Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 14. marts 2016

Folkeoplysningsudvalget - 14-03-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 14. marts 2016 kl. 17:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann

 

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen

 

Ketty Pedersen deltog ikke i behandlingen af punkt 15 og 16


15. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.

 

Ketty Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.16. Budgetopfølgning pr. 29.2.2016

Sagsnr: 18.14.00-G00-3-15 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2016, hvilket fremgår af bilag.

 

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2016 samlet set forventes at svare til budgettet.

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

 • Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2016 godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.

 

Ketty Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.17. Høring af budget 2017

Sagsnr: 18.14.00-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 - 2019, blev der indgået aftale mellem byrådets partier om, at der i perioden november 2015 - til februar 2016, skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag. Besparelsesforslagene skal imødekomme de kommende års krav fra regeringen om tilvejebringelsen af omprioriteringspulje på 1% af servicerammen i alle landets kommuner.

 

Der blev politisk lagt vægt på en inddragelse af MED-systemet i arbejdet. Opgaven med at finde besparelser er således udført i et involverende samarbejde mellem MED-udvalgene og chefforum/direktionen. Hovedudvalget har løbende modtaget en orientering om status på arbejdet.

 

Der er i centrene arbejdet med besparelserne ud fra en fastsat fordelingsnøgle.

 

Centerudvalget for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har til den kommende budgetproces sendt et besparelsesforslag, om opkrævning af gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger. Forslaget får indflydelse på Folkeoplysningsudvalgets ramme, og sendes derfor til høring. En nærmere beskrivelse af forslaget fremgår af bilaget.

 

Der gennemføres en høring i MED og høringsberettigede organisationer med høringsfrist den 16. marts 2016, kl. 12.00.

 

Herefter behandles forslagene i fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd.

 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der udarbejdes høringssvar til det forslåede besparelsesforslag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at afgive et høringssvar hvorefter man anbefaler, at der ikke arbejdes videre med en gebyrmodel.

Formandskabet fik mandat til at færdiggøre høringssvaret.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen18. Triatlonklubben 2tri Ungdom søger om godkendelse som en folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.00.00-G01-1-16 Sagsansvarlig: Maria Guldberg

Sagsfremstilling

Triatlonklubben 2tri Ungdom søger Folkeoplysningsundvalget om godkendelse til, at blive en folkeoplysende forening iht. Folkeoplysningsloven.

 

2tri Ungdom har afholdt stiftende generalforsamling den 20. december 2015, hvor vedtægterne også er blevet godkendt.

 

Foreningens formål er, at støtte medlemmernes udøvelse af triatlon og beslægtede idrætsgrene, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben udbrede kendskabet til disse idrætsgrene. Det er endvidere foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage ansvar i foreningen.

 

2tri Ungdom udspringer af 2tri-Haslev og ønsker at fokusere på triatlon for børn og unge i alderen 6 - 25 år. De er Danmarks første ungdoms triatlonklub og er blevet godkendt af Dansk Triatlon Forbund.

 

Foreningen har, pr. 1. februar 2016, 35 medlemmer i alderen 12 - 25 år.

 

2tri Ungdom har geografisk hjemsted i Haslev og tager derfor udgangspunkt her.

 

Med en godkendelse som folkeoplysende forening vil klubben kunne modtage tilskud og få anvist lokaler.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

 Ingen

 Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at 2tri Ungdom godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.19. Opsamling/opfølgning på fælles temadag med EKU og FOU

Sagsnr: 18.00.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Lørdag den 30. januar 2016 blev der afholdt et fælles temamøde mellem medlemmerne af hhv. Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Mødet blev afholdt på Faxe Vandrerhjem.

 

Formålet med det fællesmøde er at give medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget mulighed for indbyrdes at udveksle og opsamle viden og sammen diskutere de fremadrettede indsats- og fokusområder på det folkeoplysende område.

 

På fællesmødet blev følgende diskuteret:

 

 • Kommunale faciliteter til kultur, idræt og fritid

 

 • Oplæg til ny Folkeoplysningspolitik 2016-2019

 

 

Herefter diskuterede medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget alene følgende emner:

 

 

 • Oplæg til ny Folkeoplysningspolitik 2016-2019

 

 • Udviklingspuljen herunder drøftelse af kriterier og ansøgningsfrister

 

 • Servicetjek af puljerne

 

Til punktet er der udarbejdet et kort referat fra fællesmødet der består af en kort sammenskrivning af diskussionen om kommunale faciliteter på kultur, idræts- og fritidsområdet samt ny Folkeoplysningspolitik.

  

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at kort referat fra fællesmødet mellem Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.20. Udviklingspuljen pr. 1. februar 2016

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Budgettet for Udviklingspuljen i 2016 er på i alt 537.845 kr.

 

Der er pr. 1. februar 2016 indkommet ansøgninger fra 25 foreninger til en samlet sum af 792.935,69 kr.

 

Prioriteringen fra tidligere foreslås fastholdt:

1. Nystartede foreninger

2. Nye initiativer til gavn for hele foreningen

3. Kurser med max. 60% med en prioritering af trænere, foreningsledere og unge medlemmer under 25 år

4. Større materialeanskaffelser

Det indstilles at tilskuddet til kurser og større materialeanskaffelser følger niveauet for februar 2015. Dvs. kurser støttes med 55 % og større materialeanskaffelser støttes med 30 %.

Det foreslås samtidig at støtten gives forholdsmæssigt således, at støtten er lig med procentsats, dog max. det kronebeløb som procentsatsen udgør af det ansøgte (fx. 30% af ansøgt 100.000 kr. dog max op til 30.000 kr.). Bilver udgiften mindre end det ansøgte, så er det forsat 30% af den reele udgift, der ydes tilskud til (fx. 30% af reel udgift på 80.000 kr. er lig med 24.000 kr.).

Dele af ansøgning fra én forening er ikke blevet behandlet, idet deres kursusudgifter er afholdt i henholdsvis 2014 og 2015.

Derudover er dele af ansøgninger fra 2 foreninger foreslået overført til henholdsvis Anlægspuljen og Lokaletilskudspuljen. Det drejer sig om Karise Idræts Klub, der søger om nye halredskaber for 25.482,50 kr. til brug i Karise Hallen. Da Karise Hallen er en kommunal hal og redskaberne derfor også vil komme andre foreninger til gode foreslås det, at denne del af ansøgningen overføres til Anlægspuljen. Derudover har Øst-Sjællands Flyveklub søgt om nyt spildevandsrenseanlæg til 125.000,00 kr. Et sådan anlæg skal behandles som en særskilt lokaletilskudssag, hvorfor den foreslås overført til Lokaletilskudspuljen, der behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. maj 2016.

Oversigten over Udviklingspuljen pr. 1. februar 2016 er vedlagt som bilag.

Hvis indstillingerne følges, vil lidt over halvdelen af puljen være disponeret.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Udgifterne afholdes af budgettet for Udviklingspuljen 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender:

 • at kurser støttes med 55%
 • at større materialeanskaffelser støttes med 30%
 • tilskud til ovennævnte procentsatser samt overførsler af ansøgninger til andre ansøgningspuljer, som det fremgår af vedlagte bilag 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.21. Flytning af FOU dialogmøde i 2016

Sagsnr: 18.14.15-G20-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På mødet i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2015 blev det besluttet at afholde FOU dialogmøde torsdag d. 22. september 2016. Men pga. Erhvervs- og Kulturudvalgets studietur i samme periode, er der brug for at finde en alternativ dato for afholdelse af dialgomødet.

 

Administrationen foreslår i stedet at dialogmødet afholdes: 

 

 • Torsdag d. 29. september kl. 19-21.30. Stedet er endnu ikke afgjort.

 

Udvalget har sædvanligvis mulighed for at diskutere forslag til emner og workshops på dialogmødet på deres planlagte møde i maj 2016. 

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til afholdelse af dialogmøder finansieres indenfor den afsatte ramme til det folkeoplysende område.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at dialogmødet afholdes torsdag d. 29. september 2016, kl. 19-21.30 (stedet er endnu ikke afgjort)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.22. Ny Folkeoplysningspolitik 2016-2019

Sagsnr: 18.14.00-P22-1-15 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På det fælles temamøde den 30. januar 2016 med medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget blev første udkast til en ny folkeoplysningspolitik 2016 - 2019 diskuteret.

 

I den nye politik er der fokus på de nære idræts- og fritidsaktiviteter i lokalområderne både indendørs og udendørs, det folkeoplysende foreningsliv, samarbejder samt dialog, kommunikation, fællesskaber, faciliteter og et bredt sammensat udvalg, der er repræsentativt for det folkeoplysende område i Faxe Kommune.

 

På baggrund af bemærkninger fra temamødet foreligger der nu en revideret udgave af politikken til godkendelse. Administrationen har korrigeret første udkast og foretaget en enkelt indholdsmæssig justering i afsnittet - tema 3 (Brugerinddragelse) jvf. diskussionen på temamødet. Med denne justering matcher beskrivelsen af det nuværende Folkeoplysningsudvalg med det i den endelige Folkeoplysningspolitik 2016 - 2019.

 

Den endelige folkeoplysningspolitik 2016 - 2019 er vedlagt i en korrigeret udgave.

 

Såfremt medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget godkender den endelige udgave af ny Folkeoplysningspolitik 2016-2019, vil den blive præsenteret og sendt til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget på deres næste møde d. 25. april 2016. Folkeoplysningspolitikken skal herefter sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Folkeoplysningsudvalget kan herefter igangsætte arbejdet med at udarbejde en tilhørende handleplan, der understøtter den nye folkeoplysningspolitik.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven - LBF nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at ny Folkeoplysningspolitik 2016 - 2019 (endelig) godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.23. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

 

Anlægspuljen 2015

Vedlagt er oversigt forbrug på anlægspuljen i 2015.

 

 

Status vedr. Foreningsudviklingskurser for de folkeoplysende foreninger

Der har været afholdt kursus i foreningsudvikling med Søren Østergaard og Peter Erkmann for de tilmeldte hhv. den 21. november 2015 og den 23. januar 2016. Begge kurser blev afholdt på Slagerupgaard i Faxe Ladeplads. Der deltog i alt 15 personer i kurserne fra 6 foreninger. Administrationen er i dialog med hhv. Søren Østergaard og Peter Erkmann om udvikling af endnu et foreningsudviklingskursus i 2016 og 2017.

 

Kassererkursus den 10. marts 2016

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice afholder kassererkursus torsdag den 10. marts 2016 fra kl. 18.00 – 20.30. Kurset afholdes i kantinen på rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. Centerchef Benny Agergaard samt medarbejdere fra Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vil svare på spørgsmål og hjælpe med vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaer. Der er 6 personer tilmeldt kassererkurset.

 

Udviklingspuljen - nye retningslinjer godkendt

Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte de, af Folkeoplysningsudvalget foreslåede, nye retningslinjer for Udviklingspuljen på mødet den 29. februar 2016. Ændringerne træder i kraft pr. 1. oktober 2016, således at de nye retningslinjer kan få virkning for en eventuel restpulje for 2016 pr. 15. november og for første 2017-runde med frist 15. december 2016.

 

Prisuddeling

Tirsdag den 15. marts 2016 bliver årets prisuddeling afholdt på Kultunariet i Haslev. Denne aften bliver der uddelt Mesterskabspriser til 76 medaljetagere. Endvidere uddeles Ungdomslederprisen til Christian Colberg, Martin Mogensen og Bjarne Mortensen fra 2tri Ungdom samt Fritidsprisen til Henning Ryberg fra LOF Haslev. Prismodtagerne og deres nærmeste ledsagere er inviteret til at deltage i arrangementet.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.24. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Intet af referere.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.25. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Udvalget drøftede kort overvejelser om yderligere kursustilbud for de folkeoplysende foreninger, f.eks. rekruttering/fastholdelse, kommunikation og førstehjælp.

 

Der blev kort orienteret om foreningernes dag 2016, der holdes den 18. september.

 

Der blev spurgt til lokale billeder ifm. foldere.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.26. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget holder møde næste gang den 23. maj 2016. Sager der forventes behandlet på mødet er følgende: 

 

 • Budgetopfølgning
 • Budget 2017
 • Statistisk analyse af foreningernes medlemstal i årene 2013 - 2016
 • Forslag til emner og workshops til dialogmødet i efteråret
 • Aktivitetstimetilskud
 • Lokaletilskud
 • Lokalefordeling 2016/2017

 

Nedenstående følger en oversigt over bud på sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets kommende møder:

  

22. august 2016

 • Budgetopfølgning
 • Budget 2017
 • Mødeplan 2017

 

3. oktober 2016

 • Budgetopfølgning
 • Udviklingspuljen pr. 1. september 2016

 

5. december 2016

 • Budgetopfølgning
 • Aftenskoletilskud 2017

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Oversigten vedr. næste møde i maj og efterfølgende møder tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14. marts 2016

Godkendt, idet kursustilbud så vidt muligt behandles i maj.

 

Afbud: Jens Hvidemose(suppleant for Alex Valeur Nielsen) og Jesper Beckmann.

Ikke tilstede: Ingrid Nielsen.Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Jesper Beckmann
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Jens Hvidemose