Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. februar 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 27-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 27. februar 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


19. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.20. Opsamling på idefase før planlægning for nyt boligudlæg i Karise

Sagsnr: 01.02.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Ejeren af Køgevej 43 i Karise ønsker, at få udlagt et 11,2 ha stort areal nord for Drosselvej til byudvikling. Arealet ved Drosselvej er idag ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplanen. Men med udbygningen af Permatopia, er mere end halvdelen af den samlede restrummelighed i Karise opbrugt, og der er derfor gode argumenter for, at udlægge nye arealer til byudvikling i Karise.

 

På den baggrund besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget på mødet i august, at gennemføre en 4 ugers idefase om byudvikling i Karise, jf. planlovens §23c. Idefasen danner grundlag for, at Erhvervs- og Kulturudvalget kan træffe beslutning om hvilke, og hvor store, arealer omkring Karise, der skal indgå i den fremtidige planlægning. I høringsmaterialet blev der peget på tre potentielle byudviklingsarelaer:

 • Arealet ved Drosselvej,
 • Et areal øst for Karise Gårde der allerede er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013
 • Et kommunalt ejet areal ved St. Lindevej, der i lokalplan 200-17 er udlagt til rekreative formål.

 

 Materiale udsendt i fobindelse med idefasen kan læses her: http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-planlaegning-nye-boligomraader-karise

 

Opsamling på høring 

Kommunen har modtaget i alt syv tilkendegivelser i forbindelse med høringen. Høringssvarene er samlet og kommenteret i vedlagte hvidbog. Essensen af høringssvarene er, at borgerne:

 • ønsker arealet vest for Karl Af Rises Vej udviklet først. Borgernes holdning er, at arealet ved Karl Af Rises Vej ligger godt i forhold til skole, institutioner, fritidsaktiviteter, indkøb og kollektivtrafik. I forbindelse med udvikling af grunden, vil det samtidig være let at udlægge et stinet, der skaber sikre skoleveje for både de eksisterende og nye boligområder nord for Bredgade og Skolegade.
 • overvejende er positive overfor et nyt boligudlæg nord for Drosselvej. Enkelte borgere er dog bekymrede for om den eksisterende tunnel under banen skal åbnes for biltrafik. Der peges på, at et nyt boligområde skal knyttes op på det eksisterende stisystem i byen og at stierne bør skabe forbindelse til ådalen omkring Stevns å. Endelig kan udviklingen af et større boligområde betyde at vejbredden på Drosselvej skal udvides.
 • ønsker at det kommunale areal ved St Lindevej fastholdes til rekreative formål som byskov, hundeskov, stier, boldspil, leg  med videre. Enkelte borgere peger desuden på at der på arealet er deponeret jord som muligvis er forurenet. Jorden er blandt andet deponeret i støjvolden langs banen.

 

Trafik

Det eksisterede stinet til Karise Skole ikke er optimalt. Langt de fleste skolebørn skal på kortere eller længere strækninger cykle på en 2-1 veje, side om side med biler og tung trafik.

 

Som det fremgår af vedlagte vision kan byudvikling af arealet vest for Karl Af Rises Vej skabe sikre skoleveje for både eksisterende og nye boligområder i den nordlige del af Karise. Der kan således skabes et stinet, der forbinder boligområdet øst for Karl Af Rises Vej mv. med SFOen "Tandhjulet" og Karise Skole. Et større byudviklingsområde nord for Drosselvej vil derimod generere mere trafik, men løser ikke umiddelbart problemet.

 

Vision for byudvikling i den nordlige del af Karise

På baggrund af ovenstående indput anbefaler Center for Plan og Miljø, at at de kommende års byudvikling i Karise primært bør ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej. For at sikre en udvikling af arealet, bør der som udgangpunkt ikke åbnes mulighed for byudvikling af andre arealer i byen.

 

Ejeren af arealet ved Karise Gårde er åben overfor at sælge dele af arealet til byudvikling, men har ikke aktuelle planer om selv at udvikle arealet. I lyset af dette, og af at der pt. er meget få grunde til salg i Karise, anbefaler Center for Plan og Miljø, at der åbnes mulighed for en mindre udstykning med op til 16 boliger ved Drosselvej, dvs. en ny udstykning på knap 1,5 ha.

 

Som følge af indput fra idefasen, og for at sikre at byudvikling sker vest for Karl Af Rises Vej, bør kommunens areal ved St Lindevej fastholdes til rekreative formål. I idefasen, og i udviklingsstrategien for Karise fra 2016, er der ønske om bedre adgang til naturoplevelser og om plantning af en hundeskov.

 

På den baggrund anbefaler Center for Plan og Miljø, at der etableres bynær skov på arealet ved St Lindevej og at en del af arealet udlægges til hundeskov. Såfremt udvalget godkender indstillingen vil Centeret udarbejde en business case for kommunal eller statslig skovrejsning på arealet.

 

I vedlagte notat om byudvikling i Karise er indarbejdet en vision for byudvikling i den nordlige del af Karise der opsummerer Centerets anbefalinger.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Her og nu har sagen ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej,
 • at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger nordvest for Drosselvej 41, og at der udarbejdes lokalplan for denne udstykning,
 • at yderligere byudvikling, nord for Drosselvej, skal afvente udbygningen af arealet vest for Karl Af Rises Vej,
 • at arealet vest for St. Lindevej forbliver rekreativt og at Center for Plan og Miljø laver en business case for skovrejsning på arealet.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.

Det bemærkes at arealet ved St. Lindevej ligger øst for vejen.21. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 haveaffaldsplads ved Karise

Sagsnr: 01.02.15-P16-4-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for haveaffaldsplads ved Karise har været i idefase (Indkaldelse af ideer og forslag til projektet ) fra den 17. august 2016 til den 14. september 2016. Forslaget var senere i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017 - sideløbende med lokalplan 200-24 for haveaffaldsplads ved Karise. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommunplantillæg nr. 12.

 

I forbindelse med idefasen indkom der 1 høringssvar fra Karise Dialogforum:

De mener det er vigtigt,

 • at det bliver en befæstet plads med f.eks. fliser
 • at der beplantes rundt om pladsen, så det virker harmonisk og falder godt ind i landskabet.
 • og så er det i øvrigt dejligt, at der placeres en haveaffaldsplads i Karise.

Deres punkter er indarbejdet i lokalplanen.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 12:
Affaldplus har i en periode ønsket at etablere en døgnåben haveaffaldsplads i nærheden af Karise. Flere placeringer har indledningsvist været behandlet, men har måttet opgives på grund af trafikmæssige forhold. Denne placering, som ligger i T-krydset Dalbyvej/Dalbyvej, har vist sig at være den eneste som kan gennemføres. 

Området ligger i landzonen og er i Faxe Kommuneplan 2013 udpeget som friluftsområde og særligt værdifuldt landbrugsområde. Arealet er i dag dyrket mark. 

Området er ikke omfattet af kommuneplanrammer og lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013. Derfor er der sideløbende med lokalplan 200-24, udarbejdet dette kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 12 udlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 12 for haveaffaldsplads ved Karise vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Anbefales.22. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-24, haveaffaldsplads ved Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-4-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-24, haveaffaldsplads ved Karise, har været i offentlig høring i perioden fra 25. november 2016 til 20. januar 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

Center for Plan & Miljø har modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene vedrører spørgsmål og kommentarer til:

 • De trafikale forhold som følge af haveaffaldspladsen.
 • Forringet herlighedsværdi og ejendomsværdi.

 

Høringssvarene er samlet og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

 

Baggrund:

AffaldPlus ønsker at etablere en døgnåben haveaffaldsplads, som kan betjene Karise og omegn.  

AffaldsPlus har igennem en længere periode søgt efter et egnet areal til haveaffaldspladsen. I forhold til bystruktur og trafiksikkerhed har placeringen ved T-krydset Dalbyvej/Dalbyvej vist sig mest egnet, på grund af de trafikale forhold generelt i Karise. Det er vurderet at haveaffaldspladsens påvirkning af de landskabelige forhold vil kunne begrænses med en samlet randbeplantning.

Lokalplan 200-24 for haveaffaldsplads ved Karise, fastlægger områdets anvendelse til haveaffaldsplads, sikrer en hensigtsmæssig trafikbetjening og sikrer indpasning i det omgivende landskab med krav om etablering af en samlet randbeplantning. Lokalplanen fastsætter her ud over en række bestemmelser, der skal følges når den nye haveaffaldsplads skal indrettes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • At lokalplan 200-24 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Anbefales.23. Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 01.02.05-P15-1-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i november. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

 

Det vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

- Mørk blå farve markerer igangværende planer/projekter, der er under udarbejdelse.

- Lys blå farver markerer igangværende planer/projekter, der er under opstart/projektafklaring.

- Øvrige opgaver er planer/projekter, der endnu ikke er igangsat.

 

Ny plan på listen er:

- lokalplan for en eller flere ejendomme i Skolegade i Haslev

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at prioritering af planer godkendes.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.24. Kontrolgruppens årsberetning 2016

Sagsnr: 32.45.04-K07-1-17 Sagsansvarlig: Jeanette Wanell

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i stil med tidligere år behandlet en række sager om socialt bedrageri. Sagerne er en blanding af sager med enligydelser (friplads, boligstøtte og børnetilskud), samt sager med dobbeltforsørgelse (sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der arbejder eller modtager SU ved siden af.)

Faxe Kommune modtog i 2016 273 anmeldelser, hvilket er 119 flere end i 2015. Af de 273 sager har kontrolgruppen stoppet ydelser i 62 sager. Den store stigning i antal sager skyldes et særligt projekt fra Den Fælles Dataenhed.

Her ses effekten af stop i de 62 sager:

Fremadrettet effekt:

5.590.948 kr.

Bagudrettet effekt:

1.777.942 kr.

I alt:

7.368.890 kr.

 

Den samlede effekt viser en mindre stigning på ca. 300.000 kr. i forhold til 2015.

Udover den daglige drift, har kontrolgruppen været på sygedagpengeaktioner og gennemført en særlig kontrol på fripladsområdet. Sidstnævnte indikerer et meget lavt snydmønster på dette område.

Den vedhæftede årsberetning indeholder mere vedrørende de i 2016 opnåede resultater, samt beskrivelse af 3 sager fra det virkelige liv.

I beretningen er de forventede indsatser i kontrolgruppen i 2017 også omtalt. 

Lovgrundlag

Persondataloven, Retssikkerhedsloven, CPR-loven m.fl.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs – og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

 

 • at kontrolgruppens årsberetning 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.

 25. Drøftelse af anbefalinger fra 17-4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Sagsnr: 27.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Drøfelse af anbefalinger fra 17-4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

§ 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund har fra april 2015 til november 2016 arbejdet med frivillighedens fremme i Faxe Kommune. Formålet med udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund er at bidrage til at øge frivilligheden og engagementet fra civilsamfundet, og at udvikle dialogen mellem de frivillige kræfter og Faxe Kommune. Udvalget har afholdt jævnlige møder udfra en temaplan.

 • Temaerne er følgende:
 • Faciliteter/Fysiske rammer
 • Økonomiske rammer/Bureaukrati
 • Mentalitet
 • Samarbejde – Foreninger/Frivillige indbyrdes
 • Samarbejde – Foreninger/Kommune
 • Rekruttering
 • Support – Frivilligcenter
 • Lokalt frivilligcharter/principper for dialog

 

Udvalgets primære leverance er en frivillighedsrapport, og medfølgende anbefalinger i forhold til udviklingen af frivilligheden i Faxe Kommune.

 

Oversigt over udvalgets anbefalinger:

 • At det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling i Faxe Kommune
 • At få frivilligheden ind i folkeskolen
 • At fortælle den gode frivillige historie
 • At løsne den mentale afstand foreningerne imellem
 • At frivilligheden har stor geografisk spredning
 • At frivillighedens mangfoldighed respekteres
 • At definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart
 • At foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber
 • At etablere et Frivilligcenter
 • At etablere et Frivilligt samråd
 • At gøre status på udviklingen i frivilligheden

 

Erhvervs- og Kulturudvalget har på et tidligere møde fået præsenteret rapporten fra § 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfunds og tilhørende anbefalinger. Under dette punkt følger udvalget op på temamødet og træffer beslutninger omkring den videre proces. Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål.

 

 • Hvordan skal den videre procesplan for anbefalingerne se ud?
 • Hvilke udvalg og råd skal inddrages i det videre arbejde?
 • På hvilke områder og hvornår skal de inddrages?
 • Hvordan skal det videre arbejde med øget frivillighed i folkeskolen forløbe i uddannelsesudvalget?
 • Hvilke anbefalinger skal yderligere belyses af administrationen?
 • Skal der etableres en indledende dialog med et evt. Frivilligcenters interessenter?

 

Administrationen foreslår, at udvalget i første omgang fokuserer på frivillighed i folkeskolen, afklaring af grundlag for et Frivilligt Samråd, arbejdsgrundlag for etablering af et Frivilligcenter og igangsætning omkring den gode frivillige historie. Det foreslåes tillige, at der gøres status på indsatsområderne på udvalgsmødet d. 26. juni 2017.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller:

 • At der etableres et møde med Uddannelsesudvalget om frivillighed i folkeskolen
 • At administrationen udarbejder et oplæg om Frivilligt Samråd
 • At administrationen sikrer dialog med en bred kreds af interessenter omkring arbejdsgrundlag for etablering af et Frivilligcenter i Faxe Kommune
 • At administrationen udarbejder et oplæg om initiativer, der kan støtte den gode frivillige historie

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.

 26. Ansøgning fra UpArt- tilskud til musik og kulturfestival

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-5-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Kulturforeningen UpArt søger om 93.500 kr. til gennemførelse af en musik- og kulturfestival i Sibirien og Lunden i Faxe Ladeplads hhv. den 8. - 9. april og den 10. juni 2017.

 

Kulturforeningen UpArt har eksisteret siden 2012. Formålet med foreningen er at lave lokale kulturaktiviteter for og med borgere i alle aldre. Med de to arrangementer ønsker foreningen igen i år at præsentere og involvere mennesker til et møde på tværs af generationer gennem musik og kulturelle aktiviteter. Foreningen vil være med til at fremme det sociale liv og de sociale relationer i Faxe Ladsplads med musik og kultur som omdrejningspunkt.

 

I år er Faxe Musikskole inviteret ind, så der sammen skabes mulighed for at børn og unge kan stå på scenen og optræde foran mange mennesker.

 

Til Anemonefesten i april arrangeres der en fotoudstilling eller fotokonkurrence i samarbejde med Faxe Fotoklub og en naturvejleder.

 

UpArt modtog sidste år i alt 70.000 kr. af Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje til deres musikfestival, da programmet var meget omfangsrigt og blev afholdt flere forskellige steder samtidig med afviklingen af det regionale Art Core talentudviklingsforløb med fokus på "kultur og læring".

 

Administrationen vurderer at der på baggrund af den konkrete ansøgning ydes et samlet tilskud på 48.000 kr. som bevilges til hhv. honorering af 2 bands (35.000 kr.), Tigertræning - trup der arbejder med leg, bevægelser og rytmer (10.000 kr.) og til betaling af Faxe Musikskole (3.000 kr.).

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at UpArt bevillges et samlet tilskud på i alt 48.000 kr. til gennemførelse af musik- og kulturfestival som beskrevet i ansøgningen.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.

 27. Ansøgning om tilskud til Rock Fossils festival og udstilling

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-4-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum søger om 600.000 kr. til gennemførelse af en udstilling "Rock Fossils" og en festival "Rock Fossils Festival".

 

I forbindelse med ovennævnte aktiviteter søger museet om økonomisk støtte til gennemførelse af begge projekter i fuldt omfang. Udstillingen vil være åben fra d. 12. maj og til den 31. oktober 2017.

 

Udstillingen Rock Fossils sætter fokus på fossiler, der er opkaldt efter rockstjerner og fortæller historien bag fossilerne og rockstjernerne. Udstillingen formidler en række berømte fossiler, der er opkaldt efter bands mv. og anekdoter fra fundene og videnskabsmændenes tanker bag navngivningen. Udstilingen tager sit afsæt i ROCK FOSSILS ON TOUR som siden 2013 har tourneret rundt til 6 naturhistoriske museer i Europa. Udstillingen er blevet til i samarbejde med Geomuseet Faxe, 10 Tons Aps, Rune Fjord Studio, Mats Eriksson, Lunds Universitet og Achim Reisdorf, University of Basel.

  

Rock Fossils Festival er tænkt som en folkelig fejring af både kalkbruddet og Kalkparken. Selve festivallen vil forløbe det meste af Store Bededag og bestå af en række koncerter, geologiske aktiviteter, foredrag, samtaler, forskellige spiseoplevelser fx. stenaldermad, østers og muslinger samt særlig filmvisninger i Bio Kanten. Hvis festivallen bliver en succes, er målet, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed.

 

Budgettet for udstillingen er estimeret til i alt 425.000 kr. Museet finansierer de 200.000 kr. hvorefter der mangler en restfiansiering på 225.000 kr. Budgettet for festivallen er estimeret til ialt 500.000 kr. Museet finansierer 125.000 kr. hvorefter der mangler en restfinansiering på 375.000 kr. Således mangler der en restfinansiering på begge projekter på i alt 600.000 kr.

 

I ansøgningen fremhæves det, at såfremt der ikke opnås økonomisk støtte til det fulde program, vil aktiviteterne blev nedskaleret og tilpasset den økonomiske ramme. Der vil ligeledes blive set på mulighederne for entreindtægt, ligesom der er forhandlinger med Royal Unibrew ift. sponsorat.

 

Det er administrationens vurdering at en udstilling og festival er godt tænkt. Det skaber en god sammenhæng mellem oplevelser og viden om fossilerne (Geomuseet), Kalkbruddet, kunstværkerne af Morten Schelde (Kalkparken), de nye udearealer og biografen Kanten med mulighed for filmvisning. Dog vurderes det ikke realistisk, at Faxe Kommune bidrager med op til 600.000 kr. via Kulturpuljen i 2017 til udstillingen og festivallens gennemførelse.

 

Administrationen vurderer at et tilskud på 75.000 kr. til begge projekters gennemførelse via kulturpuljen i 2017 vil være realistisk. Administrationen indstiller at tilskuddet bevilges under forudsætning af et justeret budget for begge aktiviteter er fremsendt inden d. 1. april 2017 og at det fremgår hvordan det endelige program er finansieret. Det forudsættes ligeledes at der i programmet for festivallen kan optræde lokale bands, som har tilknytning til lokalområdet/komunen og som genremæssigt passer ind i konceptet.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet tilskud til projektet finansieres via Kulturpuljen i 2017.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & borgerservice indstiller,

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der bevilges 75.000 kr. til gennemførelse af Rock Fossils udstilling og festival
 • at bevillingen gives under forudsætning af et justeret budget er fremsendt inden den 1. april 2017 og det fremgår hvordan det endelige program er finansieret
 • at lokale bands inviteres ind for at optræde i festivalprogrammet

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.

 28. Tilskud til fortælleambassadører i Faxe Kommunes dagtilbud

Sagsnr: 20.01.00-Ø40-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Teater Aspendos ved teaterinstruktør Steffen Sommerstedt søger i samarbejde med Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice om et tilskud på 93.800 kr. ex. moms (efter refusion) til gennemførelse af et fortælleambassadører-teaterprojekt i samarbejde med daginstitutionerne og bibliotekerne i efteråret 2017 og foråret 2018.

 

Med udgangspunkt i samarbejde mellem dagtilbud og bibliotek samt erfaringer som Teater Aspendos tidligere har gjort, samles et hold nysgerrige voksne fra Faxe Kommunes daginstitutioner og de uddannes til aktive "fortælleambassadører", via et grundkursus i historiefortælling og efterfølgende coaching/instruktion.

 

Ambassadørernes primære arbejdsredskab bliver en Fortællekasse og "Håndbog for Fortælleambassadører".  Institutionen og fortælleambassadørerne forpligter sig til at bruge kassen i hverdagen og give den det liv som projektet lægger op til.

 

Biblioteket, en pædagogisk konsulent, fortælleambassadørerne og Teater Aspandos vil i tæt samarbejde udvikle og beskrive metoder, der gør den mundtlige fortælling til et brugbart værktøj i arbejdet med barnets sproglige, personlige og sociale udvikling.

 

Projektet følges således på vej:

 • Kickstart med et ugeforløb - grundkursus i historiefortælling, vejledning i at bruge biblioteket og andre søgemuligheder i jagten på den gode historiefortælling samt introduktion til Fortællekassen for både ambassadører og børn
 • Udlevering af håndbog i historiefortælling, litteraturliste fra biblioteket og hjemmesider med inspiration. Fælles opslagsværk
 • Evaluering og beskrivelse af konkrete metoder. En pædagogisk konsulent følger projektet
 • Hver deltagende institution får to teaterforestillinger (de opføres i daginstitutionen)

 

Hele forløbet afvikles over en 6 måneders periode fra efteråret 2017 til foråret 2018. Igennem hele forløbet holdes der fokus på hvordan der kan skabes vaner og traditioner, som vil gøre det fortsatte arbejde med fortælling og rollelege til en naturlig del af den pædagogiske praksis til en selvfølge i fremtiden.

 

Projektet kan gennemføres for en samlet økonomi på 93.800 kr. ex. moms- (efter teaterrefusion) idet projektet kræver omkostninger til hhv. mødeaktivitet, forberedelse og evaluering samt ialt 12 teaterforestillinger (Steffen Sommerstedt).

 

Da projektet kører over hhv. 2017 og 2018 er der mulighed for at det kan finansieres via Kulturpuljen med halvdelen (45.000 kr. ex. moms) i begge år.

 

På et indledende møde med Bibliotek & Borgerservice og Center for Børn & Undervisning havde Initiativtageren Steffen Sommerstedt mulighed for at præsenterer projektet for områdelederne lige før jul 2016. På mødet var der stor interesse for at indgå og deltage i projektet, da mange børn i daginstitutioner udenfor især Haslev og Faxe by ikke oplever levende teaterforestillinger pga. transportproblematikken. Med i alt 12 forestillinger er der mulighed for at projektet kan komme rundt i krogene i Faxe Kommune og et meget stort antal børn kan få glæde og gavn af projektet, da teaterforetillingene spilles i daginstitutionerne.

 

Det er administrationens vurdering, at projektet har karakter af pilotprojekt, da der ikke tidligere er gennemført et lignende udviklingsprojekt mellem bibliotek, daginstitutioner og et lokalt teater. Projektgruppen vil sikre at teaterforestillingerne spredes ligeligt og så bredt som muligt blandt alle dagtiilbud i kommunen. Projektet vil ligeledes bidrage til, at dagtilbuddene kan arbejde med det pædagogiske læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier jvf. Dagtilbudsloven samt understøtte det enkelte barn som børnegruppens kulturelle, sociale som sproglige læring og udvikling i dagtilbuddet. 

 

Begge centre bidrager med forbrug af tid for hhv. pædagogisk konsulent, bibliotekartimer samt transport og timer i forhold til pædagogernes og bibliotekarernes deltagelse. Center for Børn & Undervisnings bidrager ligeledes med et kontant tilskud på 20.000 kr. til projektets gennemførelse for begge år.

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet evt. tilskud til projektet finansieres af Kulturpuljen

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der afsættes 36.900 kr. i hhv. 2017 og 2018 via Kulturpuljen til projektets gennemførelse som beskrevet, under forudsætning af at teaterforestillingerne er refusionsberettiget og Center for Børn & Undervisning bidrager som beskrevet
 • at der fremsendes en fælles evaluering af projektet efter dets afslutning i 2018

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.29. Ansøgning/visionsoplæg om tilskud til egnsteater i Faxe

Sagsnr: 20.01.02-Ø40-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Musikteatret SAUM ved Ingeborg Fangel Mo har sendt en ansøgning/visionsoplæg om tilskud til et egnsteater i Faxe Kommune. Det samlede budget er på 883.000 kr., der er ikke finansierede udgifter på tilsammen 433.000 kr. Teatret søger Faxe Kommune om et tilskud på 213.000 kr. og har søgt Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg om de restende 220.000 kr.

 

Musikteatret SAUM som er et musikdramatisk teater ønsker at etablere et egnsteater i Faxe Kommune med udgangspunkt i teatrets virke som producerede teater.

 

Udgangspunktet er bæredygtighed i et tæt samarbejde med mange lokale aktører bl.a. foreninger, forsamlingshuse, biblioteker, museer, skoler og institutioner. Egnsteatret vil ud over teaterproduktion tilbyde kurser og workshops for primært børn og unge, men også voksne indenfor musik, dans og teater.

 

Aftaler om egnsteatre godkendes for en 4-årig periode. Næste ansøgningsrunde har frist 1. april 2020. Staten støtter for tiden godkendte egnsteater med 35-36 % af udgifterne. I det vedlagte bilag gennemgås betingelser og minimumskrav til økonomi for indgåelse af egnsteateraftaler og muligheden for at søge Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg om tilskud til opstartsprojekter.

 

Ansøgeren tager konkret udgangspunkt i ordningen med mulighed for tilskud til opstartsprojekter, som Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst tilbyder. Der er mulighed for at staten støtter med 50% og kommunen støtter med 50%. Ansøger har inden frist den 15. januar 2017 søgt Scenekunstudvalget om tilskud til dette projekt. Ministeriet og ansøger afventer kommunens tilbagemelding.

Såfremt Erhvervs- og Kulturudvalget støtter projektet, vil ansøgningen blive behandlet i ministeriet. Det er op tll Scenekunstudvalget, at vurdere om projektet er tilskudsberettiget jvf. deres kriterier. 

 

Teatret har allerede produceret den ene forestilling Martins Oprør, mens Volupsa (Vølvens Spådom) endnu ikke er produceret. Den første tilbydes i kirker og skoler og den sidste er for målgruppen de 6-14 årige. Tanken er således at tilbyde disse to forestillinger med workshops og temauger på alle skoler og aldersvarende institutioner i hele kommunen. Projektet forventes igangsat i foråret 2017 og afsluttes i foråret 2018.

 

Med sikkerhed for at forestilingerne og workshops kommer rundt i kommunen indkøbes der en bus som både fungere som transportmiddel, men ogå et sted til at afvikle arrangementer, midlertidig base, foredrag, café (mødested) transportere publikum, undervisningsforløb og dialogmøder.

 

Det foreslåede visionsoplæg/opstartsprojekt har et samlet budget på 883.000 kr, fordelt på: produktion og afvikling af den ene forestilling 450.000 kr., udvikling/arbejdstimer x 2 personer på 150.000 kr., køb af bus (anslået) 170.000 kr. og andre udgifter (kamera, lyd, webdesign, bogholder mv.) 113.000 kr. Teatret byder selv ind med de 450.000 kr. på indtægtssiden. Såfremt forestillingen Volupsa medtages, skal der regnes med yderligere tilskud i størrelsesorden 900.000 kr.

 

Administrationen indstiller, at Musikteatret SAUM modtager et tilskud på 150.000 kr. som Faxe Kommunes bidrag til den konkrete ansøgning. Kommunen tilsagn vil være under forbehold af Scenekunstudvalgets godkendelse af projektet.

 

Der hører med til sagens oplysning, at Administrationen har modtaget andre henvendelser om etablering af egnsteatervirksomhed i kommunen. To aktører har skitseret ønsker/overvejelser om at indgå samarbejdeaftaler med Faxe Kommune om et fremtidigt egnsteater eller et tættere egnsteaterlignende samarbejde.

 

Det har ikke været muligt at tage en nærmere drøftelser med alle ansøgere/aktører, herunder at samle dem til en drøftelse af et egnsteater i kommunen. Administrationen påtænker at tage initiativ hertil, hvis det fortsat giver mening, når svaret fra Scenekunstudvalget foreligger. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteater - BEK nr 759 af 24/06/2014

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at teateraktiviteterne i den konkrete ansøgning modtager et tilskud på 150.000 kr.
 • at tilskuddet bevilges under forudsætning af at Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg støtter projektet med et tilsvarende beløb
 • at der indledes dialog med Musikteatret SAUM og andre aktører om grundlaget for etablering af et egnsteater i Faxe Kommune på sigt

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

 

 

Dorte Nybjerg (V) stiller følgende ændringsforslag: - at tilskuddet fastsættes til 50.000 kr.

For ændringsforslaget stemte Dorte Nybjerg (V), Torben Reiner Jensen (V), Steen Gunnarson (V).

Imod stemte Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Peter Joensen (C), Eli Jacobi Nielsen (O).

 

Et flertal bestående af Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Peter Joensen (C), Eli Jacobi Nielsen (O) Godkendte indstillingen.30. Godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling og den politiske høring af forslaget.

 

Formålet med revideringen af de gældende retningslinjer er at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale- og træningsfaciliteter i Faxe Kommune.  

 

Overordnet er der tale om følgende ændringer/præciseringer:

 • Adgangstider:

Der er åbnet for at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere.

På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens 7 dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00 - 24.00.

Dog ikke i de selvejende haller, hvor de respektive driftsaftaler gælder.

På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00 til 24.00 på hverdage.

 • Adgangbestemmelser:

Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

 • Bookinger:

Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.

 • Takster og gebyrer:

Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2017.

 

Med de udvidede adgangsmuligheder vurderes det, at stort set alle behov kan imødekommes, velvidende at der konkret kan være mange ønsker på samme facilitet, på samme tidspunkt. Forslaget gør, at Faxe Kommune forpligter sig til en bredere lokaleanvisning (end den i Folkeoplysningsloven foreskrevne forpligtelse).  

 

Forslaget til de nye retningslinjer har dels været drøftet og afstemt administrativt på tværs af den kommunale organisation, dels sendt til høring hos væsentlige interessenter og råd: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Faxe Frivilligråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

 

Høringssvarene viser samlet set bred opbakning til forslaget. Frivilligrådet noterer blandt andet, at forslaget er et godt skridt i den rigtige retning, velvidende at de folkeoplysende foreninger har en højere prioritet end rådets tilknyttede foreninger. Folkeoplysningsudvalget bakker op og udtrykker samtidig en bekymring for at kommunale institutioner, skoler, og SFO'er benytter den kommunale førsteret til faciliteterne, uden nødvendigvis kontinuerligt at gøre brug heraf.

 

Administrationen indstiller, at forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes og sendes til høring i Teknik og Miljøudvalget (drift af kommunale ejendomme), Uddannelsesudvalget (bl.a. folkeskoler) og Social- og Sundhedsudvalget (aktiviteter iht. servicelovens § 18 & § 79), inden Erhvervs- og Kulturudvalget (april) som tværgående udvalg for frivillighed og kulturaktiviteter behandler en anbefaling til Byrådet (maj). Den politiske høringsproces udgør fase tre i den procesbeskrivelse som Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte i oktober 2016.

 

Det bemærkes, at der til forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune, hører to tekniske bilag, som er under udarbejdelse. De er derfor ikke vedlagt sagen.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

at forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes og sendes i høring i Teknik og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.31. Status og nye projekter - kultur og fritidshandleplan 2015-2019

Sagsnr: 20.00.00-P22-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes kultur- og fritidspolitik 2015-2019 blev vedtaget primo 2015. I tilknytning til den blev der vedtaget en kultur- og fritidshandleplan for samme periode. Her primo 2017 følger en status på projekterne fra 2015 og 2016 samt et forslag til nye projekter i 2017 og første halvdel af 2018 (vedlagte oversigt).

 

Handleplanen er opdelt i 3 overordnede dele:

 • Projekter i tilknytning til udvikligsområderne, herunder udvikling og afprøvning af nye metoder og muligheder.
 • Projekter i tilknytning til aktivitetsområder, der skal være med til at udvikle og skabe samarbejde i kultur- og fritidsmiljøet lokalt
 • Tilbagevendende begivenheder, møder og konferencer

 

I al væsenltlighed er projekter og aktiviteter i handleplanen realiseret.

 

Oversigt over projekter som igangsættes og udvikles nærmere:

 • Igangsætning af metode og analyse med henblik på en facilitetsudviklingsplan til Byrådet medio 2018
 • Plan for nyplacering og fokus på eksisterende kunst i det offentlige rum jvf. registreringsprojektet
 • Ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm fra 2018
 • Videreudvikling af Foreningsportalen til fordel for borgere og foreninger
 • Fortsættelse af indsatserne fra den regionale kulturaftale (Kulturland - "kultur på recept"), den regionale billedskole og talentudviklingsforløbet Art Core
 • PR og formidling af appen Oplev Faxe sammen med øvrige relevante apps fx. Historisk Atlas
 • Konsekvenser ved ændring af Folkeoplysningsloven (fx. hvem er en folkeoplysende forening?, offentliggørelse af alle godkendte foreninger på hjemmeside med CVR og vedtægter)
 • Oplæg og anbefaling vedr. talent og elite i Faxe Kommune
 • Rekrutering samt integration og foreningers rolle på det folkeoplysende område
 • Arkiverne og plan for 2014-2017
 • Folkeskole samarbejde mellem foreninger, skole og musikskole

 

Administrationen foreslår at næste større status på kultur- og fritidshandleplanen foretages lige før sommerferien 2018. Her gøres der status for hele 2017 og første halvår af 2018, samtidig med at der kan lægges en plan for nye projekter i sidste halvdel af 2018 og 2019.

 

I 2019 igangsættes en proces med det formål at udarbejde et bud på en ny politik, gældende fra 2020-2025. 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at status vedr. 2015 og 2016 tages til efterretning
 • at planer og projekter på handleplanen for 2017 og første halvdel af 2018 tages til efterretning
 • at næste større status på handleplanen vedr. kultur og fritidspolitikken foreligger til behandling op til sommerferien 2018

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.32. Faxe Kommunes priser for 2016

Sagsnr: 00.05.07-P21-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune uddeler følgende priser for 2016:

 • Mesterskabsprisen
 • Ungdomslederprisen
 • Kulturprisen
 • Fritidsprisen

Der er indstillet 89 personer/hold med i alt 221 medaljer til Mesterskabsprisen samt en række forslag til henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Fritidsprisen. Det er herefter op til Erhvervs- og Kulturudvalgets medlemmer at afgøre, hvilke af de indstillede, der skal modtage en pris. For Mesterskabsprisen gælder, at alle indstillede, der opfylder kriterierne, modtager en pris. 

Modtagerne af Mesterskabsprisen får et diplom, som er underskrevet af borgmester og formand for Erhvervs- og Kulturudvalget. Derudover modtager de 500 kr. pr. person for den personlige præstation og 1.000 kr. pr. hold for en holdpræstation. Diplom og pengepræmie overrækkes af medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget.

Modtagerne af henholdsvis Ungdomlederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen modtager hver et diplom samt 5.000 kr.

Mesterskabsprisen, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen uddeles ved et særskilt prisarrangement torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Kultunariet (festsalen på det tidligere Haslev Seminarium). Kulturprisen bliver uddelt umiddelbart inden et Byrådsmøde eller ved en anden passende lejlighed. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice står for det praktiske arrangement, inkl. underholdning i forbindelse med arrangementerne.

Udgifter til pengepræmier beløber sig til i alt 59.500 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, blomster, diplomer, evt. underholdning m.m.

Priserne har været annonceret via kommunes informationssider i Haslev Posten og Faxe Bugten den 31. januar 2016 og har været annonceret på Faxe Kommunes hjemmeside, ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget to informationsmails, hvor der blev gjort opmærksom på priserne, frister m.m.   

Der er praksis for at navnene på prismodtagerne først offentliggøres nogle uger inden det første prisarrangement, så modtagerne kan nå at få besked inden da. Administrationen foreslår, at navne på prismodtagerne kan offentliggøres den 14. marts 2017.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet udgifterne til priser og prisarrangementer financieres af budget til andre kulturelle formål (Kulturpuljen). 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der udvælges en modtager af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen
 • at indstillingen af modtagere af Mesterskabsprisen tages til efterretningen
 • at navnene på prismodtagere først offentliggøres den 14. marts 2017

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.33. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

 

Oversigt over forbrug - Kulturpuljen 2017

Vedlagt er en oversigt over forbrug via Kulturpuljen pr. 10. februar 2017.

 

Anlægspulje 2016

Oversigt over Anlægspuljen 2016 er vedlagt som bilag.

 

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer i første halvdel af 2017.

 

Spil Dansk / Musikdebat

Som forløber til årets Spil Dansk aktiviteter inviterer Musikskolen tirsdag den 21. marts 2017 (kl. 19.30 - 21.00 på Haslev Bibliotek) til debat om:

"Hvad kan musikken gøre for borgere i Faxe Kommune?"

Hjerneforskeren Kjeld Fredens lægger op til debatten ved at tale om hvad musikken gør for mennesket i det hele taget, og hvad musikken gør lokalt for mennesker i Faxe Kommune.
Kjeld Fredens er en velkendt foredragsholder, der ofte taler om læring, innovation og vores forunderlige hjerne - altid med en fantastisk blanding af indsigt, passion og humor.

 

Faxe Kommune planlægger igen i år at deltage i Spil Dansk, der forløber udover landet primært i uge 44. Lokale aktiviteter er under planlægning.

 

Workshop ny skaterbane v/Svømmehallen i Haslev

Der afvikles en workshop vedr. input til ny skaterbane ved Sofiendalskolen i Haslev onsdag d. 22. marts 2017. Inviterede er skatere fra indendørs- og udendørsmiljøet, gymnasiet og Ungdomsskolen. ETN landskabsarkitekterne er engageret til at lede projektet og udførelse af opgaven. Opgaven laves i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerserivice, planafdelingen og Center for Ejendomme.

 

Statstilskud til Musikskolen

Gradvist ændres det statslige tilskud til kommunens musikskolevirksomhed, idet tilskuddet til lærerlønninger fordeles af en fast pulje. Det statslige tilskud er gået fra 13,43 % i 2012 til 12.68% i indeværende år (se vedhæftede bilag).

Umiddelbart beskedne beløb år for år. Selv med kommunale budgetter på niveau, reduceres musikskolens budgetter en smule hvert år.

 

Samarbejde med DBU

DBU har i 2016 henvendt sig til Faxe Kommune, via borgmesteren om et samarbejde. Det gav anledning til et møde den 4. januar 2017, hvortil kommunens fodboldklubber var inviteret. På mødet lagde DBU op til et samarbejde mellem klubber, kommune og DBU. Et forslag til samarbejde har efterfølgende været til høring hos klubberne - og der synes at være opbakning til et samarbejde i de kommende år frem til 2021. Kommunen bidrager til samarbejdet med årligt: 58.300 kr. Samarbejdet forventes at omfatte:

 • opstart af fodbold fitness hold i to fodboldklubber
 • klubudviklingsforløb for 5 udvalgte klubber
 • FIFA 11th for Health - et forløb på i alt 3 folkeskoler
 • afvikling af en U-landskamp i Faxe Kommune

 

Haslev Svømmehal - tilsyn og ny leder

Faxe Kommunes Center for Plan & Miljø har den 14. juni 2016 været på tilsyn i Haslev Svømmehal. Tilsynet har givet anledning til:

 • bemærkninger om slidte fuger, der skal udbedres
 • krav om en mere hensigtsmæssigt og begrænset opbevaring af kemikalier, svarende til 1 - 2 dage
 • opmærksomhed om løbende opdatering af livreddernes uddannelse

 Status er:

 • at der er foretaget noget fugearbejde, men der forestår et større arbejde, som der indhentes pris på
 • at kemikalieopbevaringen er justeret ned til 1- 2 dages forbrug.
 • at livreddernes uddannelse følges op

 

Der er god gang i ansættelsen af en ny daglig leder af Haslev Svømmehal. Jobbet har været opslået og kandidater er indkaldt til samtale. Processen sker i forlængelse af udvalgets beslutning i januar om at Svømmehallen forbliver kommunal. 

 

Orientering om udlejning af Kultunariet til ikke kommunale aktører

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. februar 2017

Taget til efterretning.34. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen35. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-4-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson