Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 18. september 2017

Folkeoplysningsudvalget - 18-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 18. september 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev


42. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.15.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.43. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

Sagsnr: 18.15.10-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2017, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

 

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2017 samlet set forventes at svare til budgettet.

 

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 godkendes. 

 

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.44. Udviklingspuljen pr. 15. august 2017

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-4-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Budgettet for Udviklingspuljen i 2017 er på i alt 529.372 kr.

 

Folkeoplysningsudvalget uddelte 228.065 kr. via Udviklingspuljen pr. 15. december 2016. Af disse tilsagn er der 34.000 kr. som ikke bliver anvendt og derfor er videreført til Udviklingspuljen pr. 15. august 2017.

 

Der er pr. 15. august 2017 indkommet ansøgninger fra 22 foreninger til en samlet sum af 1.025.975,59 kr.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 30. januar 2016, at ændre prioriteringen af ansøgninger, så den nu er følgende:

 

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kurserudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge

Det indstilles at tilskuddet til kurser og større materialeanskaffelser følger niveauet for december 2016. Dvs. kurser støttes med 55 % og større materialeanskaffelser støttes med 30 %.

Det foreslås samtidig at støtten gives forholdsmæssigt således, at støtten er lig med procentsats, dog max. det kronebeløb som procentsatsen udgør af det ansøgte (fx. 30% af ansøgt 100.000 kr. dog max op til 30.000 kr.). Bilver udgiften mindre end det ansøgte, så er det forsat 30% af den reele udgift, der ydes tilskud til (fx. 30% af reel udgift på 80.000 kr. er lig med 24.000 kr.).

4 foreninger foreslås støttet med et konkret beløb.

Der er indstillet til 4 afslag. Det ene afslag er begrundet i, at det ansøgte beløb er under den beløbsgrænse, som normalt behandles i Udviklingspuljen. I forhold til de 3 andre afslag har Administrationen vurderet, at det ansøgte ligger udenfor Udviklingspuljens rammer.

Dele af 2 foreningers ansøgninger foreslås overført til Anlægspuljen, idet det ansøgte også kan komme andre til gode.

Indstillingerne bygger på at der tilføres yderligere midler til Udviklingspuljen, i alt 16. 634 kr., som foreslået under budgetopfølgning pr. 31. august 2017. Følges indstillingerne vil der i denne ansøgningsrunde blive givet tilskud for i alt 351.941 kr. og i 2017 som helhed givet tilskud fra Udviklingspuljen på 546.006 kr.

Oversigten over Udviklingspuljen pr. 15. august 2017 er vedlagt som bilag.

Der forventes ingen restansøgningsrunde pr. 15. november.

Næste ansøgningsrunde har frist den 15. december 2017.  

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Udgifterne afholdes af budgettet for Udviklingspuljen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

Folkeoplysningsudvalget godkender:

 

 • at kurser støttes med 55 %

 

 • at større materialeanskaffelser støttes med 30 %

 

 • tilskud til ovennævnte procentsatser, afslag, tilskud til fastsatte beløb samt overførsler af ansøgninger til Anlægspuljen, som det fremgår af vedlagte bilag

 

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.45. Haslev ABK - ansøgning om øgede lokaletilskudsudgifter

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-6-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Haslev Amatør Bokse Klub (Haslev ABK ) ansøger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse af deres lejede klublokale på Finlandsgade 24, Haslev.

 

Tilbage i 2014 flyttede Haslev ABK fra lejede lokaler på Haslev Privatskole til eget lejet klublokale på Finlandsgade 24. Denne flytning medførte forhøjede driftsudgifter, hvilket de ikke fik søgt om tilladelse til hos Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fastholdte, at lokaletilskuddet fremadrettet skulle beregnes ud fra de driftsudgifter, som Haslev ABK havde haft ifm. lokalelejen på Haslev Privatskole.

 

Haslev ABKs lokaletilskud er derfor blevet beregnet ud fra driftsudgifter på 59.791 kr. fra 2013 - 2017. Dette beløb stemmer ikke overens med de nuværende faktiske driftsudgifter, som i 2016 lå på 163.450 kr.

 

De fik 24.399 kr. udbetalt i lokaletilskud 2017 ud fra ovenstående driftsudgifter. Hvis beregningen havde været lavet ud fra de faktiske driftsudgifter, så var lokaletilskuddet end på 63.887 kr.

 

Flytningen til Finlandsgade blev foretaget på baggrund af et fælles ønske om, at udvikle klubben i en retning, som lokalerne på Haslev Privatskole ikke kunne opfylde. På Finlandsgade har det været muligt at opsætte en boksering i lokalet, hvilket var en af de vigtigste prioriteter for bokseklubben. Derudover giver det nye lokale større muligheder ift. udvikling af klubbens træningstilbud og muligheden for at afholde øvrige arrangementer både for medlemmerne og ikke-medlemmer.

 

Efter flytningen har Haslev ABK øget medlemstallet med over 50 %, så der i 2016 var 144 medlemmer - 45 medlemmer under 25 år og 99 medlemmer over 25 år.

 

De har siden flytningen fået opsat nyt køkken, etableret omklædnings- og badefaciliteter, lagt nye gulve, opsat nyt pillefyr, opsat solceller på taget til varmt vand og anlagt stor udendørs terrasse. Dette ved hjælp fra frivillige og sponsorer.

 

De har indgået en fornuftig lejekontrakt med udlejer, der har været meget velvillig med hensyn til at bidrage til både forbedringer og vedligeholdelse af bygningen.

 

Haslev ABK beklager, at de ikke fik søgt om tilladelse til de fremadrettede forhøjede driftsudgifter.

De håber derfor, at Folkeoplysningsudvalget vil se med positive øjne på deres ansøgning om at få godkendt klublokalet på Finlandsgade, så Haslev ABKs lokaletilskud fremadrettet kan beregnes ud fra de faktiske driftsudgifter.

 

Administrationen vurderer, at lokaleudgifterne for Haslev ABK i al væsentlighed ligger på niveau for tilsvarende foreninger i området, når man sammenholder det med medlemstallet. Administrationen indstiller, at Haslev ABK fra 2018 kan få lokaletilskud beregnet ud fra udgifterne ift. Finlandsgade, Haslev.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Udgifterne skal dækkes af lokaletilskuddet

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

 

 • Haslev ABK's lokaletilskud fremadrettet beregnes ud fra deres driftsudgifter på lokalerne på Finlandsgade.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.46. Haslev Foreningsfitness - ansøgning om at blive folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Haslev Foreningsfitness - søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening i.ht. Folkeoplysningsloven.

Haslev Foreningsfitness har afholdt stiftende generalforsamling den 14. juni 2017, hvor vedtægterne blev godkendt og foreningens fem bestyrelsesmedlemmer valgt. Forenings formål er ifølge vedtægterne at etablere et fleksibelt træningstilbud på tværs af sports- og idrætsinteresser, samt styrkelse af sundhed, trivsel og fællesskab for borgere over 15 år.

 Haslev Foreningsfitness - Forventet udbud af aktiviteter og undervisning:

 • Familietræning hvor forældre og børn bliver fælles om formen.
 • ’Mor i form’ funktionel genoptræning efter graviditet
 • Træningsoptimering / skadesforebyggelse for unge fodbold- / håndboldspillere
 • Træningsoptimering / skadesforebyggelse for HTTs trampolinspringere og elitegymnaster
 • Funktionel og styrketræning for seniorer
 • Genoptræning efter skade eller sygdom
 • ’Kom i gang’ Small Group træning for overvægtige unge, voksne, ældre

 

 Haslev Foreningsfitness - Forventninger til facilitet, placering og økonomi:

 • Haslev Foreningsfitness arbejder på at starte op i de ledige fitnesslokaler i Haslev Hallen, som tidligere husede et kommercielt fitnesscenter. Lokalerne skal rumme både individuel træning og holdbaserede idrætsaktiviteter
 • Der arbejdes mod at skabe et hold på 16 frivillige instruktører og hjælpere til administration af den daglige drift
 • På baggrund af foreningens egne beregninger vil centret løbe rundt finansielt med ca. 500 medlemmer
 • Haslev Foreningsfitness forventer et medlemstal på ca. 200 medlemmer i 2018 og ca. 400 i 2020
 • Haslev Foreningsfitness forventer at medlemskontingentet vil udgøre 100 kr. for indmeldelse og 900 kr. pr. halvår

 

Administrationens opsummerede bemærkninger i forhold til Foreningens opfyldelse af folkeoplysningslovens krav:

Haslev Foreningsfitness lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur, og administrationen har i sagsbehandlingen vægtet især foreningens formålsbeskrivelse, samt faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.

Med en evt. godkendelse af Haslev Foreningsfitness som en folkeoplysende forening, er der endnu ikke taget stilling til størrelsen af et muligt lokaletilskud.

Som godkendt folkeoplysende forening kan foreningen modtage tilskud, herunder udviklingspulje, aktivitetstimetilskud og lokaletilskud samt anvises lokaler.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Boregerservice indstiller,

at Haslev Foreningsfitness godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt med forbehold for at foreningens planer realiseres indenfor 2 år.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 47. Faxe Ladeplads Idrætsforening - ansøgning om at blive folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.00-P19-2-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI)  - søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening i.ht. Folkeoplysningsloven.

”FLI’s formål er gennem alsidig idræt at give foreningens aktive medlemmer mulighed for at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde”

Faxe Ladeplads Idrætsforening blev stiftet d. 10. marts 1927, og deres vedtægter er vedtaget på FLI’s ordinære generalforsamling d. 2. marts 2009.

Faxe Ladeplads Idrætsforening er en flerstrenget idrætsforening som tilbyder følgende aktiviteter til både voksne og børn:

 • Bordtennis
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Badminton
 • Petanque

Foreningen har 252 medlemmer hvor 152 af disse er under 25 år, og foreningen holder til i Hylleholt Hallen i Fakse Ladeplads.

 

Administrationens opsummerede bemærkninger i forhold til Foreningens opfyldelse af folkeoplysningslovens krav:

 • FLI Lever op til lovgivningens krav om kontinuerlig aktivitet, bestyrelse, tilgængelighed, geografi, opbygning og formue ved ophør
 • FLI har en smalt formål der ikke forholder sig til folkeoplysningslovens demokratiske og fællesskabsmæssige element

 

Med en godkendelse som folkeoplysende forening vil klubben kunne modtage tilskud og få anvist lokaler.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Faxe Ladeplads Idrætsforening godkendes som folkeoplysende forening med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål i henhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode af 2 år.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.48. Gennemgang af folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017, har Folkeoplysningsudvalget på et tidligere møde besluttet at de enkelte foreningers status som folkeoplysende forening vil blive gennemgået på ny.

Baggrunden for gennemgangen er et ønske om at sikre at foreningernes vedtægter, struktur og organisering lever op til skærpelserne i lovgivningen.

 

Værktøj: Administrationen har udarbejdet et godkendelsesskema indeholdende de lovgivningsmæssige krav til foreningernes vedtægter, struktur og organisering. Kravene behandles og vægtes i forhold til om den pågældende er forening er folkeoplysende eller tilbyder voksenundervisning.

 

Proces: Genbehandlingen af alle folkeoplysende foreninger forløber over 4 udvalgsmøder.

 

Opmærksomhed: Administrationen har justeret gennemgangsværktøjet i forhold til krav omkring bestyrelses lovlighed og medlemsfordeling jf. beslutning på udvalgsmøde d. 27-06-17.

 

 

Genbehandlingen omfatter denne gang følgende folkeoplysende foreninger som er opdelt i tre overordnet grupper: godkendt uden bemærkninger, godkendt under forudsætning af en eller flere ændringer inden for 2 år og ikke godkendt foreninger

 

Godkendt uden bemærkninger:

 

 • Triatlonklubben 2Tri

Sammenfatning af sagsbehandling:

Triatlonklubben 2tri lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur .

 

 • Fakse Ladeplads Sejlklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Fakse Ladeplads Sejlklub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur

 

 • Faxe Boldklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Boldklub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Faxe Sportsdykkerklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Sportsdykkerklub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Faxe Skytteforening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Skytteforening lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Faxe Roholte Idrætsforening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Roholte Idrætsforening lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Faxe Tennisklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Tennisklub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Førslev Idrætsforening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Førslev Idrætsforening lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Haslev Badmintonklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Badmintonklub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Haslev Amatør Bokse Klub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Amatør Bokse Klub lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

Administrationen har undersøgt bestyrelsens lovlighed i forhold til medlemmernes relation til faciliteten, og finder at alle forhold er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 • Haslev Handicap Idræt

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Handicap Idræt lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

 

 • Haslev Jiu-jitzu

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Jiu-jitzu lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

Foreningen har et snævert valggrundlag til bestyrelsen - Både formand og næstformand skal besidde et sort bælte (Kan en næstformandsposten ikke besættes af medlem med sort bælte, skal posten besættes af medlem over 30 år).

 

 

Godkendt med forbehold:

 

 

 • Faldskærmsklubben DFC

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faldskærmsklubben DFC lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur.

Administrationen har undersøgt bestyrelsens lovlighed i forhold til medlemmernes relation til faciliteten og afventer foreningens tilbagemelding.

    

 • Faxe Svømmeklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Svømmeklub lever ikke op til kravet omkring formue ved ophør.

Herudover er et af bestyrelsens medlemmer er ikke på valg - Posten er tilknyttet klubbens cheftræner.

  

 • Haslev Bokseklub af 1976

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Bokseklub af 1976 lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

  

 • Haslev Bordtennisklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Bordtennisklub lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

 

 • Haslev Bowling Klub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Bowling Klub lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

Haslev Bowlingklub har et medlem i bestyrelsen fra Haslev Bowling Center. Medlemskabet har udelukkende karakter af et kommunikativt bindeled mellem foreningen og centret (Posten afstedkommer hverken kontrol eller flertalsmandat).

 

 • Haslev Fodbold Club (HFC)

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Fodbold Club lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

 

 • Haslev Gymnastik Forening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Gymnastik Forening lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

  

 • Haslev Inline Klub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Inline Klub lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål og formue ved ophør.

Herudover mangler foreningen tilgængelig data omkring bestyrelsesmedlemmer, overskud og aktivitetsbeskrivelse.

  

 • Haslev Karate Skole

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Karate Skole lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål og formue ved ophør.

Et af bestyrelsens medlemmer er ikke på valg med udpeges af aktivitetsudvalget.

 

 • Haslev Køre- og Rideforening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Køre- og Rideforening lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

Administrationen har undersøgt bestyrelsens lovlighed i forhold til medlemmernes relation til faciliteten, og finder at alle forhold er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 • Haslev Pistolklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Pistolklub lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

  

 • Haslev Skytteforening

Sammenfatning af sagsbehandling:

Haslev Skytteforening lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål.

Foreningens medlemmer hæfter for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

 

Ikke godkendt: 

 

 • Faxe Motionsklub

Sammenfatning af sagsbehandling:

Faxe Motionsklub lever ikke op til lovens krav om faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at,

 

a) følgende foreninger godkendes som folkeoplysende foreninger uden bemærkninger:

 

 • Triatlonklubben 2Tri
 • Fakse Ladeplads Sejlklub
 • Faxe Boldklub
 • Faxe Skytteforening
 • Faxe Roholte Idrætsforening
 • Faxe Sportsdykkerklub
 • Faxe Tennisklub
 • Førslev Idrætsforening
 • Haslev Badmintonklub
 • Haslev Amatør Bokse Klub
 • Haslev Handicap Idræt
 • Haslev Jiu-jitzu

 

b) følgende foreninger godkendes med bemærkninger:

 

 • Faldskærmsklubben DFC med forbehold for bestyrelsens lovlighed
 • Faxe Svømmeklub med betingelse af en justering af foreningens vedtægter i forhold til formue ved ophør indenfor en tidsramme på 2 år
 • Haslev Bokseklub af 1976 med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Bordtennisklub med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Bowling Klub med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Fodbold Club (HFC) med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Gymnastik Forening med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Inline Klub med betingelse af at foreningen opdaterer deres vedtægter i forhold til formål og formue ved ophør indenfor 2 år. Herudover betingelses gengodkendelsen af at Haslev Inline klub udarbejder en beskrivelse af aktiviteter, overskud samt en oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer
 • Haslev Karate Skole med betingelse af at foreningen opdaterer deres vedtægter i forhold til formål og formue ved ophør indenfor 2 år.
 • Haslev Køre- og Rideforening med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Pistolklub med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Skytteforening med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år

 

c) følgende foreninger godkendes ikke:

 

 • Faxe Motionsklub   

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.49. Retningslinjer for tilskud til de folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18.15.00-P00-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Folkoplysningsudvalgets sidste møde før sommerferien blev justering af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger behandlet. På mødet blev det besluttet, at retningslinjerne, skulle forelægges udvalget til endelig godkendelse, så snart det var muligt. Justeret retningslinjer foreligger nu til endelig godkendelse.

Ændring og tilpasning af retningslinjerne sker som en konsekvens af ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017.

Administrationen har foretaget følgende ændringer i ”Retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende foreninger”.

 

 •  I afsnittene om kontaktoplysningere til administrationen er datoer rettet til i forhold til nye retningslinjer.
 • Afsnittet om lokalefordeling er tilpasset de nye vedtagne retningslinjer for udlån af kommunale faciliteter med virkning pr. 1. juni 2017.
 • En tilføjelse af et nyt afsnit omhandlende foreningsportalen/bookingsystem.
 • En justering af retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i forhold til aflæggelse af regnskab for aftenskolerne.
 • En tilføjelse af et afsnit omhandlende offentliggørelse af foreningernes regnskaber, en liste over de folkeoplysende foreninger, samt oversigt over afslag på ansøgninger jvf. ændring af folkeoplysningsloven. Offentliggørelsen vil kunne findes på Faxe Kommunes hjemmeside under fanen: Kultur & Friitd. 

 

Vedlagt er justeret retningslinjer, som vil blive lagt på Faxe Kommunes hjemmeside og på foreningsportalen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at justeret retningslinjer for tilskud til de folkeoplysende foreninger godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.50. Rekruttering og fastholdelse

Sagsnr: 18.15.00-A00-6-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om en redegørelse og status vedr. temaet: rekruttering og fastholdelse. Jf. Folkeoplysningsudvalgets handleplan, behandles emnet på dette møde. Redegørelsen er til Folkeoplysningsudvalgets efterretning .

Folkeoplysningsudvalget har med baggrund i det, ønsket en status på og opfølgning af – hvordan vi (Faxe Kommune) er med til at understøtte foreningernes behov for at rekrutterer og fastholder de frivillige ledere, trænere samt børn og unge i foreningerne samt foreningernes eget ansvar og deres rolle.

Definition:

Med rekruttering og fastholdelse menes – rekruttering af frivillige ledere, trænere samt børn og unge i foreningerne, således at foreningens aktiviteter og bestyrelsesarbejde kan fortsætte og fungere.

Aktører:

Aktørerne er de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune. Dvs. det er bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre frivillige som er medlem af den pågældende forening og som arbejder for at fastholde ledere, trænere og medlemmer og hele tiden har for øje at tiltrække nye medlemmer, ledere, trænere medlemmer osv.

Faxe Kommune - som understøtter foreningerne, således at de har gode værktøjer og redskaber til at hjælpe sig selv på vej til at kunne rekruttere og fastholde. Faxe Kommune understøtter blot foreningerne, så de (foreningerne) har de bedst mulige vilkår og muligheder for at fungere som forening og lave deres aktiviteter.

Foreningerne - som selv har en opgave i at kunne rekruttere og fastholde. Deres metoder er typisk i form af synliggørelse, PR, prøvemedlemsskaber, "åbent hus", sociale netværker og medier samt mund til mund metoden.

Den kommunale indsats:

Den kommunale indsats kan beskrives således i overskriftsform:

 • Inspiration og uddannelse
 • Økonomisk støtte
 • Værktøjer
 • Arrangementer

I vedlagte notat redegøres for indsatsen med gode eksempler og links til de værktøjer, metoder, kurser og workshops som hhv. kommunen og foreningerne har anvendt med udgangspunkt i: rekruttering og fastholdelse.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.51. Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Sagsnr: 18.15.30-A00-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Med en ny byrådsperiode følger også valg af et nyt Folkeoplysningsudvalg. Det gamle Folkeoplysningsudvalg fratræder senest d. 31. marts 2018.

 

Valgmødet bliver torsdag d. 22. februar 2018 og afholdes på Kultunariet, Søndergade 12a, 4690 Haslev med start kl. 19.

 

Efter valget skal indstillingen af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget godkendes af Byrådet på deres møde i marts 2018. Snarest efter Byrådsmødet vil der blive afholdt et konstituerende møde i Folkeoplysningsudvalget.

 

Der vil blive sendt invitation til valget ud på e-mail samt vil der blive annonceret i Faxe Bugten, Haslev Posten og på kommunens Facebook i uge 1 og uge 3.

 

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til forplejning dækkes af Folkeoplysningsudvalgets budget. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager ovennævnte til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.52. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2018

Sagsnr: 18.15.00-A00-10-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har lavet et udkast til mødekalender 2018.

 

Mødekalenderen er afstemt med kendte frister for behandling af tilskud mv. som udvalget skal drøfte og godkende.

 

Forslaget til mødekalender er følgende:

 

 • Mandag d. 29. januar kl. 17 (ordinært møde) - udviklingspuljen
 • Tirsdag d. 3. april kl. 17 (konstituerende møde)
 • Tirsdag d. 22. maj kl. 17
 • Mandag d. 18. juni kl. 17
 • Tirsdag d. 18. september kl. 17
 • Mandag d. 3. december kl. 17
 • Temadagen, januar 2019

 

Folkeoplysningsudvalget må gerne komme med forslag til besøg hos foreninger i tilknytning til kommende møder.

 

Forslag til kassererkursus er torsdag d. 15. marts 2018 og Folkeoplysninsudvalgets dialogmøde torsdag d. 20. september 2018.

 

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. Mødeforplejning ift. ovennævnte møder dækkes af Folkeoplysningsudvalgets budget.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at

Folkeoplysningsudvalget godkender ovennævnte mødedatoer.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.53. Sager til orientering

Sagsnr: 18.15.00-A00-7-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Fremtidens faciliteter - tredje fase

Faxe Kommune deltager i forskningsprojektet: "Fremtidens faciliteter" i samarbejde med bl.a. 23 andre kommuner, Syddansk Universitet og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC).
Formålet med projektet, er at undersøge idrætsfaciliteternes kvalitet, styring, ledelse, økonomi mv. og komme med anbefalinger til, hvordan idrætsanlæggenes drift og funtion kan optimeres. Projektet er det største af sin art i Danmark. I efteråret 2017 igangsættes næste fase, hvor emnet er registrering af idrætsanlæggenes fysiske tilstand. Den samlede rapport for hele projektet forventes færdig medio 2018.

 

Foreningsudvikling 2017/2018

Igen år er der planlagt et foreningsudviklingsforløb med fokus på udvikling i de folkeoplysende foreninger i samarbejde med Peter Erkmann samt evt. andre oplægsholdere. Indhold og program er ved at blive udarbejdet. Det ligger fast at de to kursusdage afholdes lørdag d. 25. november 2017 og lørdag d. 20. januar 2018 - begge dage kl. 9-17. Kurserne - som er gratis - afholdes denne gang på Galleri Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev med fuld forplejning. Se link: http://galleri-emmaus.dk/ Tilmelding til kurset udsendes ca. medio oktober.

 

Opfølgning på Aktivitetstimetilskud 2017

Administrationen indstillede til Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. maj, at Haslev Badmintonklub, Roklubben Viking og Haslev Trampolin- og Turngymnaster (HTT) skulle udtages til stikprøvekontrol.

Derudover blev Haslev Bowlingklub og Terslev G & IF udtrukket til stikprøvekontrol på selve mødet.

Administrationen bad efterfølgende foreningerne om at fremsende supplerende dokumentation. Dette medførte en korrektion af Roklubben Vikings måde at beregne aktivitetstimer på ift. den fremadrettede indberetning af aktivitetstimer og en afklaring omkring et manglende fodboldbold hos Terslev G & IF. De 3 andre foreningers tilskud passende i forhold til den opringelige beregning. Hermed er alle tilskud udbetalt inklusiv dem, hvor der har været andre forbehold.

 

Opfølgning på Lokaletilskud 2017

Folkeoplysningsudvalget udtrak på mødet den 30. maj følgende 4 foreninger til stikprøvebehandling: 2tri Ungdom, Haslev Handicap Idræt, Haslev Køre- og Rideforening samt Østsjællands Flyveklub. Administrationen bad efterfølgende foreningerne om at fremsende supplerende dokumentation. Dette medførte en mindre nedjustering af tilskuddet til Haslev Køre- og Rideforening. De 3 andre foreningers tilskud passede i forhold til den oprindelige beregning. Administrationen tog forbehold for tilskudsberegningen for Faxe Tennisklub, Haslev Skaterhal samt Moskito Bowlingklub, idet der manglede dokumentation for de anførte driftsudgifter i form af ebten regnskab eller bilag. Efterfølgende modtog Administrationen den manglende dokumentation og Haslev Skaterhals tilskud blev nedjusteret en smule. De 2 andre foreninges tilskud passende med de efterfølgende fremsendte bilag. Hermed er alle tilskud udbetalt inklusiv dem, hvor der har været andre forbehold.

 

Dialogmødet 2017

Det årlige dialogmøde afholdes torsdag d. 21. september 2017 i fællesrummet på Bavneskolen i Dalby. Igen i år er der workshops med oplæg om hhv. folkeskolesamarbejdet, foreningsportalen og foreningernes mulighed for at synliggøre sig og om integration og foreningernes rolle. Der vil ligeledes blive informeret om puljer, budget 2018 og om det kommende valg til Folkeoplysningsudvalget, som altid følger kommunalvalget.

 

Foreningernes dag 2017

Søndag d. 17. september afholdes der foreningernes dag i Faxe Kommune for fjerde gang. 52 foreninger fra hele kommunen deltager og viser deres aktiviteter frem for alle. Formålet er at foreningerne gør sig synlig, har mulighed for at se hinandens aktiviteter, mødes på kryds og tværs og samles ift. den tilrettelagte underholdning med bl.a. Hr. Skæg og en masse andet for hele familien.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.54. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.15.00-A00-8-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Der blev kort refereret fra sidste Erhvervs- og Kulturudvalgsmøde.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.55. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.15.00-A00-9-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste møde:

 

Mandag d. 4. december 2017

 • Aftenskoletilskud 2018
 • Godkendelse af folkeoplysende foreninger
 • Integration og foreningernes rolle (jvf. handleplanen)
 • Folkeskolesamarbejdet (jvf. handleplanen)
 • Anbefalinger til et nyt udvalg

 

Mandag d. 29. januar 2018

 

 • Talent og elite (jvf. handplanen)
 • Udviklingspuljen
 • Godkendelse af folkeoplysende foreninger

 

 

Mødedato den 6. november 2017 - reserveret ift. ny lov aflyses. 

 

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Godkendt.

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.56. Eventuelt

Sagsnr: 18.00.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2017

Intet at referere.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Henrik Aakast
Per Thomsen