Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 4. oktober 2017

Økonomiudvalget - 04-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 4. oktober 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


200. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Godkendt. 

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.201. Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

 

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi  og IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Oversigter blev udleveret.

Anbefales. 

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 202. 2.behandling af Budget 2018-2021

Sagsnr: 00.30.00-S00-9-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 24. august 2017 budgetforslag for 2018 med overslagsårene 2019-2021. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 18. september 2017 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

 

Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen:

 

Ændringer som følge af budgetforlig

 

 

 

 

Uddannelsesudvalget.: Det skal bemærkes, at effektiviseringsforslaget UDD-E-3 beskriver to modeller. Forligsparterne er her enige om, at den omtalte reduktion skal gennemføres ved en reduktion på ledelsesiden og ikke på medarbejdersiden.

 

 

 

 

 

Positive beløb er større udgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling

(Alle beløb i 1.000 kr.)

*) Punkt 74: Finansforskydninger vedr. kirken er drøftet og aftalt med Tryggevælde Provstiudvalg.

 

Samlet balance

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag medfører det følgende budgetbalance for årene 2018-2021:

 

 

 

Budgettet er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Justering i skatter og tilskud i overslagsårene 2019-2021 er foranlediget af ændringer i KL's forventninger til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019-2021.

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 3,3 mio. kr. i 2018. Den samlede ændring af kassebeholdningen i 2018 udgør 3,7 mio. kr.

 

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i budgetforliget inklusiv ovennævnte ændringsforslag giver det følgende status på de besluttede økonomiske mål:

 

 

Ændringsforslag

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2018-2021 blev der vedtaget frist for ændringsforslag den 25. september kl. 12.00.

Der er ved fristens udløb alene modtaget ændringsforslag fra partierne bag budgetaftalen.

 

Der er lagt et samlet nyt bilag på sagen som viser der samlede Budget som det er indstillet til 2. Behandlingen.

I forhold til den samlede udmeldte anlægsramme indmelder Faxe kommune 80,8 mio. kr., idet opsparingspulje til haller på 2 mio. kr. er fratrukket i indberetningen til KL.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bek. nr. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

 

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-75 vil bevirke:

 • En påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
 • En forøgelse af kassebeholdningen på samlet set 3,3 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet
 • At likviditeten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 121,9 mio. kr. ved udgangen af 2018
 • Serviceudgifterne overholder med de foreliggende ændringsforslag den udmeldte vejledende serviceramme på 1.482,9 mio. kr.
 • At der sikres afholdelse af overførte anlæg fra 2017 i 2018 for 27,3 mio. kr.

 

Faxe kommune modtager i 2018 som del af de generelle tilskud og udligning 8,5 mio. kr. vedrørende den dynamiske afregning for medfinansiering på social- og sundhedsområdet. Midlerne er ikke tilført området.

Desuden er der modtaget et statsligt tilskud til en national kræftpakke på 130.000 kr. Dette beløb er tilført området via lov- og cirkulæreprogrammet, jfr. ændringsforslag nr. 65.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 2. At ændringsforslag 1-75 godkendes
 3. At der flyttes 20,1 mio. kr. i 2018 fra drift til anlæg jfr. ændringsforslag 67-73
 4. At mer- eller mindreudgiften i forhold til ændringsforslag 1-74 finansieres af kassebeholdningen.
 5. At social-og sundhedsudvalgets tilføres 130.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til iværksættelse af den nationale kræftpakke jfr. ændringsforslag nr. 65.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 203. Takster og brugerbetaling for 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-9-17 Sagsansvarlig: Lillian Fløjgaard

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

Det er blevet besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne har været fremlagt til godkendelse i fagudvalgene og indgår i det samlede takstblad for 2018.

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

Byrådet har endvidere besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde den 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægterne fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at taksterne for år 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales godkendt overfor byrådet, dog med den tilføjelse, at taksterne på Børne & Familieudvalgets område genberegnes grundet opprioriteringer m.v. i budgetaftalen og behandles senere sammen med de manglende takster på affaldsområdet.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 204. Initiativer til imødegåelse af merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 00.30.14-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.

 

Efterfølgende er en del af P/L - puljen (0,7 mio. kr.) blevet fjernet fra budgettet, hvorfor merforbruget nu skønnes til 5,1 mio. kr.

 

I denne sag præsenteres handlemuligheder idet der oplistes en række konkrete initiativer til budgetoverholdelse.

 

Forslag til konkrete initiativer

 

Midlertidig ansættelses- og indkøbsstop - Samlet skønnet besparelse 0,7 mio. kr.

 

Familiehuset skønnes at kunne hente 0,3 mio. kr. som blandt andet vedrører ubesatte stillinger.

Ungecenter Faxe skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. og vedrører ledig teamlederstilling, indkøbs- og ansættelsesstop.

Center for Børn & Undervisning skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. på materiale og aktivitetsudgifter.

 

Der anvises initiativer for i alt 0,7 mio. kr.

 

Allerede igangsatte initiativer til budgetoverholdelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har iværksat en række tiltag for at imødegå det forventede merforbrug. Merforbruget kan bl.a. forklares ved, at budgettet for 2017 er lavere end regnskabsresultatet for 2016. Administrationen vurderede ved budgetlægningen for 2017, at der skulle tilføres 5,0 mio. kr. mere, end der blev tilført ved budgetforliget. Nedenfor er beskrevet en række allerede iværksatte tiltag

Allerede iværksatte tiltag, hvor effekten indgår i skønnet:

-       Fokus på underretninger:

Grundet et kraftigt stigende antal underretninger er der sat fokus på at øge samarbejdet mellem ”underretter” og myndighed, således at underretninger har en højere kvalitet og indeholder flere oplysninger. Udgifterne på det specialiserede børneområde afhænger i vid udstrækning af aktiviteten. Dertil vil den eksisterende samarbejdsstruktur (TVÆRS) blive justeret, så samarbejdet sker tidligere og decentralt. Der blev 24. august afholdt temamøde for Byrådet om udfordringerne samt administrationens arbejde med at udvikle samarbejdsstrukturen.

-       Fokus på anbringelser:

Revisionsfirmaet BDO har foretaget en analyse af omkostninger ved anbringelse og aflastning, herunder fokus på styring af området og et økonomisk fokus på sagerne. BDO vurderede sammenfattende, at der udvises godt købmandskab, men at der ikke er den fornødne personaleressource til at håndtere sagsmængden. Dette er drøftet på Børne- og Familieudvalget august 2017. Herudover forventes modulbyggeriet på Præstøvej 78A at have en positiv effekt på sigt, men det er usikkert, hvornår byggeriet står færdigt. Der er aktuelt 2 unge, som er tiltænkt en ungehybel.

-       Fokus på serviceniveauer:

Alle serviceniveauer er ved at blive gennemgået. Der er blevet forelagt kvalitetsstandard og serviceniveau i forhold til børn med en funktionsnedsættelse. Ligeledes er niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier under gennemgang med forventelig efterfølgende justering. De berørte plejefamilier er varslet, og forhandlinger pågår. Herudover vil der blive set på muligheden for at afslutte igangværende foranstaltninger samt ikke blive iværksat efterværnsindsatser, hvor anden lovgivning kan anvendes.

-       Analyse af flyttemønstre:

KL har opgjort udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Her har Køge, Faxe, Stevns og Ringsted alle store stigninger. På den baggrund er vi sammen med GIS ved at kortlægge, hvor stor en andel af underretningerne, der skyldes tilflytning. En af opgaverne for den nye task force, der er nedsat af Beskæftigelsesudvalget med fokus på familier med en forsørger på offentlig forsørgelse, er at sætte hurtigt ind i forhold til tilflyttere, hvor sandsynligheden for at det kan udvikle sig til en social sag vurderes høj.

 

- Sammenhæng til skolefravær:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning har sammen med KMD gennemført en analyse af sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale foranstaltninger. Resultat og anbefalinger blev forelagt på udvalgsmødet i juni.

-       Arbejde med mindset:

Der er en række tiltag i gang med henblik på at udvikle et inddragende og helhedsorienteret mindset. Konkret deltager Faxe Kommune i Børns Vilkårs projekt om "Bedre Børneinddragelse", der sammen med metoden "Godt Videre" sikrer barnet og borgeren en aktiv rolle. Det påtænkes at "genindsætte" Signs of Safety gennem et bredt uddannelsesforløb over efteråret, ligesom vi indkøber et it-system, der understøtter helhedsorienteret og dialogbaseret sagsbehandling. Der spares ikke nødvendigvis penge på den korte bane, men kvalificerer arbejdet og indsatserne. Dette dog under forudsætning af, at besluttede indsatser også kan sættes i værk, jf. ex. "Godt Videre", hvor den unge inddrages. Hvis der pga. ”indsatsstop” må stoppes for mulige indsatser, må de tværgående indsatser sættes på pause indtil 2018.

- Fokus på tabt arbejdsfortjeneste:

Det vurderes løbende, om der kan reguleres i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. I 2015 udbetalte vi 9,4 mio. kr., i 2016 udbetalte vi 9,3 mio. kr. og for 2017 forventer vi at udbetale 8,9 mio. kr. Det der dog også karakteriserer tabt arbejdsfortjeneste er, at der gives meget støtte i sager, hvor børn ikke kan være hele dage i skole/dagtilbud hele dagen. Det gælder ikke mindst også dem, der er i skærmet gruppe eller specialtilbud. Og Faxe Kommune har forholdsmæssigt mange børn som er omfattet af sidstnævnte. 

-       Mellemkommunale refusioner:

Der iværksættes et øget fokus på at gennemgå og følge op på foreliggende refusionstilsagn. Arbejdet sker i samarbejde med kontrolgruppen.

 

Center for Børn & Undervisning har iværksat en række tiltag for at overholde budgettet i 2017. Der er udvist tilbageholdenhed på alle centrale puljer, så ikke disponerede midler tilbageholdes. Der er endvidere udarbejdet konkrete handleplaner på enheder der ved budgetopfølgning udviser merforbrug. I den forbindelse afholdes der løbende månedlige møder med de enkelte enheder, for at sikre budgetoverholdelse og sparring i forhold til den økonomiske styring af de enkelte områder.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunes styrelse

Økonomi

Hvis de foreslåede tiltag besluttes, vil det forventede merforbrug reduceres fra 5,1 mio. kr. til 4,4 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & beskæftigelse indstiller,

 

 1. at der indføres ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor.
 2. at der ansøges om en tillægsbevilling på det resterende beløb, 4,4 mio. kr.
 3. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

 

Beslutning

Børne- og Familieudvalget, 26. september 2017, pkt. 69:

Punkt 1 godkendt

Sagen genoptages i et ekstraordinært møde mandag 2. oktober kl. 07.00 - 09.00.

Til mødet skal der udarbejdes et bilag med allerede iværksatte tiltag samt et bilag med yderligere forslag for hele udvalgets område.

Forslagene skal prisfastsættes hvis muligt.

 

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Familieudvalget den 2. oktober 2017.

Genoptagelse af sag om budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets områder.

Sagen er ønsket yderligere belyst og indeholder bilag med allerede iværksatte tiltag og et bilag med forslag til yderligere prissatte tiltag for hele udvalgets område. Yderligere fremsattte tiltag fremlægges til politisk beslutning.

På udvalgets møde den 26. september 2017 besluttede udvalget, at indføre ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor. Dette er indarbejdet som allerede igangsatte tiltag på området.

 

Baggrund

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet, at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.

Skønnet merforbrug pr. 31/5, 4,4 millioner

P/L pulje fjernet fra budget, 0,7 millioner

Allerede igangsatte tiltag (Ansættelses og indkøbsstop besluttet den 26. september 2017), - 0,7 millioner

Skønnet merforbrug pr. 31/8, 4,4 millioner


I denne sag fremlægges konkrete initiativer til budgetoverholdelse til godkendelse.

Allerede igangsatte initiativer til budgetoverholdelse

Center for Børn & Undervisning har pga. stigende udgiftspres indarbejdet kompenserende besparelser på 1,17 mio. kr. i skønnet.

Børne - og Familieudvalget besluttede på møde den 26. september 2017, at indføre midlertidig ansættelses- og indkøbsstop. Dette forventes i 2017 at give en samlet skønnet besparelse på 0,7 mio. kr.

Den samlede 1 % - Puljen på 1,193 mio. kr.  på Børne- og Familieudvalgets område er frigivet til imødegåelse af merforbrug og Center for Familie, Social & Beskæftigelses andel af 1 % puljen på 0,865 mio. kr. er reserveret til at imødegå udvalgets merforbrug.

Forslag til konkrete initiativer

1) Mindreforbrug på fripladser på 1,07 mio.kr. bibeholdes på området.

Der er tale om frigivne midler fra direktionen til specifik dækning af merudgift på økonomiske fripladser. Disse er tidligere skønnet som midler der ikke kunne anvendes.  Frigivelse var betinget af, at uforbrugte midler blev lagt tilbage i kommunekassen ved regnskabsafslutning. Disse midler foreslås nu bibeholdt på området til dækning af merforbrug. 

2) ”Indkøbsstop” i Socialcentret på 0,25 mio. kr.

Forslaget vil medføre et stop for alt andet end absolut nødvendige indsatser (altså ingen forebyggelse). Stoppet vil bl.a. omfatte faglig rådgivning til handicapfamilier, kurser til at forældre kan kommunikere med handicappede børn mv., Det forudsætter dog en justering af det serviceniveau for børnehandicap, der netop har været i høring og som forelægges Børne- og Familieudvalget i oktober. Det forudsættes samtidig, at den stramme styring ift. bevillinger fortsætter fremadrettet. Effekt er usikker, og ikke foreslået tidligere, idet der fortsat skal foretages en konkret og individuel vurdering i alle sager.

3)Forældreevneundersøgelser udarbejdes internt (ikke muligt at prissætte)

Besparelse usikker, da det afhænger af om der opstår behov for forældreevneundersøgelser. En undersøgelse koster typisk minimum 50.000 kr.

4) Herudover reserveres den frigivne 1%-pulje på Center for Børn & Undervisning på 0,3 mio. kr. ligeledes til at imødegå udvalgets merforbrug.

Samlet fremlægges der forslag til yderligere tiltag på i alt 1,62 mio. kr.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Hvis de foreslåede tiltag besluttes, vil det forventede merforbrug reduceres med i alt 1,62 mio. kr. fra 4,4 mio. kr. til 2,78 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 1. at mindreforbrug på fripladser på 1,07 mio.kr. bibeholdes på området.
 2. at der indføres ”Indkøbsstop” i Socialcentret på 0,25 mio. kr.
 3. at evt. Forældreevneundersøgelser udarbejdes internt (ikke muligt at prissætte)
 4. at 1 % puljen i Center for Børn & Undervisning  på 0,3 mio. kr. reserveres
 5. at der ansøges om en tillægsbevilling på det resterende beløb 2,78 mio. kr.
 6. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

 

 Børne- og Familieudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 74:

Anbefalet

 

Det præciseres i bilag 1, at de 500.000 kr. i besparelse på metodeudvikling af Familiehuset og Ungecenter Faxe er indregnet i den forventede budgetafvigelse.

 

Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 205. Bevilling fra puljen: Sammen om fastholdelse

Sagsnr: 15.00.26-P20-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Sammen om Fastholdelse".

Formålet med projektet er, at afprøve en model for sygedagpengemodtagere der kommer fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Sammen om Fastholdelse" på 660.000 kr. til initiativet "Sammen om Fastholdelse".

Projektperioden løber fra 1. oktober 2017 til og med 31. december 2018. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31. marts 2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

 

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Bruttoudgift

126.000

534.000

 

Brutto indtægt

 

330.000

330.000

Netto

126.000

204.000

-330.000

 

 

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 126.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2018 på 534.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2018 på 330.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2019 på 330.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. Der gives en udgiftsbevilling på 126.000 kr. i 2017.
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 534.000 kr. i 2018.
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 330.000 kr. i 2018.
 4. Der gives en indtægtsbevilling på 330.000 kr. i 2019.

 

Bevillingen i 2017 og 2018 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2018 og 2019 tilgår kassen.Beskæftigelsesudvalget, 25. september 2017, pkt. 56:

Anbefalet.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 206. Arven fra det gamle byråd til det nye byråd

Sagsnr: 00.22.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 18. maj 2017, at dele det nuværende byråds viden og erfaring med det nye byråd.

 

Formålet med at give arven videre fra det nuværende byråd til det nye byråd, er at sikre det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet i det nye byråd.

 

Opgaven er udført af konsulentfirmaet H.C. Vestergaard, som med baggrund i individuelle interview af byrådets medlemmer og direktionen, har udarbejdet en rapport (vedhæftet som bilag).

 

I interviewet er følgende emner berørt:

 • Relationen til omverdenen (borgere, brugere, organisationer, foreninger, presse m.v.)
 • Relationen til og samspillet med den kommunale organisation (servicering, delegering m.v.)
 • Vilkårene for det politiske arbejde (tekniske hjælpemidler, fysiske faciliteter, lovgivning m.v.)
 • Øvrige forslag og synspunkter

 

Byrådet har på temamøde den 14. september 2017 drøftet rapportens indhold. Opsamlende notat er vedhæftet som bilag.

 

På temamødet var der generelt enighed om følgende:

 

 • Fokus på sammenhængskraft - byrådsmedlemmerne har ansvaret for hele kommunen
 • Kodeks bør genbehandles af det nye byråd for at give ejerskab
 • Det nye byråd skal arbejde med strategi og vision
 • Initiativretten bibeholdes
 • Gensidig respekt mellem "gamle" og nye byrådsmedlemmer
 • Borgermøder er gode for dialog

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler overfor det nye byråd, at byrådsmedlemmerne kan få stillet tekniske hjælpemidler til rådighed på samme vilkår som i dag.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 207. Tilsynssag - køb af faste ejendomme i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 00.01.00-K03-7-16 Sagsansvarlig: Anne Svendsen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. august 2016 at købe ejendommene Hovedgaden 35 og 37 for en samlet pris på 3,3 mio. kr. Et mindretal i byrådet klagede til Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne. Byrådet fremsendte den 14. oktober 2016 en udtalelse til Statsforvaltningen. Udtalelsen var godkendt på byrådets møde den 13. oktober 2016.

 

Tilsynet med kommunerne varetages nu af Ankestyrelsen, som har bedt om en supplerende redegørelse i sagen. Ankestyrelsen anmoder særligt byrådet om at redegøre for, hvorfor kommunen valgte at købe ejendommene til en pris af 3,3 mio. kr., herunder hvorledes kravet om, at kommunen skal handle økonomisk forsvarligt er opfyldt. Ankestyrelsen anmoder tillige om, at byrådet redegør for, hvilke foranstaltninger kommunen har truffet for at fastslå markedsprisen.

 

Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommmunernes styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Der er udarbejdet et nyt brev til Ankestyrelsen, hvor ændringer er markeret med gult.

Økonomiudvalget anbefaler det nye svar overfor byrådet.

Brevet med rettelser påføres sagen.   

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 208. Ansættelse af ny direktør

Sagsnr: 81.03.00-A21-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. september 2017, at ansætte en direktør til den vakante stilling.

 

Lundgaard-Konsulenterne der bistår med ansættelsesprocessen, har udarbejdet vedhæftede stillingsannonce, job- og personprofil samt annonceringsplan. I følge tidsplanen for ansættelsesproceduren skal den endelige stillingsannonce opslås den 8. oktober 2017.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at stillingsannonce og job- og personprofil godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Godkendt.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 209. Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsnr: 81.00.15-P00-1-17 Sagsansvarlig: Thomas Hansen

Sagsfremstilling

Jf. § 5A i Lov om ligestilling af kvinder og mænd, skal alle kommuner senest den 1. november, i de år hvor redegørelserne udarbejdes, indberette en redegørelse til ministeren for ligestilling.

 

Redegørelsen skal alene omhandle ligestilling i forhold til køn.

 

Faxe Kommunes gældende ligestillingspolitik er fra maj 2008, og heri lægges der op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer man ønsker at sætte fokus på.

 

HR & Lønafdelingen har i maj 2017, og med udgangspunkt i ministeriets udmeldte spørgeramme, udsendt et spørgeskema til alle centerchefer, for at få afdækket de decentrale ligestillingsinitiativer.

 

Af de modtagne svar fremgår det, at centrene generelt har fokus på ligestilling, men at der samtidig også er andre faktorer der spiller ind i forhold til f.eks. rekruttering, fordeling af kursusmidler mv.  

 

I forhold til ansættelsessituationen viser tilbagemeldingerne, at der er opmærksomhed på kønsaspektet, hvorfor der såfremt ansøgernes faglige kvalifikationer matcher behovet i stillingen, indkaldes kandidater af begge køn, hvormed der på denne måde forsøges at opnå en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene.

 

I forhold til bevilling af uddannelses- og kursusmidler vurderes tildelingen primært ud fra faglige og personlige ønsker og behov, og sjældent ud fra køn.

 

Ved udarbejdelse af statistikker, evalueringer og brugerundersøgelser, indgår køn alene som kriterie i de tilfælde, hvor det opleves at give mening. I forhold til eksterne borgerundersøgelser og øvrigt materiale til borgerne, målretter de respektive centre materialet i større omfang end tidligere til modtagerne/slutbrugerne ud fra bl.a. deres køn.

 

Antallet af kvinder og mænd, ansat i Faxe Kommune, er som følger:

 • Kvinder = 1.858 årsværk
 • Mænd = 435 årsværk

 

På det politiske niveau, er der til Byrådet valgt 7 kvinder og 18 mænd. Overvægten af mænd i Byrådet, er naturligvis et udslag af vælgernes stemmeafgivning, men det får samtidig afsmittende effekt på fordelingen af pladserne i de 20 politiske udvalg, råd og nævn. Dette kan ses under politik på kommunens hjemmeside.

 

Samlet set kan det konstateres, at der i organisationen fortsat er et fokus på ligestillingen mellem kønnene, men hensynet til kønsfordeling står som nævnt ikke alene.  

 

Ligestillingsredegørelsen omkring køn skal inden endelig indberetning til ministeren være vedtaget i Byrådet. Redegørelsen har været forelagt i Hovedudvalget til orientering den 16. august 2017. Sagen forventes behandlet på Byrådsmødet den 12. oktober 2017.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Ligestillingsredegørelsen for 2017 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 210. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for et areal ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.03-P15-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til et areal øst for boligen Nordskovvej 32, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013, der fastlægger at dette areal skal forblive i landzone.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi anvendelsen af de berørte arealer vil forblive uændret sammenlignet med den nuværende anvendelse.

På dette grundlag har Center for Plan og Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 17.

 

4. ugers offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 17 medfører kun en mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Faxe Kommune har derfor valgt ikke at indkalde ideer, jævnfør Planlovens 23c, inden udarbejdelsen af tillægget.

Med den nye planlov (§24,  stk. 4) kan byrådet vælge, at nedsætte den offentlige høring af planforsalget til minimum 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 17, for et areal ved Nordskovvej i Haslev, sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. september 2017, pkt. 123:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 211. Forslag til lokalplan 500-84 for Boliger ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-5-15 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ved Nordsskovvej i den nordlige del af Haslev og udgør et areal på ca. 0,8 ha. Ejendommene anvendes idag som hobbylandbrug. Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 og lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med de to grundejere.

 

Lokalplan 500-84

Formålet med lokalplan 500-84 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje,

parkering og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for at området kan bebygges med 6-8 nye boliger.

 

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med tegl eller matsorte betontagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filtsede. Dobbelthuse på matrikel 13g skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

 

Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen om Nordskoven, hvorfor det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at Miljøstyrelsen vil ophæve skovbyggelinjen for området. 

 

Kommuneplantillæg nr. 17

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, og urentabelt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til arealet øst for boligen Nordskovvej 32, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013, der ændrer den fremtidige anvendelse, for en del af dette areal, til landzone.

 

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Lokalplanen åbner mulighed for lavt byggeri, i forlængelse af eksisterende bebyggelse og i et område der allerede har bymæssig karakter. Det vurderes derfor at lokalplanen ikke ændrer den visuelle oplevelse af skoven og skovbrynet væsentligt.
 • Arealet udnyttes i dag som mark/hestefold og er omgivet af boliger og vej mod nord, syd og øst. Området vurderes ikke at udgøre et særligt værdifuldt levested for skovbrynets plante- og dyreliv.

 

På dette grundlag har Center for Plan og Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 500-84.

 

4 ugers offentlig høring

Med den nye planlov, §24,  stk. 5, kan byrådet vælge at nedsætte den offentlige høring af lokalplanforslag til minimum 4 uger.

 

Området er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Planforslaget åbner mulighed et mindre boligområde på 6-8 nye boliger. Lokalplanområdet er i dag omkranset af boliger mod nord, syd og vest. Området anvendes i dag til hobbylandbrug – et mindre hestehold. Området har ikke karakter af natur eller offentligt tilgængeligt rekrativt område. Det vurderes derfor, at lokalplanen vil medføre en mindre og lokal ændring af det bebyggede miljø.

Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at forslag til lokalplan 500-84, for Boliger ved Nordskovvej i Haslev, sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. september 2017, pkt. 124:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 212. Endelig vedtagelse af Temaplanstrategi 2017 - Natur, friluftsliv & turisme

Sagsnr: 01.02.00-P15-1-17 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til Temaplanstrategi 2017 for turisme og Grønt Danmarkskort, kaldet: "Dine oplevelser, din fritid, dine gæster - sammen udvikler vi natur, friluftsliv og turisme" har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger frem til den 11. september 2017. Der skal nu tages stilling til indkomne bemærkninger og den endelige vedtagelse af strategien. Det sker med henblik på, at kunne indsende ansøgninger til Erhvervsministeriet om udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen og udlæg af nye sommerhusgrunde. Fristen for ansøgning er den 15. oktober 2017.

 

Indkomne bemærkninger

Der er i høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar, som er vedlagt sagen som bilag. Høringssvaret er fra Danmarks Naturfredningsforening - Faxe Afdeling (DN-Faxe), som tilkendegiver, at de synes det er en god ide at opprioritere natur, friluftsliv og turisme, og at de gerne vil indgå i dialog om samarbejdsprojekter og formidling inden for disse områder. DN-Faxe har også flere konkrete bud på forbedringer af stinettet. De gør opmærksom på, at de ser naturformidling, som en central og vigtig funktion i forhold til strategiens temaer. I forhold til udpegningen af arealer til Grønt Danmarkskort, som indgår som en del af temaplanstrategien, savner de at fredsskove og arealer indenfor skovbyggelinier og åbeskyttelseslinjer også udpeges, ligesom klimaforebyggelse omkring å-løb kan tænkes ind sammen med udpegningen.

 

Ud over det indkomne høringssvar fra DN-Faxe, har Center for Plan & Miljø haft en dialog med ejerne af det areal, der vurderes relevant til udlæg af nye sommerhusgrunde i Faxe Ladeplads. Ejerne har tilkendegivet, at Faxe Kommune kan søge om, at få arealet med i det kommende landsplandirektiv. Arealet, der ligger bag det eksisterende sommerhusområde kan ses på vedhæftede bilag 1. Vedrørende et eventuelt udlæg af nye sommerhusgrunde, forventes det at nye sommerhusgrunde på dette sted, kan udformes så området samtidig skaber rekreative naturområder langs ådalen og kan tænkes sammen med tiltag i forhold til klimaforebyggelse. 

 

Kommentar til høringssvar fra DN-Faxe

I forslag til Temaplanstrategi 2017 indgår et foreløbigt forslag til Grønt Danmarkskort, der bygger på eksisterende udpegninger i kommuneplanen. Det endelige Grønne Danmarkskort skal efterfølgende udvikles i samarbejde med lokale naturråd i løbet af 2018, hvor DN vil være en naturlig samarbejdspartner. Fredskove bør være en del af Grønt Danmarkskort og kortet på side 28 i temaplanstrategien foreslås derfor ændret, så fredsskove medtages.

Arealer omfattet af åbeskyttelseslinjen er i store træk dækket ind af udpegningen af lavbundsarealer og vådområder i det foreløbige forslag til Grønt Danmarkskort, og de resterende arealer vil sammen med arealer til klimaforebyggelse blive vurderet i forbindelse med den videre bearbejdning af Grønt Danmarkskort. Skovbyggelinjen er primært en landskabelig udpegning, og den vil også blive vurderet i forbindelse med den videre bearbejdning af Grønt Danmarkskort.

 

Det er endnu ikke afgjort om det er muligt, at planlægge for udlæg af udviklingsområder for campingpladserne Feddet Strand Camping & Feriepark og Vemmetofte Strand Camping. Det foreslås derfor at de medtages i ansøgningen til Erhvervsministeriet for endelig afklaring.

 

I forbindelse med forberedelsen af den næste kommuneplanrevision kan det drøftes, hvordan temaerne natur, friluftsliv og turisme kan koordineres og konkretiseres yderligere, for eksempel i form af en handlingsplan for indsatser.

 

Baggrund for Temaplanstrategi 2017

Temaplanstrategien bygger videre på "Planstrategi 2016 - dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem" ved at skrive sig ind i planstrategien med et nyt supplerende lag. Der skitseres følgende vision for den fremtidige udvikling af turisme og

Grønt Danmarkskort: "Faxe Kommune er en smuk kommune, med et sundt miljø, hyggelige by-, landskabs- og kulturmiljøer og en skøn natur, der byder sig til – det giver stolte borgere og glade gæster".

 

For hvert af de tre emner (natur, friluftsliv og turisme) i temaplanstrategien beskrives de projekter og indsatser, som i de kommende år kan være med til at udvikle Faxe Kommune, som en attraktiv kommune at besøge, bo og drive virksomhed i. Strategien bygger på at sammenknytte allerede besluttede initiativer og indsatser med relation til natur, friluftsliv og turisme og fokuserer særligt på, hvorledes nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder nye overnatningstilbud, kan medvirke til at skabe vækst og udvikling for turismen i Faxe Kommune.

 

Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Opfordringen blev givet i forbindelse med den revision af planloven, som trådte i kraft den 15. juni 2017. Statens udpegning af udviklingsområder og udlæg af sommerhusgrunde vil ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018. Det er en forudsætning for at kunne ansøge om disse muligheder, at der foreligger en endeligt vedtaget planstrategi for turisme og Grønt Danmarkskort.

 

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og ca. 3 km ind i landet. Den omfatter landzone- og sommerhusområder, men ikke byzone. For at give flere muligheder for borgere og virksomheder er reglerne ændret for planlægning i kystnærhedszonen. Målet med lovændringen er, at give nye vækstmuligheder blandt andet indenfor kyst- og naturturisme, som kan skabe nye jobs. Det forudsættes, at der i udviklingsområderne skal tages hensyn til natur, miljø og landskab, hvorfor udpegningen af udviklingsområder skal koordineres med udpegning af et Grønt Danmarkskort.

 

Byrådet besluttede den 14. juni 2017:

- At der arbejdes på at ansøge om, at udpege et udviklingsområde i Faxe Kommunes kystnærhedszone inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017.

- At muligheden for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads undersøges nærmere.

- At beslutningskompetencen delegeres til Erhvervs- og Kulturudvalget vedrørende vedtagelse af forslag til ny temaplanstrategi for turisme og Grønt Danmarkskort til offentlig høring.

  

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at temaplanstrategi 2017 for natur, friluftsliv og turisme, vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. Kortbilag side 28 rettes, så det indeholder fredskove og Leestrup medtages som udviklingsområde, da den ligger på en eksisterende stirute. Campingpladserne Feddet Strand Camping & Feriepark og Vemmetofte Strand Camping medtages som udviklingsområder.
 2. Mindre forståelsesmæssige tekstrettelser side 30-31 jf. rettelsesblad.
 3. At der indsendes ansøgning om udlæg af udviklingsområder til Erhvervsministeriet, som vist på side 28 i rettelsesbladet til Temaplanstrategi 2017 - Natur, friluftsliv & turisme
 4. At der indsendes ansøgning om udlæg af sommerhusgrunde til Erhvervsministeriet, som vist på kortbilag 1.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. september 2017, pkt. 122:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 213. Salg af ejendomme

Sagsnr: 82.02.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Som følge af fald i antallet af flygtninge kan 170 midlertidige flygtningeboliger nedlægges. Dette har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget 28. august 2017, pkt. 42 (bilagt sagen).

Der er p.t. midlertidige flygtningeboliger i syv ejendomme. Dette kan grundet færre flygtninge reduceres til tre ejendomme.

 

Ejendom

Forslag

Det gamle kollegie, Søndergade 14, Haslev

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Møllevej 10, Rønnede

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Rosenkildevej 8, Faxe

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Præstøvej 78B, Faxe (del af sundhedscenteret)

Rømmes som midlertidige flygtningeboliger og går tilbage som en del af Sundhedscenterets bygningsmasse.

Gl. Næstvedvej 40, Rønnede

Sættes til salg og afhændes

Rådhusvej 53, Faxe

Sættes til salg og afhændes

Tingvej 4, Haslev

Sættes til salg og afhændes

 

Som det ses i skemaet, foreslår Center for Ejendomme, at tre ejendomme udbydes til salg. Begrundelsen er, at der ikke længere er kommunalt behov for ejendommene, og at de fremadrettet vil medføre en driftsudgift, som ikke er finansieret.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Præstøvej 78B, Faxe (del af Sundhedscenteret) rømmes som midlertidige flygtningeboliger og går tilbage som en del af Sundhedscenterets bygningsmasse.
 2. Gl. Næstvedvej 40, Rønnede sættes til salg og afhændes.
 3. Rådhusvej 53, Faxe sættes til salg og afhændes.
 4. Tingvej 4, Haslev sættes til salg og afhændes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 109:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Anbefales.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 214. Faxe Forsyning - hjemtagelse af renovatøropgaven, indsamling af affald hos borgerne

Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Affaldsindsamlingen i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S, som er et datterselskab under Faxe Forsyning Holding A/S. På nuværende tidspunkt er renovatøropgaven (indsamling af affald hos borgerne) konkurrenceudsat, og varetages af et eksternt renovationsfirma.

Faxe Forsyning ønsker at hjemtage renovatøropgaven, når den nuværende kontrakt med renovationsfirmaet udløber.

Opgaven har i de sidste mange år været udført af eksterne renovationsfirmaer og er en væsentlig udvidelse af Faxe Forsynings område.

Det vurderes derfor, at en hjemtagelse af renovatøropgaven er et anliggende, der er omfattet af Faxe Affald A/S vedtægter (§ 3, stk. 3,4 f), og derfor skal ønsket behandles politisk.

Generelt er der tre beslutningsmuligheder:

 1.      Faxe Forsyning hjemtager opgaven uden, at den har været konkurrenceudsat.

Det er denne løsning, et flertal i Faxe Forsynings bestyrelse selv ønsker, og Faxe Forsyning har beskrevet fordelene ved selv at overtage opgaven i bilaget.

Det er administrationens opfattelse, at der juridisk set ikke er nogen til hinder for, at opgaven hjemtages, uden at være blevet konkurrenceudsat.

 2.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud med mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Den endelige beslutning udskydes til efter fristen for at byde på opgaven er udløbet. Der vil herefter kunne blive foretaget en vurdering af, om opgaven skal hjemtages, eller om man ønsker, at opgaven fortsat skal udføres af en ekstern leverandør.

 3.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud uden mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Uanset om Faxe Forsyning får mulighed for at udvide sit forretningsområde med renovatørordningen, er det administrationens vurdering, at en gennemførsel af det planlagte udbud af opgaven vil skabe størst gennemsigtighed for borgerne.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning.Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2017, pkt. 92:

Anbefales.

Steen Andersen (A) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 192:

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik & Miljø Udvalget.

Faxe Forsyning har fremsendt en opfordring til Faxe Kommune den 6. september 2017 (vedhæftes som bilag) om en alternativ løsning, hvor opgaven udbydes og Faxe Forsyning afgiver kontrolbud på opgaven.

 

 

Supplerende sagsfremstilling:

 

Administrationen bemærker, at Faxe Forsyning i mail af 6. september 2017 ønsker at afgive kontrolbud på renovatøropgaven, hvilket indebærer, at Faxe Forsyning fortsat vil skulle udvide sit forretningsområde væsentligt, såfremt renovatøropgaven skal kunne løses af virksomheden. Endvidere bemærkes det, at implementeringen af den nye ordning udsættes til årsskiftet 2018/2019, hvilket er en ændring i forhold til tidligere udmelding til borgerne om, at den nye ordning træder i kraft august 2018.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning. Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 103:

Anbefales.

For indstillingen stemte: Ivan Lilleng (C), Jørgen Egede Johannessen (V), Martin Hillerup (L), Eli Jacobi Nielsen (O) og Knud Green (V).

Imod indstillingen stemte: Steen Andersen (A) og Lars Christensen (Ø).

 

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

For indstillingen stemte 2 Bente Abrahamsen (O) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 4, Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V) og René Tuekær (L), med følgende bemærkning :

Flertallet anbefaler overfor byrådet, at Faxe Forsyning fremover skal udbyde opgaven til private renovatører, men de gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontroludbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem der afgiver kontrolbuddet i Faxe Forsyning.

Der rejses en særskilt sag med ændring af de eksisterende vedtægter for Faxe Forsyning Affald.

Michael Christensen (C) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Notat udarbejdet 29/9-2017 om Faxe Forsyning og renovatøropgaven, som er sendt til byrådet, vedhæftes som bilag.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 215. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

Ingen sager.

 

Borgermøde 5/10 2017

Der afholdes et dialogmøde på baggrund af uroligheder og gadevold i Haslev.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Der var enighed om, at kommunen skal arbejde på at få statslige arbejdspladser flyttet til kommunen.

 

Der blev orienteret om, at Nordeas afdeling i Haslev lukker og medarbejderne flyttes til hhv. Næstved og Ringsted.

 

Der blev endvidere orienteret om den forberedende grunduddannelse.

 

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 216. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen217. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-6-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen218. Tilbud på køb af storparcel

Sagsnr: 13.06.02-G01-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen219. Udleje af bygning

Sagsnr: 82.16.05-Ø54-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig220. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer