Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Konstituerende møde
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 7. december 2017

Konstituerende møde - 07-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Konstituerende møde
den 7. december 2017 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Konstituering
3 Anmeldelser af valggrupper
4 Valg af borgmester
5 Valg af første og anden viceborgmester
6 Økonomiudvalget
7 Beskæftigelses & Integrationsudvalget
8 Børn & Læringsudvalget
9 Plan & Kulturudvalget
10 Teknik og Miljøudvalget
11 Senior & Sundhedsudvalget
12 Socialudvalget
13 Underskriftsbemyndigelser
14 Ekspropriationskommission og taksationskommission (ekspropriation af fast ejendom)
15 Fredningsnævnet
16 Grundlisteudvalget
17 Taksations- og overtaksationskommissionen (vejloven)
18 Faxe Ældreboligselskab
19 Beboerklagenævnet
20 Huslejenævnet
21 Valgbestyrelse - folketingsvalg og folkeafstemninger
22 Valgbestyrelse - kommunevalg
23 Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
24 KL's delegeretmøde
25 KL's repræsentantskab
26 KKR Sjælland
27 Politiets Kredsråd
28 Hjemmeværnets distriktsudvalg
29 Fonden Femern Belt Development
30 Skatteankenævn Sydsjælland
31 Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer
32 Børn og ungeudvalget
33 SSP-styregruppen
34 Midtsjællands Gymnasium
35 Professionshøjskolen Absalon
36 Valgbestyrelse - skolebestyrelsesvalg
37 Faxe kommunale Ungdomsskole
38 VUC Storstrøm
39 AOF Øst
40 Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd
41 Faxe Musikskole
42 Folkeoplysningsudvalget
43 Faxe-Hallerne
44 Haslev-Hallerne
45 Østsjællands Museum
46 Bygningsforbedringsudvalget
47 Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
48 Business Faxe Copenhagen
49 LAG Sydsjælland
50 Repræsentantskab TV Øst
51 Visit Sydsjælland-Møn A/S
52 Advisory Board - Visit Sydsjælland-Møn A/S
53 Handicaprådet
54 S/I Æblehaven
55 Synscentralen
56 Videncenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved kommune
57 Fælles Beredskabskommission - MSBR
58 Hegnsynet
59 Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven)
60 Trafikselskabet Movia
61 Faxe Forsyning Holding A/S
62 Faxe Fjernvarmeselskab
63 I/S Affaldplus
64 SEAS-NVE
65 E.ON Varme Danmark ApS
66 MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta
67 ZBC - Zealand Business College
68 Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-43-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Sag 39 tages af dagsorden.2. Konstituering

Sagsnr: 00.22.02-A30-3-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Ved valget den 21. november 2017 blev følgende 25 medlemmer valgt til byrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

 

Ole Vive (V)

Knud Erik Hansen (A)

Eli Jacobi Nielsen (O)

Tanja Larsson (A)

Dorthe Egede Borg (V)

René Tuekær (L)

Christina S. E. Birkemose (A)

Nellie Bradsted (V)

Camilla Meyer (A)

Lars Folmann (O)

Finn Hansen (A)

Dorthe Adelsbech (V)

Bente Abrahamsen (O)

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Michael Rosendahl (V)

Ivan Lilleng (C)

Henrik Friis (F)

Mikkel B. Dam (I)

Per Thomsen (A)

Marianne Ørgaard (L)

Erik Rasmussen (V)

Steen Andersen (A)

Steen Petersen (O)

Laura Vestina Andréa (A)

Henrik Rützou Aakast (V)
 

Såfremt et medlem af det nyvalgte byråd i henhold til § 101 i lovbekendtgørelse om kommunale og regionale valg gør gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar, skal byrådet forelægge spørgsmålet for valgbarhedsnævnet til afgørelse.

Indsigelse skal fremsættes inden 3 måneder efter valgdagen.

 

Valgene på det konstituerende møde foregår efter reglerne i styrelsesloven, d.v.s. som flertalsvalg, hvor alene en post (evt. med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (evt. med personlige suppleanter) i det samme organ, jfr. styrelsesloven §§24-28.

 

Skriftlig afstemning kan fraviges, såfremt samtlige mødedeltagere er enige herom, jfr. forretningsordenens § 10.

 

Lov om ligestilling af kvinder og mænd skal iagttages i forbindelse med byrådets udpegelser og indstillinger m.v. Reglerne er indeholdt i ligestillingslovens § 10a.

Dette indebærer, at myndigheder og organisationer, der skal indtille et medlem af et udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Som eksempel på udvalg der er omfattet af ligelig kønssammensætning, kan nævnes:

Handicapråd - Klageråd - Huslejenævn - Beboerklagenævn.

Byrådets valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg er ikke omfattet af ligestillingslovens § 10a.

Indstilling

Direktionen indstiller, at konstituering foretages i overensstemmelse med konstitueringsaftalen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.3. Anmeldelser af valggrupper

Sagsnr: 00.22.02-A30-4-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3 anmelder byrådets medlemmer til borgmesteren hvilke grupper de vil stemme sammen i ved de efterfølgende valg.

 

Anmeldelsen skal ske forud for de(t) pågældende valg.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance blev anmeldt som valggruppe, i alt 14 personer.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev anmeldt som valggruppe, i alt 11 personer.

 

Begge for hele konstitueringen.4. Valg af borgmester

Sagsnr: 00.22.02-A30-5-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Ifølge styrelseslovens § 6, stk. 2 og 3 og styrelsesvedtægtens § 1, stk 2 vælger byrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

 

Valget foretages som flertalsvalg.

 

Valget ledes af det medlem (René Tuekær) der har indkaldt til mødet.

 

Herefter overtager den nyvalgte borgmester mødeledelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance foreslog Ole Vive.

 

Socialdemokratiet,  Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti foreslog Knud Erik Hansen.

 

For Ole Vive stemte 14 (V, O, L og I)

For Knud Erik Hansen stemte 11 (A, Ø, F og C)

 

Herefter var Ole Vive valgt som borgmester og overtog mødeledelsen.5. Valg af første og anden viceborgmester

Sagsnr: 00.22.02-A30-6-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

I følge styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2 vælger Byrådet en første viceborgmester og en anden viceborgmester.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at der vælges en første viceborgmester,
 2. at der vælges en anden viceborgmester,
 3. at første viceborgmester honoreres med 7 % af borgmestervederlaget, og
 4. at anden viceborgmester honoreres med 3 % af borgmestervederlaget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Marianne Ørgaard (L) blev valgt som 1. viceborgmester.

 

Christina Birkemose (A) blev valgt som 2. viceborgmester.6. Økonomiudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-5-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

 

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de sædvanlige løbende sager og anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18-21 samt kapitel V, herunder kommunens økonomiske forvaltning og løn- og personaleforhold m.v.

 

Sammensætning:

 

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 18-21 og kapitel V samt Styrelsesvedtægtens kapitel 4.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der udover borgmesteren vælges 6 medlemmer til økonomiudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ole Vive (V) (formand)

Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O)

René Tuekær (L)

Knud Erik Hansen (A)

Camilla Meyer (A)

Nadia Bruun Thurø (Ø)7. Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-6-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige område, udbetaling af økonomiske ydelser og opgaver vedrørende revalidering, integration af udlændinge og ungdommens uddannelsesvejledning.

 

Sammensætning:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 22.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Steen Petersen (O)

Erik Rasmussen (V)

Nellie Bradsted (V)

Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A)

Per Thomsen (A)

Tanja Larsson (A)8. Børn & Læringsudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-7-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet, herunder bl.a. dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudslovens bestemmelser samt opgaver på undervisningsområdet i henhold til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

 

Sammensætning:

Børn & Læringsudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 21.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Børn & Læringsudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Mikkel Dam (I)

Steen Petersen (O)

Dorthe Adelsbech (V)

Marianne Ørgaard (L)

Laura Vestina Andréa (A)

Steen Andersen (A)

Henrik Friis (F)

 

Som observatører:

Dorthe Egede Borg (V)

Knud Erik Hansen (A)

 9. Plan & Kulturudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-8-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, planområdet, frivillighed, fælleskab, civilsamfund og borgerservice. herunder bl.a. opgaver vedr. kommuneplaner, folkeoplysning, biblioteker, musikskole, arkiver og alkoholbevillinger.

 

Sammensætning:

Plan & Kulturudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 17.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Plan & Kulturudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

René Tuekær (L)

Lars Folmann (O)

Nellie Bradsted (V)

Mikkel Dam (I)

Tanja Larsson (A)

Per Thomsen (A)

Ivan Lilleng (C)

 10. Teknik og Miljøudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-10-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, miljømæssige og klimamæssige områder, herunder bl.a. opgaver vedrørende miljøområdet, naturforvaltning, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vejområdet og klimaområdet.

 

Sammensætning:

Teknik & Miljøudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 18.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Teknik og Miljøudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Eli Jacobi Nielsen (O)

Lars Folmann (O)

Erik Rasmussen (V)

Henrik Rützou Aakast (V)

Finn Hansen (A)

Christina Birkemose (A)

Ivan Lilleng (C)11. Senior & Sundhedsudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-11-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på senior- og sundhedsområdet, herunder bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsopgaver og plejeopgaver.

 

Sammensætning:

Senior & Sundhedsudvalget består af 7 af byrådet medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 20.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Senior & Sundhedsudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Dorthe Egede Borg (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Bente Abrahamsen (O)

Marianne Ørgaard (L)

Camilla Meyer (A)

Steen Andersen (A)

Henrik Friis (F)

 12. Socialudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-9-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på socialområdet, herunder bl.a. opgaver vedrørende udsatte børn og unge og udsatte voksne.

 

Sammensætning:

Socialudvalget består af 7 af byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 7 af byrådets medlemmer til Socialudvalget, og
 • at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Nellie Bradsted (V)

Michael Rosendahl (V)

Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O)

Christina Birkemose (A)

Laura Vestina Andréa (A)

Nadia Bruun Thurø (Ø)13. Underskriftsbemyndigelser

Sagsnr: 00.15.15-A21-1-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

 

 • Kommunaldirektør Thomas Eriksen
 • Direktør Kirsten Jacobsen
 • Sekretariatsleder Kathrine Thulin
 • Chefkonsulent Annette Johansen

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.14. Ekspropriationskommission og taksationskommission (ekspropriation af fast ejendom)

Sagsnr: 00.22.04-A30-1-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

 

Sammensætning:

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden er en af kommissarierne ved statens ekspropriationer, og han udtager 4 medlemmer - 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste, og 2 fra en kommunal liste.

 

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, udtager 4 medlemmer til behandlingen af den enkelte sag. 2 medlemmer udpeges fra en liste udarbejdet af transportministeren, og 2 fra en kommunal liste.

 

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen og 1 person til optagelse på liste over medlemmer til taksationskommissionen.

Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Derfor bør det undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Det forudsættes, at de kommunale repræsentanter har kendskab til bl. a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen.

Byrådet afgør selv om, om de pågældende skal være medlem af byrådet eller en embedsmand.

Ministeriet henstiller, at det sikres at de medlemmer der udpeges, er villige til at deltage i kommissionens arbejde.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2.

 

Vederlag:

Der ydes et honorar pr. mødedag samt godtgørelse for befordringsudgifter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges

 • 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen, og
 • 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ekspropriationskommissionen:

Johannes Studstrup

 

Taksationskommissionen:

Kristen Olesen15. Fredningsnævnet

Sagsnr: 00.22.04-A30-12-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Fredningsnævnet, som er nedsat af Miljøministeren, træffer afgørelser i fredningssager.

 

Sammensætning:

Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg, Næstved, Lolland og Guldborgsund kommuner i et fredningsnævn. Nævnet består af en formand der skal være en dommer, og et yderligere medlem som udpeges af miljøministeren samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori arealet, som sagen vedrører, er beliggende. Suppleanter til formanden og medlemmer udpeges på samme måde. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges suppleanter for hvert medlem, som vælges for den kommunale valgperiode.

Byrådet skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til fredningsnævnet.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 2, 3 og 4.

 

Vederlag:

Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Birger Holm Brøndberg - suppleant Jeanette Henriksen16. Grundlisteudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-13-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Grundlisteudvalgets opgave er at udpege egnede personer, der kan indkaldes til diverse retssager som nævninge eller domsmænd.

 

Sammensætning:

Grundlisteudvalget  består af 5 medlemmer, som udpeges af byrådet for den kommunale valgperiode. Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlemmer af Byrådet, men behøver ikke at være det.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje § 72.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges 5 medlemmer til grundlisteudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Peter Kiær

René Tuekær (L)

Jørgen Egede Johannessen

Steen Andersen (A)

Lars Christensen17. Taksations- og overtaksationskommissionen (vejloven)

Sagsnr: 00.22.04-A30-14-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål jf. vejlovens § 52. Taksationskommissionen er 1. instant og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

 

Sammensætning:

Taksationskommissionen består af 3 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, udpeges af transportministeren. Formanden udtager 2 medlemmer til den enkelte sag fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger to personer til en liste over medlemmer af den taksationskommision, der omfatter kommunen.

 

Overtaksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, som skal have juridisk kandidateksamen, og to medlemmer udpeges af transportministeren. Formanden udtager 2 medlemmer til den enkelte sag fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til en liste over medlemmer til den enkelte sag fra overtaksationskommission, der omfatter kommune.

 

Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Derfor bør det undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

 

 Vederlag:

Der ydes et honorar pr. mødedag samt godtgørelse for befordringsudgifter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje §§ 57, 58 og 60.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der udpeges 2 medlemmer til taksationskommissionen, og
 • 1 person til overtaksationskommissionen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Taksationskommissionen:

Søren Lindehøj Jensen og Lars Folmann (O)

 

Overtaksationskommissionen:

Peter Kiær18. Faxe Ældreboligselskab

Sagsnr: 00.22.04-A30-15-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Faxe Ældreboligselskab opfører, udlejer, administrerer og vedligeholder støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af selskabets bestyrelse og 3 repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse.

 

Sammensætning:

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer inklusive formanden. Heraf kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen vælge op til 3 ikke bolighavende medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer skal have en særlig tilknytning eller særligt kendskab til den almene sektor.

Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

Ifølge den tidligere vedtægt for Faxe Ældreboligselskab skulle 3 medlemmer udpeges af Faxe Byråd.

 

Vederlag:

Der udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

Lovgrundlag

Vedtægter for Faxe Ældreboligselskab.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet ikke udpeger medlemmer til bestyrelsen for Faxe Ældreboligselskab.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Bente Abrahamsen (O)19. Beboerklagenævnet

Sagsnr: 00.22.04-A30-16-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Afgøre tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne spørgsmål.

 

Sammensætning:

Består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes vælges en suppleant for formanden.

De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra hhv. større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommune.

 

Der er modtaget følgende indstillinger fra boligorganisationer:

Boligorganisation:

Medlem:

Suppleant:

Lejerbo

Michael Keis (Pt. medlem af beboerklagenævnet)

 

Haslev Almennyttige Boligselskab 

Gitte Larsen

 

Faxe og Hylleholt Boligforening

Joan Rasmussen

 

 

Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:

Medlem:

Suppleant:

Lejernes Landsorganisation, afd. Vestsjælland

Pia Larsen

Inge Ejsing

 

Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde beboerklagenævnet i særlige sager.

Lovgrundlag

Kapitel 17 i almenlejeloven.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for beboerklagenævnet,
 2. at Anne Svendsen fortsat indstilles som suppleant for formanden i beboerklagenævnet,
 3. at byrådet vælger et medlem og 1 suppleant fra boligorganisationerne,
 4. at byrådet vælger et medlem og 1 suppleant fra lejerforeningerne, og
 5. at Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant udpeges til at tiltræde nævnet i særlige sager.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Helle Frejlev indstilles som formand med Anne Svendsen som suppleant.

 

Repræsentant fra boligorganisationerne:

Michael Keis med Joan Rasmussen som suppleant.

 

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Pia Larsen med Inge Ejsing som suppleant.

 

Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant.

 20. Huslejenævnet

Sagsnr: 00.22.04-A30-17-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Træffer afgørelser i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v.

 

Sammensætning:

Består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- og lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Der skal ligeledes vælges en suppleant for formanden.

De 2 øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal begge være kendt med huslejeforhold.

 

Der er modtaget følgende indstillinger for udlejerforeninger:

Udlejerforening:

Medlem:

Suppleant:

Faxe Grundejerforening

Claus Billesbølle (Pt. medlem af huslejenævnet)

Anni Olsen

 

Der er modtaget følgende indstillinger fra lejerforeninger:

Lejerforening:

Medlem:

Suppleant:

 Lejernes Landsorganisation, afd. Vestsjælland

Jan Grabas

Eren Acili

 

Byrådet skal endvidere udpege en person og en suppleant, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold til at tiltræde huslejenævnet i særlige sager.

Lovgrundlag

Kapitel VI i boligreguleringsloven.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at Helle Frejlev fortsat indstilles som formand for huslejenævnet,
 2. at Anne Svendsen fortsat indstilles som suppleant for formanden i huslejenævnet,
 3. at byrådet vælger et medlem og en suppleant fra udlejerforeningerne,
 4. at byrådet vælger et medlem og en suppleant fra lejerforeningerne, og
 5. at Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant udpeges til at tiltræde nævnet i særlige sager.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Helle Frejlev indstilles som formand med Anne Svendsen som suppleant.

 

Repræsentant fra udlejerforeningerne:

Claus Billesbøll med Anni Olsen som suppleant.

 

Repræsentant fra lejerforeningerne:

Jan Grabas med Eren Acili som suppleant.

 

Marianne Ipsen med Heidi Høybye som suppleant.

 21. Valgbestyrelse - folketingsvalg og folkeafstemninger

Sagsnr: 00.22.04-A30-18-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

 

Sammensætning:

Faxe Kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns Kommune, og Faxe er kredskommune.

Byrådet i Faxe og Stevns skal vælge hver 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen.

Borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen.

Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af byrådet ved forholdstalsvalg, og den gruppe, der har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren i Faxe Kommune er formand for valgbestyrelsen og kredskommunen (Faxe) skal også vælge næstformanden, som vælges mellem Faxe Kommunes medlemmer af valgbestyrelsen.

 

Vederlag:

Der ydes diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen, bortset fra borgmesteren.

Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der vælges 3 medlemmer (borgmesteren er født formand) og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen, og
 • at der vælges en næstformand til valgbestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ole Vive (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

Nadia Bruun Thurø (Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)22. Valgbestyrelse - kommunevalg

Sagsnr: 00.22.04-A30-19-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget. 

 

Sammensætning:

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges af og blandt byrådet medlemmer ved forholdsvalg.

Den gruppe der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.

 

Vederlag:

Der ydes diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen, bortset fra borgmesteren.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at der vælges en valgbestyrelse med mindst 5 og højst 7 medlemmer (borgmesteren er født formand),
 2. at der udpeges stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer, og
 3. at der vælges en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ole Vive (V) - stedfortræder Michael Rosendahl (V)

René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

Mikkel Dam (I) - stedfortræder Henrik Rützou Aakast (V)

Nadia Bruun Thurø (Ø) - stedfortræder Henrik Friis (F)

Laura Vestina Andréa (A) - stedfortræder Per Thomsen (A)

 23. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

Sagsnr: 00.22.04-A30-20-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Dr. Rasmussen og Hustrus Legat uddeles til unge mennesker til hjælp til uddannelse. Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år, og som i 5 år har boet i sogne, der hører under de tidligere Fakse og Rønnede Kommuner.

 

Sammensætning:

Legatet administreres og uddeles af en legatbestyrelse på 3 medlemmer, som udpeges af og blandt byrådets medlemmer.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der vælges 3 byrådsmedlemmer til legatbestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Bente Abrahamsen (O)

Erik Rasmussen (V)

Christina Birkemose (A)24. KL's delegeretmøde

Sagsnr: 00.22.04-A30-21-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

KL's delegeretmøde er den højeste myndighed i KL.

 

Ifølge KL's love skal byrådet vælge 5 stemmeberettigede til delegeretmødet.

 

De delegerede skal være medlemmer af byrådet, og vælges efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig skal byrådet vælge stedfortrædere for de delegerede.

Lovgrundlag

KL's love § 4.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der vælges 5 stemmeberettigede delegerede og 5 stedfortrædere.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ole Vive (V) - stedfortræder Dorthe Adelsbech (V)

Eli Jacobi Nielsen (O) - stedfortræder Steen Petersen (O)

René Tuekær (L) - stedfortræder Marianne Ørgaard (L)

Knud Erik Hansen (A) - stedfortræder Tanja Larsson (A)

Camilla Meyer (A) - stedfortræder Christina Birkemose (A)

 


Bilag


25. KL's repræsentantskab

Sagsnr: 00.22.04-A30-22-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgave:

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

 

Sammensætning:

Består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

Lovgrundlag

KL's love § 13.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der vælges en stedfortræder for borgmesteren.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Marianne Ørgaard (L)


Bilag


26. KKR Sjælland

Sagsnr: 00.22.04-A30-23-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådene har til formål

 • At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål.
 • Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere.
 • At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

 

Det er fastlagt i KL’s love, at et KKR består af:

 • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
 • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region.

 

Der er en relativt stram tidsplan for valget af medlemmer til de fem KKR:

 • 15. december 2017: Kommunalbestyrelserne har konstitueret sig og valgt borgmestre.
 • 18. december 2017: KL meddeler alle kommunalbestyrelser, hvor mange supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer der skal vælges fra partier og listesamarbejder til hvert enkelt KKR.
 • 18. december 2017 – 12. januar 2018: Valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til de fem KKR. Konkret sker valget som en valgproces inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i hver region.
 • 12. januar 2018: Sidste frist for at give KL meddelelse om partiernes og listesamarbejdernes valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR.

 

Den stramme tidsplan er nødvendig for, at der umiddelbart efter den 12. januar 2018 kan indkaldes til de konstituerende møder.

 

Det konstituerende møde i KKR Sjælland holdes mandag, den 22. januar 2018.

Lovgrundlag

Forretningsorden for KKR 2018-2022

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.27. Politiets Kredsråd

Sagsnr: 00.22.04-A30-24-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Kredsrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets virksomhed og organisation i almindelighed i politikredsen samt kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

 

Sammensætning:

Jf. retsplejelovens § 111 er borgmesteren født medlem af politiets kredsråd. Byrådet skal dog vælge en stedfortræder for borgmesteren blandt sine medlemmer.

Kredsrådet består af politidirektøren (født formand) og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retsplejelovens § 111

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges en stedfortræder for borgmesteren.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Marianne Ørgaard (L)28. Hjemmeværnets distriktsudvalg

Sagsnr: 00.22.04-A30-25-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Udvalget træffer afgørelsen om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

Sammensætning:

Hjemmeværnets distriksudvalg består af formand samt 4-10 medlemmer. Byrådet skal indstille 1 medlem til Hjemmeværnets distriksudvalg "Sjælland og Lolland-Falster".

Den indstillede behøver ikke at være medlem af byrådet. Medlemmerne vil blive udpeget af forsvarsministeren.

 

Vederlag:

Der udbetales diæter og befordringsgodtgørelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet § 9, stk. 2 og 3.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem til distriktsudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Niels Sørensen29. Fonden Femern Belt Development

Sagsnr: 00.22.04-A30-1-17 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter.

 

Sammensætning:

Bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development består af 9 personer, der i henhold til vedtægterne udpeges som følger:

 • 2 medlemmer udpeget af Region Sjælland
 • 1 medlem udpeget af Lolland Kommune
 • 1 medlem udpeget af Guldborgsund Kommune
 • 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommune
 • 1 medlem udpeget af de øvrige bidragsydende kommuner på Sjælland
 • 1 medlem udpeget af LO
 • 1 medlem udpeget af DI
 • 1 medlem udpeget blandt medlemmerne i Femern Bælt Forum

 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år.

Lovgrundlag

Vedtægter for fonden Femern Belt Development.

Indstilling

Direktionen indstiller, at borgmesteren søger at blive udpeget som repræsentant for de øvrige bidragende kommuner på Sjælland.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.30. Skatteankenævn Sydsjælland

Sagsnr: 00.22.04-A30-27-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sammensætning:

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatteankenævnet og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

I henhold til ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8 er den nuværende funktionsperiode for skatteankenævnene forlænget til 31. december 2018.

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.

Byrådet skal indstille 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til kommunens plads i ankenævnet.

Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.

Faxe Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævn Sydsjælland.

 

Vederlag:

Vederlag for skatteankenævnsarbejdet fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 8.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

John Tropp Larsen - suppleant Jørgen Egede Johannessen.31. Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer

Sagsnr: 00.22.04-A30-28-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sammensætning:

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af vurderingsankenævnet og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.

I henhold til ændring af skatteforvaltningsloven § 22, stk. 8 er den nuværende funktionsperiode for vurderingsankenævnene forlænget til 31. december 2018.

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.

Byrådet skal indstille 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til kommunens plads i ankenævnet.  

Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.

Faxe Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenavn Syd- og Østsjælland med Øer.

 

Vederlag:

Vederlag for ankenævnsarbejdet fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet indstiller 1 kandidat som medlem og 1 kandidat som personlig suppleant til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

John Tropp Larsen - suppleant Jørgen Egede Johannessen.

 32. Børn og ungeudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-29-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Børn og ungeudvalget træffer afgørelser i sager om børn og unge, jf. § 74 i lov om social service.

 

Sammensætning:

Udvalget består af

 • 2 byrådsmedlemmer, som udpeges af byrådet,
 • Byretsdommeren i retkredsen - er der flere dommere i retskredsen, bliver medlemmet til børn og ungeudvalget udpeget af Domstolsstyrelsen, og
 • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af statsforvaltningen for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

 

Der udpeges suppleanter til medlemmerne efter de samme retningslinjer. Medlemmer af Socialudvalget kan ikke udpeges som medlemmer eller suppleanter af børn og ungeudvalget.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 18-19.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger

 • 2 medlemmer til Børn og Ungeudvalget, og
 • 2 personlige suppleanter for de 2 udpegede medlemmer.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Marianne Ørgaard (formand) (L) - suppleant Bente Abrahamsen (O)

Per Thomsen (A) - suppleant Camilla Meyer (A)33. SSP-styregruppen

Sagsnr: 00.22.04-A30-30-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

SSP står for samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. SSP-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem de disse aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

 

Sammensætning:

Ifølge Kommissoriet for SSP samarbejdet - gældende fra 1. januar 2016 - består SSP-styregruppen af:

 

 • Formand (politisk udpeget)
 • Næstformand (politisk udpeget)
 • Medlem (politisk udpeget)
 • 1-2 ledelsesrepræsentanter for Politiet
 • Chefen for Center for Børn & Undervisning
 • Leder af Ungdomsskolen
 • SSP konsulent fra SSP-team

 

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege 3 medlemmer til SSP-styregruppen.

 

Styregruppens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der sidder generelt ikke byrådsmedlemmer i andre styregrupper.

 

Vederlag:

Formanden oppebærer et vederlag på 3 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer vederlægges ikke.

Lovgrundlag

Kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at byrådet udpeger 3 medlemmer til SSP-styregruppen, og
 2. at der udpeges en formand
 3. at der udpeges en næstformand
 4. at der udpeges et medlem

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Laura Vestina Andréa (A) (formand)

Kenneth M. Nielsen (næstformand)

Henrik Friis (F)34. Midtsjællands Gymnasium

Sagsnr: 00.22.04-A30-31-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Midtsjællands Gymnasium er en selvejende instituion inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Faxe Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 

Ifølge vedtægterne skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen af byrådene i regionen i forening, det behøver således ikke være en fra Faxe Byråd.

Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriets regler. Der kan være gode uddannelses- og lokalpolitiske grunde til at Faxe Kommune fortsætter med at have et byrådsmedlem i bestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et medlem, som via Regionsrådet søger at få sæde i bestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Borgmesteren indstilles.35. Professionshøjskolen Absalon

Sagsnr: 00.22.04-A30-32-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune i Region Sjælland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

 

Ifølge vedtægtens § 4, stk. 1 skal der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen af regionsrådet og byrådene i regionen i forening.

Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriet regler. Rejseomkostninger og øvrige udgifter afholdes af Professionshøjskolen efter gældende regler for tjenesterejser. Også her kan der erfaringsmæssigt være god grund til at Faxe Kommunes Byråd søger at få et politisk sæde.

Lovgrundlag

Vedtægter for Professionshøjskolen Absalon.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem af byrådet som via Regionsrådet søger at få sæde i bestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Borgmesteren indstilles.36. Valgbestyrelse - skolebestyrelsesvalg

Sagsnr: 00.22.04-A30-33-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Ifølge § 10 i Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen m.v. sammensættes valgbestyrelsen således:

 • Skoleleder (formand)
 • formanden for den afgående skolebestyrelse
 • et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse

 

Herudover kan skolebestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om at lade et medlem deltage i skolebestyrelsens møder.

 

Der skal nedsættes valgbestyrelser for følgende skoler:

 • Østskolen
 • Midtskolen
 • Vestskolen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v.

Styrelsesvedtægt for Faxe kommunes skolevæsen.

Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe kommunes skolevæsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der udpeges 1 byrådsmedlem til hver af de 3 valgbestyrelser
 • at udpegningen delegeres til Børn & Læringsudvalget, og
 • at udpegningen sker på det første møde i Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.37. Faxe kommunale Ungdomsskole

Sagsnr: 00.22.04-A30-34-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Kommunen skal tilbyde unge mellem 14 og18 år et alsidigt tilbud om ungdomsskoleaktiviteter.

Ifølge vedtægterne udpeges 1 repræsentant og en personlig stedfortræder fra byrådet.

 

Jf. Ungdomsskolelovens § 7 (lovbekendtgørelse 438 af 8. maj 2017) er det ikke længere et krav, at der sidder byrådsmedlemmer med i ungdomsskolebestyrelsen, men det er fortsat en mulighed.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen ved Faxe kommunes ungdomsskole.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der ikke udpeges 1 medlem af byrådet til ungdomsskolebestyrelsen, og
 • at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Udpegningen delegeres til Børn & Læringsudvalget.38. VUC Storstrøm

Sagsnr: 00.22.04-A30-36-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

VUC Storstrøm er en selvejende insitution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelse m.v.

 

Ifølge § 4 i vedtægterne udpeges 1 medlem af byrådene i regionen i forening.

Lovgrundlag

Vedtægt for VUC Storstrøm

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der udpeges et medlem af byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen, og
 • at Kirsten Jacobsen med ansvar for beskæftigelsesområdet søger at få sæde i bestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Per Thomsen (A) indstilles.

Kirsten Jacobsen.39. AOF Øst

Sagsnr: 00.22.04-A30-38-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Den selvejende instritution AOF Øst tilbyder undervisning og vejledning med folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte til voksne i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag.

 

Sammensætning:

Jf. vedtægt for AOF Øst skal kommunen udpege et medlem til bestyrelsen af institutionen. Udpegningen gælder for den kommunale valgperiode. Institutionens bestyrelse står for den overordnede ledelse, og består af 9-11 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på følgende måde:

 • 2 vælges af AOF bestyrelsen i Faxe Kommune,
 • 1 vælges af AOF bestyrelsen i Næstved Kommune,
 • 1 vælges af AOF bestyrelsen i Vordingborg Kommune,
 • 1 vælges af det fastansætte personale af AOF Øst,
 • 1 vælges af Faxe Kommune, og
 • 3-5 vælges af den siddende bestyrelse.

 

Der har tidligere været administrativ repræsentation i bestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægt for AOF Øst.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der ikke udpeges et medlem til  bestyrelsen fra Faxe kommune, og
 • at vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Sagen taget af dagsorden.40. Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd

Sagsnr: 00.22.04-A30-39-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (UU Sjælland Syd) er et samarbejde mellem kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg om uddannelses- og erhvervsvejledning.

 

Sammensætning:

Den overordnede styring af UU Sjælland Syd varetages af en Fællesstyrelse, som er sammensat af

 • en politiker og en direktør fra beskæftigelsesområdet
 • en politiker og en direktør fra undervisningsområdet.

fra hver kommune.

 

Den enkelte kommune træffer selv afgørelse om udpegning af repræsentanter til Fællesstyrelsen.

Lovgrundlag

Fællesskabsoverenskomst mellem Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner vedrørende drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og Lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det delegeres til Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget at udpege hver et medlem på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.41. Faxe Musikskole

Sagsnr: 00.22.04-A30-40-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Alle kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge under 18 år. Faxe har valgt at gøre det ved at have egen musikskole.

 

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne udpeger byrådet 1 byrådsmedlem og 1 suppleant.

Udvalget består af 11 medlemmer, som vælges på følgende måde:

 

 • 1 medlem af byrådet,
 • 4 medlemmer af og blandt musikskolens forældre,
 • 2 medlemmer af og blandt musikskolens medarbejdere,
 • 2 medlemmer af og blandt musikskolens elever,
 • 1 repræsentant for folkeskolen,
 • 1 repræsentant for gymnasiet.

 

Efter byrådets beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere.

Der udpeges suppleanter for hvert medlem.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Vedtægter for Faxe Musikskole.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at byrådet ikke udpeger 1 medlem og 1 suppleant, og
 • at vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Udpegningen delegeres til Plan & Kulturudvalget.42. Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-41-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver på det folkeoplysende område, herunder fordeling af tilskud, lokaler m.v. indenfor de retningslinjer og økonomiske rammer som byrådet i Faxe Kommune fastsætter.

 

Sammensætning:

Byrådet skal vælge 2 medlemmer  af  byrådet til Folkeoplysningsudvalget.

 

Udvalget består af 13 medlemmer, som vælges på følgende måde:

 • 2 medlemmer fra byrådet
 • 2 repræsentatner fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
 • 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne,
 • 1 repræsentant fra børne- og ungdomsområdet
 • 1 repræsentant fra handicapområdet
 • 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere

 

For hvert medlem udpeger medlemmet selv en eller i proriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Valget til folkeoplysningsudvalget skal være foretaget senest den 1. april efter kommunalvalget.

 

Vederlag:

Formanden oppebærer et vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet vælger 2 medlemmer til folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Henrik Rützou Aakast (V)

Per Thomsen (A)

 43. Faxe-Hallerne

Sagsnr: 00.22.04-A30-42-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Den selvejende institution Faxe-Hallerne driver Faxe-Hallerne som idræts-, kultur- og aktivitetscenter.

 

Sammensætning:

Faxe Byråd kan  udpege 1 medlem af sin midte til Faxe-Hallernes bestyrelse.

 

Bestyrelsen består jfr. § 2 af 7-9 medlemmer, som vælges på følgende måde:

 • Formanden vælges blandt de indstillede kandidater,
 • 5 medlemmer vælges af Faxe-Hallernes brugerforeninger,
 • 1 medlem af medarbejdere,
 • Faxe Byråd kan udpege 1 medlem
 • Bestyrelsen kan supplere sig selv med et medlem repræsenterende erhvervslivet i Faxe kommune.

Lovgrundlag

Vedtægter for den selvejede institution Faxe-Hallerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Erik Rasmussen (V)44. Haslev-Hallerne

Sagsnr: 00.22.04-A30-43-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Den selvejede institution Haslev-Hallernes formål er at opføre, eje og administrere ejendomme og anlæg til brug for idræt, møder, udstillinger, ungdomsarbejde og andre kulturaktiviteter.

 

Sammensætning:

Byrådet skal udpege 2 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til institutionens bestyrelse. Begge skal være medlemmer af byrådet.

Bestyrelsen består jfr. § 8 af 6 medlemmer, som vælges på følgende måde:

 

 • Byrådet udpeger 1 medlem blandt sine medlemmer,
 • de resterende 5 vælges for to år ad gangen, således at der i lige år afgår to og i ulige år tre medlemmer.

Lovgrundlag

Vedtægter for den selvejede institution Haslev-Hallerne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der ikke udpeges 2 medlemmer til Haslev-Hallernes bestyrelse, og
 • at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Finn Hansen (A)45. Østsjællands Museum

Sagsnr: 00.22.04-A30-44-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Østsjællands Museum er en selvejende institution, der drives af Østsjællands Museumsforening. Østsjællands Museum er statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum.

Østsjællands Museum driver museumsvirksomhed i Store Heddinge og i Faxe Kommune.

 

Sammensætning:

Museets bestyrelse består af op til 11 medlemmer. Borgmestrene i Faxe og Stevns kommuner er fødte medlemmer. Faxe og Stevns kommunalbestyrelser udpeger hver af deres midte 1 medlem for den kommunale valgperiode, og Østsjællands Museumsforenings siddende bestyrelse udgør de resterende medlemmer. Byrådet udpeger 1 medlem af byrådet til bestyrelsen af Østsjællands Museum.

Lovgrundlag

Vedtægter for Østsjællands Museum gældende fra 1. januar 2018.

 

Vedtægter for Østsjællands Museum er godkendt på Erhvervs- & Kulturudvalget den 30. oktober 2017. Vedtægterne afventer Stevns Kommunes godkendelse på møde den 30. november 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet vælger et medlem til bestyrelsen for Østsjællands Museum.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Knud Erik Hansen (A)46. Bygningsforbedringsudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A30-45-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Bygningsforbedringsudvalget varetager kommunalbestyrelsens opgaver efter især kap. 4 i byfornyelsesloven. Udvalget har til formål at yde støtte til bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse. Støtten gives for at tilskynde ejere til at vedligeholde især bevaringsværdige og fredede bygninger. Der kan ydes støtte til istandsættelse og renovering af bygningers klimaskærm (de ydre dele af bygningen, tag, facader, vinduer m.m.).Bygningsforbedringsudvalget giver byrådet mulighed for at benytte en administrativ og ubureaukratisk støttemodel.

 

Sammensætning:

Ifølge byfornyelsesloven skal der udpeges 2 kommunale repræsentanter (politikere eller embedsmænd) til Bygningsforbedringsudvalget.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, og er lig med Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.47. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Sagsnr: 00.22.04-A30-46-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Formål:

At drive vandrehjem, konferencecenter og selskabsvirksomhed og tilbyde beskyttet beskæftigelse, erhvervsmæssige optræning, funktionsuddannelse og arbejdsprøvning til personer, der af psykiske og/eller sociale årsager ikke er i stand til at fastholde eller opnå normal beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv.

 

Sammensætning:

Bestyrelsen består af:

 • 1 medlem udpeget af Faxe Byråd,
 • 2 medlemmer udpeget af Faxe Erhvervsforening,
 • 1 medlem udpeget af det lokale handicapråd,
 • 1 medlem udpeget af LO sektion Faxe,
 • 1 medlem udpeget af personalegruppen, og
 • 1 medlem udpeget af og blandt eleverne/brugerne.

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at byrådet ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, og
 • at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Eli Jacobi Nielsen (O)48. Business Faxe Copenhagen

Sagsnr: 00.22.04-A30-47-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Ifølge pkt. 6.2.2. i kontrakt mellem Faxe kommune og Business Faxe Copenhagen om udførelse af erhvervsservice m.v. afholdes der 2-4 gange årligt statusmøder, hvor det aftales hvilke konkrete initiativer, der skal iværksættes.

For Faxe kommune deltager borgmesteren og 1 repræsentant fra mindretalsgruppen i statusmøderne.

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Kontrakt med Business Faxe Copenhagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger en repræsentant for mindretalsgruppen.

 

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Tanja Larsson (A)49. LAG Sydsjælland

Sagsnr: 00.22.04-A30-48-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

For perioden 2014 - 2020 er der etableret en Lokal Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG-Sydsjælland) i det geografiske område, der dækker kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe (Sydsjælland).

LAG er nedsat som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU.

 

LAG arbejder med landdistriktsudvikling herunder erhvervsudvikling.

LAG er etableret som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder, foreningsliv / organisationer, borgere og offentlige myndigheder.

 

Sammensætning:

Ifølge § 9 i vedtægterne består bestyrelsen af 19 medlemmer. Af disse er 4 forhåndsudpeget fra offentlige myndigheder, som fordeles meden en repræsentant for hver af de 3 kommuner og en repræsentant for Regionsråd eller det regionale vækstforum.

Lovgrundlag

Vedtægter for LAG-Sydsjælland

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et byrådsmedlem til bestyrelsen for LAG-Sydsjælland.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Henrik Rützou Aakast (V)50. Repræsentantskab TV Øst

Sagsnr: 00.22.04-A30-49-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Virksomheden dækker følgende kommuner i region Sjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

 

Sammensætning:

Repræsentantskabet har op til 100 medlemmer, og den kommunale repræsentation udpeges således:

De 12 kommuner i dækningsområdet udpeger hver et medlem og en personlig suppleant, bosat i dækningsområdet til repræsentantskab.

Det behøves ikke at være et byrådsmedlem eller en politiker.

Lovgrundlag

Vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger formanden for Plan & Kulturudvalget som medlem og en suppleant fra Plan & Kulturudvalget til repræsentantskabet for TV2 ØST.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Udpegning delegeres til Plan & Kulturudvalget.51. Visit Sydsjælland-Møn A/S

Sagsnr: 00.22.04-A30-50-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Selskabets opgaver er at forestå strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation samt turismemarkedsføring.

 

Sammensætning:

Bestyrelsen består af 8-10 personer, som vælges af selskabets generalforsamling.

 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra ejerkommunerne og bestyrelsen:

 • Hver ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af ejerkommunens byråd.
 • Hver ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde.
 • Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode løber fra selskabets stiftelse 30. marts 2015 til den ordinære generalforsamling i 2018. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år.

Lovgrundlag

Vedtægter for Visit Sydsjælland-Møn A/S.

Ejeraftale Visit Sydsjælland-Møn A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at borgmesteren indstilles, og
 • at der indstilles et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for selskabets virkeområde til bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn

 

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ivan Reetz-Thott52. Advisory Board - Visit Sydsjælland-Møn A/S

Sagsnr: 00.22.04-A30-64-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Advisory Board skal vejlede bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn A/S i forhold til selskabets aktiviteter og sikre tilknytning til de lokale turismeerhverv.

 

Sammensætning:

Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:

 • Hver ejerkommune udpeger 5 medlemmer
 • Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem

Ved udpegning skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

 

Lovgrundlag

Ejeraftale Visit Sydsjælland-Møn A/S

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges 5 medlemmer til Advisory Board.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

De nuværende udpegede fortsætter suppleret med Tanja Larsson (A).

 

Borgmesteren bemyndiges til at udpege fremtidige medlemmer.53. Handicaprådet

Sagsnr: 00.22.04-A30-51-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Handicaprådet er nedsat i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Rådets opgaver er bl. a. at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, behandling og drøftelse af lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører handicappede, komme med forslag og initiativer. Handicaprådet skal høres i alle sager, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan dog ikke behandle spørgsmål om enkeltsager.

 

Sammensætning:

Rådet består af 8 medlemmer:

 • 3 udpeges af og blandt byrådet,
 • 1 udpeges af byrådet blandt medarbejdere i Center for Ejendomme, og
 • 4 udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer) således, at forskellige handicapgrupper og såvel voksne som børneområdet er repræsenteret. Medlemmerne indstillet af Dansk Handicaporganisationer skal have bopæl i Faxe Kommune.

 

Ifølge vedtægter for Handicaprådet skal byrådet udpege 3 medlemmer til Handicaprådet blandt sine medlemmer, samt 1 medlem blandt medarbejderne i Center for Ejendomme. Derudover udpeges der en personlig stedfortræder for hvert medlem efter sammen retningslinjer. Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem efter de sammen retningslinjer.

Valgperiode er 4 år, og følger den kommunale valgperiode.  

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område.

Vedtægter for handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige suppleanter blandt byrådets medlemmer, og
 • at Karsten Møller fra Center for Ejendomme og Susse Tofte som personlig suppleant fra Center for Ejendomme udpeges.

 

Fagudvalget udpeger de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og suppleanter.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Dorthe Adelsbech (V) - suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O) - suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A) - suppleant Steen Andersen (A)

 54. S/I Æblehaven

Sagsnr: 00.22.04-A30-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Æblehaven er en selvejende institution, der har til formål at drive aktivitetscenter m.v. for ældre og handicappede borgere i kommunen.

 

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 7 medlemmer, der udpeges således:

 • 2 medlemmer, der udpeges af Faxe Byråd, ud af deres midte,
 • 3 medlemmer, der udpeges af centerrådets midte
 • 2 medlemmer vælges blandt de frivillige medarbejdere i Æblehaven

 

Brev fra bestyrelsesformanden vedrørende kommunal repræsentation i bestyrelsen er vedhæftet om bilag.

Lovgrundlag

Vedtægt for den selvejende institution Æblehaven i Faxe kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at Faxe Kommune ikke udpeger repræsentanter til bestyrelsen, og
 • at vedtægterne revideres i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Marianne Ørgaard (L)

Henrik Friis (F)55. Synscentralen

Sagsnr: 00.22.04-A30-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

I forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 har Faxe Kommune indgået en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg med henblik på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere.

 

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg er bestyrelsen sammensat således:

 • 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse blandt Socialudvalgets medlemmer,
 • 1 medlem udpeget af hver kommune, hvormed Vordingborg Kommune har indgået leveringsaftale for Synscentralen,
 • 1 medlem udpeget af De samvirkende invalideorganisationer i Vordingborg Kommune,
 • 1 medlem udpeget af Dansk Blindesamfund,
 • 2 medlemmer udpeget blandt medarbejderne på Synscentralen, og
 • 1 medlem udpeget af og blandt de unge i alderen 18 - 30 år.

Lovgrundlag

Vedtægter for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg

Indstilling

Direktionen indstiller, at det delegeres til Socialudvalget at udpege et medlem og en stedfortræder til Synscentralens bestyrelse på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.56. Videncenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved kommune

Sagsnr: 00.22.04-A30-54-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Videncenter for Specialpædagogik i Næstved kommune har til opgave at tilbyde undervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.

Endvidere udfører ViSP videncenteraktiviteter, kursus- og efteruddanelsesvirksomhed indenfor sine kompetenceområder.

 

Sammensætning:

Bestyrelsen består af:

 • 1 repræsentant for Næstved kommune, valgt blandt sundhedsudvalgets medlemmer
 • 1 repræsentant fra hver af de kommuner, som har indgået generel leveringsaftale med ViSP, herunder også Næstved kommune
 • 2 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)
 • 1 repræsentant for Landsorganisationen (LO)
 • 2 repræsentanter for de ansatte (mindst 1 underviser)
 • 1 repræsentant for ViSP's deltagere

 

Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.

Medlemmer og suppleanter kan vælges både indenfor og udenfor kommunalbestyrelsens medlemskreds.

Lovgrundlag

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det delegeres til Socialudvalget, at vælge et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved kommune på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.57. Fælles Beredskabskommission - MSBR

Sagsnr: 00.22.04-A30-55-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner har pr. 1. april 2015 indgået aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Fællesskabet er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

 

Sammensætning:

Den fælles beredskabskommission består af 17 medlemmer :

 • Borgmesteren i Faxe kommune
 • Borgmesteren i Næstved kommune
 • Borgmesteren i Ringsted kommune
 • Borgmesteren i Vordingborg kommune
 • Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds
 • Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds
 • To medlemmer udpeget af byrådet i Faxe kommune
 • To medlemmer udpeget af byrådet i Næstved kommune
 • To medlemmer udpeget af byrådet i Ringsted kommune
 • To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere
 • En repræsentant for de frivillige

 

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag.

Lovgrundlag

Beredskabslovens kapitel 3.

Styrelsesloven.

Interessentskabskontrakt MSBR

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 2 medlemmer til den fælles Beredskabskommission.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Henrik Rützou Aakast (V)

Knud Erik Hansen (A)58. Hegnsynet

Sagsnr: 00.22.04-A30-56-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Hegnsynet afgører sager vedr. tvister om bl.a. vedligeholdelse, rejsning og sløjfning af hegn.

 

Sammensætning:

Ifølge hegnsynslovens § 27, nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, hvoraf den ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt og et medlem skal være bygningskyndigt. På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller i henhold til § 31 er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.

Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen og i perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven) §§ 27-32.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges 3 medlemmer og 3 suppleanter.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Torben Reiner Jensen (formand) - suppleant Jørgen Egede Johannessen

Eli Jacobi Nielsen (O) - suppleant Lars Folmann (O)

Leif Jensen - suppleant Per Thomsen (A)59. Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven)

Sagsnr: 00.22.04-A30-57-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Vurdering vedrører placering af ansvar og erstatningsstørrelse i forbindelse med sager hvor dyr nedtræder, afbider eller fortærer afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadiger hegn eller vandløb, oproder eller sammentræder jordbunden eller angriber et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføjer det legemsbeskadigelse.

 

Sammensætning:

Der skal for hver kommune beskikkes 3 vurderingsmænd til at vurdere anmeldte skader, som er forvoldt af husdyr på anden mands mark. Kommunalbestyrelsen kan dog i større kommuner bestemme, at kommunen deles i flere vurderingsdisktrikter. Vurderingsmændene beskikkes af kommunalbestyrelsen, der tillige bestemmer, hvem der skal fungere som formand. Vurderingsmændene er forpligtet til også at udføre vurderinger i nærliggende kommuner eller distrikter, når de beskikkede vurderingsmænd har lovligt forfald, og det kræves af vedkommende vurderingsformand.

 

I stedet for at beskikke de nævnte vurderingsmænd kan kommunalbestyrelsen bestemme, at opgaven skal overdrages medlemmerne af det nedsatte hegnsyn.

 

Vurderingsmændene beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

Lovgrundlag

Udpegningen sker i henhold til Mark- og Vejfredslovens § 21.

Indstilling

Direktionen indstiller, at opgaven varetages af medlemmer fra Hegnsynet.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.60. Trafikselskabet Movia

Sagsnr: 00.22.04-A30-58-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Trafikselskabet Movia er etableret af Region Sjælland, Region Hovedstaden og samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune. Movia varetager opgaver i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber indenfor selskabets område.

 

Sammensætning:

Trafikselskabet Movias repræsentantskab består af 1 byrådsmedlem fra hver kommune i Movias område. Medlemmer af repræsentantskabet samt stedfortrædere vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Jf. vedtægt for Trafikselskabet Movia skal byrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til selskabets repræsentantskab. Begge skal være medlemmer af Byrådet.

Lovgrundlag

Vedtægt for Trafikselskab Movia.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det delegeres til Teknik & Miljøudvalget, at udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia på deres første møde.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Ole Vive (V) - stedfortræder Eli Jacobi Nielsen (O)61. Faxe Forsyning Holding A/S

Sagsnr: 00.22.04-A30-59-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Formål:

Faxe Forsyning Holding A/S formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Selskabet har følgende datterselskaber:

 

Faxe Vandforsyning A/S

Faxe Spildevand A/S

Faxe Forsyning A/S

Faxe Spildevandscenter A/S

 

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst tre og højst otte medlemmer.

 

Valgperioden er fire år og følger byrådets valgperiode.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Generalforsamlingen vælger formanden og næstformanden for bestyrelsen.

 

Vederlag:

Vederlag til formanden på 50.000 kr. årligt.

Vederlag til næstformand 37.500 kr. årligt.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 25.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Aktieselskabsloven, lov om kommunernes styrelse og selskabernes vedtægter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet

 1. udpeger 6 personer til disposition for selskabets generalforsamlings valg af bestyrelsesmedlemmer,
 2. udpeger formand og næstformand,
 3. bemyndiger borgmesteren til at gennemføre generalforsamlingen for Faxe Forsyning Holding A/S og herunder træffe beslutning om ovennævnte valg til bestyrelsen, og
 4. at skift af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april 2018.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Lars Folmann (O) (formand)

Eli Jacobi Nielsen (O)

Jørgen Egede Johannessen

Ivan Lilleng (C) (næstformand)

Camilla Meyer (A)

Tanja Larsson (A)

 62. Faxe Fjernvarmeselskab

Sagsnr: 00.22.04-A30-60-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Faxe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. etablerer og driver kollektiv fjernvarmeforsyning i Faxe by i overenstemmelse med lovgivning herom.

 

Sammensætning:

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer. Byrådet kan udpege 1 medlem til bestyrelsen, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Vælger byrådet ikke at udpege nogen, bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsat til 6.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, og genvalg er mulig.

Byrådet kan dog når som helst udskifte bestyrelsesmedlemmet udpeget af Byrådet.

 

Vederlag:

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 15.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Vedtægter for Faxe Fjervarmeselskab A.m.b.A.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der med henvisning til selskabets vedtægter § 7,1 afstås fra at lade byrådet repræsentere i Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Bente Abrahamsen (O)63. I/S Affaldplus

Sagsnr: 00.22.04-A30-61-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Selskabets formål er at planlægge og drive de fornødne anlæg til håndtering og behandling af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne m.v.

 

Selskabet ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

 

Sammensætning:

Ifølge vedtægterne for I/S Affaldplus udpeger hver interessent 2 byrådsmedlemmer med tilsvarende antal suppleanter til bestyrelsen.

 

Valget er gældende for den kommunale valgperiode.

 

Vederlag:

Bestyrelsen træffer beslutning om udbetaling af mødediæter og kørselsgodtgørelse.

 

Der udbetales vederlag til formand og næstformand på hhv. 95.000 kr. og 25.000 kr.

Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Affaldplus.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt byrådets medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Godkendt.

 64. SEAS-NVE

Sagsnr: 00.22.04-A30-62-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

SEAS-NVE A.m.b.A. udøver energiforsyningsvirksomhed og anden forsyningsvirksomhed.

 

Sammensætning:

Ifølge vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. skal byrådet udpege et medlem til selskabets repræsentantskab. Medlemmet skal være medlem af Byrådet.

Udpegningen gælder for den kommunale valgperiode.

 

Vederlag:

Vederlag til repræsentantskabsmedlemmer 5.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

René Tuekær (L)65. E.ON Varme Danmark ApS

Sagsnr: 00.22.04-A30-63-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Opgaver:

Selskabets formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter.

 

Sammensætning:

Bestyrelsen består af 1-3 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt indtil 4 medlemmer valgt af en eller flere kommunalbestyrelser i forsyningsområdet, valgt af de 4 kommuner, der har flest forbrugere.

På baggrund heraf skal Faxe kommune udpege 1 byrådsmedlem og en suppleant.

 

Vederlag:

Der udbetales et årligt vederlag på 35.000 kr. til de medlemmer der er udpeget af byrådene.

Lovgrundlag

Vedtægter for E.ON Varme Danmark ApS.

Retningslinjer for valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Per Thomsen (A) - suppleant Steen Andersen (A)66. MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta

Sagsnr: 00.22.04-A30-2-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Marjattahjemmenes Støttefond støtter behandlings- og skolehjem ved at tilvejebringe og udleje boliger for psykisk hæmmede børn samt beskæftigelsesmuligheder for nuværende og tidligere elever og beboere.

 

Den selvejende institution Driftsfonden Marjatta driver behandlings- og skolehjem.

 

Sammensætning

Bestyrelsen i Marjattahjemmenes Støttefond består af 8-10 medlemmer, ifølge vedtægterne § 8, stk. 1, nr. 4 skal der vælges en person af de kommuner, hvor de nævnte institutioner drives. Det forventes at Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg kommuner skiftes til at udpege, og Faxe Kommune skal udpege for valgperioden 2018-2022.

Driftsfonden Marjattas bestyrelse udgøres af de personer, der er medlemmer af bestyrelsen i Marjattafondens Støttefond.

 

Afventer tilbagemelding om Vordingborg Kommune tilslutter sig aftale om, at kommunerne skiftes til at have et medlem og at Faxe Kommune udpeger til ny valgperiode

Lovgrundlag

Vedtægter for MarjattaHjemmenes Støttefond og vedtægter for Driftsfonden Marjatta.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 1 medlem til MarjattaHjemmenes Støttefond.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Udpegning delegeres til Socialudvalget.67. ZBC - Zealand Business College

Sagsnr: 00.22.04-A30-4-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

ZBC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune i Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 

Sammensætning

Ifølge vedtægterne § 4, stk. 2 B skal der udpeges 1 medlem i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe, Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Køge og Vordingborg Kommuner. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser. Der kan ydes vederlag efter Undervisningsministeriets regler. Rejseudgifter og øvrige udgifter afholdes af ZBC efter gældende regler for tjenesterejser.

 

Afventer tilbagemelding om alle kommuner kan tilslutte sig, at kommunerne aftaler udpegning på skift

Lovgrundlag

Vedtægter for ZBC - Zealand Business College

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem af byrådet, som søger at få sæde i bestyrelsen.

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

Knud Erik Hansen (A) indstilles.68. Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Sagsnr: 00.22.04-A30-5-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Opgaver:

Frivilligt Samråd er en idéskabende og rådgivende funktion overfor Plan & Kulturudvalget, der har ansvaret for frivilligheden generelt i Faxe Kommune, herunder udvikling af den strategiske ramme vedrørende frivillighed.

 

Sammensætning:

Frivilligt Samråd skal jf. kommissorium bestå af:

 

 • 4 medlemmer fra Byrådet, hvor formanden for det politiske udvalg (Plan & Kulturudvalget), hvor Frivilligt Samråd er placeret, er født medlem af samrådet.
 • 2 medlemmer fra Faxe Frivilligråd.
 • 2 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.
 • 3 personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på frivillighedsområdet herunder kulturområdet.

 

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til andre.

 

Formanden udpeges blandt de 7 medlemmer fra det frivillige arbejde og næstformanden udpeges blandt de 4 repræsentanter fra byrådet.

Lovgrundlag

Kommissiorum for Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger 3 medlemmer til samrådet (formanden for Plan & Kulturudvalget er født medlem).

Beslutning i Konstituerende møde den 7. december 2017

René Tuekær (L)

Henrik Rützou Aakast (V)

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Camilla Meyer (A)

 Underskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Bente Abrahamsen
Steen Andersen
Nellie Bradsted
Finn Hansen
Ivan Lilleng
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Steen Petersen
Per Thomsen
Nadia Bruun Thurø
Marianne Ørgaard
Henrik Rützou Aakast
Lars Folmann
Henrik Friis
Mikkel Dam
Dorthe Adelsbech
Laura Vestina Andréa
Christina Birkemose
Tanja Larsson
Erik Rasmussen
Michael Rosendahl
Dorthe Egede Borg
Ole Vive

Bilag