Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Handicaprådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 1. december 2016

Handicaprådet - 01-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 1. december 2016 kl. 16:30
i Danhostel Faxe, Østervej 4, 4640 Faxe


Indkaldelse

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen

23. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Godkendt.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.24. Besøg fra Synscentralen

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Leder for synscentralen Vordingborg Per Nielsen og synskonsulent Vibeke Bille gæster mødet for at drøfte synscentralens tilbud for Faxe Kommunes borgere  med Handicaprådet.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

Handicaprådet drøfter Synscentralens tilbud med repræsentanterne for Synscentralen Vordingborg

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Handicaprådet har fået præsenteret Synscentralens tilbud.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 25. Gap analyse af borgere og sagsbehandleres forskellige opfattelse af sagsbehandlingen

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Det centrale Handicapråd har udarbejdet en analyse om, hvorledes kontakten mellem borgere med handicap og sagsbehandlere opfattes af henholdsvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere.

 

Analysen er en gap-analyse, det betyder, at der analyseres på forskellen af den opfattelse, som henholdsvis sagsbehandlere/ledere har i modsætning til borgerne/pårørende.

 

Faxe Kommune vil gerne bruge undersøgelsen til at arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen, og undersøge hvordan det står til her i kommunen.

 

For at komme de vigtige pointer nærmere, bedes Handciaprådet at formulere spørgsmål til Socialcentret på baggrund af Det centrale Handicapråds undersøgelse.

 

Disse spørgsmål forsøges besvares så vidt muligt til næste Handicaprådsmøde.

 

Gap-analysen er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at der formuleres spørgsmål til Socialcentret på baggrund af analysen.

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Handicaprådet ønsker at invitere Michael Baunsgaard og Helle Stisen til et kommende møde for at gå i dialog om GAP analysen.

Der undersøges også, om der kan laves en lokal undersøgelse i samme stil som DH's nationale GAP analyse.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 

 26. Høring om ny politik for mad, måltider og bevægelse

Sagsnr: 29.09.00-P22-2-16 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende politik for mad, måltider og bevægelse er fra 2009, og Faxe Kommune har derfor besluttet at få revideret denne, så politikken bliver mere tidssvarende.

Den nye politik skal være en overordnet politik, der skal gælde for såvel dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende. Ligeledes skal den reviderede politik have sammenhæng med og understøtte den sundhedspolitiske strategi og handleplan, som byrådet vedtog i maj 2016.

Center for Sundhed & Pleje har været tovholder på at få revideret politikken, og har undervejs afholdt en workshop for medarbejdere og borgere, hvor deltagerne repræsenterede den brede målgruppe for politikken. Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et udkast til ny politik, og dette udkast er foreløbig godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.  

 

I udkastet er visionen for politikken, at ”God og sund mad, hyggelige måltider og lystbetonet bevægelse udgør en daglig glæde for vores borgere”. Det skal opnås ved, at vi skaber sunde rammer og miljøer og at vi understøtter borgernes handlekompetence.

Vores indsatser skal bygge på 4 principper, som går igen fra Sundhedsstrategien: Lighed i sundhed, Borgerinddragelse, Natur og Kultur og Sundhedstiltag der fremmer uddannelse og erhverv.

Politikken har 4 fokusområder: 1) Mad, 2) Måltider, 3) Bevægelse og 4) Personalets kompetencer og rolle. For hvert fokusområde beskrives en række oplevelser, som borgerne skal have, fx at maden er indbydende, der er tid nok til at spise, der er varierede bevægelsesaktiviteter og at personalet har grundlæggende sundhedsfaglig og pædagogisk viden.

I udkastet beskrives afslutningsvist hvorledes vi vil implementere politikken og evaluere.

 

Politikken skal nu i høring blandt de dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende, som bliver berørt af politikken. Ligeledes kommer den i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget.

Efter høring fremlægges sagen atter for Social- og Sundhedsudvalget for til slut at sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2

Økonomi

 Intet

 

Sagen afgøres af

[Byrådet]

Indstiller,

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

• Handicaprådet godkender udkastet til ”Politik for mad, måltider og bevægelse”

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Godkendt.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 27. Opfølgning på Handicappolitikken

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

 

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt.

Den første opfølgning på indsatserne er blevet indhentet, og det gælder generelt, at de ansvarlige centre har organiseret opgaven, således at implementeringsarbejdet kan begynde.

 

Der er enkelte indsatser, der skal ske i samarbejde med, eller ligger primært hos, eksterne aktører. Her skal de forelægges de relevante ledere eller bestyrelser.

 

Oversigten over indsatserne med status november 2016 fremgår af bilag. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer ikke, at der er indsatser, som Handicaprådet skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

 

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

status på Handicappolitikkens indsatsplan tages til efterretning

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Taget til efterretning.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 28. Handicaprådets andel i indsatsplanen for Handicappolitikken

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Handicaprådet er anført som ansvarlig for to af indsatserne i Handicappolitikkens indsatsplan.

 

Det ene punkt er Hjælpemiddelmessen i 2017 eller 2018. Her har Handicaprådet ved sidste møde besluttet, at ville forhøre sig nærmere hos DH om, hvordan en sådan messe ville kunne afholdes.

 

Det andet punkt er en kampagne om adfærdsændring ift Handicappede i bylivet, som bl.a. skulle handle om positiv bevidstgørelse af regler og retningslinjer, så at også eksempelvis butiksindehavere bliver opmærksomme på at deres butikker og området omkring er handicapvenligt og tilgængeligt.

 

Udover det er DH anført som ansvarlig for udbredelsen af "Lær at tackle...." kurserne.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet planlægger, hvordan de forskellige indsatser føres ud i livet.

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Der er interesse for et samarbejde på tværs af DH-afdelinger om afholdelse af messen.  En større messe kræver meget forberedelse, derfor er det mest realistisk med afholdelse i 2018. Der er nedsat et udvalg, der arbejder videre med ideen.

 

DH og de enkelte organsiationer ønsker at afholde flere events. Der afholdes generalforsamlinger i handelsstandsforeningerne, som en eller flere repræsentanter fra Handicaprådet kunne deltage i. Mogens og Vibeke prøver at deltage og eksempelvis præsentere enkelte cases om hvor stor forskel visse tiltag kan gøre.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 29. Møderække for 2017

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedatoer for 2017:

 

Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 16.00 - 18.00

Torsdag den 27. april 2017 kl. 16.30 -18.30

Tirsdag den 8. august 2017 kl. 16.00 - 18.00

Mandag den 4. december 2017 kl. 16.00 - 20.00 (inkl. julefrokost)

 

Det kan være nødvendigt at justere møderækken ift. budgetprocessen.

 

Årshjulet er vedhæftet.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

den foreslåede møderække godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Der skal findes en anden mødedato i stedet for den 1. februar og den 4. december.  Der rundsendes forslag.

De andre datoer godkendes.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 30. Handicaprådets regnskab for 2016 og budget for 2017

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Handicaprådets regnskab for 2016 er:

 

 Budget: 22293 kr.

Forbrug: 10971 kr.

 

Rest: 11322 kr.

 

OBS: Sidste møde inkl. forplejning og diæter er ikke medregnet endnu.

 

Det detaljerede regnskab kan ses i bilaget.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

regnskabet for 2016 godkendes og der diskuteres mulige justeringer ift. budgettet for 2017

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Der pointeres at der skal holdes fast i de 4 møder årligt.

 

Der besluttes at formanden kan beslutte, om udgifter til kurser eller konferencer dækkes.

Der lægges et konkret budget til næste møde, hvor der kan ses på om der mulighed for en post til formålet.

 

 Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 31. Meddelelser

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

  • Orientering om nyt fagsystem på Social- og Sundhedsområdet
  • Orientering om samling af Faxe Sociale Udviklingscenteres aktivitetstilbud efter Servicelovens §104 på Industriparken i Faxe
  • Orientering om budget 2017 (budgetaftalen er vedhæftet)
  • Processen om flytningen af værestederne Rosenhøj og Perlen/ Café Jævnstrøm
  • Orientering om lukning af Café Ådalen

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Handicaprådet er blevet orienteret.

 

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 32. Eventuelt

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Handicaprådet den 1. december 2016

Jørgen Solmose deltog ikke i behandlingen af dette punkt. I stedet for Gurli Pedersen deltog suppleant Birgit Ambo.

 Underskrifter

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen