Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 23. januar 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 23-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 23. januar 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Godkendt.2. Projektforslag for Nyindretning af Jernbanegade

Sagsnr: 01.11.20-P20-1-14 Sagsansvarlig: Milena Mille Rudez

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et projektforslag for "Nyindretning af Jernbanegade", som fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget, for så vidt angår områdefornyelsesprojektet inklusiv belysningskoncept, og i Teknik og Miljøudvalget, for så vidt angår funktionsbelysningen og de fremtidige parkeringsforhold i Jernbanegade.

Projektforslaget danner grundlag for beslutning om nyindretning i Jernbanegade i forhold til æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsninger, der skal være med til at understøtte bylivet. Projektforslagets hovedidé er at fjerne eksisterende inventar og erstatte det med koncentrationer af ophold, beplantning og belysning i "fem stationer og en mellemstation" som et nyt tredje lag i Jernbanegade, hvor første lag er den historiske stationsbys smukke rødstensarkitektur, og andet lag er de fine brolægninger fra 1980'erenes renovering af Jernbanegade.

Bylivet vil fremover kunne udfolde sig i de fem stationer og mellemstationen. Stationerne er bearbejdet ud fra hvert sit individuelle rumlige tema: Portalen, Mellemstationen, Krydsfeltet, Performance og Forum. Fælles for alle inventarløsningerne i stationerne er brugen af cirklens retningsløse form, med det mål at bryde med Jernbanegades stærkt lineære forløb og netop indskrive sig i byens rum, som et nyt tredje lag. Projektet tager udgangspunkt i Jernbanegades eksisterende farveholdning fra bygningernes rødlige teglfacader og belægningernes gråbrune nuancer. I stationerne foreslås gennemgående brug af røde/brune malede stålflader og ubehandlede trælister i samspil med materialeholdningen ved Torvet.

Projektforslaget rummer en videre bearbejdning af det godkendte oplæg til Nyindretning i Jernbanegade med fem nye byrum/nedslagspunkter og den valgte trafikmodel, cykelgade (fra Rådhusstien til Sofiendalsvej), med dobbeltrettet bilkørsel tilladt. Suppleret med input fra stort gruppemøde med nøgleinteressenter og borgere i november 2016.

Projektforslaget omfatter også et belysningskoncept for hele Jernbanegade og forslag til flytning af enkelte p-pladser fra den østlige til den vestlige side af gaden, samt rådgivernes forslag til øvrige optioner, som vil kunne tages i betragtning efterfølgende.

Belysningskoncept
Eksisterende master ryddes og ca. halvdelen erstattes i samme installation, skiftevis i serier på Jernbanegades østlige og vestlige side. Fire steder på gadeforløbet forskydes lysmasten ca. 230 cm. væk fra vejbanen, så alle lysmasterne står i to flugtliner. Hvor lysmasterne er placeret på gadens østlige side, åbner det op for en fremtidig mulighed for at flytte og etablere parkeringspladser her. I Jernbanegades nordlige og sydlige ender, hvor gaden skifter karakter, er der lysningsmaster på begge sider af gaden. Ved jernbaegade 6 placeres to nye lysmaster på gadens vestside. Her har der ikke tidligere har været lysmaster, og de vil bidrage til oplysning af pladsen ved Jernbanegade 6.

Med en højde på lysmasterne på 400 - 450 cm og brug af en skærm, samt retningsbestemt LED amatur, minimeres blænding samtidig med, at der opnås den rette belysningsklasse for gaden, og der skabes samklang mellem det belyste rum, gadeprofilets dimension og facadernes skala. Der foreslås belysningsamaturet "Twilight Bilbao" malebehandlet for eksempel i koksgrå. Lysmasterne fremstår i et let, enkelt og tidsløst udtryk. Lampen vil give et roligt modspil til farvesætning af byinventar og effektbelysning i stationerne.

Nye parkeringsmuligheder
Som konsekvens af belysningskonceptet, der indebærer etablering af ensidet belysning, vil der opstå mulighed for etablering af et, endnu ikke nærmere defineret, antal nye parkeringspladser  i Jernbanegades vestside. Under områdefornyelsesprojektet er der økonomi til at foretage en opstribning med termoplast til tre parkeringspladser på vestsiden i området ved mellemstationen. Herved kan der nedlægges tre parkeringspladser på østsiden, og blive plads til bedre opholdsmuligheder i området. Flytningen af parkeringspladserne sikrer samtidig mulighed for at flytningen af parkeringspladser fra solsiden til skyggesiden kan testes, forinden der tages politisk stilling til, om der skal afsættes flere midler til etablering af egentlige parkeringspladser i vestsiden, med rydning af belægning og etablering af ny belægning.

Baggrund
Byrådet godkendte i 2013 områdefornyelsesprogrammet for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i bymidten i perioden 2013-2017, herunder nyindretning af Jernbanegade. En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen, og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer. Der har i 2016 været gennemført en omfattende borgerinddragelse om projektet i Jernbanegade.

 

Projektforslaget danner baggrund for en efterfølgende detailprojektering i samarbejde med nøgleinteressenter samt udbud. Anlægsprojektet gennemføres i perioden maj til oktober 2017.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 4.013.000 kr. til projekt Nyindretning af Jernbanegade, eksklusiv funktionsbelysning og optioner, på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At projektforslaget godkendes.
 • At beslysningskonceptet godkendes. 
 • At detailprojektering, udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt med efterfølgende anlæg iværksættes. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Godkendt med følgende bemærkning: såfremt udbudresultatet giver råderum, prioriteres vejsøm og fontæne som ekstra projekter

 3. Projektforslag for Haslev Passager og Ny multiplads i Nørregade

Sagsnr: 01.00.05-P08-1-14 Sagsansvarlig: Milena Mille Rudez

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet projektforslag for "Haslev Passager" og "Ny multiplads i Nørregade", som fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget, for så vidt angår områdefornyelsesprojektet, og i Teknik og Miljøudvalget for så vidt angår de fremtidige parkeringsforhold på de offentlige parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade.

 

Projektforslagene danner grundlag for beslutning om nye offentlige og tilgængelige byrum. Det ene projekt omhandler transformation af en parkeringsplads til et velbesøgt byrum, og det andet projekt er opgradering af forbindelsespassager mellem parkeringspladserne ved Nørregade til byens historiske handelsgade Jernbanegade. Formålet er, at skabe nye oplevelser, der kan være med til, at ændre det eksisterende bevægelsesmønster, så det i fremtiden genererer mere byliv i bymidten.

 

Det forventes, at de kommende fysiske tiltag vil give optimale rammer for at opnå Faxe Kommunes vision for områderne:

At skabe en sammenhængende bymidte, med gode forbindelser mellem Stationspladsen, passagerne og Jernbanegade.

At skabe synlige og tilgængelige forbindelser via passagerne.

At arbejde med multianvendelighed, som middel til at sikre en levende og attraktiv bymidte.

At nye byrum skaber liv og aktivitet i bymidten.

At sikre overskuelige parkeringsforhold for bilister og bløde trafikanter.

At de forbedrede forhold i bymidten vil tiltrække flere brugere.

At tilføre en grønnere karakter til området.

 

I denne opgave er udgangspunktet, at kombinere ophold, aktivitet og forbindelser med en stor parkeringsplads, som ligger på kanten og skjult fra resten af bymidten. Ikke desto mindre er der store fordele ved områdets beliggenhed, da byrummet ligger centralt, og der er et naturligt flow af mennesker, som skal parkere deres bil i forbindelse med indkøb, samt fodgængere fra Haslev Station. Ligeledes ligger projektområdet tæt på Jernbanegade, og kan derved blive en attraktiv del af den samlede forbindelse mellem Haslev Station, supermarkederne og byens handelsgade.

 

Det overordnede koncept og programmering af projektområdets funktioner og arealanvendelser tager afsæt i et ønske om, at skabe nye forbindelser og byrum, der tilsammen bidrager positivt til byen. Samtidig skal den nye programmering integreres i det byrumsmæssige hierarki i Haslev, så der kan opstå positive synergier. Der er lagt op til, at byrummene, hvor bylivsaktiviteterne placeres, koncentreres mod øst og dermed tættere på byens hovedgade Jernbanegade. De nye forbindelseslinjer markerer sig tydeligt, og lægger op til nye og forbedrede bevægelsesstrømme i byen. Forbindelserne skal være med til, at koble byens rum og funktioner sammen, samtidig med, at de bidrager til nye oplevelser med bevægelse gennem byen. I projekterne er fokus på byrummet ved ”Agent Ulrichs Plads”, ”Klinkers passage” og ”Alfabet passage”. Hvert byrum er programmeret med forskellige elementer, som understreger en stemning det pågældende sted.

 

I det arkitektoniske greb er passagerne og multipladsen en samlet byoplevelse og bevægelse. Der arbejdes med tre forskellige elementer. (0) er elementer i fladen, som skal fungere som et samlende "guvtæppe", der skaber retning, og leder de bløde trafikanter gennem byen. Materialet er termoplast på asfalt, markeret med teglstensklinker i en rødbrun nuance. (+) er de vertikale og rumlige elementer herunder facader, hegn, master, inventar og generel møblering. Disse er sammen med beplantningen med til, at skabe rum og retning i byrummene. (-) er udstandsning i fladen, som blandt andet rummer plantehuller til bunddække, træer og buske.

 

I forbindelse med borgerinddragelse og afklaring af behov og muligheder for flere funktioner i passagerne, på kommunens parkeringspladser i Nørregade og dagligvarebutikkernes parkeringspladser (mellem Nørregade, Stationspladsen og Enighedsvej) er der afholdt to workshops i vinteren 2016.

 

Fremtidige parkeringsforhold

Faxe Kommune har i forbindelse med projekterne fået udarbejdet en parkeringsanalyse for hele Haslev bymidte. Formålet har været at skabe overblik over parkeringsbehov i bymidten med henblik på en eventuel optimering af forholdene. Som en del af parkeringsanalysen blev der udført en registrering af de eksisterende parkeringsforhold på parkeringspladserne ved dagligvarebutikkerne samt kommunens parkeringspladser ved Nørregade. Registreringen viste, at den højeste belægningsgrad, der er registreret, er 65 %, og der kun er meget få tidsrum, hvor belægningsgraden er over 80 %.

 

I forbindelse med udviklingen af nye byrum og passager er det relevant, at tilpasse parkeringsudbuddet for at frigive areal til andre byrumsmæssige formål. Parkeringsanalysen viser, at der med den nuværende belægningsgrad er mulighed for, at arbejde med en mere fleksibel anvendelse af p-pladserne og/eller en eventuel indskrænkning af p-arealerne, uden det vil forringe parkeringsforholdene, som de kendes i dag. På de private parkeringsarealer ved dagligvarebutikkerne foreslås der nedlagt i alt 26 parkeringspladser. Løsningen skal efterfølgende forhandles med ejerene og butikkerne. På kommunens parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade fjernes der i alt 8 parkeringspladser. Parkeringspladserne kan i dag anvendes af pendlere, og der vil derfor skulle gøres efterfølgende overvejelser om alternativer for pendlerne, for eksempel i området bag biografen.

 

Baggrund

Byrådet godkendte i 2013 områdefornyelsesprogrammet for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i bymidten i perioden 2013-2017, herunder ny multiplads i byen. En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer.

 

Haslev Passager er et tillæg til områdefornyelsen i Haslev bymidte. Det er et forsøgsprojekt 100 % støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektet går ud på, at skabe nye og attraktive oplevelser og forbindelser, der kan være med til at ændre det eksisterende bevægelsesmønster i bymidten, så det fremtidigt får en positiv effekt på detailhandlen samtidig med, at det giver mere byliv i byen. Karakteristisk for forsøgsprojektet Haslev Passager er øget inddragelse af grundejere, lejere og borgere - fra ansøgning, udarbejdelse af program og til det endelige projektforslag - hvor idéerne drøftes sammen og udvikles til en fælles indsats for mere attraktiv bymidte.

 

Projektforslagene danner baggrund for en efterfølgende detailprojektering i samarbejde med ejerne og nøgleinteressenter, efterfulgt af myndighedsprojekt. og udbud. Anlægsprojekterne gennemføres i perioden maj til oktober 2017.

 

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 2.720.000 kr til passageprojekt og 2.200.000 kr. til multipladsprojekt på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • At projektforslag for "Haslev Passager" godkendes.

 

 • At projektforslag for "Ny multiplads i Nørregade" godkendes.

 

 • At udbudsprojekt og myndighedsprojekt med efterfølgende anlæg iværksættes.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Godkendt.4. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev

Sagsnr: 01.02.15-P15-2-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ejendomsstrategien er det tanken, at Lysholm Skole i Haslev skal afhændes. Lysholm Skole og den tilstødende boldbane er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål. Området er imidlertid også omfattet af lokalplan nr. 500-25 fra 1990, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsformål.

Med tillæg nr. 9 bringes kommuneplanrammen for Lysholm Skole i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 29. september til 23. november 2016. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget ét høringssvar fra Grundejerforeningen Skovholmslund. Grundejerforeningen foreslår etablering af en grøn port til Haslev, bevaring af hovedbygningen og en mindesten. Endvidere foreslås anvendelsesmulighederne af arealet mod vest reduceres til liberale erhverv som kontorer, klinikker, institutioner, undervisning, gallerier, hotel- og restaurationsvirksomhed. Høringssvaret er behandlet i vedlagte hvidbog.

I forbindelse med den offentlige høring har Erhvervsstyrelsen kontaktet Kommunen og bedt om en redegørelse for behovet for, at udlægge nye arealer til blandede bolig og erhvervsformål i Haslev. Center for Plan og Miljø har på den baggrund udarbejdet og sendt vedlagte redegørelse. Erhvervsstyrelsen har i mail af 23. november 2016 godkendt det nye udlæg.

Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 9 vil det fortsat være lokalplan 500-25, der er gældende for ejendommen. Dvs. skolen og boldbanen vil kunne anvendes og sælges til blandede bolig og erhvervsformål jævnfør lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Det nyudlagte areal vest for Lysholm Skole vil derimod først kunne udvikles, når der er udarbejdet en lokaplan for arealet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lokalplan 500-25

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer

 

 • at der tinglyses en servitut på ejendommen som sikrer bevaring af mindestenen, for Lysholms frikøb fra Gisselfeld Kloster

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Anbefales.5. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 - Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.15-P15-5-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker, at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Området er på nuværende tidspunkt ikke udlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan for området, før området bliver udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 14 udlægges derfor et nyt rammeområde Å-T12 "Solscellepark ved Turebylille" til tekniske anlæg i form af et solcellanlæg med tilhørende faciliteter.

 

Idefase

Inden udabejdelse af forslag til kommuneplantillæg er der gennemført en to ugers idefase jf. planlovens § 23c. I forbindelse med idefasen har kommunen modtaget to høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet.

 • Ifølge de statslige interesser i den kommunale planlægning skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende byzone. Erhvervsstyrelsen beder i den forbindelse om en planlægningsmæssig begrundelse for den valgte placering af anlægget.
 • Vejdirektoratet gør opmærksom på den tinglyste vejbyggelinje omkring Sydmotorvejen, der skal sikre mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse af motorvejen. Derudover henstiller Vejdirektoratet til, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om visuel afskærmning mod motorvejen i form af eksempelvis et beplantningsbælte, så eventuel visuel distraktion af trafikanterne undgås.

 

Nævnte krav er indarbejdet i redegørelse og bestemmelser i forslag til lokalplan 1200-38.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionel jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

 

 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Anbefales.6. Forslag til lokalplan 1200-38 for Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-15 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Solcelleparken får en samlet størrelse på knap 28 ha og vil kunne producere cirka 19.000.000 kWh om året, hvad der svarer til cirka 7.600 husstandes årlige forbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.

 

Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får.

 

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken ved Turebylille. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og herregårdslandskabet. Lokalplanen fastlægger blandt andet krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give refleksionsgener for naboer og trafikanter.
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,5 m.
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning.
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplaningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske.

 

Opstilling af solceller er i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008.

 

Kommuneplantillæg nr. 13 og Miljøvurdering

Området er ikke udlagt/rammelagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med forslag til lokalplan 1200-38 udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som udlægger et nyt rammeområde: ”Å-T12 Solcellepark ved Turebylille” og dermed ændrer områdets anvendelse til tekniske anlæg.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de to planforslag er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionelt jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til lokalplan 1200-38 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

 

 • ��at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Anbefales.7. Udvikling af Grøndalsgrunden

Sagsnr: 01.02.17-P20-1-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Områdets potentiale

Arealet, hvor Grøndalsskolen tidligere lå, rummer et stort potentiale for fremtidig byudvikling til eksempelvis boliger og som et rekreativt område centralt placeret i Haslev. Det blev på Erhvervs- og Kulturudvalgets møde 26. september 2016 besluttet, at lave en helhedsplan for fremtidig anvendelse af området, samt en række midlertidige aktiviteter i 2017, som skal gøre arealet attraktivt for bydelen. Der er i budget for 2017 afsat 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter.

 

Midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter kan være mange ting, som fx. opholdspladser, legepladser, byhaver, kunstnerisk udsmykning og lignende, som kun etableres i en begrænset periode med det formål at gøre et areal attraktivt og anvendeligt. Det er en metode til at skabe liv og positiv opmærksomhed til et ellers "tomt" areal. Aktiviteterne kan bruges til at afprøve en fremtidig brug af arealet, eller til at fortælle stedets historie. Målet er at skabe et byrum, hvor borgerne tager aktiv del i udviklingen af det og er med til at sætte deres præg på stedet. Midlertidige aktiviteter kan også være med til at brande området i forhold til mulige investorer. Nogle aktiviteter vil være kortvarige, og vil kunne integreres overalt i området - andre aktiviteter kan have en længerevarende karakter og har brug for en specifik placering. Det vil være oplagt, at en del af aktiviteterne placeres på den nuværende parkeringsplads, hvor de vil være meget synlige og måske kan få en varig karakter, som ramme om bylivet i lokalområdet. Målet er en udvikling initieret af de lokale ildsjæle og borgergrupper, og at understøtte de initiativer, der kan gavne engagementet omkring Haslevs udvikling, som et godt sted at bo.

 

Den videre proces for inddragelse og tilrettelæggelse af de midlertidige aktiviteter

I den efterfølgende proces vil både interne og eksterne interessenter, som for eksempel byens borgere, ildsjæle og foreninger, blive inviteret til at deltage i udviklingen af de midlertidige aktiviteter og til at komme med input til helhedsplanen. For at sætte gang i de midlertidige aktiviteter, vil der allerede fra marts måned inviteres til forskellige dialoger om midlertidigheden - og det hele sættes i gang med et kick-off arrangement. Måske bliver der på Grøndalsgrunden budt på historiske fortællinger om Grøndalsskolen og præsentation af mulige aktiviteter, mens spejderne, som er nabo til arealet, byder på bål og snobrød - mulighederne er mange, og er under udvikling. Målet er grundlæggende, at invitere borgerne ind i processen og få ideer til, hvilke midlertidige aktiviteter området kan tilbyde, og hvilke aktiviteter der giver mening for bydelen, og samtidig have en dialog om fremtidig byudvikling. Når der i samarbejde med borgerne er lavet en strategi for de midlertidige aktiviteter, vil sagen igen blive fremlagt til orientering om midlernes anvendelse.

 

For at kunne imødekomme de ønsker, der kommer til midlertidige aktiviteter, og evt. ønsker hvor borgerne selv er aktive i udviklingen, er det væsentligt at kunne igangsætte aktiviteterne, når behovet opstår. Det kan for eksempel tænkes, at Oasen har lyst til udstille deres kunst på Grøndalsgrunden og har brug for "vægge" det kan hænges op på. Det kan være, at en daginstitution har lyst til at udsmykke asfalten med byens største kridtmaleri, og har brug farvet kridt, eller en skoleklasse som har lyst til at arbejde med byplanlægning og har brug for "byggeklodser" til at skabe en miniatureby på stedet. Derfor er det relevant, at Center for Plan & miljø bemyndiges til at kunne træffe beslutning om, at igangsætte og/eller etablere midlertidige aktiviteter og faciliteter indenfor en økonomisk ramme på op til 50.000,- kr. pr. aktivitet.

 

De ideer der vil komme til midlertidige aktiviteter i løbet af processen, vil alle blive vurderet i forhold til, hvad de kan bidrage med til bylivet i området. Det foreslås følgende kriterierne til udvælgelse og prioritering:

 • Aktiviteter der er med til at give stedet identitet, herunder formidling af stedets historie.
 • Aktiviteter der mangler i Haslev, og som kan afprøves midlertidigt i området.
 • Aktiviteter der giver mulighed for, at lokale aktører kan sætte deres præg på området.
 • Aktiviteter der inspirerer og inviterer til, at stedet bliver brugt.
 • Aktiviteter giver mulighed for at mødes på tværs af alder, interesser mv.
 • Aktiviteter der skaber fællesskaber i bydelen, og hvor ildsjæle, klubber og foreninger kan bidrage.
 • Aktiviteter der inviterer til lokalområdets brug af arealet og giver ejerskab.

Forudgående intern afklaring

For at få et overblik over hvilke ønsker eller tanker, der er for områdets fremtidige udvikling og for andre projekter, hvor der kan være et overlap eller en oplagt synergi, er der lavet en intern afklaring. Se vedlagte notat for intern afklaring.

 

I den interne afklaring kom det frem, at der på sigt kan være et behov for, at udvide demensbyen med flere boliger, da demensområdet er et plejeområde, der er i fortsat vækst. Det bør derfor overvejes at følge udviklingen på demensområdet lidt tættere, inden man eventuelt sælger hele arealet fra til byudvikling.

 

Den interne afklaring har vakt stor interesse fra mange dele af organisationen, for at kunne bidrage aktivt i den videre borgerinddragelseseproces. Samtidig er der interesse for, at udvikle boldbanerne til for eksempel "Haver til maver", som er et skolehaveprojekt støttet af Nordea-fonden, som netop har afsat 15 millioner til formålet. Hvis man vælger, at omdanne en del af boldbanearealet til skolehaver, vil det samtidig være brugbart for Grøndalshusene, daginstitutionen Lillebo og Grøndalscenteret, samt naturligvis beboerne og foreninger i området i øvrigt.

 

På baggrund af den interne afklaring foreslås det, at Grøndalsgrunden inddeles i to delområder, hvoraf delområde 1 omfatter den nordlige del, hvor skolens bygninger tidligere lå, og delområde 2 omfatter den sydlige del bestående af skolens boldbaner. Formålet med at inddele Grøndalsgrunden i to delområder er, at delområde 1 kan byudvikles så hurtigt som muligt, mens delområde 2 foreløbig reserveres til offentlige formål. Ved at reservere delområde 2 til offentlige formål i minimum 10 år, har man mulighed for løbende at følge og vurdere udviklingen af demensområdet og på et senere tidspunkt tage stilling til, om der er behov for at udvide de eksisterende faciliteter ved Grøndalshusene. Ved at reservere arealet i en periode, giver det desuden bedre muligheder for, at søge fondsmidler til etablering af faciliteter på arealet som for eksempel "Haver til maver", da man er sikret, at det kan blive stående i en afmålt periode.

 

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for delområde 1, som viser en overordnet disponering af arealet med vejstruktur og bebyggelsesstruktur. De midlertidige aktiviteter vil primært foregå i delområde 1. Samtidig undersøges potentialet for udvikling af delområde 2 til rekreative formål.  

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at:

 

 1. Center for plan & miljø bemyndiges til, at kunne igangsætte midlertidige aktiviteter indenfor en økonomisk ramme på op til 50.000,- kr. pr. aktivitet, herunder at et mindre beløb kan anvendes til facilitering af inddragelsesprocessen.

 

 1. De foreslåede kriterier for tildeling af midler til projekter og aktiviteter godkendes.

 

 1. Når de midlertidige projekter er planlagt med byens borgere forelægges en orientering for udvalget.

 

 1. Grøndalsgrunden inddeles i to delområder, hvoraf delområde 1 byudvikles først, mens delområde 2 fastholdes som grønt areal til offentlige formål i minimum 10 år.

 

 1. Det skal undersøges nærmere, om der er grundlag for at søge fondsmidler til udvikling af en del af delområde 2 skolehaver i form af konceptet "Haver til maver".

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

 Eli Jacobi Nielsen (O) stillede ændringsforslag om at der tilføjes følgende yderligere et indstillingspunkt:

Med henblik på at gøre delområde 1 attraktivt for potentielle investorer, og derigennem muliggøre disses medvirken til udarbejdelse af lokalplan, udarbejdes forslag om ændring af Kommuneplanramme for delområde 1 fra ”Offentlige formål” til ”Beboelse”.

 

For ændringsforslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod ændringsforslaget stemte: Dorte Nybjerg (V), Steen Gunnarsson (V), Torben Reiner Jensen (V), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A) og Peter Joensen (C).

 

Indstillingen godkendt, idet punkt 4 ændres til "indtil videre" i stedet for "i minimum 10 år".

Udvalget ønsker et oplæg til Grøndalsgrundens langsigtede anvendelse til udvalgsmødet i maj 2017, når borgerinddragelsen er gennemført.

 

 

 

 8. Temadrøftelse vedr. rapport fra 17-4 udvalget om frivillighed, foreningsliv og civilsamfund

Sagsnr: 27.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Byrådet nedsatte et særligt udvalg med fokus frivillighed, foreningsliv og civilsamfund. Det skete med henvisning til Styrelseslovens særlige bestemmelser herfor, i form af et § 17, stk 4 udvalg. Udvalget om Frivillighed, foreningsliv og civilsamfund har fra april 2015 til november 2016 arbejdet med frivillighedens fremme i Faxe Kommune. Formålet med udvalget er at bidrage til at øge frivilligheden og engagementet fra civilsamfundet, og at udvikle dialogen mellem de frivillige kræfter og Faxe Kommune.

Udvalget har afholdt jævnlige møder udfra en temaplan, med følgende overskrifter:

 • Faciliteter/fysiske rammer
 • Økonomiske rammer/bureakrati
 • Mentalitet
 • Samarbejde - Foreninger/frivillige indbyrdes
 • Samarbejde - Foreninger/Kommune
 • Rekruttering
 • Support - Frivilligcenter
 • Lokalt frivilligcharter/principper for dialog

 

Udvalgets primære leverance er en frivillighedsrapport og medfølgende anbefalinger i forhold til udviklingen af frivilligheden i Faxe Kommune.

Oversigt over udvalgets anbefalinger:

 • At det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling i Faxe Kommune
 • At få frivilligheden ind i folkeskolen
 • At fortælle den gode frivillige historie
 • At løsne den mentale afstand foreningerne imellem
 • At frivilligheden har stor geografisk spredning
 • At frivillighedens mangfoldighed respekteres
 • At definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart
 • At foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber
 • At etablere et Frivilligcenter
 • At etablere et Frivilligt samråd
 • At gøre status på udviklingen i frivilligheden

 

Den videre arbejdsproces omfatter to temadrøftelser. Den første på dagens møde i Erhvervs- og Kulturudvalget, og efterfølgende i Byrådet d. 9. februar 2017.

De endelige beslutninger vedr. opfølgning på rapport og anbefalinger fra Udvalget om frivillighed, foreningsliv og civilsamfund forventes behandlet i Erhvervs- og Kulturudvalget d. 27. februar 2017 og efterfølgende i Byrådet eller andre politiske udvalg i den omfang, det viser sig nødvendigt. Under alle omstændigheder orienteres Byrådet om status senere i indeværende halvår.

Administrationen vil på dagens udvalgsmødet præsentere rapport og anbefalinger fra Udvalget om frivillighed, foreningsliv og civilsamfund.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at der gennemføres en temadrøftelse af rapporten fra Udvalget om frivillighed, foreningsliv og civilsamfund

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Godkendt9. Potentialeafklaring om Haslev Svømmehal kan overdrages til Haslev Hallerne

Sagsnr: 88.00.00-P05-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 29. marts 2016 fik Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice til opgave at arbejde med en afklaring af, hvorvidt Haslev Svømmehal kan overdrages til Den Selvejende Institution Haslev Hallerne.

For afdækning af opgaven har der i løbet at 2016 været afholdt 6 møder i en god og konstruktiv dialog mellem repræsentanter for bestyrelsen og den dalige ledelse af Haslev Hallerne og Administrationen. Møderne er kort beskrevet i vedhæftede oversigt. Udover møderne har et uvildigt ingeniørfirma foretaget en bygningsgennemgang af bygningen og gennemgang af de tekniske installationer af et uvildigt ingeniørfirma.

På møderne har der været drøftelser af:

 • Svømmehallens serviceniveau i forhold til åbningstid og klubber/skoler- og foreningers benyttelse
 • En afdækning af svømmehallens driftsudgifter for en 5 årig periode
 • Personalesammensætningen herunder de personalejuridiske forhold ved en virksomhedsoverdragelse
 • De praktiske og juridiske forhold ved overdragelse af Svømmehallen 

 

Den byggetekniske gennemgang har omfattet en vurdering af levetiden for tagkonstruktionen, ydervægge, vinduer, døre, fundament, lofter, vægge, gulve, gulvafløb og vvs installationer. Der er tillige foretaget en undersøgelse af bassin- og dækkonstruktionerne i svømmehallen og en undersøgelse af stålsøjlerne i hulmur, inkl. boringer for en vurdering af armeringen. Armeringen er intakt og betonen er tør. Det vurderes at betondækket er sikkert og har mere end 10 års levetid.

Det står dog også klart, at den 40 årige Haslev Svømmehal, som andre svømmehaller fra samme generation ikke holder evigt - og ikke i alle henseender har været vedligeholdt optimalt. Ingeniørfirmaets rapport beskriver hvordan Svømmehallen med nogle udbedringer formodentlig kan holde yderligere 10 - 12 år.

I tilstandsrapporten er der således udpeget en række forhold, som kræver en snarlig udbedring, såfremt svømmehallen i en årrække fortsat skal kunne fungere på forsvarligvis. Der er fx observeret nedsivninger i overfladen af betondækket. For at sikre en bedre tætning af bassin således at gennemsivning af bassinvand i betonkonstruktioner minimeres, er firmaet kommet med løsningsmodeller, som der bør tages stilling til.

Firmaet har også udarbejdet forslag til en fremtidig 10-årig vedligeholdelsesplan.

Melding fra Haslev Hallerne

Den 18. december 2016 fremsendte Haslev Hallerne S/I deres oplæg for en mulig overtagelse.

Haslev Hallerne S/I er indstillet på at overtage Haslev Svømmehal, men bemærker at på baggrund af svømmehallens fysiske tilstand pt., er meldingen, at det ikke giver Haslevs Hallernes bestyrelse menig at lave renoverende tiltag, ud over at der bygges en ny svømmehal.

Bestyrelsen knytter en række betingelser til en overtagelse:

 • Et én gangs beløb på mellem 2,5-5 millioner kr. fra kontrakt underskrivelse til brug for udbedring af de forhold der er nævnt i bygningsrapporterne.
 • At der skal tages politisk stilling til opførelse af en ny svømmehal, som skal stå færdig senest med udgangen af 2026. Hvilket skal ske i samarbejde med Haslev Hallerne.
 • At den politiske beslutning om opførelse af en ny svømmehal, skal være taget inden den 31.12.2018. Er der ikke en beslutning om en ny hal, vil Haslev Hallerne at tilbagelevere svømmehallen til Faxe Kommune senest 3 år efter overtagelsen

Endelig bemærker Haslev Hallerne, at man gerne vil indgå i en dialog med Faxe Kommune om en ny svømmehal samt eventuel finansiering heraf. 

Det bør tillige oplyses, at Haslev Hallerne og Administrationen har vendt muligheder for mere delvise løsninger, i retning af at lade personale og daglige drift overgå til Haslev hallerne, mens bygninger og tekniske anlæg forbliver kommunale. Parterne vurderer imidlertid i fællesskab at sådanne "blandingsformer" i den aktuellle situation, vil give en hverdag, inkl. drift og løbende vedligeholdelse med mange diskussioner og mulige konfliktpunkter mellem parterne. 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er enige i, at Haslev Svømmehal står med en række tekniske og driftsmæssige udfordringer, som skal løses, uanset om den drives i Haslev Hallernes eller kommunalt regi.

Administrationen vægter hensynet til kontinuerlig drift og Svømmehallens personale højt. Personalet har i en længere periode levet med usikkerhed og en uafklaret situation. Ser man på disse forhold og holder sammen med Haslev Hallernes økonomiske og tidsmæssige betingelser, herunder beslutning om en ny svømmehal, leder det til Administrationens indstilling om, at Haslev Svømmehal indtil videre forbliver kommunal.

Følges indstillingen, skal der på kort sigt:

 • laves en mere præcis plan for helt nødvendige udbedringer af bassiner, tekniske anlæg og bygninger for at sikre fortsat drift i en kortere årrække. Planen forelægges til en politisk stillingtagen, for så vidt som der viser sig behov for at få tilført midler.
 • følges yderligere op på ejendommens administrative og politiske placering, idet Svømmehallens bygningsmæssige drift med henvisning til afklaringen med Haslev Hallerne ikke blev fuldt overdraget til Center for Ejendomme, da Byrådet for nylig godkendte omplacering af en række ejendomme. Ejendoms-centret har allerede ansvaret for tag og fag, men der er behov for at se på arbejdsdelingen i forhold til de vand-tekniske anlæg.
 • ansættes en ny daglig leder af Svømmehallen, til erstatning for den aktuelle, midlertidige løsning

Set i lyset af Svømmehallens alder og stand skal der på lidt længere sigt der tages stilling til en fremtidig svømmehal i Haslev. Etablering og drift af en ny svømmehal kan, som foreslået af Haslev Hallerne, ske i et samarbejde.

I første omgang indstilles det, at der laves en businesscase for en ny hal med henblik på vurdering af investeringer på kortere sigt og den langsigtede drift. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til selve potentialeafklaringen. Det kan som anført blive økonomiske konsekvenser på kortere sigt til nødvendige udbedringer.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

 • Haslev Svømmehal forbliver kommunal

 

 • Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice sammen med Center for Ejendomme snarest laver en plan for nødvendige udbedringer med henblik på at sikre fortsat drift af Svømmehallen i en årrække

 

 • der udarbejdes en businesscase for en ny svømmehal med tanke for vurdering af investeringer på kortere sigt og langsigtet drift

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Godkendt10. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Status - Kulturland

Projektet "Kulturland" tidligere kaldet: "På forkant til fortiden" er igangsat i regi af den regionale kulturaftale. Kulturland har til formål at samle aktiviteter fra Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum og Museum Sydøstdanmark med særligt fokus på sårbare medborgere. Førnævnte projektansvarlige afvikler medio januar 2017 et udviklings- og læringsseminar for kommunens formidlere, med henblik på først at lære mere om målgrupperne. Herunder formidling til målgruppen og begynde at finde på tilbud. Dagen tager udgangspunkt i erfaringer fra lignende projekter fx. "Kultur på recept" i Sverige og "Kulturstyrke" som pt. kører i Vordingborg kommune, hvis formål det er at få sårbare borgere til at bruge særlige tilrettelagt kulturtilbud til forbedring af deres livskvalitet og mental velvære.

 

Status - Regional Billedskole

Der oprettes igen to regionale billedskoleforløb i Faxe Kommune i 2017. De oprettes i hhv. Faxe Ladeplads på Hylleholt skole med start d. 7. februar for 6-16 årige og i Haslev på Vibeengskolen med start d. 20. februar ligeledes for 6-16 årige. I det sidste halvår af 2016 er to hold afviklet med succes samme sted, dog har det vist sig af hensyn til transport og tilslutning til holdene at begge hold i 2017 har samme aldersgruppe. I 2017 vil der blive tilrettelagt særlige weekendkurser, hvor elever fra alle kommuner kan mødes og arbejde sammen. I 2016 deltog i alt 21 elever i undervisningen. Tilmelding til 2017 holdene er d. 20. januar og der er udsendt info via skolernes Intra, Facebook mv. Læs mere på: www.billedskolen.nu

 

Fælles-skabt/Kultur i skolen - projekt i regi af Kulturregion Storstrøm

Fælles-skabet/Kultur i Skolen er et regionalt kulturprojekt der tager udgangspunkt i samarbejdet mellem skole- og kulturforvaltninger og mellem folkeskoler og Kulturinstitutioner. Der igangsættes 10 samskabelsesprojekter fordelt med 2 i hver aftalekommune. Projekterne tager udgangspunkt i skolernes behov, hvor lærerne matches op med relevante lokale kulturelle aktørere. Derefter kobles en inspirator til hvert projekt. Alle forløb skal munde ud i et kulturelt læringsforløb som kan anvendes i alle regionens skoler med procesmanual og håndbog. Projektets formål er at få afsøgt om samskabelse kan bruges til at bygge bro mellem skoler og kulturlivet. Der er ansat en koordinator som faciliterer projektet frem til 2018 (base i Guldborgsund Kommune).

 

Kulturpulje og mødesteds- og kulturpulje 2016

Vedlagt er endelig oversigt over bevillinger og forbrug via Kulturpuljen i 2016. Merforbrug dækkes som aftalt via Mødesteds- og Kulturpuljen som ligeledes er vedlagt for 2016.

 

Kultur- og fritidsarrangementer i første halvår af 2017

Som tidligere, er vedlagt en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer i første halvår af 2017.

 

Workshop i brugen af appen Oplev Faxe

Torsdag d. 23. februar 2017 i tidsrummet ca. 17-19.30 afholdes den første workshop i brugen af appen Oplev Faxe. Der vil være en kort præsentation af hvad appen kan samt mulighed for at deltagerne selv kan indtaste egne arrangementer og få vejledning hertil. Herefter indhentes erfaringer mv. fra kurset, således at workshoppen følges op med en eller flere af samme type i løbet af året. Workshoppen afholdes i forlængelse af Kulturkonferencen i november 2016, hvor der var fokus på formidling og kultur på de sociale medier i Faxe Kommune. Det kan herudover kort nævnes, at der sammen med tilsagn om støtte fra Kulturpuljerne, altid følger et krav om at arrangører/tilskudsmodtager indtaster aktiviteter og arrangementer i Oplev Faxe.

 

Egnsteater i Faxe Kommune?

Administrationen har netop modtaget en henvendelse om etablering af et egnsteater i Faxe Kommune. Yderligere info følger på udvalgsmødet.

 

Biblioteker & borgerservice - indretningsprojekt

Som opfølgning på biblioteks- og borgerservicepolitikken fra foråret 2016 er der sat gang i at arbejde med et forslag til ny/opdateret indretning af biblioteker og borgerservice. Pejlemærket om én indgang og politikkens signaler om dynamiske rum, der understøtter lystlæsning, læring, inspiration og det uformelle møde giver et godt grundlag for at se nærmere på borgernes brug af lokaliteterne, de forskellige funktioner og indbyrdes sammenhæng.

Signal arkitekter, der på vegne af Kulturstyrelsen har forestået udviklingen af et modelprogram for biblioteker, bistår med processen, herunder to workshops med hhv. medarbejdere (25. januar) og brugere/borgere/ samarbejdspartnere (8. februar). Resultatet bliver i første omgang en guide til nyindretning af lokaliteterne i Haslev og Faxe. Guiden forventes leveret i marts/april. Herefter skal guiden omsættes i omflytninger og ændring af indretningerne. Ændringerne må forventes at komme trinvis, efter væsentlighed, de praktiske og økonomiske muligheder. Udvalget orienteres senere om udviklingen i projektet.

 

Status på Crossfitt midler i 2016 og nye i 2017

I 2016 blev der for de afsatte midler til Crossfit mv. etableret anlæg i hhv. Faxe Ladeplads (udendørs fitness udstyr ved Havnevej), Parkour Park i Karise ved Karise Hallen (indviet den 6. januar), mountainbikespor og skiltning på Kaisholm, i udkanten af Haslev og fitness udstyr på Drosselvej i Rønnede. Sidstnævnte er led i projekt Firkløveren og der afholdes indvielsesdag primo februar 2017.

I 2017 arbejdes der foreløbig med etablering af en helt ny bane til skatere, rulleskøjtere, løbehjulere ved Sofiendalskolen/ Haslev Svømmehal. Den nye bane skal erstatter de mere end 10 år gamle, nedslidte skaterramper i træ, som ikke længere opfylder sikkerhedskrav, jf. legepladsreglerne. Samtidig giver det mulighed skabe et nyt aktivt rum for udeaktiviteter, herunder den eksisterende beachvolley-bane. Der forventes yderligere 1 - 2 projekter i løbet af 2017.

 

Ny foreningsportal

Den 16. januar 2017 er en ny foreningsportal i Faxe Kommune taget i brug. I første omgang rummer portalen foreningernes stamoplysninger og mulighed for at booke kommunale lokaler til foreningsformål. Senere i løbet af året bliver portalen også det sted hvor man søger om de fleste kommunale tilskud til forenings-, fritids-, kultur- og sociale formål. Foreningerne er via nyhedsbreve er orienteret om åbningen af portalen, ligesom der i januar måned er udbudt 3 introduktionsarrangementer/kurser til foreningerne, så de kan stifte bekendtskab med den nye portal.  

 

Faxe Svømmehal - vandbehandlingsanlæg

For at opfylde de nye miljøkrav til svømmehaller, har Faxe Kommune bidraget til installation af et nyt vandbehandlingsanlæg i Faxe Svømmehal. Installationen af anlægget er afsluttet efter en lidt forlænget arbejdsperiode. Svømmehallen blev taget i brug den 24. oktober 2016. Der udestår kun mindre, men nødvendige følgearbejder. Udover et nyt godt anlæg, er der udsigt til at den samlede proces bliver billigere end forventet, i kraft af gode tilbud, god styring af den samlede bygge- og installationsproces og iderige løsninger på uforudsette bygningsmæssige udfordringer. Byggeregnskabet er ikke endelig afsluttet, men medio januar 2017 forventes det at projektet bliver ca. 1,8 millioner kroner billigere, end de oprindeligt budgettede 6,225 millioner kroner.

 

Haslev Svømmehal - Vandproblemer løst

Brugere og besøgende i Haslev Svømmehal har i de senere måneder måttet leve med beskedne vandmængder i omklædningsrummenes brusere, særligt hos kvinderne. Der har i nogen tid været arbejdet at få løst problemerne, desværre uden stor succes. Det har tilsyneladende ikke været så enkelt endda for håndværkere og teknikere at sikre at vandet når bruserne med et tilstrækkeligt højt tryk. Sammen med en særlig vand-kyndig rådgiver har der efter nytår været igangsat en fornyet, systematisk gennemgang af installationerne. Svømmehallen var lukket et antal timer den 18. januar for en særlig runde. Efter denne runde ser det ud til at der atter er vand i bruserne. Det viste sig at en række af - hver for sig mindre - tekniske problemer tilsammen reducerede vandmængderne kraftigt.

 

 

Temamøde med Folkeoplysningsudvalget den 4. februar

Folkeoplysningsudvalget har igen i år indbydt til fællesmøde på Faxe Vandrerhjem. Hovedemnerne for temamødet bliver udvikling af faciliteter og relevante anbefalinger fra Udvalgets om Frivillighed, foreningsliv og civilsamfund (17-4).

 

KL's kultur- og fritidskonference den 9. - 10. maj 2017, i Århus

Konferencens omdrjeningspunkt er: Hvilke effekter og værdier er kultur- og fritidsområdet bedst til at skabe, og hvilke metoder kræver det at påvise dem? Hvad kan man finde belæg for, og hvad er gisninger?

Programmet indeholder blandt andet sessioner om Kommunen og større kulturprojekter, Kultur og fritid som nøglen til integration, Idræt og motion som dannelsesredskab og præsentationer af bla. Århus som europæsike kulturhovedstad, Dokk1 og det nye havnebyrum.

På mødet orienteres yderligere om program og tilmelding til konferencen, inkl. meldinger fra udvalgets medlemmer om deltagelse.

 

Fordeling af datoer for Erhvervs- og Kulturudvalgets "halve time" fredage kl. 16.30 - 17.00 hos Radio Østsjælland

Det drejer sig om følgende datoer:

27. januar - Dorte Nybjerg

24. marts - Per Thomsen

9. juni - Eli Jacobi Nielsen

22. september - Peter Joensen

19. november- Torben Reiner Jensen

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 23. januar 2017

Taget til efterretning11. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen12. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen13. Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen14. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-3-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson