Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Handicaprådet
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 5. december 2017

Handicaprådet - 05-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 5. december 2017 kl. 16:00
i Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, Rønnede


Indkaldelse

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen

29. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Mødet afholdes på:

 

Rønnede Kro

Vordingborgvej 530

4683 Rønnede

Økonomi

 ingen

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt30. Høring over Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter serviceloven § 108

Sagsnr: 27.00.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Social- & Sundhedsudvalget vedtog den 29. november 2017 at sende vedhæftede kvalitetsstandard for længerevarende botilbud i høring i Handicaprådet.

Høringsfristen er den 15. december 2017. Høringssvar skal sendes til Kit Vinberg på mail: vinbe@faxekommune.dk

Faxe Kommunes serviceniveau for Lov om social service § 108 blev senest fastsat den 27. oktober 2009 med vedtagelsen af servicedeklarationen for længerevarende botilbud til voksne. Denne generelle servicedeklaration er med fremlagte blevet revideret og omformuleret til en mere afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

 • at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen at navigere i,
 • at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udfører indsatsen,
 • at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,
 • at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,
 • at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og
 • at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Med den nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en egentlig ændring af den tidligere servicedeklaration, men en væsentlig præcisering og uddybning af formål, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser. 

Der er tale om væsentlige præciseringer i forhold til:

 • målgruppen, som beskrives nærmere
 • formålet med indsatsen
 • form og indhold i indsatsen
 • vurdering og visitation til indsats ved brug af voksenudredningsmetoden (VUM)
 • oplysning om brug af handleplan
 • forventninger, ret og pligt til borgere, der bevilges længerevarende botilbud, er blevet indskærpet
 • udgifter til egenbetaling for borgeren pointeres
 • borgerens klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver, er blevet beskrevet nærmere

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social service § 108 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 108.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Handicaprådet besluttede ikke at udarbejde et høringssvar.

 

Godkendt.31. Status for Handicappolitikkens indsatsplan

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Til Handicaprådets orientering har Social- & Sundhedsudvalget taget nedenstående orientering til efterretning den 1. november 2017.

Handicappolitikken for årene 2015 - 2019 blev godkendt den 9. juni 2015.

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at visionen: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps. Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt. Den sidste opfølgning på indsatserne blev indhentet i maj 2017.

Status for andet halvår 2017 viser, at implementeringen og det løbende arbejde med indsatserne er i gang, dog i varierende grad. Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremhæver bl.a.:

 • at Handicaprådet i høj grad bliver brugt som sparringspartner, bl.a. i forbindelse med høringer på kvalitetsstandarder på Servicelovens §§85, 98 og §107
 • at tilgængelighed for blinde og svagtseende vil blive forbedret i forbindelse med oprydningsarbejdet på hjemmesiden
 • at der har været et uddannelsesforløb med medarbejdere fra specialpædagogisk team under PPR, og det pædagogiske personale fra dagtilbud med skærmet gruppe med fokus på, at skabe et fælles fagligt og teoretisk fundament for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn på tværs af grupperne i det enkelte dagtilbud trives, lærer og udvikler sig, hvor fundamentet er det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle

 

Der er stadig få punkter, hvor implementeringen stadig er i opstartsfasen. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer dog ikke, at der er indsatser, som udvalget skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

Oversigten over indsatserne med status oktober 2017 fremgår af bilag, med følgende markeringer:

Grøn markering: Ny udvikling siden maj 2017.

Gul markering: ingen opdatering siden maj 2017.

 

Økonomi

 ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at opfølgningen på indsatsplanen tages til orientering.

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet opforderer til, at Handicappolitikken og den dermedfølgende indsatsplan behandles på det første Handicaprådsmøde i 2018.

 

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Godkendt.32. Evaluering af Handicaprådets arbejde

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Dagens møde det siddende Handicapråds sidste møde i indeværende periode. Derfor afsættes der tid på mødet til en gennemgang og en evaluering af, hvad Handicaprådet har opnået indefor de forgangne fire år.

 

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet gennemgik og evaluerede hvad Handicaprådet har opnået de foregangne 4 år.


Godkendt.33. Handicaprådets budget - opfølgning på forbrug for 2017 og budget for 2018

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Handicaprådets budget og restbudget for 2017 er som følger: 

 

Budget 2017

Forbrug pr 6. 10.17:

Restbudget pr. 6.10.17:

Budget 2017

22.573,00

9.953,50

12.619,50

·       Lønninger

 

2.460,00

 

·       Tjenesteydelser uden moms

 

5.643,00

 

·       Øvrige tjenesteydelser m.v.

 

240,00

 

·       Udgifter til møder

 

1.610,50 

 

 

De afholdtre lønninger vedrører diæter for 2016, mens der mangler at blive udbetalt diæter for hele 2017, disse forvenes at beløbe sig til 5-6.000 kr. Herudover skal der afregnes for julefrokosten 2017. Den forventes at koste ca. 5.000 kr. Dvs. der forventes at blive et mindre overskud på budgettet for 2017.


Budget 2018:

Handicaprådets budget for 2018 er på 23.138,00 kr.

Det vil være op til det kommende Handicapråd at vedtage, hvordan budgettet skal forvaltes (dog kan der ikke umiddelbart ændres på udgifter til diæter). En fordeling af udgifterne kan se ud som følger:

 

 

Budget 2018

23.000

Overslag på udgifter

 

·       Diæter

6.000 

·       Handicappris

5.300 

·       Julefrokost

5.000

·       Udgifter til møder mm

2.000 

Restbeløb til disponering

4.700

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet opfordrer til, at fordelingsnøglen for rådets budget behandles på det første Handicaprådsmøde i 2018, herunder drøfter muligheden for deltagelse i videreuddannelse og deltagelse i relevante konferencer og kurser.

 

Godkendt.34. Møderække for 2018

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedatoer for 2018:

 

 • Mandag den 5. februar 2018 kl. 16.00 til 18.00
 • Onsdag den 11. april 2018 kl. 16.00 til 18.00
 • Mandag den 6. august 2018 kl. 16.00 til 18.00
 • Torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00 til 18.00 (20 hvis det besluttes, at der skal afholdes julefrokost).

 

Det kan være nødvendigt at justere møderækken i forhold til budgetprocessen.

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 Handicaprådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at den foreslåede møderække godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet godkender den foreslået møderække, men påpeger at det nye Handicapråd skal behandle den på det første Handicaprådsmøde i 2018.35. Eventuelt

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Orientering om det videre arbejde med overgang mellem den specialiserede børne- og voksenmyndighed.

 

Orientering om Krudtuglernes sejr ved Handicap Grand Prix 2017.

 

Beslutning i Handicaprådet den 5. december 2017

Henrik Rützou Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Handicaprådet besluttede, at orienteringerne vedr. overgangen mellem den specialiserede børne- og voksenmyndighed og Krudtuglernes sejr ved Handicap Grand Prix 2017 sendes skriftligt til at Handicaprådets medlemmer.

 

Handicaprådet var interesseret i, at det undersøges om man kan lade sig inspirere af Slagelse Kommune, og udlåne diverse hjælpemidler fra kommunens biblioteker. Derudover gjorde Handicaprådet opmærksom på, at de gerne ville indrages så tidligt som muligt i processen vedrørende den nye svømmehal i Haslev.

 

Godkendt.Underskrifter

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen