Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 26. juni 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 26-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 26. juni 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


83. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.84. Dialogmøde om budget 2018 m.v.

Sagsnr: 00.30.10-G01-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelse, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2018 m.v.

Der holdes den 26. juni møder med følgende:

 

 • Kl. 17.30 Frivilligrådet
 • Kl. 18.00 Musikskolens bestyrelse
 • Kl. 18.30 Folkeoplysningsudvalget  

 

Center-MED-udvalget på Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice området har prioriteret at afgive skriftligt høringssvar vedr. budgettet og dermed ikke benytte denne mulighed for at møde Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonimiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at dialogmøder bliver afholdt

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.85. Budget 2018 - 2021 - Erhvervs- og Kulturudvalget

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

 

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt. 

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

Udvalget bad op oplysninger om antallet af personlige henvendelser til bibliotek & borgerservice.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 86. Ny planlov 2017

Sagsnr: 01.02.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Den ny planlov (L 121 lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger) blev endeligt vedtaget i Folketinget den 1. juni og den træder i kraft den 15. juni 2017.

Hovedtrækkene er:

 1. Ændring af planlovens formålsprargraf og ministerens indsigelsesmuligheder; hvor vækst sidestilles med de andre formål i planloven og statens indsigelsesmulighed udelukkende retter sig mod fire nationale interesser.
 2. Ændring af reglerne for kystnærhedszonen og ny forsøgsordning; med mulighed for udlæg af udviklingsområder, nye sommerhusomåder og en ny forsøgsordning for 0-15 projekter i kystnærhedsxonen.
 3. Nye krav til planlægning for byvækst; ministerens indsigelsesmuligheder indskrænkes, til gengæld lovfæstes en metode til planlægning for byvækst.
 4. Særlige regler for planlægning for produktionserhverv; nye hensyn til eksisterende virksomheder og forebyggelse af potentielle miljøkonflikter.
 5. Ændring af detailhandelsreglerne; butiksstørrelser øges og alle byer får mulighed for at udlægge aflastningsområder såfremt kundegrundlaget kan dokumenteres.
 6. Ændring af landzonereglerne og landzoneadministrationen; lempeligere regler, ny mulighed for at udvidde med større boliger og etablering af erhverv i overflødiggjorte bygninger og udlæg af omdannelseslandsbyer.
 7. Ændringer i naturbeskyttelsesloven; med lempeligere regler for anlæg i etablerede haver indenfor strandbeskyttelseslinjen, samt mere fleksible muligheder for planlægning på havne, og mulighed for mindre anlæg til foreningslivet. De fleste af ændringerne gælder også for sø- og åbeskyttelseslinjen.
 8. Lempelser i reglerne for dispensationer, høringer mv; med mulighed for dispensation til midlertidig anvendelse og variabel fastsættelse af høringsperioder på 2, 4 eller 8 uger.
 9. Ændring i klagestruktur - to nye klagenævn; Natur- og Miljøklagenævnet opdeles i Planklagenævnet og Miljø- og fødevareklagenævnet. Dette vil få, som konsekvens, at nogle sager skal behandles af flere klagenævn.

 

I vedhæftede notat gennemgås hovedtrækkene i ændringerne nærmere, og for hvert afsnit følger en boks, hvor af Center for Plan & Miljøs umiddelbare vurdering af mulige konsekvenser for Faxe kommune gennemgås. Til sidst i notatet findes ligeledes en række konklusioner fra centeret i forhold til mulige tiltag, som Faxe Kommune kan overveje at igangsætte fremadrettet. Herunder de tiltag I skal drøfte på udvalgsmødet om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen i forbindelse med sagen om temaplanstrategi for Turisme og Grønt Danmarkskort.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

At notatet om den ny planlov tages til efterretning.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.87. Forslag til Planstrategi 2017 - Natur, friluftsliv & turisme

Sagsnr: 01.02.00-P15-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et forslag til temaplanstrategi 2017 for turisme og grønt danmarkskort, kaldet: Dine oplevelser, din fritid, dine gæster - Sammen udvikler vi natur, friluftsliv og turisme. Byrådet delegerede den 14. juni 2017 kompetencen til at sende temaplanstrategien i høring til Erhvervs- og Kulturudvalget. Der skal derfor nu tages stilling til at sende temaplanstratgien i offentlig høring.

 

Indhold i temaplanstrategi 2017
Temaplanstrategien bygger videre på planstrategi 2016 - dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem ved at skrive sig ind i planstrategien med et nyt supplerende lag. Der skitseres følgende vision for den fremtidige udvikling af turisme og grønt danmarkskort:

"Faxe Kommune er en smuk kommune, med et sundt miljø, hyggelige by- landskabs- og kulturmiljøer og en skøn natur, der byder sig til – det giver stolte borgere og glade gæster.

Det Sjællandske søhøjland, fantastiske godser og herregårdslandskaber, landsbyer og kringelkroge og den smukke kyststrækning langs Faxe Bugt med mange nye overnatningsmuligheder og de hvide dronninger, trækker sammen med oplevelsesparken Camp Adventure rigtigt mange nye gæster til Faxe Kommune og til hele destination Sydkystdanmark, hvor kalklandet er noget helt særegent for vores fælles destination.

Faxe Kommune hænger godt sammen med et net af internationale, nationale og tværkommunale cykel- og vandreruter, der binder små og store attraktioner sammen, som perler på en snor. Vi er med i front, når det gælder gode rammebetingelser og initiativer for natur, friluftsliv, turisme og bosætning.

Vi er en attraktiv kommune for turister, nye tilflyttere og virksomheder - og vi har plads til flere! Velkommen til Faxe!".

 

For hvert af de tre emner i temaplanstrategien beskrives de projekter og indsatser, som i de kommende år kan være med til at udvikle Faxe Kommune, som en attraktiv kommune at besøge, bo og drive virksomhed i. Strategien bygger på at sammenknytte allerede besluttede initiativer og indsatser med relation til natur, friluftsliv og turisme og fokuserer særligt på, hvorledes nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder nye overnatningstilbud, kan medvirke til at skabe vækst og udvikling for turismen i Faxe Kommune.

 

Tidsplan

Det foreslås, at forslag til temaplanstrategi 2017 sendes i 10 ugers høring fra primo juni til medio september. Indkomne bemærkninger og stillingtagen til den endelige vedtagelse vil herefter kunne ske ultimo september til medio oktober, med henblik på indsendelse af ansøgning om udviklingsområde i kystnærhedszonen og nye sommerhuse til Erhvervsministeriet inden fristen den 15. oktober 2017.

 

Baggrund
Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Opfordringen er givet i forlængelse af den igangværende revision af planloven, som træder i kraft den 15. juni 2017. Fristen for at indsende ansøgninger er sat til den 15. oktober 2017. Statens udpegning af udviklingsområderne vil ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018.

 

Byrådet besluttede den 14. juni 2017:

At der arbejdes på at ansøge om at udpege et udviklingsområde i Faxe Kommunes kystnærhedszone inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017.

At muligheden for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads undersøges nærmere.

At beslutningskompetencen delegeres til Erhvervs- og Kulturudvalget vedrørende vedtagelse af forslag til ny temaplanstrategi for turisme og grønt Danmarkskort til offentlig høring.

 

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og ca. 3 km ind i landet. Den omfatter landzone- og sommerhusområder, men ikke byzone. For at give flere muligheder for borgere og virksomheder ændres reglerne for planlægning i kystnærhedszonen. Målet med lovændringen er, at give nye vækstmuligheder blandt andet indenfor kyst- og naturturisme, som kan skabe nye jobs. Det forudsættes, at der i udviklingsområderne skal tages hensyn til natur, miljø og landskab, hvorfor udpegningen af udviklingsområder skal koordineres med udpegning af et grønt danmarkskort.

 

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at temaplanstrategi 2017 for Natur, friluftsliv og turisme sendes i høring i 10 uger.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.88. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - For lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.02.15-P15-4-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 300-46 for udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden. Der skal nu tages stilling til at sende kommuneplantillæget i offentlig høring.

 

Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er, at gøre det muligt, at udvide den eksisterende lystbådehavn, samt etablere rekreative faciliteter og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å´s udløb i Faxe Bugt. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, har det vist sig hensigtsmæssigt, at ændre på afgrænsningen og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændre afgrænsningen af et lavbundsareal.

 

 • Rammeområde FL-R3, som udgør kystlinjen ved Strandvejen, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt og dermed omfatter fremtidige konstruktioner på stranden og ud for stranden.
 • Rammeområde FL-R7, som udgør den eksisterende lystbådehavn, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt, samt længere mod syd og dermed gør det muligt at udvide lystbådehavnen.
 • Lavbundsarealet omkring Faxe Å og Lilleå ændres, så Strandvejen og stranden øst for ikke længere er en del af lavbundsarealet.

 

Idéfase

I perioden fra den 8. februar 2017 til den 8. marts 2017, har der været offentliggjort en idéfase jf. planlovens §23c, for indkaldelse af ideer forud for planlægning for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn, kystsikring langs Strandvejen og placering af rekreative faciliteter langs kysten syd for Faxe Ladeplads lystbådehavn. Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar til idéfasen, hvoraf nogle svar repræsenterer en større gruppe eller en forening. Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen, til etablering af kystsikring og til rekreative faciliteter, som alle understøtter ønsket om udvikling af turisme, bosætning og erhverv i Faxe Ladeplads. Høringssvarene har forslag til praktiske tiltag, men udtrykker også skepsis overfor den konkrete udformning og drift af høfder, som beskrevet i projektet for De hvide Dronninger. Høringssvarene er blevet brugt som input til de overvejelser, der ligger til grund for forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 300-46. Spørgsmål til konkret udformning og drift, samt gode ideer til praktiske tiltag, vil ikke direkte fremgå af planerne, men kan inddrages i den videre proces for udarbejdelse af et egentligt projekt for udvidelse af lystbådehavn, kystsikring og etablering af rekreative faciliterer ved sydstranden.

 

Hvidbog med høringssvar fra idéfasen er vedhæftet sagen som bilag.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at kommuneplantillægget ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med  øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved  p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

 

Det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017.

 

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.89. Forslag til lokalplan 300-46 - for lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.02.05-P16-4974-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan 300-46. Der skal nu tages stilling til at sende planforslaget i offentlig høring.

 

Hovedformålet med lokalplanforslaget er at åbne mulighed for udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å´s udløb i Faxe Bugt.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen med op til 140 ekstra bådepladser, samt plads til flere faciliteter for havnens brugere og besøgende. Der er et ønske om at skabe en ny og udvidet strand langs Strandvejen, som skal fungere som kystsikring på strækningen, samtidig med at den har rekreative kvaliteter. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en promenade, som flere steder på strækningen kan udvides til små pladser, som kan anvendes til forskellige rekreative formål. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af høfder ud fra stranden, som kan indeholde en række forskellige faciliteter til rekreative aktiviteter der knytter sig til vand. Der er udarbejdet et projektforslag for høfderne som kaldes De hvide Dronninger. Projektforslaget danner baggrund for beskrivelsen af høfderne i lokalplanen.

 

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 13 ændrer på afgrænsningen af og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændrer afgrænsningen af et lavbundsareal.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at lokalplanen ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med  øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved  p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 300-46.

 

Det foreslås, at forslag til lokalplan 300-46 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017. Det foreslås også, at der afholdes et borgermøde om planforslaget i september 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • ��at forslag til lokalplan 300-46 - Udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • ��at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.90. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.03-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte. Målet med lokalplan 1100-53 er primært at overføre arealer inden for lokalplanens område til byzone, at sikre bevaringsinteresser samt at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen, et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke og at give mulighed fpr at tidligere lærerboliger ved Bavneskolen kan frastykkes til boligformål.

 

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, D-O2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13. I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

 

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeligtgøres,

- at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål

- at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2.

 

Området er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 ligesom kommuneplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en eller flere idrætshaller indenfor rammeområde D-O1. Der er således tale om mindre justeringer og præciseringer af de gældende kommuneplanrammer hvorfor der ikke er behov for at gennemføre en idefase, jævnfør planlovens §23c.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
 • Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård mv.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013.

 

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 15 medfører kun mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Faxe Kommune har derfor valgt ikke at indkalde ideer, jævnfør Planlovens 23a, inden udarbejdelsen af tillægget.

 

Med den nye planlov (§24,  stk. 4) kan byrådet vælge, at nedsætte den offentlige høring af planforsalget til minimum 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.91. Forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.05-P16-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 1100-53 for en del af Dalby midtby. Der skal nu tages stilling til planforslagets udsendelse i offentlig høring.

 

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er at overføre området til byzone, at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen og for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

 

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone. Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter mv. for både skolebørn og byens idrætsudøvere. Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand. 

 

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Meninghedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er omfattet af anden lovgivning.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter arealerne omkring Bavneskolen, boldbanerne og Sønder Dalby Kirke. Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde I og II udlægges til offentlige formål – henholdsvis skole, idrætshal, boldbaner mv. samt kirke, kirkegård, præstegård mv. Delområde III, der omfatter de tidligere tjenesteboliger i forbindelse med Bavneskolen, udlægges til offentlige formål eller alternativt til boligformål.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal i op til 12 meters højde ved Bavneskolen i tilknytning til den eksisterende hal, samt mulighed for at der kan etableres et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

 

Kommuneplan

Lokalplansområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, DO-2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13.

I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeliggøres, at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål og at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2. 

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette lokalplanforslag er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
 • Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård med videre.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 1100-53.

 

Offentlig høring

Med den nye planlov, §24,  stk. 5, kan byrådet vælge at nedsætte den offentlige høring af lokalplanforslag til minimum 4 uger.

Den væsentligste ændring med planforslaget er at lokalplanen åbner mulighed for en idrætshal i op til 12 m højde. Den kommende hal støder op til eksisterende bygninger på 10 m og 13 m, og placeres minimum 30 fra nærmeste bolig på Skolevej.  Mellem Skolevej og de to haller findes allerede et plantebælte bestående af høje træer. Det vurderes derfor, at lokalplanen vil medføre en mindre og lokal ændring af det bebyggede miljø.

Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • ��at forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.92. Stisystem i Faxe Kommune og Sydsjælland/Soulland

Sagsnr: 24.05.00-P20-2-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

I Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 29. maj 2017, pkt. 77, blev behandlet en sag om Soulland - et idéoplæg til nyt turismetiltag.

 

Initiativtageren til projektet er Museum Sydøstdanmark, og idéen bag projekt Soulland er at samle Sydsjælland i ét samlet netværk med fokus på formidling af natur, kulturhistorie og oplevelser.

 

Udvalget besluttede at tilbagesende sagen til Administrationen med henblik på yderlige afklaring og konkretisering af projektgrundlaget.

 

Der har herefter været fornyede drøftelser mellem de fire samarbejdskommuner, Stevns, Vordingborg, Næstved og Faxe. Visitsydsjælland-Møn/Museum Sydøstdanmark har herefter besluttet, at projektet p.t. standses.

 

Administrationen skal imidlertid, efter drøftelser med Camp Adventure, foreslå, at Faxe Kommune selv fortsætter med at udarbejde en konkret plan for realisering af en vandrerute og vandresystem i Faxe, en plan som kan være færdig i efteråret 2017.

 

Administrationen finder, at en sådan gangrute - som et supplement til det allerede eksisterende stisystem i kommunen - har et stort potentiale. Der forudsættes en bevilling på 100.000,- kr. til projektet, hvorefter en arbejdsgruppe vil analysere, kortlægge og udarbejde:

 

 • Potentiale
 • Tematikker
 • Fremgangsmåde
 • Handlingsplan

 

Rapporten vil blive udarbejdet af kompetencer fra Camp Adventure og Camønoen, samt eventuelt andre.

 

Inspirationen til projektet kommer i øvrigt fra Paiva Walkways, som er placeret i Arouca i det nordvestlige Portugal. Her åbnede i 2015 en sti, som er 8 km. lang, og kostede ca. 14 mio. DKK. 85% af finansieringen er EU-midler, resten er kommunal finansiering.

 

Der er ifølge Camp Adventure allerede fonde, der har meldt deres interesse i projektet, og materialet vil blive udarbejdet med henblik på fondsfinansiering af det endelige slutprodukt. 

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Udgifterne på 100.000,- kr. til projektet, kan afholdes af udviklingspuljen. 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Direktionssekretariatet indstiller:

 • At der bevilges 100.000,- kr. til udarbejdelse af projektplan.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.93. Status på registrering af kunst i Faxe Kommune

Sagsnr: 20.04.00-A00-4-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

I marts 2016 bevilgede Erhvervs- og Kulturudvalget sammenlagt 140.000 kr. i 2016/2017 til en registering af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Her følger en status på projektet.

 

På baggrund af en henvendelse fra en kunstner og en fotograf i 2016 blev der sat gang i en første gennemgang og registrering af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Registreringen skulle sætte fokus på kunst som er købt og opstillet enten udendørs ved offentlige pladser mv. eller i kommunale/private faciliteter med offentlig adgang.

 

Målet med registreringen var tillige at indsamle viden, biografisk data, beskrive placeringen af værkerne samt tage fotos. Oplysningerne skal bearbejdes til informative tekster med oplysninger om kunstneren.

 

De definerede områder for indsamlingen til registreringen er fællesarealer på alle 9 afdelingsskoler, ca. 20 kirker med kalkmalerier og kunstværker samt offentige torve, parker, pladser, biblioteker, rådhuse, sundhedscenter og eller andre offentlige/private instanser med offentlig adgang.

 

Materialet består således af følgende dele:

 • En rapport som gennemgår samtlige værker fordelt på steder med vurdering af forfatning/tilstand/værdi/kvalitet/betydning/placering og for stedets brug af kunst
 • Et bud på - Faxe Kommunes kunstkanon (kunstseværdigheder)
 • En kortfattet fotoserie med samtlige værker - kunstner og placering i Faxe Kommune

 

De to registranter har desuden udarbejdet et forslag/oplæg til forbedringer evt. flytning og eller renovering af værkerne som pt er til behandling i Billedkunstrådet med efterfølgende anbefalinger. F.eks. er en række værker medfinansieret med midler fra Statens Kunstfond. Når listen er gennemgået og færdigbehandlet vil den blive forelagt Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Om materialet kan der siges følgende:

 • Der er kortlagt ialt 107 kunstværker
 • Kunstværkerne spænder fra malerier, litografier, skulpturer, værker af sten, bronce og jern (parker), mosaikker af glas og sten på gavle, keramik, kalkmalerier mv.
 • Der findes et meget varieret antal kunstværker i hele Faxe Kommune primært koncentreret omkring Haslev, Faxe, skolerne, kommunale institutioner samt kirkerne.
 • Der findes mange fine værker af landskendte- og lokale kunstnere, som sikkert vil overraske mange
 • Der ligger et stort potientiale i at få formidlet og genoplivet historierne om værkerne, deres placering og betydning i lokalområdet
 • Enkelte værker er stedsspecifikke (dvs. lavet til stedet) og placeret ved bygninger, som ikke længere har samme funktion eller er lukket, disse kan med fordel omplaceres, nedlægges eller få ny status

 

Der er anvendt 114.000 kr. til projeket i forhold til de afsatte 140.000 kr. Midler er brugt til honorar ifm. redigering af tekst, fotobehandling, research og opsamling af materialet samt til kørselsgodtgørelse. Det er aftalt mellem de to konsulenter og administrationen at projektet afsluttes og at der gøres status med det nuværende materiale. Det er konsulenternes vurdering at yderligere reseach i forhold til manglende informationer om kunstnere mv. vil være meget tidskrævende.

 

Det er aftalt med de to konsulenter, at materiale kan anvendes til kunstruter, hvor borgere, der er interesseret i kunst kan gå i en rute og opleve forskellige værker. Der kan med realtivt få midler laves en mindre folder bestående af fotoserien med angivelse af kunstner, placering og adresse fordelt på byer. Det er desuden hensigten at materialet skal kunne anvendes på Faxe Kommunes app Oplev Faxe, samt eventeulle andre digitale platforme.

 

Det er Administrationen vurdering af den igangsatte opgave må siges at være løst - med et tilfredsstillende resultat. Administrationen indstiller tillige at der laves en mindre folder til formidling indenfor rammerne af projektet.

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Iindstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at status på kunstregistrantprojekt med tilhørende materiale tages til efterretning
 • at der udarbejdes en kortfattet folder til formidling af kunstværkerne indenfor rammerne af den resterende økonomi i projektet

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.94. Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturkonference 2017

Sagsnr: 20.00.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Med baggrund i Faxe Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2015-2019 tager Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturkonferencen i 2017 afsæt i den tilhørende handlingsplan. Det foreslåes således at Kulturkonferencen planlægges under titlen: "Børne- og ungekultur i øjenhøjde",

 

Med dette års kulturkonference sættes der fokus på børn- og unges deltagelse i kulturlivet i samarbejde med lokale aktørere, uddannelsesinstitutioner, regionale samarbejdspartnere mv. Der foregår en masse aktiviteter for børn og unge i kommunen og der vil dels være en kortlægning af aktiviteterne, hvem og hvor er de aktive? samt en dialog og fællessnak om den fremadrettede indsats.

 

For at kunne virkeliggøre dette foreslår Administrationen at invitere en eller flere oplægsholdere med fokus på børne- og unge kultur.

 

Administrationen foreslår at afholde kulturkonferencen tirsdag d. 10. oktober 2017 i Kultunariet i Haslev.

 

Til orientering har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over kulturkonferencer i perioden 2011-2016.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til oplægsholdere samt forplejning finansieres via Kulturpuljen for 2017

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturkonference 2017 afholdes den 10. oktober 2017 i Kultunariet i Haslev med titlen: "Børne- og ungekultur i øjenhøjde".

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.95. Sammensætningen i Frivilligt Samråd

Sagsnr: 00.01.00-A00-24-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

På sit møde i april 2017 godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget kommissoriet for etableringen af Frivilligt Samråd i Faxe Kommune.

 

Etableringen er godt i gang, og følgende er udpeget til at sidde i rådet:

 

Byrådet: Dorte Nybjerg, Camilla Meyer, Nellie Bradsted, Marianne Ørgaard.

 

Faxe Frivilligråd: Kjeld Folke Jørgensen og Kurt Sangild

 

Folkeoplysningsudvalget: Johnny Andersen, Poul Erik Holm

 

Personligt udpegede: forslag tages med til mødet.  

 

Så fremt sammensætningen godkendes, vil der inden længe blive indkaldt til første møde i Frivilligt Samråd.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse § 17 stk. 4

Økonomi

 Der er afsat midler til drift og mødeudgifter til Frivilligt Samråd

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at indstillingerne fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning, samt
 • at de personlige medlemmer udpeges.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt, idet Administrationen fik mandat til at tage kontakt til kandidater til de personlige medlemmer.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.96. Østsjællands Museum - årsregnskab 2016

Sagsnr: 19.03.00-S55-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har den 30. maj 2017 fremsendt revideret årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat og ledelsesberetning. Fremsendelsen sker med henblik på tilskudskommunernes godkendelse.

Faxe Kommune yder sammen med Stevns Kommune et årligt driftstilskud til museet, i henhold til gældende samdriftsaftale.

 

Det fremgår af vedlagte regnskab at Østsjællands Museum fik et overskud på driften på 0,7 millioner kr. i 2016, mod et budgetteret underskud på - 1,4 millioner kr.

 

Årsagen til overskuddet skyldes primært at indtægterne var 3,0 millioner kr. højere end budgetteret, herunder indtægter fra Udviklingsgruppen Stevns Klint på 1,0 millioner kr. samt indtægter fra Nordeafonden og andre ikke offentlige tilskud på 0,7 millioner kr.. Derudover ligger entreindtægter, kiosksalg og øvrige indtægter samlet set 1,2 millioner kr. over budgettet.

Museet havde ultimo 2016 en egenkapital på 5,9 millioner kr. Gæld og hensættelser er på i alt 1,4 millioner kr. Det fremgår også at Museets likvide beholdning var på 2,8 millioner kr. ved årets afslutning.

 

Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling og har ikke bemærkninger, udover at budgettal anvendt i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

 

Administrationen i Stevns kommune har på vegne af de to tilskudskommuner stillet opklarende spørgsmål til regnskabet, herunder Museets anvendelse af hensættelser til lokaler, ejendomme og friarealer (note 9 i regnskabet). Anvendelsen af hensættelsen har i årets resultat reduceret udgifterne med 0,84 millioner kr.

 

Museet har svaret, at der i alt er anvendt hensættelser på 1,1 million kr. i 2016. Se vedhæftede opgørelse. Det er sket med godkendelse i Museets bestyrelse, jf. referater fra hhv. marts og november 2016 (vedhæftet).

 

Administrationerne i de to kommuner forstår regnskab og svar således, at resultatet for Østsjællands Museum på 0,7 million kr. ville have været 1,1 million kr. mindre, hvis der ikke var forbrugt af Museets hensættelser til ordinær drift. Dette ville alt andet lige have resulteret i et underskud på 0,4 millioner kr.

 

Det bør nævnes, at Museet i foråret 2016 søgte de to tilskudskommuner om en underskudsgaranti på op til 800.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af en vækstplan. Ansøgningen blev trukket tilbage kort før sommeren med oplysning om, at Museets nye ledelse vurderede den økonomiske situation som tilstrækkelig robust til at gennemføre vækstplanen.

 

Kort efter sommeren ansøgte og fik Museet samtykke fra Stevns Kommune om, at museet kan sitlle sine faste ejendomme (beliggende i Stevns) til sikkerhed for en kassekredit på 800.000 kr. Til oplysning skal det bemærkes, at Faxe Kommune ejer bygningerne hvor hhv. Haslev Museum og GeoMuseum Faxe holder til.

 

Administrationen bemærker:

 • at behandlingen af årsregnskabet i Stevns Kommune indledes i Natur, Fritids- og Kulturudvalget den 20. juni 2017.
 • at det forudgående årsregnskab for 2015 blev godkendt af Erhvervs- og kulturudvalget i maj 2016 (sag 82). Ved udgangen af 2015 udgjorde egenkapitalen 7.566.859 kr.

 

Administrationen indstiller, at årsregnskabet 2016 for Østsjællands Museum med tilhørende protokolat godkendes og ledelsesberetning samt spørgsmål og svar omkring regnskabet tages til efterretning.

 

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivilighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at Østsjællands Museums årsregnskab 2016 med tilhørende protokolat 2016 godkendes
 • at Museets ledelsesberetning samt spørgsmål og svar i forbindelse med brug af hensættelser tages til efterretning

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.97. Haslev Hallerne I/S - årsregnskab for 2016

Sagsnr: 04.04.00-G00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Haslev Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2016 til Erhvervs- og Kulturudvalget. 

Det fremgår af årsrapporten, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. 

Årets resultat udgør et overskud på 499.892 kr.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at årsrapporten godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.98. Faxe Hallerne I/S - årsrapport for 2016

Sagsnr: 04.04.00-G00-2-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Faxe Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2016 til Erhvervs- og Kulturudvalget. 

Det fremgår af årsrapporten, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. 

Årets resultat udgør et overskud på 593.890 kr.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at årsrapporten for 2016 godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.99. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Afgørelse fra planklagenævnet i sag om lokalplan 300-45 for havnen i Faxe Ladeplads

Planklagenævnet har den 14. juni 2017 fremsendt afgørelse i sagen om 2 klager over den endelige vedtagelse af lokalplan 300-45 for havnen i Faxe Ladeplads, som blev endeligt vedtaget i december 2015. Klagerne kan ikke gives medhold. Se vedhæftede.

 

Møde med teaterfolk vedr. fremtidige tanker om egnsteater i Faxe Kommune

Fredag den 2. juni blev der afholdt et dialogmøde med repræsentanter for hhv. Musikteatret SAUM, Teater Aspendos og Teater Vi Tør fra MSG Haslev vedr. en tværgående snak om muligheder og eller eventuelle samarbejder ifm. et eventuelt egnsteater i Faxe Kommune. På mødet havde repræsentanterne mulighed for at mødes for første gang, præsentere sig selv og deres teateraktiviteter, snakke tværgående samarbejde samt muligheder for at følge hinandens aktiviteter tættere. Det blev aftalt at der afholdes et opfølgende møde primo november 2017.

 

Kulturpuljen

Se vedlagte oversigt.

 

Pulje der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

I 2017 har det stadig været muligt at søge om betaling af kontingent og personligt udstyr for børn og unge til deres kultur- og fritidsaktiviteter. Puljen er målrettet de familier, som har særlige økonomiske problemer og har til formål at fastholde disse børn og unges fortsatte deltagelse i kultur- og fritidslivet. Fra 1. januar til medio 2017 er der behandlet 99 ansøgninger med et samlet forbrug på 93.448 kr. Der er primært bevilget tilskud til betaling af kontingent, musikundervisning, leje af instrumenter samt til fodtøj og beklædning i fritids- og idrætsforeningerne. Den samlede pulje er i 2017 på i alt 200.000 kr.

 

Justering af retningslinjer for tilskud til samarbejdsprojekter mellem skole og forening

I 2015 blev der afsat midler til udvikling af samarbejdsprojekter mellem skole og forening. I foråret 2017 er retningslinjerne for puljen justeret på baggrund i erfaringerne fra tidligere projekter samt forskningsresultater på området. De nye retningslinjer lægger i højere grad op til samarbejdsprojekter mellem skole og forening ift. længere forløb og mindre på events- og endagsarrangementer. Formålet er stadig at støtte op om den åbne skole, sprede kendskabet til de lokale foreninger og samarbejder på dette grundlag. De nye retningslinjer er lavet i samarbejde med Børn & Undervisning og Kultur & Fritid og er gældende fra 1. maj 2017. Se link: http://www.faxekommune.dk/pulje-stoette-samarbejdsprojekter-mellem-skole-forening

 

Afsatte midler til crossfit og udendørs anlæg

I 2017 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af udendørs fitness og mountainbikespor i Faxe Kommune, til glæde og fornøjelse for borgere (og foreninger) i lokalområderne. Indtil nu er der i 2016 og 2017 anvendt midler på etablering af projekt: "Firkløveren" i Rønnede i samarbejde med Netværk Rønnede, Udendørs fitness udstyr på Havnevej i Faxe Ladeplads i samarbejde med Bevægelse i Ladepladsen, samt et parkouranlæg ved Karise Skole med god adgang for områdets borgere (indviet den 6. januar). Der arbejdes pt. på en skaterbane ved Sofiendalskolen i tæt samarbejde med unge skatere, Sofiendalskolen, Dykkerklubben (nabo) og Ungdomsskolen. Desuden har en interessegruppe henvendt sig om etablering af et skaterområde ved Rolloskolen/cykelsti i Faxe. De afsatte midler er forankret i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. De konkrete projekter etableres i god dialog og samarbejde med initiativtagere/aktive borgere i områderne samt Center for Ejendomme og Plan & Miljø.

 

Planlagte arrangementer sommeren/efteråret

Vedlagt er en oversigt over en række planlagte arrangementer i løbet af sommeren og efteråret 2017.

 

Forsikring af frivillige

På baggrund af lovændringen i marts 2017, har kommunerne skulle tage stilling til, hvorvidt man ønsker at forsikre frivillige i kommunalt regi. I Faxe Kommune vil man gerne forsikre sine frivillige. Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 7. juni en selvforsikringsmodel, der betyder, at det konkrete tilfælde vurderes i forhold til en ertstatningssag i det konkrete center, hvor det frivillige arbejde er udført, og som altså vil være erstatningsansvarlig. Vedhæftet faktaark til frivillige omkring forsikring.

 

Frivilligcenter

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på sit møde i februar 2017 at afsøge mulighederne og behovet for at etablere et frivilligcenter i Faxe Kommune. Det blev gjort ved drøftelser i Faxe Frivilligråd samt i Folkeoplysningsudvalget - både internt og i fællesskab. I en fælles udtalelse fra disse foreslås det, at der ikke etableres et frivilligcenter, men at de afsatte midler anvendes på anden vis med henblik på at støtte det frivillige arbejde. Vedhæftet er den fælles udtalelse fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. juni 2017

Taget til efterretning.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.100. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarson
Michael Christensen