Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 29. marts 2016

Erhvervs- og Kulturudvalget - 29-03-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 29. marts 2016 kl. 17:30
i Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede


43. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).44. Fremtidige planforhold ved Lysholm Skole i Haslev vest

Sagsnr: 01.02.00-P16-1-16 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Lysholm Skole er i forbindelse med Ejendomsstrategien planlagt afhændet på sigt. Den gamle skoles bygninger ligger vest for Lysholm Skolevej, mens de gamle boldarealer ligger øst for Lysholm Skolevej. Begge arealer er i Kommuneplan 2013 rammelagt som H-08, som er til offentlige formål.  Lysholm Skole og boldareal er samtidig omfattet af "Lokalplan nr. 25 - for erhvervsområde beliggende vest for Vestre Ringvej mellem Teestrupvej og Lysholm Allé", som i bestemmelserne fastlægger at arealet "kan anvendes til erhvervsformål, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser, såsom administration, liberale erhverv, møde- og forsamlingsvirksomhed, lettere håndværk, undervisning og offentlige formål.

 

Bygningerne fra Lysholm Skole og boldareal på den modsatte side af Lysholm Skolevej, vil kunne sælges  hver for sig.  For at  anvende området til erhvervsformål, vil det kræve at man ændrer rammen i Kommuneplan 2013 fra anvendelse af arealet, til offentlige formål til erhvervsområde.

 

Kommunen har løbende dialog med virksomheder, der leder efter egnede erhvervsarealer. F.eks. har administrationen aktuel dialog om udvidelsesmuligheder med et firma, som i dag har til huse i en enkeltbeliggende ejendom i det åbne land, hvor udvidelsesmulighederne er begrænsede. Her har blandt andet muligheden for en placering af virksomheden på arealerne øst for Lysholm Skolevej været drøftet. Virksomheden har et aktuelt behov for et areal på ca. 15.000 m2 gerne i tilknytning til det overordnede vejnet.

  

Såfremt man politisk er indstillet på at sagen skal fremmes skal der udarbejdes et tillæg til Faxe Kommuneplan 2013, som sendes i 8 ugers høring.

Lovgrundlag

Planloven.

Kommuneplan 2013.

Lokalplan 25.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

At der træffes beslutning om at arealerne ved Lysholm Skole ændres fra offentligt formål til erhverv ved udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 45. Godkendelse af vedtægtsændringer for Business Faxe Copenhagen

Sagsnr: 24.10.07-A00-1-16 Sagsansvarlig: Marie Jørgensen

Sagsfremstilling

Business Faxe Copenhagen holdt generalforsamling d. 9. marts, hvor der blev behandlet et udkast til vedtægtsændringer.

 

Iflg. de gældende vedtægter for Business Faxe Copenhagen, skal ændringer godkendes af Faxe Kommune, og de foreslåede vedtægtsændringer forelægges således hermed til politisk godkendelse. De nuværende og de nye vedtægter er begge vedhæftet som bilag.

 

De væsentligste ændringer:

Der er betydelige ændringer i formålsparagraffen, der tidligere primært omhandlede erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktiviteter. I formålsparagraffen i de nye vedtægter er fokus bredere og omhandler således også et større fokus på branding, bosætning, rekruttering og fastholdelse af kvailificeret arbejdskraft i området.

 

Der lægges ligeledes op til i de nye vedtægter, at vedtægtsændringer ikke fremover skal godkendes af Faxe Kommune.

 

Desuden afspejler de nye vedtægter den ændrede praksis, der allerede nu er iværksat i forbindelse med ikrafttræden af den eksistereden kontrakt, der ikke længere betyder politisk udpegede deltagere i bestyrelsen.

 

Skemaet nedenfor giver et overblik over ændringerne:

 

§ i gældende vedtægter

 

§ i forslag til nye vedtægter

Ændring

§1 Navn og hjemsted

§1 Navn og hjemsted

Selvejende institution er ændret til selvejende forening

§2 Formål

§2 Formål

BFCs formålsparagraf er udbygget, så det tydeliggøres hvad vi forventes at arbejde med

§3 Medlemmer

 

§3 Medlemmer

 

§4 Generalforsamlingen

§4 Generalforsamlingen
§7 Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er BFCs øverste myndighed (tilføjelse). Desuden ændrede (længere) frister

§5 Dagsorden

 

§5 Dagsorden

Uændret

§6 Ledelse

§8 Bestyrelse

Faxe Kommune udpeger ikke længere 3 medlemmer til bestyrelsen

 

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- & Kulturudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 46. Opgaver og aktiviteter i Faxe Kommunes Arkiver

Sagsnr: 19.02.00-K07-2-16 Sagsansvarlig: Marianne Rimmen Raasted

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Arkiver er et tilbud til borgerne om at dele fælles kulturarv, og så har Faxe Kommunes Arkiver også myndighedsopgaver i forbindelse med centre og institutioners arkivering.

 

De to dele af Faxe Kommunes Arkivers virksomhed omfatter løsning af en lang række opgaver, der knytter sig til:

 • Tilgængeliggørelse og formidling
 • Indsamling og modtagelse
 • Kortlægning og registrering
 • Digitalisering og bevaring

 

I 2015 har aktivitetsniveauet været højt med flere borgerrettede tilbud og nye måder at få adgang til arkivalier på, f.eks. digitaliserede arkivalier, der kan benyttes via Internet.

Læsesalen, hvor enhver kan komme og fordybe sig, er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 til kl. 15, og mange borgere benytter sig af denne og andre af arkivets muligheder og aktiviteter, for eksempel fyraftensfilm, åbent hus arrangementer, trykte publikationer og digital formidling.

 

Arkivtilsyn med Faxe Kommune har afdækket, at der fortsat er materialer i centre og institutioner, der skal afleveres til Faxe Kommunes Arkiver. I den sammenhæng er arkivet en aktiv samarbejdspartner, der bruger ressourcer på at informere og udbrede retningslinjer for god arkivskik i Faxe Kommune.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

at Årsberetning 2015 fra Faxe Kommunes Arkiver tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 47. Udarbejdelse af registrering af kunst i Faxe Kommune

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-15-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget et forslag fra billedkunstner Tine Meyer og fotograf, cand. agro Lis Ella Fruervang om at udarbejde en kunstregistrant for Faxe Kommune. Projektet går på at registrere de væsentligste kunstværker på offentlige steder og pladser i hele Faxe Kommune.

 

Målet er at indsamle viden, biografisk data og beskrive placering af kunstværker i det offentlige rum i Faxe Kommune. De skal herefter fotograferes og dokumenteres. Der skal indhentes information om de relevante værker, tilblivelse og kunsterne bag. Oplysningerne skal bearbejdes til informative tekster og kobles med fotos.

 

De definerede områder for indsamling til registranten er: fællesarealer på de 9 skoler og i alt 20 kirker med kalkmalerier og kunstværker. Derudover er det udendørs arealer som torve, parker og pladser, biblioteker, rådhuse, sundhedscenter og andre institutioner, hvor der er offentlig adgang. Mindesmærker samt kunstværker i kommunens "skuffer og gemmer" indgår ikke i dette registreringsprojekt.

 

Der foreligger et tilbud på 140.000 kr. til honorar for registrering af kunst på offentlige steder og pladser i Faxe Kommune

 • I researcharbejdet indgår følgende: kontakt til nøglepersoner, lokalhistorisk arkiv, menighedsråd, skoleledelse, administrationen på rådhuset mv.
 • I dokumentionen indgår følgende: afsøgning af steder, affotografering, indhentning af data/biografi over de enkelte værker.
 • I bearbejdning indgår følgende: indsamling af data, prioritering og afvejning og en nedelig vurdering af den mest gavnlige formidling af data.
 • I formidlingsdelen indgår følgende: forarbejde/layout til kunstguide/fysisk folder over værker og fyrtårne, evt. inddelt i kunstruter og/eller sogne evt. kombineret med andre serværdigheder og spisesteder og/eller eksisterende cykelruter (selve trykningen indgår ikke)

 

Arbejdsopgaven kan opdeles i to faser, fordelt på 2016 pg 2017. Første fase vil være registrering af værker i hhv. Haslev, Teestrup, Bråby, Terslev, Freerslev, Førslev, Vester Egede og Ulse. Næste fase vil omfatte hhv. Faxe, Faxe Ladeplads, Roholte, Rønnede, Hylleholt, Karise, Alslev, Smerup, Dalby, Øster Egede og Vemmetofte.

 

Forslaget om en kunstregistrering af værker er behandlet på Billedkunstrådets møde d. 22. februar 2016. Udvalget støttede forslaget, herunder at den kunst der skal dokumenteres og registreres, afgøres i fuld overensstemmelse og i dialog med det kommunale Billedkunstråds kriterier for kunst i det offentlige rum, jvf. masterplanen.

 

Der er tidligere, 2006/2007 udgivet en publikation, som dækkede kunstværker i den daværende Haslev Kommune. Publikationen findes kun i en trykt udgave.

 

Det er administrationens vurdering at der ikke tidligere er foretaget en så systematisk gennemgang og registrering af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Der er i dag langt større og bedre muligheder for at formidle viden om kunstværker via digitale platforme end da Haslev publikationen blev lavet.

 

Administrationen foreslår at der bevilges hhv. 70.000 kr. i 2016 og 70.000 kr. i 2017 til registreringsarbejdet. Det færdige arbejde skal kunne indeholdes i en fysisk folder (registrerings- og formidlingsmateriale) (selve trykningen er ikke indregnet).

Det er tillige en betingelse, at tekster og fotos i registrerings- og formidlingsmaterialet ejes af Faxe Kommune og at kommunen frit kan anvende materialet i kommunens formidling og kommunikation. Faxe Kommune har ligeledes ret til at forkorte i teksterne, såfremt de skal anvendes til f. eks. formidling og kommunikation på digitale medier, hvor der kan være krav til kortere tekster. Kommunen skal til enhver tid kreditere ansøgerne for tekst og fotos.

 

Første fase af registreringsarbejdet forventes afsluttet senest med udgangen af 2016.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til trykning af en fysisk folder.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser i det evt. tilskud til projektet kan finansieres via Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje. 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at der bevilges hhv. 70.000 kr. i 2016 og 2017 (i alt 140.000 kr.) til projektet - registerings- og formidlingsmateriale af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 48. UpArt - tilskud til kultur- og musikfestival

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-16-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Kulturforeningen UpArt søger om 90.000 kr. til gennemførelse af en kultur- og musikfestival for alle lørdag d. 13. august 2016 i Faxe Ladeplads.

 

UpArt har eksisteret siden 2012. Formålet er at kultur- og musikfestivalen skal være med til at præsentere og involvere mennesker i lokalsamfundet til et møde på tværs af generationer gennem kultur og musik.

 

Kultur- og musikarrangementet afholdes på Hylleholt skole og vil blive annonceret lokalt og i alle medier. Planlægning af dagen mv. vil blive udført af frivillige, primært fra UpArt foreningen og Liv i Ladepladsen. Tidspunktet for afholdes af kultur- og musikprojektet er valgt, under hensyn til sommerferien og skolestart - og velvidende at der weekenden forinden lørdag d. 6. august afholdes der Beach Party ligeledes i Faxe Ladeplads.

 

Temaerne for kultur- og musikarrangementet er mangfoldighed og ytringsfrihed. Der vil blive arbejdet med satiretegninger, hvad kan man med sproget, tema om mødet mellem flere kulturer samt væveteknik, hvis teknikker og indhold passes ind i temaerne. I musikprogrammet er der både professionelle musikere og amatører og igen i år i samarbejde med Faxe Musikskole.

 

UpArt har budgetteret med en egenfinansiering på 30.000 kr. i form af egenfinansiering og salg af drikkevarer.

 

Samtidig med UpArts lokale kultur- og musikfestival afholdes for første gang sideløbende Kulturregion Storstrøms talentudviklingsprogram (Artcore Talent Camp). ArtCore består af en række workshops med professionelle undervisere, der afvikes i dagene 12.-14. august med overnatning. Artcore Talent Camp får sammen med UpArts lokale arrangement en naturlig platform og ramme. Deltagerne hertil rekrutteres fra hele regionen via annoncering og formålet for dem er at forbedre deres muligheder for at søge ind på de kunstneriske videreuddannelser.

 

Kulturforeningen UpArt har af samme grund og helt bevidst lagt billet ind på at afholde den første Artcore Talent Camp i 2016, som så bliver en integreret del af deres eget arrangement. Artcore Talent Camp rykker videre i 2017 til Næstved Kommune og 2018 til Guldborgsund Kommune.

 

Workshops i forlængelse af Artcore Talent Camp finansieres af afsatte midler via den Regionale kulturaftale. Undervisere, forplejning og materialer hertil forventes at have en værdi af ca. 100.000 kr.

  

Administrationen vurderer at projektet har karakter af et udviklingsprojekt. Det er baggrunden for en indstilling om at der bevilges et tilskud på 70.000 kr. til det lokale kultur- og musikprojektts gennemførelse. UpArt vil i kombination Artcore Talent Camp kunne afprøve nye metoder og få erfaring med involvering af børn, unge og voksne sammen - fra fødekædeniveau til talentniveau. Dette er ikke tidligere afprøvet i praksis.

 

UpArt har tidligere modtaget hhv. 30.000 kr og 35.000 kr. i hhv. 2013 og 2014. Sidste år modtog Up-art 70.000 kr. til deres lokale musikfestival, der løb over en weekend.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet evt. tilskud til projektet, kan finansieres via Erhvervs- og kulturudvalgets Kulturpulje.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at der bevilges i alt 70.000 kr. til UpArts lokale kultur- og musikfestival lørdag d. 13. august 2016.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 49. Potentiale afklaring - Erhvervs- og Kulturudvalget

Sagsnr: 88.00.00-P05-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på et aktivt servicetjek af udvalgenes opgaveløsning med fokus på effektivisering og borgerrettet serviceforbedring. 

Budgetaftalen 2016 – 2019: 

I løbet af 2016 skal det vurderes om, der er områder i den kommunale service produktion, der med fordel kan effektiviseres. Hvert udvalg skal inden sommerferien 2016 finde områder, der kan undersøges med henblik på billigere og/eller bedre løsninger. Dette kan ske ved enten insourcing eller outsourcing. I begge tilfælde skal der kunne ses et potentiale i forslagene. 

Aftalen om kvalitetssikring i budget 2016 – 2019 stiller en opgave til hvert politisk udvalg om at finde områder, hvor der kan arbejdes med effektivisering af udvalgenes opgaver således, at der til sommerferien 2016 kan være udarbejdet konkrete potentialeafklaringer af forslagene, udvalgene anbefaler, så de kan indgå i budgetlægningen for 2017 – 2020. 

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 23. november 2015, at følgende områder skal potentialeafklares: 

·         Haslev Svømmehal

·         Drift og vedligeholdelse af baner 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har lavet en umiddelbar kortlægning af, hvilke muligheder der for en ændring af driftsformerne.

Den udarbejdede potentialeafklaring for Haslev Svømmehal omhandler 3 modeller. En model hvor der kan arbejdes på en samdrift med eller en egentlig overdragelse til Haslev Hallerne, eller en sammenlægning af de selvejende haller i Haslev og Faxe, med inddragelse af Haslev svømmehal, og til sidst en model hvor, der indgås en intern driftsaftale med svømmehallen. Hvilke potentialer der helt præcist er i de tre foreslåede modeller bør undersøges og analyseres nærmere.

Med hensyn til en anden driftsform for banerne, skønnes der umiddelbart ikke at være noget potentiale i at ændre dette.

Den videre tidsplan for gennemførelsen af kvalitetssikringsprojektet er: 

·         Politisk stillingtagen til områdernes indledningsvise potentialer februar/marts 2016

·         Udarbejdelse af endelige potentialeafklaringer marts – maj 2016

·         Endelig politisk stillingtagen til hvilke forslag der oversendes til budgetarbejdet juni 2016

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 • der arbejdes videre med at afklare om Haslev Svømmehal kan overdrages til Den selvejende Institution Haslev Hallerne
 • der ikke foretages yderligere i forhold til drift og vedligeholdelse af banerne
 • potentiale afklaringerne tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Godkendt.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 50. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

 

 

17-4 Vækst og Erhvervsudviklingsudvalget

 

 

Status vedr. Faxe Ladeplads Miniby- og Parks ansøgning om placering af pavillon jvf. strandbeskyttelsesloven

Faxe Ladeplads Miniby- og Park søgte i sensommeren/efteråret 2015 Skov- og Naturstyrelsen om dispensation jvf. strandbeskyttelsesloven til placering af en pavillon på deres grund til værksted o. lign, som erstatning for deres nuværende værksted. Efter utallige henvendelser til styrelsen blev det meddelt, at alle ansøgninger vedr. strandbeskyttelsessager pr. 1. januar 2016 er overdraget/flyttet til Kystdirektoratet. Det er nu lykkedes administrationen at få kontakt til Kystdirektoratet, men det afventes stadig, hvornår der kan forventes en afgørelse. Faxe Ladeplads Miniby- og Park har opsagt deres nuværende lejemål til udløb til sommeren, i henhold til den plan som Erhvervs- og Kulturudvalget blev orienteret om, da Udvalget i november 2014 bevilgede huslejetilskud frem til sommeren 2016.

 

 

Appen: "Oplev Faxe"

Administrationen arbejder fortsat på udvikling af Appen: "Oplev Faxe". Da en konsulent hos leverandøren, Mobile Idetity har opsagt sin stilling, er arbejdet med projektet blevet en anelse forsinket.

 

 

Kommede kulturarrangementer

Vedlagt oversigt over arrangementer i den første halvdel af 2016. 

 

 

Anlægsmidler til crossfit, skater-/mountainbikebaner m.v.

Der orienteres om status, herunder henvendelser fra borgere og foreninger samt mulige koblinger til udearealer/udendørs anlæg ved skolerne (ejendomsstrategiprojekter).

 

 

Musikdebat den 9. marts

Der orienteres kort om debatarrangementet tidligere i marts måned om status og udvikling for musiklivet i Faxe Kommune.

 

Uddeling af Kulturprisen

Kulturprisen bliver uddelt til Grethe Olsen på Emmaus Galleri og Kursuscenter ved et særskilt arrangement for inviterede gæster torsdag den 21. april.

 

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. marts 2016

Taget til efterretning.

 

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 51. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-15 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen52. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-12-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen53. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-11-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Jesper Beckmann
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen