Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 24. april 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 24-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 24. april 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


54. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Godkendt.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).55. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de konstaterede mindreforbrug for 2016 samt bindingerne på 1%-puljen forventes det, at servicerammen isoleret set kan overholdes i 2017. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Ved budgetvedtagelsen for 2017 udgjorde Faxe Kommunes anlæg 51,6 mio. kr. Der er her tale om bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører, at evt. grund- og ejendomssalg ikke afhjælper risiko for sanktion. Efter godkendelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017 udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 89,8 mio. kr. (heri medregnet de øvrige sager med forventet anlægsbevilling på økonomiudvalgets møde den 9.5.2017). Overskridelsen for Faxe Kommune udgør ca. 40 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reducerer kommunens overskridelse og risikoen for sanktion fra regeringens side. Der er med overførslen risiko for sanktion kollektivt og/eller individuelt.

 

Kommunens serviceramme og anlægsramme er med overførslerne udfordret og det kan blive aktuelt at flytte projekter mellem drift og anlæg i det omfang dette lader sig gøre.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 56. Status m.v. - erhvervsstrategi 2015

Sagsnr: 24.00.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. marts 2016 vedlagte erhvervsstrategi 2015 med tilhørende handlingsplan for 2016. Det blev samtidig besluttet, at Erhvervs- og Kulturudvalget skulle have en status og oversigt over nye tiltag om ca. et år.

 

Af vedlagte handlingsplan for 2016 fremgår status over tiltag inden for erhvervsstrategiens fem indsatsområder:

 

A. Arbejdskraft og kompetencer

B. Brancher og sektorer

C. Infrastrukturforbedringer

D. Områdepotentialer

E. Branding og image

 

Eksempler på væsentlige tiltag i 2016 er følgende:

 

 • Netværket for de store virksomheder er etableret. 
 • Jobcenteret har foretaget en række tiltag til understøttelse af integrationen af flygtninge.
 • Indsatsen vedrørende de ikke uddannelsesparate unge, er styrket.
 • Turebylille vindmøllepark blev indviet i december 2016.
 • Planlægningsarbejdet vedrørende tårnprojektet/Camp Adventure blev afsluttet i december 2016, og der er meddelt byggetilladelse.
 • Første spadestik til Karise Permatopia blev taget i december 2016.
 • Der er kommet gang i etableringen af bredbånd til private borgere.
 • Kampagnen "Følelsen af Faxe", som bygger på samskabelse mellem kommunen og erhvervslivet samt kommunen og borgerne, er igangsat.

 

Der er desuden udarbejdet vedlagte forslag til ny handlingsplan for 2017/2018. Af handlingsplanen fremgår forslag til mål for indsatsen inden for samme fem indsatsområder, som nævnt ovenfor.

 

Af hovedforslag kan nævnes:

 

 • Business Faxe Copenhagen udarbejder målbare handlingsplaner for lokal erhvervsservicering inden 1. august 2017 til efterfølgende politisk behandling.
 • Virksomhedernes behov for arbejdskraft undersøges og understøttes ved at sprogundervisningen fra ultimo 2017 målrettes brancher med behov for arbejdskraft.
 • Jobcenteret etablerer en indgang til virksomhederne med mulighed for rekvirering af en virksomhedsmentor/tolk til oversættelse af specielle arbejdsinstrukser og sikkerhedsregler på arbejdspladserne.
 • Der arbejdes på, at der inden sommerferien 2017 vedtages lokalplan for solcellepark ved Turebylille.
 • Udsigtsplatformen Prismet forventes færdigbygget i sommeren 2017.
 • Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "De hvide Dronninger" samt udvidelse af havn/lystbådehavn i Faxe Ladeplads, forventes udsendt i høring i sommeren 2017.
 • I 2017 gennemføres anlægsprojekter for nyindretning af Jernbanegade i Haslev, ligesom der etableres multiplads ved supermarkederne i Nørregade og passageprojekt mellem Nørregade og Jernbanegade.
 • I foråret 2017 fremlægges en helhedsplan for byudvikling i Haslev til politisk behandling
 • Der arbejdes i 2017, sammen med Telebranchens rejsehold, på evt. opsætning af maste- og antennepositioner til optimering af dækningen af mobiltelefoni i kommunen.
 • Business Faxe Copenhagen indgår mindst en salgsaftale om salg af erhvervsjord i 2017.
 • Brandingkampagnen "Følelsen af Faxe" fortsættes i 2017/2018.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 

 • At status, handlingsplan 2016, tages til efterretning.

 

 • At forslag til handlingsplan, 2017/2018, godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Status anbefales.

 

Handlingsplanen anbefales med tilpasning af B.2.1, hvorefter "herunder ECO-valley" slettes.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemmer imod handleplanen 2017/18, idet han ikke kan anbefale punkt A1 og B3.2

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 57. Godkendelse af kommissorium for Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Sagsnr: 00.01.00-A00-24-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Forslaget om etablering af et Frivilligt Samråd var en af anbefalingerne fra 17-4 udvalget om frivillighed, foreningsliv og civilsamfund. 17-4 udvalget lagde op til et Samråd, hvor de væsentlige opgaver er at sikre dialog mellem kommune og frivillige kræfter i kommunen og følge implementeringen af frivilligpolitikker.

 

I forbindelse med en drøftelse af 17-4 udvalgets anbefalinger bad Erhvervs- og Kulturudvalget på mødet d. 27. februar 2017 om et oplæg vedrørende et Frivilligt Samråd i Faxe Kommune. Et sådant oplæg følger her i form af et forslag til kommissorium (vedlagt) for et Frivilligt Samråd.

 

Det foreslåes at Frivilligt Samråd med reference til Erhvervs- og kulturudvalget (det politiske udvalg hvorunder frivilligheden generelt hører) får en idegivende og rådgivende funktion som led i at sikre den ønskede dialog. Samrådets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode.

 

Kommissoriet beskriver formålet med Frivilligt Samråd i følgende punkter:

 • øge frivilligheden i Faxe Kommune,
 • øge dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation,
 • være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til udvikling af det frivillige arbejde i kommunen og implementeringen af frivilligpolitikken,
 • være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Faxe Kommune, samt
 • udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til de frivillige.

 

Frivilligt Samråd foreslåes sammensat som følger:

 • fire medlemmer fra Byrådet
 • to medlemmer fra Faxe Frivilligråd
 • to medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget
 • tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på kulturområdet og/eller andre frivillige aktører.

Formanden udpeges blandt de 7 medlemmer fra det frivillige arbejde og næstformanden udpeges blandt Byrådets 4 repræsentanter.

 

 

Med henblik på umiddelbar opfølgning på 17-4 udvalgets anbefaling, foreslår Administrationen samtidig en snarlig igangsætning af Frivilligt Samråd. Følger Erhvervs- og kulturudvalget indstillingen herom, forventes det at udpegning af repræsentanter fra Byrådet kan ske på Byrådets møde den 18. maj.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse

Økonomi

I forbindelse med budget 2017 er der afsat midler til drift og mødeudgifter vedr. Frivilligt Samråd.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at kommissoriet godkendes og Frivilligt Samråd igangsættes snarest.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Godkendt, idet formanden for det politiske udvalg hvor Frivilligt Samråd er placeret er født medlem af Samrådet.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 58. Godkendelse af nye retningslinjer for lokalefordeling til frivillige aktører

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling og den politiske høring af forslaget.

Formålet med revideringen af de gældende retningslinjer er at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale- og træningsfaciliteter i Faxe Kommune.   

Overordnet er der tale om følgende ændringer/præciseringer:

 • Adgangstider:

Der er åbnet for at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere.

På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens 7 dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00 - 24.00. Dog ikke i de selvejende haller, hvor de respektive driftsaftaler gælder.

På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00 til 24.00 på hverdage.

 

 • Adgangbestemmelser:

Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

 

 • Bookinger:

Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.

 

 • Takster og gebyrer:

Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2017.

Med de udvidede adgangsmuligheder vurderes det, at stort set alle behov kan imødekommes, velvidende at der konkret kan være mange ønsker på samme facilitet, på samme tidspunkt. Forslaget gør, at Faxe Kommune forpligter sig til en bredere lokaleanvisning (end den i Folkeoplysningsloven foreskrevne forpligtelse).  

Forslaget til de nye retningslinjer har været drøftet og afstemt administrativt på tværs af den kommunale organisation. Herud over har det været i høring hos væsentlige interessenter og råd som Ældrerådet, Handicaprådet, Faxe Frivilligråd sam Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene viser samlet set bred opbakning til forslaget. Frivilligrådet noterer blandt andet, at forslaget er et godt skridt i den rigtige retning, velvidende at de folkeoplysende foreninger har en højere prioritet end rådets tilknyttede foreninger. Folkeoplysningsudvalget bakker op og udtrykker samtidig en bekymring for at kommunale institutioner, skoler, og SFO'er benytter den kommunale førsteret til faciliteterne, uden nødvendigvis kontinuerligt at gøre brug heraf.

Forslaget blev af Erhvervs- og Kulturudvalget sendt i høring i fagudvalgene Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget. Høringssvaret fra alle tre udvalg er, at de anbefaler forslaget til de nye retningslinjer.

På den baggrund indstiller administrationen, at forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes uden yderligere ændringer eller tilføjelser.  

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at forslaget til retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes, med ikrafttræden d. 1. juni 2017

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 59. Plan for fundraising vedr. kunstnerisk udsmykning af rundkørsel i Faxe

Sagsnr: 20.04.02-A21-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Følgende er en plan og status for fundraising til realisering af det vedtagne vinderprojekt Sub Mari i rundkørslen (Godthåbsvej) i Faxe.

 

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde d. 28. november 2016 godkendte udvalget Billedkunstrådets anbefaling om, at kunstværket "Sub Mari" af kunstnerduroen Lena Ignestam & Carina Zunino er vinder af skitsekonkurrencen. På mødet blev det ligeledes besluttet, at der på udvalgets møde i april 2017, skal foreligge en status og plan for fundraising af kunstværket, således at det kan realiseres.

 

Administrationen har siden arbejdet med at få overblik over de fonde og finansieringsmuligheder som primært støtter kunstprojekter, hvor kunstneren er udpeget.

 

Det er muligt at søge Statens Kunstfond om finansieringen af honoraret til kunstnerne. Her er der ansøgningsfrist hhv. august og oktober 2017. Det er en forudsætning at den medvirkende kommune udviser et betydeligt engagement i projektet i form af egenfinansering.

 

I samråd med Kunstrådgivningsfirmaet IN Situ og de to kunstnere, anbefales det at restfinansieringen søges hos hhv. lokale- og nationale fonde. Til de lokale fonde, tilbydes mindre finanseringspakker af fx. 75.000 kr. og de nationale fonde - finanseringspakker af over 100.000 kr.

 

Hvis man ønsker at opnå en større garanti for fuld finansiering af kunstprojektet, er det erfaringen fra lignende kunstprojekter, at tilsvarende tematiske emner samtænkes i ansøgningsmaterialet. Her tænkes på Geomuseets fokus på fossiler og koreller, Kalkparkens fokus på kalk og den kommende udsigtsplatform - Prismet, hvor Kalkbruddet kan nærstuderes og iagttages.

 

Vedlagt er en liste over de fonde, som er søgt og som søges inden for den nærmeste fremtid. Listen er ikke udtømmende, idet der undervejs kan opstå mulighed for at søge andre fonde som ikke er omtalt.

 

Jvf. dialog med professionelle fundraisere, er det administrations vurdering, at det kan tage op til 1 år at samle og forhandle med fonde om finansiering af et kunstprojekt i denne størrelsesorden. Det foreslåes derfor, at der forelægges en status på opnåede tilskud mv. på udvalgets sidste møde i november 2017. Her tages ogsåp stilling til det fortsatte fundraisingsarbejde frem mod en afslutning.

 

Administrationen er løbende i kontakt med de udvalgte kunstnere Lena Ignestam og Carina Zunino, som er indforstået med denne plan. 

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum nr. 592 af 14. maj 2013.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet yderligere finansiering af projektet skal skaffes via eksterne midler og fundraising. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at orienteringen tages til efterretning
 • at der foreligger en status på udvalgets møde i november 2017 om finansiering af projektet

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Godkendt.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 60. Ansøgning om tilskud til Børn & Dyr på Bregentved

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-17-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Børn & Dyr søger Faxe Kommune om et tilskud på 70.000 kr. til kulturelle aktiviteter mv. i forbindelse med afvikling af Børn & Dyr i weekenden d. 1.- 2. juli i Piberhusfolden nær Bregentved Gods.

 

Konkret søger Projektgruppen bag arrangementet om tilskud til hjælp til bred markedsføring, så de når ud til flere børn, kulturelle aktiviteter og til materialer til stalde og toiletter.

 

I år har arrangementet været afholdt i 47 år. Børn & Dyr er således en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der er fokus på foreningslivet og socialt samvær. Der har de sidste par år være ca. 230 udstillere primært fra 4H, Landbo ungdomssamarbejdet og private udstillere.

 

Arrangementet tiltrækker besøgende fra hele Sjælland, og der har i gennemsnit været mellem 9-10.000 besøgende alt efter vejret.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget har igennem årene støttet arrangementet - første gang i 2011, hvor der blev bevilget 15.000 kr. I 2012 med 30.000 kr. I 2013 med 25.000 kr. og i 2015 var beløbet 25.000 kr. Børn & Dyr fik i 2016 et administrativt afslag (der blev søgt om 35.000 kr.), med den begrundelse, at Børn & Dyrs aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad passer ind i Kulturpuljens rammer og formål, hvor der er fokus på kulturelle aktiviteter.

 

Det er administrationens vurdering at Børn & Dyrs ansøgning også i år skal have afslag med samme begrundelse, idet Kulturpuljen ikke yder støtte til materialer til stalde og toiletter og kommunikation. Hertil kommer at formålet og arrangementet i sin helhed ikke primært har fokus på kulturelle aktiviteter.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet evt. tilskud til arrangementet kan finansieres af Kulturpuljen for 2017.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

at der meddeles afslag, idet arrangementets formål og de ansøgte aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad falder indenfor Kulturpuljens retningslinjer om tilskud til kulturelle aktiviteter.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Godkendt.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 61. Ansøgning om tilskud til Beach Party 2017

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-15-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen Beach Party under foreningen Liv i Ladepladsen søger Faxe Kommune om et tilskud på 70.700 kr. til gennemførelse af Beach Party i Faxe Ladeplads lørdag d. 5. august 2017.

 

Beach Party har været afholdt siden 2014. Formålet er at unge mødes på tværs af byerne i Faxe Kommune, klæder sig ud, samles ved Rolloskolen i Faxe og går i samlet flok til Faxe Ladeplads. Efterfølgende afholdes en fest med musik og spisning for alle ved stranden i Faxe Ladeplads. Aldersgrænsen for deltagelse er +16 år.

 

Antallet af deltagende unge i arrangementet er steget fra nogle hundrede den første gang til nu ca. 700 deltagere de sidste par år.

 

Til arrangementet hører diskotek, scenevogn, telte til forplejning og frivillige hjælpere, lys samt udgifter til professionelle vagter og beredskab. Arrangementet har igennem årene vokset sig stort og arrangørerne bag projektet har valgt i år at bruge ekstra midler på professionelle vagter ligesom de fortsætter samarbejdet med SSPog Politiet.

 

I år satser arbejdsgruppen på at kunne tilbyde fyrværkeri, at tiltrække en kendt DJ eller kunstner, lys til pladsen/stranden samt opsætte et stort villatelt til de mange frivillige som sikre arrangementes gennemførelse.

 

Det er administrations vurdering at arrangementet hvert år er en stor succes. Det afvikles lige før skolestart og der er mange unge, som deltager og har det sjovt. Arrangementet har fået lokal opbakning blandt dem der bor i området. Pga. den professionelle håndtering af arrangementet og det store antal frivillige hjælpere, har festdagen for de unge ikke givet anledning til problemer iøvrigt.

 

Beach Walk/Party modtog hhv. 9.000 kr. i 2014, 22.000 kr. i 2015 og 30.000 kr. i 2016 via Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturpulje.

 

Administrationen anbefaler at projektet i år bevilges et tilskud på 30.000 kr. som støtte til diskotek, lyd og lys, lys til pladsen og et tilskud til honorering af vagter. Tilskuddet svarer til sidste års niveau. Det er ikke muligt at anvende den kommunale scenevogn, da bilen der trækker scenevognen, ikke kan køre i strandsandet.

 

Med henvisning til Kulturpuljens retningslinjer om kulturelle projekter, der kan udvikles over 1 til 2 år, anbefaler administrationen at gøre arbejdsgruppen bag Beach Party opmærksom på at man fremadrettet ikke kan forvente at opnå tilskud på det aktuelle niveau.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet evt. tilskud vil kunne finansieres af Kulturpuljen for 2017.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

at Beach Party bevilges et tilskud på 30.000 kr. som støtte til diskotek, lyd og lys, lys til pladsen og honorering af vagter.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Godkendt at der støttes med 30.000 kr. til Beach Partys kulturelle del.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 62. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Oversigt over Kulturpuljen

Vedlagt er en aktuel status for kulturpuljen i 2017. Det fremgår at årets pulje næsten er disponeret.

Det har givet administrationen anledning til at lave en mindre oversigt over bevillinger via kulturpuljen samt mødesteds- og kulturpuljen for hhv. 2014, 2015, 2016 og 2017 (til dato). Sammen med oversigten er der en kort analyse, der beskriver udviklingen i antallet af ansøgninger, budget, tilskud der er søgt og et gennemsnit pr bevilling. Som det fremgår af analysen, er der et stigende antal af ansøgninger - og på større beløb.

 

Tilskud fra Statens Kunstfond til Musikteatret SAUM

Statens Kunstfond har meddelt Ingeborg Fangel Mo fra Musikteatret SAUM, at de den 6. april 2017 har bevilget 350.000 kr. til udvikling af teaterforestillingen Voluspa i perioden 1. marts 2017 til 4. marts 2019 via puljen til scenekunst for børn, unge og voksne. Erhvervs- og Kulturudvalget har støttet projektet med 150.000 kr. under forudsætning af bevilling fra Statens Kunstfond. Der er aftalt møde mellem Musikteatret SAUM og administrationen med henblik på igangsætning af projektet.

 

Arrangementsoversigt

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem til 1. august.

 

Østsjællands Museum - kvalitetsvurdering

Slots- og kulturstyrelsen har meddelt at de foretager en ny kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum i år. Der er senest lavet en kvalitetsvurdering i efteråret 2013. Kvalitetsvurderingen sker i forhold til Styrelsens krav og anbefalinger om:

 • arbejdsgrundlag, organisation og ledelse
 • forskning & formidling
 • formidling, registrering & bevaring

 

Et besøg på museets afdelinger og magasiner indgår i vurderingen. Dette besøg er datosat til den 18. maj, hvor Styrelsens repræsentanter deltager sammen med museets ledelse, bestyrelsesformand og nøglemearbejdere samt administrative repræsentanter fra Stevns og Faxe Kommuner (tilskudskommunerne).

 

KL's kultur og fritidskonference 9 - 10. maj

Orientering om sidste nyt.

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 24. april 2017

Taget til efterretning.

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 63. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen64. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-8-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen65. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-9-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen66. Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrere

Sagsnr: 22.01.01-G01-10-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson