Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. november 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 27-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 27. november 2017 kl. 17:30
i Skovfogedstedet, 4640 Faxe


147. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Godkendt, idet én stavefejl i punkt 148 rettes forud for videre behandling.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 148. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Faxe Ladeplads Lystbådehavn og sydstranden

Sagsnr: 01.02.15-P15-4-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13, udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden, har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 1. november 2017. Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er, at gøre det muligt at udvide den eksisterende lystbådehavn, samt etablere rekreative faciliteter på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. For at gøre dette muligt ændres rammebestemmelserne for rammeområde FL-R3 og FL-R7, samt afgrænsning af et lavbundsareal.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 16 høringssvar til både forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i den offentlige høringsperiode, hvoraf enkelte høringssvar repræsenterer en større gruppe borgere. Ud af de 16 høringssvar, vedrører 2 af svarene kommuneplantillægget. Det ene høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Faxe (DN). Det andet høringssvar er fra Rosendal og Margrethelund Godser A/S.

 

Essensen af høringssvarene til kommuneplantillægget er:

 

 • Der stilles spørgsmål ved kommunens myndighed til at planlægge på søterritoriet og dermed til afgrænsningen af rammeområderne.
 • Det foreslås at kommuneplanrammen ikke udlægges til rekreative formål alene, men også til havneformål.
 • Der stilles spørgsmål ved om kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanrammens retningslinjer og om kommunen kan udtage lavbundsarealer fra en tidligere udpegning.
 • Der efterspørges en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for udvidelse af lystbådehavnen, placering af promenade og om faciliteterne i De hvide Dronninger kan placeres på havnen i stedet.
 • Der stilles spørgsmål til den afledte effekt af sedimenttransport langs kysten og om påvirkning af Natura 2000 område syd for, og om det kan sikres at der ikke bliver mindre strand ved Strandhusområdet.
 • Der gøres opmærksom på at Faxe Bugt er fourageringslokalitet for Stor Skallesluger, som er en rødlistet art i kategori VU.

  

De to høringssvar med Faxe kommunes besvarelser, kan læses i deres fulde længde i den vedlagte hvidbog som indeholder alle høringssvar.

 

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Se vedlagte rettelsesblad.

 

Baggrund

Med tillægget ændres rammebestemmelserne for:

 

 • Rammeområde FL-R3, som udgør kystlinjen ved Strandvejen, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt og dermed omfatter fremtidige konstruktioner på stranden og ud for stranden.
 • Rammeområde FL-R7, som udgør den eksisterende lystbådehavn, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt, samt længere mod syd og dermed gør det muligt at udvide lystbådehavnen.
 • Lavbundsarealet omkring Faxe Å og Lille Å ændres, så Strandvejen og stranden øst for ikke længere er en del af det udpegede lavbundsareal. 

 

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, foretaget en screening af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktiv for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

Det er vurderet, at De hvide Dronninger er lokalplanpligtige, da projektet set i sammenhæng med udvidelsen af lystbådehavnen medfører en sådan ændring på det omgivende miljø, at det udløser lokalplanpligt, og det er kommunen, der har lokalplanretten. For at kunne udarbejde en lokalplan, skal der være en kommuneplanramme til dette. Det er der ikke i Faxe kommuneplan 2013, da man på daværende tidspunkt ikke kendte det endelige omfang og beliggenhed af den ønskede havneudvidelse, ligesom projektet for De hvide Dronninger var på et tidligt projektstadie.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt med de tekniske rettelser som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod indstillingen, da han ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 149. Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 - Udvidelse af Faxe Ladeplads Lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden

Sagsnr: 01.02.05-P16-4974-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 300-46, udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden, har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 1. november 2017.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget 16 høringssvar i perioden. Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen og til etablering af kystsikring. I forhold til etablering af "De hvide Dronninger" er der både argumenter for og imod etablering af dem. Høringssvar som taler for etablering af De hvide Dronninger nævner de rekreative muligheder det giver borgere og turister som samlingssted for vandaktiviteter, mulighed for events, sportsaktiviteter og naturformidling. De nævner at De hvide Dronninger kan blive et fyrtårn for kystturismen med formidling af den lokale historie og med potentiale til at tiltrække internationale gæster og bidrage til vækst indenfor outdoor/adventure turisme. Samtidig vurderes de at kunne tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

 

Høringssvar som taler imod etablering af De hvide Dronninger nævner størrelsen, højden og belysning af dem, som de frygter vil betyde en forringelse af udsynet over Faxe Bugt både ved dag og nat. Derudover kommenteres der på udgifter til anlæg, vedligehold og drift, som forventes at være dyr, og parkeringsforhold som vurderes ikke at være tilstrækkelige. Det frygtes at der vil ske parkering langs selve Strandvejen som følge deraf. Der spørges til hvilken betydning bølgernes tilbageslag ved en hård lodret konstruktion har på bundforhold. Der foreslås at de rekreative faciliteter placeres på havnen i stedet og at høfder udføres som lave høfder, man kan gå på med en maksimal højde i samme kote som Strandvejen.

 

I høringssvarene indgår en række overvejelser omkring omfanget af sedimenttransport langs stranden, der gøres opmærksom på bundforhold langs Strandvejen, som ved anlægsarbejder frygtes at kunne betyde sætningsskader i husene langs vejen, og endelig gives der praktiske forslag til udformning af havneudvidelse, kystsikring og høfder.

 

Der gøres indsigelse mod inddragelse af fredede arealer til parkeringsplads, og en forventet dispensation fra åbeskyttelseslinjen og Danmarks Naturfredningsforening afd. Faxe stiller spørgsmålstegn ved om Faxe Kommune må planlægge for søterritoriet.

 

Høringssvarene er samlet og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Administrationen er blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokalplanforslaget.

 

Baggrund

Formålet med lokalplan 300-46 er, at åbne mulighed for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. Der er forud for lokalplanen udarbejdet et projektforslag for, som kaldes De hvide Dronninger. Projektforslaget danner baggrund for beskrivelsen af projektet i lokalplanen, men lokalplanens bestemmelser giver mulighed for at bygningsværket og de rekreative faciliteter kan udformes anderledes, og også med en mulighed for rekreative faciliteter, som en del af en havneudvidelse. Der gøres opmærksom på at anlæg på søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, hvilket derfor er en forudsætning for at anlæg kan realiseres.

 

De hvide Dronningers funktion er ikke primært kystbeskyttelse. Arbejdet med kystbeskyttelsen kører sideløbende med lokalplanarbejdet. Faxe Kommune har netop fået godkendelse af Kystdirektoratet til sandfodring, som er 1. etape i denne proces. De hvide Dronninger skal være med til at skabe vækst og udvikling i Faxe Ladeplads ved at kunne tilbyde kommunens borgere og gæster nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder med inspiration fra blandt andet ”Cold Hawaii” i Klitmøller og en række havbade og lignende projekter langs den jyske vestkyst. Lokalplanforslaget tager derfor udgangspunkt i den nye formålsparagraf i planloven § 1 stk. 3, om at planer kan tilvejebringes for at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Det er Faxe Kommunes vurdering, at man netop i Faxe Ladeplads, som er kommunens eneste badeby vil kunne skabe ny bosætning og skabe rammer for etablering af flere overnatningstilbud i kystnærhedszonen i overensstemmelse med den nye planstrategi for natur, friluftsliv og turisme, som byrådet netop har endeligt godkendt, og som indeholder byrådets sammenhængende turistpolitiske overvejelser jf. planlovens § 5b stk. 4.

 

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen med op til 140 ekstra bådepladser, samt plads til flere faciliteter for havnens brugere og besøgende. Der er sideløbende et ønske om at skabe en ny og udvidet strand langs Strandvejen, som skal fungere som kystsikring på strækningen, samtidig med at den har rekreative kvaliteter. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en promenade, som flere steder på strækningen kan udvides til små pladser, som kan anvendes til forskellige rekreative formål. Alternativt giver lokalplanen mulighed for at omdanne Strandvejen til promenade. Det er et specifikt ønske, at kunne arbejde videre med at kvalificere projektet og senere vælge den mest optimale løsning på promenaden. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af to betonkonstruktioner i form af Dronninger ud fra stranden, som kan indeholde en række forskellige faciliteter til rekreative aktiviteter der knytter sig til vand. Endelig fastsætter lokalplanen bestemmelser for omfang og placering af de ønskede anlæg i lokalplanområdet.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at lokalplan 300-46 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
 • at  teksten i §2.5 ændres til: Lokalplanen erstatter - jf. Planlovens § 15, stk. 4 - de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, samt ændret anvendelse af ubebyggede arealer til rekreative formål jf. planlovens § 35 stk. 1, som ellers vil være nødvendige for realisering af lokalplanen, for så vidt angår anlæg og byggeri udført i overensstemmelse med § 7.11, 7.12, 7.13, 8.4 og 8.5.
 • at teksten i § 2.6 ændres til: Såfremt der opstår behov for yderligere anlæg og bebyggelse eller ændret brug af areal og bygninger, skal der søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, i hvert enkelt tilfælde.
 • at teksten i §4.1 ændres til: Lokalplanområdet kan udstykkes inden for det på bilag 2 viste delområde 1. Det er desuden muligt at sammenlægge matrikler indenfor delområde 1.
 • at der indskrives i bestemmelserne i en ny §5.7, at parkeringspladsen umiddelbart syd for lystbådehavnen anlægges med en kørefast belægning. Parkeringspladsen anlægges i en kote svarende til lystbådehavnens eksisterende parkeringsplads og dermed lavere end Strandvejen.
 • at der indskrives i bestemmelserne i ny § 5.8, at parkeringspladsen i den sydlige del af lokalplanområdet anlægges så vidt det er muligt med en permeabel overflade med græs. Der skal plantes et tilstrækkeligt omfang træer, som kan give skygge til parkerede biler.
 • at der indskrives i bestemmelseren i ny § 7.14, at bebyggelsen må max. strække sig 80 meter ud i vandet målt fra stranden.
 • at § 8.1, 8.2 og 8.4 suppleres med, at ydervægge skal fremtræde i farven sort, mørk grøn umbra eller svenskrød. Ydervægge indenfor samme byggefelt, skal males i samme farve.
 • at der indskrives i bestemmelserne i ny § 10.3, at der ikke må etableres belysning på toppen af anlæg og bebyggelse i delområde 4 med mindre at det er af hensyn til sejlads.
 • at der foretages tekniske rettelser til teksten og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen. Blandt andet i forhold til at lokalplanen ikke længere har kystsikring som det primære formål.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod indstillingen, da han ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 150. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for bryggeriet i Faxe

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-64 for Royal Unibrew i Faxe. Et hovedformål med lokalplan 100-64 er at åbne mulighed for bryggeriet kan udvide mod øst og syd i samme højde som den nuværende bebyggelse (op til 26,5 m), samt at åbne mulighed for et 40 m højt lager på arealet mellem det eksisterende højlager og boligområdet syd for.

 

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde F-E3 der udlægger området til erhvervsformål. Kommuneplanen fastlægger følgende bygningsregulerende bestemmelser for rammeområde F-E3:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50% for den enkelte ejendom

- Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m for kontorbygninger, 12 m for værkstedsbygninger o.lign og 16 m for produktionshalIer, tankanlæg o.lign.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 ændres de bygningsregulerende bestemmelser for rammeområde F-E3 som følger:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50% for rammeområdet under et.

- Bygningshøjden må ikke overstige 12 m; dog 26,5 m indenfor matrikel 7a og 40 m indenfor matrikel 127av.

 

Endelig overføres matrikel 127z fra centerområde F-C1 til erhvervsområdet F-E3. Baggrunden er, at bryggeriet har erhvervet denne ejendom.

 

Fordebat/idefase:

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 20. september til den 4. oktober 2017 gennemførte Faxe Kommune derfor en Idefase, som blev annonceret i Faxe

Bugten. Kommunen modtog i alt 3 tilkendegivelser i idefasen, herunder en underskriftindsamling med 34 medunderskrivere.

Efter idefasen inviterede Royal Unibrew beboerne på Nygade, Frederiksmindevej, Frejasvej og Nørregade til et orienteringsmøde om bryggeriets udvidelsesønsker og om arbejdet med et nyt plangrundlag. Mødet blev afholdt på bryggeriet den 26. oktober. På mødet deltog ca. 60 borgere. Efterfølgende var det muligt, at indsende nye høringssvar frem til den 6. november. Her modtog kommunen yderligere 3 høringssvar.

 

Hovedemnerne i de fremsendte høringssvar, og på mødet den 26. oktober, var planerne om:

- en 40 m høj lagerbygning tæt på boligområdet,

- at ophæve den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mellem boligområdet og bryggeriets bygninger.

 

Bekymringerne vedrører her ud over især gener fra højlageret –ændret udsigt/udsigt til en massiv "væg", skygge-, støj-, og vind- gener fra bygningen, refleksioner fra facader, påvirkning af landskab, gener fra fuglekolonier på taget mv. I forlængelse heraf blev der stillet spørgsmål ved, om ikke højlageret kunne placeres ved Vinkelvej eller nord for Faxe Allé hvor afstanden til boliger er større. Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog.

 

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer, der overstiger hvad der er muligt med den gældende planlægning (lokalplan 100-57).

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

•at forslag til kommuneplantillæg nr. 19, med tilhørende miljøvurdering, sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 151. Godkendelse af forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i Faxe

Sagsnr: 01.02.05-P16-7-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har, i samarbejde med Royal Unibrew og NIRAS, udarbejdet et lokalplanforslag for bryggeriets arealer i Faxe. Baggrunden er at Royal Unibrew har forskellige planer om at modernisere bryggeriet i Faxe, som ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan.  Bryggeriet ønsker derfor et nyt plangrundlag. 

Umiddelbart har bryggeriet store uudnyttede arealer ved Faxe Alle, ligesom den gældende lokalplan giver gode muligheder for, at udvide virksomheden på arealerne nord og vest for de nuværende bygninger. Men på grund af de interne produktionslinjer har bryggeriet behov for, at kunne udvide mod øst og syd – det vil sige tættere på boligerne langs Frederiksmindevej end hvad den nugældende lokalplan giver mulighed for. I forlængelse her af ønsker bryggeriet at kunne udbygge bryghusaktiviteterne ved Nørregade/Nygade i samme højde som de eksisterende bygninger, samt at kunne opføre et højlager på op til 40 m, syd for det eksisterende højlager. 

De væsentligste ændringer med forslag til lokalplan 100-64 er således, at planen åbner mulighed for:

 • at bryghusaktiviteterne ved Nørregade/Nygade kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
 • at der kan opføres et højlager på op til 40 m, syd for det eksisterende højlager på 17,5 m.
 • at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmindevej ophæves.

 

Kommuneplantillæg nr. 19

Afgrænsningen af erhvervsområdet og de maksimale bygningshøjder, der er fastlagt i lokalplan 100-64, afviger fra den udlagte ramme i kommuneplan 2013.

Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, som ændrer den maksimale bygningshøjde på matrikel 127av og 7a til henholdsvis 40 m og 26,5 m. Derudover overføres matrikel 127z fra centerområde F-C1 til erhvervsområdet F-E3.

 

 

Fordebat/idefase:

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 20. september til den 4. oktober 2017 gennemførte Faxe Kommune derfor en Idefase, som blev annonceret i Faxe Bugten. Kommunen modtog i alt 3 tilkendegivelser i idefasen, herunder en underskriftindsamling med 34 medunderskrivere.

Efter idefasen inviterede Royal Unibrew beboerne på Nygade, Frederiksmindevej, Frejasvej og Nørregade til et orienteringsmøde om bryggeriets udvidelsesønsker og om arbejdet med et nyt plangrundlag. Mødet blev afholdt på bryggeriet den 26. oktober. På mødet deltog ca. 60 borgere. Efterfølgende var det muligt, at indsende nye høringssvar frem til den 6. november. Her modtog kommunen yderligere 3 høringssvar.

Hovedemnerne i de fremsendte høringssvar, og på mødet den 26. oktober, var planerne om:
- en 40 m høj lagerbygning tæt på boligområdet,

- at ophæve den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mellem boligområdet og bryggeriets bygninger.

- Bekymringer vedrørende gener fra højlageret – ændret udsigt/udsigt til en massiv "væg", skygge-, støj-, og vind- gener fra bygningen, refleksioner fra facader, påvirkning af landskab, gener fra fuglekolonier på taget mv. I forlængelse heraf blev der stillet spørgsmål ved, om ikke højlageret kunne placeres ved Vinkelvej eller nord for Faxe Allé hvor afstanden til boliger er større. Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog.

 

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer, der overstiger hvad der er muligt med den gældende planlægning (lokalplan 100-57).

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

•at forslag til lokalplan 100-64, med tilhørende miljøvurdering, sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Til den videre behandling vedlægges gældende lokalplan 100-57.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 152. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte

Sagsnr: 01.02.15-P16-2-17 Sagsansvarlig: Sandra Desirée Nørfort

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for blandet bolig og erhverv ved Roholte

Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide deres aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion. Området er allerede lokalplanlagt, men der skal udarbejdes et nyt plangrundlag der rummer andre erhverv end skoledrift.

 

Planområdet (lokalplan 400-26) ligger i landzonen og er i Faxe Kommuneplan 2013 udpeget som kystnærhedszone, særligt værdifuldt landbrugsområde og en del af det større sammenhængende landskab ”Kystlandet”.

 

Lokalplanområdet ved den tidligere Roholte Efterskole har i dag ikke en tilhørende kommuneplanramme. Området hørte oprindeligt til samme ramme som resten af landsbyen Roholte, hvorved området var udlagt til blandet bolig og erhverv. Ved sidste revision af Faxe Kommunes Kommuneplan i 2013 blev kommuneplanrammen for Roholte gjort mindre. I den forbindelse blev der ikke lavet en ny kommuneplanramme for området ved Roholte Efterskole. Kommuneplantillæg nr. 18 er derfor udarbejdet med det formål igen at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan 400-26 og kommuneplanen, og udlægger igen området til blandet bolig og erhverv. 

 

Det nye rammeområde Å-BE22 fastsætter samme overordnede rammer for bebyggelse som da der sidst eksisterede en kommuneplanramme for området.

 

Forslag til tillæg nr. 18 sendes i otte ugers offentlig høring i december 2017 til februar 2018.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 400-26 og kommuneplantillæg nr. 18, er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 400-26 og kommuneplantillæg nr. 18.

 • Det vurderes at produktionen, selvom der arbejdes med fedstoffer og konservering, foregår på et så begrænset, lokalt og kontrolleret niveau, at produktionen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 • Kommuneplantillægget fastsætter de samme rammer som tidligere har været gældende for området, ved at udlægge det til blandet bolig og erhverv.
 • Muligheden for placering af ny bebyggelse udvides kun i begrænset omfang i lokalplanen og i en retning, hvor nye bygninger kommer længere væk fra vejen, kysten og naboer. Der åbnes ikke op for større bebyggelse end hvad der er muligt i dag.
 • De anvendelsesmæssige ændringer i lokalplanområdet, hvormed området kan benyttes til erhverv i form af storkøkken vurderes at kunne gennemføres på en måde, så de vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes.
 • Der er ikke væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod kommuneplantillægget eller lokalplanen.
 • Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at et gennembrud på 25 meter af et beskyttet jorddige kan tillades uden af digets kulturhistoriske værdi forringes væsentligt.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 153. Godkendelse af forslag til lokalplan 400-26 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-17 Sagsansvarlig: Sandra Desirée Nørfort

Sagsfremstilling

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide deres aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion.

 

Området er i dag lokalplanlagt ved lokalplan 400-20, der fastsætter områdets anvendelse til skoledrift. Med den nye lokalplan udvides områdets anvendelsesmuligheder, så det også omfatter andre erhverv end skoledrift. Herunder bliver følgende tilladt: Kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder inden for sundhed og pleje, skole, kursusvirksomhed, cateringvirksomhed, café, restaurant, udlejning af værelser, institutioner, foreningsaktiviteter, fritids- og kulturformål og offentlige formål. Samtidig erstattes byggefeltet fra den tidligere plan med byggelinjer. Således bliver det muligt at rykke ny bebyggelse om bag den eksisterende og længere væk fra kysten og naboer.

 

På grund af et beskyttet jorddige ved ejendommens nordlige matrikelgrænse, kan bygningerne ikke flyttes helt om bag den eksisterende bebyggelse. Diget vurderes hverken at have landskabelig eller biologisk betydning. Til gengæld har det en kulturhistorisk betydning som et af de oprindelige diger fra stjerneudskiftningen af Roholte landsby. Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at der kan tillades et gennembrud på op til 25 meter i diget, da gennembruddet foretages i digets ende længst fra Roholte landsby. Herved sløres den overordnede udskiftningsstruktur kun minimalt.

 

Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Afgrænsningen ændres mod nord i forhold til den nuværende lokalplan for området, således at et større markareal ikke længere er omfattet. Arealet var udlagt til boldbaner og have til Roholte Efterskole, men blev aldrig taget i brug til dette formål. Da området både nu og i fremtiden dyrkes landbrugsmæssigt, er planlægning for arealet ikke længere relevant.

 

Ud over at omfatte Madsynergis matrikel omfatter lokalplanen også to beboelsesejendomme. Disse vil få samme muligheder som i den eksisterende lokalplan for området.

 

Med lokalplanen tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etablering af en ca. 1.300 m2 tilbygning bag Madsynergis eksisterende bygning. Vedtagelse af lokalplanen vil derfor erstatte landzonetilladelse til denne tilbygning.

 

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser for blandt andet bebyggelse, støj, lugt, vejforhold og tekniske anlæg. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan området udbygges efter disse bestemmelser.

 

Forslag til lokalplan 400-26 sendes i otte ugers offentlig høring i december 2017 til februar 2018.

 

Screening i henhold til lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 400-26 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 400-26. Begrundelsen er at:

 • Det vurderes at produktionen, selvom der arbejdes med fedstoffer og konservering, foregår på et så begrænset, lokalt og kontrolleret niveau, at produktionen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 • Kommuneplantillægget fastsætter de samme rammer som tidligere har været gældende for området, ved at udlægge det til blandet bolig og erhverv.
 • Muligheden for placering af ny bebyggelse udvides kun i begrænset omfang i lokalplanen og i en retning, hvor nye bygninger kommer længere væk fra vejen, kysten og naboer. Der åbnes ikke op for større bebyggelse end hvad der er muligt i dag.
 • De anvendelsesmæssige ændringer i lokalplanområdet, hvormed området kan benyttes til erhverv i form af storkøkken vurderes at kunne gennemføres på en måde, så de vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes.
 • Der er ikke væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod kommuneplantillægget eller lokalplanen.
 • Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at et gennembrud på 25 meter af et beskyttet jorddige kan tillades uden af digets kulturhistoriske værdi forringes væsentligt.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Økonomi

 Planen har inden budgetmæssige konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at lokalplan 400-26 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 154. Rammeaftale for Ensemble Storstrøm 2018-2020

Sagsnr: 20.03.05-Ø40-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Den nuværende rammeaftale mellem Statens Kunstfond, de 5 tilskudskommuner og Ensemble Storstrøm om finansering af ensemblets drift og aktiviteter udløber med udgangen af 2017. Der er udarbejdet nye aftaler om ensemblets drift mv. for perioden 2018-2020. Rammeaftale og samarbejdsaftale foreligger nu til godkendelse i aftalekommunerne: Lolland, Guldborgsund, Vorderingborg, Næstved og Faxe kommuner.

 

Aftalerne indgåes dels mellem Ensemble Storstrøm, tilskudskommunerne og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, dels mellem Ensemble Storstrøm og kommunerne indbyrdes. Aftalerne er beskrevet i to vedlagte aftaledokumenter:

 

Ad. 1. Rammeaftale 2018-2020 for Ensemble Storstrøm

Rammeaftalen beskriver det aftalte grundlag for Ensemblets strategi og økonomi og de politiske og økonomiske forudsætninger, der findes på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Ensemblets virksomhed i aftaleperioden. Det bemærkes, rammeaftaleperioden denne gang er 3 årig, modsat forrige periode, der var 4 årig. Dette sker efter ønske fra alle landets basisensembler, for at undgå at aftaleperiodens ophør falder sammen med et kommunalvalg. Ensemblet har i samarbejde med aftalekommunerne, udarbejdet en strategi 2018-2020 for ensemblet, der præciserer udmøntningen af rammeaftalen. Strategien beskriver ensemblets bidrag til at opfylde de overordnede målsætninger gennem resultatmål og nøgletal. Foruden rammeaftalen er strategien vedlagt.

 

Ad.2. Samarbejdsaftale mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe

Samarbejdsaftalen regulerer ensemblets virksomhed i forhold til de enkelte kommuner. Det skal bemærkes, at med denne nye aftale bliver Storstrøms Symfoniorkesters aktiviteter organisatorisk og økonomisk lagt ind under Ensemblets administration. Symfoniorkestret bliver allerede nu administreret af ensemblet. På grund af orkestrets spinkle økonomiske grundlag, er det nødvendigt, at sikre en mere smidig praksis og bedre udnyttelse af ressourcerne - ved at nedlægge orkestret som en selvstændig juridisk enhed.

 

Økonomi

Statens Kunstfonds Musikudvalg fastsætter på baggrund af årlige bevillingslove, Statens driftstilskud. Det udgør i aftaleperioden årligt 4.765.800 kr. (2017 niveau). Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt 2.561.926 (2017 niveau). Faxe Kommunes samlede tilskud udgør årligt 180.578 kr. Tilskuddet er dækket af afsatte midler i budgettet. En komplet økonomisk finanseringsplan for alle samarbejdspartnere er vedlagt.

 

Ensemblets opgaver i Faxe kommune i aftaleperioden

Med en ny rammeaftale for 2018-2021 fortsætter ensemblet udviklingen af aktiviteterne omkring den klassiske musik i Faxe kommune på et højt professionelt niveau. Ensemblet er et kulturelt fyrtårn og fortsætter deres kammermusikkoncerter ofte i samarbejde med lokale aktører fx. kirkerne, Faxe Kunst- og musikforening samt udendørs koncerter, igennem en årrække "Opera i det fri" på Gisselfeld Kloster. Ensemblet støtter, i samarbejde med administrationen, udviklingen i de lokale klassiske musikmiljøer, Musikskolen, MGK, folkeskolerne (fx. musikprojektet - "besæt skolerne") samt udvikling af nye målgrupper, musikformer og formidling med afsæt i Faxe kommunes Kultur- og fritidspolitik samt efter behov og ønsker i øvrigt.

 

I den kommende rammeaftale for 2018-2020 modtager Faxe Kommune årligt 6 koncerter, hvoraf de to er målrettet børn og unge samt en årlig symfoniorkesterkoncert. Den nye rammeaftale forpligter den enkelte kommune til at stille en medarbejder til rådighed ift. formidling af ensemblets tilbud samt til at sikre at ensemblets formål udvikles og udnyttes gennem pædagogiske og involverede aktiviteter i den enkelte kommune. Øvrige aktører kan mod betaling og efter aftale købe ensemblet til at spille koncert i de dage hvor ensemblet ikke er optaget.

Da aftalen er en del af Erhvervs- og Kulturudvalgets portefølje, forelægges de nye aftaler alene til Erhvervs- og Kulturudvalgets godkendlese, idet aftaleforholdene samlet set ikke ændres.

 

Lovgrundlag

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Ingen økonmiske konsekvenser, idet tilskuddet dækkes af afsatte midler i aftaleperioden. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 • rammeaftale 2018-2020 for Ensemble Storstrøm godkendes
 • samarbejdsaftale mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner og Ensemble Storstrøm om driften af ensemblet for perioden 2018-2020 godkendes

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 155. Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 04.04.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til fritidsbrugere" med et rådighedsbeløb på 2.534.486 kr.

 

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørs anlæg), samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder.

 

Der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen fra foreningerne. (Godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget maj 2013).

 Folkeoplysningsudvalget inddrages i særlige prioriteringsspørgsmål og orienteres i øvrigt om puljens disponering.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 2.534.486 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 2.534.486 kr. frigives

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 156. Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 20.10.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til forsamlingshuse" med et rådighedsbeløb på 218.265 kr.

 

Puljen uddeles efter ansøgning fra forsamlingshusene, hvor der kan søges støtte til anlægsopgaver i form af støtte af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver. Retningslinjer for ansøgning er godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget marts 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 218.265 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 218.265 kr. frigives

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 157. Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 04.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til anlæg af crossfit anlæg, skater- og mountainbikebaner" med et rådighedsbeløb på 1.010.676 kr.

Formålet med puljen er, at der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterbaner og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg.

Tanken er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserede bevægelses- og idrætsaktivitet i kommunen. Anlæggene kan også anvendes af foreninger og klubber i kommunen.

Anlæggene placeres på kommunale arealer ved samlingssteder, herunder skoler, haller og naturområder. Placering på private arealer, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, kan også komme på tale.

Anlæggene etableres forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering, og i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og andre relevante.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 1.010.676 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 1.010.676 kr. frigives

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 158. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Status på fundraising vedr. kunstnerisk udsmykning (Sub Mari) af rundkørslen i Faxe

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde i april 2017 blev det besluttet at give en status på fundraising vedr. Sub Mari til mødet i november 2017. Administrationen har siden søgt adskillige fonde om støtte til honorar til de udpeget kunstnere hhv. Lena Ignestam & Carina Zunino. 6 fonde har indtil nu givet afslag, hvor af den ene, finder projektet interessant. Oversigt er vedlagt. Som anført på mødet i april, er det fortsat administrationens vurdering, at det kan tage op til et år at søge fonde og bruge mulige tilsagn om tilskud aktivt i efterfølgende ansøgninger. Dette er også metoden og rådet fra professionelle fundraisere. Administrationen har netop modtaget afslag fra Statens Kunstfond om tilskud til honorarstøtte. Administrationen vil kontakte Statens Kunstfond, med henblik på at undersøge baggrunden for afslaget, idet Statens Kunstfond tidligere har udmeldt at de gerne støtter honorar til kunstnere, der i forvejen er udpeget til kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum.

 

Ændring af Haslev Kulturgruppes vedtægter

Kulturhusforeningen i Haslev ønsker at ændre deres vedtægter og navn efter deres generalforsamling i april 2017. Ændring i vedtægterne skal godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget. Vedtægtsændringerne blev behandlet på udvalgets maj-møde. Forslaget blev ikke godkendt, idet der i det fremsendte forslag ikke var tilstrækkelig konsekvensrettet, så der var tvivl om Kulturgruppens formål og organisering. Administrationen har sendt anmodningen om vedtægtsændringer retur til gruppen. Formanden for Kulturgruppens bestyrelse bekræfter af de fortsat arbejder med sagen og har meddelt administrationen, at de ønsker en foreningsstruktur uden direkte medlemsskab og kontingent. Når bestyrelsen har opnået enighed, fremsendes nyt vedtægtsforslag til godkendelse.

 

Frivilligt Samråd

Samrådet afholdt første møde den 23. oktober og valgte da Johnny Andersen som formand og Dorte Nybjerg som næstformand. Samrådet mødes også den 13. december for at afrunde drøftelser af de anbefalinger som Erhvervs- og kulturudvalget har bedt Samrådet se på og færdiggøre input til en kommende frivillighedskonference. Efter kommunevalget og valg til folkeoplysningsudvalget udpeges et nyt Frivilligt Samråd.

 

Forskningsprojektet: "Fremtidens faciliteter"

Faxe Kommune deltager i ovenstående projekt i et samarbejde med Syddansk Universitet, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) samt 23 andre kommuner. Projektets formål  er at undersøge idrætsfaciliteternes kvalitet, styring, ledelse, økonomi mv. og komme med anbefalinger til, hvordan idrætsanlæggenes drift og funktion kan optimeres.

I marts i år blev der lavet en større undersøgelse af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredsheden i 11 idrætsanlæg i Faxe Kommune. Registreringen blev foretaget ved hjælp af spørgeskemaer og fysisk tælling af personer i en hel uge i tidsrummet kl. 16-22. Administrationen har netop modtaget en opsamling på denne undersøgelse. På tværs af alle idrætsanlæg er der forskelle på booking, udnyttelse og fremmøde - læs alle bookede tider bruges ikke. Der er tillige forskelle på brugernes tilfredshedssvar gående på hhv. faciliteterne, personale, aktiviteter og oplevelser i øvrigt. Der skal nu arbejdes videre med projektet og resultaterne. De indgår i det samlede projekt, som forventes færdig medio/ultimo 2018. Den næste fase i projektet er en kortlægning af idrætsanlæggenes fysiske tilstand. Kortlægningen forventes afsluttet inden jul.

 

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem til 1. februar 2018. (oversigten mangler at blive vedlagt, afventer evt. input fra Musikskolen og biblioteket)

 

Oversigt over Mødesteds- og Kulturpuljen

Vedlagt er en oversigt over forbrug af Mødesteds- og Kulturpuljen for 2017.

 

Regional Kulturkonference udsat

Kulturregion Storstrøms annoncerede kulturkonference om natur-og kulturarv er udsat fra ultimo november 2017 til foråret 2018. Den nye politiske styregruppe, der tiltræder efter kommunevalget beslutter nærmere herom.

 

Ansøgning til byfornyelsens forsøgspulje 2017

Der er den 1. november 2017 indsendt ansøgning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2017. Tilskud kan søges til byer med færre end 10.000 indbyggere. Der er søgt om 4 mio. kr. til etablering af landsbypartnerskab og etablering af byrum i Faxe Ladeplads bymidte (se bilag). Der forventes svar  fra ministeriet omkring årsskiftet. 

 

Indvielse af byfornyelsesprojekt i Haslev den 24. november 2017

Økonomi

 Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 27. november 2017

Taget til efterretning.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 159. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen160. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-18-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen161. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-22-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen162. Ændring af alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-23-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarson
Michael Christensen