Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 21. september 2015

Erhvervs- og Kulturudvalget - 21-09-2015 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 21. september 2015 kl. 17:30
i Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede


103. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-19-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

 Godkendt104. Takster og brugerbetaling på Erhvervs- og Kulturudvalgets område 2016

Sagsnr: 00.30.10-S00-11-14 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2016-2019 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.  

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2015 for at have virkning fra 1. januar 2016. 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2016.  

Det samlede takstblad for 2016 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i henholdsvis september og oktober 2015.  

Byrådet har endvidere besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet. 

Taksterne for 2016 er behandlet ud fra hhv. lov- og cirkulærebestemmeler og lovgivning, dette glæder for pas, kørekort, sundhedskort, gebyr på bibliotekerne samt diverse attester. Enkle takster er uændret, bl.a. leje af Gl. Sportshal i Faxe, og taksterne på arkivet. Øvrige takster er fremskrevet i henhold til KL's Pris- og Lønskøn. Taksterne for 2016 for nyt sundhedskort og lægeskift afventer cirkulære udmelding.

Budget for 2016 godkendes først på Byrådets møde den 8. oktober 2015. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2016 på baggrund af budgetforliget den 17. september 2015. 

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

·         Taksterne på Erhvervs- og Kulturudvalgets område for 2016 godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

Godkendt105. Ny mobilguide (app) til formidling af kultur- og fritidstilbud

Sagsnr: 20.00.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget den 22. juni 2015 blev det besluttet at administrationen skulle arbejde med et forslag til en ny kultur og fritidskalender samt en ny app, der tilgodeser tilgængelighed og brugervenlighed.

Der foreligger nu et forslag til udvikling af en ny app "Oplev Faxe" (arbejdstitel).

 

Faxe Kommune har i en årrække benyttet sig at kulturtjenesten KultuNaut til formidling og information af kulturtilbud og fik sidste år udviklet en app "Det sker i Faxe", hvor der er mulighed for at søge på aktiviteter og begivenheder på både kultur og fritidsområdet. Imidlertid giver kun appen mulighed for at orientere sig tematisk, hvilket mindsker brugervenligheden. Kalenderen på hjemmesiden giver andre, bredere søge muligheder. 

 

Appen var en fornyelse, fra en tidligere trykt årlig kulturkalender til en app, der nu viser arrangementer på både kultur, natur og fritidsområdet. Appen benytter samme "motor" som KultuNauts kulturkalender på hjemmesiden. Appen har et brugervenligt display, men er ikke nem at arbejde med, når det gælder indtastning af arrangementer mv.

 

For at kunne tilgodese disse krav foreslår administrationen, at der indledes et samarbejde med firmaet Mobile Identity. Mobile Identity (www.mobile-identity.com) har igennem en årrække udviklet platforme (apps) for flere kommuner i Danmark, eksempelvis Roskilde, Hvidovre, Thy, Slagelse, Kerteminde, Brøndby og Gentofte kommuner.

 

Mobile Identitys app er "født" ind i anvendelse af de sociale medier, med brugerinddragelse, interaktion og er gode til at præsentere dataindhold. Appen giver i højere grad mulighed for at personliggøre appen ud fra ens egne interesser, så det bliver en langt mere skræddersyet lommeguide. Den har følgende funktioner:

 

 

 • Kalender (adgang til oplevelserne)giver overblik over samtlige arrangementer med mulighed for søgning i områder. Der kan læses om arrangementet, beliggenhed, købe billetter, synkroniserer til ens egen kalender og dele arrangementer med andre.
 • Steder (find vej til nye oplevelser) Funktionen giver brugerne et geogratisk overblik og giver institutioner og foreninger mulighed for at eksponere sig selv og deres aktiviteter
 • Ruter (gå på opdagelse i omgivelserne omkring dig) Modulet giver mulighed for at udforske nærområdet gennem fx. oprettede motionsløb, kunstruter mv.
 • Min profil (relevante budskaber) Under min profil kan brugeren vælge at abonnere på invitationer udfra bestemte interesseområder og modtage relevant information og aktuelle tilbud.
 • Spot on (del og tag del i dine oplevelser) modulet er en social funktion, der inddrager og involverer brugerne i appen. Alle kan tage fotos og uploade dem under temaer. Alle spots kan bedømmes og deles på alle sociale medier.
 • Push up meddelelser som en særlig feature, der kun vil blive en vigtigere del af den fremtidige kommunikation. Vi kender alle - meddelelser om skybrud!

   

De fremhævede funktioner koster - for en fire årig aftaleperiode - sammenlagt 81.000 kr. pr. år. i faste udgifter. Aftaleperioden starter fra den dato produktet bliver leveret.

 

Abonnement på KultuNauts "motor" koster årligt 70.000 kr. Det vil være muligt at kører med KultuNaut sideløbende eksempelvis i en aftalt overgangsperiode eller helt uden. KultuNaut giver fortsat mulighed for at alle kan søge alle arrangementer (som er indtastede) i hele landet.

 

Mobile Identity kan skabe den ønskede sammenhæng, grafisk layout og funktionalitet, der forbinder Faxe Kommunes hjemmeside, bibliotekets hjemmeside, Mobile Identitys app og KultuNaut. Dette er anslået til ca. 30-40.000 kr.

 

Administrationen foreslår at der indledes et samarbejde med Mobilie Identity om udvikling af ovenstående. I udviklingsperioden nedsættes en mindre arbejdsgruppe bestående af centrale medarbejdere fra Centersekretariatet og bibliotek & Borgerservice til at følge projektet på vej.

 

Det forventes at appen med arbejdstitlen: "Oplev Faxe" vil kunne præsenteres i januar/februar 2016.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til tilpasning og lay-out ca. 30-40.000 kr. af app mv. vil kunne finansieres af Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje og efterfølgende drift/abonnement på 81.000 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at der sættes gang i udviklingen af en ny guide til formidling af kultur- og fritidstilbud samt relevante lokaliteter i Faxe Kommune

at udgifter til etablering og drift indtil videre dækkes af Kulturpuljen

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

Godkendt106. Billedkunstrådets forslag til masterplan for kunst i det offentlige rum

Sagsnr: 20.04.02-P20-1-15 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 23. februar 2015 blev det, på baggrund af et kommissorium, besluttet at Billedkunstrådet i Faxe Kommune skulle udarbejde et forslag til en masterplan for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Billedkunstrådet fremlægger nu et forslag til en sådan plan.

 

Formålet med masterplanen er at beskrive målsætninger og rammer for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune.

 

Masterplanen skal fungere som en slags guideline for kommunen - hvis og såfremt kommunen eksempelvis ønsker at købe kunstværker, der placeres i kommunale bygninger eller grunde. Hvis kommunen, borgere eller private virksomheder, stiller forslag om en evt. kunstneriske udsmykning i det offentlige rum. Det kan være på pladser, torve, husmure, rundkørsler, søer, grunde, veje, kommunale institutioner osv.

 

Masterplanen indeholder tre centrale forslag fra Billedkunstrådet:

 

 • Et ønske om at fremme kunst med et højt kunstnerisk niveau og at værker udføres at professionelle kunstnere. Det bliver derfor af væsenlig betydning for alle kunstværker/projekter der igangsættes, at den professionelle kunstner står i fokus.

 

 • Alle kunstprojekter, der enten købes, eller etableres i det offentlige rum i Faxe Kommune skal undergå en nærmere undersøgelse og/eller analyse, herunder inddragelse af aktører og interessenter.

 

 

 • At masterplanen i øvrigt skal fungere som en guideline for eventuelle køb af kunstværker, etablering af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune.

 

Masterplanen er vedlagt som bilag.

 

I forlængelse af Billedekunstrådets forslag til masterplan, foreslår Administrationen at der efter en 4 års periode (sommeren 2019) foretages et servicetjek af masterplanen og dens anvendelse med mindre der har været konkret anledninger til at ændre masterplanen væsentligt inden da. Sammen med Billedkunstrådet vil Administrationen sørge for formidling af den godkendte masterplan til andre aktører, relevante myndigheder med flere.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum nr. 592 af 14. maj 2013.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at Billedkunstrådets forslag til masterplan for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune godkendes
 • at masterplan gennemgår et servicetjek i sommeren 2019, med mindre masterplanen inden da er ændret væsentligt.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

Godkendt107. Projekt Jævnstrømsværket

Sagsnr: 20.00.00-G01-3-15 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Denne sag følger op på tidligere drøftelser i både Social og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og kulturudvalget om hhv. værestedet Perlen og Haslev Museum. Der foreligger nu et konkret forslag til etablering og udvikling af et samarbejde under overskiften: "Projekt Jævnstrømsværket". Projektet udmønter samtidig et delprojekt under ejendomsstrategi-projektets spor 10.

Projekt Jævnstrømsværket sigter mod at skabe et bofællesskab og samarbejde imellem Haslev Museum (under Østsjællands Museum) og værestedet Perlen i den kulturhistoriske bygning, der i sin tid blev bygget som jævnstrøms el-værk til Haslev by. Bygningens stueetage rummer i dag Haslev Museum.

Formålet er at skabe en fælles base i bygningen Frederiksgade 6, hvor værestedet i kraft af bofællesskabet med Haslev Museum får et særligt fokus på meningsfulde og identitets-skabende kulturelle aktiviteter og hvor byens øvrige borgere naturligt inviteres inden for til sociale og kulturelle aktiviteter. Projektet understøtter den udvikling, der er i gang med at gøre Haslev Museum til en mere aktuel og synlig medspiller for alle borgere i Haslev, med planerne om at lave en opgradering af den permanente udstilling på Haslev Museum og flere udadvendte aktiviteter for børn og voksne.

Værestedet i Haslev er et fristed for socialt udsatte voksne, der har sociale og/eller psykiatriske problemer. På værestedet lægges der vægt på det sociale samvær og på at brugerne knytter bånd og netværk. Samværsaktiviteter er en central del af dagligdagen på værestedet.

Haslev Museum formidler Haslevs historie med udgangspunkt i byens udvikling fra landsbysamfund til driftig stationsby efter etableringen af Haslev station i 1870. Museet arbejder på at opgradere og aktualisere museets udstillinger og aktiviteter og at gøre museets tilbud i og uden for museumsudstillingerne mere synligt for borgere og institutioner i Faxe Kommune. Museet ønsker at bidrage til den almene dannelse og den lokale identitet, og at underbygge det lokale fællesskab. Besøgstallet er, som følge af den ekstra indsats der er gjort i den indeværende sæson, allerede vokset markant i forhold til de foregående år.

Værestedet og museet kunne i princippet videreføre hver deres virksomhed uafhængigt af hinanden, hvis værestedet flytter ind på første sal af bygningen, men begge institutioner er opsat på at skabe synergi af det bofællesskab, som hermed opstår.

Bofællesskabet giver mulighed for at invitere socialt udsatte til at indgå i et nyt socialt samspil sammen med museet, som kan være med til at modvirke stigmatisering og det lokale samfunds afvisning og eksklusion – idet det lokale samfund omkring museet gøres til en integreret del af det liv, som værestedets brugere deltager i.

Bygningens struktur giver gode muligheder for samarbejde: Rummene er klart afgrænsede til hhv. museets og værestedets selvstændige aktiviteter, der er to indgange, aflukkede rum med forskellige funktionsmuligheder, og mulighed for at låse af/skærme af. Der er ligeledes gode muligheder for etablering af meningsfulde fællesrum, især i haven, med mulighed for rum i flere niveauer/terasser, svalegang,mm .  Der kan endvidere etableres nye fællesrum til funktionerne omkring Cafe Jævnstrøm, dvs. køkken, cafelokale og handicaptoilet – samt tilstødende værksted.

 

Vedlagte projektbeskrivelse beskriver herudvover:

 • Revitalisering af museumsbygningens historiske identitet
 • Bofællesskab som arbejdsgrundlag
 • Forudsætninger for fælles aktiviteter, herunder Cafe Jævnstrøm
 • Det ny Haslev Museum
 • Istandsættelse af bygningen og etablering af nye fællesrum i haven
 • Projektplan

Sammen med projektbeskrivelsen er vedlagt illustrationer til projektbeskrivelsen  og en oversigt over Haslev Museums bygningshistorie.

Denne sag vil være på dagsordnen i Social - og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget og Teknik og Miljøudvalget samtidigt. Det sker med henvisning til de to første udvalgs ansvar for hhv. tilbud om væresteder (her: Perlen) og museumsvirksomheden. Teknik og Miljøudvalget får projektet til orientering, idet projektet som indledningsvis anført giver svar på den fysiske placering af værestedet Perlen.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, vurderer at projektet rummer gode muligheder for både at udvikle værestedet Perlens aktiviteter, herunder at få aktiviteter og lokalitet mere borgernært og samtidig udvikle Haslev Museums udstillings- og formidlingsaktiviteter. Det sidste vurderes tillige at kunne ske indenfor rammerne af den nuværende aftale med Østsjællands Museum.  

De to centre konstaterer samtidig:

 • at projektoplægget inkluderer Center for Ejendommes forslag og beregninger vedrørende den basale istandsættelse af ejendommen og tillige nødvendige ombygninger for at understøtte de beskrevne aktiviteter fælles og hver for sig i Projekt Jævnstrøm.
 • at der er afsat og frigivet midler til at projektet kan realiseres - forudsat de to udvalg begge bekræfter at man er enige i projektbeskrivelsen.

 

Lovgrundlag

Museumslov og Servicelovens § 104

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Der er tidligere frigivet 2,6 millioner kr. til flytning af Perlen og byfornyelsesmidler hvoraf projektet vedr. Perlen udgør 0,6 millioner kroner.

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at

 1. projekt Jævnstrømsværket godkendes
 2. projektet sættes i gang snarest

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

Anbefalet108. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-19-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Der blev afholdt møde den 2. september 2015.

 

17-4 Vækst og Erhvervsudviklingsudvalget

 

Dansk Industri og Byggeriets rapporter

Disse rapporter er netop fremkommet og vedlægges som bilag til orientering.

 

Regional kulturaftale godkendt

Kulturminister Bertel Haarder har nu – sammen med kulturordførerne for de ”blå” partier - truffet beslutning om fordelingen af Puljen til kultur i hele landet fra 2015 og frem. Det betyder samtidig at ministeren har godkendt aftalen for Kulturregion Storstrøm, hvorefter puljen (staten) i de næste 4 år bidrager med ialt 3,8 milllioner kroner, fordelt med 0,9 millioner kroner i hhv 2015 og 2016 samt 1 million kroner i hhv. 2017 og 2018. Sammen med kommunernes bidrag er der årligt ca. 2 millioner kroner til aktiviteter i Kulturregion Storstrøm.

 

Storstrøms Symfoniorkester spiller koncert på Rønnede Kro

Storstrøms Symfoniorkester spiller koncert på Rønnede Kro søndag d. 27. september kl. 19.30. Arrangementet er lavet i samarbejde med Rønnede Kro, som tilbyder en særlig koncertmiddag for gæsterne før middagen. Der kan også købes billetter (50 kr. )alene til koncerten med mulighed for at købe drikkevarer før koncerten og i pausen. Storstrøms Symfoniorkester spiller numre af Telmann, Gerswin, Mendelssohn, Biber og Holst. Koncerten varer ca. 1½ time incl. pause.

 

Planlagt møde vedr. kunst i Rundkørslen

Det planlagte møde vedr. kunst i Rundkørslen i Faxe er nu sat til torsdag d. 29. oktober kl. 19-21 på Faxe Vandrerhjem. På mødet vil der være et oplæg om "Hvad kan kunsten i det offentlige rum?" ved museumsinspektør for KØS i Køge - Lene Bøgh Rønberg, en præsentation af Masterplan for kunst i det offentlige rum samt en videre proces omkring kunst i rundkørslen ved Jane Dolmer (kunstrådgiver fra in situ).

 

Oversigt over arrangementer på Kultur og fritidsområdet

Vedlagt er en oversigt over arrangementer på kultur og fritidsområdet for sidste halvdel af 2015 og starten af 2016.

 

Møde med Haslev Fodbold Club (HFC)

Udvalgets formand og centerchefen har den 10. september holdt møde med repræsentanter for HFC's bestyrelse blandt andet om serviceniveau og fremtidige planer for vedligeholdelse af fodboldbaner og den langsigtede vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

 

Foreningernes Dag 2015

Søndag den 13. september gennemførte Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet i samarbejde med Faxe Kommune Foreningernes Dag 2015 på området ved Idrætshallen ved Vesterled/Seminariegrunden, Haslev. Foreninger og andre aktører deltog stort set på samme niveau som i 2015, mens besøgsantallet efter alle meldinger var højere end i 2014, hvor det regnede mere end i år. I den kommende tid evaluerer foreninger, Folkeoplysningsudvalg og Frivilligråd årets arrangement og tager stilling til kommende arrangementer.

 

Status på Mobilscene

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. september 2015

Taget til efterretning109. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-19-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen110. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-18-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Jesper Beckmann
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen