Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Lørdag 4. februar 2017

Folkeoplysningsudvalget - 04-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 4. februar 2017 kl. 09:00
i Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Afbud: Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson   

 


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 2. Dialog-/temamøde med Erhvervs- og Kulturudvalget

Sagsnr: 18.15.30-A00-1-17 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Igen i år mødes Folkeoplysningsudvalget med Erhvervs- og Kulturudvalget for at drøfte status og udvikling på det folkeoplysende område.

 

På mødet forventes følgende diskuteret:

 

 • Status på området, primært set fra Folkeoplysningsudvalgets side

 

 • Anbefalinger fra Udvalget om Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund(17-4)

          - Hvad har særlig betydning på det folkeoplysende område

          - Hvordan kan vi ønske anbefalingerne realiseret

 

 • Fremtidens faciliteter?

          - Hvor står vi?

          - Hvordan afdækker vi behov og ønsker?

 

Repræsentanter for Erhvervs- og Kulturudvalget deltager i dette punkt(kl. 9.00-12.00 & frokost).

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Temamøde gennemført og punktet drøftet.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.3. Budget 2018

Sagsnr: 18.15.10-A26-1-17 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte første overvejelser og input til budget 2018.

Lovgrundlag

 Den kommunale styrelseslov

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget

tager første drøftelse vedrørende budget 2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt. Punktet tages op igen til maj.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 4. Faxe Skytteforening - ansøgning om øgede lokaletilskudsudgifter

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Faxe Skytteforening planlægger at udvide deres klubhus på Gl. Strandvej 11 B. Planen er, at udvidelsen skal være som en lydtæt overdækket skydebane, så nærmiljøet ikke belastes yderligere med støjgener.

 

Årsagen til denne ønskede udvidelse af den eksisterende skydebane er, at Faxe Skytteforening de sidste to år haft stor tilgang af medlemmer, der primært dyrker skydning med pistol. Medlemstallet er nu oppe på mellem 110 - 115 medlemmer. Aldersmæssigt er medlemmerne repræsenteret fra ca. 14 år og opefter. Som det er nu, er foreningen nødt til at leje sig ind på forskellige anlæg rundt omkring for at have kapacitet nok til medlemmerne. Den manglende kapacitet betyder, at der kun kan skydes udendørs og der derfor ikke er mulighed for at træne i vinterhalvåret.

 

Selve udvidelsen holdes indenfor de nuværende fysiske rammer på Gl. Strandvej 11 B. Foreningen påtænker at lave en tilbygning for enden af deres nuværende klubhus i den ende, der vender væk fra den offentlige vej. Tilbygningen vil være ca. 8 m bred og 30 m lang. Højden vil være en smule lavere end den nuværende bygning. Foreningens nuværende anlæg er 50 m langt, så de vil nemt kunne holde sig indenfor de nuværende rammer.

 

Faxe Skytteforenings finansiering vil, i lighed med den udvidelse de lavede på deres indendørs anlæg, blive via fundraising samt tilskud fra sponsorer. Der planlægges ikke finansiering via lånoptagelse eller brugerbetaling.

 

Når udvidelsen bliver en realitet vil der være forøgede drifts- og vedligeholdsudgifter på ca. 20.000 kr. årligt. Faxe Skytteforening planlægger at kontingentet tilpasses, således at det bliver brugerne af de nye faciliteter, der stiger i kontingent. Det vil ikke belaste brugerne af foreningens nuværende anlæg. På denne måde kan medlemmerne vælge mellem flere forskellige kontingenter alt efter hvilke anlæg, de ønsker at benytte.

 

Hvis alt går som planlagt vil Faxe Skytteforening være klar til at begynde selve udvidelsen af klubhuset kort efter sæsonen slutter omkring september - gerne før, hvis finansieringen er i hus inden da. Udbygningen påbegyndes ikke før finansieringen er på plads.

 

Faxe Skytteforening ansøger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til fremadrettet at øge deres driftsudgifter på lokaletilskudansøgningen med ca. 20.000 kr. årligt.

 

Foreningen ansøgte i 2016 om 35.944 kr. og modtog ialt et lokaletilskud på 15.341 kr. I 2015 og 2014 var tilskudsbeløbet hhv. 14.236 kr. og 12.659 kr.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsudvalget

Økonomi

 Udgifterne skal dækkes af lokaletilskuddet 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center For Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

 

 • Faxe Skytteforening fremadrettet få lov til at påføre op til 20.000 kr. ekstra under driftsudgifter på deres lokaletilskudsansøgning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 5. Udviklingspuljen pr. 15. december 2016

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-9-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Budgettet for Udviklingspuljen i 2017 er på i alt 529.372 kr.

 

Der er pr. 15. december 2016 indkommet ansøgninger fra 12 foreninger til en samlet sum af 548.648,45 kr.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 30. januar 2016, at ændre rækkefølgen for prioriteringen af ansøgninger, så den nu er følgende:

 

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kurserudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge

Det indstilles at tilskuddet til kurser og større materialeanskaffelser følger niveauet for september 2016. Dvs. kurser støttes med 55 % og større materialeanskaffelser støttes med 30 %.

Det foreslås samtidig at støtten gives forholdsmæssigt således, at støtten er lig med procentsats, dog max. det kronebeløb som procentsatsen udgør af det ansøgte (fx. 30% af ansøgt 100.000 kr. dog max op til 30.000 kr.). Bilver udgiften mindre end det ansøgte, så er det forsat 30% af den reele udgift, der ydes tilskud til (fx. 30% af reel udgift på 80.000 kr. er lig med 24.000 kr.).

Dele af ansøgningen fra Haslev Svømmeklub foreslåes overført til Anlægspuljen. Det drejer sig om kravlegårde samt garderobebænke til Haslev Svømmehal til i alt 42.487,50 kr. Da Haslev Svømmehal er en kommunal svømmehal og kravlegårdene og garderobebænkene derfor også vil komme andre foreninger til gode foreslås det, at denne del af ansøgningen overføres til Anlægspuljen.

Hvis indstillingerne følges, vil lidt under halvdelen af puljen være disponeret.

Næste ansøgningsrunde har frist den 15. august 2017. 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Udgifterne afholdes af budgettet for Udviklingspuljen  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

Folkeoplysningsudvalget godkender:

 

 • at kurser støttes med 55 %

 

 • at større materialeanskaffelser støttes med 30 %

 

 • tilskud til ovennævnte procentsatser samt overførsler af ansøgninger til Anlægspuljen, som det fremgår af vedlagte bilag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 6. Indstillinger til Fritidsprisen

Sagsnr: 00.05.07-G01-3-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Fritidsprisen uddeles til foreninger, grupper eller personer, der fremmer nytænkning, udvikling eller frivillig indsats indenfor fritidslivet i kommunen eller har været til inspiration for andre. Folkeoplysningsudvalget indstiller en modtager af Fritidsprisen til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Der er pt. én indstilling til Fritidsprisen. 

Fritidsprisen uddeles ved et særskilt prisarrangement den 30. marts 2017 kl. 19.00 i Festsalen på Kultunariet (det tidligere Haslev Seminarium).

Modtageren af Fritidsprisen får et diplom, der er underskrevet af borgmester og formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget. Derudover får modtageren en check på 5.000 kr. 

Til arrangementet inviteres modtagerens nærmeste pårørende, presse, Erhvervs- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, øvrige politikere i Faxe Kommune samt medarbejdere fra Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. 

Der er praksis for at navnet på prismodtageren først offentliggøres nogle uger inden prisuddelingen, så modtageren kan nå at få besked inden da. I 2017 offentliggøres prismodtagerne den 14. marts.

Indstillingen til Fritidsprisen samt begrundelse sendes særskilt til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer.

Prisen bliver annonceret via kommunens informationssider i Haslev Posten og Faxe Bugten den 31. januar og har været annonceret på Faxe Kommunes hjemmeside ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget to informationsmails, hvor der er blevet gjort opmærksom på prisen, frister m.m

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Folkeoplysningsudvalget indstiller en modtager af Fritidsprisen til Erhvervs- og Kulturudvalget

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt, og Folkeoplysningsudvalget satte navn på indstillingen.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 7. Status på folkeoplysningspolitik, handleplan og anbefalinger

Sagsnr: 18.15.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Den nuværende kultur- og fritidspolitik 2015-2019 blev vedtaget primo 2016. I tilknytning til den blev der vedtaget en ny handleplan, som mere konkret beskriver udvikling af aktiviteter på hele området frem mod 2019, hvor en ny politik skal vedtages.

 

Status på prioriterede opgaver/projekter i 2016

Folkeoplysningsudvalget prioriterede opgaver og projekter på deres temamøde i januar 2016, men har senest gjort status og omprioriteret på deres møde i maj 2016. Her blev følgende projekter fremhævet ift. prioritering:

 • Talent- og elite
 • Hvem er folkeoplysende foreninger
 • Tilskudsordninger (undtagelser)
 • Folkeskolesamarbejde
 • Integration og foreningernes rolle
 • Rekruttering

 

Vedlagt er lavet en kort status over prioriterede opgaver og projekter fra januar til maj 2016 suppleret med den godkendte Kulturr- og Fritidspolitik, tilknyttet handleplan og Folkeoplysningspolitik.

 

Folkeoplysningsudvalgets egen arbejdsperiode frem til februar 2018

Det nuværende Folkeoplysningsudvalgs arbejdsperiode gælder frem til februar 2018, hvor et nyt udvalg sammensættes da det følger valgperioden for Byrådet, hvor der er valg i november 2017.

 

Udvalget bedes diskutere emner og projekter, som de ønsker prioriteret frem til februar 2018.

 

Første drøftelse af anbefalinger til nyt udvalg fra 2018

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer plejer vanen tro at diskutere emner og projekter, som de anbefaler det nye udvalg arbejder videre på eller bør tage op til drøftelse mv. på deres sidste møde i 2017. Administrationen foreslår allerede nu at udvalget tager en allerførste drøftelse af emner/projekter som det nye udvalg anbefales at arbejde videre med/eller tage op.

 

Pga. kommunevalget og valg af medlemmer til Erhvervs- og Kulturudvalget samt valg til nyt Folkeoplysningsudvalg primo 2018 afholdes der sædvanligvis ikke nogen fælles temadag ultimo januar 2018.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomisk konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1) at vedlagt status på handleplan/prioriterede emner/projekter i 2016 tages til efterretning.

2) at udvalgets egne opgaver/projekter diskuteres og prioriteres frem til februar 2018

3) at udvalget tager en allerførste drøftelse af anbefalinger til opgaver til et nyt Folkeoplysningsudvalg

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

1) Godkendt

2) Udvalget fastholdt de prioriterede arbejdsopgaver og bad Administrationen komme med et forslag til en konkret plan

3) Godkendt - Følges op på næste møde

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 8. Høring vedr. reviderede retningslinjer for lokaleanvisning i Faxe Kommune

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Med henblik på en mere fleksibel og åben anvendelse af lokale- og træningsfaciliteterne i Faxe Kommune, godkendte  Erhvervs- og Kulturudvalget på sit møde i oktober 2016, en proces for revidering af retningslinjerne til anvisning af lokaler til fritidsbrugere. Denne proces indebar bl.a. en administrativ proces, som nu er afsluttet. Den politiske behandling er næste led i processen. Først ved at Folkeoplysningsudvalget med flere får lejlighed til at afgive høringssvar.

 

 

Revideringen af retningslinjerne har medført følgende ændringer/præciseringer:

 

 • Adgangstider:
  • På næsten alle faciliteter alle ugens 7 dage fra kl. 06 til 24 inklusive skolernes ferieperioder i øvrigt.
  • På skoler dog fra kl. 15:00/16:00 til 24:00 på hverdage
  • I selvejende haller efter gældende driftsaftale
 • Adgangsbestemmelser:
  • Fritidsbrugerne skal være mere opmærksomme på at 'lukke og slukke' (vinduer og strøm)
  • Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning efter sig og orientere sig i forhold til specifikke bestemmelser på de enkelte faciliteter
 • Prioritering ifht. fordeling:
  • Kommunale aktiviteter for børn og unge f.eks. skole-, ungdomsskole- og musikskoleaktiviteter
  • Folkeoplysende aktiviteter for handicappede (særligt egnede lokaler)
  • Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge
  • Folkeoplysende voksenundervisning
  • Øvrige foreningsaktiviteter for voksne
  • Klasse- og forældrearrangementer som ikke er skolerelaterede.
 • Bookinger:
  • På skoler kan almindelige klasselokaler bookes fra kl. 15 og faglokaler fra kl. 16
  • Fristerne er som følger:
   • 1. - 20. februar: foreningsportalen åbnes for ansøgninger
   • 1. april - 1. maj: Svar på ansøgninger
   • 1. juli: for tider inden kl. 15 på skoler
  • Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.
  • Fritidsbrugerne skal aflyse med 7 dages varsel, hvis en booking ikke skal bruges. Overtrædes denne frist, betales der gebyr (som dækker udgifter til servicemedarbejdere eller vagter, som er gået forgæves).
 • Takster og gebyrer:
  • Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter i Faxe Kommune
  • Lokaleleje betales dog ved offentlige arrangementer eller kommercielle foreninger samt foreninger, der ikke er hjemhørende i Faxe Kommune

 

Administrationen vurderer, at disse præciseringer og ændringer af retningslinjerne lever op til forventningerne til en tilretning, og samtidig til administrationens praktiske erfaringer.

 

Derfor indstiller administrationen, at Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til de reviderede 'retningslinjer til anvisning af lokaler', således at revideringsprocessen kan fortsætte til den politiske behandling.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsudvalget

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar i forhold til de reviderede retningslinjer til anvisning af lokaler i Faxe Kommune

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Folkeoplysningsudvalget er overordnet meget tilfredse med forslaget, men vil indarbejde bemærkninger til, at der er behov for en god dialog der hvor skoler og foreninger "støder" sammen ved at ønske samme tider. Formandskabet udarbejder et forslag til kommentering.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 9. Plan for ændringer i Folkeoplysningsloven 2017

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Folketinget har besluttet en ændring af Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017. Følgende er en opridsning af konsekvenserne ved lovændringer og en foreløbig plan for implementeringen af disse ændringer.

 

Baggrunden for ændring i Folkeoplysningsloven er et ønske om åbenhed og gennemsigtighed i forhold til støtten. Lovændringen indeholder en konkret stramning af formålsbestemmelserne, sammen med et krav om, at kommunerne skal styrke tilsynet på det folkeoplysende område. Hertil kommer at der er lagt op til skærpelser vedr. dokumention for tilskuddenes anvendelse samt krav til offentliggørelse af en række dokumenter og beslutninger vedr. tilskud.

 

Det skærpes yderligere at foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds og menneskerettigheder, ikke kan ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.

 

Sluttelig skal kommunen offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler og over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler efter udvalgets vurdering af foreningernes folkeoplysende aktiviteter.

 

Der foreligger endnu ikke nogen vejledning fra Kulturministeriet om den konkrete indsats, dog er der forhold som administrationen mener, skal igangsættes nu, så foreningerne er klar over ændringerne forud for deres generalforsamlinger, som typisk afvikles i den første halvdel af året.

 

Det er tidligere aftalt med Folkeoplysningsudvalget at de enkelte foreningers status som folkeoplysende forening vil blive gennemgået. Administrationen foreslår at det sker tematisk eller ift. dem som er mest oplagte at gennemgå først (sidst efter udvalgets valg).

 

Administrationen vurderer at det først og fremmest skal prioriteres, at alle foreninger, der låner lokaler og eller modtager tilskud, skal have afleveret følgende:

 

 • Seneste udgave af generalforsamlingsgodkendte vedtægter
 • Underskrevet referat fra seneste generalforsamling
 • Regnskab 2016

 

Materialet skal være modtaget senest d. 1. april 2017 for at få anvist lokaler og udbetalt lokale og aktivitetstimetilskud for den kommende sæson 2017/2018. Hvis en forening ikke har fremsendt det, får de en påmindelse mail/telefonisk og ny frist (aftale) og er det forsat ikke fremsendt, mister foreningen sin ret som folkeoplysende-/lokalelånsberettiget forening og vil skulle søge på ny, hvis de senere ønsker at være godkendt som en folkeoplysende forening.

 

Dermed kan Faxe Kommune også sikre sig, at kravene om offentliggørelse af lokale og tilskudsmodtagere samt offentliggørelse af regnskaber kan finde sted.

 

Når materialet er i hus, gennemgår administrationen vedtægter, referater osv. og på den baggrund forelægger evt. tvivlsspørgmål til Folkeoplysningsudvalget. Administrationen udarbejder i indeværende halvår en status og beskrivelse af de administrative rutiner, for at sikre offentliggørelse over foreningernes regnskaber, lokaleanvisning osv. og at det løbende overholdes.

 

Ministeriet oplyser, at den enkelte kommune selv afgør, hvordan tilsynet med foreningernes overholdelse af loven og at tilsynet bero på omfanget af den enkelte kommunes tilsyn idag og lokale forhold. Der er ikke sket nogen ændringer i lovgrundlaget for den folkeoplysende voksenundervisning og aftenskolerne.

 

Vedlagt er en nærmere gennemgang af konsekvenser og perspektiver ift. ændring af Folkeoplysningsloven. Link til ny Folkeoplysningslov: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L13/20161_L13_som_fremsat.pdf

 

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og ligningsloven.

Økonomi

Ingen. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om lovændringen til efterretning.

at Folkeoplysningsudvalget godkender den foreslåede procedure for implementering af ændringerne i Folkeoplysningsloven.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 10. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes foreningsportal

Faxe Kommunes nye foreningsportal åbnede den 16. januar 2017. Der blev sendt kodeord og login oplysninger ud til foreningerne den 16. januar 2017 sammen med en brugervejledning til foreningsportalen. Der er mange foreninger der har taget foreningsportalen i brug og administrationen yder hjælp til foreningerne via telefon og e-mail.

 

 

Undervisning i Faxe Kommunes foreningsportal

For at hjælpe foreningerne igang med brugen af foreningsportalen tilbyder adminstrationen undervisning i foreningsportalen i januar 2017.  

Undervisningen tilbydes på 3 datoer i januar 2017 med plads til 30 deltagere ved hver undervisning. Til de 3 undervisningsdage er der i alt tilmeldt 56 personer fra 37 foreninger.

 

 

Nyhedsbrev til foreningerne - 1. halvår 2017

Administrationen sendte den 6. januar 2017 nyhedsbrev til foreningerne i Faxe Kommune med information om åbningen af Faxe Kommunes foreningsportal og ansøgningsfrister for 1. halvår 2017. Nyhedsbrevet er vedhæftet til orientering.

 

Møde om vidensopsamling vedr. foreningsudviklingskurserne

Der er aftalt en vidensopsamlingsmøde med Søren Østergaard (CUR) og Peter Erkmann (foreningsudviklingskonsulent) onsdag d. 29. marts kl. 18.30-21 i Bråby IFs nye pavillon. Emnet for mødet er hvad er status på foreningsudviklingskurserne, hvad har vi lært, hvad er der fokus på evt. suppleret med et eller to oplæg fra foreninger, der har deltaget i kurset. Herunder spørgsmål og perspektiver ift. en videreførelse af kursusrækken i 2017/2018. De inviterede er tidligere deltagere fra foreningsudviklingskurserne samt medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Kassererkursus for folkeoplysende foreninger 2017

Kassererkurset vil som tidligere år indeholde generel information om Aktivitetstime- og lokaletilskud samt Udviklingspuljen. Kassererkurset vil i 2017 også indeholde undervisning for foreningerne i, at søge om Aktivitetstime- og lokaletilskud via foreningsportalen. Kurset holdes i kantinen på Rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. Tilmelding til kassererkurset er den 10. marts 2017 og bedes ske til Carsten Bent Riisager på e-mail cari@faxekommune.dk eller tlf. nr. 5620 3729.

 

 

Foreningernes Dag - fremadrettet

Med henblik på at udvikle et særligt – og mere permanent - koncept for Foreningernes Dag mødtes repræsentanter fra både Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget til et fælles ’arbejdsmøde’ d. 24. januar 2017. Mødet resulterede i en tredelt formålserklæring, hvor der fokuseres på a) anerkendelse, b)synlighed og c) samarbejde. Der er nedsat en skrivegruppe, som skal arbejde videre med en egentlig konceptformulering, på baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet. Det endelige udkast til koncept vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde.  

 

 

Haslev Svømmehal - Fortsat kommunal

Erhvervs- og Kulturudvalget har godkendt at Haslev Svømmehal forbliver kommunal. Beslutningen kommer efter en længere proces, hvor det har været undersøgt om Haslev Hallerne skulle overtage svømmehal og driften heraf.

 

 

Anlægspuljen 2016

Oversigt over Anlægspuljen 2016 er vedlagt som bilag.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringerne til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 11. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Intet af referere.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 12. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Intet af referere.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 13. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over bud på sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets kommende møder:

Tirsdag d. 30. maj 2017

 • Aktivitetstimetilskud
 • Lokaletilskud
 • Lokalefordeling 2017/2018
 • Budgetopfølgning
 • Opsamling på Folkeoplysningsudvalgets heldagsmøde i februar
 • Ændringer i Folkeoplysningsloven (næste skridt)
 • Budget 2018
 • Handleplan - Forslag til udvalgets egne opgaver/projekter og prioritering frem til februar 2018

 

Tirsdag d. 27. juni 2017

 • Budgetopfølgning
 • Budget 2018
 • Statistisk analyse af foreningernes medlemstal i årene 2014 - 2017

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, indstiller at

at oversigten vedr. de kommende møder tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 2017

Godkendt.

 

Kristian Pedersen, Henning Ryberg, Ole Jensen, Ingrid Nielsen, Ketty Pedersen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Steen K. Gunnarson