Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 2. februar 2017

Økonomiudvalget - 02-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 2. februar 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2018 m.v.
3 Budgetvejledning 2018
4 Bevilling eksternt finansieret projekt
5 Garanti for lån til Spjellerup Friskole
6 Opkrævningsindsats
7 Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S
8 Nærværspolitik
9 Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Lejerbos afd. 327-0 Møllehusene.
10 Evaluering af projektpuljen til støtte til fællesskab og lokal identitet ("På forkant")
11 Udviklingspuljen - regnskab for 2016
12 Faxebussen - Sommerrute i Faxe 2017
13 Foto af byråd og borgmestre - nye og afgående
14 Valg til Ældrerådet 2018 - 2022
15 Forsøg med modulsystemer til ungehybler og flygtningeboliger på Faxe Sundhedscenter
16 Potentialeafklaring vedrørende kantine og mødeforplejning
17 Vejudvidelse Feddet
18 Ejendomsstrategiens spor 1, 2 og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning
19 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev
20 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 - Solceller ved Turebylille
21 Forslag til lokalplan 1200-38 for Solceller ved Turebylille
22 Endelig takst for omsorgs- og specialtandpleje 2017
23 Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag
24 Sag fremsendt af gruppeformand René Tuekær, Borgerlisten (L). Forslag om anvendelse af Rådhusvej 2, Faxe
25 Meddelelser
26 Bortforpagtning af Cafè Ådalen på Faxe Sundhedscenter
27 Tilbud på køb af ejendom
28 Tilbud på køb af ejendom
29 Tilbud på køb af ejendom
30 Meddelelser

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Godkendt.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).2. Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2018 m.v.

Sagsnr: 00.30.10-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017-2020 er det besluttet, at Faxe kommunes MEDorganisation skal deltage aktivit i udarbejdelsen af effektiviseringsforslag.

Konkret med 7 mio. kr. årligt i de kommende år.

 

På Hovedudvalgets møde den 14. december 2016 blev der fremsat ønske om et ekstra møde med Økonomiudvalget i forbindelse med deltagelse i at afdække effektiviseringspotentialet i organisationen.
Dagsordenspunkt fra Hovedudvalgets møde den 14. december 2016 er vedhæftet som bilag.

 

Der holdes derfor dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget torsdag den 2. februar 2017 fra kl. 15.30 til ca. 16.00 i mødelokale 2 (spisestuen) på Søndergade 12.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Dialogmøde blev holdt.

Fremover holder Økonomiudvalget dialogmøde med Hovedudvalget 2 gange årligt - i februar og i juni.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 3. Budgetvejledning 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-4-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2018.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

 

Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet. Der behandles ligeledes i marts oplæg til nye demografi- og tildelingsmodeller.

Der udarbejdes i januar - marts budgetforslag. Forslag til flerårig anlægsplan udarbejdes i april.

I juni afholdes 1. budgettemadag og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne godkende et samlet budget iht. lovgivningens krav.

 

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Det samlede budgetmateriale i høring den 1. juni.

 

Medarbejdersporet

Det foreslås, at Hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august. 

 

Bemærkninger til budgetvejledningen

Som ved udarbejdelsen af Budget 2017 er den politiske 1. behandling af budgettet fremrykket ca. 14 dage i forhold til tidligere års procedure. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i ØK. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 1. eller 2. behandlingen.

 

 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

 

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at budgetvejledningen for 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales, dog således at borgermødet flyttes til den 31. august 2017.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 4. Bevilling eksternt finansieret projekt

Sagsnr: 15.00.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen til projekt ”Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere” j.nr. 1077-014 på 980.876,00 kr. Projektperioden løber fra 1.12.2016 til og med 31.3.2019.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

 830.775

 120.000

30.000

Brutto indtægt

 

 

980.775 

Netto

 830.775

120.00

980.775

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 830.775 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 120.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 30.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 980.775 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. der gives en udgiftsbevilling på 830.775,00 kr. i 2017
 2. der gives en udgiftsbevilling på 120.000,00 kr. i 2018
 3. der gives en udgiftsbevilling på 30.000,00 kr. i 2019
 4. der gives en indtægtsbevilling på 980.775,00 kr. i 2019
 5. bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 26. januar 2017, pkt. 7:

Anbefalet.

 

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke vil bruge flere midler til flygtninge og indvandrere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke vil bruge flere midler til flygninge og indvandrere.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 5. Garanti for lån til Spjellerup Friskole

Sagsnr: 00.01.00-Ø60-2-16 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT har modtaget ansøgning fra Spjellerup Friskole, der søger Faxe Kommune om en garantistillelse til et lån på 3.500.000 kr.

Der søges om garantistillelse, fordi Spjellerup Friskole ønsker at omlægge banklån til realkreditlån samt ønsker at igangsætte nybyggeri, ombygning og renovering af skolen. Omlægning af lånet vil give skolen en likviditetsforbedring på ca. 200.000 kr. årligt og en rentebesparelse på godt 100.000 kr.

Det ønskede realkreditlån har en løbetid på 20 år og er med fast rente. Der er ingen afdragsfrie perioder. Afhængig af kursen vil der blive tale om enten et 2 % eller 2,5 % lån.

Realkreditinstituttet har som betingelse for lånet stillet krav om kommunegaranti for 100 % af lånets hovedstol.

 

Under henvisning til Byrådets beslutning af 17. marts 2016 er der til brug for vurdering af ansøgningen indhentet vedtægter, 3 seneste årsregnskaber samt oplysninger om ejerforhold og eksisterende garantier.

 

 • Årsregnskaberne viser et faldende driftsoverskud.
 • Der vil pr. 31/12-2016 være banklån for 7.875.361 kr.
 • Den offentlige vurdering i 2014 er 5.400.000 kr.
 • Den regnskabsmæssige værdi af grund og bygninger pr. 31/12-2015 er opgjort til 7.945.569 kr.

 

Såfremt det er muligt at stille garantien ville det være aktuelt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Udgifter i forbindelse hermed påhviler altid garantiansøger.

 

Der er i Friskolelovens §23 hjemmel til at yde: ”tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter”. Politisk-Juridisk Sekretariat har ifm. denne sag kontaktet Undervisningsministeriet, der vurderer, at kommunen ikke har hjemmel i §23 til at stille kommunalgaranti for låneomlægningen, når begrundelsen ikke er i forlængelse af den oprindelige ejendomshandel. Det primære formål med lånomlægningen er en rentebesparelse, som kan henføres til driftsudgifter.

 

Faxe Kommune har ikke tidligere ydet garanti til friskoler. 

 

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, belaster en evt. garantistillelse kommunens låneramme. Kommunen kan dog alternativt vælge at foretage deponering efter reglen i § 6 med den virkning, at lånet ikke henregnes til kommunens låntagning.

 

Såfremt det kunne besluttes at give en kommunegaranti opkræver Faxe Kommune en garantiprovision beregnet ud fra markedsrenten samt ud fra risici. I denne sag vurderes garantiprocenten til mellem 0,75 % og 1 % svarende til et årligt beløb på 26.250 - 35.000 kr.

 

 

Spjellerup Friskole ansøger endvidere om ændring af kommunens brugsret til fritidsfaciliteter på skolen fra tidsubegrænset til et åremål på 20 år.

I forbindelse med Faxe Kommunes salg af bygningerne til Spjellerup Friskole i 2010 blev salgsprisen reduceret med 800.000 kr. mod at kommunen betingede sig en tidsubegrænset brugsret til idrætsfaciliteterne uden omkostninger for kommunen. Denne del af sagen klares administrativt og med skolen direkte.

 

 

 

Lovgrundlag

 • Kommunalfuldmagten.
 • Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3, stk. 1.

Økonomi

En garantistillelse på 3,5 mio. kr. vil medføre at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse.

Såfremt beløbet deponeres, sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Opkrævning af garantiprovision vil medføre en indtægt på mellem 26.250 - 35.000 kr. årligt afhængig af beslutning om 0,75 % garantiprovision eller 1 % garantiprovision.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at der ikke gives kommunegaranti.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Notat vedr. tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter blev udleveret og vedhæftes sagen som bilag.

Sagen udsættes for nærmere undersøgelse.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 6. Opkrævningsindsats

Sagsnr: 25.45.00-Ø30-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Der er tidligere orienteret om at kommunens Opkrævningsenhed har intensiveret opkrævningsindsatsen efter at SKAT stoppede inddrivelsen af kommunens restancer i efteråret 2015.

Opkrævningsenheden har særligt sat fokus på inddrivelse af ejendomsskatterestancer, hvor skyldnerne telefonisk er kontaktet for aftale om en afdragsordning. Denne indsats har pr. 31.12.16 bevirket at borgere, der skyldte, har indbetalt ca. 633.000 kr. til kommunen. Faxe Kommune havde ikke modtaget beløbet, hvis der ikke var lavet denne særlige indsats. Udover den særlige indsats med ejendomsskatterne har der været sendt saldoopgørelser ud til alle borgere, der skylder kommunen penge, med en oplysning om, hvor meget de samlet skylder Faxe Kommune. Der er manuelt opgjort træk til modregning i børnefamilie- og ungeydelserne i perioden 1.3 til og med 30.9. Den sidste indsats har givet en samlet indtægt på ca. 2,2 millioner kr. SKAT har igen fra oktober kvartal overtaget modregningen.

De særlige indsatser i Opkrævningsenheden afspejler sig også i den samlede restanceopgørelse pr. 31.12.16. Her ses der et fald i restancemassen på 8,268 mio. kr., for restancer opstået før 1.1.16., hvoraf SKAT har inddrevet 2,925 millioner kr. Det er svært helt at måle effekten af den særlige indsats, da nogle af de restancer der er oprettet i december 2015, har betalingsforfald i løbet af 2016. Men det er administrationens klare vurdering, at indsatsen har lønnet sig.

I den fremlagte status (Sag 258 / Økonomiudvalget den 7.12.2016), som omhandler den øgede opkrævningsindsats, var der en bemærkning om, at der var et lovforslag undervejs. KL har den 16.12.16 orienteret kommunerne om, at regeringen har fremsat et lovforslag, hvor kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 1. februar 2017. Lovforslaget forventes 3. behandlet i Folketinget ultimo januar 2017. Der er tale om en midlertidig lov, da regeringen har lanceret boligudspillet ”Tryghed for boligejeren”. Hvis boligudspillet vedtages i foråret 2017, vil opgaven med opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat igen overgå til SKAT, formentlig i 2019. Hvilket gør at den kommunale overtagelse af inddrivelsesopgaven bliver midlertidig.

Til løsning af den nye opgave vil kommunerne fra 2017 blive kompenseret med ca. 18,2 mio. kr. igennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip - DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet). For Faxe Kommune forventes det at give ca. 113.000 kr. årligt.

På baggrund af de gode resultater med den særlige opkrævningsindsats og den nu nye opgave om inddrivelse af fortrinsberettigede krav, giver det Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice baggrund for at søge om en opnormering i Opkrævningsenheden, svarende til et halvt årsværk for i alt 250.000 kr. Det foreslås at beløbet i 2017 finansieres af kassebeholdningen og fra 2018 indarbejdes i budgettet.

Økonomi

En merudgift i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 250.000 kr.
Jfr. ovenstående forventes en kompensation på ca. 113.000 kr., hvorefter den årlige nettoudgiften vil blive ca. 137.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at Opkrævningsenheden opnormeres
 • at centret tilføres 250.000 kr. til den nødvendige bemanding, i 2017 finansieret af kassebeholdningen
 • at beløbet fra 2018 søges indarbejdet i budgettet 2018 - 2021

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 7. Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

Sagsnr: 13.00.00-Ø60-1-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 2. januar 2017 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med investering i 2017 til:

 

 • Faxe Spildevandscenter A/S, anlægslån på 7,0 mio. kr. Lånet optages med en løbetid på 25 år
 • Faxe Vandforsyning A/S, byggekredit/lån på 5,0 mio. kr. Det endelige lån optages med en løbetid på 40 år (i henhold til selskabets ajourførte finansieringspolitik af 16. december 2016)
 • Faxe Spildevand A/S, byggekredit/lån på 30,0 mio. kr. Det endelige lån optages med en løbetid på 25 år

 

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i op til 40 år i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

 

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Kommunen opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdi og risici, som er opgjort til ½ % p.a.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 210.000,- kr. for alle 3 lån.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 

 1. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Spildevandscenter A/S 7,0 mio. kr. i 25 år
 2. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Vandforsyning A/S 5,0 mio. kr. i 40 år
 3. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Spildevand A/S 30,0 mio. kr. i 25 år
 4. Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales med bemærkning om at supplerende oplysninger om de anlægsprojekter, der ønskes lånefinansieret, fremskaffes inden byrådsmødet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 8. Nærværspolitik

Sagsnr: 81.28.00-G01-345-16 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen

Sagsfremstilling

Hovedudvalget besluttede på mødet den 28. oktober 2015 at sende sygefraværspolitikken i høring i de lokale MED-udvalg. Samtidig nedsattes en arbejdsgruppe, som skulle revidere sygefraværspolitikken, og det har der været arbejdet med i Hovedudvalget i 2016.

 

På baggrund af Hovedudvalgets tilbagemeldinger har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag, som tager udgangspunkt i en mere tydelig opdeling af politik og retningslinje. Sygefraværspolitikken er samtidigt omdøbt til nærværspolitikken for at skabe fokus omkring, hvad arbejdspladserne kan gøre for at styrke tilstedeværelse og tilbagevenden til arbejdspladsen efter fravær.

 

Nærværspolitikken er bygget op som politik, men indeholder en retningslinje for sygefraværsopfølgning, samt inspiration til at arbejde med forebyggelse og øget nærvær.

 

Nærværspolitikken skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes vejledning om trivsel og stresshåndtering.

 

Hovedudvalget beder Centerudvalgene være tovholdere for processen for implementering ved at sikre, at alle arbejdspladser får drøftet nærværspolitikken og best practice, samt hvad kan vi lære af hinandens indsatser og spilleregler.

 

Formålet er at tage ved lære af hinandens erfaringer og samtidig skabe nogle spilleregler, som passer til den enkelte arbejdsplads.

 

Hovedudvalget har godkendt forslag til Nærværspolitik på sit møde den 14. december 2016.

 

Til orientering er fraværsstatistik for 2015 og 2016 vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

 

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at forslag til Nærværspolitik godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Godkendt.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 9. Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Lejerbos afd. 327-0 Møllehusene.

Sagsnr: 03.02.00-K08-1-17 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Beboerne i Lejerbos afdeling 327-0 Møllehusene, Rønnede afholdt afdelingsmøde den 31/10 2016. Afdelingen består af 82 boliger. På beboermødet deltog 62 beboere fra 31 husstande. Et flertal på 58 besluttede at skifte afdelingens gasfyr. Afdelingen har i dag 84 gasfyr, hvoraf nogle er udskiftet inden for de senere år. I forbindelse med projektet vil den mest energieffektiviserende løsning blive valgt. Dette betyder, at nogle af de nyere gasfyr måske bliver udskiftet igen.  

Den samlede udskiftning af gasfyr inklusiv omkostninger til rådgivning og lån mv. forventes at koste 3.615.000,00 kr. under forudsætning af, at alle gasfyr udskiftes.

Beløbet finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 3.615.000,00 kr.

Såfremt udgiften til nye gasfyr bliver mindre, optages et tilsvarende lavere realkreditlån. Beløbet reguleres endeligt efter udskiftning af gasfyrene.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 34,41 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 3,95 %.

Den nuværende leje er på 870,87 kr. og stiger til 899,19 pr. kvadratmeter pr. år.

Eksempler på stigning af den månedlige husleje for boligerne findes i bilaget ”Anlægsbudget”.

Låneoptagelsen og lejeforhøjelsen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 7/11 2016.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Det er en betingelse fra realkreditinstituttet, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke stilles kommunal garanti, skal udskiftningen af gasfyr finansieres via et dyrere lån. Dette medfører en højere huslejestigning og dermed større risiko for tab af lejeindtægt ved lejeledighed. Afdelingens økonomi er fornuftig og der er budgetteret med tilbagebetaling af lånet.

Da lejeforhøjelsen ikke overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen ikke godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 116, stk. 1, nr. 4).

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.2, nr. 1).

Økonomi

Eventulle merudgifter til boligsikring/boligydelse.   

En garanti på op til 3.615.000,00 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 - at låneoptagelsen godkendes og

- at der stilles kommunal garanti på op til 3.615.000,00 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 10. Evaluering af projektpuljen til støtte til fællesskab og lokal identitet ("På forkant")

Sagsnr: 00.16.02-P20-1-15 Sagsansvarlig: Anders Thorlund-Rejnholdt

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016-2019 blev der afsat kr. 500.000 årligt til støtte til småprojekter i forbindelse med Yderområder på Forkant-projektet. Puljen er nu uddelt for år 2016, og evalueres hermed.

Den 3. februar 2016 godkendte Økonomiudvalget Direktionssekretariatets forslag til fordeling af puljen, se vedlagt bilag.

Følgende indgår i evalueringen:

 1. om fordelingsnøglen mellem lokalområderne er hensigtsmæssig,
 2. om foreningerne i højere grad skal og kan inddrages i fordelingen af midler i deres lokalområde, og
 3. om der skal stilles krav om egen/ekstern finansiering.

Forkant-projektets dialogmøder er afholdt i de syv byområder (Faxe, Faxe Ladeplads, Karise, Dalby, Terslev, Rønnede, Haslev) og en fælles dialog med landsbyerne. Midlerne skulle være med til at styrke organiseringen i lokalområderne, da det tilskynder borgerne til at organisere sig og i fællesskab drøfte, hvad man vil med sit lokalområde.

I 2016 er der i alt uddelt 492.500 kr. Midlerne er uddelt i to runder, og er fordelt således:

 

1. runde

2. runde

I alt

Karise

 

 

 

 

Allé ad Karl af Rises Vej

34.800

 

34.800

 

 

 

34.800

Dalby

 

 

 

 

Naturlegeplads

50.000

50.000

100.000

 

 

 

100.000

Terslev

 

 

 

 

Velkomstpakke

5.000

 

5.000

Forskønnelse

10.000

21.000

31.000

Byfest

 

12.500

12.500

 

 

 

48.500

Landsbyer og landområder

 

 

 

 

Bråby IF – nyt klubhus

50.000

 

50.000

Fire infoskabe i Skuderløse, Teestrup, Bråby Stationsby og Bråby Kirkeby

5.000

 

5.000

Legeplads i Bråby Stationsby

25.000

 

25.000

Værløse – forskønnelse af gadekær

10.000

 

10.000

Alslev – forskønnelse af gadekær

 

34.300

34.300

 

 

 

124.300

Faxe Ladeplads

 

 

 

 

Gryden Faxe Ladeplads

41.100

 

 

Fælles om fortiden

 

49.000

 

Skt. Hans i Gryden og ved flagstangen

 

14.800

 

 

 

 

104.900

Faxe

 

 

 

 

Pavillon i Gryden i Faxe

 

80.000

80.000

 

 

 

80.000

Rønnede

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

Haslev

0

0

0

 

 

 

0

Total

 

 

492.500

 

Der er stor forskel på de respektive lokalområders aktivitet i forhold til at søge puljen. Fordelingsnøglen sikrer, at få lokalområder ikke får hele puljen i første runde på bekostning af de lokalområder, som er længere tid om at få søgt puljen. Samtidig har årets uddelinger vist, at de særligt aktive lokalområder i sidste ende alligevel får en større del, når restpuljen uddeles. Eksempelvis fik Dalby fordoblet deres tilskud fra 50.000 kr. til 100.000, som skal bruges på en naturlegeplads, da resten af puljen blev fordelt inden årets udgang.

Ansvar for fordeling

Det var fra begyndelsen tanken, at efterhånden som lokalområderne organisering styrkes, kan de i højere grad selv afgøre hvilke projekter, der skal vælges.

Det er imidlertid vurderingen, at lokalområderne ikke på nuværende tidspunkt bør stå for denne udvælgelse. For det første, vil det være uklart, i hvor høj grad der er bred enighed om de udvalgte projekter, i de områder, hvor organiseringen er svag.

For det andet har første år vist, at i de områder hvor organiseringen vurderes at være stærk, med en central interessegruppe, foregår der en udvælgelse inden ansøgning, og disse områder må derfor antages alligevel at have stor indflydelse på, hvilke projekter der opnår støtte.

Desuden har administrationen nedsat en koordinationsgruppe, der består af ledere og nøglemedarbejde bredt fra organisationen. I koordinationsgruppen gennemgås projekterne med sparring fra fagcentrene samt høj grad af koordinering med kommunens andre tiltag og puljer. Det har vist sig at være en god fremgangsmåde, som sikrer koordinering mellem fagcentrene, gør projekterne bedre eller på et tidligt tidspunkt skaber klarhed over, hvad der kræves for at lykkes med projektet. Ved at lægge puljen ud til lokalområderne, vil denne koordinering gå tabt.

Ekstern finansiering

Der stilles ikke krav om egen/ekstern finansiering. Dette sikrer, at flest mulige projekter får en chance. Omfanget af pulje-ansøgninger har ikke været overvældende, så det vil ikke være en hensigtsmæssig betingelse for at søge, da der vil være risiko for, at endnu færre vil søge puljen. Mange af de foreninger, der har søgt, har ingen midler, og disse projekter ville ikke være blevet realiseret uden 100 % tilskud fra kommunen.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Godkendt.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 11. Udviklingspuljen - regnskab for 2016

Sagsnr: 85.00.00-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Marie Jørgensen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2.000.000 kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

 

Det er godkendt, at lønudgift til udviklingskonsulent kan afholdes af puljen.

 

For året 2016 ser regnskabet således ud:

 

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Godkendt.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 12. Faxebussen - Sommerrute i Faxe 2017

Sagsnr: 13.05.22-G00-1-15 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Faxebussen, kommunens brandingbus, kørte alle dage i sommerferien 2016 på ruten Haslev-Rønnede-Faxe-Faxe Ladeplads-Feddet. Bussen blev finansieret via en bevilling fra Økonomiudvalget og drevet af Center for Plan & Miljø, og der er også i 2017 afsat midler til ordningen.

 

Ruten var gratis for alle passagerer, og blev en stor succes. Efter en forsigtig start med 22 passagerer den første uge steg passagertallene i takt med temperaturen, og de sidste tre uger var der mere end 1500 ugentlige passagerer. Samlet benyttede næsten 7000 passagerer bussen i løbet af sommerferien. Enkelte dage måtte der indsættes en ekstra bus på den sidste afgang kl. 16.30 fra Feddet. Godt 20 % af passagererne var turister, mens resten var Faxe-borgere, der så andre dele af kommunen, besøgte familie eller tog til stranden.

 

Der var til formålet fremstillet en folder, der på dansk, engelsk og tysk viste køreplan og rute samt kort introducerede kommunen, og ved rutens 13 stoppesteder var opstillet specielle stoppestedsstandere med en top med "Følelsens af Faxe" logo og i dennes farve. Folderen blev omdelt til seværdigheder og overnatningssteder samt annonceret i lokalbladene sommeren igennem. TV Øst var på pletten, da borgmesteren klippede snoren til ruten.

 

Sidst, men ikke mindst, var den indlejede bus ligeledes beklædt med grøn folie med logo og karakteristisk grøn farve, hvilket gjorde den meget synligt i bybilledet. Foldere, foliering og annoncering vil blive gentaget i 2017.

 

 

En rundspørge til seværdighederne i efteråret 2016 viste generel stor tilfredshed med ruten. Kommentarerne var i hovedtræk følgende:

 • Flot initiativ, der bør gentages
 • Ruten bør have senere afgange
 • Kunne ikke registrere ekstra gæster, men god idé alligevel
 • Ruten bør også passere den nordlige del af kommunen

 

Ønsket om en nordlig rute blev også nævnt af et mindre antal borgere, der henvendte sig til forvaltningen, og Center for Plan & Miljø har derfor udarbejdet i alt 4 forslag til ruteføring. Der er ikke økonomi til flere afgange, men afgangstiderne er justeret, så der køres op til en time længere pr. dag.

 

 

Rute A er sidste års rute. Med denne rute passeres flest seværdigheder, og det er muligt at lægge en fornuftig køreplan.

 

Rute B er en ren "Nord-rute", som alligevel kører hurtigt mellem Haslev og Feddet. Til gengæld betjenes Rønnede og Camp Adventure samt seværdighederne i Faxe By ikke. Det skal bemærkes, at Bregentved ikke har ønsket et stoppested - Der er således en lang strækning mellem Haslev og Lægårdens Camping uden større attraktioner.

 

Rute C er en rute, der kombinerer ønsket om kørsel i kommunens nordlige del med betjening af Faxe By. Gisselfeld, Camp Adventure og Rønnede betjenes ikke, og udgifterne vil forméntlig overskride budgettet med små 50.000 kr.

 

Rute D er en ringrute, der både betjener seværdigheder og imødekommer ønsket om kørsel i kommunens nordlige område. Turister får set "hele" kommunen, men transporttiden til og fra en seværdighed bliver væsentlig længere én af vejene. Transporttiden mellem Feddet og Haslev er på niveau med de øvrige ruters.

 

Det er Center for Plan & Miljøs opfattelse opfattelse, at en kombination, så der eksempelvis skiftes mellem at køre ruterne A & B ikke er en mulig løsning. Der bliver for lang tid mellem betjeningen af mange af stoppestederne, og så siger erfaringen, at passagerne vil fravælge bussen.

 

Ruterne fremgår af bilagene.

 

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomi

 Ruterne A, B og D forventes at kunne holdes indenfor budget, mens rute C vil kræves en ekstrabevilling på anslået 50.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At "Rute A" vælges, idet denne rute passerer flest seværdigheder, giver mulighed for en god køreplanlægning samt kan holdes indenfor budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Økonomiudvalget vælger rute D, dog således at der også etableres et stop i Dalby.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 13. Foto af byråd og borgmestre - nye og afgående

Sagsnr: 00.20.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2013 besluttede byrådet følgende omkring foto m.v. af nuværende og afgående byråd og borgmestre:

 

 1. Byrådsmedlemmer fotograferes individuelt og som gruppe i begyndelsen af byrådsperioden.
 2. Borgmestre får ikke malet portræt, men fotograferes ved afgang fra posten.
 3. Tidligere borgmestres malede portrætter og fremtidige borgmesterfotografier ophænges på rådhuset i Haslev.
 4. Gruppefoto af det aktuelle byråd ophænges i byrådssalen i byrådsperioden og derefter på rådhuset i Haslev.

 

Der foreslås nu følgende ændringer til den tidligere beslutning:

 1. Foto af hele byrådet hænges i byrådssalen i byrådets funktionsperiode - herefter flyttes det til gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 2. Foto / maleri af tidligere borgmestre opsættes i gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.

 

Ovenstående er gældende for byråd og borgmestre i Faxe kommune d.v.s. fra 1/1-2007.

 

Foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til arkivet.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 1. Foto af hele byrådet hænges i byrådssalen i byrådets funktionsperioden - herefter flyttes det til gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 2. Foto / maleri af tidligere borgmestre opsættes i gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 3. Ovenstående er gældende for byråd og borgmestre i Faxe kommune d.v.s. fra 1/1-2007.
 4. Foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til arkivet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Økonomiudvalget anbefaler, at

 1. foto af hele byrådet hænges i byrådssalen - gælder for alle byråd efter 1/1-2007,
 2. fremover males et portræt af de afgående borgmestre, alle portrætter af borgmestre efter 1/1-2007 hænges i byrådssalen, og udgiften til maleriet finansieres via udviklingspuljen, og
 3. foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til en samlet placering til en bygning med offentlig adgang.

 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 14. Valg til Ældrerådet 2018 - 2022

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år.

Ældrerådet besluttede på sit møde d. 24. oktober 2016 at indstille til, at det kommende ældrerådsvalg gennemføres som et fremmødevalg og at selve valghandlingen finder sted d. 21. november 2017, hvor der samtidig er kommunal- og regionsrådsvalg.

Ældrerådet ønsker at finde ud af om valgdeltagelsen kan blive højere ved fremmødevalg.

Byrådet beslutter endeligt hvor ofte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges.

 

Danske Ældreråd har set på valgdeltagelse ved henholdsvis fremmødevalg og brevvalg.

Tal for 2013 viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældreråd der afholdte fremmødevalg, samtidig med kommunalvalget, var 71,4 %, mens det tilsvarende gennemsnitlige tal for de 30 ældreråd der benyttede brevvalg, var 47,8%.

 

I de følgende afsnit beskrives forskellen på de to slags valg.

 

Fremmødevalg:

Ønsker man fremmødevalg, kan valget til Ældrerådet for perioden 2018 - 2022 gennemføres sammen med kommune- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017. 

Fremmødevalg gennemføres ved, at valgberettigede vælgere møder frem på de valgsteder, hvor der samtidig gennemføres kommune- og regionsrådsvalg.

Valghandlingen skal kunne gennemføres, så den ikke er til gene for gennemførsel af kommunal- og regionsrådsvalg

Der kan efter gældende regler brevstemmes på Borgerservice enten i Faxe eller Haslev.

Desuden kan borgere af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet.

På plejecentrene afgives brevstemmer samme dag, som der modtages brevstemmer til kommunal -og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i valghandlingen og Center for Sundhed & Pleje stiller med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

For at gennemføre et fremmødevalg, skal der bruges ca. 42 valgtilforordnede til at dække valgstederne. De tilforordnede aflønnes på samme vilkår, som personer der er udpeget til at være tilordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget.  Administrativt personale aflønnes i henhold til lokalaftale fra d. 1. april 2015.

Ældrerådet stiller med 28 personer og Center for Sundhed & Pleje med 14. Når Center for Sundhed & Pleje skal bemande valgstederne med to personer pr. valgsted, formodes det, at der kun i mindre omfang kan stilles med yderligere tilforordnede til kommunal - og regionsvalget.

 

Skriftligt valg:

Der sendes stemmeseddel til vælgeren, som udfylder den og returnerer den til kommunen.

Desuden kan borgere, som af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet. Hjælpen gives af den SOSU-hjælper eller assistent, der primært kommer i hjemmet.

På plejecentrene kan der afgives stemmer samme dag, som der stemmes til kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i det praktiske arbejde vedr. valget, primært optælling af stemmer. Desuden stiller Center for Sundhed & Pleje med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

 

Retningslinjer

Når Byrådet har besluttet, hvilken valgform der skal anvendes, udarbejder Center for Sundhed & Pleje detaljerede retningslinjer for forberedelse og afvikling af ældrerådsvalget.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Brevvalg 185.500 kr.

Fremmødevalg 159.000 kr.

Udgifterne dækkes indenfor afsatte budgetmidler, under Økonomiudvalgets kontoområde, vedrørende udgifter til valg.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ældrerådsvalget gennemføres som et fremmødevalg.Social- og Sundhedsudvalget, 25. januar 2017, pkt. 8:

Indstillingen anbefales med en anbefaling af, at Center for Sundhed & Pleje, sammen med Ældrerådet, planlægger valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 15. Forsøg med modulsystemer til ungehybler og flygtningeboliger på Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 02.03.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Randi Kynde

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt om og fået tilsagn om op til 2.469.000 kr. i støtte til forsøg med modulsystemer fra en pulje i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et projekt om etablering af et bofællesskab med 6 ungehybler på Faxe Sundhedscenter, bygning 19, 2. sal. (de tidligere sygeplejeboliger). Bygningen benyttes p.t. til flygtningeboliger. På 2. sal er der i den ene halvdel flygtningeboliger, mens den anden halvdel er uudnyttet tagetage. Der er søgt om midler til hele etagen, hvor tanken er, at der gøres forsøg med modulsystemer og fleksible løsninger, f.eks. ved at gøre visse vægge mobile, således at antal rum og størrelserne løbende kan justeres efter kommunens skiftende behov over tid. Endvidere skal mulighederne for fleksible løsninger til køkken og bad/wc undersøges. Den samlede udgift skønnes at udgøre 4.338.000 kr.

Målgruppen for bofællesskabet med 6 ungehybler er udsatte unge med særlige behov, og 2. salen tiltænkes samtidig flygtninge, både enlige og familier. Desuden er det tanken, at der tilknyttes en form for social vicevært, der skal være med til at understøtte beboernes behov for støtte, vejledning og social kontakt.

Samme styrelse har godkendt, at kommunens egenfinansiering på ca. 1.869.000 kr. kan finansieres af en pulje på ca. 8 mio. kr., som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs, og som har været forbeholdt ungdomsboligformål.

 

Ungdomshybler og fleksibel indretning af 2. salen kan således etableres, uden at kommunen skal skaffe finansiering ved tillægsbevilling.

 

For at håndtere de stigende økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde har Børne- og Familieudvalget tidligere drøftet sag om etablering af værelser i kommunens eksisterende ejendomme til udsatte unge, som alternativ til anbringelse på opholdssted. Målgruppen er unge borgere, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at blive boende hjemme hos forældrene. Et større antal unge anbringes fra omkring deres 15. år, f.eks. anbringelse på eget værelse. Dette har hidtil primært været uden for kommunegrænsen, da der har manglet en lokal indsats. Ungehyblerne skal fungere som midlertidig beboelse for de unge, som overgang til voksentilværelsen. Det er generelt en del af Faxe Kommunes indsats, at der forsøges en løsning tæt på det netværk, man kender. På den måde er der gode forudsætninger for, at man kan fortsætte sin uddannelse, bevare sin omgangskreds og ideelt også bevare en god relation til forældrene.

 

I projektforslaget lægges der umiddelbart op til, at de unge skal have eget værelse, samt mulighed for eget køkken, bad og wc, alt efter den enkeltes konkrete situation og behov.

 

Formålet med puljen om forsøg med modulsystemer er dels at sikre moderne og fleksible lejeboliger og dels at bidrage til en udnyttelse af tomme bygninger.

 

Kommunen forpligter sig til sammen med samarbejdspartnere at idé- og konceptudvikle samt afprøve, hvordan modulsystemer kan tænkes smart sammen med en tom bygning, samt til at stå til rådighed med den erfaring, kommunen har gjort sig. Kommunen skal deltage i en løbende evaluering af forsøgsprojektet, som igangsættes af ministeriet umiddelbart efter uddelingen af puljemidlerne. Der efterspørges innovative og kreative idéer til, hvordan modulerne kan tage udgangspunkt i arkitekturen med respekt for bygningsarven, være flytbare og kunne opføres og nedtages relativt hurtigt. Fleksibilitet, anvendelighed og mulighed for omstilling/transformerbarhed er vigtige nøgleord. Forsøgsprojektet skal skabe væsentlige og nye resultater, være nytænkende og innovativt og udvikle nye løsningsmodeller.

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

Projektet er estimeret til 4.338.000 kr. ekskl. moms. Heraf er der opnået tilsagn om tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 2.469.000 kr. Dette er baseret på, at der er 50% refusion af udgifter, dog 100% af forsøgsudgifter (600.000 kr. i anlægsbudget).

Restbeløbet på 1.869.000 kr. kan finansieres via restmidler fra HHF-konkursen.

Såfremt projektet bliver billigere i udførelsen eller forholdet mellem forsøgsudgifter og andre udgifter ændres vil tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og restfinansieringen blive justeret. Projektet vil dog kunne være fuldt finansieret.

Driftsudgifter vedrørende bygningen afholdes som hidtil af eksisterende budget indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område.

Der forelægges efterfølgende sag for Børne- og Familieudvalget vedrørende udgifter til drift af tilbuddet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at forsøgsprojektet med modulsystemer iværksættes,
 2. at kommunens egenfinansiering på ca. 1.869.000 kr. finansieres af den pulje på ca. 8 mio. kr., som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs, og som har været forbeholdt ungdomsboligformål, og
 3. at der indenfor økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling til hhv. indtægt og udgift på 4.338.000 kr. til projektet og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales, idet det tilføjes, at sagen efterfølgende forelægges for Børne- og Familieudvalget vedrørende udgifter til drift og pædagogisk indhold af tilbuddet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 16. Potentialeafklaring vedrørende kantine og mødeforplejning

Sagsnr: 82.10.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket en potentialeafklaring af kommunens kantine og mødeforplejning. Målet er bedre kvalitet uden at det bliver dyrere. Et eksternt rådgivningsfirma med speciale i kantine- og rengøringsområderne er blevet bedt om at vurdere mulighederne ved tre scenarier:

1. Udlicitering,

2. Som nu i eget regi med halvfabrikata og underleverandører til mødeforplejning.

3. I eget regi med underleverandører men med mere egenproduktion og eget valg af underleverandør til mødeforplejning.

Rådgivernes rapport og anbefalinger er bilagt sagen.

Maden til kantinesalget fremstilles i dag i kantinerne på Tingvej, Frederiksgade og Rådhusvej. Køkkenerne fungerer primært som ”anretterkøkkener”, hvor man ikke forarbejder råt kød eller æg. Disse varer købes som halvfabrikata, fx færdigstegte frikadeller. Kantinerne står desuden for anretning af mødeforplejning, som for størstedelens vedkommende leveres fra ældreområdets køkken på Frederiksgadecenteret, mens kantinerne selv laver kaffe/te samt frugtfad og småkager til mødeforplejningen.

Rådgiveren vurderer, at udlicitering vil medføre en fordyrelse af kantinerne og anbefaler i stedet, at kantinerne i højere grad selv producerer mødeforplejningen og i det hele taget selv producerer mere der, hvor det kan svare sig i forhold til økonomi og kvalitet. Hvis kantinerne gøres fri af aftalen med ældrecentrets køkken, kan kantinefunktionen selv vælge passende underleverandører til mødeforplejningen til de enkelte arrangementer. En løbende investering i uddannelse og udvikling vil gøre det muligt at lave mødeforplejning af god kvalitet som en del af den daglige madfremstilling til kantinesalget. Madproduktion ”fra bunden” er desuden mulig i Tingvejs kantinekøkken.

På den baggrund foreslår Center for Ejendomme, at kantinerne reorganiseres og fortsætter i eget regi indenfor den nuværende økonomi og selv vælger underleverandører og omfanget heraf til mødeforplejning. Undtaget er politiske møder, hvor der, efter tilbud, kan vælges en anden leverandør. Kantinerne kan endvidere selv stå for produktion af mad både med og uden brug af halvfabrikata. Kantinerne skal i reorganiseringen have øget fokus på kvalitet og servicering indenfor både kantinemad og mødeforplejning indenfor de afsatte rammer. Kantinernes nettobudget er på 1.826.669 kr. inkl. 274.320 kr. til momsafregning.

Hvis det besluttes, at kantinerne selv kan vælge underleverandør til mødeforplejning, vil det ifølge Frederiksgadecentret køkkenfunktion få personalemæssige konsekvenser svarende til et årsværk, som har været afsat til mødeforplejning. Det vil ikke få betydning for køkkenet øvrige leverancer. Det foreslås, at de besluttede ændringer træder i kraft, når ældreområdets køkken har tilpasset de personalemæssige ressourcer, hvilket forventeligt kan ske indenfor seks måneder sådan, at reorganiseringen træder i kraft efter sommerferien 2017.

Lovgrundlag

Fødevareloven.

Lov om kommuners styring.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet kantinefunktionen reorganiseres indenfor den samlede økonomi, der er til kantinefunktionen samt mødeforplejning.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At kantinedriften videreføres i eget regi.
 2. At kantinerne selv kan vælge underleverandører til mødeforplejning; undtaget er politiske møder, hvor mødearrangøren kan vælge anden leverandør.
 3. At kantinerne selv styrer madproduktionen; det vil sige, at der både laves mad ”fra bunden” og med brug af halvfabrikata, og at kantinerne selv vurderer, hvor det giver mening at gøre hvad.
 4. At kantinerne står for madtransport til serveringsstedet, borddækning og afrydning efter møder.Teknik- og Miljøudvalget, 25. januar 2017, pkt. 13:

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et udbudsmateriale og en kvalitetsstandard, hvorefter opgaven sendes i udbud.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 17. Vejudvidelse Feddet

Sagsnr: 05.01.08-G01-2-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Den kommunale vej Feddet er meget smal. Dette vanskeliggør kørsel med campingvogne.

 

Derfor foreslås det, som et turismetiltag, at udvide vejbredden med ca. 0,5 m på den kommunale del af Feddet, så den som minimum har samme bredde som den private del af Feddet, der er ca. 4,75 m. Vejudvidelsen på den offentlige del af Feddet er fra T-krydset St. Elmuevej/Lindersvoldvej og 370 m mod syd. Se bilagte kort.  

 

Vejudvidelsen skal forbedre forholdende for kørsel med campingvogne og dermed fremme denne turismeform.

 

Udgiften til vejudvidelsen er skønnet til 300.000 kr. og foreslås finansieret fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.

 

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Udgiften til vejudvidelsen er skønnet til 300.000 kr., og foreslås finansieret fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller: 

 • At den kommunale vejdel af vejen Feddet (ca. 370 m.) udvides med ca. 0,5 m i bredden, og
 • at udgiften til vejudvidelsen finansieres fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.Teknik- og Miljøudvalget, 25. januar 2017, pkt. 15:

Anbefalet. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 18. Ejendomsstrategiens spor 1, 2 og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning

Sagsnr: 82.11.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under ejendomsstrategipunkterne at opgradere udearealerne på følgende syv skoleafdelinger: Sofiendal, Nordskov, Bavne, Møllevang, Terslev, Rollo og Hylleholt. Byrådet besluttede endvidere, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling, inden de iværksættes.

Denne sag omhandler tre afdelinger: Sofiendal, Terslev og Nordskov. Bavne, Møllevang, Rollo og Hylleholt blev behandlet på Byrådets møde 17. november 2016.

Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter fra afdeling Sofiendal, Terslev og Nordskov har været igennem en ideudviklingsproces sammen med Center for Ejendomme og landskabsarkitektfirmaet SLA. Fokus har været at skabe rum og plads til de aktiviteter, som lærere og pædagoger ønsker, at fremtidens udearealer skal rumme og understøtte.

Projektforslagene bygger endvidere på erfaringerne fra Vibeengs udearealer og henter inspiration i Faxe Kommunes landskaber og natur med bakker, skov, dyrkede arealer, vandløb, smukke haver og herregårdsparker. De giver muligheder for naturfaglige oplevelser, gode opholdskroge til gruppearbejde og hygge samt udfordringer både til vilde vovehalse og de mere stille typer. Terræn og beplantning udformes, så de sætter gang i fantasien og giver fin- og grovmotoriske udfordringer.

Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park.

Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret Wi-Fi i projekterne.

Det er ikke nødvendigvis meningen, at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

På afdeling Sofiendal arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der etableres et naturpræget område vest for mellemtrinnets bygning med mange muligheder for leg og naturundervisning. Som andre steder gøres terrænet mere varieret med mulighed for, at der kan samle sig vand i lavninger, men her tilføjes endvidere en vandpumpe og render i træ. Der suppleres med nye beplantninger som en grøn forbindelseslinje rundt om bygningerne mod syd. Med placering af bænke, plinte og sten skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Der skabes gårdhavestemning mellem indskoling og gymnastiksalen til læsning og stille ophold. Ud for faglokaler etableres afskærmede ”haverum” med relation til fagene, men de kan også bruges som skærmede legerum. Den nuværende jordhøj bliver suppleret med mere kuperet terræn uden om en sandgryde, der blandt andet kan bruges til boldspil og giver mulighed for forskellige plantetyper. Se skitsetegning i bilag.

På afdeling Nordskov arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Atletikfaciliteterne renoveres og indrettes, så de i videst muligt omfang kan bruges multifunktionelt. Der indrettes nye opholdsarealer med boldbaner og borde til bordtennis og faglige aktiviteter nord for udskolingen og mellemtrinnets bygninger. Den nuværende beplantning indeholder kvaliteter, der med lidt fornyelse kan indeholde flere funktioner og mikrobiotoper som fx engbeplantning. Ud for faglokaler etableres afskærmede arbejdspladser til undervisning og gruppearbejde. Området med den gamle pedelbolig er i dag vandlidende og benyttes derfor til en vådbiotop med et shelter til undervisningsbrug. Betondækket består som en tør platform i den frodige våde bund. Strædet fra vådbiotop (pedelboligen) og parkering op til hovedindgangen fornyes med opholdsmuligheder for de klasser, der ligger lige ud til. Se bilaget Nordskovs udeareal.

På afdeling Terslev arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Asfaltskolegården blødes op med opholds- og legemuligheder på tværs af alderstrin. Forbindelsen langs gymnastiksalen skærpes og der etableres en ”grøn omvej” hele vejen rundt langs den store boldbane. ”Lilleskoven” nord for gymnastiksalen og ”Storskoven” mod øst danner grundstammen i et naturpræget område. Med placering af plinte, sten og trædæk skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Mellem de to boldbaner er der et trekantet areal, som kan udnyttes til opholdsarealer, men dette element udføres ikke i nuværende projekt. Forbindelseslinjen i øst indbyder med plinte og træer på linje til leg og træning men også til ophold i forbindelse med fodboldbanerne. Forbindelseslinjen langs parkeringen holdes relativt åben men med et engpræg, der giver oplevelser med et varieret dyre- og planteliv. Se bilaget Terslevs udeareal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,3 millioner kr. Opgradering af udearealerne er skønnet til at koste samlet 7,6 millioner kr. Dette er indregnet i det samlede skøn på 43,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At udearealerne på Vestskolen afdeling Terslev opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 2. At udearealerne på Vestskolen afdeling Nordskov opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 3. At udearealerne på Midtskolen afdeling Sofiendal opgraderes som beskrevet og vist på bilag.Uddannelsesudvalget, 24. januar 2017, pkt. 6:
Steen Petersen (O) kan ikke anbefale.

Anbefales.
Henrik Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 25. januar 2017, pkt. 14:

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale.

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 19. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev

Sagsnr: 01.02.15-P15-2-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ejendomsstrategien er det tanken, at Lysholm Skole i Haslev skal afhændes. Lysholm Skole og den tilstødende boldbane er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål. Området er imidlertid også omfattet af lokalplan nr. 500-25 fra 1990, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsformål.

Med tillæg nr. 9 bringes kommuneplanrammen for Lysholm Skole i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 29. september til 23. november 2016. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget ét høringssvar fra Grundejerforeningen Skovholmslund. Grundejerforeningen foreslår etablering af en grøn port til Haslev, bevaring af hovedbygningen og en mindesten. Endvidere foreslås anvendelsesmulighederne af arealet mod vest reduceres til liberale erhverv som kontorer, klinikker, institutioner, undervisning, gallerier, hotel- og restaurationsvirksomhed. Høringssvaret er behandlet i vedlagte hvidbog.

I forbindelse med den offentlige høring har Erhvervsstyrelsen kontaktet Kommunen og bedt om en redegørelse for behovet for, at udlægge nye arealer til blandede bolig og erhvervsformål i Haslev. Center for Plan og Miljø har på den baggrund udarbejdet og sendt vedlagte redegørelse. Erhvervsstyrelsen har i mail af 23. november 2016 godkendt det nye udlæg.

Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 9 vil det fortsat være lokalplan 500-25, der er gældende for ejendommen. Dvs. skolen og boldbanen vil kunne anvendes og sælges til blandede bolig og erhvervsformål jævnfør lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Det nyudlagte areal vest for Lysholm Skole vil derimod først kunne udvikles, når der er udarbejdet en lokalplan for arealet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lokalplan 500-25

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer

 

 • at der tinglyses en servitut på ejendommen som sikrer bevaring af mindestenen, for Lysholms frikøb fra Gisselfeld KlosterErhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 20. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 - Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.15-P15-5-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker, at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Området er på nuværende tidspunkt ikke udlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan for området, før området bliver udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 14 udlægges derfor et nyt rammeområde Å-T12 "Solscellepark ved Turebylille" til tekniske anlæg i form af et solcellanlæg med tilhørende faciliteter.

 

Idefase

Inden udabejdelse af forslag til kommuneplantillæg er der gennemført en to ugers idefase jf. planlovens § 23c. I forbindelse med idefasen har kommunen modtaget to høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet.

 • Ifølge de statslige interesser i den kommunale planlægning skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende byzone. Erhvervsstyrelsen beder i den forbindelse om en planlægningsmæssig begrundelse for den valgte placering af anlægget.
 • Vejdirektoratet gør opmærksom på den tinglyste vejbyggelinje omkring Sydmotorvejen, der skal sikre mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse af motorvejen. Derudover henstiller Vejdirektoratet til, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om visuel afskærmning mod motorvejen i form af eksempelvis et beplantningsbælte, så eventuel visuel distraktion af trafikanterne undgås.

 

Nævnte krav er indarbejdet i redegørelse og bestemmelser i forslag til lokalplan 1200-38.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionel jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

 

 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 5:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 21. Forslag til lokalplan 1200-38 for Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-15 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Solcelleparken får en samlet størrelse på knap 28 ha og vil kunne producere cirka 19.000.000 kWh om året, hvad der svarer til cirka 7.600 husstandes årlige forbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.

 

Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får.

 

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken ved Turebylille. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og herregårdslandskabet. Lokalplanen fastlægger blandt andet krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give refleksionsgener for naboer og trafikanter.
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,5 m.
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning.
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplaningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske.

 

Opstilling af solceller er i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008.

 

Kommuneplantillæg nr. 13 og Miljøvurdering

Området er ikke udlagt/rammelagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med forslag til lokalplan 1200-38 udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som udlægger et nyt rammeområde: ”Å-T12 Solcellepark ved Turebylille” og dermed ændrer områdets anvendelse til tekniske anlæg.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de to planforslag er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionelt jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til lokalplan 1200-38 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • ��at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 22. Endelig takst for omsorgs- og specialtandpleje 2017

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, har Byrådet behandlet taksterne for omsorgs- og specialtandpleje.

De til budgetbehandlingen indarbejdede takster har været skønnet og har således ikke været de endelige.

 

Indenfor omsorgs- og specialtandpleje er der fastsat loft over egenbetaling for patienter, der er omfattet af ordningen. Ifølge bekendtgørelsen reguleres det fastsatte loft en gang årligt, den 1. januar.

Taksten over for borgerne reguleres årligt med hvad der svarer til satsreguleringsprocenten, som fra 2016 til 2017 udgør 2%.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 12. december 2016 meddelt den maksimale takst for omsorgs- og specialtandplejen, gældende fra den 1. januar 2017.

 

 • Taksten for egenbetaling for omsorgstandpleje i 2017 udgør 510 kr. årligt.
 • Taksten for egenbetaling for specialtandpleje i 2017 udgør 1.895 kr. årligt.

 

Taksten for kørsel til omsorgstandpleje er fastsat af Faxe Kommune, og udgør for 2017 25 kr. pr. måned.

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, samt cirkulæreskrivelse nr. 10253 af 12. december 2016.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for den samlede afsatte ramme til omsorgs- og specialtandpleje.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udmeldte takster for omsorgs- og specialtandpleje for 2017 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 25. januar 2017, pkt. 9:

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 23. Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag

Sagsnr: 00.07.00-G01-3-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På vegne af Borgerlisten (L) ønsker René Tuekær en sag på næste ordinære Økonomiudvalgsmøde den 17. august 2016.

 

Borgerlisten vil have undersøgt muligheden for økonomisk kompensation af borgernes udgifter til advokat i Pylon sagen i Rønnede. Borgerlisten ønsker, at det fremgår via sagsfremstillingen og/eller bilag til sagen, hvilke muligheder der er for økonomisk kompensation eller ej til borgerne i dækning af regning til advokatsalær. Det ønskes præciseret, hvordan følgende skal forstås eller tolkes: ..”med mindre der er særlig hjemmel til at dække udgifterne”.

 

Dette citat er taget fra borgmesterens besvarelse på læserbrev bragt i Dagbladets trykte avis den. 14. juli 2016. Afslutningen på samme læserindlæg gør, at Borgerlisten ønsker sagen belyst.

 

Borgerlisten ønsker sagen som selvstændigt punkt på ØK dagsordenen.

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 17. august 2016, pkt. 143:

De juridiske vurderinger af sagen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.

René Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et brev til Tilsynet om afklaring af de principielle forhold i sagen om lovhjemlen til at betale for privates brug af advokater og lignende.Byrådet, 25. august 2016, pkt. 139:

Borgerlisten (L) foreslår at borgmester og direktion indleder en konstruktiv dialog med beboer-rep. fra Nabo-gruppen, for at afprøve om man kan aftale en passende kompensation for beboernes udgifter til advokatbistand.

For forslaget stemte 8 (Borgerlisten (3), Dansk Folkeparti (3), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 16.

Forslaget nedstemt.

 

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 23.

Imod stemte 1 (Martin Hillerup (L)).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (L) deltog ikke i mødet.
Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 31. august 2015:

På baggrund af byrådets beslutning er der udarbejdet forslag til brev til Tilsynet.

Forslaget er vedhæftet som bilag.

 

 
Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 175:

Forslag til brev til Tilsynet anbefales.Byrådet, 15. september 2016, pkt. 171:

Borgerlisten ønsker belyst om Faxe Kommune har handlet ansvarspådragende og dermed risikerer at blive dømt erstatningsansvarlig hvis borgerne indbringer kommunen for domstolen. 
Borgerlisten gør opmærksom på, at det er en skærpende omstændighed at Faxe Kommune tidligere og i samme geografiske område har fået afvist lignende projekter ved Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 og dermed burde forvente, at et nyt og markant større pylonprojekt også ville blive afvist ved samme ankeinstans. 

For Borgerlistens forslag stemte 10 (Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3), Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 15 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2), Socialistisk Folkeparti (1), Dorte Nybjerg (V), Nellie Bradsted (V), Jesper Beckmann (V) og Knud Green (V),

Forslag til brev til Tilsynet godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) medsendes til Tilsynet.

 

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 9. december 2016:

Tilsynet har den 1. december 2016 meddelt kommunen, at de ikke finder at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelser, men henviser kommunen til at tage stilling til hvilken beslutning, der konkret påtænkes truffet, samt at beskrive kommunens egen vurdering og uddybe, hvad man konkret er i tvivl om. Tilsynet har i mellemtiden oprettet et skema til brug for anmodning om forhåndsudtalelser, som er anvendt i det vedlagte forslag til fornyet henvendelse.

Tilsynet bemærker i øvrigt, at de kun kan afgive en forhåndsudtalelse om lovligheden af en disposition, hvis Tilsynet har kompetence til at udtale sig om lovligheden af den eventuelle senere beslutning.

Brev af 1/12-2016 fra Tilsynet samt forslag til fornyet henvendelse er vedhæftet som bilag.

 

Det anbefales, at forslag til fornyet henvendelse sendes til Tilsynet.

 

 
Byrådet, 15. december 2016, pkt. 267:

Forslag til fornyet henvendelse til Tilsynet godkendes.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 26. januar 2017:

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 24. januar 2017 fremsendt telefonnotat vedrørende lovligheden af en evt. betaling af advokatomkostninger i forbindelse med pylonsagen. Notatet er vedhæftet som bilag.

I notatet fremføres bl,a. at der i sagens lovgivning ikke er bestemmelser om omkostninger i forbindelse med klage til Natur- og Miljøklagenævnet ud over gebyrbestemmelser, hvor det er bestemt, at gebyr tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Omkostninger ved en eventuelt sagkyndig bistand skal betales af parten selv, når der ikke er særlig hjemmel til, at kommunen dækker udgiften, og der i øvrigt ikke er grund til at antage, at kommunen har handlet ansvarspådragende.

Statsforvaltningen har ikke grundlag for at tage konkret stilling til det omhandlede projekt og dets eventuelle lighed med tidligere projekter.

 

Sagen afgøres af
Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning og at der ikke foretages yderligere i sagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 24. Sag fremsendt af gruppeformand René Tuekær, Borgerlisten (L). Forslag om anvendelse af Rådhusvej 2, Faxe

Sagsnr: 82.00.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Gruppeformand, René Tuekær, Borgerlisten (L) har fremsendt følgende forslag til anvendelse af Rådhusvej 2 i Faxe til Økonomiudvalgets møde den 2. februar 2017:

"Sagsfremstilling:

Borgerlisten (L) fremsætter hermed forslag til fremtidig udnyttelse af - Rådhusvej 2, 4640 Faxe.  Bygningens oprindelige og hidtidige funktion har været rådhus, hvor personalet fysisk har været placeret og betjent borgere.

I henhold til den vedtagne ejendomsstrategi, som Borgerlisten ikke har stemt for – skal ejendommen sælges, Hvis det ikke sker skal ejendommen eventuelt nedrives. Borgerlisten vil bevare ejendommen og vil  have undersøgt muligheden for ejendommens fortsatte eksistens.

Derfor foreslår Borgerlisten, at Faxe Kommune bestiller en arbejdsopgave hos Business Faxe Copenhagen om, at der undersøges mulighederne for, at ejendommen kan indrettes efter samme koncept, som Grobund i Haslev oprindeligt blev etableret efter. Altså sondere mulighederne for, at virksomheder og iværksættere kan leje sig ind i et passende antal m2 og med muligheder for fælles kantine og andre fællesarealer efter nærmere konkret aftale. Der henvises i øvrigt til særdeles gode parkeringsforhold i tilknytning til ejendommen.

 Lovgrundlag:

-

 Økonomi:

Ejendommen er ikke blevet solgt og derfor endnu ingen indtægt. Hvis ejendommen bliver udlejet kan der komme en positiv indtægt.

 Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

 Indstilling:

Sagen forelægges uden administrativ indstilling, da det er et politisk forslag.

Borgerlistens (L) indstilling er, at Faxe Kommune indgår aftale med Business Faxe Copenhagen om inden for en given periode, at sondere markedet for, at udleje ejendommen til virksomheder samt iværksættere."

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Réne Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

 25. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

Ingen sager.

 

 

Højesteret

Højesteret har i kendelse af 16. januar 2017 afgjort, at Top Danmarks og Faxe kommunes krav mod skadevolder og dennes forsikringsselskab ikke er forældet. Kendelsen er vedhæftet som bilag.

Sagen fortsætter i byretten angående erstatningens størrelse.

Sagen vedrører en olieforurening, der blev konstateret den 21. april 2004 på ejendommen Strandhovedvej 27, Faxe Ladeplads.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. februar 2017

Der blev endvidere orienteret om følgende:

 • Der modtages ingen DUT-kompensation for stigningen i udgifter til vederlag.
 • Der er modtaget stævning fra ejeren af Faxevej 54 vedr. skade på ejendommen i forbindelse med etablering af cykelsti.
 • Der er modtaget stævning fra Lars Folmann, Ulstrupvej 6, Tureby, vedr. påbud om spildevandsrensning.
 • Notat om høring om nedrivning af Gefion blev udleveret og vedhæftes som bilag. Det vurderes ikke, at der i forbindelse med høringen er kommet nye oplysninger i sagen. Det fastholdes, at ejendommen skal nedrives.
 • Fælles brev for Faxe og Næstved kommuner vedr. rute 54 sendes til ministeren

 

Réne Tuekær (L) ønsker en samlet opgørelse af udgifterne til projekt "Følelsen af Faxe".

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 26. Bortforpagtning af Cafè Ådalen på Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 82.16.05-G10-1-17 Sagsansvarlig: Randi Kynde27. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen28. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen29. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-5-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen30. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer