Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 5. december 2016

Folkeoplysningsudvalget - 05-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 5. december 2016 kl. 17:00
i Dalby Hallens Cafeteria - Bavnestræde 28, Dalby, 4690 Haslev

Afbud: Steen Klintø Gunnarson


66. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.67. Aftenskoletilskud 2017

Sagsnr: 18.15.01-G00-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Der er i Faxe Kommune fem godkendte aftenskoler: AOF Østsjælland, LOF Haslev, LOF Faxe, FOF Sydøst og Dalby-Tureby Husflid.

I henhold til retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning beregnes tilskuddet i det kommende år, 2017, på baggrund af aftenskolernes udgifter til lærerløn og lederhonorar i det senest afsluttede regnskabsår, her = 2015.

Tilskuddet til lønudgifter beregnes i forhold til de godkendte tilskudsbrøker: 1/3 tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag, 8/9 tilskud til undervisning for handicappede, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning og tilskuddet til lederhonorar, kan samlet højst udgøre 13% af udgifterne til lærerløn.

Det fremgår også af retningslinjerne, at Folkeoplysningsudvalget i særlige tilfælde kan forhøje eller nedsætte en aftenskoles tilskud for det kommende år efter en konkret saglig vurdering.

Budgettet for 2017 er i alt på 1.821.744 kr., heraf 1630.138 kr. til undervisning, 67.243 kr. til aktiviteter, 28.653 kr. til lokaler samt nettobetaling til andre kommuner på ca. 96.000 kr.

Budgettet giver mulighed for at give aftenskolerne tilskud svarende til 100% af beregningsgrundlaget(regnskab 2015). Det giver tilskud til voksenundervisning i 2017 jf. nedstående og vedlagte bilag:

·         AOF Østsjælland: 357.239,43 kr.

·         LOF Haslev: 623.098,41 kr.

·         LOF Faxe: 461.989,59 kr.

·         FOF Sydøst: 325.121,49 kr.

·         Dalby-Tureby Husflid: 6.669,56 Kr.

 

Herudover ansøgte aftenskolerne om tilskud til lokaler:

- LOF Faxe ansøger om lokaletilskud til aktiviteter i Roholte forsamlingshus og Karise Sognegård, til ældre gymnastik om formiddagen, da det ikke var muligt at finde et kommunalt lokale i Karise til undervisning om formiddagen. Der ansøges om lokaletilskud på 11.000 kr.

- FOF Sydøst ansøger om lokaletilskud på 10.000 kr. da det ikke har været muligt at få tildelt lokaler til gennemførelsen af Gyrokinesismotion. FOF

 

Sydøst har i stedet fået stillet lokaler til rådighed i Medborgerhuset sal i Faxe Ladeplads.

Budget 2017 giver mulighed for at følge folkeoplysningslovens bestemmelser om at yde et tilskud på 75% af udgifterne til lokaleleje i forbindelse med voksenundervisning.

Beregning af lokaletilskud for 2017 fremgår af vedlagte bilag. Tildelingen bliver:

·         LOF Faxe: 8.250 kr.

·         FOF Sydøst: 7.500 kr.

 

Et samlet forventet tilskud til aftenskolerne for 2017 på 1.885.578,49 kr. dog med et forbehold for betaling fra og til andre kommuner.  

 

Lovgrundlag

 Folkeoplysningsloven, suppleret af Faxe Kommunes egne retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Økonomi

Aftenskoletilskuddet afholdes indenfor rammerne af budgettet til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud jf. ovenfor og som beregnet i vedlagte bilag.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.68. Red Horse Sports Club søger om at blive folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.08-A00-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Rideforeningen Red Horse Sports Club søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening iht. Folkeoplysningsloven.

 

Red Horse Sports Club har afholdt stiftende generalforsamlingsmøde d. 4. oktober 2016, hvor vedtægterne også blev godkendt.

 

Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten, at udøve ridesporten samt at arbejde for kendskabet til heste og ponyer særligt for børn og unge. Klubben skal samtidig skabe gode ramme for medlemmernes sociale samværk med fokus på rideundervisning, ridemærkeprøver og stævner.

 

Red Horse Sports Clubs aktiviteter er placeret i Haslev.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vil være omdrejningspunktet for udvidelsen og udviklingen af klubben fremadrettet. Der er pt. 34 medlemmer under 25 år, som modtager riderundervisning i foreningen.

 

Foreningens vedtægter opfylder Folkeoplysningslovens krav om bl.a. folkeoplysende formål, bestyrelse, demokratisk opbygget, hjemmehørende i kommunen og aktive medlemmer.

 

Administrationen indstiller Red Horse Sports Club til godkendelse som en folkeoplysende forening.

 

Med en godkendelse vil klubben kunne modtage tilskud og få anvist lokaler jv. Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Såfremt foreningen godkendes, vil der være i alt 4 rideforeninger i Faxe Kommune, nemlig Haslev Køre- og Rideforening, Faxe Køre- og Rideforening, Rønnede Sportsrideklub samt Red Horse Sports Club. Med en godkendelse af Red Horse Sports Club som en folkeoplysende forening, er der endnu ikke taget stilling til et muligt lokaletilskud.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningloven.

Økonomi

 Ingen.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Boregerservice indstiller,

at Red Horse Sports Club godkendes som en folkeoplysende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 69. Revidering af retningslinjer for lokalebooking - 1. udkast

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte d. 31. oktober 2016 en proces for revision af retningslinjer for lokalebooking. Administrationen har udarbejdet et 1. udkast til ændringer i de gældende retningslinjer for lokalebooking fra 2010. Målet med revisionen af retningslinjerne er at imødekomme en mere fleksibel og åben anvendelse af lokale- og træningsfaciliteterne i Faxe Kommune.

 

Udkastet til de nye retningslinjer forelægges Folkeoplysningsudvalget med henblik på kommentarer og bidrag til revisionsarbejdet. Det endelige udkast til retningslinjerne vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget d. 4. februar 2017.

 

Indholdsmæssigt: 

 • Bliver der åbnet op for alle typer af frivillige foreninger, således at flere aktører kan komme til og faciliteterne kan benyttes mere optimalt
 • Folkeoplysningsloven er stadig grundlag for prioritering af de folkeoplysende foreninger, før andre foreninger
 • bliver der lagt op til udvidet adgangmulighed, der gør, at faciliteterne kan bookes fra kl. 06-24 alle ugens 7 dage inklusive ferieperioder.
 • Beskrives det at rengøringsbehovet ved den udvidede adgang dækkes ved
  • med tiden at stille rengøringsskabe op til rådighed for foreningerne
  • at foreningerne er ansvarlige for oprydning, fejning af gulve samt lukning af døre, vinduer mv. i de lokaler, de bruger.
  • at der i særlige sammenhænge vil være mulighed for at aftale ekstra rengøring mod betaling.
 • Bliver der indarbejdet et overblik over relevante bygninger/lokaler/træningsfaciliteter, herunder om der gælder særlige vllkår eller prioriteringer det pågældende sted
 • Prispolitiken indarbejdes i retningslinjerne, således at der ikke er to særskilte dokumenter, der skal håndteres ved booking af lokaler mm.
 • Faxe Kommunes ryge- og alkoholpolitikk indarbejdes/forklares i forhold til foreningernes anvendelse af kommunens lokaler/institutioner.

 

 

Procesuelt er den første fase med indhentning af input og bidrag i gang og omfatter relevante parter:

 

 • Administrative centre
 • Seviceledere/rengøring
 • institutioner/skoler/haller mv.

 

Denne fase har til hensigt at sikre tværgående opbakning og ejerskab til de reviderede retningslinjer. Anden fase vil omfatte de politiske udvalg og igangsættes efter nytår.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. maj 2017

  

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget drøfter udkast til revidering af retningslinjerne for lokalebooking i Faxe Kommune

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Folkeoplysningsudvalget er glade ved udsigten til yderligere åbnings-/aktivitetstid, men er samtidig bekymret over de mulige interessekonflikter mellem skoler/SFO og foreningslivet.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 70. Foreningernes Dag - fremtidige ambitioner og organisering

Sagsnr: 00.16.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Foreningernes Dag i Faxe Kommune har været afholdt hver september siden 2014. Arrangementet har været afholdt i et samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og  Frivilligrådet. Det er således medlemmer fra disse råd/udvalg, der har være udpeget til planlægningsgruppen, som har stået for den praktiske gennemførelse af arrangementet. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har serviceret planlægningsgruppen med sekretærbistand.

 

Foreningernes Dag i Faxe Kommune er med andre ord blevet til i et samarbejde mellem forskellige aktører, der alle støtter op om det frivillige og foreningsarbejdet. Fordelingen af deltagende foreningstyper er gengivet i følgende tabel:

 

Foreningstyper/år

2014

2015

2016

Folkeoplysende foreninger

23

23

24

Sociale foreninger

16

17

16

Kulturelle foreninger

5

3

2

Øvrige

10

9

10

i alt

54

52

53

 

 

Planlægningen af Foreningernes Dag har hidtil været aftalt år for år. Formand og næstformand fra hhv. Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet har for nylig aftalt at se lidt længere frem end blot 2017 og tage en lidt bredere drøftelse af de fremtidige muligheder og formål med Foreningernes Dag i de to udvalg/råd.

 

Drøftelsen sker på baggrund af de tre års erfaringer, med samme spørgsmål til begge parter. Det handler fx. om de oprindelige målsætninger, som f.eks. foreningernes behov for synlighed, rum for tværgående samarbejde samt muligheden for at rekruttere flere frivillige/medlemmer, stadig er aktuelle? Og er det samme form, struktur og organisering som hidtil, eller skal det gribes an på en anden måde?

 

Ambitionsniveau - afklaring af:

 • synligheden f.eks. i forhold til antallet af deltagende foreninger? Og evt. succeskriterier som f.eks. minimum x antal foreninger, der deltager?
 • samarbejdet på tværs af både foreningstyper og byer? Hvor mange samarbejder kan man forvente på sådan en dag?
 • Hvormange børn, unge og voksne kan få inspiration til flere og/eller anderledes foreningsaktiviteter? Hvor mange foreninger har fået helt konkrete indmeldelser i form af enten medlemmer eller frivillige?
 • Styrke glæden ved det frivillige arbejde – er det en god måde at anerkende foreningslivets mangfoldighed på?
 • Frekvens - hvert år, hver andet eller?

 

Organisering - i forlængelse af ambitionerne - hvordan bør samarbejdet omkring Foreningernes Dag organiseres:

 • Mere permanent struktur eller ad hoc som hidtil?
 • Hvis mere permanent:
  • Som nu, i et bekræftet samarbejde med Faxe Frivilligråd og med udpegning af medlemmer til planlægningsgruppen + relevante dedikerede frivillige fra foreninger?
  • Som en gruppe, der udelukkende består af dedikerede frivillige?
  • Som selvstændig forening med egen økonomi mv.
  • Via et eventuelt, kommende Frivilligcenter?

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at

Folkeoplysningsudvalget drøfter ambitioner og organisering omkring Foreningernes Dag.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bakke op om en fortsættelse af Foreningernes Dag, blandt andet for at synliggøre foreningerne og styrke samarbejdet mellem foreningene.

Udvalget bad Else Jensen om at deltage i det videre arbejde og dialog med frivilligrådet, i første omgang sammen med formand og næstformand.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 71. 17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Sagsnr: 00.22.04-A30-1-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Udvalget for frivillighed, foreningsliv og civilsamfund - også kendt som 17-4 udvalget har nu afsluttet sit arbejde. Udvalget var nedsat af Byrådet som et midlertidigt udvalg i hehold til den kommunale styrelseslovs paragraf 17, stk. 4.

Der udestår kun en mindre tilretning af udvalgets rapport, hvorefter den overgår til politisk behandling: først i Erhvervs- og kulturudvalget og senere i Byrådet.

 

Udvalget har været rundt af mange spørgsmål omkring frivilligheden i Faxe Kommune i allerbredeste forstand. Udvalget har formuleret 11 anbefalinger til den efterfølgende politiske behandling.

I overskrifter omhandler anbefalingerne:

 • At det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling i Faxe Kommune
 • At få frivilligheden ind i folkeskolen
 • At fortælle den gode frivillige historie
 • At løsne den mentale afstand i mellem foreningerne
 • At frivilligheden har stor geografisk spredning
 • At frivillighedens mangfoldighed respekteres
 • At definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart
 • At foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber
 • At etablere et Frivilligcenter
 • At etablere et Frivilligt samråd
 • At gøre status på udviklingen i frivilligheden

 

Anbefalingerne kan læses i deres fylde ordlyd i vedhæftede udkast til rapport fra 17-4 udvalget på side 2 - 11.

 

På dette møde er der lagt op til en første orientering om resultaterne af udvalgets arbejde og Folkeoplysningsudvalgets egne umiddelbare refleksioner af betydning og konsekvenser for det folkeoplysende arbejde i kommunen.

Der vil blive lagt op til at Folkeoplysningsudvalget fortsætter drøftelser på det kommende temamøde i februar 2017.

 

På dette møde vil Johnny Andersen og Ole Jensen, der har repræsenteret det folkeoplysende område i 17-4 udvalget, indledningsvis orientere om udvalgets arbejde og supplere omkring anbefalingerne.

 

Lovgrundlag

Kommunal styrelses lov.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillghed & Borgerservice indstiller:

 1. at Folkeoplysningsudvalget tager orientering om 17-4 udvalgets arbejde til efterretning.
 2. at Folkeoplysningsudvalget drøfter konsekvenser for det folkeoplysende arbejde.
 3. at drøftelserne fortsætter på Folkeoplysningsudvalgets temamøde i februar 2017.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Ad. 1. godkendt

Ad. 2. udsat til næste møde

Ad. 3. godkendt

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 72. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

2tri Haslev og Faxe Fri Tri sammenlægges til 2tri

2tri Haslev og Faxe Fri Tri har henvendt sig til administrationen, fordi de ønsker at blive sammenlagt til en forening kaldet 2tri. Faxe Fri Tri blev stiftet i oktober 2015 som en selvstændig folkeoplysende forening pga. intern uro i 2tri Haslev. I mellemtiden er der kommet ro i bestyrelsesarbejdet i begge foreninger, hvorfor de nu ønsker at blive sammenlagt. Vedlagt er begrundelse for sammenlægning.

 

Der er i Faxe Fri Tri afholdt ekstraordinær generalforsamling den 28. november med henblik på at opløse foreningenen og overdrage foreningens midler til 2tri. Alle fremmødte medlemmer stemte for begge dele og er nu medlemmer af 2tri. Referat af Faxe Fri Tri´s ekstraordinære generalforsamling er vedlagt som bilag.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i 2tri den 4. december 2016 for at sætte en ny samlet bestyrelse i 2tri.

2tri vil fortsat søge svømmetider i både Haslev og Faxe Svømmehal, da medlemmerne kommer fra hele kommunen. 2tri har pr. 28. november 2016 i alt 54 medlemmer, heraf 6 medlemmer under 25 år.

 

 

Spotlight/Blikfang

Teaterforeningen Spotlight/Blikfang har meddelt administrationen, at de har opdelt foreningen således at aktiviteterne i Spotlight (børn og unge fra 6-15 år) fortsættes som hidtil og at de fortsat benytter lokaler på Midtsjællands Gymnasium (afd. Haslev). Blikfangs aktiviteter for unge +14 år tilbydes nu i Ungdomsskoleregi.

 

 

Ungdomsskolens sommerbrochure 2017

Faxe Ungdomsskole udgiver i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Center for Kultur, Frivillghed & Borgerservice igen i 2017 en brochure omhandlende sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

 

Folderen bliver uddelt på alle skolerne i Faxe Kommune. Administrationen kontakter foreningerne med tilbud om at være en del af Ungdomsskolens sommerprogram 2017. Der udsendes en invitation til foreningerne i november 2017 og en reminder i starten af 2017:

Invitationen indeholder samtidig oplæg til hvorledes de deltagende foreninger beskriver deres aktiviteter, kontaktoplysninger, tilmelding m.m. samt oplysninger om hvortil beskrivelser og eventuelle billeder skal sendes.

 

 

Undervisning i foreningsportalen samt anmodning om lokaler (sæson og enkeltarr.)

Faxe Kommunes nye foreningsportal, herunder reservation af lokaler m.m. åbner mandag den 16. januar 2017. Faxe Kommunes nye foreningsportal leveres af WinKAS A/S. Der sendes kodeord og anden information ud til foreningerne omkring åbningstidspunktet. Administrationen tilbyder foreningerne undervisning i den nye foreningsportal samt hvordan der oprettes lokale ansøgninger herfra. Undervisningen tilbydes på 3 datoer i januar med plads til 30 deltagere ved hver undervisning. Undervisningen er planlagt på følgende datoer fra kl. 17.00 – 19.00:

 

- Tirsdag den 17. januar 2017

- Onsdag den 25. januar 2017

- Tirsdag den 31. januar 2017

 

Administrationen sender information om kurserne til foreningerne i slutningen af november og igen i starten af januar 2017. På kurset vil foreningerne have mulighed for at søge tider til den kommende sæson og få hjælp fra administrationen hertil.

 

 

Udviklingspuljen

De nye retningslinjer for Udviklingspuljen trådte i kraft den 1. oktober og dermed også de nye ansøgningsfrister.

Første nye frist var den 15. november, hvor foreningerne havde mulighed for en ekstra hurtig ansøgningsrunde, hvis der var penge tilbage i puljen.

 

Administrationen har ikke annonceret denne ansøgningsfrist, da puljen stort set er helt opbrugt med de tilsagn, der er giver henholdvis pr. 1. februar og 1. september 2016. Der er indkommet ansøgninger fra 2 foreninger - Terslev G & IF, der søger om tilskud til et kursus for i alt 1.900 kr. og FOF Sydøst, der søger om tilskud til drejebænke til brug i undervisningen i trædrejning for i alt 8.170 kr. Administrationen har vurderet, at der er penge nok i Udviklingspuljen til, at der kan gives positivt tilsagn på disse 2 ansøgninger, der ifølge retningslinjerne behandles admionistrativt.

 

Den 15. december er der frist for ansøgninger til især 1. halvår 2017. De folkeoplysende foreninger vil modtage en mail med en påmindelse om den fremrykkede frist, så de ikke misser den og tror, at fristen fortsat er den 1. februar som tidligere.

 

 

Ændring af folkeoplysningsloven på vej

Kulturminister Bertel Haarder har den 5. oktober 2016 fremsendt forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven til vedtagelse i Folketinget. Planen er følgende - forslaget blev første behandlet medio oktober, dernæst skal det anden behandles 1. december og forventes tredje behandlet 6. december 2016. Såfremt det vedtages forventes ændring af loven at træde i kraft pr. 1. januar 2017.

 

Lovændringerne forventes at omfatte skærpede betingelser for at modtage tilskud i henhold til loven. Hertil kommer at der er lagt op til skærpelser vedr. dokumentation for tilskuddenes anvendelse samt krav til offentliggørelse af en række dokumenter og beslutninger omkring tilskud. Administrationen er bekendt at der er afgivet en del høringssvar vedr. lovudkastet og afventer derfor i hvilket omgang de vil påvirke materialet til Folketingets 2. behandling. Mere herom på mødet.

 

 

Lokale retningslinier i henhold til folkeoplysningsloven - herunder aftenskoleområdet

Set i lyset af føromtalte ændring af folkeoplysningsloven har administrationen vurderet at det vil give mening at se samlet på de lokale retningslinier og få en sammenhængende politisk godkendelse af ændrede lokale retningslinier for tilskud med mere.

 

Det har umiddelbart den konsekvens, at administrationen ikke har forberedt et servicetjek af de lokale retningslinier vedr. aftenskoleområdet, inkl. regnskab, som aftalt. Folkeoplysningsudvalget besluttede ellers i august måned at servicetjekket skulle på dagsordnen på dette møde. Administrationen håber, udvalget deler vurderingen af, at det giver mening at se samlet på konsekvenserne af en ny lov, herunder også sandsynlige, skærpede krav til dokumentation for tilskuddenes anvendelse (inkl. regnskab?).

 

 

Fritid & Samfund

Fritid & Samfunds tidsskrift "Kultur & Fritid" udkommer nu i pdf-udgave. Redaktionen har meddelt os , at tidsskriftet fremadrettet kun kommer i digital form til abonnenterne. Vedlagt er kultur & fritid, nr. 2/oktober 2016, som er det første i digital form.  

 

 

Foreningsudvikling

19 deltagere fra 9 forskellige foreninger deltog i det første fælles foreningsudviklingskursus d. 29. oktober 2016 på Slangerupgaard i Faxe Ladeplads. Mange af deltagerne var allerede inspireret af Peter Erkmanns oplæg på dialogmødet og der har efterfølgende været rosende bemærkninger om forløbet fra flere af deltagerne. De fire foreninger som får særskilt udviklingsforløb er hhv. FDF Haslev, Rollogruppen, Haslev Bowling Klub og Team Faxe Håndbold. Næste fælles kursus afholdes lørdag d. 14. januar og opsamling på forløbene og status er sat til d. 29. marts 2017.

 

 

KFUM Spejderne Kongsted

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. maj indstillede Administrationen KFUM Spejderne Kongsted til forhandling af deres lokaletilskudsansøgning, da tilskuddet er højt set i forhold til medlemmer og udgifter.

En sådan forhandling er nu foretaget og parterne aftalte fremadrettet:

 • at de tilskudsberettede udgifter i 2017 højst kan udgøre 95.000 kr.
 • at de tilskudsberettede udgifter i 2018 og 2019 er henholdsvis 72.000 kr. og 50.000 kr.

Alle beløbene i de 3 år er under forudsætning af, at der minimum er 20 medlemmer under 25 år.

Skulle medlemstallet falde i løbet af de 3 år, skal KFUM Spejderne Kongsted tage kontakt til Faxe Kommune med henblik på en justering af aftalerne. 

 

 

Græsmøde

Den 14. november afholdte Administrationen det årlige møde med Faxe Kommunes fodboldklubber hvor sæson 2016 blev evalueret. Der deltog repræsentanter fra 8 ud af kommunens 11 fodboldklubber på mødet.

 

 

Orientering på mødet

Henning Ryberg orienterede om drøftelse i Ungdomsskolens bestyrelse om lokaler og dialog om aktiviteter.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringerne til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 73. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Intet at referere.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 74. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Intet af referere.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 75. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget holder den 4. februar 2017 heldagsmøde i tidsrummet kl. 09.00 - 16.00. Sager der forventes behandlet her er følgende:

Temadrøftelse:

 • Møde med Erhvervs- og kulturudvalget, herunder om:
  • Fremtidens faciliteter fase 2
  • 17-4 udvalgets rapport og det folkeoplysende område
 • Justeringer af kommunale retningslinier i forlængelse af ny Folkeoplysningslov

Ordinært møde:

 • Retningslinjer for anvisning af lokaler
 • Udviklingspuljen
 • Budget 2018
 • Indstilling til Fritidsprisen
 • Status handlingsplan folkeoplysningspolitik/-udvalget
 • Foreningernes Dag

 

Nedenstående følger en oversigt over bud på sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets kommende møder:

Tirsdag d. 30. maj 2017

 • Aktivitetstimetilskud
 • Lokaletilskud
 • Lokalefordeling 2017/2018
 • Budgetopfølgning
 • Opsamling på Folkeoplysningsudvalgets heldagsmøde i februar

 Tirsdag d. 27. juni 2017

 • Budgetopfølgning
 • Budget 2018
 • Statistisk analyse af foreningernes medlemstal i årene 2014 - 2017

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, indstiller at

oversigten vedr. næste møde i januar og efterfølgende møder tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Steen K. Gunnarson