Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 28. august 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 28-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 28. august 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


101. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

 Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 102. Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 01.02.05-P15-1-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i februar. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

Det vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer igangværende planer/projekter, der er under udarbejdelse.
 • Lys blå farver markerer igangværende planer/projekter, der er under opstart/projektafklaring.
 • Øvrige opgaver er planer/projekter, der endnu ikke er igangsat.

 

Nye planer på listen er:

 • Revision af lokalplan 1000-51 for et erhvervsområde ved Sydmotorvejen
 • Ny lokalplan for Royal Unibrew
 • Lokalplan for Boligområde ved Troelstrup Bækvej  i Haslev – 2. etape
 • Lokalplan for Grøndalsgrunden i Haslev

 

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at prioritering af planer godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt, idet oversigten opdateres og forelægges senere i dette halvår.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 103. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-17 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget til offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017.

 

I høringsperioden har erhvervsministeriet rettet henvendelse angående mangelfuld indberetning af kommuneplanrammer i PlansystemDK. På baggrund af henvendelsen blev fejlen rettet og høringsperioden forlænget til den 21. juli 2017. Kommuneplantillæg nr. 1 har således været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2107 til den 21. juli 2017.

 

Der er ikke indkommet yderligere høringssvar i høringsperioden.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 104. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-80 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.05-P16-24587-11 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby har været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & miljø har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • Konkeret problematik vedrørende udlæg af fazadezone
 • De generelle trafikale problemstillinger i Haslev midtby
 • Konkret problematik vedrørende bevaring af bygninger i blank mur
 • Arbejder omkring Banedanmarks arealer omkring jernbanen

 

Desuden indkom et høringssvar med tilkendegivelse af, hvor vigtigt det er at midtbyen bevarer det præg af gammel stationsby, som mange af bygningerne stadig bidrager til.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

 

På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af lokalplanen foreslås det, at der foretages en række ændringer. Begrundelser for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftede Hvidbog. Ændringer og præciseringer fremgår desuden af vedhæftede rettelsesblad.

 

 

Baggrund

Lokalplan 500-80 er udabrejdet på baggrund af bystrategi Haslev 2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet besluttede at udarbejde en ny lokalplan for Haslev midtby.

Formålet med lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv, byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og at erstatte ældre utidssvarende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier skal sikres. Dette gøres blandt andet ved at:

 • Koncentrere lokalisering af butikker
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvsværdierne
 • Forenkle parkeringsreglerne
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i tilknytning til stationen
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og byggestile

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 

 1. Lokalplan 500-80 vedtages endeligt med ændringer som fremgår nedenfor og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen.
  1. Grænsen mellem delområde C 1 og C3 ændres, så området omkring posthuset flyttes til C3 og bebyggelsesprocenten derved hæves til 100 %. § 2.3 og kortbilag 1 og 3 rettes.
  2. § 7.3.4, 7.4.8 og 7.5.2 rettes, så den maksimale facadehøjde i centerområderne ændres fra 7,5 meter til 9 meter.
  3. § 7.4.11 rettes, så den maksimale facadehøjde på bag- og sidehuse i delområde C", C3 og C4 ændres fra 5 meter til 6,2 meter.
  4. Facadezoner fjernes på ejendomme, hvor bebyggelsen ikke orienterer sig mod pågældende vej, samt på matr. 1 ps.
  5. At bebyggelse langs med Vestergade skal placeres med facaden i vejskal på hele vejens strækning.
  6. § 7.3.1 rettes, så bebyggelsesprocenten i delområde C1 ændres fra 60 % til 75 %.
  7. § 8.1.3 og 8.2.3 rettes, så bestemmelser om mål på sprosser og karme i forbindelse med udskiftning af vinduer til termovinduer udgår.
  8. § 5.3 præcisering af, at parkering som udgangspunkt skal udlægges på egen grund.
  9. § 7.4.3 præcisering af, at byrådet kan tillade bebyggelsesprocenten forøget, når der er tale om etablering af hovedhuse på hjørnegrunde.
  10. § 7.4.6 rettes, det præciseres, at forhuse skal være opført før, eller senest samtidig med bag- og sidehuse.
  11. § 7.4.7 rettes, præcisering af, at det kun er på Vestergade og Jernbanegade, der ikke må opføres altaner ud mod vejen.
  12. § 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.5.1 og 8.6.1 præcisering af, at blank mur som hovedregel skal bevares.
  13. § 8.4.1 tilføjelse af at blank mur som hovedregel skal bevares.
  14. § 9.3.5 og 9.3.7 bestemmelser om skiltning præciseres i forhold til opstilling af pylon ved dagligvarebutikker og belysning af skilte.
  15. Ny § 13.3, tilføjelse af, at parkering og udendørs opholdsarealer skal være opført inden ibrugtagning.

 

 1. Tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelse af lokalplanens redegørelse, kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.

 

 1. Lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.

 

 1. At der gives tilladelse til, at pudse facaden på ejendommen beliggende Nygade 19.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 105. Orientering om status på områdefornyelse i Haslev

Sagsnr: 01.11.20-A00-1-15 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

De tre anlægsprojekter under områdefornyelsen i Haslev, Nyindretning i Jernbanegade, Multiplads og Passager i Nørregade har været i udbud, og der er indgået kontrakter med entreprenør. Gennemførelsen af projekterne er igangsat. Alt forløber efter den fastlagte tidsplan med afslutning i oktober 2017.

 

Det har i forbindelse med udbuddet været nødvendigt med besparelser på såvel Multiplads, som Passager. Det er prioriteret, at få udført de grundlæggende arbejder i projekterne. Derfor har det været nødvendigt, at tage de interaktive byrumsinstallationer med fortællemøbel og lyspassage ud af projektet for passagerne. Økonomien i det samlede projekt er meget stram. Dette skyldes det generelle opsving, som har betydet, at priserne her 2017 ligger højere end i 2015.

For at få økonomien til at hænge sammen er der gennemført en omplacering af overskydende midler fra de øvrige indsatser i den samlede områdefornyelse, jf. vedhæftede budget af den 6. juni 2017. De budgetmæssige omplaceringer er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 7. juni 2017.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 106. Borgerinddragelse om pladsen ved Gefion og bymidten i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.11.00-K04-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Hovedgaden 35 (Gefionbygningen) og 37 er nu nedrevet og der er sået græs på arealet. Der er afsat midler til Gefionområdet og der skal derfor tages stilling til den videre proces omkring udviklingen af området.

Inden sommerferien holdt Liv i Ladepladsen et borgermøde om den fremtidige anvendelse af Gefionområdet/det centrale byområde i Faxe Ladeplads. Drøftelserne er samlet i et referat fra mødet og indgår i den vedhæftede idékatalog. Fælles betragtninger fra alle arbejdsgrupperne er: At der er behov for en helhedsplan/masterplan for hele Faxe Ladeplads. Gefionområdet skal være et samlingssted og der skal være mulighed for aktiviteter og rummet skal signalere, at vi er ved havet.

Oplægget blev præsenteret og drøftet på et efterfølgende dialogmøde i regi af Forkantprojektet og hermed videregivet til Faxe Kommune. På dialgmødet var der primært fokus på hvilke aktiviteter der mangler i Faxe Ladeplads og debat om, hvorvidt de kunne placeres på Gefionpladsen. I mødet deltog interesserede borgere og foreninger og en gruppe fra Faxe Ladeplads skate crew, sidstnævnte har efterfølgende indsendt et konkret forslag til indretning af pladsen med blandt andet skatervenlige belægninger.

Endvidere er der indkommet enkelte synspunkter fra borgere i lokalområdet. Alt materialet er samlet i idékataloget.

Opsamlende synes der at være et ønske om, at pladsen bør omdannes til byens mødested og ikke umiddelbart bebygges igen.

Center for Plan & Miljø foreslår, at efteråret afsættes til en uddybende borgerinddragelsesproces faciliteret af ekstern rådgiver, med det mål at få defineret ønsker til en helhedsplan og udarbejdelse af et konkret skitseprojekt for den centrale del af Faxe Ladeplads. Det foreslås, at alle interesserede inviteres til at deltage ved annoncering i relevante medier. Endvidere foreslås det, at ejere og beboere i nærområdet inviteres med i processen via brev.

Faxe Kommune ejer flere arealer i tilknytning til Gefinområdet, ligesom Coop, der ejere den tidlige brugs kunne have interesse for at medvirke til at udvikle scenarier for deres ejendomme i sammenhæng med de kommunale arealer. Kommunens arealer grænser ligeledes op til Faxe Hylleholt boligforenings bebyggelse ved Favrbyvej, her kunne der muligvis også skabes nye sammehænge i det centrale byområde.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017, som kunne være relevant at søge til et projekt i Faxe Ladeplads. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer. Projekterne skal være bundet op på en konkret, fysisk indsats, hvor både nye idéer til organisering og medfinansiering samt den fysiske indretning afprøves. Der gives støtte med op til 100 % og puljen er forbeholdt byer og områder med under 10.000 indbyggere. Ansøgningsfrist er 1. november 2017

Forinden processen igangsættes bør det drøftes, om der skal fastsættes kriterier for borgernes mulige indflydelse, eller om der skal lægges op til en helt åben proces. 

Cernter for Plan & Miljø foreslår at Erhvervs- og Kulturudvalget fremkommer med eventuelle politiske ønsker/ kriterier for områdets fremtidige anvendelse, således at det kan indgå i forudsætningerne for den fremadrettede borgerinddragelse. Når der foreligger et skitseprojekt for Gefionpladsen/bymidten i Faxe Ladeplads overdrages projektet til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

 ingen budgetmæssige konsekvenser, da midler til Gefionpladsen er afsat i budgettet.

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

At sagen drøftes

At der fastsættes eventuelle kriterier og politiske ønsker som skal indgå i den forestående borgerinddragelsesproces

At områdets afgrænsning fastlægges i processen

At muligheden for at ansøge byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 undersøges i processen

At der udarbejdes skitseprojekt for Gefionpladsen/bymidten i Faxe Ladeplads i samarbejde med alle interesserede, som efterfølgende behandles politisk

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt med følgende bemærkninger:

·         Projektet skal forholde sig til nærområderne herunder sammenhæng til lokal boligforening

·         Aktiviteter skal ind tænke alle byens borgere – ikke kun unge eller grupper med specielle interesser

·         Det skal være midlertidigt men gerne i en længere årrække, op til 10 år

·         Administrationen skal søge trafikstyrelsens pulje

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 107. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1% pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1% og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet 6,2 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris og Lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,6 mio. kr.

Områdets 1% pulje indeholder 2,9 mio. kr., som ikke er frigivet. Områdets Pris- og lønfremskrivningspulje indeholdt samlet 3,3 mio. kr. Puljen er opgjort pr. 30. juni, hvor der er frigivet 2,4 mio. kr. og der er tilbageholdt 0,9 mio. kr. Det reelle merforbrug er herefter på ca. 5,2 mio. kr. Samlet set bemærkes det, at området er præget af merforbrug. Problemet med merforbrug er påpeget overfor området.

Merforbruget skyldes primært vidtgående specialpædagogiske tilbud (5,2 mio. kr.). Efter en ny gennemgang af budgettet er der konstateret en teknisk fejl, der nedbringer beløbet med 0,5 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Budgettet på området er lagt ud fra en vurdering af det forventede forbrug i tidligere år. Årsagen til merforbruget er primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdsstedet og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn og Ungeområdet.

Merforbruget skyldes desuden "Privat- og efterskoler" (2,1 mio. kr.). Årsagen er at antallet af efterskoleelever har været stigende. Samtidig er antallet af elever der har søgt privatskole steget med ca. 30 procent og resulteret i en merudgift.

Endvidere har området en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug på modtageundervisning er udtryk for de faktiske afholdte udgifter til varetagelse af undervisningen. Uddannelsesudvalget er af centerchefen løbende orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært vedrører Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Der er for centeret 1,8 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Centeret konstaterer, at tilgangen til opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger er stærkt stigende.

For Center for Børn & Undervisnings del af udvalget forventes merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen i samarbejde med Centeret udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er dog ca. 1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket umiddelbart kunne signalere et forventet merforbrug.

En del af PL-puljemidlerne frigives til området, som herefter forventes at overholde det samlede budget.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 0,3 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger samlet ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

For Center for Sundhed & Pleje er der mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen, som delvis frigives inden næste budgetopfølgning. Der forventes merudgifter til udekørende personale, mens der ventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. SOSU-elever.

Merforbruget på Center for Familie, Social & Beskæftigelse udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud. Herudover er der mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 32,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter vedrørende kommunale beskæftigelsestilbud. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob +55 år. Der er siden sidste budgetopfølgning pr. 31.3. foretaget større budgetmæssige omplaceringer mellem funktionerne i udvalgets område.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1%-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger er vedhæftet som bilag

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1%-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 • At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 108. Årsberetning 2016 - Faxe Kommunes Arkiver

Sagsnr: 19.02.00-K07-3-16 Sagsansvarlig: Marianne Rimmen Raasted

Sagsfremstilling

Årsberetningen fra Faxe Kommunes Arkiver er omdrejningspunktet for denne sag. Hovedpunkter fra beretningen (bilag) er opsummeret nedenfor.

 

I Faxe Kommunes Arkiver er der i 2016 blevet arbejdet målrettet med kerneopgaver, der traditionelt hører et moderne, professionelt arkiv til:

 

 • Tilgængeliggørelse og formidling
 • Indsamling og modtagelse
 • Kortlægning og registrering
 • Digitalisering og bevaring

 

Faxe Kommune skal sikre, at den rette dokumentation for kommunens virke bevares for eftertiden og kan stilles til rådighed efter arkivlovens regler for tilgængelighed.
Faxe Kommunes Arkiver er repræsenteret i SAJ-gruppen, der på tværs af den kommunale organisation arbejder med udfordringer og opgaver med
SBSYS, arkivering og journalisering.

Arbejdet med aflevering og modtagelse af lovpligtige arkiveringsversioner af it-systemer fra Faxe Kommunes driftsområder adskiller sig fra arbejdsopgaverne ved aflevering og modtagelse af papirarkivalier.

 

I 2016 har vi med både overordnede specialoplæg og konkrete, praktiske forløb vejledt flere centerområder om deres andel og indsats i forbindelse med kommunens arkivering.

Ansvaret for aflevering af arkiveringsversioner tilhører det kommunale regi, som benytter systemet. Faxe Kommunes Arkiver er med i hele processen, dels som rådgiver ved et afleveringsprojekts forberedelse, som sparringspartner og tovholder under projektets produktion og som godkendende myndighed i forbindelse med test og modtagelse.

Generelt er arkivets samarbejde med Faxe Kommunes centre og institutioner i 2016 intensiveret om den arkivforpligtelse, der falder indenfor arkivlovens rammer.

 

Borgerrettede tilbud og aktiviteter har præget årets formidling fra Faxe Kommunes Arkiver, hvor faglig kvalitet og effektiv udnyttelse af ressourcer er et stadigt fokuspunkt.

Blandt årets mange forskellige projekter er for eksempel lokalekilder.dk, som vi har videreudviklet med skræddersyede undervisningstilbud til grundskolens udskoling og gymnasier. På lokalekilder.dk findes udvalgte digitaliserede dokumenter om lokale beslutninger og begivenheder under 2. verdenskrig. Materialet stammer både fra kommunearkiv- og privatarkivdelen i Faxe Kommunes Arkiver.

 

Forudsætning for at kunne formidle de mange spændende sammenhænge mellem privat og kommunal lokalhistorie er, at det store materiale, som løbende afleveres i Faxe Kommunes Arkiver, både fra kommunens borgere og fra kommunens institutioner med arkivpligt, bliver registreret.

Registrering er en vigtig, men tidskrævende opgave, som vi i Faxe Kommunes Arkiver må prioritere højt både for at tilgængeliggøre nye afleveringer og indhente tidligere tiders registreringsefterslæb.

 

Faxe Kommunes Arkiver er en arbejdsplads med en varieret og stor arbejdsbyrde og et velfungerende arbejdsmiljø, hvor ansatte og frivillige medarbejdere i fællesskab arbejder med et samskabende engagement.

Lovgrundlag

Arkivloven

Økonomi

 Ingen konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller:

 

 • at årsberetning 2016 fra Faxe Kommunes Arkiver tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 109. Udviklingsplan 2018 - 2021 - Faxe Kommunes Arkiver

Sagsnr: 19.02.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Marianne Rimmen Raasted

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Arkiver er en kulturinstitution med dobbelt fokus:

 

1. et kulturtilbud med borgerrettede aktiviteter

2. modtagende myndighed for kommunens arkivforpligtelse

 

Faxe Kommunes Arkiver sikrer dokumentation af kommunens praksis, udvikling og historie.

Kerneopgaverne omfatter indsamling og modtagelse, kortlægning og registrering, digitalisering og bevaring samt tilgængeliggørelse og formidling af dokumentation og sammenhænge, der afspejler det levede liv og det lokale særkende i Faxe Kommune.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget har i 2014 behandlet den nuværende arbejds- og udviklingsplan for Faxe Kommunes Arkiver.
Planen, der udløber i 2017, har som overordnet tema haft konsolidering og udnyttelse af, at kommunearkiv og privatarkiv er samlet i én enhed i Faxe Kommune.
Den løbende konkretisering af planen har kunnet følges i årsberetninger fra Faxe Kommunes Arkiver, og status er, at det er lykkedes at udnytte den synergieffekt, som samlingen af arkivfunktionerne har skabt. Det har været en god forudsætning for, at de to ovennævnte fokuspunkter i dag er velintegrerede i arbejdet med kerneopgaverne.
Faxe Kommunes Arkiver er en attraktiv arbejdsplads for ansatte og ulønnede medarbejdere, og Faxe Kommunes Arkiver er en aktiv samarbejdspartner for kommunens øvrige organisation, der har arkiveringsforpligtelse.

 

Som ny ramme om det daglige arbejde i Faxe Kommunes Arkiver er der behov for en ny udviklingsplan, der i en samlet periode, 2018-2021, både drejer sig om videreudvikling på de nævnte arbejdsområder og med et nyt overordnet tema kan sætte et særligt - og øget - fokus på sikkerhed, digitalisering og samarbejde.

 

Arbejdsplanen beskriver i en udviklingsplan med bilag de forventede indsatser i perioden 2018 - 2021 vedrørende:

 

 • tilgængeliggørelse og formidling
 • indsamling og modtagelse
 • kortlægning og registrering
 • digitalisering og bevaring
 • Faxe Kommunes Arkiver som arbejdsplads

Lovgrundlag

Arkivloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

 

 • at Faxe Kommunes Arkivers udviklingsplan 2018-2021 godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 110. Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017

Sagsnr: 19.03.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

For at sikre at danske statsanerkendte museer lever op til en række kvalitetskrav for at modtage statstilskud, gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen løbende kvalitetsvurderinger af danske museer. Denne sag handler om kvalitetsvurdering 2017 af Østsjællands Museum, idet vurderingen fra Slots- og Kulturstyrelsen nu foreligger i en endelig rapport.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget er tidligere orienteret om at der den 18. maj 2017 blev gennemført et besøg på Østsjællands Museums afdelinger og magasiner af repræsentanter for Styrelsen. I besøgsrunden og et efterfølgende møde samme dag deltog også repræsentanter for tilskudskommunerne, Stevns og Faxe Kommune.

 

Kvalitetsvurderingen 2017 er en opfølgning på den seneste vurdering af Museet, der blev foretaget i oktober 2013 og Museets udvikling siden da. I efteråret 2013 var den samlede kvalittetsvurdering af Østsjællands Museum: "meget tilfredsstillende". Denne gang er Styrelsens samlede vurdering: "tilfredsstillende".

 

I kvalitetsvurderingerne indgår en række fokusområder. Det drejer sig om en gennemgang og nærmere vurdering af følgende forhold:

 

 • Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse
 • Ressourcegrundlag
 • Forskning
 • Formidling
 • Samlingsvaretagelse samt
 • Museumslovens kapitel 8 - museets forpligtelser til at sikre bevaringsmæssige værdier i forbindelse med den fysiske planlægning, herunder lokalplaner.

Overordnet peger rapporten på udfordringer ved varetagelsen af opgaver indenfor nyere tids kulturhistorie, drift af bygninger/besøgssteder samt at få skabt ro omkring organisationen. Disse udfordringer er beskrevet i en den samlede vurdering og uddybet i mere detaljerede anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I den rapportens samlede vurdering står der blandt andet:

.....Der er dog også fortsat – og nu i yderligere grad – en udfordring i forhold til den faglige profil og opgavevaretagelse inden for nyere tids kulturhistorie – både forsknings- og formidlingsmæssigt. Museet er fortsat udfordret af en stor bygningsmasse/flere besøgssteder, hvor der endnu ikke er sket afklaring af bygningens/besøgsstedets værdi og potentiale i forhold til indsats og ressourceforbrug. Større udviklingsprojekter, bl.a. i forhold til verdensarven, udstillingshal i Højerup, modernisering af museet i Haslev mv., er fortsat ikke projekteret og finansieret.

 

.....Det er helt afgørende for museets videre udvikling og handlemuligheder samt for nært forestående nødvendige prioriteringer og beslutninger, at der hurtigst muligt, mellem museet og de to kommuner, opnås enighed og træffes endelig beslutning om, dels den overordnede retning for museets faglige arbejde, samt hvorvidt Østsjællands Museum skal arbejde hen mod en samarbejdsaftale med et andet statsanerkendt museum eller mod fortsat selvstændighed. Der bør træffes og være implementeret en række grundlæggende beslutninger om museet, som bør være håndteret, før man drøfter en eventuel samarbejdsaftale med et andet museum.

 

Denne kvalitetsvurdering og styrelsens anbefalinger er baseret på, at museet (indtil videre) forbliver et selvstændigt statsanerkendt museum. Det er styrelsens vurdering, at der er behov for at (gen)skabe ro om museet, herunder konsolidere organisationsændringer, fastansætte ny direktør, skabe rum og mulighed for, at en ny samlet ledelse – i dialog med de to kommuner – får prioriteret og gennemført nødvendige tilpasninger og tiltag for museets videre udvikling på såvel det korte som længere sigte. Dette vil kunne skabe et bedre grundlag for en eventuel senere beslutning om behovet for og merværdien ved en fusion – også for en ekstern part.

 

Museets bestyrelse er den 26. juni måned orienteret om et udkast til kvalitetsvurdering og har haft en allerførste drøftelse heraf. Her besluttede man at afholde et strategiseminar inden udgangen af august måned med henblik på drøftelse af Styrelsens anbefalinger og strategiske prioriteringer for Museets udvikling.

 

Herudover er den videre proces:

 • at Østsjællands Museum inden tre måneder skal indsende en plan for hvordan museet vil følge op på rapportens anbefalinger. Opfølgningsplanen skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Senest ét år efter styrelsens godkendelse af opfølgningsplanen skal museet indsende en etårs status på opfølgning på kvalitetsvurderingen. I tilslutning hertil afholder styrelsen og museet et møde om museets opfølgningsarbejde. Mener Slots- og Kulturstyrelsen, at opfølgningen er i god gænge, kan styrelsen erstatte mødet med et brev om, at kvalitetsvurderingsforløbet er afsluttet.

 

Administrationen indstiller at orienteringen om kvalitetsvurderingen 2017 tages til efterretning. 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

at orientering om kvalitetsvurdering 2017 vedr. Østsjællands Museum tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 111. Handleplan for biblioteker og borgerservice - status og fremadrettet

Sagsnr: 21.00.00-P22-1-17 Sagsansvarlig: Mette Heinesen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes biblioteks- og borgerservicepolitik 2016-2020 blev vedtaget primo 2016. I tilknytning til hertil blev der på Erhvervs- og Kulturudvalgets møde i januar 2016 godkendt en handleplan, inkl. en status efter ca. 1 ½ år. Her medio 2017 følger denne status på projekter og indsatser fra 2016 til første halvdel af 2017 samt forslag til fremadrettede projekter og indsatser, for sidste halvdel af 2017 samt 2018 (oversigt vedlagt). 

Handleplanen er opdelt i tre dele:

·         Indsatser/projekter i forhold til fem pejlemærker

·         Indsatser/projekter i forhold til fire tværgående processer

·         Indsatser/projekter i forhold til fem særlige målgrupper

Der er i perioden blevet arbejdet med indsatser og projekter indenfor alle pejlemærker og tværgående processer, og langt de fleste indsatser er realiseret. Grundet en omfattende organisationsændring i 2016, der har til formål at styrke organisationen, så vi kan nå i mål med politikken, har vi udskudt udbredelsen af ”intelligente mini-biblioteker” samt et projekt for at inddrage frivillige i flere af vores tilbud.

 

I de kommende år har vi især fokus på tre temaer:

1)      Ny indretning af Biblioteker & Borgerservice i både Haslev og Faxe, som har betydning for flere delmål, herunder:

·         Borgernes brug af biblioteket som mødested og opholdsrum

·         Arbejdsgange vedr. fælles betjening

·         Bedre formidling af materialer

2)      Innovation

3)      Samarbejdsprojekter/arrangementer med borgerne ud fra deres egne henvendelser

 

Udover at tage status til efterretning og godkende de fremadrettede projekter og indsatser forelår Administrationen, at næste status på handleplanen for biblioteker og borgerservice foretages ultimo 2018. Her gøres der status for anden halvdel af 2017 samt 2018. Samtidigt lægges der en plan for nye projekter og indsatser i 2019 og 2020.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,      

 • at status vedr. 2016 og første halvdel af 2017 tages til efterretning
 • at handleplanen for 2017 - 2018 godkendes
 • at næste status på handleplanen for biblioteker og borgerservice foreligger til behandling ultimo 2018

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 112. Anbefalinger fra 17-4 Udvalget for frivillighed, foreningsliv og civilsamfund - status og initiativer

Sagsnr: 27.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget havde i februar en drøftelse af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund. Udvalget godkendte ved den lejlighed de første initiativer. Det blev aftalt, at der skulle gøres status omkring sommeren 2017.

Anbefalingerne fra 17-4 Udvalget omfatter:

 

 1. At det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling i Faxe Kommune
 2. At få frivilligheden ind i folkeskolen
 3. At fortælle den gode frivillige historie
 4. At løsne den mentale afstand foreningerne imellem
 5. At frivilligheden har stor geografisk spredning
 6. At frivillighedens mangfoldighed respekteres
 7. At definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart
 8. At foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber
 9. At etablere et Frivilligcenter
 10. At etablere et Frivilligt samråd
 11. At gøre status på udviklingen i frivilligheden

 

 

Status for de 4 punkter Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte i februar :

 

 • Ad anbefaling 2: Frivillighed ind i folkeskolen

Som første skridt blev aftalt et fællesmøde mellem Erhvervs- og Kulturudvalget med frivillighed i folkeskolen som tema. Den 26. september, kl. 17.30 (i forbindelse med Uddannelsesudvalgets udvalgsmøde) forventes bekræftet som mødedato herfor på dagens udvalgsmøde. Eventuel yderligere opfølgning afventer dette møde.

 

 • Ad anbefaling 10: Afklaring af grundlag for et Frivilligt Samråd

Er sket og besluttet sat i værk på udvalgsmøde den 24. april. Der er valgt/udpeget personer til Samrådet og første møde forventes afholdt i september 2017.

 

 • Ad anbefaling 9: arbejdsgrundlag for etablering af et Frivilligcenter

Der foreligger sag til behandling på dagens udvalgsmøde, idet Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet anbefaler at der ikke etableres et FriviligCenter, men at midler hertil i stedet anvendes til en foreningskonsulent i kommunalt regi.

 

 • Ad anbefaling 3: igangsætning omkring den gode frivillige historie

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samarbejder med kommunens kommunikationsenhed om en nærmere udvikling heraf. Der foreligger ikke en samlet plan, men der er iværksat enkelte initiativer herunder et samarbejde omkring Foreningernes Dag 2017 med arbejdsoverskriften: "følelsen af Faxe - følelsen af fællesskab".

 

Herudover foreslår Administrationen:

 

 • Ad anbefaling 1: Nationalt friviligcharter som udgangspunkt

At det kommende Frivilligt Samråd (fra 2018) i samarbejde med Administationen arbejder med Charteret med henblik på en opdatering og ajourføring af Faxe kommunes stategiske ramme for frivillighed, der blev godkendt af Byrådet i maj 2013.

 

 • Ad anbefaling 11. Status på udviklingen i frivilligheden

At administrationen i samarbejde med det kommende Frivilligt Samråd gør status på et tidspunkt i løbet af 2019

 

 • Samt at det igangsatte Frivilligt Samråd får til opgave at drøfte de øvrige anbefalinger (nr 4 - nr 8) for at skabe sammenhæng i de videre initiativer. Baggrunden er, at flere af anbefalingerne i større eller mindre omfang anviser forskellige retninger for det videre arbejde, fx. i form af geografisk spredning hhv. fysisk samling af foreningsfællesskaber. Der skal meldes tilbage herom til Erhvervs- og Kulturudvalget inden udgangen af 2017.

 

Administrationen konstaterer at der hermed et taget stilling til det videre arbejde omkring alle anbefalinger fra 17-4 Udvalget om Frivillighed, Foreningsliv & Civilsamfund - hvis Erhvervs- og Kulturudvalget følger indstillingerne.

 

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 • status vedr. arbejde med anbefalinger fra 17-4 Udvalget om Frivillighed, Foreningsliv & Civilsamfund tages til efterretning
 • det igangsatte Frivilligt Samråd får til opgave at drøfte de øvrige anbefalinger (nr 4 - nr 8) for at skabe sammenhæng i de videre initiativer - og melde tilbage herom inden udgangen af 2017
 • det kommende Frivilligt Samråd (fra 2018) i samarbejde med Administationen arbejder med Det Nationale Frivillighedscharter med henblik på en opdatering og ajourføring af Faxe kommunes stategiske ramme for frivillighed og gør status (inden udgangen af 2019) på udviklingen af frivilligheden i Faxe Kommune

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 113. Frivilligcenter - Status

Sagsnr: 81.50.05-A21-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke og øge frivillige initiativer, var én af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund, at se på mulighederne for etablering af et frivilligcenter i Faxe Kommune.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat midler til opfølgning på 17-4 udvalgets arbejde, herunder etablering af et Frivilligt Samråd og bidrag til et Frivilligcenter, hvortil der skulle søges statslig støtte.

Der blev afsat hhv. i 2017: 265.000 kr., i 2018: 345.000 kr. og fra 2019: 425.000 kr./år, fordelt med:

 • 75.000 kr./år til mødeomkostninger og administrativ support til Frivilligt Samråd og
 • som kommunens bidrag til et kommende Frivilligcenter: 190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på udvalgets møde i februar 2017 at afsøge mulighederne for at etablere og drive et frivilligcenter i kommunen. Det er primært gjort ved drøftelser i Faxe Frivilligråd samt i Folkeoplysningsudvalget som repræsentanter for hhv. frivillige sociale foreninger og det brede folkeoplysende område. Drøftelserne er sket i det enkelte råd/udvalg og i fællesskab mellem rådets og udvalgets formandsskaber. I Faxe Frivilligråd har der tillige været afholdt medlemsmøde, arbejdsmøde og temadrøftelser omkring emnet.

 

Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget har drøftet fordele og ulemper i forhold til et Frivilligcenter:

 • Blandt ulemperne er nævnt, de tilbagevendende ansøgninger til Staten om tilskud og de frivillige kræfter som kræves for at etablere og drive selve organiseringen omkring et Frivilligcenter.
 • Blandt fordelene er nævnt muligheder for at støtte, udvikle og inspirere bestående frivillige foreninger og initiativer og mulighed for at hjælpe nye på vej - for alt i alt at øge omfanget af det frivillige arbejde.

Drøftelserne har ført til en fælles vurdering af, at ulemperne ved etablering af et Frivilligcenter på baggrund af parternes drøftelser, overstiger fordelene ved et selvstændigt frivilligcenter. Parterne anfører i øvrigt at man føler sig godt serviceret af Faxe Kommune.

 

I en fælles udtalelse til Erhvervs- og Kulturudvalget fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget foreslår de, at der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, og at de afsatte midler i stedet anvendes til at oprette en stilling som forenings- /frivillighedskonsulent.

 

Som arbejdsopgaver for konsulenten peger Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalg på, at en sådan funktion kan hjælpe det frivillige arbejde med at fastholde, inspirere og udvikle aktiviteter, udbygge netværk, øge samarbejdet mellem skoler og foreninger, hjælpe og støtte indvandrere og flygtninge i gang med forskellige aktiviteter samt bistå de sociale foreninger med praktiske udfordringer, herunder at finde egnede lokaler.

 

Administrationen indstiller at man følger anbefalingerne fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget. Det kræver at budgetforligets parter er enig herom, hvorfor det indstilles at ønsket om en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger samt at de afsatte midler vedr. Frivilligcenter tilføres kommunekassen.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Følges indstillingen, tilfalder de afsatte midler til et frivilligcenter kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, jf. anbefalingen fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget
 2. de afsatte midler til frivilligcenter (190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem) overføres til kommunekassen
 3. ønsket/anbefalingen om midler til en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 114. Haslev Svømmehal - vedligeholdelse

Sagsnr: 04.04.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget behandlede i januar 2017 et spørgsmål om Haslev Svømmehal kan overdrages til Haslev Hallerne. Udover en beslutning om at fastholde Haslev Svømmehal som en kommunal hal, så godkendte udvalget at der snarligt laves en plan for nødvendige udbedringer med henblik på at sikre fortsat drift i en årrække. Det er resultatet heraf, der foreligges i denne sag.

 

Center for Kultur, Friviilighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har arbejdet sammen om planen. Planen er lavet på basis af en nøje gennemgang af de bygningsgennemgange der blev foretaget som led i potentialeafklaringen, en række egne, supplerende undersøgelser af bygning, bassiner og tekniske installationer samt ikke mindst en gennemgang af de forslag som indgik i de uvildige ingeniørrapporter om Svømmehallens stand, der blev lavet i efteråret 2016.

 

Planen viser, at der er nødvendige udbedringsopgaver de næste 8 år fra 2018 - 2025 for ialt ca. 1,1 millioner kr., hvoraf de største opgaver og beløb er allerede i 2018 på ialt 430.000 kr. Herefter er der brug for ca 100.000 kr. årligt for at udføre de nødvendige opgaver.

 

Blandt de større opgaver i perioden er forhold vedr. vådrum/bassinerne, vand- og elinstallationer, nedhægte lofter, tag og vægge. Det bør nævnes at disse udbedringsopgaver ligger udover, hvad der i forvejen er indregnet i den almindelige bygningsmæssige vedligeholdelse hos Kommunale ejendomme og driftsmæssige forhold hos Haslev Svømmehal. Oversigt over vedligeholdelsesopgaver/økonomi og ingeniørfirmaet IGV's rapport er vedhæftet sagen.

 

Beløbet er ikke indeholdt i de kommunale budgetter, hverken hos Kommunale ejendomme og/eller i Svømmehallens drift. En mulighed kan være, at det godkendes at opgaver og økonomi kan indeholdes i den nuværende pulje til renovering og opgradering af faciliteter til fritidsbrugere (forudsætter dog at puljen fastholdes med en vis størrelse). Administrationen vurderer derfor at spørgsmålet bør henvises til de aktuelle budgetforhandlinger.

 

Spørgsmålet om grundlaget for en ny svømmehal vil indgå i en kommende plan for kultur- og fritidsfaciliteter med mere, som Byrådet har besluttet at der skal arbejdes med i 2018. 

 

Økonomi

Behov for ca. 1,1 million kroner (2018 - 2025). 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice & Center for Ejendomme indstiller at:

 

 • plan for nødvendige vedligeholdelsesopgaver for Haslev Svømmehal tages til efterretning
 • behovet for finansiering af vedligeholdelsesplanen overgår til de aktuelle budgetforhandlinger

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 115. Nyt medlem af Billedkunstrådet

Sagsnr: 20.04.10-A00-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Billedkunstrådet har udpeget nyt medlem til rådet, efter Kjeld Jensenius, der har ønsket at udtræde. Det nye medlem skal ligeledes godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Billedkunstrådets formål er at bidrage til synliggørelse af kunst og kunstnerisk aktiviteter i kommunen. Rådet vejleder og rådgiver iftm forskønnelse af kommunale bygninger/faciliteter, det offentlige rum, igangsætning af kunstprojekter, indkøb af kunst, flytning af eksisterende værker i det offentlige rum mv. Billedkunstrådet består jvf. deres vedtægter af 5 medlemmer.

 

Et medlem har besluttet sig for at forlade Billedkunstrådet og Rådet har herefter peget på et nyt medlem. Det er sket efter annoncering i lokalpressen, hvorefter der indkom 1 ansøgning. Rådet besluttede at pege på ansøgeren Alaya Riefenstahl, der er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. Alaya er samtidskunstner, arbejder med video, performance og scenekunst (scenografi) samt samarbejder med Musikteatret SAUM.

 

Rådet vil efter godkendelse af nyt medlem bestå af: formand Anna Manly (kunstfaglig konsulent), Lotte Tauber (næstformand), Birgit Brænder, Tine Meyer og Alaya Riefenstahl.

 

Rådet har i 2016 og dele af 2017 arbejdet med følgende:

 

 • Rådgivningsopgaver (fx. kunst i rundkørslen, skulpturpark, Haslev bymidte samt diverse ad hoc kunstprojekter)
 • Samarbejde med konsulenter omkring kunstregistreringsprojekt i det offentlige rum i Faxe Kommune
 • Medvirken til etablering af regional billedskole
 • Hjemmeside, der synliggøre rådets arbejde
 • Ved at færdiggøre årsrapport for hhv. 2016/2017 samt afregning af statslige midler for 2016/2017 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter til Billedkunstrådets arbejde i 2017/2018 finansieres via Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturpulje  

Sagen afgøres af

Erhvers- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Alaya Riefenstahl godkendes som nyt medlem af Billedkunstrådet

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 116. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Oversigt over kultur- og fritidsaktiviteter

Oversigt over kultur- og fritidsaktiviteter i efteråret 2017 er vedlagt til orientering.

 

Ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm 2018-2021

Kulturministeriet, de 5 tilskudskommuner (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe) samt Ensemble Storstrøm er ved at udarbejde en ny rammeaftale for ensemblets koncertvirksomhed for perioden 2018-2021. Formålet er fortsat at spille koncerter i tilskudskommunerne af musik af høj kunstnerisk kvalitet samt udvikle ensemblet i samarbejde med tilskudskommunerne, således at de passer ind ift. behov og ønsker. Økonomisk er udgangspunktet den samme som i den eksisterende aftaleperiode 2014-2017.

 

Afsatte midler til udendørs crossfitt mv.

I 2017 er der igangsat bygning af et større skateranlæg ved Sofiendalskolen og Haslev Svømmehal. Projektet finansieres via afsatte midler til crossfitt og parkour. Skateranlægget er lavet i samarbejde med unge skatere fra Haslev by (2 workshops), samt ETN landskabsarkitekterne, SNE Architects samt betonbowle byggerne FSR beton. Beton bowlen vil være den første i Faxe Kommune i omfang og ikke mindst kvalitet - lavet i samarbejde med de unge skatere. Skaterbowlen forventes overdraget til Faxe Kommune i løbet af september 2017. FSR beton har lavet en række anlæg rundt om i Danmark - se link: http://fsrbeton.dk/

 

Iværksættelse af teaterprojektet Volupsa (Musikteatret SAUM)

Statens Kunstfond og Erhvervs- og Kulturudvalget i Faxe Kommune har sammenlagt bevilget 500.000 kr. til udvikling og gennemførelse af teaterforestillingen Volupsa med Musikteatret SAUM. I tilknytning til forestillingen udvikles der hen over efteråret en række afledte aktiviteter. Projektet igangsættes i efteråret 2017 i samarbejde med relevante lokale interessenter. Projektet løber frem til foråret 2019, hvor der skal afrapporteres til Staten og Faxe Kommune.

 

Regnskab og rapport vedr. Rock Fossils festival på geomuseet i Faxe

Til orientering er vedlagt regnskab for projektet Rock Fossils festival, som blev afviklet på Geomuseet i Faxe i maj 2017. Udstillingen løber frem til oktober 2017.

 

Årsregnskab/rapport vedr. Storstrøm Symfoniorkester 2016

Til orientering er vedlagt årsregnskab/rapport for Storstrøms Symfoniorkester 2016.

 

Horesta

Henvendelse fra Horesta om politik ifm. alkoholbevillinger - se vedlagte bilag.

 

Orientering om foreningernes dag 17.09.2017

 

Orientering om at alle medarbejdere har erhvervslivredderprøven i Haslev Svømmehal

 

Orientering om at opgradere nummersystemet i Bibliotek og Borgerservice til et bestillingssystem

 

 

Økonomi

 Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Taget til efterretning.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 117. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen118. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-14-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen119. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-13-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen120. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt fortsat godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-17-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarson
Michael Christensen