Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Handicaprådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 27. april 2017

Handicaprådet - 27-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 27. april 2017 kl. 16:30
i


Indkaldelse

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen

10. Rundvisning på Søndergade 12

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Karsten Møller står for en rundvisning på Søndergade 12.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

.11. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Godkendt.12. Gap-analyse vedrørende sagsbehandlingen i Socialcentret og Visitation Pleje

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Med inspiration i Danske Handicaporganisationers Gap-analyse skal der foretages en kort brugertilfredshedsundersøgelse i myndighedsafdelingerne på Handicapområdet.

 

Leder for Socialcentret, Helle Stisen, og leder for Visitation Pleje, Michael Baunsgaard, er blevet bedt om sammen med deres medarbejdere at komme med bud på spørgsmål til en sådan undersøgelse. Disse spørgsmål er vedhæftet i bilaget.

 

Desuden er der forslag til, hvordan undersøgelsen ville kunne gennemføres i praksis.

 

Borgerrådgiveren Anne Bodil Thielemann gæster mødet for at være med til at kvalificere spørgsmålene.

 

Handicaprådet bedes at drøfte dels den praktiske udførsel, og dels de spørgsmål, der skal stilles. En mulig drøftelse kunne også være, om det er de samme spørgsmål, der skal stilles til begge afdelinger, og givetvis hvilke.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet og Borgerrådgiveren drøfter udformningen af brugertilfredshedsundersøgelsen.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Handicaprådet får gennemgået hjemsendte sager fra Ankestyrelsen.

Handicaprådet forelægges til næste møde omformulerede spørgsmål i Gap-undersøgelsen. Spørgsmålene formuleres med udgangspunkt i spørgsmålene fra Socialcenteret.

 

 13. Status for Handicappolitikkens indsatsplan

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Handicappolitik for årene 2015-2019 blev godkendt den 9. juni 2015.

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at Faxe Kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps.

Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt.

Den første opfølgning på indsatserne blev indhentet i november 2016. Denne viste at, de ansvarlige centre havde organiseret opgaven således, at implementeringsarbejdet kunne begyndes.

 

Status for ultimo 2017, viser at, implementeringen af de fleste indsatspunkter er påbegyndt i varierende grad. Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremhæver bl.a.

  • at Visitation Pleje har indkøbt en teleslynge. Der undersøges p.t. om teleslyngen kan udlånes via Bibliotek & Borgerservice 
  • at Jobcenter har afholdt et informationsmøde om jobmuligheder ift. fleksjob og førtidspension
  • at Kultur & Fritid og Sundhedsfremme vil indkalde til et møde mellem Handicaprådet, Udsatterådet og kendte foreninger med tilbud til handicappede og udsatte og andre relevante parter, med henblik på at afdække nuværende tilbud samt afdække hvilke behov der er for andre tilbud.

Der er stadig få punkter, hvor implementeringen ikke er påbegyndt. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer dog ikke, at der er indsatser, som Handicaprådet skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

 

Oversigten over indsatserne med status april 2017 fremgår af bilag.

Grøn markering: Indsats igangsat.

Gul markering: Afventer/undersøges

Rød markering: Ingen tilbagemelding.

Økonomi

 Ingen

 

Indstiller,

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at opfølgningen på Handicappolitikkens indsatsplan tages til efterretning
at Handicaprådet opdaterer status på de punkter, Handicaprådet er ansvarlig for.

 

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Godkendt.14. Processen for budget 2018

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget afholdes den 28. juni 2017.

Kasper Sonne orienterer om den øvrige proces.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at budgetprocessen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Godkendt.15. Handicaprådets årsberetning for 2016

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-16 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

I følge Handicaprådets vedtægter, skal Rådet en gang årligt afgive en beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde.

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har udarbejdet vedhæftede Årsberetning over Handicaprådets aktiviteter i 2016.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at årsberetningen godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Godkendt.16. God adgang

Sagsnr: 00.01.00-A00-27-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at have fokus på god adgang for borgerne i Faxe Kommune

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Handicaprådet tilslutter sig indstillingen, og foreslår at mærkningsordningen synliggøres i forbold til borgere og turister.

 

Godkendt.17. Indvielse af udendørs træningsredskaber

Sagsnr: 04.08.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at afholde en indvielse af de nyopførte udendørs træningsredskaber som er blevet opsat ved Kalkparken.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at der afholdes en indvielse af de udendørs redskaber.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Godkendt.18. Udpegning af handicapprisen

Sagsnr: 27.69.48-G01-2-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede i december 2015, at udpegningen til Handicapprisen fremover skal finde sted på et ordinært møde.

 

I 2016 blev der annonceret om handicapprisen før sommerferien. Efterfølgende blev det på mødet i august besluttet hvem, som skulle vinde prisen. Handicapprisen blev derefter uddelt til Haslevs kulturnat.

 

Handicaprådet skal derfor tage stilling til følgende:

  • Skal indstillingsskabelonen fra 2016 benyttes i 2017?
  • Hvornår skal der annonceres om Handicapprisen
  • Hvornår skal fristen for indstillingen være?
  • Hvornår skal prisen uddeles?

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet beslutter om den indstillingsskabelon som blev benyttet i 2016, også skal benyttes i 2017,
at det besluttes, hvornår der skal annonceres om Handicapprisen,
at det besluttes, hvornår fristen for indstillingen skal være,
at det besluttes, hvornår prisen skal uddeles samt
at det drøftes, hvorvidt f.eks. Business Faxe, Frivilligrådet, Idrætsforeninger og andre skal opfordres direkte til at insdtille kandidater til Handicapprisen.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

 Godkendt.19. Fra ung til voksen

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Handicaprådets formandsskab er interesseret i at blive klogere på, hvordan overgangen fra ung til voksen håndteres  i Faxe Kommune, for så vidt angår unge med handicap.

 

Der lægges derfor med denne sagsfremstilling op til, at Handicaprådet drøfter, hvilke udfordringer handicappede unge og deres forældre oplever i overgangen fra ung til voksen. Drøftelserne kan danne grundlag for, at der kan kan inviteres en gæst med til et af Handicaprådets kommende møder.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådet drøfter, hvilke udfordringer unge med handicap og deres forældre oplever i overgangen fra ung til voksen.

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Handicaprådet ønsker en repræsentant fra Faxe Kommune, som præsenterer hvordan den unge og forældrene oplever overgangen fra ung til voksen - hvordan det foregår i praksis.

 

Henrik Rützou Aakast vil i sit bagland undersøge, om han kan få en til at komme og fortælle om emnet.

 

Punktet skal på igen til næste møde som tematik.

 

Godkendt.20. Eventuelt

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

1.       Tilgængelighed på Jernbanegade og vejkryds i Rønnede

2.       ViSP

3.       Messe

4.       Ledsager ordning

Beslutning i Handicaprådet den 27. april 2017

Drøftet.Underskrifter

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen