Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Erhvervs- og Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 30. oktober 2017

Erhvervs- og Kulturudvalget - 30-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Erhvervs- og Kulturudvalget
den 30. oktober 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


131. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt , idet punkt 140 blev udsat til senere.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 132. Dialogmøde med Business Faxe Copenhagen

Sagsnr: 24.10.07-A00-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Business Faxe Copenhagens (herefter BFC) bestyrelse og erhvervsdirektør er inviteret til dialogmøde med Erhvervs- og Kulturudvalget. Her får de lejlighed til at præsentere Business Faxe Copenhagens Årsrapport 2016, Halvårsrapport 2017, sig selv og BFCs planer og idéer for fremtiden. Dialogmødet forventes at vare ca. 1 time.

Årsrapport 2016
I 2016 fik BFC, jf. opgavefordeling på erhvervsområdet som følge af budget 2016-2019, flere medarbejdere, flere opgaver og flere penge at løse opgaver for.

Erhvervskontakten og ECO Valley blev overdraget og fik øget synlighed med annonceringer og reklamer. Med flere medarbejdere kom der øget produktivitet, flere events og flere virksomhedsbesøg. I 2016 var der fokus på Kriegers Flak og med BFCs medvirken etableredes Kriegers Flak Service Group. Ved årets VIPkonference uddelte BFC for første gang lokale erhvervspriser. 2016 var også året hvor Vækstfabrik 2.0 sluttede.

Halvårsrapport 2017
Første halvår 2017 blev en turbulent tid for organisationen BFC.

Efter længere tids udfordringer, som udadtil kunne aflæses i hyppig udskiftning af medarbejdere og medlemsudmeldinger, stoppede direktøren, bestyrelsen blev skiftet ud ved en ekstraordinær generalforsamling og den konstituerede direktør fratrådte efter kort tid.

Første halvår 2017 har i høj grad handlet om at holde driften af BFC oppe, rydde op og skabe processer, samt prioritere gennemførsel af den planlagte kampagne Handl Lokalt.

Ny bestyrelse:
• Advokat Sten Corfix Jensen, 
Svendsen Advokater – Formand
• Direktør Lars Huge, 
Huge Consulting Aps – Næstformand
• Aage Wolff-Sneedorff - 
Fibia.dk - Bestyrelsesmedlem
• Jon Helqvist - Bestyrelsesmedlem
• Indehaver Nanna Søndergaard 
Danske Bolig - Bestyrelsesmedlem
• Tine Larsen, 
Kærskovgård Bed & Breakfast – Bestyrelsesmedlem

Ny erhvervsdirektør: Tomas Legarth

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme §12 & 13

Økonomi

Ingen konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Årsrapport 2016 samt Halvårsrapport 2017 tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 133. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.03-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. okotober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15.

Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedr. tillæg nr. 15 og det indstilles, at planen vedtages uden ændringer.

 

Baggrund:

I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt, at justere afgrænsningen mellem det rammeområde der er udlagt til skole og boldbaner, og de tilstødende boligområder, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres rammebestemmelserne for skolensområde så det fremgår, at de tidligere lærerboliger indenfor området må udstykkes til boligformål. Ligeledes justeres rammebestemmelserne for kirkensområde, så det tydeligt fremgår, at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealet vest for kirken. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 134. Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.05-P16-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Midtby har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.  

Center for Plan & Miljø har modtaget ét høringssvar fra Roskilde Stift, der bemærker "at man må sikre sig, at det forhold, at et stort bassing anlægges så tæt på kirkegården ikke medfører skader på kikens eller kirkegårdsmurens fundamenter". Center for Plan & Miljø indstiller, at stiftets bemærkning indarbejdes i lokalplanens redegørelse. Da der kun er modtaget et enkelt høringsvar, har Center for Plan & Miljø valgt ikke at udarbejde en hvidbog over høringssvar.

 

Baggrund:

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er:

 • at overføre området til byzone,
 • at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen,
 • at åbne mulighed for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone.

 

Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter medvidere for både skolebørn og byens idrætsudøvere.

 

Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand.

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Meninghedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er sikret gennem anden lovgivning. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at lokalplan 1100-53 vedtages endeligt med følgende tilføjelse til redegørelsen (side 11):
  • "Ved projektering og anlæg af bassinet skal det sikres, at bassinet ikke medfører skade på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter."  

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 135. Høring i fagudvalg: Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Den 11. september 2017 blev de beskæftigelsespolitiske mål for 2018 udmeldt af Beskæftigelsesministeren. På den baggrund har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet det vedhæftede forslag til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019. På mødet i Beskæftigelsesudvalget den 25. september godkendte Beskæftigelsesudvalget 1. behandlingen af Beskæftigelsesplanen 2018-2019. I henhold til procesplanen skal Beskæftigelsesplanen 2018-2019 i høring i de relevante fagudvalg efter 1. behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

 

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overordnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

Det måler vi på

 • Kvartalvis måling af fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med landsgennemsnittet.
 • alle uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal i nyttejob.

 

2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

Det måler vi på

 • Der afholdes jobmesse i samarbejde med skolerne.
 • 200 virksomheder skal besøges.
 • Mindst fire gode historier er dækket i pressen. Heraf mindst 2 film via sociale medier.
 • Tilbagemeldinger fra Virksomhedspanelet skal øges fra 35 % til 70 %.
 • Løbende etablering af minimum 200 småjobs.
 • En responstid på højst 24 timer efter henvendelse fra virksomhederne i forbindelse med stillinger slået op gennem Rekrutterings Service Sjælland.
 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

Det måler vi på:

 • Andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct.
 • Løbende 30 igangværende IGU forløb.
 • Årlig etablering af 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune.
 • Videreførelse af pilotprojekt med det formål, at afklare flygtninges kvalifikationer inden ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017.
 • 50 % af deltagerne i en prøvehandling, med formål at understøtte sygemeldte arabisk talende kvinder, skal blive selvforsørgende. De resterende 50 % har som minimum deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.

Det måler vi på

 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • 10 % af STU dimittenderne kommer efterfølgende i ordinær eller støttet beskæftigelse.
 • Udvikling af formel aftale om overgange mellem indsatser, samt udvikling af politisk vedtaget serviceniveau for kommunens indsatser
 • Borgere med flere kontaktpunkter i kommunens opfattelse af at have én helhedsorienteret plan.
 • Følge udviklingen i antal jobparate personer på kontanthjælp
 • Følge udviklingen i antal aktivitetsparate personer på kontanthjælp
 • Undersøge muligheden for øget brug af socialøkonomiske virksomheder i den beskæftigelsesrettede indsats.

 

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes.

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.

Det måler vi på

 • Antallet af sager igangsat vedrørende socialt bedrageri.   

Vedhæftet dette punkt findes første udkast til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019, samt handleplan for beskæftigelsesindsatsen i 2018-2019.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesplanen 2018-2019 godkendes.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales.

Steen Pedersen (O) kan ikke godkende ministermål nr. 3, idet han ikke mener at flygtningen skal integreres.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 136. Østsjællands Museum - godkendelse af nye vedtægter

Sagsnr: 19.03.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Østsjællands Museum har den 24. oktober fremsendt nye vedtægter til godkendelse i tilskudskommunerne, Faxe og Stevns Kommune. Forslaget følger efter en fornyet drøftelse i museets bestyrelse, da kommunerne tidligere på året ikke kunne godkende det daværende udkast til nye vedtægter for Østsjællands Museum (EKU 29. maj 2017 - sag 73).

 

Museets bestyrelse har indarbejdet kommunernes ønske om at der udover borgmesteren fra hver kommune også udpeges et medlem fra kommunalbestyrelsen. Herudover er der lagt op til at museumsforeningens repræsentation i Museets bestyrelse sættes til to medlemmer mod én i det tidligere fremsendte vedtægtsforslag.


Desuden er tilføjet en tegningsregel i § 5: Museet tegnes af formanden sammen med direktøren eller næstformanden. Dette er begrundet i det uhensigtsmæssige i at skulle samle hele bestyrelsen ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom - ting der i øvrigt ikke kan ske uden godkendelse fra kommunerne, jf. § 9.

Endelig er tilføjet en ikrafttrædelsesbestemmelse i § 14, hvor det dels præciseres at vedtægterne i denne form træder i kraft 1. januar 2018, dels som en overgangsregel bestemmes, at den siddende formand fra 1. januar sidder på en af pladserne nævnt i vedtægternes § 4, stk. 3.

 

Det er administrationens vurdering af vedtægtsforslaget opfylder kommunernes ønske om repræsentation i Museets bestyrelse og at de øvrige ændringer forekommer hensigtsmæssige såvel i forhold til tegning som overgang/ikræfttræden af vedtægterne. Administrationen indstiller derfor vedtægterne til godkendelse.

 

Med begge kommuners godkendelse kan vedtægterne træde i kraft den 1. januar 2018.

Sagen er vedhæftet såvel de gældende vedtægter fra marts 2016, som de ændrede vedtægter, vedtaget på museets bestyrelsesmøde den 23. oktober 2017.

 

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at vedtægter for Østsjællands Museum (af 23. oktober 2017) godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 137. Østsjællands Museum - godkendelse af budget 2018

Sagsnr: 19.03.00-S49-2-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har den 24. oktober fremsendt budget for 2018 til godkendelse i tilskudskommunerne, Stevns og Faxe.

 

Erhvervs- og kulturudvalget er i september orienteret om Mueets indsats for at imødekomme de anbefalinger som Slots- og kulturstyrelsen har anført i den seneste kvalitetsvurdering af museet, herunder at Museet nøje vil gennegå alle lokaliteter som Museet i dag anvender til formidling, forskning, magasiner og administration. Disse indsatser og Museets almindelige, løbende virksomhed er indeholdt i det fremsendte budget for 2018.

 

Museet bemærker at der kan blive behov for en budgetrevision, for såvidt bygningsgennemgangen giver anledning til ændringer af budgettet.

 

Administrationen indstiller at budgettet godkendes, idet man i forhold til indeværende år, ser et budget for 2018, der går i nul og anerkender at bygningsgennemgangen kan resultere i større eller mindre ændringer af lokaleudgifter og afledte udgifter.

 

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet kommunens tilskud til Museet i 2018 er med i budgettet.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Østsjællands Museums budget 2018 godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 138. Fornyelse af aftale med Boblberg.dk

Sagsnr: 00.16.00-P20-3-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Idet Faxe Kommunes aftale med Boblberg.dk udløber pr. 31. december 2017, handler denne sag om en eventuel fornyelse af aftalen.

Boblberg.dk blev i Faxe Kommune igangsat pr. 1. januar 2016 og indebærer muligheden for en særskilt digital og lokal borger-til-borgerportal, hvor borgere, foreninger og kommunale institutioner i Faxe Kommune kan dele deres interesser, hobbyer og opgaver (dvs. bobler) med hinanden.

Faxe Kommune ligger blandt de 3 kommuner med flest medlemmer (i forhold til indbyggertal). 6,79 % af borgerne, der er i målgruppen (alle over 13 år), er en del af Boblberg. I dag tilbyder 20 kommuner boblberg.dk til deres borgere. Samlet er der 40.000 medlemmer på landsplan.

Fremadrettet vil Boblberg.dk have større fokus på de motionsmæssigt inaktive og sygdomsramte, fordi der viser sig at være en stor brugerflade i denne målgruppe. Mange tilflyttere har ligeledes haft kontaktet og benyttet Boblberg.dk for at skabe netværk og undgå ensomhed i den nye by, de er flyttet til. Derfor vil det samlede fokus fremover være på fællesskaber generelt.

Der er fra oktober 2017 også åbnet op for øvrige "postnumre", så man kan gå på tværs af alle kommunerne, hvilket ifølge Boblberg.dk mere end 50% af medlemmerne fra Faxe Kommune benytter sig af. At der åbnes op for alle postnumre, betyder at medlemmerne i Faxe Kommune kan gøre brug af mere end 7.000 bobler og 40.000 medlemmer. Det vil dog stadig være muligt kun at se helt lokale opslag, idet der aktivt skal søges på andre postnumre for at åbne sin profil op til andre kommuner.

Administrationens erfaring er, at genkendeligheden først nu er slået igennem – også på tværs af kommunerne. Det er derfor vurderingen, at Boblberg.dk i de kommende år vil blive en endnu mere naturlig platform for borgerne i Faxe Kommune at bruge og søge makkerskaber i. Såfremt aftalen fornyes vil den også indebære et særligt foreningsmodul, som vil gøre afstanden mellem borgere og foreninger kortere. Samlet vil Boblberg.dk være med til at forøge mulighederne for borgernes mangfoldige engagement i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser, idet Boblberg.dk også fremadrettet kan finansieres af Kulturpuljen (som nu).  

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

- aftalen med Boblberg.dk fornyes og gælder indtil den opsiges,

- der gøres status ultimo 2019 for at vurdere om aftalen kan fortsætte uændret.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 139. Etablering af nyt værested i Haslev by

Sagsnr: 27.54.08-A30-1-17 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Center for  Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger hermed status for arbejdet med etablering af et nyt værested i Haslev bymidte for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget, med henblik på anbefalinger overfor byrådet angående overførsel af anlægsbevillinger.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,6 millioner til et nyt værested.

Herudover er der afsat 0,8 millioner kr. til Café Perlen, som er en af de 10 indsatser under områdefornyelsen i Haslev. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere givet fristforlængelse for områdefornyelsen til ultimo december 2018. Det vil derfor være en mulighed at overføre denne anlægsbevilling til 2018.

Der foreslås følgende proces:

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etablers et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterådet

April 2018: Beslutning

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Afholdes inden for den vedtagne budgetramme. 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • anlægsbevillingen på 2,6 millioner kr. til etablering af nyt værested "Perlen" overføres til budget 2018
 • procesplanen for etablering af nyt værested i Haslev godkendes.

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevillingen på 0,8 millioner kr. i 2018 til pulje til områdefornyelsen i Haslev, Café Perlen.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales, idet overførslen af de 0,8 milllioner kr. vedr. områdefornyelsen og frigivelsen af midlerne godkendes af Byrådet.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 

 

 140. Overførsel af anlægsmidler fra pulje til bymidten i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 01.11.00-K04-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 1,3 millioner kr. til pulje til bymidten i Faxe Ladeplads.

200.000 kr. anvendes til rådgiver i forbindelse med borgerindragelse i 2017. Processen er igangsat ved beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017. Samtidig besluttede udvalget, at der skal indsendes ansøgning om at komme i betragtning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2017. Ansøgningsfristen er 1. november 2017, og midler kan kun tildeles projekter, der endnu ikke er igangsat. Udmelding fra styrelsen forventes inden årets udgang. Som konsekvens heraf vil størstedelen af de i budgette afsatte midler først kunne bruges i 2018. Det foreslås derfor, at 1,1 millioner overføres til 2018.

De 1,1 millioner kr. skal prioriteres af Kultur- og Planudvalget i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,1 millioner kr. i 2018 til pulje til bymidten i Faxe Ladeplads. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Punktet blev udskudt til senere.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 141. Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer

Sagsnr: 01.02.17-P16-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

De 0,25 mio kr. skal prioriteres af Erhvervs- og Kulturudvalget i 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,25 millioner kr. i 2018 til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

 

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 142. Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus

Sagsnr: 00.30.08-P19-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018-2021 fremgår anlægsprojekt "Pulje til Unge Hus" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr. årligt.

Projektet, som det fremgår af budgetforliget, er tiltænkt ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet rådighedsbeløbet indgår i den vedtagne og budgetterede investeringsplan  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Anbefales, idet udvalget foreslår at "ungehus" skal forståes som en ramme, der kan understøtte og udvikle initiativer i samskabelse med unge i Faxe Kommune.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 143. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Oversigt over bevillinger via anlægspulje til forsamlingshuse i 2017

Vedlagt er en oversigt over bevillinger til forsamlingshusene i Faxe Kommune i 2017.

 

Forbrug Kulturpuljen

Vedlagt er en oversigt over forbrug via Kulturpuljen pr. 15. oktober 2017.

 

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem til januar 2018.

 

Status vedr. puljen der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

Formålet med puljen er at familier med en trængt økonomi kan søge tilskud til betaling af kontingent, personligt udstyr og undervisning på fritids,- idræts- og kulturområdet for børn og unge op til 25 år. Siden starten i 2015 (mindre pulje dengang i folkeoplysningsudvalgets regi) er puljen blevet meget synlig for foreningerne, skolerne, kommunens sagsbehandlere og ikke mindst de frivillige som hjælper flygtningefamilier med at tilpasse sig det danske samfund. Puljen er i 2017 på 203.000 kr. og medio oktober 2017 er den næsten anvendt. I praksis dækker puljen bredt deltagelse i idræt, fritid og kulturelle aktiviteter, omend det første favner det største antal børn og unge.

Der har været støttemuligheder i 3 år med samme sigte (inkl. folkeoplysningsudvalgets pulje i 2015). På den baggrund vil administrationen omkring årsskiftet se lidt på tværs af bevillinger, retningslinier og erfaringer for om nødvendigt at foreslå justeringer af puljens retningslinjer.

 

Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturkonference

Kulturkonferencen blev afholdt d. 10. oktober 2017 i Kultunariet med temaet: "Børne- og ungekultur i øjenhøjde". På konferencen deltog ca. 40 repræsentanter fra hhv. kulturinstitutioner, kulturforeninger, Østsjællands Museum, forsamlingshusene, Arkivet, samt repræsentanter fra det professionelle teater, musik og billedkunstmiljø i Faxe Kommune. På konferencen blev der givet eksempler på aktiviteter for børn og unge samt et indblik i antallet af børn og unge i Faxe Kommune og antal børn og unge som deltager i musikundervisningen på Musikskolen.

Efterfølgende var der markedsplads med eksempler fra hhv. teaterområdet, biblioteket, regional billedskole, Musikskolen og tilskudsmuligheder. Det sluttede med debat og fremtidige anbefalinger som - fremtidig kulturskole, behov og vilje til at få mange flere kulturtilbud for børn og unge ud i lokalområderne, et professionelt kulturmiljø, hvor der findes både café, mødested og kulturtilbud for alle aldre, flere kulturtilbud og fokus på de 0-6 årige samt opbygge ambassadørkorps og dialog med de unge om ønsker på kulturområdet.

 

Kulturkonference 29. november - Kulturregion Storstrøm

Konferencen får fokus på natur- og kulturarv og sammenhæng med oplevelsesturisme. Indbydelse til udvalgets medlemmer følger.

 

Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017

Dansk Idrætsforbund (DIF) har den 24. oktober offentliggjort en undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017, med fokus på økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

 

I udersøgelsen bliver Faxe Kommune rangeret på en samlet 11. plads, hvilket er et spring fra en 35. plads i den tidligere 2013-undersøgelse. Kommunens placeringer på de ialt 21 parametre spænder dog vidt. Blandt andet er Faxe Kommune rangeret på en 1. plads vedr. foreningernes tilfredshed med de kommunale tilskudsordninger (2013: 5. plads), adgang til facliteter (2013: 1. plads) og den kommunale service og samarbejde (2013: 5. plads), mens Faxe Kommune placerer sig på plads 50 vedr. anlægsudgifter pr. indbygger og plads 82 vedr. driftudgifter pr. indbygger.

 

Undersøgelsen er baseret på både en spørgeskemaundersøgelse (11 parametre) og eksterne datakilder, fx. Danmarks Statistik (10 parametre). Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2013. Rapport for undersøgelsen er vedhæftet. Mere om 2017-undersøgelsen kan findes på https://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger/idraetsforeninger_i_danmark. Her har man mulighed for at talmateriale til de enkelte parametre og kort, der viser fordeling udover landet.

 

 

Der blev tillige orienteret om:

- Samarbejdsaftale med Visit Sydsjælland & Møn for 2018.

- Indvielse af Jernbanegade og Passagerne sker den 24. november (start ved biblioteket kl. 16.15).

 

 

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. oktober 2017

Tages til efterretning.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 144. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-47-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen145. Ansøgning om udvidet åbningstid

Sagsnr: 22.01.01-G01-19-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen146. Ansøgning om udvidet åbningstid ifm. lejlighedsbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-20-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

Inger Andersen
Dorte Nybjerg
Per Thomsen
Eli Jacobi Nielsen
Torben Reiner Jensen
Steen Klintø Gunnarson
Michael Christensen