Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 28. november 2016

Erhvervs- og Kulturudvalget - 28-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 28. november 2016 kl. 17:30
i Dalby Hotel, Restaurant Bregnen, Vordingborgvej 425, 4690 Haslev


156. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).157. Endelig vedtagelse - ophævelse af lokalplan 1000 for Rådhusområdet i Rønnede

Sagsnr: 01.02.00-P16-2-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Kommunens administrative funktioner er flyttet fra Industrivej 2 i Rønnede, og der er behov for at få ændret planerne for området således, at ejendommen kan sælges til andet formål end offentlige institutioner.

 

Industrivej 2 er i dag omfattet af lokalplan 1000-1, der udlægger området til offentlige formål. I planlovens § 33 er der beskrevet en mulighed for at ophæve hele eller dele af en lokalplan, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for området. Byggemulighederne reguleres endvidere af bygningsreglementet.

 

Forslag om ophævelse af lokalplan 1000-1 for Rådhusområdet i Rønnede har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. september til 2. november 2016.

 

I forbindelse med høringen har kommunen modtaget ét høringssvar. Her gør indsiger opmærksom på, at Faxe Kommune i høringsmaterialet burde have gjort opmærksom på, at Planstyrelsen i 1978 godkendte en ændring af de midlertidige kommuneplanrammer, hvor Rådhusområdet overgik fra erhvervsformål til centerformål.

 

De midlertidige rammer for lokalplanlægning bortfaldt automatisk ved vedtagelsen af den første kommuneplan for Rønnede i 1985. Nævnte ændring fra 1978 er således indarbejdet i de efterfølgende kommuneplaner, senest Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune.

 

Af "Forslag til aflysning af lokalplan 1000-1" fremgår det, at rådhusområdet fremover vil være udlagt til centerformål jf. kommuneplanens rammer. Center for Plan & Miljø indstiller derfor, at lokalplan 1000-1 ophæves i sin helhed på matrikelnummer 9di og 9dy, Rønnede By, Vester Egede.

 

Delegering

På mødet 25. september 2016 besluttede Byrådet at delegere beslutningen om den endelige vedtagelse af ophævelsen af lokalplan nr. 1000-1 til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Planloven

Lokalplan 100-1

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at lokalplan 1000-1 for Rådhusområdet i Rønnede ophæves endeligt.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 158. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.15-P16-2-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure ønsker at udvide deres aktiviteter med blandt andet et trætårn, et aktivitetstårn, besøgsgård og dyrepark. Derfor er der udarbejdet lokalplan 1200-37, som muliggør et fritidsanlæg, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, parkeringsplads og andre bygninger til dyr, reception, cafeteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, overnatning med videre. Lokalplanen fremlægges i særskilt sag.

 

Området er ikke i forvejen udlagt i Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan, før området bliver udlagt til rekreativt område i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der er derfor parallelt med lokalplan 1200-37 udarbejdet kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 med tilhørende miljørapport, som ændrer områdets anvendelse fra åbent land til rekreativt område og tilføjer to punkter i kommuneplanens hovedstruktur. Disse to punkter er:

- at oplevelsesområdet bliver indskrevet under afsnittet om større fritidsanlæg,

- at formuleringen af vejreservationen ved Ny Næstvedvej til opgradering af Rute 54 ændres under "planer for det overordnede vejnet" således, at der nu står, at der "kun efter særlig aftale med vejmyndigheden" kan udlægges arealer til andre formål og gives tilladelse til ny bebyggelse og lignende hvor der tidligere stod, at der ikke kunne udlægges arealer til andre formål i området.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1200-37 og kommuneplantillæg nr. 6 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en miljørapport for planerne.

 

I forbindelse med planerne og miljørapporten har der været afholdt offentlig høring, blandt andet med et orienteringsmøde om projektet. I høringsperioden har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til kommuneplantillægget. Det har ført til, at der indstilles ændringer til kommuneplantillægget, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne er i hovedtræk:

 • At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed, hvor der før kun var fastsat bebyggelsesprocent for byggefelter.
 • At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelter og i samlede klynger.
 • At det det samlede bruttoetageareal til butikker i henhold til planlovens § 5O maksimalt må udgøre 250 m².

 

Vejdirektoratet har foretaget en supplerende undersøgelse af trafikbelastningen på Ny Næstved vej i høringsperioden. Denne rapport konkluderer at det kan blive nødvendigt at stille krav om forlængelse af venstresvingsbanen evt. suppleret med en signalregulering ved Denderupvej, når det samlede rammeområde er fuldt udbygget med dyreparkdelen og såfremt der ikke er sket en opgradering af rute 54. Vurderingen heraf vil skulle foretages i forbindelse med den senere behandling af en konkret projektansøgning for dyreparkdelen.

 

Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøvurderinger ved realisering af de planlagte forhold ved henholdsvis kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 1200-37.

 

Forrest i Miljørapporten ses et ikke-teknisk resumé, der kort samler op på hele redegørelsen. Hovedkonklusionerne er:  

 • At planerne er i overensstemmelse med statslig og regional planlægning, Turismestrategi 2014 for Faxe Kommune og Masterplan 2020 for Visit Sydsjælland-Møn.
 • At projektet medfører mindre påvirkninger af naturforholdene i projektområdet. I forbindelse med anlæg af ny vejadgang påvirkes en § 3- beskyttet eng direkte. Der etableres erstatningsnatur for det nedlagte areal, og det vurderes, at påvirkningen er af moderat karakter. Herudover bliver projektet udformet således, at naturen herunder Brødebækken ikke forstyrres.
 • At der i dyrepark-delen kun bør udsættes dyr, der ikke ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, at der ikke gives tilskudsfoder i beskyttet natur, og at belastningen af de beskyttede græsarealer skal være passende for de konkrete arealer. Efterleves det vil det potentielt medføre en positiv påvirkning af naturområdernes værdi. Det forudsættes endvidere, at der ikke må opsættes læskure indenfor de beskyttede naturtyper.
 • At der med et øget besøgstal ved visse lejligheder kunne skabes mindre kødannelser på Denderupvej i et begrænset tidsrum. Som et resultat af et øget besøgstal og trafikmængde vil uheldstætheden statistisk set dog stige. Beregninger viser, at uheldstætheden vil stige med 5-10 %. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske uheld.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

 

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At tillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i teksten, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen. 
 1. At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed.
 2. At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelterne og i samlede klynger.
 3. At det samlede bruttoetageareal til butikker maksimalt må udgøre 250 m². 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 159. Endelig behandling af VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.16.06-P19-2-15 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet) for Camp Adventure ved Vester Egede har været fremlagt i offentlig høring i perioden 20. september 2016 til 15. november 2016. VVM-redegørelsen følges af lokalplan 1200-37 Camp Adventure ved Vester Egede og kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013. VVM-redegørelsen omfatter kun den del af planområdet, der er konkret nok til at få udarbejdet en VVM-redegørelse, det vil sige trætoptårn, aktivitetstårn, adgangsvej og parkeringsplads men ikke dyreparkdel.

 

Der er blevet foretaget høring sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget, hvor kommunen modtog 16 høringssvar fra borgere, organisationer og andre myndigheder. Alle indsigelser er samlet i den vedhæftede sammenfattende redegørelse og hvidbog. Høringssvarene er langt overvejende imod projektet, og mange udtrykker betænkeligheder i forhold til trafik, landskabelig påvirkning, påvirkning af flora og fauna og områdets rekreative værdi, støv fra adgangsvej, klimapåvirkning, dyrepark og voliere med eksotiske dyr og at projektet bør afvente de fremtidige planer for Rute 54.

 

Som resultat af høringsperioden er der udarbejdet et notat om fugle i området og der er indstillet til følgende større ændringer med relevans for VVM-redegørelsen:

 • Fuglevolieren i udsigtstårnet udgår af projektet.
 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.

 

Disse forhold er uddybet i den sammenfattende redegørelse/hvidbogen, hvor det også fremgår, at Center for Plan & Miljø med nedenstående vilkår i en VVM-tilladelse vurderer, at projektet overholder gældende lovgivning.

 

Vilkårene i VVM-tilladelsen vil i hovedtræk omhandle afværgeforanstaltninger vedrørende:

 • Flagermus
 • Hasselmus
 • Brødebækken og dens brinker
 • §3 erstatningsnatur
 • Anlægsfasen
 • Støv fra adgangsvej
 • Naturplejeplan

 

 

Lovgrundlag

Planloven.

VVM-bekendtgørelsen.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at VVM-redegørelsen for Camp Adventure vedtages endeligt.
 • at VVM-tilladelsen gives med følgende vilkår:

 

A) Anlægget skal i al væsentlighed etableres indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet for hovedforslaget i VVM-redegørelsen, herunder at adgangen til tårnet gennem skoven sker ved gangbro.

B) Arbejdsarealer og anlægsområder skal reetableres efter brug, herunder genplantning af skovområder.

C) Det skal sikres at der ikke sker spild af jord eller lignende til Brødebækken i forbindelse med anlæg af gangbro.
D) Besøgende skal ledes til Brødebækken ved hjælp af skiltning og der må ikke være passagemuligheder fra gangbro til terræn, ud over hvad der kræves af sikkerhedsmæssige hensyn.
E)At der udlægges køreplader i beskyttet natur i forbindelse med adgangsvej.
F) Etablering af erstatningsnatur som erstatning for det areal med § 3-beskyttet eng, der inddrages til adgangsvej. Arealet med erstatningsnatur skal være af samme naturtype og som minimum udgøre det dobbelte areal, sammenlignet med det inddragede.
G) Potentielle flagermustræer skal udpeges i forbindelse med placering af gangbro, så denne kan placeres udenom træer, hvor der kan være raste- eller ynglested for flagermus. I den forbindelse skal det sikres af en flagermuskyndig, at der er en afstand på mindst 10 meter mellem en hulhed med tilstedeværelse af flagermus og broens eller udsigtstårnets konstruktion.
H) Hvis der er usikkerhed om eventuel raste- eller yngleaktivitet i enkelte træer, må træerne ikke fældes, før det kan ske uden påvirkning af den økologiske funktionalitet.
I) Hvis det bliver nødvendigt at fælde et træ med flagermus i, skal det ske uden væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for den enkelte flagermusart. Fx ved i form af udslusning af kolonier i træer, der skal fældes, sikring af fremtidige flagermustræer eller midlertidig opsætning af kunstige opholdssteder.
J) Udsigtstårnet og gangbro skal placeres i samarbejde med en hasselmuskyndig, så der ikke sker en påvirkning af potentielle forekomster af hasselmus.
K) Der skal udarbejdes en naturplejeplan for hele arealet, som Camp Adventure får ansvar for. Naturplejeplanen har til formål at sikre naturværdier i området og beskrive hvilke tiltag.
L)Adgangsvejen må ikke give anledning til støvgener udenfor ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Adgangsvejen, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.
M) Der fastsættes en maksimal hastighed på 30 km/t på adgangsvejen.
N) Diger må ikke påvirkes ved anlæg af gangbro.
O) Tårnene skal fjernes senest et år efter endt brug. Hvis fjernelse ikke er udført efter et år, kan Faxe Kommune lade arbejdet udføre for grundejers regning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 160. Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.05-G01-1-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure har i samarbejde med Gisselfeld Gods, Rambøll og Center for Plan & Miljø udarbejdet lokalplan 1200-37 med tilhørende miljørapport for et rekreativt område med tårnprojekt, dyrepark, besøgsgårde med videre. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe kommuneplan 2013, som behandles i særskilt sag.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et fritidsanlæg i det åbne land, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, svævebane, gangbroer, parkeringsplads, besøgsgårde, dyrepark, publikumsorienterede faciliteter og overnatning i form af sheltere samt ferieboliger i de eksisterende gårde i området. Lokalplanens formål er ligeledes, at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til det kuperede landskab. Lokalplanen fastlægger ved delområder og byggefelter, hvor ny bebyggelse og anlæg må opføres og hvilke anvendelser, der må finde sted i det enkelte delområde.

 

Der har været afholdt offentlig høring om planerne og været afholdt et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer, forslag og kommentarer er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til lokalplanen. Hovedpunkterne i høringssvarene omhandler overordnet trafik, landskabelig påvirkning og påvirkning af områdets rekreative værdier, påvirkning af flora og fauna, støv fra adgangsvej, modstand mod dyrepark og fuglevoliere, sammenhæng med Rute 54, at planen ikke regulerer tilstrækkeligt samt tilgængelighed, som gennemgås i den sammenfattende redegørelse/hvidbog.

Der er i høringssvar udtrykt bekymring for om hældningen vil blive på 5 % af hensyn til tilgængeligheden til tårnet, som det er forudsat for bygninger i bygningsreglementet.

Samtidig har bygherre oplyst at de ikke vil kunne overholde de 5 % i tårnet. Dette skyldes særligt at den geometriske form der arbejdes med i tårnet er en udfordring, da den forøgede gangbro i tårnet ville betyde at frihøjden mellem ramperne vil blive lavere end de nuværende 2,3 meter. Bygherre henviser også til erfaringer fra udlandet, hvor andre lignende tårne har en hældningsgrad på 6 % uden at dette i praksis har medført større vanskeligheder for kørestolsbrugere.

Gennem projektbearbejdningen har det vist sig, at tårnet konstruktionsmæssigt set ikke bliver en egentlig bygning, men må betragtes, som en forlystelse, hvor bygningsreglementets tilgængeligheds krav som udgangspunkt ikke gælder. Center for Plan & Miljø finder det derfor rimeligt, at lægge den vurdering ind, at der er tale om et privat projekt med en forlystelse, som man ikke benytter til dagligt og som man selv vælger at ville besøge.

Omvendt har Faxe Kommune prioriteret arbejdet med tilgængelighed i sin handicappolitik med tilhørende handlingsplan og anbefaler derfor fortsat bygherre at arbejde videre med en god tilgængelighed på gangbroen i tårnet i forbindelse med den videre projektering og gerne i samråd med Faxe Kommunes handicapråd, således at personer med funktionsnedsættelser og også børnefamilier med klap- eller barnevogne kan anvende udsigtstårnet.

Center for Plan & Miljø har her ud over forhandlet ændringer i lokalplanen med Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet, som af de overordnede myndigheder forudsættes indarbejdet i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Det har ført til, at der indstilles ændringer til lokalplanen, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. De væsentligste af disse er:

 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 • Voliere i udsigtstårnet udgår.
 • Det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs må maksimalt udgøre 250 m² samlet bruttoetageareal.
 • Bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 • Der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 • Det præciseres i hvilke tilfælde, Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 • Der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.
 • Hældningsgraden på gangbroen udgår af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at gennemførelsen af projektet forudsætter, at Faxe Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af 1.500 m² beskyttet eng, gennembrud af dige til adgangsvejen samt dispensation til placering af dele af projektet indenfor fortidsmindebeskyttelse ved mølledæmningen. Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven kan påklages af ejer og ansøger samt lokale foreninger med særlig interesse i afgørelsen og landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

 

Endvidere er projektets realisering betinget af Vejdirektoratets tilladelse til etablering af ny vejadgang, da denne er beliggende indenfor 100 meter fra Ny Næstvedvej, der er en statsvej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 1. At lokalplan 1200-37 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor, og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
 2. At hældningsgraden på 5 % i tårndelen udgår af redegørelsen. Ligeledes ændres § 7.13 om gangbroen, således at hældningen på 5 % ikke længere er et krav i lokalplanen.
 3. At byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 4. At voliere i udsigtstårnet udgår.
 5. At det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs maksimalt må udgøre 250 m² bruttoetageareal.
 6. At bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 7. At der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 8. At det præciseres i hvilke tilfælde Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 9. At der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 161. Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 01.02.05-P15-1-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i maj. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

 

Vedhæftet skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 

- Mørk blå farve markerer igangværende planer/projekter, der er under udarbejdelse.

- Lys blå farver markerer igangværende planer/projekter, der er under opstart/projektafklaring.

- Øvrige opgaver er planer/projekter, der endnu ikke er igangsat.

 

Ny planer på listen er:

- en eventuel revision af lokalplan 300-2 for et bolig- og sommerhusområde i Faxe Ladeplads Vest.

- et kommuneplantillæg for store husdyrbrug, samt

- en helhedsplan for de nye og fremtidige boligudlæg i Troelstrup i Haslev

 

Herudover lægges der op til, at der skal igangsættes en fire ugers idefase inden udarbejdelse af planerne for "Dronningerne" mv. i Faxe Ladeplads.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At prioritering af planer godkendes.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt, med bemærkning om at områder til store husdyrbrug bliver en del af kommuneplan arbejdet.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 162. Valg af kunstner til kunstnerisk udsmykning af rundkørslen i Faxe

Sagsnr: 20.04.02-Ø40-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af den vedtagne plan for kunstnerisk udsmykning af rundkørslen i Faxe indstiller Billedkunstrådet: Zunino & Ignestam Studio til at udføre opgaven.

Indstillingen og en plan for fundraising, der skal sikre en realisering af værket skal godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

Skitseforslaget Sub Mari kan beskrives således: Sub Mari - under vandet (kommer af latin). Titlen refererer til, at koralrevet for millioner af år siden er vokset sig større og større og er blevet til kalk. Sub Mari er en stor skulptur, som et koralrev, der består af kopier af sig selv. De enkelte dele har form som facetslebne juveler. Skulpturen er mat hvid som kalk (beklædt beton) og står på et hvidt fundament på en lille forhøjning, omringet af græs.

 

Skitseforslaget opfylder de vedtagne kriterier fra konkurrenceprogrammet og projektet er beregnet til 1. mio. kr. ex. moms.

 

Billedkunstrådet har udarbejdet en begrundelse for valg af kunstner og projekt. Væsentligste begrundelser er:

 • Værket fremstår visuelt stærkt, umiddelbart afkodeligt og med en tydelig reference til Faxe områdets identitet
 • Kunstværket vil være synligt hele året
 • Kunstværekt forholder sig til rundkørslens funktionalitet og udviser omtanke for de særlige færdselsmæssige forhold.
 • Forslaget redegøre for drift, vedligehold og fremtidssikring

 

Kunstnerne Anja Margrethe Bache, Lars Worm og kunstnerduoen Zunino Ignestam Studio blev udpeget af Billedkunstrådet i juni 2016 og efterfølgende godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget til at deltage i den endelige konkurrence. Kommunens Trafikafdeling har været inddraget i hele processen. Alle tre kunstnere har givet udtryk for at processen fra prækvalifikationen, til udvælgelse, besøg i Kalkbruddet, arbejdet med skitserne osv. har været meget tilfredsstillende.

De trafiksikkerhedsmæssige aspekter af det indstillede skitseforslag skal godkendes af Teknik & Miljøudvalget.

 

Plan for økonomi og realisering

Den videre plan for projektets realisering er vedlagt og indeholder følgende:

 

 • Der aftales møde mellem Billedkunstrådet, Trafikafdelingen og de indstillede kunstnere med henblik på en yderligere præcisering/kvalificering af projektbeskrivelsen
 • En plan for fundraising i forbindelse med en mulig realisering incl. muligheden for at søge om tilskud til kunstnerhonoraret hos Statens Kunstfond samt bidrag fra andre fonde
 • Erhvervs- og Kulturudvalget får en status på fundraising og projektet i foråret 2017

 

I tillæg til Billedkunstrådets vurderinger, er det administrationens vurdering, at kunstværket kan supplere fortællingen om Faxe by, supplere Kalkparken og Kulturstræget samt blive en ny attraktion, hvor der i en god kombination er fokus på kunst, geologi og kalkbruddet. Udvikling af byrum kræver investeringer. Det kan ses i andre byer i Danmark, hvor kommuner med succes har satset på at bruge kunst i det offentlige rum til at skabe ny fælles identitet.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum nr. 592 af 14. maj 2013.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet realisering af projektet skal skaffes via eksterne midler og fundraising. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Billedkunstrådets indstilling af Zunino Ignestam Studio v/Lena Ignestam og Carina Zunino godkendes
 • at den vedlagte plan for fundraising og status til udvalget i april 2017 tages til efteretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Et flertal godkender indstillingen.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, idet han mener, at der ikke skal placeres kunst i rundkørslen, da dette er et trafikanlæg.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

 

 

 

 163. Ansøgning om tilskud til cirkusforestilling i 2017

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-48-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Initiativtagerne Mette Møller og Karen Palmelund søger om et tilskud på 99.000 kr. til undervisning af børn i gølg og cirkus, fælles optog gennem byen og med en afsluttende cirkusforestilling for alle i Haslev i uge 25 og 26 (juni 2017).

 

De to initiativtagere har sammen arbejdet med børn og unge og lavet cirkusforestillinger og undervist i gøgl i mange år, men med forskellige baggrunde. Formålet er at lave en fælles oplevelse med cirkus som omdrejningspunkt for ca. 50 børn i alderen 10-15 år, hvor der undervises i gøgl og trylleri.

 

Initiativtagerne deltog i Foreningerns dag i 2016, hvor de havde en stand med henblik på at få afklaret om der var interesse for projektet blandt de besøgende. Haslev var i forvejen udvalgt til at være stedet hvor forestilling og undervisningen skulle finde sted. De fik begge stor opbakning til initiativet og en række voksne var meget interesseret i at fungere som hjælpere i de pågældende to uger.

 

Initiativtagerne har været i kontakt med Haslev Handelstandsforening, som gerne inddrager arrangementet og tidspunktet for afvikling af cirkusforestillingen i deres øvrige program for perioden. Cirkusforestillingen vil f. eks. blive afviklet dagen efter Haslev Cykelløb, hvilket gør at Handelsstandsforeningen kan inddrage arrangementet i en fælles markedsføring af lokale aktiviteter op til sommerferien.

 

Der arbejdes på muligheden af at Cirkusteltet opstilles i Lunden - bag bibliotek og borgerservice i Haslev. Her vil der ligeledes være adgang til strøm og toiletter.

 

Invitation til at deltage i undervisningen vil blive søgt via annonce i lokalpressen og Ungdomsskolens sommeraktivitetskatalog, som alle skolebørn i Faxe Kommune modtager. Heri er der en blanding mellem Ungdomsskolens undervisningstilbud og tilbud fra foreninger mv. i ugen op til - og den første uge i skolernes sommerferie.

 

Initiativtagerne betragter projektet som et forsøgsprojekt, hvor indhold, form og afvikling skal afprøves nærmere. Herefter kan projektet evalueres med alle de indvolverede.

 

Administrationen vurderer at projektet er interessant og at initiativet udfylder et hul på børneområdet, hvor der ikke i forvejen er lignende aktiviteter og tilbud. Administrationen foreslår at projektet modtager et tilskud på 50.000 kr. til betaling af telt, lyd og lys, annoncering, trykning af program og delvis finansering af honorar. Det forudsættes at Handelstandsforeningen i Haslev ligeledes bidrager til projektet økonomisk. Faxe Kommune stiller ligeledes Lunden til rådighed med adgang til strøm og benyttelse af toiletter i begge uger.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til projektet kan finansieres via Kulturpuljen for 2017. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at projektet modtager et tilskud på 50.000 kr. til afvikling af arrangementet i uge 25 og 26, under forudsætning af, at Haslev Handelsstandsforening også bidrager økonomisk til projektet
 • at Faxe Kommune stiller Lunden i Haslev til rådighed for projektet samt adgang til strøm og benyttelse af toiletter i de to uger

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 164. Østsjællands Museum - godkendelse af nye vedtægter

Sagsnr: 19.03.00-P27-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har fremsendt nye vedtægter for museet til godkendelse i tilskudskommunerne Stevns og Faxe.

 

Den primære ændring i vedtægterne er en bestemmelse om at bestyrelsen i Østsjællands Museum kan udpege op til tre personer som ikke behøver at være valgt til museumsforeningens bestyrelse fra kredsen udenom Museumsforeningen ind i bestyrelsens arbejde. Formålet er at sikre tilstrækkelig professionel og faglig ekspertise i bestyrelsesarbejdet. Efter tre ekstraordinære generalforsamlinger, er dette nu blevet godkendt efter et længere forløb.

 

I følge vedtægterne skal Byrådene i tilskudskommunerne godkende ændringer i museets vedtægter.

 

Jvf. Styrelsesvedtægten har Faxe Kommune ansvaret for museumsområdet. Det er administrationens vurdering at Erhvervs- og Kulturudvalget kan godkende vedtægterne på vegne af Byrådet. 

Lovgrundlag

Museumsloven - LBK nr 358 af 08/04/2014

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at Faxe Kommune godkender de ændrede vedtægter for Østsjællands Museum.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 165. Fordeling af midler til den åbne skole

Sagsnr: 17.00.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Erik Østerby

Sagsfremstilling

Denne sag handler om forslag til fordeling af 1 mill. kr. som er afsat i budget 2017 til den åbne skole.

Der er tale om fortsættelse og videreudvikling af samarbejdet mellem musikskoler, foreninger, erhvervsliv og folkeskolerne.

 

Folkeskolereformens krav om at skolen i højere grad end tidligere skal åbne sig mod det omgivende samfund, har som sit grundlag en ambition om, at det der sker i folkeskolerne i højere grad end tidligere skal afspejle den dagligdag og den virkelighed der omgiver skolerne.

Faxe Kommune har i 2015 og 2016 afsat særlige udviklingsmidler til at afprøve og fremme samarbejdsmuligheder. Såvel i forhold til musikskolen og foreningerne er der allerede gjort gode erfaringer og fremskridt, mens samarbejdet med erhvervslivet ikke rigtig er kommet i gang.

Nedenstående opsummering viser hovedtrækkene i indsatserne.

 

Musikskole - folkeskoler

I skoleåret 2015 - 16 har de ca. 400 børn der går i Faxe Kommunes 2. årgang deltaget kompagnonundervisning i 27 uger.

Derudover blev midlerne anvendt til en række valgfrie tilbud, hvor den enkelte skoleafdeling har kunnet vælge relevante tilbud til projekt- og undervisningsforløb. Derudover er midlerne anvendt til musikkursusdage for musikskole- og folkeskolelærere samt instrumentkøb.

Uddannelsesudvalget blev i sit møde 27. september 2016 præsenteret for undervisningens hovedkonklusioner.

Arbejdet er videreført i efteråret 2016 og kan således med dette forslag fortsætte på samme niveau i 2017.

Center for Børn og Undervisning har i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice søgt Undervisningsministeriets "Pulje til åben skole - lokale samarbejder og national videndeling" om yderligere støtte til samarbejdet, der hvis ansøgningen imødekommes får mulighed for at tilknytte forskning til arbejdet med henblik på yderligere kvalificering af indsatsen.

 

Foreninger - folkeskoler

Der har været afsat puljer til samarbejdsprojekter på området. i 2015 blev det til relativt få projekter. I 2016 er der kommet mere gang i samarbejdsprojekterne, - således er der bevilget midler til 11 projekter. Som eksempel kan nævnes fodbold, karate, skydning, tennis, bowling, badminton typisk målettet 3. - 6. klassetrin og i få tilfælde overbygningen.

Hertil kommer projekt "skolevenner", hvor frivillige fra Ældresagen hjælper til i timerne i forhold til børn der ikke har det så godt.

 

Med de indhøstede erfaringer og på baggrund af drøftelser mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fremlægges forslag til fordeling af økonomien.

 

                    Fordeling af midler til folkeskolernes samarbejde med                               

Musikskolen

Foreningerne

Erhvervslivet

700.000

200.000

100.000

 

 

Forslaget afspejler dels et aktuelt behov i forhold til igangsatte initiativer, og samtidig er det et signal om at der ikke er tale om traditionelle driftsmidler, men netop midler afsat til udvikling og afprøvning af nye veje i samarbejdet mellem folkeskolerne og det omgivende samfund.

 

Den økonomiske ansvar er placeret hos Uddannelsesudvalget. Da Erhvervs- og Kulturudvalget er en væsentlig interessent, orienteres udvalget via denne sag om den påtænkte fordeling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

  Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgersevice indstiller,

 

 • at fordelingen af midler til Åben skole/ samarbejde mellem Folkeskolen og hhv. Musikskolen, Foreningerne og Erhvervslivet tages til efteretning. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Godkendt med en bemærkning om, at der fortsat er fokus på projekt skolen i virkeligheden.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 166. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre og at:
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Punkt 4 anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 167. Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden

Sagsnr: 01.02.17-P20-1-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev. Grunden rummer et stort potentiale for fremtidig byudvikling centralt placeret i Haslev, og for at blive et samlingspunkt for fælles rekreative muligheder i bydelen. De midlertidige aktiviteter skal etableres i samarbejde med naboer, klubber og foreninger, og på den måde understøtte grundens videre udvikling.

 

Anslået anlægsudgift 250.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudget 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 168. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev

Sagsnr: 01.00.05-P20-2-15 Sagsansvarlig: Milena Mille Rudez

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 2.200.000 kr. til områdefornyelsen i Haslev. En 1/3- del af beløbet refunderes af Staten . I 2017 gennemføres der tre større anlægsprojekter i bymidten med det mål at styrke bylivet og understøtte handelsgaden. 

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (udgiftsbevilling) til områdefornyelse i Haslev, og
 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 169. Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) - Godkendelse af anlægsregnskab

Sagsnr: 82.01.00-P20-2-13 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 ·      Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere

·      Regnskab afviger med mere end +/- 30% fra bevillingen

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ” Kulturhus Haslev”.

 

Faxe Kommune erhvervede i 2014 Kultunariet, Pavillionen og Sportshallen Vesterled (tidl. Haslev Seminarium) fra University College Sjælland til en samlet sum på 6 mio. kr. Købet er finansieret med 2 mio. kr. fra Områdefornyelsen og 4 mio. kr. fra nærværende projekt.

Bevillingen på 4,2 mio. kr. har været anvendt til delfinansiering for købet af bygningerne, udmatrikulering og sagsomkostninger i forbindelse med købet.

 

Regnskabets hovedtalt kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag): 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

4.199.660

0

4.199.660

Forbrug

4.101.929

0

4.101.929

Difference

97.731

0

97.731

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Kommunens anlægsramme og det budgetterede træk på kommunens kassebeholdning reduceres med 97.731 kr. i 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at regnskabet godkendes
 • at Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice tildeles en anlægsbevilling på -97.731 kr.
 • at mindreforbruget på 97.731 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 170. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Der orienteres fra udvalgets sidste møde den 23. november 2016

 

 

Høring af forslag til lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise

Høringen af lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise må forlænges, da 2 naboer, samt Østskolen afd. Karise, SP Medical, og tennisbanerne ikke har fået lokalplanforslaget tilsendt direkte.

Det er i forvejen aftalt med vandværkets bestyrelse at flytte den endelige vedtagelse af planen en måned – således at den kunne komme på Erhvervs og Kulturudvalget ultimo januar 2017. Naboorientering er sendt ud den 4. november 2016. Det betyder umiddelbart, at lokalplanens endelige vedtagelse ikke forsinkes i forbindelse med naboorienteringen.

 

KL's kultur- og fritidskonference 2017

KL afholder hvert andet år konference på kultur- og fritidsområdet. Næste konference er annonceret til afholdelse den 9. - 10. maj 2017 i Århus.

 

Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at Østsjællands Museum er udpeget til kvalitetsvurdering i 2017. Vurderingen indebærer en gennemgang af hvorledes Museet varetager dets natur- og kulturhistoriske arbejdsopgaver og ansvarsområder indenfor formidling, forskning samt forvaltning af samlinger og myndighedsopgaver. Vurderingsprocessen omfatter et heldagsbesøg fra Styrelsen, forventeligt i februar 2017, inkl. deltagelse fra tilskudskommunerne (administrativt niveau).


Oversigt over arrangementer i 2016 og 2017

Vedlagt er liste over arrangementer for sidste halvdel af året og starten af 2017.

 

Kulturregion Storstrøm - kulturkonference

Der orienteres om regionens kulturkonference den 11. november om kultur og læring.

 

Kulturkonference - Faxe Kommune

Status vedr. den kommunale kulturkonference den 30. november.

Rute 54 VVM redegørelse og møde mellem Næstved og Faxe Kommunes Byråd.

 

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. november 2016

Taget til efterretning.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 171. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson