Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 30. maj 2017

Folkeoplysningsudvalget - 30-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 30. maj 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev


14. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.14.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 15. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017

Sagsnr: 18.15.10-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2017, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

 

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2017 samlet set forventes at svare til budgettet.

 

Med beslutningerne på dette møde vedrørende tildeling af lokaletilskud og aktivitetstimetilskud er store dele af budgettet disponeret.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 16. Aktivitetstimetilskud 2017

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-5-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Ifølge Faxe Kommunes retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, var ansøgningsfristen for aktivitetstimetilskud den 1. april 2017.

Der er ialt indkommet 72 ansøgninger fra foreninger om aktivitetstimetilskud.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemgået ansøgningerne og umiddelbart sikret, at der var vedlagt dokumentation i form af holdlister, aktivitetskalender og tilsvarende. Hvis foreningerne ikke har afleveret fyldestgørende dokumentation sammen med ansøgningen, har administrationen taget kontakt til foreningerne. 

Administrationen er i sagsbehandlingen af aktivitetstimetilskud stødt på 2 ansøgninger af tilskud, i forbindelse med åben skole samarbejde. Samlet set ansøges der om tilskud til 1152 åben skole-timer. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice anerkender aktiviteten, men har ikke medregnet åben skole timer i den samlede beregning af aktivitetstimetilskud.

Budgettet for 2017 er på 1.937.858 kr. og der er ansøgt om 555.932 aktivitetstimer, hvilket giver en fordelingsnøgle på 3,49 kr. pr. time.

(2016: 3,34 kr. pr. time til 589.634 aktivitetstimer)

De 5 foreninger der har været berørt af renovering af vandbehandlingsanlæg af Faxe Svømmehal, har fået accept på at medtage aktivitetstimer for perioden, som kompensation for faste afholdte udgifter.

Det indstilles, at Haslev Badmintonklub, Roklubben Viking og Haslev Trampolin- og Turngymnaster, plus yderligere 2 foreninger, der ikke har været udtrukket de seneste år blandt aktivitetstimetilskudsmodtagerne, udtrækkes til stikprøvekontrol.

For de første 3 foreninger foreslåes udtrækningen, for nærmere at få yderligere dokumentation for aktivitetsomfanget - herunder hvilke aktiviteteter, hvor mange timer pr. uge og hvor mange uger i alt er der aktiviteter?

For de sidste foreninger er der tale om en sædvanlig stikprøve i henhold til retningslinierne.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Budget for 2017 på 1.937.858 kr. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

  

1. Folkeoplysningsudvalget godkender en fordelingsnøgle på 3,49 kr. pr. time og fordeling iflg. vedlagte regneark.

 

2. At Haslev Badmintonklub, Roklubben Viking og Haslev Trampolin og Turn-gymnaster indkaldes til stikprøvebehandling for nærmere undersøgelse af foreningernes aktivitetsomfang.

 

3. Folkeoplysningsudvalget udtrækker 2 foreninger til særlig stikprøve og at udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været udtrukket de seneste år.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Ad 1) og ad 2) godkendt.

 

Ad 3)  Haslev Bowlingklub og Terslev G & IF blev udtrukket til stikprøve.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 17. Godkendelse af lokaletilskud - Red Horse Sports Club

Sagsnr: 18.16.00-Ø40-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Rideforeningen Red Horse Sports Club blev godkendt som en folkeoplysende forening på Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2016. På mødet blev der ikke taget stilling til et evt. lokaletilskud. Der sker i denne sag.

 

Den oprindelige bestyrelse bag Red Horse Sports Club er trådt tilbage, hvorfor der blev afholdt et ekstraordinært generalforsamling d. 15. februar 2017. På mødet blev der valgt helt ny bestyrelse. Dette er også baggrunden for at foreningen ikke har fremsendt information ift. en lokaletilskudsberegning, som kunne have været behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 4. februar.

 

Den nye bestyrelse har nu fremsendt et budget, der lyder på 350.000 kr., hvoraf tilskudsberettigede lokaleudgifter udgør i alt 223.631 kr.

 

Foreningen har pr. 1. april 2017 36 medlemmer under 25 år og 16 medlemmer over 25 år, ligesom de har dokumenterede aktivitetstimer på ialt 912.

 

Jvf. Folkeoplysningsloven kan Folkeoplysningudvalget vælge følgende:

 

1. at anvise et lokale, der egner sig til formålet.

 

2. at godkende at foreningen modtager lokaletilskud. Det kan evt. ske med nedsættelse af tilskudsgrundlaget i henhold til folkeoplysningslovens § 26, hvis driftsudgifter ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at anvise andre indendørs- og udendørs lokaler til formålet end det ansøgte.

 

Administrationen indstiller, at Red Horse Sports Club kan modtage lokaletilskud fra 2017 indenfor rammerne af det fremsendte budget, dog således, at tilskuddet bør følge sammenlignelige (jvf. § 26) indendørs- og udendørs faciliteter til rideforeninger i Faxe Kommune.

 

Der findes yderligere tre rideklubber/foreninger i Faxe Kommune geografisk fordelt i Haslev, Rønnede og Faxe. Det kan oplyses at det gennemsnitlige lokaletilskud pr. medlem for disse foreninger ligger på ca. 1100 kr. (2017 niveau). Dette er i den højere ende af lokaletilskud pr medlem, men dækker samtidig over relativt store forskellige mellem de enkelte klubber.

 

Det foreslåes at Red Horse Sports Club denne første gang følger det gennemsnitlige niveau for rideklubberne, og således med udgangspunkt et tilskudsgrundlag på 57.000 kr. hvilket giver et gennemsnitligt tilskud pr. medlem u/25 år på 1.033 kr. Det samlede tilskud bliver på 37.176 kr.

 

Der vil være behov for at se på tilskuddet til Red Horse Sports club for 2018 og efterfølgende år. Dette bør ses i sammenhæng med udviklingen i klubbens medlemstal og en mulig tilpasning af tilskudsniveauet for rideklubberne i kommunen.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Udgiften kan dækkes af lokaletilskudsbudgettet.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Red Horse Sports Club kan modtage lokaletilskud for 2017 på 37.176 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 18. Fordeling af lokaletilskud til foreninger 2017

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Ifølge Faxe Kommunes retningslinjer var fristen for ansøgning om lokaletilskud for foreninger den 1. april 2017.

 

Der er indkommet 53 ansøgninger fra foreninger om lokaletilskud. Foreningerne har for de flestes vedkommende indsendt regnskab sammen med deres ansøgninger om lokaletilskud.

 

Der er indkommet ansøgninger for 3.931.264 kr. og budgettet er på 1.986.800 kr. (brutto), hvilket er excl. de faste tilskud.

 

Set i forhold til 2016 er ansøgningsbeløbet i 2017 på niveau med sidste år (2016: 3.913.581 kr.).

 

Oversigt over indstillede lokaletilskud 2017 er vedlagt som bilag. Der er 2 foreninger, der har fået accept på projekter, der forhøjer deres ansøgningsgrundlag samt 2 foreninger, der har fået tilladelse til at leje sig ind i henholdsvis Haslev Hallerne og Haslev Idrætsefterskole med dertilhørende øgede driftsudgifter, hvilket fremgår af noterne på lokaletilskudsoversigten.

Tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år bliver i 2017 på 20,72 % og er dermed lidt højere end i 2016, hvor den var på 19,67 % (2015: 11,14 % , 2014: 10,4, 2013: 18,017 % ).

 

Administrationen har bedt foreningerne om en forklaring, hvis de opgivede beløb ikke direkte kan ses i foreningsregnskabet fra 2016 og der er, for nogle foreningers vedkommende, fremsendt yderligere dokumentation for driftsomkostningerne.

 

I lokaletilskudsberegningen er ansøgningsgrundlaget for 4 foreninger reguleret. Det er sket med henvisning til retningslinierne for lokaletilskud, hvorefter stigninger på mere end 20 % i driftsudgifterne i forhold til de gennemsnittet de 3 foregående år, kræver forudgående godkendelse. En sådan accept fra Folkeoplysningsudvalget foreligger ikke vedr.: DDS Faxe gruppe, Faxe Ladeplads Sejlklub, Svalebæk IF og Ulse Tennisklub. Vedlagt som bilag er en oversigt over de pågældende foreningers driftsudgifter fra 2014 -  2017.

 

Der har været en god dialog med de foreninger, hvor der har været behov for yderligere forklaringer/dokumentation til ansøgningen.

Der er dog 3 foreninger hvor Administrationen tager forbehold for tilskudsberegningen, idet der mangler dokumentation for de anførte driftsudgifter i form af enten regnskab eller bilag. Det drejer sig om følgende foreninger: Faxe Tennisklub, Haslev Skaterhal og Moskito Bowlingklub. Administrationen indstiller at den manglende dokumentation skal være modtaget fra foreningerne, inden udbetalingen af lokaletilskud finder sted.

 

En række foreniger vil efter denne tilskudsberegning fortsat modtage forholdsvis høje tilskud pr. medlem. Spørgsmålet til Folkeoplysningsudvalget er, om det giver anledning til at gøre noget.

 

Selv om Administrationen vurderer, at ansøgningsmaterialet generelt set er/har været i orden, så foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget benytter muligheden i retningslinierne og udtrækker 4 foreninger til stikprøve. Det foreslås tillige at udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været udtaget til stikprøver eller forhandlinger i de seneste 4 år (2013, 2014, 2015 og 2016).

 

Der er udarbejdet statistik over foreningernes driftsudgifter fra 2014 - 2017. Af oversigten fremgår Folkeoplysningsudvalgets forhåndstilsagn om forhøjede lokaletilskudsudgifter. Oversigten over foreningernes driftsudgifter er vedlagt som bilag.

 

Vedlagt er også en sammenligning af foreningernes samlede tilskud fra 2015 - 2017 (Aktivitetstime- og Lokaletilskud).

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

 

Økonomi

 Budget: 1.986.800 kr. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

1) at Folkeoplysningsudvalget godkender de beregnede lokaletilskud, herunder at manglende dokumentation skal være indsendt før lokaletilskud kan udbetales.

 

2) at Folkeoplysningsudvalget udtrækker 4 foreninger til særlig stikprøve og udtrækningen sker blandt de foreninger, der ikke har været til stikprøver eller forhandlinger af lokaletilskud de seneste 4 år (2013, 2014, 2015 og 2016)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Ad 1) Godkendt.

 

Ad 2) Følgende 4 foreninger blev udtrukket til stikprøve:

 

2tri Ungdom

Haslev Handicap Idræt

Haslev Køre- og Rideforening

Østsjællands Flyveklub

 

Udvalget bad Administrationen lave en foranalyse af lokaletilskudenes fordeling.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 19. Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets temadag 4/2-2017

Sagsnr: 18.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Lørdag d. 4. februar 2017 blev der afholdt et fælles temamøde mellem medlemmerne af hhv. Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Mødet blev afholdt på Faxe Vandrerhjem.

 

Formålet med fællesmødet er at give medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget mulighed for indbyrdes at udveksle og opsamle viden og sammen diskutere de fremadrettede indsats- og fokusområder på det folkeoplysende område.

 

På fællesmødet blev følgende diskuteret:

 

 • Generel orientering om status på det folkeoplysende område
 • 17-4 udvalgets rapport og det folkeoplysende område
 • Fremtidens faciliteter

 

Efterfølgende blev der afholdt ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget, hvor referatet kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside: http://www.faxekommune.dk/sag/folkeoplysningsudvalget-04-02-2017-referat

 

I forbindelse med med fællesmødet er der udarbejdet et kort referat, der består af en kort sammenskrivning af diskussionen generelt samt af workshoppen vedr. 17-4 udvalgets rapport og input fra begge udvalg.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at kort referat fra fællesmødet mellem Erhvervs- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 20. Handleplan på det folkeoplysende område

Sagsnr: 18.15.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets temadag d. 4. februar 2017 blev det besluttet at der på næste møde skal foreligge en plan for igangsætning af de prioriterede opgaver/projekter frem til februar 2018. Følgende er forslag til plan og tidsramme for opgavernes løsning.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede desuden at de prioriterede opgaver/projekter fortsat er hhv.:

 

 • Talent- og elite
 • Hvem er folkeoplysende foreninger
 • Tilskudsordninger
 • Folkeskolesamarbejde
 • Integration og foreningernes rolle
 • Rekruttering og fastholdelse

 

Administrationen foreslår at de nævnte opgaver/projekter behandles på de resterende møder i Folkeoplysningsudvalget valgperiode. Se vedlagte bilag. Overordnet set foreslår administrationen at opgaverne/projekterne præsenteres efter følgende plan:

 

 • Tiilskudsordninger - d. 27. juni (inkl. justering vedr. aftenskolerne)
 • Rekruttering og fastholdelse - d. 18. september
 • Integration og foreningernes rolle - d. 4. december
 • Folkeskolesamarbejdet - d. 4. december
 • Talent- og elite - primo 2018
 • Hvem er folkeoplysende foreninger - fortløbende jvf. ændring i folkeoplysningsloven

 

En yderligere beskrivelse af projekterne/opgaverne kan læses i bilaget.

 

Administrationen foreslår at en første drøftelse af anbefalinger til et nyt udvalg skubbes til næste møde i Folkeoplysningsudvalget d. 27. juni.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Folkeoplysningsudvalget tager handleplan på det folkeoplysende område til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 21. Opfølgning på ændringer i Folkeoplysningsloven

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017, har Folkeoplysningsudvalget på sit sidste møde godkendt en plan for besluttet implementering af ændringerne. Dette punkt handler om den del af ændringerne, der handler om en gennemgang af om foreningerne fortsat er folkeoplysende.  

 

Det blev besluttet at foreningernes skal indsende deres vedtægter, underskrevet referat fra seneste generalforsamlingsmøde samt regnskab for 2016.

I følge planen skulle materialet være administrationen i hænde senest d. 1. april 2017 med mulighed for at administrationen kan rykke en gang pr. mail.

Manglende indsendelse betyder, jf. Folkeoplysningsudvalgets beslutning at foreningen ikke længere vil være godkendt som folkeoplysende forening og ville skulle behandles på ny.

 

Administrationen udsendte en information pr. mail til foreningerne den 24. februar med frist for indsendelse den 1. april - og efterfølgende to rykkere, hhv. den 31. marts med frist den 10. april og den 24. april med frist for indsendelse den 15. maj.

 

Status på det indsendte materiale den 15. maj er følgende:

 

 • 13 foreninger mangler at indsende deres vedtægter
 • 16 foreninger mangler at indsende deres regnskaber
 • 20 foreninger mangler at indsende deres referater fra seneste generalforsamlingsmøde

 

Administrationen har således modtaget det ønskede materiale fra 77 folkeoplysende foreninger. 25 foreninger mangler enten at indsende vedtægter, referat eller regnskab jvf. ovenstående oplysninger. Vedlagt er en oversigt over de foreninger som mangler at indsende enten vedtægter, regnskab eller referat fra seneste generalforsamling.

 

I forlængelse af Folkeoplysningsudvalgets tidligere beslutning, indstiller Administrationen, at de foreninger, der ikke har indsendt deres vedtægter, ikke længere kan betragtes som folkeoplysende foreninger. Disse foreningerne skal aktivt søge om godkendelse som Folkeoplysende forening.

 

Indstillingen bygger på en opfattelse af vedtægterne som det helt centrale dokument i beskrivelsen - og vurderingen - hvorvidt en forening er folkeoplysende eller ikke.

 

Det indstilles samtidig, at de foreninger der ikke har indsendt vedtægter eller regnskab eller referat fra seneste generalforsamling, først kan få udbetalt lokale- og/eller aktivitetstimetilskud, når dokumenterne er indsendt (lagt op på foreningsportalen). Er dokumenterne ikke modtaget inden udgangen af juni måned, bortfalder tilskudene for 2017 - og fordeles til de øvrige foreninger. For de der måtte indsende manglende vedtægter vil indeværende år dog være sidste år de modtager tilskud på området, med mindre de godkendes på ny.

 

 Materialet fra de 77 foreninger vil blive behandlet efter vedlagte plan for gennemgang af materialet til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at de foreninger som ikke har indsendt deres vedtægter, ikke længere kan betragtes som folkeoplysende foreninger,
 • at de foreninger som ikke har indsendt vedtægter eller regnskab eller referat fra seneste generalforsamling ikke modtager tilskud i 2017, hvis dokumenterne ikke er indsendt inden udgangen af juni måned.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 22. Godkendelse af koncept for Foreningernes Dag

Sagsnr: 00.16.00-P20-2-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Foreningernes Dag i Faxe Kommune har været afviklet som et projekt, der har fundet sted den anden søndag i september hvert år siden 2014. På baggrund af de positive erfaringer med arrangementet, har det været nødvendigt at afsøge muligheden for at gøre arrangementet til et mere permanent koncept.

 

En arbejdsgruppe bestående af formænd og næstformænd for Folkeoplysningsudvalget, Faxe Frivilligråd, to repræsentanter fra sidste års planlægningsgruppe samt centerchefen for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har udarbejdet forslag til koncept for Foreningernes Dag. Her fremgår det bl.a., at

 

målet med Foreningernes Dag er, at skabe rum for:

- Anerkendelse: Det er vigtigt, at foreningernes store frivillige indsats anerkendes gennem en helt særlig dag, der er dedikeret netop foreningslivet.

- Synlighed: Foreningernes Dag skal kunne skabe synlighed for foreningerne så flere borgere får oplevet mangfoldigheden af foreningslivet i Faxe Kommune.

- Samarbejde: Foreningerne opnår kendskab og venskab til hinanden som foreninger. Det kan danne afsæt for relevante samarbejder på tværs af foreningsforskelle og områder. Dette samarbejde kan således også gå på tværs af bygrænser og angå både praktisk samarbejde og mere støttende samarbejde.

Alle tre målsætninger vægtes ligeværdigt og udgør dermed selve formålet med Foreningernes Dag.  

 

Der er ikke aftalt konkrete succeskriterier for disse parametre, men samarbejdsparterne kan i deres årlige evalueringer vælge at konkretisere evt. succesmål for én eller flere af parametrene.  

 

Organiseringen i Foreningernes Dag er som følger:

 

Styregruppen består af formænd og næstformænd for Folkeoplysningsudvalget, Faxe Frivilligråd og centerchefen for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

- opgaver: træffer beslutning omkring økonomi, koncept (herunder placering af arrangementet), ændringer af konceptuel og økonomisk karakter.

 

Planlægningsgruppe: repræsentanter fra Faxe Frivilligråd, Folkeoplysningsudvalget, uorganiserede frivillige samt Faxe Kommune.

Opgaver: pladsindretning, PR, forplejning, underholdning samt generel planlægning af arrangementet.

 

Arbejdsgruppe: frivillige der har tilbudt deres hjælp til den praktiske udførelse af opgaver, der er planlagt og besluttet af planlægningsgruppen.

 

 Den fulde konceptbeskrivelse er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

 Ingen 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at konceptet godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 23. Foreningernes Dag 2017

Sagsnr: 00.16.00-P20-2-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Planlægningen af Foreningernes Dag 2017 er i gang og budgetrammen er i år på ca. 115.000 kr., der fremkommer via:

 

 • 80.000 kr. fra frivillighedspuljen
 • 20.000 kr. fra 'Følelsen af Faxe'.
 • 15.000 kr. (ca.) i deltagergebyr (300 kr. pr. forening)

 

På foreningernes evalueringsmøde d. 8. oktober 2016 blev det anbefalet, at deltagergebyret ikke nødvendigvis skal dække foreningernes to madbilletter. Det har planlægningsgruppen taget til sig, således at det kun er foreningernes kaffe-forbrug, der dækkes i år.

 

Planlægningsgruppen består pt. af følgende personer:

 

Fra Folkeoplysningsudvalget:

Else Jensen

 

Fra Faxe Frivilligråd:

Kjeld F. Jørgensen

Leif Børgesen

Karin Schmidt

Anne Graulund

 

Fra uorganiserede foreninger:

Aksel Hein (SOVNK - Syd- og Vestsjællands N-modul Klub (togmodelklub))

Frank Mortensen (SOVNK)

 

Per Villumsen er trådt ud af planlægningsgruppen og der lægges derfor op til at Folkeoplysningsudvalget udpeger 1-2 personer til at sidde i planlægningsgruppen i 2017.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der udpeges 1-2 personer til planlægningsgruppen for Foreningernes Dag 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Else Jensen fortsætter i planlægningsgruppen.

 

Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 24. Etablering af Frivilligcenter i Faxe Kommune

Sagsnr: 81.50.05-A21-1-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingen fra ad-hoc udvalget for Frivillighed, Foreningsliv & Civilsamfund, har Erhvervs- og Kulturudvalget bedt Administrationen være i dialog med relevante parter om en eventuel etablering af et Frivilligcenter i Faxe Kommune.

 

Målet er at 'etableringen af et Frivilligcenter skal assistere med at øge kendskabet til det frivillige område og styrke netværket foreninger imellem. Dermed lettes foreningernes muligheder for at sætte nye initiativer i gang, opnå synergieffekter, opfange lokale behov/muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger, kommunen og offentligheden.' (Frivilligrapporten 2017)

 

Målet forudsætter at alle områder i foreningslivet som f.eks. de sociale foreninger, kulturelle foreninger, idrætsforeninger mv. er fælles om behovet og kan se en fælles gevinst. Det er igennem dette fælles afsæt og den brede opbakning, at et Frivilligcenter i Faxe Kommune kan gøre en forskel, idet målet sigter mod mere samarbejde, netværksdannelse, synergieffekter mv.

Etableringen af et Frivilligcenter kræver, at foreningerne på tværs områder - finder sammen og søger om midler til etableringen, herunder sikrer processen og arbejder for at danne en bestyrelse og ansætte en lønnet leder, der ansættes for et år ad gangen.

Administrationen lægger op til at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og udarbejder en tilbagemelding til Erhvervs- og Kulturudvalget, gerne i fællesskab med Faxe Frivilligråd.  

Sagen er også drøftet i Faxe Frivilligråd.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

 • anbefalingen drøftes
 • der tages stilling til etablering af et Frivilligcenter i Faxe Kommune
 • der koordineres en fælles tilbagemelding med Faxe Frivilligråd til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Udvalget drøftede anbefalingen og vurderede, at der ikke er behov for et Frivilligcenter. Udvalget ser gerne, at den afsatte ressource tilføres Administrationen.

Formandskabet udarbejder udkast til tilbagemelding fælles med Frivilligrådet. Udkastet rundsendes til udvalgets kommentarer.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 25. Frivilligt Samråd

Sagsnr: 00.01.00-A00-24-17 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Etablering af et Frivilligt Samråd var en af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget om Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund.

Med henblik på at sikre dialog mellem kommune og frivillige kræfter samt at følge implementeringen af frivilligpolitikker, har Erhvervs- og Kulturudvalget valgt at etablere et Frivilligt Samråd.

 

Samrådet har til formål, at

- øge frivilligheden i Faxe Kommune,

- øge dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation,

- være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til udvikling af det frivillige arbejde i kommunen og implementeringen af frivilligpolitikken,

- være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Faxe Kommune, samt

- udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til de frivillige.

 

Sammensætningen i Frivilligt Samråd er som følger:

- fire medlemmer fra Byrådet

- to medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget

- to medlemmer fra Frivilligrådet

- tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på kulturområdet og/eller andre frivillige aktører.

Formanden udpeges blandt medlemmerne fra det frivillige arbejde og næstformanden udpeges blandt Byrådets repræsentanter. Byrådet har på sit møde d. 18. maj 2017 udpeget følgende repræsentanter til samrådet: Dorte Nybjerg (V), Camilla Meyer (A), Marianne Ørgaard (L) samt Nellie Bradstad (V).   

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger to repræsentanter til Frivilligt Samråd.  

Kommissoriet er vedlagt sagen.  

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse § 17. stk. 4

Økonomi

 Der er afsat midler til drift og mødeudgifter af Frivilligt Samråd

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at der udpeges to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til at sidde i Frivilligt Samråd.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Udvalget pegede på Johnny Andersen og Poul Erik Holm til at indtræde i Frivilligt Samråd.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 26. Sager til orientering

Sagsnr: 18.14.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Lokalefordeling

Der orienteres på mødet om status i lokalefordelingen for den kommende sæson.

 

Ungdomsskolens sommeraktiviteter 2017

Det nye program er udkommet og sommeraktiviteterne foregår i uge 26 (mandag d. 26. juni til fredag 30. juni). Folkeoplysningsudvalget støtter trykning af programmet med 17.000 kr. I alt har 8 foreninger benyttet muligheden for at annoncere deres aktiviteter i ugen. Det er 6 færre end sidste år.

 

Opsamlingsmøde/vidensdeling i tilknytning til foreningudviklingskurserne

For første gang i år blev der afholdt et opsamlingsmøde i tilknytning til foreningsudviklingskurserne som nu har været af holdt i tre år. De inviterede var de foreninger, som har deltaget i kurserne. Mødet blev en stor succes med ca. 30 deltagere fra 16 foreninger. Der var bred tilslutning til en fortsættelse af udviklingsforløbene samtidig med at Dalby IF og Haslev Tennisklub fortalte om kursernes gevinster for de deltagende foreninger og et godt eksempel på et skole- og foreningssamarbejde. På mødet viste der sig et stort behov for opfølgning på alle de gode tricks og råd som foreningerne har fået undervejs af oplægsholderne hhv. Peter Erkmann og Søren Østergaard. Det blev aftalt at der arbejdes videre med et møde af samme art i den kommende sæson.

 

Foreningsudvikling 2017/2018

Administrationen har været i dialog med Peter Erkmann om endnu en række udviklingsforløb for foreningerne i Faxe Kommune. Der arbejdes på et program, hvor der er fokus på generelle kurser som er fastlagt til lørdag d. 25. november 2017 og lørdag d. 20. januar 2018 samt evt. udviklingsforløb over nogle omgange for foreninger, som søger det. Slutteligt planlægges der et opsamlingsmøde i tråd med det der blev afholdt i marts, med fokus på opsamling og spørgsmål for de foreninger som tidligere har deltaget i kursusrækken.

 

Fremtidens faciliteter - forskningsprojekt

Fase 2 af forskningsprojektet blev afsluttet primo april 2017. Her blev der foretaget en lang række brugerundersøgelser og optælling af aktive i sportshaller og andre faciliteter i de 23 deltagende kommuner. Næste fase gennemføres i efteråret 2017 hvor der er fokus på lokal forankring, oplandsanalyse samt interviews.

 

Invitation til kurset: Ny slagkraft i Folkeoplysningsudvalgets arbejde

Fritid & Samfund inviterer medlemmer af kommunernes Folkeoplysningsudvalg, kommunale politikere og relevante konsulenter til en kursusdag med fokus på udvalgets rolle, indsatser og samarbejde for at styrke det folkeoplysende arbejde samt at være et bindeled mellem kommunen og foreningernes frivillige ildsjæle. Kurset afholdes onsdag d. 6. september 2017 i Roskilde kl. 17-21. Deltagerbetaling for medlemmer af Fritid & Samfund er 1.295 kr. Frist for tilmelding er d. 20. august 2017. Programmet er vedlagt.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 27. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.14.00-A00-3-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Der blev orienteret om, at Byrådet godkendte retningslinjer for lokalefordeling på mødet den 18. maj.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 28. Eventuelt

Sagsnr: 18.14.00-A00-4-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Intet at referere.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 29. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.14.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over bud på sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste møde:

 

27. juni 2017

 • Fortsat vedtaget plan for ændring af Folkeoplysningsloven
 • Oversigt over anlægspuljen
 • Tiilskudsordninger - (inkl. justering vedr. aftenskolerne)
 • Budget 2018
 • Statistisk analyse af foreningernes medlemstal 2015-2017
 • Anbefalinger til det nye Folkeoplysningsudvalg efter valget
 • Dialogmøde 2017 (fastlagt til d. 21. september)

 

18. september

  

 • Budgetopfølgning

 

 • Udviklingspuljen

 

 • Rekruttering og fastholdelse (jvf. handleplanen)

 

 • Mødeplan 2018 (sidste møde primo januar 2018 - nuværende udvalg)

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Folkeoplysningsudvalget tager punktet til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

 

Else Jensen, Ingrid Nielsen og Steen Klintø Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Torben Reiner Jensen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Steen K. Gunnarson