Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. juni 2016

Erhvervs- og Kulturudvalget - 27-06-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 27. juni 2016 kl. 17:30
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Afbud: Jesper Beckmann

 

Peter Joensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 90 - 92 og pkt. 102 - 106


88. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt, herunder at sag nr. 93 blev udsat til senere behandling.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  89. Dialogmøde om budget 2017 m.v.

Sagsnr: 00.30.10-G01-2-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelse, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2017 m.v. .

Der holdes den 27. juni møder med følgende:

 

 • Kl. 17.30 Musikskolens bestyrelse
 • Kl. 18.00 Frivilligrådet
 • Kl. 18.30 Folkeoplysningsudvalget

 

Center-MED-udvalget på Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice området har prioriteret at afgive skriftligt høringssvar vedr. budgettet og dermed ikke benytte denne mulighed for at møde Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at dialogmøder bliver afholdt

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  90. Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for nyt vandværk i Karise.

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for nyt vandværk i Karise

Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan (200-23), som muliggør et vandværk.

Afgræsningen og anvendelsen af området i lokalplanforslag 200-23 afviger fra den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013. Området er i dag en del af et større område der er udlagt til offentlige formål, K-O1 (Karise Skole).

Derfor er der parallelt med forslag til lokalplan 200-23 udarbejdet dette forslag til kommuneplantillæg (nr. 10), som ændrer lokalplanområdets anvendelse til tekniske anlæg, og desuden justerer på afgrænsningen af K-O1.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 200-23 og dette kommuneplantillæg nr. 10, er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 200-22 og kommuneplantillæg nr. 10.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

 Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Plan og Miljø indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser,  og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Udvalget anbefaler at kommuneplantillægget sendes i høring.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  

Peter Joensen(C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 91. Forslag til Lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-3-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-23

Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering.

Den nye placering er i dag omfattet af lokalplan 200-2 (Karise Vest), der er udlægger området til offentligt friareal. Der er derfor behov for en ny lokalplan (lokalplan 200-23), der udlægger området til tekniske formål (vandværk).

Som følge af dette nye lokalplanforslag ophæves en del af lokalplan 200-2.

Forslag til lokalplan 200-23 er ikke i overensstemmelse med den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013, og derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 10.

Der er tale om et mindre lokalplanområde på cirka 4600 m2. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med plads til en vandværksbygning og en 25 meter høj mast, som vil gøre det muligt at fjernaflæse vandmålere.

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en åben plan, som giver mest mulig valgfrihed af arkitektur og bygningsmaterialer. Der er udlagt et byggefelt i områdets vestlige del, således at der holdes afstand til naboen mod øst. Derudover er der fastsat en byggelinje mod naboen, så parkering ikke anlægges op af skel.

Overkørslen anlægges til Møllevej, umiddelbart øst for tennisbanerne.

 Screening i henhold til lov om miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 200-23 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 200-23. Begrundelsen er:

 • at området ikke ligger i et område med drikkevandsinteresser
 • at der ikke sker en øget trafikbelastning på Møllevej

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøscreening af planer og programmer

Økonomi

 Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til lokalplan 200-23 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Udvalget anbefaler at lokalplan 200-23 sendes i høring.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  

Peter Joensen(C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt 92. Ophævelse af lokalplan nr. 1000-1 for rådhusområde i Rønnede

Sagsnr: 01.02.00-P16-2-16 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med aktuelle overvejelser om salg af administrationsbygningen på Industrivej 2 i Rønnede, er der behov for, at få aflyst den gældende lokalplan. Lokalplan nr. 1000-1 fra 1978 er udarbejdet i forbindelse med byggeriet af administrationsbygningen, og lokalplanen forbeholder anvendelsen af ejendommen til offentlige formål. Jf. planloven er det som hovedregel ikke muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

 

Dele af bygningen har dog været udlejet til privat kontorvirksomhed, da det har været anset, som foreneligt med kommuneplan 2013s rammebestemmelser for centerområde R-C1, som ejendommen ligger i, men et egentligt salg af bygningen til en ren anvendelse i privat regi vurderes, at kræve en planmæssig ændring.

 

Byrådet har mulighed for, jf. planlovens § 33, at aflyse dele af, eller hele lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder kommuneplanens rammebestemmelser for området. Aflysning af en lokalplan eller dele af en lokalplan, skal i otte ugers høring.

 

Lokalplanen for administrationsbygningen i Rønnede, som fastlægger anvendelsen til offentligt formål, vurderes at være unødvendig og utidssvarende. Det er således muligt at aflyse lokalplanen for ejendommen. Ændringen af ejendommens anvendelse vurderes at være af underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.

 

I kommuneplanen er området udlagt til centerformål som: Offentlig/privat service, hotel, restauration samt kulturelle formål, detailhandel og etageboliger. Bebyggelsesprocenten er 40. Administrationsbygningen vurderes, at være velegnet til de formål, der allerede er beskrevet i kommuneplan 2013.

 

Da ophævelsen af den gældende lokalplan behandles af byrådet forinden offentliggørelse og da der specifik er tale om en utidssvarende lokalplan vurderes en endelig vedtagelse i byrådet at være af helt underordnet betydning. Det foreslås derfor at byrådet i dette tilfælde benytter sig af muligheden for at uddelegere beslutning om ophævelse efter høring til Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Det skal bemærkes, at det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at de ubebyggede grunde i erhvervsområdet vest for admministrationsbygningen vil kunne medsælges til en udvidelse, såfremt der er tale om servicevirksomhed, liberale erhverv og lignende, samt at facaden gøres repræsentativ, svarende til den eksisterende bebyggelse.

 

Miljøscreening

I forbindelse med forslag til ophævelse af byplanvedtægt nr. 1000-1 er der gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ophævelsen vurderes at være en mindre ændring på lokalt plan, som ikke kan påvirke miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport.  

 

Lovgrundlag

Planloven.

Kommuneplan 2013.

Lokalplan nr. 1000-1 for rådhusområde i Rønnede.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

 Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller: 

1. At der udarbejdes et forslag til aflysning af lokalplan nr. 1000-1 for rådhusområde i Rønnede, som sendes i 8 ugers høring.

2. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering (MV) af planforslaget.

3. At byrådet delegerer beslutning om endelig vedtagelse af ophævelsen af lokalplan nr. 1000-1 til Erhvervs- og Kulturudvalget. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Anbefales.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  

Peter Joensen(C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 93. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev

Sagsnr: 01.02.15-P15-2-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ejendomsstrategien er det tanken at Lysholm Skole i Haslev skal afhændes. Området består af arealer henholdsvis øst og vest for Lysholm Skolevej.

 

Lysholm Skole og boldarealet er i kommuneplan 2013 udlagt til offetlige formål. Området er imidlertid også omfattet af lokalplan nr. 500-25 fra 1990, der udlægger arealet til erhverv/ blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen vil kunne anvendes, hvis kommuneplanen bringes i overensstemmelse med lokalplanens intentioner, hvilket kræver udarbejdelse af et tillæg til kommuneplan 2013.

 

Idefase

Der er gennemført en idefase forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Idefasen forløb fra den 3. til den 25. maj 2016. Kommunen har modtaget to svar i den forbindelse. Dels fra ejeren af arealerne syd for skolen, dels fra Grundejerforeningen Skovholmslund.

 

Høringssvarene vedrører primært den fremtidige anvendelse af selve skolen og arealerne umiddelbart rundt om den, samt forslag om sikring af skolens hovedbygning, der har en høj bevaringsværdi. Et gennemgående tema i de fremsendte ideer er, at naboerne ønsker, at planlægningen skal udelukke produktionsvirksomheder. I stedet skal området/bygningerne forbeholdes serviceerhverv og andre ikke miljøbelastende funktioner. Det foreslås blandt andet at skolen skal kunne udnyttes til kontorerhverv, vækstfabrik, undervisning, institution, lokalt forsamlingshus/kulturhus o.lign. De indkomne idéer er gengivet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

 

Fremtidigt plangrundlag 

Det foreslås, at bemærkningerne i forbindelse med idéfasen, så vidt det er muligt imødekommes, ved at zonen langs med Teestrupvej udlægges til et nyt rammeområde til blandet bolig/erhverv og den nordlige del af arealet udlægges til erhvervsformål uden boliger. Denne zonering vil sikre hensynet til såvel boligområdet syd for Teestrupvej, såvel som hensynet til den fortsatte drift af de eksisterende erhvervsvirksomheder, der i øvrigt er beliggende i det eksisterende erhvervsområde.

 

Der ud over foreslås det at kommuneplantillægget medtager matr.nr. 8ah Troelsstrup by, Haslev til fremtidigt byzoneområde (se side 4 i udkast til kommuneplantillæg) Matriklen er ejet af Faxe Kommune. Den sydlige del af matriklen foreslås udlagt til blandet bolig og erhverv. Den nordlige del mod kommende erhverhvervsområde foreslås udlagt til rekreative formål med henblik på at sikre en buffer mellem erhverv og mere følsomme arealanvendelser omkring Lysholm skole.  

 

Det skal pointeres, at lokalplan 500-25, fortsat og uændret, vil være gældende for området, efter vedtagelsen af det nye kommuneplantillæg. Ifølge lokalplanen må ejendommen umiddelbart anvendes til følgende: " ...erhvervsformål, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser såsom administration, liberale erhverv, møde- og forsamlingsvirksomhed, lettere håndværk, undervisning og offentlige formål". I følge lokalplanen må der ikke umiddelbart etableres boliger på arealerne omkring Lysholm Skole. Den tidligere skolelederbolig i skolens hovedbygning, må imidlertid gerne udnyttes til boligformål igen uden fornyet planlægning.

 

Såfremt byrådet ønsker Lysholm skole sikret, da den har høj bevaringsværdi og er udpeget kulturmiljø i kommuneplanen, vil det være nødvendigt at sælge ejendommen med vilkår om bevaring, idet det gældende plangrundlag ikke indeholder et forbud mod ændring og nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

 

Miljøscreening

Der er som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en screening, der vurderer planlægningens indvirkning på miljøet. Screeningen er gennemført i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

 

Faxe kommune har på baggrund heraf vurderet, at tillægget ikke kræver udarbejdelse af en særskilt miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, fordi kommuneplantillæget primært er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og den lokalplan der allerede er gældende for området. Det vurderes derfor, at planlægningen ikke har nogen ændret indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er konklusionen, at planen antages ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

 

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget
 • at der tinglyses en servitut på relevante matrikler ved krydset Lysholm Skolevej/Teestrupvej for, at sikre areal til en minirundkørsel som beskrevet i lokaplan 500-82.
 • at Lysholm Skole sikres for eftertiden ved tinglysning af servitut om bevaring af bygning nr. 1

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Sagen blev udsat til senere behandling.94. Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 01.02.05-P15-1-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget 3-4 gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i maj. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

 

Vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 

- Mørk blå farve markerer igangværende planer/projekter, der er under udarbejdelse.

- Lys blå farver markerer igangværende planer/projekter, der er under opstart/projektafklaring.

- Øvrige opgaver er planer/projekter der endnu ikke er igangsat.

 

Væsentligste ændringer siden sidst er:

Planer under udarbejdelse

 • forslag til ophævelse af lokalplan 1000-1 for Rønnede Rådhus (behandles af EKU d. 27/6-16)

 

Planer under opstart

 • planer for Bregentved Solcelleprojekt (et reduceret projekt i fht. det oprindeligt planlagte)
 • planer for Grøndalskolen, proces om borgerinddragelse og midlertidighed
 • lokalplan for udvidelse af Karise Brugs
 • kommuneplantillæg vedr. justering af detailhandelszoner og butiksstørrelser i Karise, Dalby og Faxe Ladeplads

 

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Plan og Miljø indstiller:

at forvaltningens prioritering af planer godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   95. Budget 2017-2020 - Erhvervs- og Kulturudvalget

Sagsnr: 00.30.00-S00-4-15 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2017 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er flyttet til 22. juni er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts 2016 blev de første budgetrammer for 2017 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om omprioriteringsforslag, Opprioriteringsforslag, yderligere opprioriteringsforslag, effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og regeringen har den 10. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017 og med denne aftale afskaffet omprioriteringsbidraget med videre. Det materiale der hermed sendes til behandling i fagudvalget er dog uændret i forhold til det materiale der blev fremlagt og drøftet på budgettemadagen for byrådet den 22. juni.

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt.  

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside. Til udvalgets behandling af dagsordenspunktet er de forslag der vedrører fagområdet dog også vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2017.

Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   96. Samarbejde mellem musikskole og folkeskoler

Sagsnr: 20.03.00-P08-1-16 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen fra 2014 beskriver et gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og faglige mål. Der er brede muligheder for at udvikle og tilrettelægge samarbejdet såvel i forhold til folkeskolens øvrige fag og musikskolens muligheder i henhold til musikloven.

 

I Faxe Kommune blev der i forbindelse med budget 2015 afsat særlige udviklingsmidler til at afprøve og fremme samarbejdsmuligheder med musikskolen, det lokale foreningsliv og erhvervslivet i 2015 og 2016. Udviklingsmidlerne ophører således med årets udgang.

 

I skoleåret 2015/2016 har der således været iværksat:

 • kompagnonundervisning i alle 2. klasser (17 klasser, ca. 400 elever)
 • valgfrie tilbud, hvor den enkelte folkeskole har valgt blandt en række tilbud til projekt-/undervisningsforløb
 • instrumentkøb
 • 2 musikkursusdage for såvel musikskole- som folkeskolelærere

 

I efteråret 2016 (del af skoleåret 2016/2017) er det planen at tilbyde 12 ugers kompagnonundervisning i de kommende 2. klasser samt en kursusdag for lærerne i august, onsdag den 17.8. kl. 12-16.
 

Erhvervs- og Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget modtog i januar en kort midtvejsstatus på samarbejdet mellem folkeskoler og musikskolen. Denne sag forelægges også begge udvalg.

 

Denne gang omhandler evalueringen primært kompagnonundervisningen for alle 2. klasser i kommunens folkeskole. Evalueringen peger blandt andet på positive effekter af samarbejdet og yderligere muligheder for udvikle sammenspil, undervisningsmetoder, gensidigt sparring og samarbejdsmuligheder i andre fag/tværgående projekter i folkeskolen. Der peges også på gode oplevelser for eleverne, et kvalitativt løft samt forståelse for de respektive undervisningsmæssige og faglige erfaringer.

 

Som det fremgår, er der et halvt års tid tilbage af udviklingsprojektet. Samtidig vurderes det, at erfaringerne samlet set er så positive og perspektivrige, så det giver mening at igangsætte et fælles arbejde med henblik på at udvikle og integrere samarbejdet yderligere mellem folkeskolerne og musikskolen i Faxe kommune.

 

Forudsat godkendelse i såvel Uddannelsesudvalget som Erhvervs- og kulturudvalget får de to centre for hhv. Børn & Undervisning og Kultur, Frivillighed & Borgerservice til opgave at lave en plan for det videre samarbejde. Planen forventes lavet i samarbejde med repræsentanter for institutionerne på de to udvalgs områder, folkeskoler og musikskole. Planen skal forelægges Erhvervs- og kulturudvalget og Uddannelsesudvalget senest til udvalgsmøderne ultimo november 2016.

 

 

Lovgrundlag

Folkeskolelov og Musiklov

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget (folkeskoler) & Erhvervs- og Kulturudvalget (musikskole)

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 • orientering om status i samarbejdsprojektet mellem musikskole og folkeskoler tages til efterretning
 • der igangsættes et arbejde med henblik på at udvikle og integrere samarbejdet yderligere mellem folkeskolerne og musikskolen, til politisk behandling senest november 2016.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   97. Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturkonference 2016

Sagsnr: 20.00.00-A00-4-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Med baggrund i Faxe Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2015-2019 tager Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturkonferencen i 2016 afsæt i den tilhørende handlingsplan. Emnet for dette års konferencen er - "Markedsføring og kultur på de sociale medier".

 

Kulturkonferencen foreslås at få titlen: "Markedsføring - og kultur på de sociale medier", hvilket er inspireret af de ønsker som en række kulturelle foreninger har efterspurgt i årets løb. Hvordan markedføre de bedst deres aktiviteter og hvordan benyttes de sociale medier i denne sammenhæng. Mange af vores kulturelle aktører har efterspurgt redskaber, større viden om dette, så de mere målrettet kan lave planer for markedsføring og få større kendskab til hvordan de sociale medier bruges professionelt.

 

For at kunne virkeliggøre dette foreslår Administrationen at invitere nogle oplægs/workshopsholdere. Kulturkonferencen vil således bestå af ca. 2 - 3 workshops med en indledende oplægsholder.

 

Administrationen foreslår at afholde kulturkonferencen onsdag den 30. november i det store mødelokale på biblioteket i Faxe.

 

Til orientering har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over kulturkonferencer i perioden 2010-2015.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til oplægsholdere, forplejning afholdes af Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturkonference 2016 afholdes den 30. november 2016 i det store møderum på biblioteket i Faxe med titlen: "Markedsføring og kultur på de sociale medier"

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  98. TV-serie Storm Warrior - ansøgning om tilskud

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-23-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Axelved Historiske Fægte Selskab ved formand Peter Als Nerving søger Faxe Kommune om 250.000 kr. som tilskud til køb af sværd, skjolde, spyd samt øvrige materialer til optagelser til vikinge -TV-serien Storm Warriors. TV-serien skal optages fra maj 2017 i Danmark og særlige kampscener forventes afviklet i Rønnede i Faxe Kommune.

 

Det er Alex De Luca Films der i samarbejde med et amerikansk produktions selskab, der starter optagelserne til vikinge-TV-serien Storm Warriors. Optagelserne vil foregå på Sjælland med et produktionscenter i Faxe Kommune.

 

Filmens kampscener vil blive optaget i Rønnede hen over sommeren 2016. Det er det historiske selskab, som skal bistå filmproduktionen med hjælp til at træne frivillige til de mange kampscener som indgår i filmen.

 

Selskabet har i en årrække specialiserede sig i historiske - kamp til hest scener og er derigennem blevet kontaktet af det amerikanske produktionsselskab bag TV-serien.

 

På kamptræningsdagene vil der deltage op til 400 frivillige statister, som selskabet skal træne. Selskabet har derfor brug for rekvisitter til disse kampscener i en antal, som de ikke selv kan finansiere. Det drejer sig om sværd, skjolde, spyd osv. Det historiske selskab håber derfor at Erhvervs- og Kulturudvalget har mulighed for at yde økonomisk støtte til rekvisitindkøb mv. så det er muligt at gennemføre kamptræningsforløbet efter tidsplanen.

 

Selskabet har åbnet op for at invitere publikum i sommeren 2016 og sålænge serien kører til at overvære disse kampscener, så man kan få en fornemmelse for hvordan sådanne kamptræningsforløb opleves, udvikles og gennemføres.

 

Det er ligeledes selskabets ønske at Erhvervs- og Kulturudvalget ser fremtidige muligheder i denne investering, da produktionscentret i Rønnede vil fortsætte sine aktiviteter efterfølgende. Bl.a. med fortsat interesse for at lave TV/film om vikinge- og middelalder. Ifølge selskabet vil dette tiltrække nye arbejdspladser og stor prestige for Faxe Kommune.

 

TV- serien er budgetteret til 100 millioner kr. pr. sæson, men der er endnu ikke taget stilling til om TV-serien kan finansieres som beskrevet, ligesom den endelige tidsplan ikke er bekræftet. Men det er administrationens vurdering at projektet er så interessant, at det foreslås at der afsættes 100.000 kr. til køb af sværd, skjolde mv. og sikre den offentlige adgang for publikum i 2017 og evt. efterfølgende år.

 

Træningsdagene forventes afviklet i juli, august og september på et areal syd for Rønnede. Bevillingen gives under forudsætning af at optagelserne bekræftes.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget har tidligere givet støtte til gennemførelse af en filmproduktion nemlig gyserfilmen: "Lad de døde hvile", som bl.a. blev optaget i Haslev og omegn. Her bevilgede udvalget 85.000 kr.

 

Lovgrundlag

Lov nr. 186 af 12. marts 1997 (Filmloven)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet evt. tilskud vil kunne finansieres via Kulturpuljen. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at der afsættes 100.000 kr. via Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje fra 2017 til køb af sværd, skjolde mv. der sikre offentlig adgang til træningsdagene og under forudsætning af at optagelserne til TV-serien Storm Warriors bekræftes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen(O) kan ikke godkende indstillingen

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  99. Valg af kunstnere til skitsekonkurrence om kunst i rundkørslen i Faxe

Sagsnr: 20.04.02-Ø40-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af den vedtagne plan for en kunstnerisk udsmykning af rundkørslen i Faxe har Billedkunstrådet nu indstillet 3 kunstnere med det formål at udarbejde skitser. Denne indstilling skal nu godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

På mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget d. 25. januar 2016 blev plan for kunstnerisk udsmykning af rundkørslen i Faxe drøftet og her blev det besluttet at lave en prækvalifikationsrunde til udsmykningsopgaven, således at alle professionelle kunstnere indenfor og udenfor Faxe Kommune kunne byde ind.

 

Der har derfor været annonceret i lokalpressen hhv. Haslev Posten og Faxe Bugten (Faxe Kommune informerer), Billedkunstnernes Forbunds hjemmeside samt udsendt pressemeddelelse og invitation til alle lokale kunstnere (medlem af Billedkunstneres Forbund - BKF) samt øvrige som har haft lyst til at byde ind på opgaven.

 

Kunstrådgivningsfirmaet IN SITU har ligeledes opfordret 3 kunstnere til at søge prækvalifikationen.

 

Der indkom i alt 10 ansøgninger. Alle ansøgninger var kvalificeret og på et højt fagligt niveau.

 

Billedkunstrådet har på sit møde d. 9. juni - enstemmigt valgt at indstille tre kunstnere ud fra følgende kriterier:

 

• Professionel billedkunstnerisk praksis. (Defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Autodidakte billedkunstnere kan komme i betragtning på baggrund af dokumentation af et konsekvent billedkunstnerisk, anerkendt udstillingsvirke i professionelle rammer).

• Sandsynliggørelse af evnen til at arbejde stedsspecifikt.

• Motivation for at påtage sig opgaven.

 

De tre kunstnere der blev indstillet er:

 

 1. Anja Margrethe Bache - kunstner og phd. i arkitektur fra Det Danske Kunstakademi. Har en lang række udstillinger bag sig, legater og stor erfaring med kunstudsmykning i det offentlige rum.
 2. Lars Worm - Uddannet på kunstakademiet på Fyn. Arbejder primært med skulptur og maleri. Lavet en række udsmykninger i det offentlige rum, bl.a. deltaget i projektet Artspace Skovsnogen.
 3. Zunino Ignestam Studio - består af hhv. Lena Ignestam og Carina Zunino. Svensk/dansk kunstnerisk samarbejde som laver kunstværker til det offentlige rum. Lena og Carina er bosat i hhv. Malmö og København.

 

Når de tre kunstnere er godkendt til at udarbejde skitser er de alle inviteret til at deltage i en omvisning i Faxe by d. 29. juni af en lokal omviser. Formålet er at få en fysisk fornemmelse for byen og høre om dens historie. Visionen er at skabe et lokalt forankret kunstværk, der skal være indgangsport til byen og et vartegn for Faxe. Efterfølgende vil konkurrenceprogrammet blive offentliggjort og alle kunstnere har til den 12. oktober til at udarbejde deres skitser. Herefter vil alle skitserne blive udstillet på biblioteket i Faxe. Billedkunstrådet vil på deres møde den 9. november indstille én kunstner til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget, til endeligt at udføre sit kunstværk.

 

Input fra borgermødet ift. udsmykningsopgaven, der blev afholdt den 19. november 2015 i Rønnede, vil indgå i konkurrenceprogrammet, som hver af de tre kunstnere skal forholde sig til. Onsdag d. 29. juni er der arrangeret omvisning for de udvalgte kunstnere i Faxe by, hvor også deltagerne fra borgermødet er inviteret.

 

Der skal herefter søges om midler til endelig finansiering og realisering af værket på lokaliteten. I konkurrenceprogrammet vil det fremgå at det samlede projekt ikke må oversige 1. mio. ex. moms.

 

På mødet i Erhvevs- og Kulturudvalget d. 25. januar blev det besluttet at hver kunstner modtager 30.000 kr. for udarbejdelse af deres skitseprojekter.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum nr. 592 af 14. maj 2013.

Økonomi

Ingen, idet udgifter til betaling af skitser allerede er afsat via Kulturpuljen for 2016.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at Billedkunstrådets indstilling godkendes, således at hhv. Anja M. Bache, Zunino Ignestam Studio og Lars Worm udarbejder skitser som beskrevet.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han finder forslaget overflødigt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   100. Udskrivning af navnekonkurrence for bygning og multisal i Faxe

Sagsnr: 20.11.00-G01-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Ifm. Ejendomsstrategien besluttede Faxe Kommune at renovere den store multisal og de tilstødende mødelokaler på biblioteket i Faxe. Formålet var at der igen kunne tilbydes lokaler og faciliteter til kulturelle aktiviteter for foreninger osv. i Faxe by.

 

Siden åbningen af lokalerne d. 18. april, har der været en lang række forskellige aktiviteter og som med festsalsbygningen i Haslev - nu: Kultunariet, har det også her givet anledning til mange forskellige betegnelser for multilokalet og bygningen. Denne samme usikkerhed og kært-barn-har-mange-navne situation giver administationen anledning til at foreslå, at der også her udskrives en offentlig navnekonkurrence for bygningen og den store multisal, med afholdelse efter sommerferien 2016.

 

Fra mandag d. 29. august til mandag d. 26. september 2016 kan alle interesserede deltage i navnekonkurrencen om et nyt navn til bygningen og multisalen.

 

Det foreslås at Erhvervs- og Kulturudvalget er dommerkomité i navnekonkurrencen og præmien til det bedste forslag er et gavekort til et cafébesøg for to personer (værdi 500 kr.), efter eget ønske. Til hjælp for udvalget/dommerkomiteen nedsættes der en navnearbejdsgruppe, der har til formål, at vurdere de indkomne forslag i konkurrencen.

 

Til navnearbejdsgruppen inviteres repræsentanter fra relevante kulturelle aktører mv. Gruppen skal fremkomme med indstiling af mulige navne til dommerkomiteen. Erhvervs- og Kulturuedvalget er ikke forpligtet til at anvende det navn på bygningen/multisalen, der ved konkurrencen er udpeget som det bedste. 

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at

1) der udskrives en offentlig navnekonkurrence efter sommeferien i perioden 29. august til 26. september.

2) der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige institutioner og kulturelle aktører.

3) Vinderen findes på Erhvervs- og Kulturudvalgets møde d. 31. oktober 2016.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   101. Lokalplan 300-35 for Rosendalvænget

Sagsnr: 01.02.05-P16-5-16 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Torben Reiner Jensen og Peter Joensen har anmodet om at følgende sag om lokalplan 300-25, beliggende i Faxe Ladeplads, optages på dagsordnen til EKU: 

Rosendalvænget er et gammelt ”selvgroet” sommerhusområde der er præget af tæt bebyggelse på små grunde. Bebyggelsen har en særlig og charmerende karakter, der minder meget om kolonihavebebyggelse. 

Inden for de senere år er opført et nyt hus på Rosendalvænget 27,som vurderes at bryde med byggestil og størrelse (især højde) i området. Det er samtidig vurderingen, at det ikke var lokalplanens hensigt, at give tilladelse til den stil/størrelse, men at lokalplanens hensigt var, at bevare den eksisterende skik med mindre og ret lave huse.

Derfor ønsker en gruppe borgere i Faxe Ladeplads, at der udarbejdes en ny lokalplan for Rosendalvænget i Faxe Ladeplads.Ved en tidligere rundspørge blandt beboerne var der så at sige fuld opbakning til, at tilbageføre lokalplanen til maksimalt at tillade 3 og ikke 5 meter.  

Kommuneplan 
Rosendalvænget ligger indenfor et område der er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2013 og i udgivelsen ”24 kulturmiljøer i Storstrømsamt”.

I forlængelse heraf er der i Kommuneplanens ramme, Fl-S5 for Klintevej, fastsat bestemmelser om, at der ved udarbejdelse af en ny lokalplan skal kommunen arbejde for, at sikre områdets særpræg.

Bestemmelsen findes også i Kommuneplan 1994-2001 for gl. Fakse. 

Men den intension opleves ikke opfyldt af hverken beboere eller Parcelforeningen. I 2013 rettede Parcelforeningen for området en henvendelse til kommunen.

Torben Reiner Jensen og Peter Joensen foreslår, at Erhvervs- og Kulturudvalget anmoder om, at administrationen genvurderer lokalplanen og de overordnerede betragtninger fastholdes, men at den specifikke del med hensyn til byggehøjde tilbageføres til de oprindelige 3 meter som i højere grad tilgodeser det overordnede hensyn. 

 

Lovgrundlag

Planloven

Lokalplan 300-35

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturvalget.

Indstilling

Sagen fremsættes uden adnministrativ indstilling.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Erhvervs og Kulturudvalget anmoder administrationen om at genvurdere lokalplan 300-35, og forslaget påføres prioriteringslisten for lokalplaner.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt   102. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

  

Folkeoplysningsudvalg

 

Appen "Oplev Faxe"

Appen "Oplev Faxe" vil blive frigivet i App Store i løbet af sommeren. Efter sommerferien vil den i samarbejde med kommunikation blive lanceret i pressen og for alle brugerne. Med appen er der mulighed for at præsentere events, begivenheder, arrangementer på hele kultur, natur og fritidsområdet, genveje til ruter og en masse andre muligheder. De fleste funktioner kører af sig selv, men kendskab og viden om brugen af appen, vil blive præsenteret på en række workshops hen over efteråret, så udvikling og indsigt i appens muligheder, kan udvikles sammen med brugerne og arrangørerne.

 

Storstrøms Symfoniorkester - årsregnskab 2015

Storstrøms Symfoniorkester har fremsendt godkendt årsregnskab for 2015.

Årsregnskabet viser et overskud på 4.406 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskab 2015 er vedlagt som bilag.

 

Storstrøms Kammerensemble - årsregnskab 2015

Storstrøms Kammerensemble har fremsendt godkendt årsregnskab for 2015.

Årsregnskabet viser et underskud på -741.371 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskab 2015 er vedlagt som bilag.

  

Studietur

Orientering/opdatering vedr. udvalgets studietur til Holstebro og Herning den 21. - 23. september.

  

Østsjællands Museum - underskudsgaranti

Museet har den 15. juni meddelt Faxe og Stevns kommune, at man ikke får behov for den ansøgte underskudsgaranti, som udvalget principbehandlede på det seneste møde. En yderligere og nøjere gennemgang af såvel vækstplanen som museets samlede økonomi betyder, at museets ledelse nu vurderer, at man ikke har behov for yderligere dækning fra kommunerne af et muligt underskud.

 

Svømmehallerne

Arbejdet med etablering/renovering af nyt vandbehandlingsanlæg i Faxe Svømmehal skrider i al væsentlighed planmæssigt frem. Svømmehallen forventes efter planen åbnet igen den 15. august. Haslev Svømmehal vil være åben hele sommeren og tilbyde offentlige svømmetider ca. 37 timer pr. uge, fordelt mandage - fredage kl. 13 - 19, søndage kl. 9 - 12 samt morgensvømning tirsdage og torsdage kl. 6 - 8. Denne sommer vil Haslev Svømmehal således ikkke, som ellers, være lukket for service- og håndværksarbejder. Den sædvanlige hovedrengøring er tillige organiseret på anden vis.

 

Skolen i virkeligheden

Der orienteres på mødet om status.

 

Arrangementer hen over sommeren

Vedlagt er en oversigt over arrangementer hen over sommeren og ind i august 2016.

 

Nyt bibliotekssystem

Kommunens biblioteker fik nyt bibliotekssystem i begyndelsen af juni. Faxe Kommune er med blandt pilotkommunerne. Skiftet er i al væsentlig foregået helt som forvantet, herunder at enkelte dele af systemet kræver længere indkøring. For de fleste lånere er brugeroplevelsen uændret, på de indre linier ser biblioteket frem til at yderligere faciliteter/opdateringer sættes i værk i løbet af det kommende års tid.

 

Planlovsaftale 2016

Regeringen har den 9. juni indgået en aftale om en ny planlov. Aftalen indeholder initiativer inden for seks områder:

 

- Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og øget fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen

- Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion

- Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel

- Friere rammer, investeringer og administrative lettelser

- Almene boliger og byudvikling mv.

- Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme, produktion)

 

Aftalen m.m. kan ses på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside: http://evm.dk/nyheder/2016/16-06-09-aftale-om-planlov

 

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2017.

 

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan for havnen i Faxe Ladeplads

Sommeren 2015 udarbejde Faxe Kommune et lokalplanforslag, med tilhørende kommuneplantillæg, for Faxe Ladeplads havn. På byrådsmødet den 10. september 2015 blev planforslagene godkendt til offentlig høring. På samme møde besluttede byrådet, at planerne ikke skulle miljøvurderes, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

 

Klagfristen over byrådets afgørelse var 4 uger, og klagen skulle være modtaget senest den 14. oktober 2015. Klagenævnet har ikke modtaget klager inden for denne frist.

 

De to planer blev endeligt vedtaget den 10. december 2015 og offentligtgjort den 20. januar 2016. Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planerne blev på dette tidspunkt påklaget til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Da klagefristen vedr. miljøvurderingen udløb den 14. oktober 2015, har Natur og Miljøklagenævnet, den 9. juni 2016, truffet afgørelse om ikke at realitetetsbehandle klagen. 

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

Godkendt.

 

Jesper Beckmann(V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt  

Peter Joensen(C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 

 103. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen104. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-18-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen105. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-19-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen106. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-21-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Jesper Beckmann
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen