Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Handicaprådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 30. januar 2017

Handicaprådet - 30-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 30. januar 2017 kl. 16:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade


Indkaldelse

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Godkendt.2. Besøg fra Visitationslederne

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Leder for Visitation Handicap & Psykiatri Helle Østergaard Stisen og leder for Visitation Pleje Michael Baunsgaard gæster Handicaprådsmødet. Udover almene problemstillinger skal der drøftes den GAP analyse, som DH har gennemført, jf. punkt 25/2016 i Handicaprådet.

 

Desuden har Handicaprådet ønsker til en række punkter, de ønsker at  tage op i løbet af 2017 som er relevante for visitationslederne:

- Revurdering af kvalitetsstandarder tile pleje- og handicapområdet

- Oplæg vedr. hjælpemidler til handicapområdet efter den nye servicelov

- Oversigt over hjælpemidler i depot

- Bevilling af hjælpemidler i 2016, herunder stadfæstede og  omgjorte ankesager

- Sagsbehandlingstid ved ansøgning om hjælpemidler

 

Da lederne er til stede, er der mulighed for at de kan spørge ind til punkterne og Handicaprådet kan uddybe, hvad de ønsker at få belyst yderligere.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

Handicaprådet drøfter GAP analysen med visitationslederne og går i dialog om de ønsker til punkter for 2017, der er relateret til visitationerne.

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet beder Visitation Pleje og Visitation Handicap & Psykiatri om at definere 5 spørgsmål, der kunne være relevant at stille i en lokal undersøgelse, og at der formuleres et konkret forslag for rammer og indhold for undersøgelsen.

Udover det inviteres Borgerrådgiveren med til næste møde for at være med til at drøfte undersøgelsen.

 

Opdaterede servicestandarder fremlægges for Handicaprådet.

Der orienteres fortsat om ankestatistikkerne for de forskellige områder.

 3. Inititativer til det indeværende år

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets årshjul fremgår det, at der i det første møde skal fastlægges Handicaprådets initiativer for det indeværende år. Dette omfatter både emner til Handicaprådets møder, men også tiltag, Handicaprådet selv kan tage initiativ til.

 

Af allerede fastlagte aktiviteter kan der nævnes undersøgelse og planlægning af en Handicapmesse.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet udpeger initiativer til 2017

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet afventer en tilbagemelding fra DH til næste møde d. 27. april, om en fælles messe med andre kommuner kan gennemføres .

 

Handicaprådet beder om en orientering om status på mærkningsordningen.

 

Årshjulet godkendes.4. Foreløbig drøftelse af pointer til årsberetningen

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

I løbet af næste måned skal Handicaprådets årsberetning for 2016 skrives. Handicaprådet bedes derfor at drøfte, hvilke pointer der skal fremhæves særligt i årsberetningen, og om der er særlige emner, der skal fokuseres på.

 

Oversigten over de punkter, der er blevet behandlet på møderne, er vedhæftet som bilag.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet drøfter de pointer, der skal indgå i Handicaprådets årsberetning for 2016.

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet fremhæver følgende punkter fra 2016 til årsberetningen:

- Fysisk tilgængelighed på veje og stier

- Mærkningsordingen

- Fokus på rehabiliteringsteam og ressourceforløb

- Opfølgning på førtidspensionister i job

- Deltagelse i Handicappolitikkens workshops

- Dialog om tilgængelighed i forbindelse med byfornyelse i Jernbanegade

 5. Udpegning af medlemmer til taskforce

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Faxe Kommune deltager i et pilotprojekt initieret og ledet af Dansk Handicap Forbund for at få flere ledige med progredierende handicap ud på arbejdsmarkedet, med start i august 2016 til og med juni 2019, kaldet "De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige" .

Projektet involverer jobcentrene i fire kommuner, en række små og mellemstore virksomheder og eksperter fra civilsamfundet som kan bidrage med viden og erfaring om at leve med et progredierende handicap.

 

Formålet er sammen at skabe nye muligheder og nye måder at gøre tingene på. Ved at involvere både den offentlige, den private og den civile sektor opstår synergi mellem alle de forskellige ressourcer, som vi hver i sær kan mønstre.

 

I den forbindelse skal der etableres en taskforce, der skal være sparringspartner for projektlederen samt jobcentret. Gruppen skal mødes 2-4 gange om året.

Gruppen skal bestå af 2-3 virksomheder og 2-3 privatpersoner/organisationer med særlig indsigt i området, dvs. arbejdsmarkedet for personer med progredierende handicap.

 

Handicaprådet har mulighed for at indstille 2 privatpersoner eller repræsentanter for en organisation til taskforcen.

 

Projektet er beskrevet i bilaget.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller at Handicaprådet udpeger to medlemmer til taskforcen.

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet indstiller følgende personer til Taskforcen:

 

- Vibeke Svendsen

 

- Gurli Pedersen arbejder på at finde en repræsentant fra Gigtforeningen eller lignende6. Kommende høring om udbud af bleer til handicapområdet

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes fællesudbud med Næstved og Vordingborg kommuner på bleer til både voksne og børn udløber d. 30/6 2017.

FUS fællesskabet, 16 kommuner på Sjælland, har besluttet at SKI kører næste udbud af bleer.

SKI er ikke klar til drift start når vores kontrakt udløber, derfor har jeg allerede nu aftale med vores leverandører Abena og SIMI at vi kan forlænge vores nuværende kontrakter indtil SKIs udbud er gennemført.

 

Materialet kommer i høring i Ældrerådet mellem 31/1 2017 og 31/3 2017. Hvis det ønskes af Handicaprådene, bliver materialet også sedt i høring i Handicaprådene i alle kommuner. Derfor bedes Handicaprådet tage stilling til om de ligeledes forventer at ville udarbejde et høringssvar for udbudsmaterialet.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådet beslutter, om de ønsker at få udbudsmaterialet om bleer til handicapområdet sendt i høring.  

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet ønsker at få udbudsmaterialet sendt i høring7. Orientering om revidering af servicedeklarationer på socialområdet

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gået i gang med at revidere servicedeklarationerne på voksensocialområdet. Kasper Sonne uddyber.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstiller,

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Orienteringen er taget til efterretningen.8. Orientering om aftale om ny Servicelov

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

I november blev Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti enige om, at hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser skal sikre, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer det hjælpebehov, borgeren har. Hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Aftalepartierne er enige om, at hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser i højere grad end i dag så vidt muligt skal hjælpe borgeren til positiv udvikling og hjælp til selvhjælp. Loven skal lette den daglige tilværelse for borgeren og forbedre livskvaliteten, ligesom hjælpen skal være med til at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres. Der skal derfor øget fokus på tidlige, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser. Der er ligeledes enighed om, at servicelovens voksenbestemmelser på en række områder bør forenkles og afbureaukratiseres til gavn for både borger og kommune.

 

Afbureaukratisering vil lette kommunernes sagsbehandling og sikre borgerne hurtigere afgørelser. Med baggrund i drøftelserne er aftalepartierne således enige om en række initiativer vedrørende: 

 

  • Ændring af servicelovens formålsbestemmelser 
  • Tidlig, forebyggende indsats 
  • Regelforenkling og afbureaukratisering 
  • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse 
  • Øvrige forslag (hjælperordninger og data) 
  • Retssikkerhed (varsling/opsat virkning for afgørelsen og klageadgang for § 109 og § 110 tilbud) 
  • Ikrafttræden og overgangsperiode

 

Hele aftalepapiret er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at aftalen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.9. Eventuelt

Sagsnr: 27.69.48-G01-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Beslutning i Handicaprådet den 30. januar 2017

.Underskrifter

Gurli Pedersen
Ingrid Nielsen
Jørgen Solmose
Mogens Stilhoff
Karsten Møller
Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø
Vibeke Svendsen