Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Handicaprådet
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 8. august 2017

Handicaprådet - 08-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 8. august 2017 kl. 16:00
i Faxe Sociale Udviklingscenter, Industriparken 4, 4640 Faxe


Indkaldelse

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Mødet afholdes på:

Faxe Social Udviklingscenter

Industriparken 4

4640 Faxe

 

Dagens møde starter med rundvisning på Faxe Sociale Udviklingscenter (i daglig tale kaldet FSU). Rundvisningen forventes at tage ca. 30 min.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Godkendt med ændring af rækkefølgen idet to af rådets medlemmer mødte senere.

 

Nadia Bruun Thurø og Mogens Stilhoff deltog ikke ved behandling af dette punkt.22. Overgang mellem den specialiserede børne- og voksenmyndighed

Sagsnr: 27.24.06-A00-1-14 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket en beskrivelse af, hvordan Faxe Kommune arbejder med overgangen mellem børne- og voksenmyndigheden for unge med funktionsnedsættelser. Dette har givet anledning til, at der igangsættes et større analysearbejde med henblik på at udarbejde hensigtsmæssige procedurer og retningslinjer for denne overgang.

 

Sagen fremlægges enslydende til orientering i Handicaprådet, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Overgangen for netop unge med funktionsnedsættelser er præget af at lovgivningen ændrer sig, når barnet fylder 18 år, og dermed bliver myndigt. Overgangen kan give anledning til problemer, fordi mange forskellige love, som administreres af forskellige instanser, er i spil, og der er mange spørgsmål, der skal tages stilling til af såvel den unge, forældrene og som medarbejdere omkring den unge.

Når den unge bliver myndig, er der nye regler, som kun gælder den unge og ikke forældrene. Den unge er ikke længere omfattet af forældrenes forsørgelsespligt, og kommunen vil derfor fokusere på den unges forhold og behov og ikke længere familiens samlede funktion.

Ofte får den unge en ny sagsbehandler og tit kommer der flere sagsbehandlere til fra andre instanser.

 

Der er dermed en lang række love, regler, tidsfrister, afklaringer og spørgsmål, der skal tages højde for, for at sikre at overgangen sker på en måde, der er til den unges og forældrenes bedste.

 

Hvordan dette kan gøres bedst muligt i Faxe Kommune, er nu ved at blive undersøgt. Som en del af den undersøgelse har der været afholdt et fokusgruppeinterview med forældre til unge med funktionsnedsættelser. Forældrene har bidraget med deres erfaringer og oplevelser, og er kommet med mange gode råd, som vil blive inddraget i det videre arbejde.

Der har også været afholdt møder med relevante medarbejdere, hvor der er blevet spurgt ind til lige netop deres fagområdes måde at arbejde med disse overgange på.

I september mødes alle relevante medarbejdere samt repræsentanter fra Center for Børn & Undervisning til et fælles møde, hvor der skal arbejdes mere konkret med procedurer og retningslinjer. De endelige forslag til fremtidige procedurer og retningslinjer forelægges politisk i efteråret 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Lov om social service

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Taget til efterretning idet Handicaprådet ønsker at blive hørt, når de fremtidige procedurer og retningslinjer forelægges politisk.23. Udpegning af vinderen af Handicaprådets Handicappris 2017

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

I Handicaprådets møde i december 2015 blev det besluttet, at udpegningen til Handicapprisen fremover skal finde sted på et ordinært møde, som i 2017 vil være den 8. august. Det blev endvidere på Handicaprådets møde den 27. april 2017 besluttet, at fremgangsmåden er den samme som i 2016. Det vil sige, at

 

  • Indstillingsskabelonen som blev benyttet i 2016, også benyttes i 2017.
  • Inden sommerferien er der annonceret i lokalaviserne under "Kommunen informerer", på kommunens hjemmeside samt på Facebook.
  • Fristen for indstillingen var tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00.
  • Handicapprisen skal uddeles den 29. september 2017 kl. 17.45 til Haslev Kulturnat.
  • Ved prisuddelingen overbringes samtidig en buket blomster.

 

Handicaprådet skal udpege vinderen af Handicapprisen 2017. 

 

Handicaprådet skal beslutte, hvem der skal overrække Handicapprisen og sørge for indkøb af buketten.

 

Kandidater

Ved fristens udløb er der modtaget to indstillinger til kandidater:

- De frivillige mentorer, som henhører under FSU.

- Kariseuddannelsen.

 

Kandidaterne er indstillet af Handicaprådets formandsskab. Formandsskabet begrunder indstilligerne på mødet.

 

Økonomi

Udgiften afholdes indenfor Handicaprådets budget.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet udpeger en vinder af Handicapprisen 2017
at Handicaprådet vedtager hvem, der skal overbringe Handicapprisen.

 

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Udover de to nævnte kandidater er også "Holdet for udviklingshæmmede plus deres trænere" indstillet. Indstillingen er modtaget rettidigt, men ved en fejl ikke kommet med ud med dagsordenen.

 

Handicaprådet vurderede de tre kandidater på lige fod.

 

Handicaprådet udpegede "Holdet for udviklingshæmmede plus deres trænere" som vinder af Handicapprisen 2017.

 

Handicaprådet vedtog, at Mogens Stilhoff overrækker prisen.

 

 24. Høring over kvalitetsstandard for socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Social- & Sundhedsudvalget vedtog den 28. juni 2017 at sende vedhæftede ”Kvalitetsstandard for socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85” i høring i Handicaprådet og i Udsatterådet på baggrund af følgende sagsfremstilling:

”Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter Lov om social service § 85.

Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeklaration eller en kvalitetsstandard.

Faxe Kommunes serviceniveau for Lov om social service § 85 blev senest fastsat den 24. januar 2012 med vedtagelsen af servicedeklaration for socialpædagogisk bistand. Denne generelle servicedeklaration er med fremlagte blevet revideret og omformuleret til en mere afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

• at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen og hos leverandørerne,

• at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udfører indsatsen,

• at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,

• at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,

• at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og

• at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Med den nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en egentlig ændring af den tidligere servicedeklaration, men en væsentlig præcisering og uddybning af rammer, borgers rettigheder og forpligtelser, samt metoder.

Der er tale om væsentlige præciseringer i forhold til:

• Målgruppen, som beskrives nærmere.

• Formålet med indsatsen, som er blevet uddybet og lægger sig op ad Folketingets seneste lovændringer på området.

• Form og indhold i indsatsen, som er beskrevet med metoder, herunder at indsatsen som udgangspunkt altid ydes som gruppeforløb, samt at brugen af digitale løsninger vil udvides i takt med udviklingen på området.

• Visitation til indsats.

• Sagsbehandlingstid, som er blevet berammet til 8 uger.

• Leverandør af ydelser, hvor det præciseres at Faxe Kommune som udgangspunkt bruger egne tilbud.

• Varighed og opfølgning, hvor især tidsrammen er blevet præciseret.

• Forventninger, ret og pligt til borgere, der modtager indsatser, er blevet indskærpet.

• Eventuelle udgifter for borgeren er præciseret.

• Borgers klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver, som er blevet beskrevet nærmere.

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, hvilket er i tråd med Folketingets seneste vedtagne ændringer af Lov om social Service.

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social service § 85 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Det præciserede serviceniveau på § 85 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019. ”

 

Høringsfrist

Handicaprådet opfordres til at afgive høringssvar. Høringsfristen er den 9. august 2017 og høringssvar skal sendes til:

Kit Vinberg på mail: vinbe@faxekommune.dk

Eller pr. brev:

Faxe Kommune
att.: Socialfaglig konsulent Kit Vinberg
Centerstab Center for Familie, Social & Beskæftigelse
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Kvalitetsstandarden er tillige fremsendt til Handicaprådet på mail den 3. juli 2017.

 

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der afgives høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Generel bemærkning om at det skal tydeliggøres, at der her er tale om støtte til borgere, der bor i uvisiteret bolig.

 

Handicaprådet vedtog at afgive høringssvar.

 25. Høring over kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Social- & Sundhedsudvalget vedtog den 28. juni 2017 at sende vedhæftede ”Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98” i høring i Handicaprådet på baggrund af følgende sagsfremstilling:

 

”Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter Lov om social service § 98.

Faxe Kommuner har ikke tidligere fastsat serviceniveau for ydelser efter Lov om social service §98. Der er derfor formuleret en kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

•At sikre en fælles ramme for medarbejdere i administrationen og hos leverandørerne.

•At give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udføre indsatsen.

•At give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp.

•At sikre borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp.

•At give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi.

•At skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Der er med denne kvalitetsstandard således tale om en fastsættelse af serviceniveauet i Faxe Kommune ud fra praksis.

Denne fastsættelse omhandler:

•Lovgrundlaget.

•Målgruppen, som afgrænses med det specifikke dobbelte sansetab.

•Formålet med hjælpen beskrives.

•Form og indhold, som beskrives med specifikke opgaver, og afgrænses i forhold til nærliggende lovgivning.

•Visitation til ydelsen.

•Sagsbehandlingstid berammes til 8 uger.

•Leverandør af hjælpen beskrives med de krav, der skal opfyldes, for at en kontaktperson kan godkendes. Dertil beskrives en række ansættelsesvilkår for kontaktpersoner til denne opgave.

•Varighed og opfølgning, hvor udmåling af timetal og aktiviteter opstilles. Dertil beskrives og fastsættes særlige vilkår for hjælpen ved døgnophold og ferier i Danmark og udlandet.

•Krav til borgeren beskrives med ret og pligt.

•Udgifter for borgeren, hvor eventuelle udgifter i forbindelse med hjælp beskrives.

•Borgers klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver beskrives.

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, hvilket er i tråd med Folketingets senest vedtagne ændringer af Lov om social service.

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social Service § 98 er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om social service.

 

Økonomi

Udarbejdelse af kvalitetsstandard for § 98 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.”

 

Høringsfrist

Handicaprådet opfordres til at afgive høringssvar. Høringsfristen er den 9. august 2017 og høringssvar skal sendes til:

Kit Vinberg på mail: vinbe@faxekommune.dk

Eller pr. brev:

Faxe Kommune
att.: Socialfaglig konsulent Kit Vinberg
Centerstab Center for Familie, Social & Beskæftigelse
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Kvalitetsstandarden er tillige fremsendt til Handicaprådet på mail den 3. juli 2017.

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der afgives høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Generel bemærkning om at det bør tydeliggøres, at støtten skal udmåles individuelt.

 

Handicaprådet vedtog at afgive høringssvar.

 

 26. Høring over udbud af stomihjælpemidler

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

FUS (Fællesudbud Sjælland) har sendt udbudsmateriale for udbud af stomihjælpemidler i høring i de deltagelse kommuners Ældreråd og Handicapråd.

Materialet er fortroligt og er sendt direkte til Handicaprådets medlemmer pr. mail den 26. juni 2017.

 

Til Handicaprådets drøftelse og evt. vedtagelse har Handicaprådets formand Jørgen Solmose udarbejdet nedenstående forslag til Høringssvar:

 

”Faxe kommunes handicapråd udtaler i forbindelse med udbud af stomi-materialer:

Det udsendte materiale virker meget uddybende.

Handicaprådet finder, det er vigtigt,

At brugeren selv kan vælge sin leverandør, så vedkommende får et produkt, der svarer til den pågældendes individuelle behov med hensyn til:  tilslutning til hudens følsomhed, tæthed, allergi, lugt, afskaffelse af det brugte produkt (i lighed med bleer) m.m.

Levering bør sættes til tre dage. Bestilling udover telefon også ske med elektroniske midler.

Nye stomi-opererede bør have kvalificeret evaluering senest efter en måned eller før, hvis der er behov. Derefter en gang årligt.

Pjece med de nyeste produkter bør gives, når der foreligger nye produkter.

Tilbudsgiverens sygefaglige konsulent bør være uafhængig i lighed med kommunal borgerrådgiver.”

 

Høringsfrist
Handicaprådet opfordres til at afgive høringssvar. Høringsfristen er den 12. september 2017 og høringssvar kan sendes direkte til: afred@slagelse.dk

Alternativt kan høringssvar sendes til Handicaprådets sekretær Jette Lyhne senest den 7. september 2017 på mail: jlyhn@faxekommune.dk. Så vil Jette sørge for at videreformidle høringssvaret.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Handicaprådet vedtog at afgive høringssvar.

 27. Brugertilfredshedsundersøgelsen i myndighedsafdelingerne på Handicapområdet

Sagsnr: 00.14.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets beslutning d. 27. april 2017, fremlægges her de omformulerede spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen i myndighedsafdelingen på handicapområdet.

 

Spørgsmålene er formuleret med udgangspunkt i spørgsmålene fra Socialcentret. De er drøftet med Borgerrådgiveren Anne Bodil Thielemann.

 

Spørgsmålene er vedhæftet dette punkt.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

Handicaprådet drøfter de omformulerede spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

Spørgsmålene blev drøftet og Handicaprådet kom med enkelte forslag til præciseringer.

 

 

Nadia Bruun Thurø og Mogens Stilhoff deltog ikke ved behandling af dette punkt.

 

 28. Eventuelt

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Ingen punkter.

Beslutning i Handicaprådet den 8. august 2017

.Underskrifter

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen