Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. marts 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 27-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 27. marts 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


36. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Godkendt.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).37. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-17 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby er udarbejdet parallelt med lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby.

 

Baggrund og formål

Baggrunden for at udarbejde kommuneplantillægget er, at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 500-80. Der er tale om mindre justeringer i forhold til den gældende kommuneplan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at udarbejde kommuneplantillæg nr. 1, med det formål at justere rammernes indbyrdes geografiske afgrænsning, så de i højere grad afspejler områdernes faktiske anvendelse. Samtidig sikres det, at rammernes generelle anvendelse er mere retvisende for de enkelte områder. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 findes i bilag 1.

 

Ændringer i Kommuneplan 2013

Med kommuneplantillæg nr. 1 udlægges tre nye rammeområder til henholdsvis boligformål, centerformål og til blandet bolig og erhverv.

Der aflyses tre rammer, og arealerne optages i øvrige eksisterende rammer, hvis afgrænsning justeres.

 

Miljøscreening

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vurderes på baggrund af en udarbejdet miljøscreening, ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelse herfor fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 1.

 

Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 38. Forslag til lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.05-P16-24587-11 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby er udarbejdet på baggrund af bystrategi Haslev 2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet besluttede at udarbejde en ny lokalplan for Haslev midtby.

 

Formålet med lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv samt byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet, at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og at erstatte ældre utidssvarende gældende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier og atmosfære skal sikres. Dette gøres blandt andet ved at:

 • Koncentrere lokalisering af butikker.
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvsværdierne.
 • Forenkle parkeringsreglerne.
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i til knytning til stationen.
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og byggestile.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker, erhverv, boliger og blandet bolig og erhverv i Haslev midtby. Lokalplanområdet opdeles i otte delområder, der kort beskrives nedenfor:

 

Delområde B1

 • Omfatter en del af vejene: Ringstedvej, Nordborgvej, Fredensvej, Houmannsvej, Gasværksvej, Tingvej, Præstevænget og Nygade.
 • Området udlægges til boligområde med en bebyggelsesprocent på 30. Delområde B1 danner lokalplanområdets kant og overgang til de tilstødende villakvarterer. Området er præget af karakteristiske byhuse af varierende størrelse, placeret med tagryggen parallelt med vejene. Dette er med til at skabe en særlig atmosfære, hvilket sikres med lokalplanen.

 

Delområde B2

 • Omfatter en del af vejene: Webers Tværgade, Enighedsvej og Nørregade.
 • Området udlægges til boligområde med en bebyggelsesprocent på 40, da området er beliggende centralt i midtbyen. Delområde B2 har der ud over mange af de samme krarktertræk som B1, hvilket er med til at understøtte den samlede oplevelse af midtbyen som en ensartet by med mange fine, ældre huse.

 

Delområde BE1

 • Omfatter en del af vejene: Ringstedvej, Slagterivej og Houmannsvej.
 • Området udlægges til "blandet bolig og erhverv" og er karakteriseret ved, at der findes flere etageboliger og mindre erhverv. Bebyggelsesprcenten fastsættes til 30% for åben/lav (parcelhuse og lignende), 40% for tæt/lav ( rækkehuse og lignende) og 60% for etagebebyggelse og ejendomme der helt eller overvejende anvendes til erhverv. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i området.

 

Delområde C1, C2, C3, C4 og C5 udlægges alle til centerområde med mulighed for etablering af butikker, erhverv, boliger, privat og offentlig service. I centerområderne muliggøres højere byggeri end i boligområderne og bebyggelsesprocenten er højere. Forskellen på centerområderne er beskrevet nedenfor.

 

Delområde C1

 • Er beliggende ved stationen og omfatter de tre dagligvarebutikker ved stationen samt en del af Tingvej.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til mellem 40 og 75 og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 meter. Området er karakteriseret ved, at der er mange fine eksempler på oprindelig byggestil.
 • Der udlægges en lokalvej til busser og gives mulighed for etablering af en ny busterminal med tilhørende vente- og parkeringsfaciliteter.

 

Delområde C2

 • Omfatter en del af Vestergade
 • Området er karakteriseret ved at være tæt bebygget, for en del af området i form af sluttet randbebyggelse, baggårdserhverv og mindre byhuse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger i stueetagen.

 

Delområde C3

 • Omfatter den nordlige del af Jernbanegade samt en del af Nørregade og Nygade.
 • Ønsket er, at butikker og erhverv koncentreres i denne del af Jernbanegade, hvorfor stueetagerne forbeholdes butikker, caféer og erhverv. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 100 og ny bebyggelse skal etableres som sluttet randbebyggelse med facade i vejskel. Der udlægges areal til offentligt grønt område nord for de offentlige parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade.

 

Delområde C4

 • Omfatter den sydlige del af Jernbanegade
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger i stueetagen. Ny bebyggelse skal etableres som sluttet randbebyggelse med facade i vejskel.

 

Delområde C5

 • Omfatter biblioteket, Lunden, rådhuset og Frederiksgadecentret.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og Lunden udlægges til offentligt grønt område.

 

For hele området omfattet af lokalplan 500-80 er bygningernes bevaringsværdi og byggestil registreret. I lokalplanen fastsættes bestemmelser for, hvordan man kan renovere og ændre et hus med bevaringsværdi 1-4, alt efter, hvilken byggestil huset er opført i. Lokalplanen sikrer der ud over, at bygninger med bevaringsværdi 1-3 ikke nedrives uden særlig tilladelse.

 

Forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby sendes i offentlig høring i otte uger, med en forventet endelig vedtagelse i efteråret 2017. I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde om planforslaget og intentionerne bag.

 

Kommuneplan 2013

Forslag til lokalplan 500-80 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 1. kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 1 fremgår af særskilt sag.

 

Miljøscreening

forslag til lokalplan 500-80 vurderes på baggrund af en udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Begrundelse herfor fremgår af lokalplanforslag 500-80.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at forslag til lokalplan nr. 500-80 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og
 3. at der afholdes borgermøde i maj måned 2017.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 39. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser

Sagsnr: 01.02.15-P15-3-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser, har været i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017. Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet parallelt med Lokalplan nr. 200-25 for Dagligvarebutik i Karise.

 

Der indkom et høringssvar i den offentlige høring, høringssvaret omhandler:

 

- Benævnelsen "detailhandelszone" er i uoverensstemmelse med planlovens betegnelse "afgrænset bymidte". Efter aftale med Erhvervsstyrelsen indføres et afsnit i kommuneplantillægets redegørelse om, at "detailhandelszone" og "afgrænset bymidte" i kommuneplan 2013 er defineret som det samme. Benævnelsen "detailhandelzone" beholdes i kommuneplantillægget og ændres i kommuneplanen ved næste kommuneplansrevision.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

Kommuneplantillægget vedtages endeligt med tilføjelse af, at detailhandelszonen er sammenfaldende med bymidten, og som konsekvensrettet i rettelsesbladet til kommuneplantillæg nr. 11.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 11

Med kommuneplantillæg nr. 11 hæves den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i detailhandelszonerne i byerne Rønnede,  Dalby, Karise og Faxe Ladeplads fra 2.500 m² til 3.500 m². Planloven giver mulighed for at fastsætte den maksimale størrelse til 3.500 m², men man har i Kommuneplan 2013-25 for Faxe Kommune valgt at fastsætte den til 2.500 m². En øgning af den maksimale størrelse giver mulighed for at udvide de eksisterende dagligvarebutikker eller at bygge nye større dagligvarebutikker i de fire nævnte byer. Dette er med til at fastholde den lokale forsyning i de fire byer.

Kommuneplantillæg nr. 11 ændrer, ud over at hæve den maksimale butiksstørrelse på dagligvarebutikker i de nævnte byer, afgrænsningen af rammeområde K-C2 (Centerområde, detailhandel) og K-B1 (boligområde) i Karise. Ved at overføre en mindre del at det areal, som nu ligger i boligområde til fremover at ligge i centerområde sikres tilstrækkeligt parkeringsareal ved dagligvarebutikken. Bebyggelsesprocenten i rammeområde K-C2 ændres fra 40% til 45 %. Dette vil muliggøre udvidelse af dagligvarebutikkens størrelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i rettelsesblad til kommuneplantillægget 
 • at det i kommuneplantillægget præciseres, at detalhandelszonen i de fire byer er sammenfaldende med begrebet afgrænset bymidte jf. lov om planlægning

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 40. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-25, dagligvarebutik i Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-6-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-25, Dagligvarebutik i Karise, har været i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017, og der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget 3 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene vedrører spørgsmål og kommentarer til:

 

- Ønske om øget støjstæmpning mod matrikel nr. 9cy samt omkring vareindlevering

- Udseende på facader, placering af vinduer i facader og ventilation på tage

- Lugtgener fra bager, slagterafdeling og affaldscontainere

- Tilkørselsforhold ved vareindlevering

- Skyggegener og beplantningsønsker

 

Der har i perioden den 10. februar til den 24. februar 2017 været en efterfølgende supplerende naboorientering. Den supplerende naboorientering vedrørte præcisering af indkørselsforhold for varelevering, som ikke fremgik tydeligt i den offentlige høring, samt mulighed for en op til 5 meter høj overdækning ved vareindlevering for reduktion af støjgener. Center for Plan og Miljø har modtaget 1tilkendegivelse på naboorienteringen, som vedrører tilkørselsforhold ved vareindlevering.

 

Høringssvarene og tilkendegivelse er samlet og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Der har været en god dialog, SuperBrugsen, naboerne og forvaltningen imellem, og så mange ønsker som muligt er blevet tilgodeset. Administrationen er endvidere blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokalplanforslaget.

Baggrund
SuperBrugsen i Karise ønsker at udvide deres eksisterende dagligvarebutik og tilhørende parkeringsplads. Forslag til lokalplan 200-25 for dagligvarebutik i Karise, giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik og parkeringsarealet omkring, samt evt. etablere udvalgsvarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken. Størstedelen af arealet er omfattet af en gældende lokalplan for dagligvarebutik, mens en mindre del er omfattet af en gældende lokalplan for Karise by. Lokalplanforslaget udvider arealet, som kan anvendes til dagligvarebutik.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at lokalplan 200-25 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen 
 2. at der ved placering af nye tekniske anlæg på tagflade, skal være en afstand af mindst 5 meter til det vestlige naboskel
 3. at der ikke må være vinduer eller glasfacader ud mod de vestlige nabomatrikler 9fe og 9fg
 4. at afgrænsning mellem 9fe og 9fh kan udgøres af enten et levende hegn eller et fast hegn
 5. at der ikke må være store glasfacader mod Syrenvænget med undtagelse af indgangspartiet
 6. at indkørsel for vareindlevering tydeliggøres på kortbilag 3, og
 7. at der kan etableres en afskærmning omkring vareindlevering i form af en sekundær bygning med en højde op til 5 meter, som gør det muligt for en lastbil at køre ind under 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

 Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 41. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 - Nyt vandværk ved Karise

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for nyt rammeområde for teknisk anklæg har været i idefase (indkaldelse af ideer og forslag til projektet) til den 6. april 2016. Forslaget har senere været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2016 til 1. november 2016 - sideløbende med lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

Der er indkommet et høringssvar i den offentlige høring, høringssvaret omhandler:

 • Forslag til stireservation mellem Solagervej og Møllevej.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

 

Da naboer til lokalplanområdet ikke blev gjort opmærksom på den offentlige høring, blev høringen forlænget med 8 uger med høringsfrist den 4. januar 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 10
Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan (200-23), som muliggør et vandværk.

Afgræsningen og anvendelsen af området i lokalplanforslag 200-23 afviger fra den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013. Området er i dag en del af et større område der er udlagt til offentlige formål, K-O1 (Karise Skole).

Derfor er der parallelt med til lokalplan 200-23 udarbejdet dette kommuneplantillæg (nr. 10), som ændrer lokalplanområdets anvendelse til tekniske anlæg, og desuden justerer på afgrænsningen af K-O1.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endelig med de ændringer der fremgår nedenfor, og som konsekvensrettet i rettelsesblad til kommuneplantillægget

 

 • at lokalplanområdet ændres fra 4614 m2 til 4171 m2

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 42. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-3-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2016 til 1. november 2016. Da naboer til lokalplanområdet ikke blev gjort opmærksom på den offentlige høring, blev høringen forlænget med 8 uger med høringsfrist den 4. januar 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Der indkom to høringssvar i den offentlige høring, høringssvarene omhandler:

 • bekymring for om lokalplanområdet vil hindre en fremtidig tunnel under jernbanen mellem Solagervej og Møllevej.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

 

Indhold i lokalplan 200-23
Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering.
Den nye placering er i dag omfattet af lokalplan 200-2 (Karise Vest), der udlægger området til offentligt friareal. Der er derfor behov for en ny lokalplan (lokalplan 200-23), der udlægger området til tekniske formål (vandværk).
Som følge af dette nye lokalplanforslag ophæves en del af lokalplan 200-2.


Forslag til lokalplan 200-23 er ikke i overensstemmelse med den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013, og derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 10.
Der er tale om et mindre lokalplanområde på 4171 m
2. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med plads til en vandværksbygning og en 25 meter høj mast, som vil gøre det muligt at fjernaflæse vandmålere.

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en åben plan, som giver mest mulig valgfrihed af arkitektur og bygningsmaterialer. Der er udlagt et byggefelt i områdets vestlige del, således at der holdes afstand til naboen mod øst. Derudover er der fastsat en byggelinje mod naboen, så parkering ikke anlægges op af skel.

Overkørslen anlægges til Møllevej, umiddelbart øst for tennisbanerne.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at lokalplan 200-23 vedtages endeligt med de rettelser, der fremgår nedenfor, og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen
 2. at byggefeltet ændres til at være 27 x 36 meter. Det nye kort er indsat i rettelsesbladet
 3. at lokalplanområdet ændres fra 4614 m2 til 4171 m2
 4. at § 9.02 om hegning ændres til følgende: Fast hegn må opsættes indenfor lokalplanområdet, dog ikke på ydersiden af beplantningsbæltet
 5. at der indsættes en supplerende bestemmelse: § 13.04 - Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning i overensstemmelse med § 9.01, og
 6. at § 9.03  tilføjes følgende: Der er mulighed for at indrette nyttehaver, skolehaver og lignende på ubebyggede arealer

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 43. Dispensation fra lokalplan 500-83 - boligområde ved Troelstrup Bækvej

Sagsnr: 01.02.05-P16-3-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med detailprojekttering af den nye udstykning ved Troelstrup Bækvej, har det vist sig at være teknisk vanskeligt, at placere regnvandsbassinet, som planlagt i lokalplan 500-83. Efter nærmere detailundersøgelser har det vist sig, at vandet vil skulle pumpes væk og der er derfor undersøgt muligheder for en alternativ placering af regnvandsbassinet, hvor vandet vil kunne blive afledt naturligt. Der er fundet et egnet areal umiddelbart vest for for den nye adgangsvej til området.

 

Udstykker ønsker derfor, at opnå tilladelse til etablering af regnvandsbassinet på dette areal og til at ændre anvendelsen af det areal, der i lokalplan 500-83 er udlagt til fælles friareal og regnvandsbassin til byggegrunde. Se bilag til sagen.

 

Etableringen af byggegrunde i lokalplanens østlige hjørne vil kræve en dispensation fra lokalplanens § 3.04/9.04 om udlæg af regnvandsbassin og § 3.05/9.03 om udlæg af fælles friareal. Etableringen af regnvandsbassinet vil kræve, at der meddeles en landzonetilladelse, da arealet er beliggende i den del af lokalplanområdet, der ikke er overført til byzone endnu.

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at der vil kunne gives tilladelse til det ansøgte, efter gennemførelse af nabohøring i 4 uger. 

Lovgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2013

lokalplan 500-83

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at sagen tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Godkendt.

 

 Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 44. Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag handler om de sidste ejendomsstrategibeslutninger vedrørende spor 2 Rønnede.

Sagen behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Byrådet har tidligere truffet endelig beslutning om samling af Møllen og Sct. Georg Gården og opgradering af udearealer på Afd. Møllevang.

De sidste beslutninger vedrører nedrivning af bygning F på Afd. Møllevang samt interne flytninger på Afd. Møllevang. Hertil kommer forslag om opdeling af omklædningsrum, etablering af depot efter ønske fra idrætsforeningen samt nyt tag på Rønnedehallen. Taget har flere gange været utæt og trænger til udskiftning.

Der har været interessentmøder med skolen samt idrætsforeningen om de nævnte forhold.

 

Nedrivning af blok F foreslås, fordi bygningen i mange år har ligget ubrugt hen grundet skimmel. Med nedrivningen skabes der endvidere mulighed for gode udearealer. Anslået 650.000 kr.

 

Med interessenterne på Afd. Møllevang er der enighed om, at der skabes mulighed for sambrug af lokaler mellem skolen og fritidsområdet ved, at der investeres i følgende til fællesrum: Inventar, filtsning samt tavler og projektorer til anslået 350.000 kr.

 

Nyt tag på Rønnedehallen foreslås, fordi taget er gammelt og porøst. Der har flere gange været utætheder. Ved udskiftning af taget fjernes et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Anslået 2,5 millioner kr.

 

Depot til erstatning af to containere, hvoraf den ene er opvarmet, foreslås etableret samtidig med udskiftning af taget ved at trække taget længere ud og bygge reelle depotfaciliteter, hvor containerne står i dag. Anslået 350.000 kr.

 

Der foreslås opdeling af eksisterende omklædningsrum efter behovsindmelding fra fritidsbrugerne. Herved fordobles kapaciteten, hvilket skønnes fuldt ud muligt da omklædningsrummene er store. Efter aftale med fritidsbrugerne skabes der endvidere mulighed for udvidelse med endnu et omklædningsrum i det eksisterende boldrum, der er beliggende i den sydvestlige hjørne. Arealbehovet fra det inddragede boldrum, kan umiddelbart imødekommes i den foreslåede frostsikrede depotbygning. Skolen har bedt om, at opdelingen af de eksisterende omklædningsrum skal udføres, så lærertilsyn er muligt. Dette påtænkes løst ved montage af en dør mellem de opdelte omklædningsrum. Anslået 550.000 kr.  

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Byggelovgivningen

 

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,953 millioner kr. Der mangler politisk behandling af Spor 6 Faxe Ladeplads, samt spor 10 Sundhedscenter, hvor der samlet er skønnet 1,2 millioner kr. til gennemførelsen. Disse er medregnet i skønnet på 43,953 millioner kr. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 

 1. Den skimmelramte Blok F nedrives, 650.000 kr.
 2. Der gennemføres interne arbejder i fællesrum for 350.000 kr.
 3. Omklædningsrum opdeles efter ønske fra idrætsforeningen, 550.000 kr.
 4. Der lægges nyt tag på Rønnedehallen for 2,5 millioner kr.
 5. Etablering af depotrum til erstatning af containere. 350.000 kr. som finansieres af bevilling til kultur- og fritidsområdet. 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 45. Edelesminde musikforening - ansøgning om tilskud

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-13-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Edelesminde musikforening søger Faxe Kommune om et tilskud på 75.000 kr. som tilskud til afholdelse af en række musikarrangementer på adressen Nielstrupvej 2a i tæt afstand af Gissselfeld Kloster.

 

Musikforeningen Edelesminde er nyetableret og formålet er at arrangere og afholde musikarrangementer udendørs for alle interesserede borgere i Faxe Kommune. Musikfokus er på hhv. nordisk vise/folkemusik samt jazz og der satses på familieoplevelse og folkelighed. Foreningens formål er ligeledes at give mulighed for at man kan opleve levende musik for en rimelig pris og med mulighed for selv at medbringe mad og drikkelse.

 

Musikforeningens ønske om at afholde udendørs musikarrangementer er lavet i tæt samarbejde med Gisselfeld Kloster, hvor der eksempelvis afvikles Opera i det fri i Lysthaven. De to musikarrangementer kan med fordel bruges som platforme/reklamesøjler for hinandens tilbud.

 

Det valgte musikprogram for 2017 er valgt ud fra interesse, men også med fokus på at denne genre ikke er meget repræsenteret i Faxe Kommune. Formålet er også at de øvrige udendørs musikarrangementer skal supplere hinanden og skabe et lokalt fællesskab. Musikforeningen åbner den første sæson med en koncert søndag d. 11. juni med Pia Raug.

 

Alle musikarrangementerne arrangeres af Edelesminde Musikforening og det er tanken, at der årligt skal afholdes ca. 4 koncerter fra maj til september.

 

I tilfælde af dårligt vejr, er det på kort tid muligt at rykke hele scenen mv. ind i den tilstødende stald.

 

Musikforeningens budget er det første år på 140.000 kr., hvoraf musikforeningen selv bidrager med 20.000 kr. Desuden arbejdes der med en billetindtægt, lokale sponsorer samt bidrag fra Faxe Kommune som betingelse for at musikarrangementerne kan realiseres.

 

Administrationen finder musikprogrammet og konceptet interessant, idet det er et fint supplement til de øvrige musikforeningers repertoire. Da Musikforeningen er nystartet indstilles det, at der bevilges 30.000 kr. til afvikling af de to første koncerter, så Musikforeningen har mulighed for at indhente erfaringer med koncertafvikling samt lokal interesse for foreningens aktiviteter. Der er mulighed for at den kommunale scenevogn kan benyttes på stedet ift. tilgængelighed.

 

Såfremt Musikforeningen får succes med de to første koncerter, er der mulighed for at de igen kan søge Kulturpuljen om støtte til det resterende program i 2017.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet et evt. tilskud kan finansieres via Kulturpuljen i 2017.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at der bevilges 30.000 kr. til afvikling af de to første koncerter i juni og juli via Kulturpuljen til musikprogrammets gennemførelse i 2017.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Godkendt.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 46. Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening - tilskud til kulturarrangementer

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-14-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening søger Faxe Kommune om et samlet tilskud på 171.000 kr. til gennemførelse af deres kulturelle aktiviteter i 2017.

 

Borgerforeningen præsenterer denne gang en samlet oversigt over deres forventede kulturelle aktiviteter, som dels afvikles i HUSET, Hovedgaden 40, dels i Faxe Ladeplads by.  

 

Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforeningen tilbyder en bred vifte af arrangementer fordelt på foredrag, musik, årstidsarrangementer mv. for en masse borgere i Faxe Ladeplads. Hvert år afvikles den årlige Riviera fest, som i juli måned samler hele byen som en årlig tilbagevendende begivenhed der skaber fællesskab og samvær på kryds og tværs af alle aldre.

 

Det samlede budget for Borgerforeningens, inkl. HUSETs aktiviteter er på 171.000 kr. Riviera festen har gratis adgang for alle. Arrangementet har derfor ikke budgetteret med nogen indtægt. Borgerforeningen har øvrige indtægter i form af kontingentbetaling, bankospil, leje af salen til øvrige foreninger i lokalområdet mv.

 

Det er administrationens vurdering at Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening bidrager til et godt, kulturelt aktivitetsniveau i Faxe Ladeplads. Foreningen skaber synergi, fællesskab og samarbejder og er med til at sikre en bred vifte af tilbud til alle interessegrupper. Borgerforeningen modtog i 2016 en samlet bevilling på 55.000 kr. fordelt på to ansøgninger til hhv. Riviera festen på 20.000 kr. samt en ansøgning på 30.000 kr. til foreningens øvrige kulturelle aktiviter i løbet af året.

 

Der indstilles et tilskud på 65.000 kr. der skal sikre aktiviteterne i 2017, herunder Riviera festen, koncert med Tamra Rosannes og øvrige aktiviteter, inkl. trykning af program og formidling af foreningens aktiviteter i lokalpresse mv.  

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet evt. tilskud vil kunne finansieres via Kulturpuljen i 2017. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

 • at der bevilges et tilskud til Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening på 65.000 kr. via Kulturpuljen i 2017.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Godkendt. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 47. Godkendelse af anlægsregnskab - Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

·      Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

·      Regnskab afviger med mere en +/- 30% fra bevillingen.

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet, der har omfattet tilskud til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg i Faxe Svømmehal. Anlægget opfylder skærpede miljøkrav der træder i kraft til sommer og har erstattet et slidt, gammelt vandbehandlingsanlæg. 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

6.225.000

 

6.225.000

Forbrug

4.533.143

 

4.533.143

Difference

1.691.857

 

1.691.857

 

Mindre forbruget skyldes, at de konkrete arbejder blev billigere end i de første overslag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 48. Godkendelse af anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

·      Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

·      Regnskab afviger med mere en +/- 30% fra bevillingen.

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Anlægspulje til fritidsbrugere".

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

3.300.000

 

3.300.000

Forbrug

3.249.479

 

3.249.479

Difference

50.521

 

50.521

 

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter, som Faxe Kommune stiller til rådighed samt indkøb af udstyr der fortrinsvis bruges af fritidsbrugere og anvendes i de kommunale faciliteter. I 2016 har puljen dækket ca. 55 mindre og større projekter på ca. 20 forskellige lokationer. Mindre forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 49. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet ECO Valley

Sagsnr: 01.02.03-P16-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Det fremgår af omtalen på Faxe Kommunens hjemmeside af ECO Valley ”at området skal have en grøn profil. Det ventes, at Eco Valley især vil tiltrække små, mellemstore og store virksomheder med fokus på en miljørigtig anvendelse af energi. Herunder også filialer af større internationale koncerner. Det kan f.eks. være virksomheder, der leverer komponenter, moduler, systemer eller rådgivning.

Men der er også plads til andre typer af virksomheder, hvis blot de indretter deres produktion bæredygtigt.”

Dette bekræftes i Lokalplan 1000-51 hvor det i grundlaget for planen nævnes at ”Områdets erhvervsprofil bygger på konceptet EcoPark Rønnede. Målet er at skabe et erhvervsområde, hvor virksomhederne samlet eller hver for sig repræsenterer en miljø- eller energidimension i deres produkter, services eller i virksomhedens eget værdigrundlag”

Der er siden 2011 investeret minimum 45 mio. kr. i området, uden at det har ført til salg af nogen af parcellerne.

Kommuneplanen angiver for 2 af delområderne, R-E2 og R-E3, at der er muligheder for anvendelse til Virksomhedsklasse 3-5, dvs. at der også kan rummes mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder, f.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og skumplastfabrikker.

Det skønnes derfor at det manglende salg af parceller alene skyldes henvisningen til ”den grønne profil” og følgende indstilling fremlægges:

Indstilling:

For at stimulere salget af grunde, og derved sikre en forrentning af den investerede kapital udarbejdes forslag til ny lokalplan for erhvervsområdet ECO Valley, til erstatning af plan 1000-51, hvori krav/ønsker om specifikke miljødimensioner m.m. udelades og det i stedet pointeres, at der er tale om et generelt erhvervsområde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Et flertal, bestående af Venstre og DF er enige om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan til erstatning af Lokalplan 1000-51, hvori krav/ønsker om specifikke miljødimensioner m.m. udelades og det i stedet pointeres, at der er tale om et alm. erhvervsområde. Værdigrundlaget for området, udarbejdet i konceptet Ecopark Rønnede annulleres og alle henvisninger hertil, i lokalplanen, salgsmateriale og kommunikationen fjernes.

Flertallet er enige om, at udarbejdelse af en ny lokalplan først skal igangsættes når der er taget endelig beslutning om tilslutningsanlægget vedr.  rute 54 (Motorvej mellem Rønnede og Næstved).

For forslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Steen Gunnarson (V), Torben Reiner Jensen (V) og Henrik Rützou Aakast (V)

I mod forslaget stemte: Inger Andersen (A), Per Thomsen (A) og Peter Joensen (C), som ønsker den nuværende lokalplan opretholdt. Sagen løftes derfor til Byrådet.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 50. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Naturvejlederens årsrapport 2016

Rapporten er vedlagt som bilag til orientering.

 

Henvendelser om ønsker til kunstgræsbaner

Haslev Fodbold Klub (HFC) og Faxe Fodbold Klub har henvendt sig til administrationen med ønsker om at få etableret en ny kunstgræsbane i Faxe by og endnu en kunstgræsbane i tilknytning til den eksisterende i HFC regi, ved banerne på Stadionvej, Haslev. De fremsendte ønsker vil indgå i den samlede liste over ønsker til nye faciliteter i Faxe Kommune.

 

Status på boblberg.dk

Siden 1. januar 2016 har Faxe Kommune abonneret på og formidlet borger-til-borger portalen boblberg.dk. Borgerne har taget godt i mod portalen.

Nedenfor følger hovedtendenserne i den status, der er gjort for det første år:

 • I Faxe Kommune er der 1012 brugere i alt, hvilket udgør 2,88 % af det samlede indbyggertal. I forhold til de andre 13 kommuner, som også bruger portalen, ligger Faxe Kommune på en anden plads.
 • Brugerne i Faxe Kommune har især oprettet opslag ( i alt 121) i følgende kategorier: makker til fritidsinteresser 29,5%, motionsmakker 25%, frivillige 23% samt social ensomhed/netværk 10%  
 • Responsraten på opslag er 79 % og det kvartalsvise nyhedsbrev læses af 61,7 %.

 

Arrangementsoversigt

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem mod sommerferien.

 

Henvendelser fra Erhvervsministeriet til landets kystkommuner
Erhvervsministeriet har sendt to breve til kommunalbestyrelserne i landets kystkommuner i forlængelse af, at Folketinget i januar 2017 har 1. behandlet lovforslag om modernisering af planloven, se vedhæftede bilag.

 

Brev nr. 1 indeholder et påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle. Der vil senere blive fremsendt et skema, som skal udfyldes med oplysninger om kommuneplanrammer, anvendelsesbestemmelser, evt. lokalplan, grad af udnyttelse og vurdering af aktualitet. Frist for indsendelse af kommunens redegørelse er den 15. juli 2017.

 

Brev nr. 2 er en invitation til at kystkommunerne kan ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages med det indhold, at der kan udpeges udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg, samt at udlægge nye sommerhusområder med op til 6000 sommerhuse, under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde tilbageføre. Endelig bliver der mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Ansøgninger om udviklingsområder i kystnærhedszonen mv. skal indsendes inden den 15. oktober 2017. 

Lokalplan Skovholmslund (500-82)
Center for Plan & Miljø har modtaget en dispensationsansøgning vedr. vejudlæg til den fremtidige Skovholmslundvej i lokalplan 500-82. Lokalplanen udlægger vejens bredde til 7 meter, bredden på rabat mellem vej og dobbeltrettet fællessti til 2 meter, den dobbeltrettede fællessti 3 meter og endelig en græsrabat mellem sti og naboskel på 1 meter. Bygherre ønsker at reducere i vejudlæggets bredder, så vejens bredde bliver 6,5 meter, rabatten mellem vej og sti 1,5 meter og endelig rabat mellem sti og naboskel 0,5 meter – hvilket lever op til vejlovens bestemmelser og Faxe kommunes praksis for vejbredder for en vej af denne type. Afstanden mellem Skovholmslundvej og boligområdet ved Kaare Klints Vej er fortsat 7 meter, som politisk besluttet ved lokalplanens endelige vedtagelse, se bilag til sagen. Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at dispensationen er af underordnet betydning og vil kunne meddeles uden nabohøring. 

Der blev spurgt til vedligeholdelse af legepladser i boligområder.

 

Der blev orienteret om forventet ændring i TV2 Øst repræsentantskabs sammensætning, så det reduceres fra 94 til 55 medlemmer, hvoraf de kommunale repræsentanter ændres fra 12 til 2.

 

Der blev spurgt til rengøring af Dalby Hallen og Rønnede Hallen, hvor der spilles en del håndbold med harpiks. Der er brug for hyppigere rengøring end det nuværende ugentlige niveau. 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. marts 2017

Taget til efterretning.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 51. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen52. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-6-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen53. Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-7-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson