Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 27. juni 2017

Folkeoplysningsudvalget - 27-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 27. juni 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev


30. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-10-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Dagsorden blev godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.31. Budget 2018

Sagsnr: 18.14.00-G00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2018 er i fuld gang.

 

Budget 2018 1. behandles den 24. august og 2. behandles (endelig vedtagelse) den 12. oktober 2017.

 

Af budgetvejledningen for 2018 fremgår det, at der er indtænkt et særligt brugerspor der indeholder dialogmøder og lejlighed til at afgive høringssvar fra brugerbestyrelser, råd og nævn inden d. 2. august 2017 kl. 12.

 

Budgetmaterialerne er tilgængelige via kommunens hjemmeside: http://www.faxekommune.dk/budget-2018 ligesom reduktions- og effektiveringsforslag på området er vedlagt.

 

Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget er inviteret til at deltage i Erhvervs- og Kulturudvalgets møde d. 26. juni 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgrservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget drøfter budget 2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt. Udvalget drøftede samtidig et udkast til hørringssvar med frist 4. juli.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.32. Retningslinjer for tilskud til de folkeoplysende foreninger - status

Sagsnr: 18.15.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Den 1. august 2011 blev Folkeoplysningsloven ændret sidst og Byrådet godkendte en ny Folkeoplysningspolitik i Faxe Kommune. Ved samme lejlighed blev retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven tilpasset. Disse trådte i kraft pr. 1. juli 2012.

 

Dette punkt handler om en status vedr. mulig tilpasning af retningslinjerne som en konsekvens af ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017.

  

Derudover handler det også om enkelte spørgmål til regler og forhold, som er opstået siden ikrafttrædelsen medio 2012.

 

De vedtagne retningslinjer kan læses via dette link ( incl. folder) http://www.faxekommune.dk/retningslinjerne-tilskud-henhold-folkeoplysningsloven

 

Samlet set er der tale om en række mindre ændringer, idet de væsentligste ændringer i forslag til justering af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende foreninger er følgende:

 

 1. I afsnittene om kontaktoplysninger til administrationen og vigtige datoer foretages der konsekvensrettelser, herunder også ift. ny ansøgningsfrist for ansøgning til Udviklingspuljen hhv. 15. august, 15. november og 15. december.

 

 1. I afsnittet om lokalefordeling tilpasses det, så der nu rettes ind efter de nye vedtagne retningslinjer for udlån af kommunale faciliteter med virkning pr. 1. juni 2017. Ydermere beskrives det nye bookingsystem - Foreningsportalen.

 

 1. I afsnittet om retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Faxe Kommune, undersøger administationen hos KL og de omkringliggende nabokommuner, praksis og lovkrav for aflæggelse af regnskab for aftenskolerne. Sagt på en anden måde: Skal der afleveres et foreningsregnskab eller et tilskudsregnskab?

 

 1. I et nyt afsnit jvf. ændring af Folkeoplysningsloven henvises der til information om lovkrav om offentliggørelse af foreningernes regnskaber, liste over de folkeoplysende foreninger, samt afslag på ansøgninger i Faxe Kommune.

 

Administrationen tilpasser og justerer retningslinjerne for tilskud via Folkeoplysningsloven i Faxe Kommune, når alle nødvendige regler og informationer er afklaret.

 

Byrådet i Faxe Kommune har jvf. ny folkeoplysningslov i 2011 givet administrationen mandat til konsekvensrettelser i retningslinjer for tilskud til de folkeoplysende foreninger, for så vidt der er tale om lovbundne rettelser eller sproglige/redaktionelle rettelser.

 

Forslag til nye retningslinjer for tilskud til de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget til endelig behandling, så snart det er muligt.

 

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven samt Folkeoplysningsloven (BEK nr 1251 af 12/12/2011).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at Folkeoplysningsudvalget tager punktet til orientering og status.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.33. Metode for gennemgang af folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017, har Folkeoplysningsudvalget på et tidligere møde besluttet at de enkelte foreningers status som folkeoplysende forening vil blive gennemgået på ny.

Baggrunden for gennemgangen er et ønske om at sikre at foreningernes vedtægter, struktur og organisering lever op til skærpelserne i lovgivningen.

Det oprindelige krav om godkendelsen af vedtægter er indført sammen med Folkeoplysningsloven i 1991. Det må derfor forventes, at en del foreninger, som er godkendt for mange år siden, ikke nødvendigvis opfylder lovens krav til vedtægter i dag. Der kan også være foreninger, hvor de nuværende aktiviteter ikke svarer til det, der oprindeligt er ansøgt om.

Værktøj, godkendelsesproces og oversigtsplan:

For at lette opgaven har administrationen udarbejdet et gennemgangsværktøj/skema. 

Værktøj: Administrationen har udarbejdet et godkendelsesskema indeholdende de lovgivningsmæssige krav til foreningernes vedtægter, struktur og organisering. Opmærksomhed: Kravene behandles og vægtes i forhold til om den pågældende er forening er folkeoplysende eller tilbyder voksenundervisning.

De 14 godkendelseskrav:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter
 • Foreningen har en udarbejdet en beskrivelse af foreningsaktiviteter
 • Foreningen har en bestyrelse
 • Foreningen har vedtægter med et formuleret formål, som er godkendt på dens generalforsamling
 • Foreningens formål og adfærd må ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder
 • Foreningen er åben for alle, som tilslutter sig dens formål
 • Foreningens aktiviteter finder sted i den kommune, de søger støtte i
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne
 • Foreningen har en form for medlemsbetaling
 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed
 • Foreningens evt. overskud tilfalder foreningen
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning
 • Foreningens aktiviteter, må ikke have karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger
 • Foreningen har primært aktiviteter for børn og unge u/25 år

Godkendelsesproces: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice udarbejder indledningsvis en vurdering af hver enkel forening med afsæt i godkendelsesskemaet.

Skemaet indeholder en kort beskrivelse af den enkelte forening, administrationens bemærkninger i forhold til samtlige 14 godkendelsespunkter, en opsummering og en afsluttende indstilling til Folkeoplysningsudvalget.

Til slut beslutter Folkeoplysningsudvalget om den enkelte forening lever op til de nye skærpede godkendelseskrav, og om foreningen dermed kan godkendendes på ny.

Behandlingsplan: Administrationen har udarbejdet en behandlingsplan for hele godkendelsesforløbet. 10 til 15 foreninger behandles på hvert udvalgsmøde. Forløbet forventes afsluttet d. 4 december 2017.

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at værktøj/skema for vurdering godkendes

at processen, herunder handleplan godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt, idet "primært" udgår i punkt 14 og krav til "lovlig" bestyrelse indarbejdes.

 

Steen Klintø Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.34. Gennemgang af folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har via en stikprøve gennemgået 10 foreninger, jævnfør gennemgangsmetoden tidligere beskrevet i punktet omkring metode for gennemgang af oplysende foreninger.

De 10 foreninger er gennemgået med afsæt i metodens 14 krav, og den overordnede foreningsbeskrivelse.  Foreningernes data er fundet via foreningsportalen indsendte vedtægter, regnskab, tilskudsansøgninger samt den enkelte forenings hjemmeside.

Foreningerne lever generelt op til kravene i gennemgangsskemaet, med få undtagelser i forbindelse med smalle formålsbeskrivelser, formue ved ophør og aldersfordeling.

Stikprøven består af følgende foreninger:

·         2Tri Ungdom
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene men mangler et referat

·         Alslev 4H
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med en enkelt bemærkning

·         Dalby Gymnastik og Idrætsforening
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med få bemærkninger

·         Faxe Badminton Club
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med få bemærkninger

·         Faxe Køre- og Rideforening
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med en enkelt bemærkning

·         Faxe Sportsdykkerklub
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med få bemærkninger

·         Forest Wizards
Sammenfatning af sagsbehandling: lever op til kravene med en enkelt bemærkning

·         Haslev skakklub
Sammenfatning af sagsbehandling: Opfylder ikke kravet omkring formue ved ophør, og har en overvægt af medlemmer over 25 år og har en smal formålsbeskrivelse

·         Bråby Idrætsforening
Sammenfatning af sagsbehandling: Opfylder ikke kravene omkring aktivitetsbeskrivelse, tilgængelighed samt fordeling af midler ved opløsning

·         Spotlight
Sammenfatning af sagsbehandling: Opfylder ikke kravet omkring formue ved ophør og har en smal formålsbeskrivelse

 

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at,

 • 2Tri Ungdom, godkendes som folkeoplysende forening under forudsætning af at de indsender deres regnskab inden d. 1. august 2017.
 • Alslev 4H, godkendes som folkeoplysende forening
 • Dalby Gymnastikforening og Idrætsforening, godkendes som folkeoplysende forening
 • Faxe Badminton Klub, godkendes som folkeoplysende forening
 • Faxe Køre- og Rideforening, godkendes som folkeoplysende forening
 • Faxe Sportsdykkerklub, godkendes som folkeoplysende forening
 • Forest Wizards, godkendes som folkeoplysende forening
 • Haslev Skakklub, godkendes som folkeoplysnde forening under forudsætning af justering af punkt nr. 12 ændres i deres vedtægter samt at der gøres en ekstra indsat for at tiltrække børn og unge u/25 år
 • Bråby Idrætsforening, godkendes som folkeoplysnde forening under forudsætning af justering af punkt nr. 2, 6, 12 i deres vedtægter samt at der gøres en ekstra indsat for tiltrække børn og unge u/25 år
 • Spotlight, godkendes som folkeoplysende forening under forudsætning af justering af punkt nr. 12 ændres i deres vedtægter

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt, idet Haslev Skakklub alene bedes beskrive et bredere formål og justere deres vedtægter vedr. opløsning.

 

Steen Klintø Gunnarsson og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.35. Statistisk analyse af foreningernes medlemstal 2015-2017

Sagsnr: 18.14.05-G01-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Administrationen har 7 år i træk udarbejdet en sammenlignende analyse af medlemssammensætningen, aktive antal børn og unge under 25 år samt oversigt over aktivitetstimetallene i alle foreningerne i Faxe Kommune med udgangspunkt i årene 2015-2017.

 

Analysen er fortsat ikke udtømmende, men skal alene ses som en lille highligt analyse af de generelle udsving med fokus på fire udvalgte grupperinger, som vi igennem de sidste seks år har valgt at anvende som udgangspunkt for analysen. Faxe Kommune har fortsat en bred vifte af foreninger, der udfolder en lang række forskellige aktiviteter for hhv. børn og unge samt voksne. Antallet af foreninger (ca. 100) har været stabilt i en lang årrække med en gennemsnitlig forøgelse/nedgang på ca. 1-2 foreninger pr. år.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt, hvoraf det fremgår, at der er en nedgang på antallet af medlemmer på samlede set 2,8 procent. Mellem årene 2016-2017 er det en nedgang på 216 medlemmer. Sidste år var der en nedgang på over 500 medlemmer. Tallene viser også at antallet af aktive børn og unge under 25 år i foreningerne er faldet med 224 medlemmer mellem 2016 og 2017. Sidste år var faldet 498 medlemmer.

 

Som de foregående år er der udvalgt fire fokusgrupper, som vi har valgt at se på enkeltvis i forhold til fremgang og nedgang. De udvalgte fokusgrupper er hhv. idrætsforeninger, spejdere, 4H og øvrige foreninger. Af vedlagte skema fremgår det, at der er tomme huller, hvor der ikke er registreret antal medlemmer under 25 år og/eller aktivitetstimer. Dette skyldes at vi alene har tallene for de foreninger, som har søgt Faxe Kommune om tilskud.

 

Idrætsforeninger

 

Generelt set er det samlede medlemstal, set over en tre årig periode svagt faldende. Men på trods af det, har en del foreninger haft stabilitet i medlemstallet og endda medlemsfremgang. Af foreninger med fremgang (over en tre-årig periode) kan nævnes Haslev Billardklub, Faxe Roholte Idrætsforening, Haslev Uni Cykel klub og Karise KIK.

 

Spejdere

 

Af oversigten fremgår det, at der er tale om en nedgang i antallet af medlemmer over perioden 2015-2017 på 6,1 %. Spejdergrupperne har stabile medlemstal og især har De blå Haslev Spejdere haft fremgang.

 

4H

 

I 4H gruppen er der kun to foreninger tilbage nemlig Teestrup 4H og 4H i Alslev. Samlede set har de en tilbagegang på 5,6 %.

 

Øvrige foreninger

 

Gruppen  øvrige foreninger er en opsamling af de foreninger som ikke tydeligt kan grupperes. Mange foreninger har stabile medlemstal med større og mindre udfald.

 

Generelt om den statistiske analyse

 

Vi må igen år konstatere at den samlede oversigt over antal medlemmer, aktive unge under 25 år og aktivitetstimetallet, viser et generelt fald.

 

I 2012 var der eksempelvis 15.100 medlemmer, i 2013 var der 14.500 medlemmer, i 2014 var der 13.800 medlemmer i 2015 ca 14.000 medlemmer og i 2016 13.610 medlemmer. Fra befolkningsstatistikken ved vi, at der i perioden fra 2005 til 2013 er et fald i antallet af fødte børn med 44 % - dog viser de nyeste befolkningstal at antallet af indbyggere i Faxe Kommune er svagt stigende og at tendensen er at der bliver flere +60 år.

 

Umiddelbart er det også positivt at se at antallet af fødte børn i perioden 2005-2013 ikke matcher faldet af aktive børn og unge i foreningslivet i Faxe Kommune i perioden 2014-2016. Og det på trods af, at dem der er født i 2005 er 12 år i dag og befinder sig i den aldersgruppe, der er aktive i foreningslivet.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget tager analysen til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt.

 

Steen Klintø Gunnarsson og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.36. Dialogmøde 2017

Sagsnr: 18.14.15-G20-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har tradition for, at afholde dialogmøde for alle folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice foreslår Folkeoplysningsudvalget, at afholde dialogmøde med folkeoplysende foreninger torsdag d. 21. september 2017 kl. 19-21.30.

 

Folkeoplysningsudvalget bedes på mødet bidrage med særlige ønsker og ideer til dialogmødet. Dialogmødet foreslåes, i lighed med de tidligere år, at indeholde fælles information om bl.a. ansøgningsfrister, budget 2018 samt 2-3 workshops, som de tilmeldte kan deltage i.

 

Folkeoplysningsudvalget bedes udvælge workshops ud fra følgende forslag:

 

- De ikke organiserede

 

Dialog omkring fænomenet "de ikke organiserede". Hvad er en typisk aktivitet, hvilke fritids- og idrætsgrene er typiske - ikke organiserede og hvordan kan der støttes op om deres aktiviteter. Administrationen finder en oplægsholder som matcher emnet.

 

- Samarbejdet med folkeskolerne

 

Der sættes fokus på samarbejdet med folkeskolerne og foreningerne. Herunder en opfølgende diskussion om udvikling af lokale platforme, hvor der kan udvikles sammen . Fx. definerer en skole sine behov, når det gælder åben skole - efterfølgende forsøger en eller flere foreninger, at komme med et bud på hvordan de kan løses.

 

- Rekruttering og fastholdelse

 

Hvordan rekrutteres der flere frivillige til foreningslivet? administrationen foreslår at bede Peter Erkmann fra Køge Spejderne komme med et helt konkret oplæg og bud på det, som alle foreninger kan gøre brug af.

 

- Integration og foreningernes rolle

 

Hvad er foreningernes muligheder for at bidrage til at de nykomne flygtninge (børn og unge) integreres i foreningslivet i Faxe Kommune? Administrationen finder en oplægsholder som matcher emnet.

 

- Talent- og elite

 

Hvordan tages der hånd om talenterne? hvordan udvikles de bedst i foreningerne? og hvordan støtter vi bedst op om de bedste? Administrationen finde en oplægsholde som matcher emnet.

 

- Præsentation af foreninger på foreningsportalen

 

Foreningerne har mulighed for at få tre gode råd om hvordan foreningen kan præsentere sig selv, så interesserede borgere kan bruge portalen som opslagværk og informationssøjle.

 

 

Administrationen foreslår at dialogmødet igen i år afholdes på Bavneskolen i Dalby, som dels ligger midt i kommunen og hvis lokaler egner sig godt til denne workshopsform.

 

Administrationen har vedlagt en oversigt over dialogmøder afholdt i perioden 2010-2016.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalgt.

Indstilling

1) at dialogmødet afholdes torsdag d. 21. september kl. 19.00 - 21.30 på Bavneskolen i Dalby

 

2) Folkeoplysningsudvalget udvælger workshops.

 

3) Folkeoplysningsudvalget herudover bidrager med særlige ønsker og ideer til dialogmødet.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt, idet udvalget prioriterede workshops om: samarbejde med folkeskolerne, integration og foreningsportalen.

 

Steen Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.37. Anbefalinger til nyt folkeoplysningsudvalg

Sagsnr: 18.16.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 4. februar 2017 var der en første drøftelse af anbefalinger til det kommende Folkeoplysningsudvalg. På mødet blev det aftalt at følgende emner/anbefalinger bør det nye udvalg arbejde videre med:

 

• Folkeskolen – samarbejde

• Møde med Erhvers- og Kulturudvalget

• Følg løbende op på politikken (EKU og FOU)

• Synliggørelse af foreninger

• Uddannelsestilbud til foreninger

• OBS på budgetter fx ”støvlepuljen” - at puljer fastholdes og ikke fjernes

 

På dette møde fortsættes drøftelserne og eventuelle emner eller nyttige erfaringer føjes til ovenstående.

 

De endelige anbefalinger drøftes på Folkeoplysningsudvalgets møde i december med henblik på en konkretisering af emnerne.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget drøfter og supplerer med eventuelle yderligere anbefalinger til et nyt Folkeoplysningsudvalg.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt, idet udvalget supplerede med: faciliteter og tilskudsregler samt dilemma i forbindelse med reglerne.

 

Steen Klintø Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.38. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-9-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Foreningernes dag

Informationsmøde torsdag d. 31. august kl. 19-21 i kantinen på Rådhuset i Haslev, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Foreningernes dag afholdes søndag d. 17. september og der er frist for tilmelding d. 18. august.

 

Frivilligcenter

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på sit møde i februar 2017 at afsøge mulighederne og behovet for at etablere et frivilligcenter i Faxe Kommune. Det blev gjort ved drøftelser i Faxe Frivilligråd samt i Folkeoplysningsudvalget - både internt og i fællesskab. I en fælles udtalelse fra disse foreslås det, at der ikke etableres et frivilligcenter, men at de afsatte midler anvendes på anden vis med henblik på at støtte det frivillige arbejde. Vedhæftet er den fælles udtalelse fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget.

 

Pulje der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

I 2017 har det stadig været muligt at søge om betaling af kontingent og personligt udstyr for børn og unge til deres kultur- og fritidsaktiviteter. Puljen er målrettet de familier, som har særlige økonomiske problemer og har til formål at fastholde disse børn og unges fortsatte deltagelse i kultur- og fritidslivet. Fra 1. januar til medio 2017 er der behandlet 99 ansøgninger med et samlet forbrug på 93.448 kr. Der er primært bevilget tilskud til betaling af kontingent, musikundervisning, leje af instrumenter samt til fodtøj og beklædning i fritids- og idrætsforeningerne. Den samlede pulje er i 2017 på i alt 200.000 kr.

 

Justering af retningslinjer for tilskud til samarbejdsprojekter mellem skole og forening

I 2015 blev der afsat midler til udvikling af samarbejdsprojekter mellem skole og forening. I foråret 2017 er retningslinjerne for puljen justeret på baggrund i erfaringerne fra tidligere projekter samt forskningsresultater på området. De nye retningslinjer lægger i højere grad op til samarbejdsprojekter mellem skole og forening ift. længere forløb og mindre på events- og endagsarrangementer. Formålet er stadig at støtte op om den åbne skole, sprede kendskabet til de lokale foreninger og samarbejder på dette grundlag. De nye retningslinjer er lavet i samarbejde med Børn & Undervisning og Kultur & Fritid og er gældende fra 1. maj 2017. Se link: http://www.faxekommune.dk/pulje-stoette-samarbejdsprojekter-mellem-skole-forening 

  

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Taget til efterretning.

 

Steen Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.39. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-8-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Intet af referere.

 

Steen Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.40. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-7-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Intet at referere.

 

Steen Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.41. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-6-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste:

 

18. september:

 

 • Budgetopfølgning
 • Udviklingspuljen
 • Gennemgang af folkeoplysende foreninger
 • Rekruttering og fastholdelse (jvf. handleplanen)
 • Mødeplan 2018 (sidste møde primo januar 2018 - nuværende udvalg)
 • Anlægspulje (meddelelser)

 4. december:

 • Integration og foreningernes rolle
 • Anbefalinger til et nyt udvalg
 • Gennemgang af folkeoplysende foreninger
 • Folkeskolesamarbejdet
 • Tilskud til aftenskolerne

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at Folkeoplysningsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27. juni 2017

Godkendt med tilføjelse i september af tilretning af tilskudsregler.

 

Steen Gunnarsson, Torben Reiner Jensen og Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Steen K. Gunnarson