Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 22. august 2016

Folkeoplysningsudvalget - 22-08-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 22. august 2016 kl. 17:00
i F-Huset, FDF Haslev- Bregentvedvej 42, 4690 Haslev

Afbud: Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann og Per Villumsen.

 

Ikke tilstede: Else Jensen


42. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  43. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016

Sagsnr: 18.14.00-G00-3-15 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2016.  

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2016 samlet set forventes at svare til budgettet. 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

 Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgetopfølgningen pr.

31. juli 2016 godkendes.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 44. Budget 2017

Sagsnr: 18.14.00-G00-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2017 er i fuld gang og Folkeoplysningsudvalget har tilbage i marts 2016 afgivet høringssvar vedr. "Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger" som en del af høringsprocessen (se vedlagte bilag).

 

Budget 2017 1. behandles den 25. august 2016 og 2. behandles den 13. oktober 2016.

 

Af budgetvejledningen for 2017 fremgår, at der er indtænkt et særligt brugerspor der indeholder dialogmøder og lejlighed til at afgive høringssvar fra brugerbestyrelser, råd og nævn inden den 3. august 2016.

 

Budgetmaterialerne er tilgængelige via kommunens hjemmeside: http://www.faxekommune.dk/budget-2017

 

Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand var den 27. juni til dialogmøde med Erhvervs- og Kulturudvalget og orienterer herom på mødet. På dette møde drøfter udvalget status vedr. budget 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt Faxe Kommunes budgetvejledning 2017

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget drøfter budget 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Folkeoplysningsudvalget tog status vedr. budget 2017 til efterretning.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 45. Forskningsprojekt om frivillighed

Sagsnr: 00.16.00-P22-2-13 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Syddansk Universitet, Center for Idræt, Sundhed & Civilsamfund er ved at gennemføre et forskningsprojekt, der løber over tre år fra 2015-2017, og som har til hensigt at undersøge udviklingen, resultaterne og måske konsekvenserne i samspillet mellem kommuner og civilsamfund. Faxe Kommune er sammen med Odense Kommune, Faaborg Midfyn Kommune og Århus Kommune, med i dette projekt og nedenfor følger undersøgelsens første statusredegørelse pr. maj 2016:

Undersøgelse af politikker, strategier, projekter mv. på området i alle danske kommuner er gennemført og data analyseres for tiden. Rapport forventes færdig inden 1. juni og offentliggjort efter sommerferien. Undersøgelsen gennemføres igen i 2018

Undersøgelse af udviklingen i ‘politikken’ på området, dvs. de politiske ideer, mål og strategier på området er også gennemført qua 17 interviews med ledende politikere og chefer i de fire kommuner. Analysen af materialet foretages i efteråret 2016 og undersøgelsen gennemføres igen i 2018

Den kvantitative kortlægning af samspillet mellem kommunale institutioner, foreninger og frivillige er også gennemført, idet der først er sendt spørgeskema ud til kommunale institutioner, centre mv. i alle fire kommuner. Svar fra ca. 500 institutioner og en samlet svarprocent på 63. Efterfølgende blev spørgeskemaundersøgelsen rettet mod foreningerne i alle fire kommuner, hvor knap 1300 foreninger har svaret og det svarer til en samlet svarprocent på 48. Analysen af det samlede materiale vil foreligge i efteråret.

De foreløbige resultater vedr. de 3 forskellige perspektiver (kommune, forening og institution) i undersøgelsen er som følger:

Kommuneundersøgelsen:

-          Der er ingen nævneværdige forskelle mellem kommune typer, selv om størrelsen spiller en vis rolle. Kommunens ressourcepres spiller en rolle på visse sider af især vurderingen af samarbejdet. Det politiske udgangspunkt spiller en forholdsvis lille rolle.

-          Der samarbejdes mest med lokale frivillige foreninger, men også større landsdækkende frivillige organisationer. Både kommune og civile aktører inviterer til samarbejde.

-          Det er oftest guidelines og medarbejdere med særlige kompetencer, som kommunerne understøtter de frivillige med.

-          Det er især styrkelsen af de civile aktørers rolle i samfundet samt styrkelsen af tilliden mellem borgere og kommunen, der vægtes højt og som skaber værdi. Nedbringelse af de kommunale udgifter vægtes knap så højt som de førstnævnte.

 

Foreningsundersøgelsen:

-          Faxe er den kommune hvor flest foreninger har vurderet, at de aldrig har haft samarbejde med skoler, daginstitutioner mv. Det er højere end de andre kommuner, også Faaborg-Midtfyn som størrelsesmæssigt og geografisk kan sammenlignes med Faxe Kommune.

-          Faxe er den kommune hvor flest foreninger svarer, at de har et samarbejde med en anden kommunal institution eller forvaltning.

-          Faxe er den kommune hvor flest foreninger svarer, at ’det ikke er foreningernes opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver’

 

Institutionsundersøgelsen:

-          Alle de skoler i Faxe Kommune, der har besvaret spørgeskemaet samarbejder med foreninger og frivillige

-          Halvdelen af daginstitutionerne i Faxe Kommune har besvaret, at de samarbejder med foreninger og frivillige

-          Alle de adspurgte plejecentre i Faxe Kommune har besvaret, at de samarbejder med foreninger og frivillige

-          Alle de sundhedsinstitutioner i Faxe Kommune, der har besvaret spørgeskemaet, samarbejder med frivillige og foreninger

-          Andelen af andre institutioner, der samarbejder med foreninger og frivillige er 91,7% i Faxe Kommune

 

Disse resultater er de første i undersøgelsen og vil desuden blive fremlagt og drøftet til Frivillighedskonferencen d. 26. oktober 2016.  

Endvidere vil øvrig materiale herunder midtvejsrapport mm. ligeledes blive forelagt Folkeoplysningsudvalget efterhånden som de bliver udarbejdet i undersøgelsesprocessen.

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager statusredegørelsen vedr. forskningsprojektet omkring samspillet mellem kommuner og civilsamfund til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 46. Folkeoplysningspolitikken - forslag til handleplan

Sagsnr: 18.14.00-S49-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Den nye Folkeoplysningspolitik 2016-2019 blev godkendt af Byrådet d. 19. maj 2016. Følgende er forslag til en handleplan i tilknytning til den nye folkeoplysningspolitik. Handleplanen omfatter aktiviteter og projekter, der skal bidrage til at realisere politikken.

 

Folkeoplysningspolitikken og tilhørende handleplan er underlagt den overordnede Kultur- og fritidspolitik og handleplan 2015-2019, som blev vedtaget af Byrådet sidste sommer 2015.

 

Forslag til handleplan i tilknytningen til Folkeoplysningspolitikken tager således udgangspunkt i de overordnede temaer og emner som fremgår af Folkeoplysningspolitikken, ligesom den tager udgangspunkt i de prioriterede opgaver/projekter som Folkeoplysningsudvalget har taget stilling til - senest på deres møde d. 23. maj 2016.

 

Handleplanen er opdelt i 4 temaer med relaterede underpunkter, som matcher de samme temaer og underpunkter i Folkeoplysningspolitikken.

 

De overordnede temaer er følgende:

 

 • Rammer for folkeoplysning

 

 • Samspil og afgrænsning

 

 • Brugerinddragelse

 

 • Dialog og synliggørelse

 

Aktiviteter og projekter jvf. underpunkterne i handleplanen er på nuværende tidspunkt primært beskrevet i andet halvår af 2016 og første halvår af 2017. Forslag til aktiviteter og projekter i andet halvår 2017 og hhv. 2018/2019 vil blive præsenteret for udvalget på deres møde i maj 2017, hvor der er status på handleplanen.  

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at forslag til handleplan i tilknytning til Folkeoplysningspolitkkken 2016-2019 tages til efterretning og

at status på handleplanen og beskrivelse af nye aktiviteter i andet halvår af 2017 samt 2018/2019 præsenteres for udvalget i maj 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 47. Ungdomsskole og folkeoplysende arbejde

Sagsnr: 18.01.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 23. maj 2016 sag om lokalefordeling 2016/2017, hvor der i sagen blev beskrevet, at Ungdomsskolen har ønsket flere gymnastiksals/haltider, hvilket har berørt nogle foreningers aktiviteter. Udvalget ønskede, at administrationen fulgte op på Faxe Kommunale Ungdomsskoles aktiviteter og herunder overlap med det folkeoplysende arbejde.

 

Alle unge der bor i Faxe Kommune fra 7. klasse til og med 18 år, kan deltage i Ungdomsskolens aktiviteter.

 

 

Tider som Faxe Kommunale Ungdomsskole har søgt/er blevet tildelt i gymnastiksale og haller for sæsonen 2016/2017

På Vibeengskolen søgte Ungdomsskolen gymnastiksalstider til forskellige aktiviteter, såsom parkour og dans og har fået tildelt mandage fra kl. 17.00 - 21.00.

Der blev også søgt tid om onsdagen til parkour øvede i gymnastiksalen på Vibeengskolen fra kl. 16.30 - 18.30, men ved dialog med Ungdomsskolen er alle deres hold samlet mandag aften til den kommende sæson.

 

Om tirsdagen har Ungdomsskolen fået tildelt tid i kondirummet i Hylleholt Hallen til pigeboksning fra kl. 19.00 - 21.00.

 

Om torsdagen søgte Ungdomskolen tid i Faxe Hallens gymnastiksal fra kl. 18.00 - 20.00 til holdet parkour for begyndere, men har fået tildelt tid i Hylleholt Hallen fra kl. 18.30 - 20.00.

 

Ungdomsskolen søgte om tid i en gymnastiksal/hal i Faxe til parkour for begyndere tirsdage fra kl. 16.30 - 18.30, denne ansøgning har ikke været mulig at imødekomme, så Ungdomsskolen forsøger at få holdet oprettet om mandagen på Vibeengskolen.

 

Om torsdagen har Ungdomsskolen søgt og fået tildelt tid i Møllevangsskolens gymnastiksal til selvforsvar fra kl. 19.00 - 21.00. Oprindeligt søgte Ungdomsskolen også tid i gymnastiksalen tirsdag aften til klubaktiviteter fra 18.30 - 21.30, men indvilgede i at flytte aktiviteterne til et fællesområde, så der stadigvæk var plads til folkeoplysende aktiviteter i gymnastiksalen denne dag.

 

Alle de tider hvor Ungdomsskolen har søgt/fået tildelt i gymnastiksale og haller, er der folkeoplysende foreninger der også har søgt tiderne og ansøgninger ikke helt har kunne imødekommes. Foreningerne har været samarbejdsvillige og administrationen takker for det gode samarbejde.

 

Udover tiderne i gymnastiksale og haller, er Ungdomsskolen blevet tildelt tider i klasselokaler, skolekøkkener, håndarbejdslokale m.v. 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager informationen til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Folkeoplysningsudvalget tog redegørelsen til efterretning og bad udvalgets repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse rejse diskussionen om lokaleønsker og aktivitetsindhold i Ungdomsskolens bestyrelse.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  48. Høring vedr. udkast til ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Faxe Kommune

Sagsnr: 18.14.00-A16-24638-11 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede den 14. juni at sende forslag til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik i høring. Bl.a. Folkeoplysningsudvalget er blevet bedt om at fremsende et høringssvar.

 

Forslag til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik erstatter den nuværende børnepolitik, som blev udarbejdet i 2007.

 

Siden 2006 har Servicelovens § 19, stk. 2 forpligtet hver kommune til at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik. Loven skal sikre, at der opnås sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. I Faxe Kommune har det været hensigten at udarbejde en enkel og kort politik, der er nem at videreformidle.

 

Politikken skal i årene frem understøttes af en handleplan og en formidlingsstrategi, så politikken bliver vedkommende og bruges i praksis.

 

I politikken er der udformet tre metaforer med hver sin målsætning, som skal gøre det muligt at følge op på hensigten med Børne- og Ungepolitikken.

 

De tre metaforer er følgende:

 

 • Vi står på tæer (- skaber udsyn og kan holde balancen)
 • Vi åbner døre (- og er klar til at hjælpe over dørtrinnet)
 • Vi er holdspillere (- og bruger hele banen)

 

På baggrund af det fremsendte forslag til en ny Børne og Ungepolitik, har administrationen udformet nogle spørgsmål som kan indgå i drøftelserne om et høringssvar.

 

Spørgsmål:

 

 • Hvordan åbner Børne- og Ungepolitikken dørene mod foreningslivet?
 • Hvordan spiller Børne- og Ungepolitikken sammen med foreningslivet?
 • Hvordan finder foreningslivets aktiviteter og muligheder vej ind i institutionerne for børn og unge?

 

Høringssvaret skal sendes til Center for Børn & Undervisning inden den 1. september 2016. Den endelige politik forventes godkendt af byrådet på deres møde d. 13. oktober 2016. 

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget udarbejder et høringssvar og at dette fremsendes inden høringsfristens udløb d. 1. september 2016.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Folkeoplysningsudvalget drøftede input til et høringssvar - og overlod til det formand og næstformand at sammenskrive et høringssvar, bl.a. med fokus på dannelse, demokrati, dialog og gensidig respekt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 49. Bråby IF - ansøgning om lokaletilskud til kommende klubhus

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-5-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget henvendelse fra Bråby IF, der søger Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud til driften af deres kommende klubhus ved Bråby Stadion, Bråbyvej 86, 4690 Haslev (se vedlagte bilag).

 

Bråby IF har hidtil haft deres klublokaler på Bråby Skole, men da den er blevet revet ned, er dette ikke længere en mulighed.

 

Bråby IF har derfor søgt Faxe Kommune om tilladelse til at opstille en nyfabrikeret pavillon på 4 x 12 m ved Bråby Stadion ved siden af kommunal bygning med omklædningsrum, bad og toilet.

 

Bråby IF skønner at driftsudgifterne til strøm, forsikring, vand (kun til køkken, da der ikke er toilet i pavillonen) samt på sigt lidt vedligeholdelse vil være ca. 15.000 kr. årligt. Varmekilden i klubhuset bliver en varmepumpe.

 

Ud over Bråby IFs aktiviteter vil pavillonen også huse Bråby Kirkes Børneklub, Haslev Brevdueforening til deres møder om vinteren samt Lærernes Fodboldklub.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgiften dækkes af lokaletilskudspuljen 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Bråby IF fremadrettet kan få lokaletilskud til driften af deres klubhus.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 50. Mødeplan 2017

Sagsnr: 18.14.00-A16-24638-11 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har lavet et udkast til mødekalender 2017.

Mødekalenderen er afstemt med kendte frister for behandling af tilskud mv., som udvalget skal drøfte og godkende.

 

Forslaget til mødekalender er følgende:

 • Lørdag den 4. februar 2017 (heldagsmøde) - Forventet fra kl. 9 - 16
 • Tirsdag den 30. maj 2017 - Fra kl. 17.00
 • Tirsdag den 27. juni 2017 - Fra kl. 17.00
 • Mandag den 18. september 2017 - Fra kl. 17.00
 • Mandag den 6. november 2017(reservation til mulig ny lovgivning)- Fra kl. 17.00
 • Mandag den 4. december 2017 - Fra kl. 17.00

 

Folkeoplysningsudvalget må gerne komme med forslag til besøg hos foreninger i tilknytning til kommende møder.

Forslag til kassererkursus er torsdag d. 16. marts 2017 og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde torsdag d. 21. september 2017.

 

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

 Mødeforplejning ifm. ovennævnte møder. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender ovennævnte mødedatoer

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 51. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Opfølgning på Aktivitetstimetilskud 2016

Administrationen indstillede til Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. maj, at Schæferhundeklubben, Faxe Ladeplads Idrætsforening samt Haslev Hockey og Floorball Team skulle udtages til stikprøvekontrol. Derudover blev Forest Wizards Rollespil samt Haslev Handicap Idræt udtrukket til stikprøvekontrol på selve mødet. Administrationen bad efterfølgende foreningerne om at fremsende supplerende dokumentation. Dette medførte en nedjustering i tilskuddet til Haslev Hockey og Floorball Team på 3.306 kr., imens det blev til en opjustering på 2.081 kr. for Faxe Ladeplads Idrætsforenings vedkommende. De tre andre foreningers tilskud passede i forhold til den oprindelige beregning. Administrationen har desværre lavet en regnefejl ved udregningen af tilskuddet til Rønnede IF hvilket betyder, at der er blevet udbetalt 10.059 kr. for meget i tilskud. Rønnede IF har efterfølgende tilbageført dette beløb.

 

Opfølgning på Lokaletilskud 2016

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. maj indstillede Administrationen KFUM Spejderne Kongsted til forhandling af deres lokaletilskud, da tilskuddet er højt set i forhold til medlemmer og udgifter. Denne forhandling foretages snarest muligt. På selve mødet blev følgende foreninger udtrukket til stikprøvekontrol: Haslev Taekwon-Do Skole, Karise Idræts Klub, KFUM Spejderne - Peder Oxe Gruppe samt Ulse Tennis Klub. Administrationen har indhentet supplerende dokumentation, hvilket resulterede i mindre nedjusteringer i tilskuddet til KFUM Spejderne - Peder Oxe Gruppe på 2.657 kr. og Ulse Tennis Klub på 290 kr. De resterende to foreningers tilskud passende i forhold til den oprindelige beregning.

 

Faxe Svømmehal - information vedrørende renoveringsprojektet

Faxe Hallerne er sammen med Faxe Kommune i gang med en meget opfattende renoveringsopgave, der primært omfatter en komplet udskiftning af vandbehandlingsanlægget i teknikrummet. Under renoveringsarbejdet er der desværre opstået forskellige uforudsete problematikker herunder at en stor del af fliserne på bunden af bassinerne har løsnet sig. Dette forsinker desværre renoveringsprojektet og Faxe Svømmehal åbner derfor først igen mandag den 19. september 2016 og ikke som forventet den 15. august. Alle berørte foreninger er orienteret direkte.

 

Haslev Billardklub er flyttet til Nordskovskolen

Haslev Billardklub er flyttet fra Lysholm skole til Nordskovskolens kælderlokaler over sommeren. Deres nye lokaler er netop taget i brug og de har startet aktiviteter op fra mandag d. 8. august 2016.

 

Nystartede motionshold for børn og unge med overvægt

Hvert sjette skolebarn i Faxe Kommune er overvægtig. Overvægten kan afholde nogle børn fra at gå til idræt, da de kan have svært ved at følge med de øvrige. Det har tre nye motionshold for overvægtige børn og unge lavet om på. Faxe Kommune har indledt samarbejde med hhv. Karise Idræts Klub, Haslev Gymnastik Forening og Key2Fitness Faxe om hold for børn, unge og familier med overvægt. Målet er, at deltagelsen giver glæde og sved på panden. De nystartede hold giver samtidig administationen, der er sagsbehandler på puljen der støtter børn og unges kultur- og frtidsaktiviteter (friplads) bedre mulighed for at kunne henvise til en aktivitet, som passer til det enkelte barns behov. Læs mere om tilbuddene her: http://www.faxekommune.dk/traening-boern-unge-familier-overvaegt

 

Kursus om folkeoplysende foreninger

Fritid & Samfund tilbyder kursus for bl.a. medlemmer af § 35, stk. 2 udvalg til et kursus om hvordan øvrige kommuner godkender folkeoplysende foreninger. Der vil være cases. Mange kommuner forvalter og tolker rammeloven forskelligt. Underviser er Vivian G. Sørensen, fuldmægtig i Odense Kommune. Pris for medlemmer er 995 kr. Det afholdes på Ubberud Kultur & Bevægelseshus i Blommenslyst på Fyn. Kurset afholdes onsdag d. 5. oktober 2016 og frist for tilmelding er: mandag d. 19. september. Invitation er vedlagt.

 

Revision af Folkeoplysningsloven

Kulturministeriet har d. 30. juni 2016 sendt ændring af Folkeoplysningsloven i høring. Frist for høringssvar er den 15. august 2016. De primære ændringer af loven, handler om en opstramning af betingelserne for at opnå støtte til folkeoplysende foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder og underminierer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke kan ydes tilskud eller anvises lokaler efter loven. Ydermere at lovfæste kommunernes pligt til at føre tilsyn med foreninger og at kommunerne skal offentliggøre en fortegnelse over de foreninger, der ydes støtte eller anvises lokaler efter loven. Link til høringsbrev og udkast: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/KUU/bilag/191/index.htm - http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/kuu/bilag/191/1651983.pdf

   

Nyhedsbrev til foreningerne for 2. halvår 2016

Den 3. august 2016 blev der udsendt nyhedsbrev på e-mail med informationer til 2. halvår 2016. Nyhedsbrevet er vedlagt til information. Nyhedsbrevet blev sendt til alle de registrerede kontaktpersoner som administrationen har på foreningerne, til medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget samt til medlemmerne af 17/4 Udvalget.

 

Dialogmødet

Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde afholdes torsdag d. 29. september kl. 19-21.30. Der vil være workshops med følgende emner: Hvordan udfolder vi den "åbne skole"?, Rekruttering, fundraising og sponsor samt information om nyt bookingsystem i Faxe Kommune samt foreningsportal, som leveres af firmaet WinKAS A/S.

Dialogmødet afholdes på Bavneskolen i Dalby. Invitationen forventes at blive udsendt i enten uge 34 eller 35.

 

Foreningernes Dag 2016

Foreningernes Dag 2016 afholdes den 18. september 2016 på de grønne arealer ved Kultunariet i Haslev.

Der var tilmeldingsfrist den 15. august til Foreningernes Dag 2016 og den 16. august var der registreret tilmeldinger fra i alt 44 foreninger. Mere information om Foreningernes Dag kan læses på følgende link: http://www.faxekommune.dk/invitation-foreningernes-dag-faxe-kommune-soendag-18-september-2016

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 52. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Intet af referere.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 53. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Folkeoplysningsudvalget tilkendegav en underskudsdækning på op til 10.000 kr. til Foreningernes Dag 2016.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 54. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget holder møde næste gang den 3. oktober 2016.

 

Sager der forventes behandlet på mødet er følgende:   

 

 • Budgetopfølgning
 • Udviklingspuljen pr. 1. september 2016
 • Folkeskole og foreninger
 • Opsamling fra dialogmødet
 • Opsamling fra foreningernes dag

 

Sager der forventes behandlet på mødet den 5. december er:

 

 • Budgetopfølgning
 • Ønsker til heldagsmøde i 2017
 • Aftenskoletilskud 2017

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

Oversigt over emner på næste møde tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2016

Godkendt, idet dagsorden den 5. december tilføjes et servicetjek af aftenskoletilskud, inkl. regnskab.

 

Torben Reiner Jensen, Jesper Bechmann, Per Villumsen og Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Jesper Beckmann
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen