sagen.

 

De fremsendte oplysninger skal ses i sammenhæng med spørgsmål til Museet om:

  • en ikke specificeret hensættelse på 767.947 kr., hvilket kan forståes som et underskud i 2017
  • forudsætninger for budgetterede stigninger i entreindtægterne fra 3.600.000 kr. til 4.815.000 kr.
  • stigninger i administrationsudgifterne

 

I svaret fra Museets konstituerende leder anføres det blandt andet at:

  • Museet er i en oprydnings- og omstillingsproces,
  • budgetunderskuddet finansieres af Museets egenkapital
  • der er reduceret i årets budget og der arbejdes løbende hermed
  • administrationsudgifter tillige dækker over den konstituerede leders midlertidige ansættelse.

 

Svaret fra den konstituerede leder er suppleret med en erklæring fra Museets nye revisor. Revisor anfører tillige at der er igangsat initiativer, der sigter på at styrke museets økonomistyring og budgetlægning fremadrettet.

 

Administrationen har forståelse for omstillingsprocessen og indstiller at budgettet tages til efterretning, med vurderer på den anden side at Museets økonomi er anstrengt. Administrationen foreslår derfor at tilskudskommunerne regelmæssigt - foreløbigt i 2017 - orienteres om udviklingen i Museets økonomi. Det kan ske ved en kvartalvis økonomirapportering.

 

Med i det samlede, aktuelle billede for Faxe Kommune hører tillige, at situationen omkring Haslev Museum/Jævnstrømsværket er uafklaret, idet den museumsinspektør, der hidtil har stået for opgaverne der, har valgt at forlade Østsjællands Museum med udgangen af oktober 2016. Der har været gjort en række forsøg på at tilknytte en medarbejder via projektansættelse i Faxe Kommune og en aftale mellem kommunen og Museet. I begyndelsen af januar stod det klart, at der ikke var basis for en sådan model - og situationen er som beskrevet for tiden uafklaret. For Stevns Kommune er der tilsvarende større projekter under udvikling, herunder Verdensarven.

 

Under hensyntagen til museets økonomi og de større projekter i tilskudskommunerne vurderer Administrationen, at det giver mening at arbejde nærmere med den langsigtede udvikling af Østsjællands Museum. Administrationen indstiller derfor at der udover de budgetmæssige beslutninger træffes beslutning om at Museet, Stevns og Faxe Kommune i fællesskab indleder forhandlinger med Museum Sydøstdanmark om en samarbejdsaftale, hvorefter ledelse, udvikling og drift overdrages hertil, samtidig med at Museets bestyrelse og Museumsforening fortsætter uændret.

  

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgettet for 2017 tages til efterretning, med følgende forudsætninger:

  • at tilskudskommunerne regelmæssigt, minimum kvartalsvis orienteres om udviklingen i museets økonomi
  • at Museet og tilskudskommunerne indleder forhandlinger med Museum Sydøstdanmark om en samarbejdsaftale

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 1. februar 2017

Godkendt

 

Torben Reiner Jensen (V) og Peter Joensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 Underskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson