Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 25. september 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 25-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 25. september 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


121. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt.122. Endelig vedtagelse af Temaplanstrategi 2017 - Natur, friluftsliv & turisme

Sagsnr: 01.02.00-P15-1-17 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til Temaplanstrategi 2017 for turisme og Grønt Danmarkskort, kaldet: "Dine oplevelser, din fritid, dine gæster - sammen udvikler vi natur, friluftsliv og turisme" har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger frem til den 11. september 2017. Der skal nu tages stilling til indkomne bemærkninger og den endelige vedtagelse af strategien. Det sker med henblik på, at kunne indsende ansøgninger til Erhvervsministeriet om udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen og udlæg af nye sommerhusgrunde. Fristen for ansøgning er den 15. oktober 2017.

 

Indkomne bemærkninger

Der er i høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar, som er vedlagt sagen som bilag. Høringssvaret er fra Danmarks Naturfredningsforening - Faxe Afdeling (DN-Faxe), som tilkendegiver, at de synes det er en god ide at opprioritere natur, friluftsliv og turisme, og at de gerne vil indgå i dialog om samarbejdsprojekter og formidling inden for disse områder. DN-Faxe har også flere konkrete bud på forbedringer af stinettet. De gør opmærksom på, at de ser naturformidling, som en central og vigtig funktion i forhold til strategiens temaer. I forhold til udpegningen af arealer til Grønt Danmarkskort, som indgår som en del af temaplanstrategien, savner de at fredsskove og arealer indenfor skovbyggelinier og åbeskyttelseslinjer også udpeges, ligesom klimaforebyggelse omkring å-løb kan tænkes ind sammen med udpegningen.

 

Ud over det indkomne høringssvar fra DN-Faxe, har Center for Plan & Miljø haft en dialog med ejerne af det areal, der vurderes relevant til udlæg af nye sommerhusgrunde i Faxe Ladeplads. Ejerne har tilkendegivet, at Faxe Kommune kan søge om, at få arealet med i det kommende landsplandirektiv. Arealet, der ligger bag det eksisterende sommerhusområde kan ses på vedhæftede bilag 1. Vedrørende et eventuelt udlæg af nye sommerhusgrunde, forventes det at nye sommerhusgrunde på dette sted, kan udformes så området samtidig skaber rekreative naturområder langs ådalen og kan tænkes sammen med tiltag i forhold til klimaforebyggelse. 

 

Kommentar til høringssvar fra DN-Faxe

I forslag til Temaplanstrategi 2017 indgår et foreløbigt forslag til Grønt Danmarkskort, der bygger på eksisterende udpegninger i kommuneplanen. Det endelige Grønne Danmarkskort skal efterfølgende udvikles i samarbejde med lokale naturråd i løbet af 2018, hvor DN vil være en naturlig samarbejdspartner. Fredskove bør være en del af Grønt Danmarkskort og kortet på side 28 i temaplanstrategien foreslås derfor ændret, så fredsskove medtages.

Arealer omfattet af åbeskyttelseslinjen er i store træk dækket ind af udpegningen af lavbundsarealer og vådområder i det foreløbige forslag til Grønt Danmarkskort, og de resterende arealer vil sammen med arealer til klimaforebyggelse blive vurderet i forbindelse med den videre bearbejdning af Grønt Danmarkskort. Skovbyggelinjen er primært en landskabelig udpegning, og den vil også blive vurderet i forbindelse med den videre bearbejdning af Grønt Danmarkskort.

 

Det er endnu ikke afgjort om det er muligt, at planlægge for udlæg af udviklingsområder for campingpladserne Feddet Strand Camping & Feriepark og Vemmetofte Strand Camping. Det foreslås derfor at de medtages i ansøgningen til Erhvervsministeriet for endelig afklaring.

 

I forbindelse med forberedelsen af den næste kommuneplanrevision kan det drøftes, hvordan temaerne natur, friluftsliv og turisme kan koordineres og konkretiseres yderligere, for eksempel i form af en handlingsplan for indsatser.

 

Baggrund for Temaplanstrategi 2017

Temaplanstrategien bygger videre på "Planstrategi 2016 - dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem" ved at skrive sig ind i planstrategien med et nyt supplerende lag. Der skitseres følgende vision for den fremtidige udvikling af turisme og

Grønt Danmarkskort: "Faxe Kommune er en smuk kommune, med et sundt miljø, hyggelige by-, landskabs- og kulturmiljøer og en skøn natur, der byder sig til – det giver stolte borgere og glade gæster".

 

For hvert af de tre emner (natur, friluftsliv og turisme) i temaplanstrategien beskrives de projekter og indsatser, som i de kommende år kan være med til at udvikle Faxe Kommune, som en attraktiv kommune at besøge, bo og drive virksomhed i. Strategien bygger på at sammenknytte allerede besluttede initiativer og indsatser med relation til natur, friluftsliv og turisme og fokuserer særligt på, hvorledes nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder nye overnatningstilbud, kan medvirke til at skabe vækst og udvikling for turismen i Faxe Kommune.

 

Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Opfordringen blev givet i forbindelse med den revision af planloven, som trådte i kraft den 15. juni 2017. Statens udpegning af udviklingsområder og udlæg af sommerhusgrunde vil ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018. Det er en forudsætning for at kunne ansøge om disse muligheder, at der foreligger en endeligt vedtaget planstrategi for turisme og Grønt Danmarkskort.

 

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og ca. 3 km ind i landet. Den omfatter landzone- og sommerhusområder, men ikke byzone. For at give flere muligheder for borgere og virksomheder er reglerne ændret for planlægning i kystnærhedszonen. Målet med lovændringen er, at give nye vækstmuligheder blandt andet indenfor kyst- og naturturisme, som kan skabe nye jobs. Det forudsættes, at der i udviklingsområderne skal tages hensyn til natur, miljø og landskab, hvorfor udpegningen af udviklingsområder skal koordineres med udpegning af et Grønt Danmarkskort.

 

Byrådet besluttede den 14. juni 2017:

- At der arbejdes på at ansøge om, at udpege et udviklingsområde i Faxe Kommunes kystnærhedszone inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017.

- At muligheden for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads undersøges nærmere.

- At beslutningskompetencen delegeres til Erhvervs- og Kulturudvalget vedrørende vedtagelse af forslag til ny temaplanstrategi for turisme og Grønt Danmarkskort til offentlig høring.

  

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

At Temaplanstrategi 2017 for natur, friluftsliv og turisme, vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. Kortbilag side 28 rettes, så det indeholder fredskove og Leestrup medtages som udviklingsområde, da den ligger på en eksisterende stirute. Campingpladserne Feddet Strand Camping & Feriepark og Vemmetofte Strand Camping medtages som udviklingsområder.
 2. Mindre forståelsesmæssige tekstrettelser side 30-31 jf. rettelsesblad.
 3. At der indsendes ansøgning om udlæg af udviklingsområder til Erhvervsministeriet, som vist på side 28 i rettelsesbladet til Temaplanstrategi 2017 - Natur, friluftsliv & turisme
 4. At der indsendes ansøgning om udlæg af sommerhusgrunde til Erhvervsministeriet, som vist på kortbilag 1.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Anbefales.123. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for et areal ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.03-P15-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til et areal øst for boligen Nordskovvej 32, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013, der fastlægger at dette areal skal forblive i landzone.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi anvendelsen af de berørte arealer vil forblive uændret sammenlignet med den nuværende anvendelse.

På dette grundlag har Center for Plan og Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 17.

 

4. ugers offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 17 medfører kun en mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Faxe Kommune har derfor valgt ikke at indkalde ideer, jævnfør Planlovens 23c, inden udarbejdelsen af tillægget.

Med den nye planlov (§24,  stk. 4) kan byrådet vælge, at nedsætte den offentlige høring af planforsalget til minimum 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 17, for et areal ved Nordskovvej i Haslev, sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Anbefales.124. Forslag til lokalplan 500-84 for Boliger ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-5-15 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ved Nordsskovvej i den nordlige del af Haslev og udgør et areal på ca. 0,8 ha. Ejendommene anvendes idag som hobbylandbrug. Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 og lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med de to grundejere.

 

Lokalplan 500-84

Formålet med lokalplan 500-84 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje,

parkering og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for at området kan bebygges med 6-8 nye boliger.

 

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med tegl eller matsorte betontagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filtsede. Dobbelthuse på matrikel 13g skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

 

Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen om Nordskoven, hvorfor det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at Miljøstyrelsen vil ophæve skovbyggelinjen for området. 

 

Kommuneplantillæg nr. 17

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, og urentabelt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til arealet øst for boligen Nordskovvej 32, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013, der ændrer den fremtidige anvendelse, for en del af dette areal, til landzone.

 

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Lokalplanen åbner mulighed for lavt byggeri, i forlængelse af eksisterende bebyggelse og i et område der allerede har bymæssig karakter. Det vurderes derfor at lokalplanen ikke ændrer den visuelle oplevelse af skoven og skovbrynet væsentligt.
 • Arealet udnyttes i dag som mark/hestefold og er omgivet af boliger og vej mod nord, syd og øst. Området vurderes ikke at udgøre et særligt værdifuldt levestede for skovebrynets plante- og dyreliv.

 

På dette grundlag har Center for Plan og Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 500-84.

 

4 ugers offentlig høring

Med den nye planlov, §24,  stk. 5, kan byrådet vælge at nedsætte den offentlige høring af lokalplanforslag til minimum 4 uger.

 

Området er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Planforsalget åbner mulighed et mindre boligområde på 6-8 nye boliger. Lokalplanområdet er i dag omkranset af boliger mod nord, syd og vest. Området anvendes i dag til hobbylandbrug – et mindre hestehold. Området har ikke karakter af natur eller offentligt tilgængeligt rekrativt område. Det vurderes derfor, at lokalplanen vil medføre en mindre og lokal ændring af det bebyggede miljø.

Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til lokalplan 500-84, for Boliger ved Nordskovvej i Haslev, sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Anbefales.125. Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 01.02.05-P15-1-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i februar. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

 

Det vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer igangværende planer/projekter, der er under udarbejdelse.
 • Lys blå farver markerer igangværende planer/projekter, der er under opstart/projektafklaring.
 • Øvrige opgaver er planer/projekter, der endnu ikke er igangsat.

 

Nye planer på listen er en ny lokalplan, og kommuneplantillæg, for MadSynergi, Roholte.

 

Baggrunden er at Madsynergi i Roholte ønsker at opføre en tilbygning på 870 m². Tilbygningen skal indeholde moderne køkken, køle og lager faciliteter. Den gældende lokalplan fastlægger områdets anvendelse til skoleformål 400-20.

 

Den nye lokalplan vil ændre områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv samt muliggøre den ønskede udvidelse. I den forbindelse skal byggefeltet i lokalplanen udvides nord om Madsynergis hovedbygning i retning væk fra naboerne. Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent på ejendommen vil forblive uændret på 40%.

 

Da der ikke eksisterer en kommuneplanramme for området, vil der i samme forbindelse blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at prioritering af planer godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt.126. Østsjællands Museum - fremtid og opfølgning på kvalitetsvurdering

Sagsnr: 19.03.00-S49-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har den 13. september 2017 henvendt sig til tilskudskommunerne, Stevns og Faxe Kommune for at orientere om hovedlinierne i bestyrelsens nylige beslutninger om museets fremtidige udvikling og initiativer for at følge op på årets kvalitetsvurdering af Museet. Samtidig anmoder museet kommunerne om at genoverveje de tidligere beslutninger om betingelser for godkendelsen af museets budget for 2017.

 

I henvendelsen skriver Museets konstituerede direktør blandt andet:

".... at de (bestyrelsen) vil arbejde for at imødekomme de anbefalinger som Slots- og Kulturstyrelsen har anført i den seneste kvalitetsvurdering af museet. Dette indbefatter ikke en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark."

 

"Bestyrelsen har med virkning pr. 1. oktober 2017 ansat ny direktør for Østsjællands Museum og herudover truffet en række organisatoriske ændringer, som ligeledes vil være i tråd med Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. Slots- og Kulturstyrelsen har særligt sat fokus på museets store bygningsmasse og den manglende forskning på Nyere Tids Kulturhistorie. Begge dele er også bestyrelsens fokusområder".

 

Museets konstituerede direktør har supplerende bekræftet, at museet ikke længere ønsker, at være bidragsyder til projekt Jævnstrømsværket.

 

Administrationen er tillige orienteret om, at Museet nøje vil gennemgå alle lokaliteter som Museet i dag anvender til formidling, forskning, magasiner og administration og holde disse op mod de museumsfaglige forpligtelser som statsanerkendt museum og fordeling af resssourceanvendelsen. Det vil sandsynligvis betyde, at en række lokaliteter over en periode vil blive afviklet for bedre, mere fokuseret og med en rimelig ressourceanvendelse at sikre formidlingen/udstillinger, forskning, magasinforhold og øvrige museumsopgaver.

 

I forbindelse med behandlingen af Museets budget for 2017 traf Erhvervs- og kulturudvalget den 1. februar 2017, som omtalt i Museets henvendelse, beslutning om:

 • at tilskudskommunerne regelmæssigt, minimum kvartalsvis orienteres om udviklingen i museets økonomi
 • at Museet og tilskudskommunerne indleder forhandlinger med Museum Sydøstdanmark om en samarbejdsaftale

 

Siden februar er Erhvervs- og kulturudvalget på flere udvalgsmøder orienteret om Museets mere eller mindre direkte opfølgning på kommunens beslutninger.

 

Byrådet godkendte i oktober 2015 en igangssætning af projekt Jævnstrømsværket med henblik på en snarlig igangsætning af et samarbejde mellem Haslev Museum og Perlen. Samarbejdet og bofællesskabet skulle give mulighed for at invitere socialt udsatte til at indgå i et socialt samspil sammen med museet. Der har været arbejdet med projektet, omend det i perioder har været sat i stå af bemandingsmæssige, økonomiske og bygningsmæssige udfordringer.

 

Adminstrationen bemærker, at der ikke er basis for at fortsætte projekt Jævnstrømsværket uden Museets aktive medvirken. Administrationen indstiller at Museets beslutning herom tages til efterretning, velvidende at det efterlader spørgsmål vedr. byfornyelsesprojekt samt drøftelser og eventuelle beslutninger i andre udvalg vedr. Perlen.

 

Administrationen anerkender, at Museets aktuelle situation og planer er ændrede i forhold til udgangspunktet for Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutninger i februar. Museumsbestyrelsen har truffet udviklingsmæssige beslutninger, der ikke omfatter en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark. Der er tillige truffet beslutninger om en tæt opfølgning på Slots- og kulturstyrelsens relativt mange anbefalinger til Museet, ikke mindst vedr. forskning og formidling af kulturhistorien samt museets bygningsmasse. Der er en ny direktør på vej for Østsjællands Museum.

  

Det giver næppe mening at fastholde forventninger om en samarbejdsaftale og den tætte opfølgning vedr. Museets økonomi, men Administrationen noterer sig på baggrund af forløbet, at der til stadighed er behov for tæt dialog og forventningsafstemning mellem Museet og tilskudskommunerne. Det gælder både politisk og administrativt.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund, at man tager Museumsbestyrelsens planer for opfølgning på kvalitetsvurderingen til efterretning, at forventningerne til en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark ikke indgår og at der ikke fremover afleveres kvartalsvise orienteringer om museets økonomi.

 

 

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 • Museumsbestyrelsens planer for opfølgning på Slots- og  Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering tages til efterretning
 • museets melding om ikke at være bidragsyder til projekt Jævnstrømsværket tages til efterretning
 • forvetningerne til en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark ikke indgår
 • der ikke fremover afleveres kvartalsvise orienteringer om museets økonomi

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt, idet man ønsker halvårsvise orienteringer om museets økonomi.127. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.  

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

 

 • at status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 -2019 tages til efterretning. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt.128. Takster og brugerbetaling 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-13-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

Det er tidligere blevet besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Taksterne for 2018 er behandlet ud fra hendholdvis lov- og cirkulærebestemmelser og lovgivning eller fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn.

Budget for 2018 godkendes endeligt på Byrådets møde den 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces. 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægterne fra taksterner er indregnet i budget 2018-2021. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at taksterne på Erhvervs- og Kulturudvalgets område for år 2018 godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt.129. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Temamøde: Frivillighed i folkeskolen

Tirsdag den 26. september kl. 17.30 afholdes det besluttede temamøde mellem Uddannelses- og Erhvervs- og Kulturudvalget.

Der følges op på anbefalingerne fra 17-4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfundet ang. at få frivillighed i folkeskolen. Med afsæt heri faciliterer Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice en temadrøftelse mellem de to udvalg. Udover status på aktuelle samarbejder mellem frivillige og folkeskolen forventes en drøftelse af fremtidige potentialer for arbejdet med frivillighed i folkeskolen. Der er afsat godt 60 minutter til drøftelsen.

 

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer i efteråret/vinteren

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer i efteråret/vinteren 2017.

 

Arkitekturens Dag 2017

Faxe Kommune deltager i den landsdækkende Arkitekturens Dag 2017 med Områdefornyelsen i Haslev, der er udsendt vedhæftede pressemeddelelse.

 

Status på teaterfestivallen Skvulp i Faxe Kommune

I uge 34 afholdte egnsteatret Cantabile 2 fra Vordingborg deres teaterfestival Skvulp i Faxe Kommune. Denne gang blev det til ialt 5 teaterforestillinger, 1 workshop og en klasse der besøgte festivallen i Vordingborg. Teaterforestillingerne blev afviklet på hhv. afdeling Hylleholt, Møllevang, Nordskov, Karise og Bavne. Over 400 elever har haft gavn af besøget og der har været meget positive tilbagemeldinger, som generelt har gået på "et meget professionelt og højt niveau" samt grænseoverskridende. Skvulp som er en del af WAVES teaterfestivallen, der afvikles hvert andet år og næste gang i 2019. Læs evt. mere om WAVES her: http://www.wavesfestival.dk/waves-festival-2017/

 

Foreningernes Dag 2017

Søndag d. 17. september afholdtes der foreningernes dag i Faxe Kommune for fjerde gang. 52 foreninger fra hele kommunen deltog og viste deres aktiviteter frem. Formålet er at foreningerne gør sig synlige, har mulighed for at se hinandens aktiviteter, mødes på kryds og tværs og samles ift. den tilrettelagte underholdning med bl.a. Hr. Skæg og en masse andet for hele familien. 

 

Østsjællands Museum

Tilbagemelding om økonomien pr. 1. halvår 2017, jf. udvalgets beslutning i februar 2017.

 

Retningslinier for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsudvalget har den 18. september 2017 godkendt opdaterede retningslinier for tilskud i henhold itl folkeoplysningsloven. Baggrunden er en række justeringer af Folkeoplysningsloven, der er trådt i kraft den 1. januar, de ændrede retningslinier for tildeling af lokaler (godkendt af Byrådet) og Folkeoplysningsudvalgets egne servicetjek af retningslinierne vedr. den kommunale udmøntning af tilskud i henhold til loven.

 

Ændringerne omfatter:

 • lokalefordeling - tilpasset de nye vedtagne retningslinjer for udlån af kommunale faciliteter med virkning pr. 1. juni 2017
 • En tilføjelse vedr. foreningsportalen/bookingsystem
 • justering af retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning vedr. aflæggelse af regnskab for aftenskolerne
 • offentliggørelse af foreningernes regnskaber, en liste over de folkeoplysende foreninger, samt oversigt over afslag på ansøgninger jvf. ændring af folkeoplysningsloven. Det vil fremover findes på Faxe Kommunes hjemmeside under fanen: Kultur & Fritid. 
 • opdateringer fra kontaktoplysningere og frister i forhold til retningslinjerne

 

Der er ikke tale om principielle ændringer, men alene ændringer i konsekvens af loven og mindre, praktiske ændringer, som i henhold til Byrådets beslutning i februar 2012 vedr. kompetanceplanen på det folkeoplysende område ikke skal forelægges til Erhvervs- og Kulturudvalgets eller i særlige tilfælde Byrådets godkendelse.

 

Valg til folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

Med en kommende byrådsperiode følger også valg af et nyt Folkeoplysningsudvalg. Det gamle Folkeoplysningsudvalg fratræder senest den 31. marts 2018. Med forbehold for at det nye Byråd ændrer styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget, er der planlagt afholdelse af et valgmøde torsdag den 22. februar 2018, kl. 19.00 på Kultunariet, Søndergade 12a, 4690 Haslev.

Efter valget skal indstillingen af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget godkendes af Byrådet på deres møde i marts 2018. Det forventes at det nye Folkeoplysningsudvalg kan afholde konstituerende møde den 3. april 2018.

 

Julemøde

Jule-udvalgsmødet den 27. november 2017, der samtidig er valgperiodens sidste afholdes på Skovfogedstedet, Vemmetofte.

 

Biblioteksklubben.

Der blev orienteret om den nyligt etablerede biblioteksklub og arrangementer i den kommende periode.

 

Økonomi

  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017

Godkendt.130. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarson
Michael Christensen