Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 23. maj 2016

Folkeoplysningsudvalget - 23-05-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 23. maj 2016 kl. 17:00
i Mødelokale på 1. sal på Vibeengskolen. Vibeeng Allé 2, 4690 Haslev.

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen


27. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 28. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016

Sagsnr: 18.14.00-G00-3-15 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2016, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

 

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2016 samlet set forventes at svare til budgettet.

 

Med beslutningerne på dette møde vedrørende tildeling af lokaletilskud og aktivitetstimetilskud er store dele af budgettet disponeret.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgetopfølgningen pr.

30. april 2016 godkendes.

 

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 29. Aktivitetstimetilskud 2016

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-2-16 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Ifølge Faxe Kommunes retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, var ansøgningsfristen for aktivitetstimetilskud den 1. april 2016.

Der er ialt indkommet 77 ansøgninger fra foreninger om aktivitetstimetilskud.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemgået ansøgningerne og umiddelbart sikret, at der var vedlagt dokumentation i form af holdlister, aktivitetskalender og tilsvarende. Hvis foreningerne ikke har afleveret fyldestgørende dokumentation sammen med ansøgningen, har administrationen taget kontakt til foreningerne. 

Budgettet for 2016 er på 1.969.901 kr. og der er ansøgt om 589.634 aktivitetstimer, hvilket giver en fordelingsnøgle på 3,34 kr. pr. time.

(2015: 3,01 kr. pr. time til 633.954 aktivitetstimer)

Det indstilles, at Schæferhundeklubben, Faxe Ladeplads Idrætsforening og Haslev Hockey og Floorball Team plus yderligere 2 foreninger, der ikke har været udtrukket de seneste år blandt aktivitetstimetilskudsmodtagerne, udtrækkes til stikprøvekontrol.

For de første 3 foreninger foreslåes udtrækningen, for nærmere at få undersøgt aktivitetsomfanget - herunder hvilke aktiviteteter, hvor mange timer pr. uge og hvor mange uger i alt er der aktiviteter?

For de sidste foreninger er der tale om en sædvanlig stikprøve i henhold til retningslinierne.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Budget for 2016 på 1.969.901 kr.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at

1. Folkeoplysningsudvalget godkender en fordelingsnøgle på 3,34 kr. pr. time og fordeling iflg. vedlagte regneark.

 

2. Schæferhundeklubben, Faxe Ladeplads Idrætsforening og Haslev Hockey og Floorball Team indkaldes til stikprøvebehandling for nærmere undersøgelse af foreningernes aktivitetsomfang.

 

3. Folkeoplysningsudvalget udtrækker 2 foreninger til særlig stikprøve og at udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været udtrukket de seneste år.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

1. Godkendt

 

2. Godkendt

 

3. Folkeoplysningsudvalget udtrak følgende til stikprøve:

- Forest Wizards Rollespil

- Haslev Handicap Idræt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 30. 2tri Ungdom søger om tilskud til private lokaler

Sagsnr: 18.15.15-G01-2-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

2tri Ungdom blev godkendt som en folkeoplysende forening på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 14. marts 2016. 2tri Ungdom søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at leje et klublokale i Haslev Hallerne samt faciliteter på Haslev Idræts Efterskole.

 

Klublokale i Haslev Hallerne:

2tri Ungdom er en klub der lægger stor vægt på det sociale samvær på trods af stor aldersforskel. Et klublokale vil give foreningen optimale betingelser for at give medlemmerne træning samt socialt samvær.

Foreningen søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at medtage udgifter under lokaletilskud til et klublokale i Haslev Hallerne. Klublokalet vil koste 3.179,24 kr. pr. måned at leje, for 12 måneder i alt 38.150,88 kr.(der skal tages højde for årlige prisfremskrivninger).

 

Leje af hal på Haslev Idræts Efterskole(HIS):

2tri Ungdom holder fælles træning for medlemmerne i alderen 9 - 25 år. Det er vigtigt for foreningen, at der er plads til alders niveau indelt træning. Ved at leje lokaler på HIS får 2tri Ungdom mulighed for at benytte alle faciliteterne, herunder en stor hal, en mindre gymnastikhal, styrketræningslokale samt et spinningslokale.

Foreningen søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at medtage udgifter under lokaletilskud til lokaleleje på HIS. Lejen på HIS vil koste 600 kr. pr. gang, for 25 indendørs træningsuger i alt 15.000 kr.(der skal tages højde for årlige prisfremskrivninger).   

 

2tri Ungdom har på opfordring fra administrationen indsendt ansøgning om lokaletilskud og indgår i lokaletilskudsberegningen 2016.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifterne dækkes af lokaletilskudsbudgettet.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

2tri Ungdoms ansøgninger imødekommes, så de kan modtage lokaletilskud til et klublokale i Haslev Hallerne og til leje af faciliteter på Haslev Idræts Efterskole

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 31. Øst-Sjællands Flyveklub - ansøgning om øgede lokaletilskudsudgifter

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-5-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservive har modtaget henvendelse fra Øst-Sjællands Flyveklub, der søger Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at øge udgifter til almindelig vedligehold på deres lokaletilskudsansøgning.

Øst-Sjællands Flyveklub ansøger om tilskud til etablering af et nyt spildevandsrenseanlæg på klubbens ejendom. I henhold til miljøkrav fra Faxe Kommune skal anlægget etableres i 2016. Et nyt spildevandsrenseanlæg har en forventet udgift på 125.000 kr.

Administrationen vurderer, at den ekstra udgift er nødvendig og foreslår, at udgiften på i alt 125.000 kr. kan lægges til deres lokaleudgifter under almindelig vedligeholdelse(beregningsgrundlaget) med 62.500 kr. i lokaletilskudansøgning for 2016 og 62.500 kr. i lokaletilskudsansøgning for 2017.

 

I følge forhandling i 2009 er ansøgningsgrundlaget 35 % af de dokumenterede lokaleudgifter, så et tilsagn om øgede driftsudgifter vil være en forholdsmæssig andel af de 62.500 kr.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgiften dækkes af lokaletilskudspuljen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Øst-Sjællands Flyveklub ansøgning imødekommes, så beregningsgrundlaget i 2016 og 2017 reguleres med henholdsvis 62.500 kr. i hvert af årene.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 32. Ansøgninger om øgede lokaletilskudsudgifter

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-5-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget henvendelse fra nedenstående foreninger, der søger Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at øge udgifter til almindelig vedligehold i deres lokaletilskudsansøgninger.

De Blå Haslevspejdere

De har solgt deres gamle spejderhytte på Enghavevej 15 og har overtaget Mette Rosenkrantzs spejderhytte på Lysholm Allé 84 i Haslev. De har skelet til Mette Rosenkrantzs driftsudgifter til hytten tilbage i 2014 ved udfyldelsen af ansøgning af lokaletilskud for 2016, da de endnu ikke har haft en hel sæson i den ”nye” hytte. Dette har ikke givet anledning til nogle bemærkninger. De Blå Haslevspejderes lokaletilskudsansøgning er faldet med ca. 33.000 kr. fra sidste år til i år, så der har allerede været en økonomisk gevinst ved at skifte hytte.

Spejdergrupperne i Faxe Kommune

Mange at Faxe Kommunes spejdere deltager i Spejdernes Lejr 2017. Dette vil medføre øgede lokaleudgifter for alle. De Grønne Pigespejdere i Haslev forespørger derfor, på vegne af kommunens spejdere, om de må påføre de øgede udgifter til Spejdernes Lejr på deres lokaletilskudsansøgninger. Administrationen vurderer, at de øgede udgifter til spejdernes Lejr 2017 kan medtages i spejdernes lokaletilskudsansøgninger i 2018.

FDF-Haslev

Ansøger om øgede lokaleudgifter ifm. FDF Landslejr i perioden fra den 1. – 15. juli 2016. FDF Haslev deltager med 6 personer. Det forventes at huslejeandelen udgør 750 kr. pr. person. FDF Haslev søger om lov til at øge deres lokaleudgifter med ca. 4.500 kr. ifm. ansøgning om lokaletilskud i 2017.

FDF Haslev

FDF Haslev søger om at få lov til at forøge deres lokaletilskud i 2017 med i alt 16.000 kr. Årsagen er at de gerne vil færdiggøre enerigioptimeringen af deres klubhus ved at isolere den resterende del af F-Huset samt udskifte en gammel 60 liters varmtvandsbeholder. Dette vil nedbringe de samlede energiudgifter yderligere.

Schæferhundeklubben

Schæferhundeklubben ansøger om lov til at forøge deres lokaletilskud i 2016 med i alt 10.375 kr. til etablering af et nyt lille klubhus. Årsagen til dette er, at klubbens oprindelige klubhus ved en kommunal gennemgang er blev fundet i så dårlig stand, at det ikke længere må benyttes og snarest skal nedrives. 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser, idet udgiften dækkes af lokaletilskudspuljen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at De Blå Haslevspejderes køb af Mette Rosenkrantzs hytte på Lysholm Allé 84 tages til efterretning

 

 • at Spejdergrupperne i Faxe Kommune kan medtage udgifter til Spejdernes Lejr 2017 på deres lokaletilskudsansøgninger i 2018

 

 • at FDF-Haslev kan øge deres lokaleudgifter med ca. 4.500 kr. på deres lokaletilskudsansøgning i  2017 i forbindelse med udgifter til FDF Landslejr 2016

 

 • at FDF-Haslev kan øge deres lokaletilskud i 2017 med i alt 16.000 kr. til færdiggørelse af isolering af den resterende del af F-Huset samt udskiftning af en gammel 60 liters varmtvandsbeholder

 

 • at Schæferhundeklubben kan øge deres lokaletilskud i 2016 med i alt 10.375 kr. til etablering af nyt klubhus

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 33. Fordeling af lokaletilskud til foreninger 2016

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-5-16 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Ifølge Faxe Kommunes retningslinjer var fristen for ansøgning om lokaletilskud for foreninger den 1. april 2016.

 

Der er indkommet 53 ansøgninger fra foreninger om lokaletilskud. Foreningerne har indsendt regnskab sammen med deres ansøgninger om lokaletilskud.

 

Der er indkommet ansøgninger for 3.913.581 kr. og budgettet er på 1.985.000 kr. (brutto), hvilket er excl. de faste tilskud.

 

Set i forhold til 2015 er ansøgningsbeløbet i 2016 faldet med 461.768 kr. (2015: 4.375.347 kr.). Dette skyldes et fald i driftudgifterne hos flere foreninger, der sidste år havde tilsagn om at forhøje deres driftsudgifter til større renoveringsopgaver på klubhusene. Disse tilsagn udløb med sidste års lokaletilskud.

 

I lokaletilskudsberegningen for 2016 indgår indstilling om forhøjede lokaletilskudsudgifter til 2tri Ungdom, Schæferhundeklubben samt Øst-Sjællands Flyveklub. De resterende ansøgninger om øgede lokaletilskudsudgifter er først med virkning fra henholdvis 2017 og 2018.

 

Tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år bliver i 2016 på 19,67 % og er dermed højere end i 2015, hvor den var på 11,14 % ( 2014: 10,4 % 2013: 18,017 % og 2012: 38,613 %).

 

Oversigt over lokaletilskud 2016 er vedlagt som bilag. Der er 5 foreninger, der har fået accept på projekter, der forhøjer deres ansøgningsgrundlag, hvilket fremgår af noterne på lokaletilskudsoversigten.

 

Administrationen har bedt foreningerne om en forklaring, hvis de opgivede beløb ikke direkte kan ses i foreningsregnskabet fra 2015 og der ikke er fremsendt yderligere dokumentation for driftsomkostningerne.

 

Der har været en god dialog med de foreninger, hvor der har været behov for yderligere forklaringer/dokumentation til ansøgningen.

 

Administrationen indstiller KFUM Kongsted til forhandling af deres lokaletilskudsansøgning, da tilskuddet er højt set i forhold til medlemmer og udgifter.

 

Selv om Administrationen vurderer, at ansøgningsmaterialet generelt set er/har været i orden, så foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget benytter muligheden i retningslinierne og udtrækker 4 foreninger til stikprøve. Det foreslås tillige at udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været udtaget til stikprøver eller forhandlinger i de seneste 4 år (2012, 2013, 2014 og 2015).

 

Der er udarbejdet statistik over foreningernes driftsudgifter fra 2013 - 2016. Af oversigten fremgår Folkeoplysningsudvalgets forhåndstilsagn om forhøjede lokaletilskudsudgifter. Oversigten over foreningernes driftsudgifter er vedlagt som bilag.

 

Vedlagt er også en sammenligning af foreningernes samlede tilskud fra 2014 - 2016 (Aktivitetstime- og Lokaletilskud).  

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Budget: 1.985.000 kr.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

1) at Folkeoplysningsudvalget godkender de beregnede lokaletilskud

 

2) at Folkeoplysningsudvalget overlader til formanden og kulturchefen at forhandle med KFUM Kongsted om deres lokaletilskud

 

3) at Folkeoplysningsudvalget udtrækker 4 foreninger til særlig stikprøve og udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været til stikprøver eller forhandlinger af lokaletilskud de seneste 4 år (2012, 2013, 2014 og 2015)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

1) Godkendt

 

2) Godkendt

 

3) Folkeoplysningsudvalget udtrak følgende til stikprøve:

- Haslev Tae Kwondo Klub

- Karise Idræts Klub

- KFUM Spejderne - Peder Oxe Gruppe

- Ulse Tennis Klub

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 34. Statistik analyse af foreningernes medlemstal 2014-2016

Sagsnr: 18.14.05-G01-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Administrationen har for 6 år i træk udarbejdet en sammenlignende analyse af medlemssammensætningen, aktive antal børn og unge under 25 år samt oversigt over aktivitetstimetallene i alle foreningerne i Faxe Kommune med udgangspunkt i årene 2014-2016.

 

Analysen er fortsat ikke udtømmende, men skal alene ses som en lille highligt analyse af de generelle udsving med fokus på fire udvalgte grupperinger, som vi igennem de sidste seks år har valgt at anvende som udgangspunkt for analysen. Faxe Kommune har fortsat en bred vifte af foreninger, der udfolder en lang række forskellige aktiviteter for hhv. børn og unge samt voksne. Antallet af foreninger (ca. 100) har været stabilt i en lang årrække med en gennemsnitlig forøgelse/nedgang på ca. 1-2 foreninger pr. år.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt, hvoraf det fremgår, at der er en nedgang på antallet af medlemmer på samlede set 5,0 procent. Mellem årene 2015-2016 er det en nedgang på 650 medlemmer. Mellem årene 2014-2015 var der en svag stigning på 132 medlemmer. Tallene viser også at antallet af aktive børn og unge under 25 år i foreningerne er faldet med 498 medlemmer mellem 2015 og 2016.

 

Som de foregående år er der udvalgt fire fokusgrupper, som vi har valgt at se på enkeltvis i forhold til fremgang og nedgang. De udvalgte fokusgrupper er hhv. idrætsforeninger, spejdere, 4H og øvrige foreninger. Af vedlagte skema fremgår det, at der er tomme huller, hvor der ikke er registreret antal medlemmer under 25 år og/eller aktivitetstimer. Dette skyldes at vi alene har tallene for de foreninger, som har søgt Faxe Kommune om tilskud.

 

Idrætsforeninger

Generelt set er det samlede medlemstal, set over en tre årig periode svagt faldende. Men på trods af det, har en del foreninger haft stabilitet i medlemstallet og endda medlemsfremgang. Af foreninger med fremgang (over en tre-årig periode) kan nævnes Haslev og Fakse Svømmeklub, Haslev Bordtennisklub, Haslev Uni-cykel klub og Haslev Taekwondo.

 

Spejdere

Af oversigten fremgår det, at der er tale om en fremgang i antallet af aktive medlemmer under 25 år på 4,5 %. Spejdergrupperne har stabile medlemstal og især har KFUM spejderne haft fremgang.

 

4H

I 4H gruppen er der kun to foreninger tilbage nemlig Teestrup 4H og 4H i Alslev. Samlede set har de en tilbagegang på 1%.

 

Øvrige foreninger

Gruppen  øvrige foreninger er en opsamling af de foreninger som ikke tydeligt kan grupperes. Mange foreninger har stabile medlemstal med større og mindre udfald.

 

Generelt om den statistiske analyse

Vi må igen år konstatere at den samlede oversigt over antal medlemmer, aktive unge under 25 år og aktivitetstimetallet, viser et generelt fald.

 

I 2012 var der eksempelvis 15.100 medlemmer, i 2013 var der 14.500 medlemmer, i 2014 var der 13.800 medlemmer og i 2015 ca 14.000 medlemmer. I 2016 er vi ca. tilbage på 2014 niveau med ca. 13.400 medlemmer. Fra befolkningsstatistikken ved vi, at der i perioden fra 2005 til 2013 er et fald i antallet af fødte børn med 44 % - dog viser de nyeste befolkningstal at antallet af indbyggere i Faxe Kommune er svagt stigende og at tendensen er at der bliver flere +60 år.

 

Umiddelbart er det også positivt at se at antallet af fødte børn i perioden 2005-2013 ikke matcher faldet af aktive børn og unge i foreningslivet i Faxe Kommune i perioden 2014-2016. Og det på trods af, at dem der er født i 2005 er 11 år i dag og befinder sig i den aldersgruppe, der er aktive i foreningslivet. 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 35. Lokalefordeling 2016/2017

Sagsnr: 18.15.12-G07-1-16 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Foreningerne har benyttet lokalebookningssystemet Planbook Web til at søge om tider til sæsonen 2016/2017. Ønsker til lokaler kunne tastes fra den 29. januar og frem til den 7. marts 2016. Mange foreninger havde problemer med at søge tider i Planbook, hvilket betød, at administrationen har oprettet størstedelen af foreningernes ansøgninger til den kommende sæson samt forlænget fristen for indsendelse af ønsker om lokaler.

 

Lokalefordelingen blev sendt ud til alle foreninger fredag den 29. april 2016.

 

Grundet Faxe Kommunes ejendomsstrategi spor 1, har det været nødvendigt at flytte rundt på en del foreningers ønsker til den kommende sæson, herunder lokaliteter, ugedage samt tidspunkter. Administrationen har været i tæt dialog med de berørte foreninger og har fundet acceptable løsninger.

 

Ungdomsskolen har ønsket flere gymnastiksals/haltider til den kommende sæson, hvilket har berørt nogle foreningers aktiviteter. Administrationen har været i tæt dialog med de berørte foreninger og har fundet løsninger i de søgte gymnastiksale/haller med enten andre ugedage, tidspunkter eller har fundet tider til foreningerne i nærliggende haller.

 

De foreninger der er blevet berørt af ejendomsstrategien eller Ungdomsskolens ansøgninger har udvist forståelse for situationen og administrationen takker dem for et godt samarbejde.

Et par foreninger har søgt indenfor skolernes tid. De er pr. mail informeret om, at de først kan forvente svar på deres ansøgning, når skolen har lagt skemaet for næste skoleår.

Lokalefordelingen er foretaget i samarbejde med serviceledere, sekretærer og halinspektører på lokaliteterne og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice takker for det gode samarbejde.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager lokalefordelingen 2016/2017 til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

 36. Status på kultur- og fritidspolitik og folkeoplysningsområdet

Sagsnr: 20.00.00-A00-1-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets temamøde lørdag d. 30. januar 2016 blev handleplan på det folkeoplysender område diskuteret. Handleplanen knytter sig til den vedtagne Kultur- og fritidspolitik 2015-2019. Følgende er en status på emner og projekter på det folkeoplysende område siden januar 2016.

 

Hermed følger en status på de emner som der er fokus på i handleplanen og som Folkeoplysningsudvalget valgte at prioriterer således:

 

 1. Folkeoplysningspolitik

Politikken er lagt op til Byrådet til endelig godkendelse d. 19. maj 2016.

 

 1. Bookingsystem og retningslinjer

Administrationen arbejder på nyt bookingsystem. Målet er at det kan træde i kraft primo 2017. Arbejdet med nye retningslinjer igangsættes, så snart det er muligt.

 

 1. Udendørsanlæg

Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice arbejder sammen om at prioritere og etablere udendørs anlæg i tæt tilknytning til skolerne og på øvrige arealer, hvor der er ønsker om etabliering af udendørs anlæg for borgere mv.

 

 1. Rapport talent og eliteudvikling

Projektet er endnu ikke igangsat.

 

 1. Uddannelsetilbud for instruktører/trænere

Administrationen har endnu et uddannelsesprojekt for foreninger klar i hhv. 2016/2017.

 

 1. Pulje - økonomisk trængende

Der er udarbejdet retningslinjer for tilskud til børn og unge aktiviteter på kultur- og fritidsområdet for økonomisk trængte familier.

 

På baggrund af denne status ønsker administrationen ligeledes at bede udvalget om en drøftelse af de foreliggende prioriteringer.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at status tages til efteretning

 

at der ønskes en drøftelse af hvordan udvalget ser på prioriteringerne?

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Status taget til efterretning.

 

Folkeoplysningsudvalget bad administrationen om et oplæg til ny prioritering, hvor bl.a. nedenstående emner indgår:

- Talent og elite

- Hvem er folkeoplysende foreninger

- Tilskudsordninger(undtagelser)

- Folkeskolesamarbejde

- Integration og foreningernes rolle

- Rekruttering

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 37. Dialogmøde 2016

Sagsnr: 18.14.15-G20-2-16 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har tradition for, at afholde dialogmøde for alle folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice foreslår Folkeoplysningsudvalget, at afholde dialogmøde med folkeoplysende foreninger torsdag d. 29. september 2016 kl. 19-21.30.

 

Folkeoplysningsudvalget bedes på mødet bidrage med særlige ønsker og ideer til dialogmødet. Dialogmødet foreslåes, i lighed med de tidligere år, at indeholde fælles information om bl.a. ansøgningsfrister, budget 2017 samt 3-4 workshops, som de tilmeldte kan deltage i.

 

Folkeoplysningsudvalget bedes udvælge workshops ud fra følgende forslag:

 

- De ikke organiserede

Dialog omkring fænomenet "de ikke organiserede". Hvad er en typisk aktivitet, hvilke fritids- og idrætsgrene er typiske - ikke organiserede og hvordan kan der støttes op om deres aktiviteter. Administrationen finder en oplægsholder som matcher emnet.

 

- Hvordan udfolder vi den "åbne skole"?

Ungdomsforsker Søren Østergaard er pt. igang med et projekt i samarbejde med DIF, GI og Nordea Fonden om at udvikle nye modeller for samarbejder omkring skole og foreningssamarbejdet. Projektet har brug for en platform, hvor der kan udvikles følgende model - skolen definerer sine behov, når det gælder åben skole - efterfølgende forsøger en række foreninger, at komme med et bud på hvordan de kan løses.

 

- Rekruttering

Hvordan rekrutteres der flere frivillige til foreningslivet? administrationen foreslår at bede Peter Erkmann fra Køge Spejderne komme med et helt konkret oplæg og bud på det, som alle foreninger kan gøre brug af.

 

 - Fundraising og sponsor

Hvordan udformes en god ansøgning til en fond og hvordan finder man de fonde, som er bedst egnet til netop ens egen aktivitet eller forening. Administrationen finder en oplægsholder som matcher emnet.

 

- Integration i foreningerne

Hvad er foreningernes muligheder for at bidrage til at de nykomne flygtninge (børn og unge) integreres i foreningslivet i Faxe Kommune? Administrationen finder en oplægsholder som matcher emnet.

 

- Den gode lokale historie

Skaterhallen i Haslev og Karateskolen i Haslev har begge arbejdet med udvikling af deres forening og opnået succes. Vi lader dem selv fortælle om hvordan det er lykkedes, hvordan har de gjort det? og hvordan holder man fast i successen?

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice undersøger forskellige muligheder ift. hvor dialogmødet kan afholdes.

 

Administrationen har vedlagt en oversigt over dialogmøder afholdt i perioden 2010-2015.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1) at dialogmødet afholdes torsdag d. 29. september kl. 19.00 - 21.30 (administrationen undersøger muligheder)

 

2) Folkeoplysningsudvalget udvælger workshops.

 

3) Folkeoplysningsudvalget herudover bidrager med særlige ønsker og ideer til dialogmødet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

1) Godkendt

 

2) Folkeoplysningsudvalget udvalgte nedenstående workshops:

- Hvordan udfolder vi den "åbne skole"?

- Rekruttering 

- Fundraising og sponsor

- Integration i foreningerne

 

3) Ingen bemærkninger

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 

 

 

 

 38. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Foreningsudvikling

Administrationen er i dialog med Søren Østergaard og Peter Erkmann om endnu en række udviklingsforløb for foreningerne i Faxe Kommune. Denne gang vil der være fokus på to generelle kurser om foreningsudvikling og endelig en række udviklingsforløb over tre aftener, som alle kommunens foreninger kan søge om at blive en del af. De generelle kurser er planlagt til at foregå på lørdage ultimo oktober 2016 og primo januar 2017.

 

Anlægspuljen

Oversigt over forbrug og bevillinger pr. 12. maj 2016 er vedlagt dette punkt.

 

Ungdomsskolens sommeraktiviteter 2016

Det nye program er udkommet og sommeraktiviteterne foregår i uge 26 (mandag d. 26. juni til fredag 30. juni). Folkeoplysningsudvalget støtter trykning af programmet med 17.000 kr. I alt har 14 foreninger benyttet muligheden for at annoncere deres aktiviteter i ugen. Det er 1 forening mere end sidste år. 

 

Foreningernes dag

Der afholdes igen i år Foreningernes dag på de grønne arealer på Kultunariet/tidl Haslev Seminarium. Arrangementet afholdes søndag d. 18. september kl. 11.00 - 15.30 og sidste frist for tilmelde sig til Foreningernes Dag er den 15. august. Det første info møde om arrangementet blev afholdt på Kultunariet d. 26. april med ca. 75 deltagere fra 36 foreninger. Det næste info møde holdes den 25. august fra kl. 17.00 - 19.00 på Kultunariet.

 

Skolen i Virkeligheden

Den 18. april blev der afholdt et fælles kick-off møde for foreninger i hhv. Stevns- og Faxe Kommune, som ønsker at få hjælp til at lægge deres foreningstilbud op på portalen : "Skolen i Virkeligheden" som er et fællesprojekt mellem Stevns og Faxe Kommune. Der deltog ca. 25 personer med deltagere fra ca. 6-7 foreninger fra hver kommune. Fra Faxe Kommune var der oplæg fra Haslev Karateskole, som fortalte om deres erfaringer med skole og foreningssamarbejde. Herefter fik foreningerne mulighed for at lave deres egen præsentation af deres foreningstilbud. På mødet deltog både formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget Dorte Nybjerg og formand for Uddannelsesudvalget Jonas Kristinsson fra Faxe Kommune. Se link:

 

Flytning af Haslev Billard Klub

Grundet ejendomstrategiens spor 1, skal brugerne af Lysholm skole flyttes til andre lokaliteter inden udgangen af sommerferien 2016. Dette betyder, at der er påbegyndt en flytning af Haslev Billard Klub fra kælderen på Lysholm skole til kælderen på afd. Nordskov. Haslev Bordtennis Klub må afgive et af deres lokaler i kælderen på afd. Nordskov, hvilket betyder, at foreningens ungdomsaktiviteter flytter op i Nordskovhallen til den kommende sæson. Flytningen af Haslev Billard Klub forventes afsluttet inden den 1. august 2016.

 

Forskningsprojektet om samspillet mellem kommune og frivillige

Projektet er godt på vej og den endelige rapport forventes færdig inden d. 1. juni og offentliggjort efter sommerferien. Den kvantitative del er nu afsluttet i de 4 deltagende kommuner. Analysen af det samlede materiale vil foreligge i efteråret. Vedlagt til information er referatet fra statusmødet i maj.

 

Haslev Svømmehal - potentiale afklaring

Erhvervs- og Kulturudvalget behandlede på mødet den 29. marts 2016 en sag om potentiale afklaring vedr. Haslev Svømmehal. Udvalget besluttede at der skal arbejdes videre med at afklare om Haslev Svømmehal kan overdrages til den selvejende institution Haslev Hallerne.

 

Byrådet har godkendt Folkeoplysningspolitikken 2016 - 2019

Byrådet godkendte på møde den 19. maj 2016 folkeoplysningspolitik 2016 - 2019.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt.

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 39. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Der blev spurgt til budgetoverførsler

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 40. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget41. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-15 Sagsansvarlig: Annmari Autzen Andersen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget holder møde næste gang den 22. august 2016. Sager der forventes behandlet på mødet er følgende:   

22. august 2016

 • Budgetopfølgning
 • Budget 2017
 • Mødeplan 2017

 

 Nedenstående følger en oversigt over bud på sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets kommende møder:

3. oktober 2016

 • Budgetopfølgning
 • Udviklingspuljen pr. 1. september 2016

5. december 2016

 • Budgetopfølgning
 • Aftenskoletilskud 2017
 • Opfølgning på dialogmødet

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

oversigten vedr. næste møde i august og efterfølgende møder tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2016

Godkendt, i det mødeplanen for august blev suppleret med:

- Handleplan på Folkeoplysningsområdet

- Forskningsprojekt om frivillighed

- Ungdomsskole og overlap med folkeoplysende arbejde

 

Afbud: Ingrid Nielsen, Ole Jensen og Torben Reiner Jensen

Else Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

 Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Jesper Beckmann
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Jens Hvidemose