Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 29. maj 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 29-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 29. maj 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


67. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Godkendt.68. Kommuneplantillæg nr. 14 for Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.15-P15-5-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Solcellepark ved Turebylille har været i idefase (indkaldelse af ideer og forslag til projektet) fra den 15. juli 2016 til den 9. september 2016. Forslaget var senere i offentlig høring i perioden fra den 22. februar 2017 til den 19. april 2017 - sideløbende med lokalplan 1200-38 for Solcellepark ved Turebylille. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14.

 

I forbindelse med høringen er der indkommet et høringssvar fra Vejdirektoratet, der dog ikke har nogle bemærkninger til kommuneplantillæget.

 

Det indstilles, at der foretages mindre redaktionelle ændringer, som også fremgår i det vedhæftede rettelsesblad.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 14:

Bregentved Gods ønsker, at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

Området er på nuværende tidspunkt ikke udlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan for området, før området bliver udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 14 udlægges derfor et nyt rammeområde Å-T12 "Solcellepark ved Turebylille" til tekniske anlæg i form af et solcellanlæg med tilhørende faciliteter.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 

1. at kommuneplantillæg nr. 14 vedtages med de mindre redaktionelle ændringer som fremgår i rettelsesbladet.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Anbefales.69. Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-38 for Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-15 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1200-38, Solcellepark ved Turebylille har været i offentlig høring i perioden fra 22. februar 2017 til 19. april 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget 1 høringsvar. Høringssvaret er fra Vejdirektoratet, der dog ikke finder anledning til at gøre indsigelser, men ønsker at få indskrevet nogle suppleringer til lokalplanen hovedsageligt af oplysende karakter. Disse er indarbejdet i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokaplanforslaget.

  

Høringssvaret er kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

  

Baggrund

Bregentved Gods ønsker at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

Solcelleparken får en samlet størrelse på knap 28 ha og vil kunne producere cirka 19.000.000 kWh om året, hvad der svarer til cirka 7.600 husstandes årlige forbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.

Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får.

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken ved Turebylille. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og herregårdslandskabet. Lokalplanen fastlægger blandt andet krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give refleksionsgener for naboer og trafikanter.
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,5 m.
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning.
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplaningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske.

Opstilling af solceller er i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 

1. at lokalplan 1200-38 vedtages med ændringer som fremgår nedenfor og som konsekvensrettes i rettelsesblad til lokalplanen.

2. at der tilføjes til bestemmelsen om skiltning og belysning §9.1 om, at skilte ikke må være vendt eller henvende sig mod Sydmotorvejen.

3. at der tilføjes en fodnote til samme bestemmelse om at Vejdirektoratet er myndighed på skiltning i det åbne land langs Sydmotorvejen.

4. at der tilføjes en fodnote til bestemmelsen om opsætning af hegn § 10.2 om, at hegnet kan forudsætte en tilladelse fra Vejdirektoratet.

5. At der tilføjes et nyt afsnit i redegørelsens afsnit om hegning og terrænregulering ved Sydmotorvejen under afsnittet om nødvendige tilladelser og dispensationer. Det nye afsnit redegører for hvornår der skal opnås tilladelser fra Vejdirektoratet ved hegning og terrænregulering i nærheden af Sydmotorvejen.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Anbefales.70. Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Sagsnr: 01.01.00-P15-1-17 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Opfordringen er givet i forlængelse af den igangværende revision af planloven - og under den forudsætning, at planloven vedtages med det foreslåede indhold. Status på dette er 2. behandling den 30. maj og 3. behandling den 1. juni 2017. Fristen for at indsende ansøgninger er sat til den 15. oktober 2017. Statens udpegning af udviklingsområderne vil ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt Faxe Kommune skal benytte den aktuelle mulighed for at komme i betragtning.

 

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og ca. 3 km ind i landet (se kortbilag). Den omfatter landzone- og sommerhusområder, men ikke byzone. For at give flere muligheder for borgere og virksomheder ændres reglerne for planlægning i kystnærhedszonen. Målet med lovændringen er, at skabe nye vækstmuligheder blandt andet indenfor kyst- og naturturisme, som kan skabe nye jobs. Det forudsættes endvidere, at der i udviklingsområderne skal tages hensyn til natur, miljø og landskab, hvorfor udpegningen af udviklingsområder skal koordineres med udpegning af et grønt danmarkskort.

 

Lovforslaget åbner blandt andet mulighed for:

 1. At udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og tilladelse til anlæg efter reglerne der gælder for landzone.
 2. At udlægge nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse i hele landet, under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 uudnyttede sommerhusgrunde tilbageføre.
 3. At overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone.

 

Center for Plan og Miljø har følgende bemærkninger til ad. 1:

Udpegningen af nye udviklingsområder er relevant at se på i forhold til mulighederne for nye bolig- og sommerhusområder i Faxe Ladeplads. Udpegningen kan også tilgodese virksomheder, herunder turismevirksomheder, i kystnærhedszonen. Og gøre det muligt for eksempel at etablere en butik eller en virksomhed i en "overflødiggjort bygning". Dette vil kunne lade sig gøre, hvis området er udlagt som udviklingsområde. Ansøgningsrunden til ministeriet om nye udpegninger af udviklingsområder vil være tilbagevendende og følger samme 4-årige interval som planstrategi og kommuneplan. Hvis vi ønsker at ansøge om udviklingsområder i den første runde med ansøgningsfrist 15. oktober, skal vi forinden udarbejde en ny planstrategi med dertil hørende proces. Planstrategien kan udarbejdes, som en temastrategi for udviklingsområdet.

 

Center for Plan og Miljø har følgende bemærkninger til ad. 2:

Alle sommerhusområder i kommunen er fuldt udbygget, og i forhold til visionen om at skabe øget turisme i og omkring Faxe Ladeplads, vil det give god mening, at undersøge mulighederne for at få andel i de 1.000 nye sommerhuse. Faxe Kommune har ingen uudnyttede sommerhusområder, som kan tilbageføres i den samlede pulje på landsplan. Vi er derfor afhængige af, at andre kommuner tilbagefører uudnyttede sommerhusudlæg uden selv at ansøge om en ny udlægning, eller at vi tilgodeses med en del af de 1.000 nye sommerhuse, som der gives mulighed for at udlægge på landsplan.

 

Center for Plan & Miljø har følgende bemærkning til ad. 3:

At overføre sommmerhusområder i kystnærhedszone til byzone kræver, at sommerhusområdet ligger i tilknytning til eksisterende byzone. Desuden skal 3/4 af grundejerne ønske overførsel til byzone. Det giver både fordele og ulemper for de nuværende sommerhusejere, at overføre deres sommerhuse til byzone og dermed være underlagt de regler, som gælder for et almindeligt boligområde. Det vurderes ikke umiddelbart, at der er sommerhusområder i Faxe Kommune hvor denne mulighed vil være relevant. 

 

Tidsplan

For at kunne overholde de skitserede tidsfrister er en ekstraordinær indsats påkrævet. Hvis Byrådet ønsker at komme i betragtning, vil det være nødvendigt, at delegere kompetencen til Erhvervs- og Kulturudvalget, således, at de bemyndiges til at sende forslag til temaplanstrategi i høring på deres junimøde. Forslaget vil herefter kunne sendes i høring således at Byrådet kan endeligt vedtage temaplanstrategien den 12. oktober, umiddelbart inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at:

 

 1. Der arbejdes på at ansøge om at udpege et udviklingsområde i Faxe Kommunes kystnærhedszone inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017.
 2. Muligheden for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads undersøges nærmere.
 3. Beslutningskompetencen delegeres til Erhvervs- og Kulturudvalget vedr. vedtagelse af forslag til ny temaplanstrategi for turisme og grønt Danmarkskort til offentlig høring.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Anbefales.71. Udvikling af Grøndalsgrunden

Sagsnr: 01.02.17-P20-1-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

I årets første måneder er der indkaldt idéer til, hvordan Grøndalsgrunden kan anvendes midlertidigt. Det er sket gennem en film på Faxe Kommunes Facebook side og en husstandsomdelt flyer til områdets naboer. Der er kommet mange gode forslag til områdets anvendelse - både midlertidigt og permanent, som kan drøftes med henblik på beslutning om den videre proces.

 

Sammendrag af de indkomne idéer

Byudvikling: Der udtrykkes ønsker om, at en del af området udvikles til boligområde med rækkehuse eller etageboliger. Der nævnes både unge, ældre og handicappede som boligområdets målgruppe og der er gode bud på, hvad der kan gøre netop dette område i byen til noget særligt. Et eksempel er et forslag om ældreboliger med fælleshus til fællespisning og fællesaktiviteter, samt et stort drivhus/væksthus til dyrkning af grøntsager og mulighed for ophold. Der ud over må det forventes at demensbyen kan få behov for en udvidelse.

 

Rekreativt område: Der udtrykkes ønsker om et rekreativt område til glæde for lokalområdet, meget gerne som en permanent park. Der efterlyses et sted hvor både børn og voksne kan mødes, og hvor man kan tage hen med sine børn og finde nye legekammerater. Der er kommet mange forslag til, hvad et rekreativt område kan indeholde - for eksempel opholdspladser, mere beplantning, plantekasser, legeplads, indhegnet boldbane, frugtplantage, mountainbike bane, parkour-bane, udendørs fitness, naturlegeplads, nyttehaver, skøjtebane om vinteren, minizoo, basketkurv, fodboldvæg og en stiforbindelse mellem områderne. Der ud over er der et generelt ønske om, at området skal fremstå mere indbydende end det gør nu. De indkomne idéer er sammenfaldende med de ønsker og idéer til sanseoplevelser, lege- og opholdsmuligheder, stier og terrænbearbejdning, som også daginstitutionen, demensbyen og Grøndalscenteret har til området.

 

Vision for området

På kortbilaget er vist et forslag til områdets fremtidige disponering og anvendelse. Mod Grøndalsvej er udlagt arealer til nye boligbebyggelser i form af rækkehuse eller etageboliger i 3 etager. Umiddelbart nord for demensbyen er der udlagt arealer til en fremtidig udvidelse af demensbyen med en boligenhed af samme størrelse og udformning som de øvrige. Placering af en ny boligenhed netop her, vil betyde at demensbyens fællesarealer på sigt kommer til at ligge centralt i deres område, samtidig med at de har let adgang til de grønne områder omkring dem. Disponeringen af arealet med boliger og parkering ud mod Grøndalsvej, giver plads til et stort fællesareal for hele bebyggelsen, som samtidig kan fungere som lokalområdets park og som et grønt forbindelsesstrøg mellem de forskellige bebyggelser på og omkring Grøndalsgrunden. Visionen er, at det grønne forbindelsesstrøg skal have en størrelse og et indhold, som gør det attraktivt for hele lokalområdet at benytte og dermed understøtte inklusion og møder på tværs mellem brugerne og de kommende beboere.

 

Det videre forløb

Der arbejdes videre med en helhedsplan ud fra den vedlagte disponering af arealet. På baggrund af de indkomne forslag har Center for Plan & Miljø igangsat en række initiativer i forhold til midlertidige aktiviteter, hvoraf nogle allerede er udført og andre kan udføres inden sommerferien og hen over sommeren. Der  ud over trænger asfaltarealer og de tidligere byggefelter på grunden til renovering og forskønnelse, for at de er attraktive for rekreative aktiviteter. Det foreslås derfor at 150.000,- kr. af det afsatte budget bruges til dette formål.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at:

 

 • udvalget drøfter visionen for områdets fremtidige anvendelse på baggrund af det vedhæftede bilag.
 • der udarbejdes en helhedsplan på baggrund af udvalgets tilkendegivelser og principperne for disponeringen af arealet.
 • der kan anvendes 150.000 kr. af det samlede budget til renovering af asfaltarealer og tilkørsel af muld til Grøndalsgrunden, så der kan skabes gode rammer for midlertidige aktiviteter.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen kan dog ikke godkende punkt 3 om anvendelse af 150.000 kr.72. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af centerchefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.059,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.111,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 52,7 mio. kr., fordelt på serviceområderne (17,7 mio. kr.) og overførselsudgifter (35,0 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke fremgår af korrigeret budget, da sagen endnu ikke er endelig politisk vedtaget. De korrigerede budgetter vil være tilrettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Det bør tillige bemærkes, at1% pulje samt P/L-puljen for 2017 er indeholdt i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1%-pulje skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2016, men inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016. Der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnenes udgangspunkt, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. Når P/L-puljen helt eller delvist frigives senere på året, vil der således være et ændret budget. Center for HR, Økonomi & IT vil til næste opfølgning pr. 31. maj 2017 sikre, at skønnene foretages med udgangspunkt i forventet forbrug.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,3 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. For CPM ventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er 6,2 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 5,1 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til de vidtgående, specialpædagogiske tilbud og til "Privat- og efterskoler" Endvidere er der en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen er, at der teknisk endnu ikke er omplceret budget internt til modtageundervisningen. Centeret oplyser desuden, at der er en særlig udfordring med optimering ved klassedannelsen i modtageklasserne, da disse geografisk nu er både i ØST og i VEST og en modtageklasse kun må have elever dækkende tre klassetrin. Fra 2015 til 2017 er elevtallet samlet set steget fra 73 til 98

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører Center for Børn & Undervisning. Center for Familie, Social og Beskæftigelse har skønnet forbrug = budget. Der er 1,6 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 0,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Der er merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

Et mindre, påbegyndt anlægsarbejde med 12 vuggestuepladser fra 2016 forventes afsluttet i 2017 og udgiften hertil skønnes i 2017 at være 49.000 kr.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet. Der er signaleret merforbrug til projekter vedrørernde Musikskolen: Dette vil budgetmæssigt blive finansieret når overførselssagen er godkendt.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Puljen vedrørede økonomiske fripladser er under overførsel til Børne- og Familieudvalget og indgår i områdets skøn. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når overførsler fra 2016 til 2017 og P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 1,7 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr.

Merforbruget på CFSB udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud samt at restbudget fra 2016 vedrørende ældremilliarden endnu ikke er overført til 2017. Dette løses dog ved godkendelsen af sag vedrørende Overførsler. Herudover er der et mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

For CSP er der mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen.

Anlægsprojektet "Perlen" afsluttes i 2017 og er finansieret af budgetrester fra 2016 jf sagen om Overførsler.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. Generelt skyldes dette ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter til kommunal beskæftigelse. Det skønnede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med den kommende efterregulering. I skønnet på indtægtssiden ses det, at der forventes en merudgift til efterregulering af beskæftigelsestilskudet på 6,6 mio. kr. for 2016 og 0,8 mio. kr. for 2017. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob + 55 år.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.457,4 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,8 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2016 til 2017 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2016. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017.

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på 89,9 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 ventes dog ca. 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Der ventes tillige særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.) toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2017 var den faldet til 130,7 mio. kr., hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnes i 365-dages likviditeten. Det forventes, at likviditeten holder sig over 100 mio. kr. opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.).

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 52,7 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2016, men inkl. 1%-pulje og P/L-pulje.

 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 35,0 mio. kr. under det korrigerede budget. I de anlagte skøn på de forskellige udvalgsområder er medtaget forventningen om, at der sker budgettilførsel jf. sag om Overførsler.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på 89,9 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2016 til 2017. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 28,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 89,9 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 52,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 17,7 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 35 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. mere end i det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Likviditeten efter 365-dages reglen udgør 130,7 mio. kr. pr. 31. marts 2017, hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser. 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Anbefales.73. Østsjællands Museum - godkendelse af vedtægtsændringer

Sagsnr: 19.03.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har fremsendt vedtægtsændringer for museet til godkendelse i tilskudskommunerne Stevns og Faxe.

Den nye vedtægt blev godkendt på Museumsforeningens generalforsamling den 28. marts 2017. Det fremgår dog ikke tydeligt, hvornår ændringerne skal træde i kraft.

 

Ændringerne har forskellig karakter og betydning fra mere redaktionelle ændringer til en tydliggørelse af Museets virke som selvejende institution og til forslag om at ændre bestyrelsens sammensætning. Det sidste indebærer at borgmestrene bliver fødte medlemmer af Museets bestyrelsen, mens der i forslaget ikke indgår en repræsentant fra hhv. Stevns og Faxe Byråd.

 

Forslag til ændrede vedtægter bygger på den eksisterende vedtægt som Erhvervs- og kulturudvalget godkendte den 28. november 2016.

Vedtægtsændringerne er vedlagt som bilag (tilføjelser i kursiv og udeladelser er overstreget).

 

Under hensyntagen til Museets aktuelle situation og dialog om museumssamarbejde og/eller fusion er det Administrationens indstilling at både borgmester og byrådets udpegede person bør indgå i bestyrelsen og at vedtægterne herudover først træder i kraft fra 1. januar 2018.

 

Jævnfør Styrelsesvedtægten har Erhvervs- og kulturudvalget ansvaret for museumsområdet. Som i november 2016, er det Administrationens vurdering at Erhvervs- og Kulturudvalget kan godkende vedtægterne for Museet på vegne af Byrådet.

 

Lovgrundlag

Museumsloven - LBK nr. 358 af 08/04/2014

Økonomi

Ingen konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at vedtægterne ikke godkendes som de er fremsendt, men ændres, så Byråd/kommunalbestyrelserne i Faxe og Stevns Kommuner fortsat udpeger af deres midte et medlem for den kommende valgperiode
 • at vedtægterne kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Godkendt.74. Ansøgning fra Æblehaven om tilskud til sommerhøjskole

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-19-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Ledelsen i Æblehavens dagscenter søger Erhvervs- og Kulturudvalget om 17.000 kr. til økonomisk støtte til gennemførelse af centrets årlige sommerhøjskole for primært ældre mennesker i Faxe Kommune.

 

Ansøgningen forelægges Erhvervs- og Kulturudvalget idet administrationen ønsker udvalgets stillingtagen til om aktiviteterne, deltagerkreds og den begrænsede åbenhed for deltagelse falder indenfor Kulturpuljens rammer og kriterier.

 

Sommerhøjskolen i år finder sted i perioden 26. - 30. juni 2017. Afviklingen vil finde sted i Æblehavens Center og programmet for deltagerne er bl.a. en række oplægsholdere samt besøg på Dragsholm Slot og Vallekilde Højskole.

 

Sommerhøjskolen er et tilbud for alle pensionister ud fra princippet om "først til mølle", da der er begrænset med pladser. Deltagerne betaler en egenfinansering på 2.000 kr.

 

Der er et samlede budget på i alt 151.000 kr. for sommerhøjskolens gennemførelse i 2017 og deltagergebyret udgør i alt 134.000 kr.

 

Æblehavens dagscenter har tidligere modtaget tilskud fra kulturpuljen til finansering af deres sommerhøjskole hhv. 15.000 kr. i 2013 (hvor administrationen indstillede til afslag), 13.000 kr. i 2014, 10.000 kr. i 2015 og ingen tilskud i 2016, dog blev der bevilget 8.000 kr. til afholdelse af deres oktoberfest.

 

Administrationen anerkender aktiviteterne, men vurderer, at der jvf. kulturpuljens retningslinjer, bør gives afslag, idet aktiviteten kun er for en snæver kreds af borgere, et begrænset antal personer samt et fokus på tilbagevende aktiviteter via Kulturpuljen iøvrigt. Derudover har aktiviteten sammenfald med aktiviteter, som iøvrigt støttes via tilskud til aftenskolerne.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet et evt. tilskud til arrangementet vil kunne finansieres via Kulturpuljen 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der gives afslag, idet der kun kan tilbydes et begrænset antal pladser jvf. Kulturpuljens kriterier samt prioritering af kulturpuljens midler iøvrigt.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Godkendt.75. Godkendelse af ændring af vedtægter for Kulturhusforeningen i Haslev

Sagsnr: 20.00.00-A00-4-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Kulturhusforeningen i Haslev har i år afholdt generalforsamlingsmøde d. 25. april 2017. Bestyrelsen har foreslået at ændre navnet på foreningen fra Kulturhusforeningen til Kulturgruppen i Haslev. Årsagen er at foreningen ikke længere ønsker at arbejde på at få et kulturhus, men istedet vil arbejde på at understøtte og arrangere kulturelle aktiviteter i huset.

 

Ændringer af foreningens vedtægter skal godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget og Kulturgruppeforeningen søger nu om denne godkendelse.

 

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne er § 1 og § 4 og er følgende:

 

§ 1: Foreningens navn fra Kulturhusforeningen - som ændres til: Foreningen "Kulturgruppen i Haslev".

 

§ 4: Formuleringen om årligt kontingentbetaling - som ændres til: Kulturgruppen Haslev består som en forening uden medlemmer, men med en aktiv bestyrelse og et netværk, der hjælper med gruppens aktiviteter.

 

Kulturgruppen i Haslev blev etableret på et stiftende generalforsamlingsmøde d. 4. november 2009. Arbejdet i bestyrelsen har siden stiftelsen være målrette etableringen af et kulturhus i Haslev samt udviklingen af kulturelle aktiviteter. På det afholdte generalforsamlingsmøde d. 25. april 2017 var der flertal for ændring af vedtægterne frem mod en primær indsat, der sikrer udvikling af kulturelle aktiviteteter i Kultunariet.

 

Kulturgruppens bestyrelse består nu af: Rune Hermannson (formand), Maja Brandt Jensen (næstformand). Den øvrige bestyrelse består af: Sonja Bjergskov Larsen, Jan Steen, Signe Utzon Frank, Charlotte E. Andersen og Birgitte Carstensen. Birgit Sønderberg blev valgt som revisor. Suppleanter er hhv. Pernille T. Pedersen og Bent Lystrup.

 

Bestyrelsen fortsætter nu med at udvikle  og genemføre konkrete kulturelle initiativer i kulturgruppen. 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at de ændrede vedtægter for foreningen Kulturgruppen godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Tilbagesendes.76. Ejendomsstrategien spor 10, Faxe Sundhedscenteret

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af afdelingerne for Pædagogisk - Psykologisk rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen. Der skal endvidere tages stilling til flytning af en hjemmeplejegruppe fra lejet lokale ved Faxehallen til Faxe Sundhedscenter.

 

Byrådet besluttede 9. juni 2015 at PPR og Sundhedsplejen skal flytte fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter.

Byrådet besluttede 13. oktober 2016 at PPR’s og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej placeres midlertidigt i ledige lokaler på Midtskolen, afd. Sofiendal.

 

Denne sag behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget.

 

PPR’s og Sundhedsplejen er på Sofiendalsskolen placeret i lokaler, der ifølge afdelingslederne for PPR og Sundhedsplejen ikke er velegnede til formålet. Det opleves, at afdelingerne fragmenteres, og at medarbejderne i højere grad arbejder fra andre adresser. Placeringen tilgodeser heller ikke snitfladerne til sagsbehandlere på Tingvej og de områder, som placeres i de gamle seminariebygninger efter sommerferien.

En række af disse forhold hænger sammen med, hvordan man overordnet vil organisere de opgaver, som PPR og Sundhedsplejen løser. Der er ikke taget endelig stilling til organiseringen i Center for Børn & Undervisning .

Det foreslås derfor, at afdelingerne PPR og Sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger. Herudover har Sundhedsplejen adgang til 323 m², og PPR har adgang til 226 m² på kommunens ni skoleafdelinger og på Faxe Sundhedscenter, hvor en række af afdelingernes opgaver løses. Når Center for Børn og Uddannelse har taget stilling til organiseringen af områderne, vil vi kunne vurdere, om dette har bygnings- og indretningsmæssige konsekvenser.

 

Center for Sundhed & Pleje har for at skabe synergi mellem medarbejderne i hjemmepleje og sygepleje foreslået at samle disse medarbejdergrupper på Faxe Sundhedscenter. Konkret foreslår Center for Sundhed & Pleje, at hjemmeplejegruppen, som er placeret i lejemål på Rådhusvej 6 (Faxehallen), flyttes til Faxe Sundhedscenter og placeres i Bygning 2 i stuen, hvor der hidtil har været enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sygeplejeenhed samt akutpladser. Akutpladserne er flyttet til Grøndalscenteret; desuden vil ca. halvdelen af sygeplejerskerne, som følge af organisationsændringen, fraflytte Faxe Sundhedscenter for at indgå i hjemmeplejegruppe Vest.

 

I Bygning 2 stuen har der efter 1. januar 2017 være tilstrækkelige ledige m² til den samlede personalegruppe bestående af medarbejdere fra Hjemmeplejen og de sygeplejersker, der skal forblive i Faxe (se bilag - tegning over Bygning 2 stuen, med fordeling af faciliteter til administration, gruppe/teamfaciliteter, Klinik for sårpleje og kontinenspleje og gruppen af sundhedskonsulenter).

 

I kælderen under Bygning 2 vil der kunne skabes de nødvendige omklædnings- og badefaciliteter for mænd og kvinder samt depotfaciliteter. Forudsætningen for indretningen er, at flytningsvejledernes flyttes til et andet rum, hvor eksisterende faciliteter etableres.

 

Faxe Sundhedscenter kan efter Befordringsenhedens udflytning tilbyde P-plads til Hjemmeplejens bilpark, så der vil kunne etableres 25-30 pladser fordelt på P-pladsen på sydsiden af Bygning 2 og på P-pladsen bag Teknisk Afdeling. Personalets private biler kan parkeres på P-pladserne på Hertelsvej.

 

Den samlede pris for disse indretningstiltag skønnes til 475.000 kr., som finansieres af Center for Sundhed & Pleje.

Som konsekvens heraf opsiges lejemålet på Rådhusvej 6 og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til at dække driftsudgifter for disse nyindrettede arealer. Faxehallen kommer herved til at mangle denne indtægt, som ifølge Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er nødvendig for hallens økonomi.

 

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indretningen på Faxe Sundhedscenter finansieres af vedtagne budgetter hos Center for Sundhed & Pleje.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At PPR og sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger.
 2. At Hjemmeplejegruppen på Rådhusvej 6 flyttes til Faxe Sundhedscenter, Bygning 2.
 3. At lejemålet på Rådhusvej 6 opsiges og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til dækning af driftsudgifter på de nyindrettede arealer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Anbefales.77. Soulland - et idéoplæg til nyt turismetiltag

Sagsnr: 24.05.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Camønoen har haft stor succes siden åbningen i juni 2016. Derfor har en lille projektgruppe fra Camp Adventure og Museum Sydøstdanmark skrevet et nyt projekt, hvor grundtanken i Camønoen folder sig ud på Sydsjælland.

Museum Sydøstdanmark har henvendt sig til kommunerne med henblik på at få opbakning til iværksættelse af projektet, herunder finansiering. Det fremgår at der søges om et tilskud på 200.000 i 2017 og 200.000 i 2018 til selve projektudviklingen fra hver af de 4 involverede kommuner.  

Det foreløbige projektmateriale fremgår af to bilag på sagen.

I korte træk kan projektidéen beskrives således:

Projektet har fået arbejdstitlen Soulland og idéen er at samle Sydsjælland i ét samlet netværk af privat erhvervsliv, ildsjæle, foreninger, museer, kommuner, VISM og organisationer med fokus på det gode værtsskab og formidling af natur, kulturhistorie og oplevelser med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien.

Der indføres nye begreber og subbrands som BED & BIKE – BED & HIKE – BED & RIDE. Soulland bliver et univers og et kommunikationsprojekt, der rammes ind af en samlet fortælling om de oplevelser, der findes i forvejen og de nye, der kommer til, efterhånden som projektet folder sig ud.

Tanken er at projektet gøres klar til fondsansøgninger; f.eks. en arkitektonisk linje med henblik på midler fra Realdania, sundhed og livsstil fra Nordea og Trygfonden. m.fl. Hvilke veje der gås i forhold til fonde undersøges i projektperioden. 

Området bliver inddelt i zoner med hver deres fokus og med velkomstcentre på museer og hos erhverv. Soulland dækker hele Sydkystdanmarks område med potentialer for udvidelse mod Lolland-Falster.

 Der er følgende forslag til zoner og velkomstcentre:

 •  Camønoen på Møn, Nyord og Bogø (Den har sit eget brand, men er en del af Soulland). Velkomstcenter på Møns Museum.
 • Vordingborg – Borge, konger og magt. Velkomstcenter på Danmarks Borgcenter.
 • Næstved – Design og kunsthåndværk. Velkomstcenter på Det ny Holmegaard.
 • Rønnede – På toppen af verden. Velkomstcenter på Camp Adventure.
 • Præstø – Gastronomi og keramik. Velkomstcenter Røde Led.
 • Faxe/Stevns – Kalkland og Unesco. Velkomstcenter Østsjællands Museum.

Visionen for projektet er, at Soulland omfatter alle lokale aktører på Sydsjælland, forbundet i et open source netværk, der samler området i ét univers, i én kommunikationsstrategi, med ét formål; at området bliver kendt som Soulland og vækster i takt med Visitsydsjælland-Møn's målsætninger, eksempelvis +50.000 overnatninger i området om året frem til 2020.

Projektet forankres i Museum Sydøstdanmark, som også står for projektledelse og klargøring til fondsansøgning. Det vil tage i omegnen af to år at gøre projektet klar til fondsansøgning, hvorefter realiseringen kan påbegyndes.

Projektledelsen vil begynde, når økonomien fra alle de fire involverede kommuner, Faxe, Stevns, Vordingborg og Næstved, er på plads. Arbejdet med Soulland struktureres omkring en styregruppe med medlemmer fra hvert udviklingslag og hver kommune.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Udgifterne på 200.000 kr. i 2017 og 2018 kan afholdes af udviklingspuljen.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 

 • At Faxe Kommune tilslutter sig projektet under forudsætning af de øvrige 3 kommuners deltagelse og under forudsætning af, at Visitsydsjælland-Møn stiller ens og lige muligheder for alle kommunerne vedrørende finansieringen.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Tilbagesendes med henblik på yderligere afklaring og konkretisering af projektgrundlaget.78. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Årløsevej

Sagsnr: 01.02.05-P16-4-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. februar 2016 under punkt 5, at udsætte et forslag fra Dansk Folkeparti om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Årløsevej, indtil der var skabt et helhedsbillede af behov og muligheder for ny bebyggelse i Faxe kommune.

Dette blev fulgt op af en temadrøftelse i Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. april 2016 under punkt 56 om byggemulighederne i Faxe Kommune generelt.

Da interessen for bosætning i Terslev er stigende efter løsning af problemerne omkring varmepriserne, foreslås igen udarbejdelse af Lokalplanforslag for et boligområde ved Årløsevej, Terslev.

Området, der i øjeblikket er i landzone og kommunalt ejet, udgør et samlet areal på 13.637m2, omfattende matrikelnumrene 2h og 2m, Årløse By, Terslev, og foreslås som udgangspunkt udlagt til åbent-lav og/eller tæt-lavt boligbyggeri.

Det er forventningen at lokalplanlægning for området vil gøre dette attraktivt for investorer, der selv vil stå for byggemodning m.m. med gode muligheder for salg.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

For forslaget om udarbejdelse af lokalplan stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod forslaget stemte Dorte Nybjerg (V), Steen Gunnarsson (V), Torben Reiner Jensen (V), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A) & Peter Joensen (C), idet flertallet ønsker byen udviklet i retning mod skolen.79. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

 

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over arrangementer til og med august 2017.

 

Opera Galla i det fri

Koncerten holdes søndag den 18. juni kl. 14.00 i parken ved Gisselfeld kloster. Ensemble Storstrøm har meddelt, at Jens Søndergård overtager som solist ved Opera i det fri. Han afløser Joachim Knopp, der er blevet forhindret i at deltage.

 

Kunstregistrering i Faxe Kommune

På Erhvervs- og Kulturudvalgsmøde i marts 2016 blev der tilsammen afsat 140.000 kr. i hhv. 2016 og 2017 til en kortlægning af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Projektet er nu så langt, at det vil blive præsenteret for udvalget på sidste møde inden sommerferien. Materialet består af en komplet kortlægning af kunst i det offentlige rum, en ”kanon” dvs. de værker der er mest seværdige/betydningsfulde at besøge, et bud på værker som med fordel kan enten renoveres/flyttes evt. bortskaffes (dette i samarbejde med Billedkunstrådet) og endelig en fotoserie.

 

Jævnstrømsværket - status

 

Østsjællands Museum

 • Tilbagemelding om økonomien pr. januar kvartal 2017
 • Kulturstyrelsens kvalitetsvurderings-besøg den 18. maj - foreløbig status

 

Kulturregionens kulturkonference den 29. november 2017

 

Opsamling fra KL's kultur og fritidskonference den 8. - 9. maj 

 

 

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. maj 2017

Taget til efterretning.80. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen81. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-11-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen82. Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-12-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Peter Joensen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarsson