Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 5. april 2017

Økonomiudvalget - 05-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 5. april 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
56 Godkendelse af dagsorden
57 Regnskab 2016 for Faxe Kommune
58 Godkendelse af anlægsregnskab - Ombygning serviceareal og ældreboliger
59 Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14-16 (2015)
60 Godkendelse af anlægsregnskab - Energifond 2015
61 Godkendelse af anlægsregnskab - Energifond 2016
62 Godkendelse af anlægsregnskab - Købspligtsager i henhold til Planlovens §47A (2015)
63 Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge)
64 Godkendelse af anlægsregnskab - Køb af Haslev Seminarium (BY65-130416)
65 Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til klimatilpasning
66 Godkendelse af anlægsregnskab - Trafikhandlingsplan
67 Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse af Strandvejen
68 Godkendelse af anlægsregnskab - Statens nedrivningspulje 2014
69 Godkendelse af anlægsregnskab - Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)
70 Godkendelse af anlægsregnskab - Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015
71 Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2016
72 Godkendelse af anlægsregnskab - Adgangssystem til kommunens bygninger
73 Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land
74 Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelstiprojekt i Karise
75 Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley
76 Godkendelse af anlægsregnskab - Faglokaler på Skoleområdet
77 Godkendelse af anlægsregnskab - Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning
78 Godkendelse af anlægsregnskab - Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg
79 Godkendelse af anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere
80 Godkendelse af anlægsregnskab- For Ny organisering af den kommunale tandpleje
81 Sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads
82 Opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud - tillægsbevilling
83 Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøvej
84 Garanti for lån til Spjellerup Friskole
85 Årsrapport 2016 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
86 Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2018 - 1. behandling
87 Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 1. behandling
88 Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere
89 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby
90 Forslag til lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby
91 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser
92 Endelig vedtagelse af lokalplan 200-25, dagligvarebutik i Karise
93 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 - Nyt vandværk ved Karise
94 Endelig vedtagelse af lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise
95 Faxebussen - Ruteføring
96 Meddelelser
97 Udbud af storparceller
98 Meddelelser

56. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Godkendt.

Punkt nr. 95 tages af dagordenen.

Punkt nr. 86 og 87 udsættes til behandling på juni-mødet.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.57. Regnskab 2016 for Faxe Kommune

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2016 i økonomiudvalg og byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2016 og Regnskab 2016 - Anlæg.

 

Hermed fremsendes regnskab 2016 for Faxe Kommune. I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2016 i mio. kr.

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2016

Korrigeret budget 2016

Regnskab 2016

Indtægter

2.157,8

2.151,5

2.151,9

Driftsudgifter

-2.045,7

-2.041,8

-1.982,1

Renter

-14,2

-13,0

-11,8

Anlægsudgifter

-70,9

-131,4

-89,6

Resultat i alt

26,9

-34,7

68,3

Ordinært afdrag på lån

-34,9

-32,3

-32,3

Ekstraordinært afdrag på lån

0

-91,6

-91,6

Optagelse af lån

7,3

7,3

5,9

 

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 68,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 89,6 mio. kr. 

Set i forhold til det forventede overskud på 26,9 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 41,4 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Mindreindtægt på 5,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 63,6 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 2,4 mio. kr. til renter
 • Merudgift på 18,7 mio. kr. til anlæg

 

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 34,7 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 103 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 59,7 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 41,8 mio. kr. til anlæg

 

De væsentligste årsager hertil er: 

 • Mindreforbrug på 59,7 mio. kr. på driftsområderne inkl. 1% puljerne.
 • Mindreudgift til renter på 1,2 mio. kr. som følge af lavere renteniveau end forventet.
 • Ikke påbegyndte eller fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

 

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.538,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en samlet negativ regulering vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 0,2 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,4 mio. kr..

Faxe Kommunen valgte for året 2016 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2016 i budget og regnskab for 2019.   

 

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 613,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2016 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2016 i budget og regnskab for 2019. 

 

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 1.982,1 mio. kr. viser en mindreudgift på 59,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i  Årsberetning 2016.   

 

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 11,8 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

 • Renteniveauet i 2016 blev lavere end forventet.
 • Inddrivelse af restancer fra SKAT har givet en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
 • Staten har foretaget rentetilpasning på 3 stk. ældreboliglån, hvilket har givet en mindreudgift på 0,8 mio. kr.
 • Tilgang af lån med kommunal garanti hvor der opkræves garantiprovision, hvilket har givet en merindtægt på 0,3 mio. kr.   

 

Anlægsaktivitet

Anlægsudgifterne har udgjort 89,6 mio. kr. hvilket er 41,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

 

 • Ejendomsstrategi, 14,4 mio. kr.
 • Ny organisering af den kommunale tandpleje, 8,9 mio. kr.
 • Trafiksanering Rønnede, 6,1 mio. kr.
 • Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken, 5,6 mio. kr.
 • Renovering af Haslev seminarium, 5,5 mio. kr.
 • Energiforbedringer, 5,1 mio. kr.
 • Faglokaler på skoleområdet, 4,9 mio. kr.
 • Cykelstier mellem Faxe og Rønnede, det åbne land, 4,5 mio. kr.
 • Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg, 4,5 mio. kr.
 • Adgangssystem til kommunens bygninger, 4,0 mio. kr.
 • Køb af Hovedgaden 35 og 37, 3,3 mio. kr.

 

I forbindelse med den kommende regnskabsforlæggelse for kommunens anlægsprojekter vil det blive tydeliggjort, hvilke af disse projekter der er med ekstern finansiering. Der tænkes her på EU-projekter, kommunale fællesprojekter og lignende, hvor Faxe Kommune er bundet op af aftaler med og forventninger fra eksterne partnere. 

 

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2016.

 

Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2016, opgjort i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, er 1.405,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.374,2 mio. kr. og er dermed 31,6 mio. kr. under den udmeldte ramme. Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2016 er 1.410,9 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. over den ramme som Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte. Overskridelse af servicerammen er i 2016 sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Dette kendes dog først i maj måned 2017 når servicerammerne for alle landets kommuner er opgort.

 

Afdrag på lån

Der er i 2016 foretaget afdrag på lån med ialt 123,9 mio. fordelt på ordinære afdrag på lån med 32,4 mio. kr. og ekstraordinære afdrag/indfrielse med 91,5 mio. kr.

 

Optagelse af lån

Der er i regnskabet for 2016 optaget lån på 5,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger og byfornyelse.

  

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 38,8 mio. kr., hvilket er 32,8 mio. kr. mindre end ultimo 2015. Reduktionen af beholdningen på 32,8 mio. kr. er fremkommet ved:

 • Positivt regnskabsresultat på 68,3 mio. kr.
 • Låneoptagelse på 5,9 mio. kr.
 • Ordinære afdrag på lån med -32,4 mio. kr.
 • Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån på -91,5 mio. kr.
 • Finansforskydninger på 16,1 mio.  som er et samlet tal for udviklingen i tilgodehavender og kortfristet gæld
 • Kursreguleringer af obligationsbeholdninger på 0,8 mio. kr.

Likviditeten pr. 31. december 2016 opgjort efter kassekreditreglen er på 144,7 mio. kr., hvilket er et fald på 62,1 mio. kr. set i forhold til ultimo 2015, hvor likviditeten udgjorde 206,8 mio. kr.

 

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

 

 

Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 59,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til dette er hovedsageligt et mindreforbrug på Beskæftigelsesudvalget på 23,8 mio. kr. En anden væsentlig årsag er de indarbejdede 1%-puljer på udvalgenes områder. Puljerne er ikke frigivet og her er der i alt tale om et mindreforbrug på knap 10 mio. kr. Hertil kommer forskellige centrale puljer på samlet set godt 15 mio. kr., hvoraf de 2 puljer vedrører særlige projekter med ekstern finansiering og involvering.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er gengivet.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 • Regnskab 2016 godkendes
 • Efter behandlingen i Byrådet afgives regnskabet til revision.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.58. Godkendelse af anlægsregnskab - Ombygning serviceareal og ældreboliger

Sagsnr: 82.20.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 7.1, skal der anlægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30% af bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Sundhed & Pleje, under Social- og Sundhedsudvalget, har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Ombygning af plejeboliger og servicearealer". Anlægsmidlerne blev bevilget til budget 2015. Bevillingen er givet til ombygning og omstrukturering af plejeboliger, aflastningsboliger og servicearealer, primært på Frederiksgadecenteret og Dalby Ældrecenter. Anlægsforslaget fra budget 2015 er vedlagt som bilag.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

Udgifter

Bevilling         5.300.000

Forbrug        -3.589.700

Difference    1.710.300

 

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et gunstigt udbud, hvor de indkomne tilbud var lavere end forventet ved budgetlægning af anlægsprojektet.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling på 1.710.300 kr. er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at anlægsregnskabet godkendes og at overskuddet er tilført kassebeholdningen.Social- og Sundhedsudvalget, 29. marts 2017, pkt. 27:

Anbefales.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 59. Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14-16 (2015)

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14-16”.

 

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 60. Godkendelse af anlægsregnskab - Energifond 2015

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Energifond 2015”.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Merforbruget blev forventet overført til Energipuljen for 2016. Det viste sig ikke at kunne ske regnskabsteknisk.

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Byggelovgivningen

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 61. Godkendelse af anlægsregnskab - Energifond 2016

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Energifond 2016”.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Mindreudgiften kan henføres til imødegåelse af merforbruget for Energipuljen for 2015, der ikke blev overført til 2016.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Byggelovgivningen

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 62. Godkendelse af anlægsregnskab - Købspligtsager i henhold til Planlovens §47A (2015)

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Købspligtsager i henhold til planlovens §47A.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Der forventes ikke  yderligere udgifter - anlægsregnskabet  kan afsluttes.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 63. Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge)

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge)”.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Byggelovgivningen

 

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 64. Godkendelse af anlægsregnskab - Køb af Haslev Seminarium (BY65-130416)

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Køb af Haslev Seminarium (BY65-130416)”.

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Byggelovgivningen

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 65. Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til klimatilpasning

Sagsnr: 00.32.04-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til "Faxe Kommunes principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når blandt andet regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har, jf. frigivelsessagen, fulgt op på rapport om skitseforslag til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads.

Midlerne er anvendt til rådgiverbistand i forbindelse med gennemførelse af kystsikring af Strandvejen syd for Faxe Å og vurderinger af kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å i form af etablering af en strand, herunder projekt De Hvide Dronninger.

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således:

  

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 1.048.000

0

1.048.000 

Forbrug

 709.507

0

709.507 

Difference, netto

 338.493

0

338.493 

Mindreforbruget kan henføres til, at restbudgettet på 438.000 kr. i 2015 ikke blev overført til 2016.

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. 

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 43:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 66. Godkendelse af anlægsregnskab - Trafikhandlingsplan

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-8-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Trafikhandlingsplan 2014-2016”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Mindreforbruget skyldes, at en række afmærkningsopgaver måtte udskydes på grund af vejret.

 

Regnskabet ligger som bilag.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 44:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 67. Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse af Strandvejen

Sagsnr: 00.32.04-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når blandt andet bruttoudgiften udgør mindst 2 millioner kr.

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojektet kystbeskyttelse af Strandvejen syd for Faxe Å.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således:

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 3.800.000

0

3.800.000 

Forbrug

 4.095.621

0

4.095.621 

Difference, netto

 295.380

0

295.380 

 

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til, at rådgiver har overset en post om bortskaffelse af jord.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde 27. januar 2016 orienteret om, at uforudsete ekstraarbejder formodentligt ville andrage 10-15 % af tilbudssummen på knap 3,7 millioner kr. 

 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.


Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. 

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 42:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 68. Godkendelse af anlægsregnskab - Statens nedrivningspulje 2014

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Susanne Hansen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Statens nedrivningspulje til private og erhvervsejendomme - (pulje 2014)”. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning / renovering af private ejendomme.

 

Merforbruget skyldes, at der blev givet tilsagn til yderligere støtte end den faktiske bevilling.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at regnskabet godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 54:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 69. Godkendelse af anlægsregnskab - Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Størstedel af bevillingen er gået til nedrivning af Grøndalsskolen.

 

Merforbruget kan henføres til, at det var nødvendigt at foretage en ekstra asbestsanering over loftet i den skjulte konstruktion på Grøndalsskolen.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 45:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 70. Godkendelse af anlægsregnskab - Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Merforbruget kan henføres til, at der under udskiftning af toiletter og vandhaner er sket et rørbrud.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 46:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 71. Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2016

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Bygningsvedligeholdelse 2016".

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

  

Mindreforbruget medfører ingen bemærkning.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 47:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 72. Godkendelse af anlægsregnskab - Adgangssystem til kommunens bygninger

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Adgangssystem til kommunens bygninger”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Bevillingen har været anvendt til adgangskontrolsystemer, som bruges af kommunens administration og fritidsbrugere.

 

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 48:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 73. Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Bevillingen er brugt til anlæg af stiforbindelse i det åbne land mellem Faxe og Rønnede.

 

Merudgiften kan henføres til procesudgifter i forbindelse med uenighed med entreprenøren.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 74. Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelstiprojekt i Karise

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Cykelstiprojekt i Karise”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Der er etableret belysning på sti samt forlænget sti.

 

Mindreudgiften kan henføres til, at projektet har været billigere at gennemføre end først antaget.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 51:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 75. Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”ECO Valley”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Merforbruget kan henføres til merudgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser samt landinspektør regninger helt tilbage fra projektets start.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 50:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 


Bilag


76. Godkendelse af anlægsregnskab - Faglokaler på Skoleområdet

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Faglokaler på Skoleområdet”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 52:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 77. Godkendelse af anlægsregnskab - Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning

Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning".

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

 

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 53:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 78. Godkendelse af anlægsregnskab - Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

·      Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

·      Regnskab afviger med mere en +/- 30% fra bevillingen.

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet, der har omfattet tilskud til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg i Faxe Svømmehal. Anlægget opfylder skærpede miljøkrav der træder i kraft til sommer og har erstattet et slidt, gammelt vandbehandlingsanlæg. 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

6.225.000

 

6.225.000

Forbrug

4.533.143

 

4.533.143

Difference

1.691.857

 

1.691.857

 

Mindre forbruget skyldes, at de konkrete arbejder blev billigere end i de første overslag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at regnskabet godkendes.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 47:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 79. Godkendelse af anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere

Sagsnr: 00.30.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

·      Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

·      Regnskab afviger med mere en +/- 30% fra bevillingen.

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Anlægspulje til fritidsbrugere".

 

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

3.300.000

 

3.300.000

Forbrug

3.249.479

 

3.249.479

Difference

50.521

 

50.521

 

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter, som Faxe Kommune stiller til rådighed samt indkøb af udstyr der fortrinsvis bruges af fritidsbrugere og anvendes i de kommunale faciliteter. I 2016 har puljen dækket ca. 55 mindre og større projekter på ca. 20 forskellige lokationer. Mindre forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at regnskabet godkendes.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 48:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 80. Godkendelse af anlægsregnskab- For Ny organisering af den kommunale tandpleje

Sagsnr: 29.15.00-A00-1-15 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Børn & Undervisning har gennemført og afsluttet anlægsprojektet - Ny organisering af den kommunale tandpleje. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 

 12.304.000

12.304.000 

Forbrug

11.805.349 

 

11.805.349 

Difference

 

 

498.651 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreforbruget kan henføres til, at anlægssagen har været stramt styret af ekstern rådgiver, som løbende har fulgt op på anlægssagen. Endvidere har flere af de tunge poster i anlægget været i udbud, som har resulteret i billigere, og faste priser på en lang række af projektets leverancer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at regnskabet godkendes.

 

 Børne- og Familieudvalget, 28. marts 2017, pkt. 18:

Anbefales.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 81. Sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 06.02.40-P20-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Onsdag 4. januar 2017 var der forhøjet vandstand i Faxe Bugt ud for Faxe Ladeplads. Der var meldinger om vandstand på 1,68 m over dagligt vande. Fem sommerhuse blev oversvømmet ved Engsvinget, hvor Faxe Å og Lilleåen har udløb til bugten.

Park & Vej fik blokeret udløbet fra åen ved broen på Strandvejen med store big bags fyldt med sand, og åvandet blev pumpet over vejen og ud i bugten af beredskabet samtidigt med, at Faxe Forsyning lukkede udløbet fra renseanlægget i Faxe, som udleder til Faxe Å, og fyldte i stedet vandet i bufferbassiner på renseanlægget. Alligevel blev fem sommerhuse og Engsvinget oversvømmet. Engsvinget i en sådan grad at et elskab blev kortsluttet med strømafbrydelse til følge.

 

For at kunne imødegå lignende situationer foreslås det, at der laves en simpel sluseport ved åudløbet. Sluseporten, som udføres i tre sektioner af metal, kan monteres med lastbilkran. Prisen for port og en lokal oprensning af bunden i åen vil blive ca. 150.000 kr. Det forudsættes, at beredskabet i sådanne situationer kan pumpe åvandet over vejen og ud i bugten, så dette ikke forårsager oversvømmelse.

Pengene foreslås finansieret fra kommunens kassebeholdning som en tillægsbevilling.

 

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Der søges tillægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af simpel sluseport ved Faxe Å's udløb i Faxe Bugt.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der etableres simpel sluseport på broen ved Faxe Å's udløb til Faxe Bugt.
 2. Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads.
 3. Tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning.
 4. Tillægsbevillingen på 150.000 kr. frigives.Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 39:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Godkendt, idet beløbet finansieres af infrastrukturpuljen.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 82. Opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud - tillægsbevilling

Sagsnr: 02.00.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet bevilget 3,6 millioner kr. i 2017 til opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud.

 

Der er med bistand fra rådgiver udarbejdet detailprojekt og afholdt licitation.

Licitationsresultatet viser, at der er behov for yderligere 1,2 millioner kr. for at gennemføre projektet.  

 

Der vurderes ikke muligt at finde besparelser, så projektet kan gennemføres for de afsatte 3,6 millioner kr. Der søges derfor om tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. 

 

Begrundelsen for afvigelsen er, at de bydende har vurderet opgaven anderledes end det, der var grundlaget for den anlægspris, der oprindelig blev skønnet på baggrund af et skitseprojekt.

Særligt stålprisen ligger væsentligt højere end det oprindeligt skønnede, og detailprojekteringen har vist, at funderingsforholdene er vanskeligere end forudset, hvilket betyder, at konstruktionen må pælefunderes grundet de geotekniske forhold.

 

Der er ikke opnået tilskud/sponsorater til projektet, men der søges fortsat.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. til gennemførelse af de udbudte anlægsarbejder i forbindelse med opførelsen af Prismet.

 

Tillægsbevillingen er udover de 3,6 millioner kr., som Byrådet allerede har bevilget.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. til den vedtagne anlægsbevilling på 3,6 millioner kr. vedrørende projekt ”Prismet” således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4,8 millioner kr.
 2. Forøgelsen af anlægsbevillingen på 1,2 millioner kr. frigives.Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 40:

Anbefalet.

For indstillingen stemte Martin Hillerup (L), Steen Andersen (A) og Lars Christensen (Ø).

Imod indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) undlod at stemme.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

For indstillingen stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), René Tuekær (L) og Ivan Lilleng (C)).

Imod stemte 1 (Bente Abrahamsen (O).

Indstillingen anbefales.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 83. Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøvej

Sagsnr: 05.13.00-G00-4-17 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Krydset Rådhusvej/Præstøvej i Faxe har været præget af uheld, siden krydset blev ombygget i 2009 i forbindelse med forlængelsen af Rådhusvej. Ved ombygningen af krydset blev vigepligten ændret. Hvor der tidligere var vigepligt på Rådhusvej, blev vigepligten ændret til Præstøvej, da Rådhusvej efter ombygningen blev den primære vej med den største gennemkørende trafikbelastning.

Der er i perioden 2009 – 2016 registreret i alt 22 materielskadeuheld i krydset, og krydset er det mest uheldsbelastede kryds i Faxe Kommune. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi alene får kendskab til de uheld, som bliver registreret ved politiet. Uheld, som klares udenom politiet, bliver ikke registreret i statistikerne, og derfor er det faktiske antal uheld formentlig noget højere.

Den ændrede vigepligt og bilisternes kørevaner blev i første omgang tilskrevet årsagen til de mange uheld, men da omfanget af uheld forblev uændret, er der i flere omgange gjort en indsats for at reducere antallet af ulykker. Der har blandt andet været etableret overkørbare helleanlæg på Præstøvej for at synliggøre krydset og vigepligten. De overkørebare helleanlæg er efterfølgende blevet erstattet af hævede røde flader i krydset frem mod Rådhusvej. Efterfølgende er afmærkningen gjort tydeligere blandt andet med store piktogrammer på vejbanen og dobbeltskiltning. De omtalte ændringer har dog ikke haft den ønskede effekt.  

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye trafikhandlingsplan blev krydset udpeget som uheldsbelastet. En gennemgang af alle uheld viser, at den primære årsag skal findes i, at vigepligten ikke bliver overholdt på Præstøvej, hvilket gælder i både nord- og sydgående retning. Ulykkesbilledet fortæller endvidere, at der sker forholdsvis mange ulykker til trods for de tiltag, der tidligere er gennemført for at forbedre trafiksikkerheden i krydset. For at reducere antallet af ulykker er der derfor indarbejdet en anbefaling i den nye trafikhandlingsplan om anlæg af en rundkørsel eller signalregulering.

Der er i indeværende budgetrammer og overslagsår ikke afsat midler til rundkørsel eller signalanlæg i dette kryds. Center for Plan & Miljø har derfor bedt en ekstern rådgiver om at foretage supplerende undersøgelser af alternative muligheder for at forbedre trafiksikkerheden og reducere antallet af uheld i krydset.

Krydset er blevet undersøgt af en ekstern rådgiver medio februar 2017, og rådgiverens undersøgelser fremgår af rapporten ”Krydsanalyse og Projektforslag”, som er vedhæftet som bilag.

Af rapporten fremgår det, at rådgiveren har undersøgt krydset og analyseret 14 uheld, som er sket i perioden 2012 - 2016. 13 af de 14 uheld er sket, fordi vigepligten ikke bliver overholdt. Disse uheld kan skyldes, at vigepligten overses, men der er formentlig andre forhold, som er medvirkende, til at vigepligten ikke overholdes. Rådgiveren har i den forbindelse opstillet nogle hypoteser, som peger på, at uens oversigtsforhold fra Præstøvej, høj hastighed ved fremkørsel fra Præstøvej til Rådhusvej og høj hastighed på Rådhusvej kan være årsag til, at vigepligten ikke overholdes.

På den baggrund har rådgiveren udarbejdet konkrete forslag, som forventes at kunne forbedre trafiksikkerheden. Tiltagene har til formål at reducere hastigheden i krydset og øge opmærksomheden omkring krydset. De konkrete projektforslag omfatter:

Løsning 1, overkørsler på Præstøvej, anlægspris ca. 320.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Etablering af overkørsler fra Præsøvej til Rådhusvej. Overkørslerne anlægges i en afvigende belægning og ved at føre kantstenene langs Rådhusvej forbi Præstøvej. Kantstenen etableres med en lysning på 5 – 8 cm og rampe op til dette niveau. Tiltaget vil have en hastighedsdæmpende effekt særligt for bilister, som skal lige over krydset.
 • Anlæg af bump på Rådhusvej for at få hastigheden ned.

Løsning 2, hævet flade i krydset, anlægspris ca. 260.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Anlæg af hævet flade i krydset Præstøvej/Rådhusvej. Ved at anlægge en hævet flade i krydset, reduceres hastigheden på både Rådhusvej og Præstøvej.
 • Etablering af 40 km/t hastighedszone på Rådhusvej for at tydeliggøre ønsket om lav hastighed.

Løsning 3, signalregulering, anlægsomkostninger ca. 1,4 millioner kr.

 • Etablering af signalregulering med venstresvingsbaner og fodgængerfelter. Signalanlægget vil fjerne konfliktsituationen og give en væsentlig bedre trafiksikkerhed. Herudover vil et signalanlæg sikre krydsningen af Rådhusvej for de bløde trafikanter.  

Løsning 4, rundkørsel, anlægsomkostninger ca. 4 - 5 millioner kr.

 • Anlæg af en rundkørsel vil sikre en lav hastighed fra alle fire vejgrene og fjerne konfliktsituationen og give væsentlig bedre trafiksikkerhed. Rundkørsler kan dog være utrygge for bløde trafikanter, og det vil formentlig være nødvendigt at ekspropriere private matrikler.

Ud over de fire løsninger, som rådgiveren peger på, kan en alternativ løsning overvejes, som omfatter vejlukning af Præstøvej i krydsets nordlige ben. Herved vil krydset fremstå som et trebenet kryds, hvilket formentlig vil reducere antallet af krydsningsulykker og give en bedre trafiksikkerhed. Vejlukninger i byrummet kan dog have negative konsekvenser for adgangsforhold og tilgængelighed samt give en uhensigtsmæssig trafikafvikling og trafikbelastning på andre veje i byrummet. Herudover vil løsningen ikke bidrage positivt til trafiksikkerheden for bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Denne løsning forudsætter derfor, at der foretages yderligere konsekvensundersøgelser. Anlægsomkostningerne for vejlukning og etablering af vendeplads anslås til ca. 250.000 kr.

Center for Plan & Miljø kan oplyse, at der gennem de seneste år er gjort meget for at synliggøre krydset og vigepligten. En yderligere tydeliggørelse af krydset og vigepligten vil være vanskelig og vil næppe have den ønskede effekt. Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at rapporten netop påpeger, at firebenede vigepligtsregulerede kryds erfaringsmæssigt har mange uheld. Der kan derfor ofte være behov for større tiltag, der fjerner/reducerer uheldsrisikoen, som er kendetegnet ved firebenede vigepligtsregulerede kryds. Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der etableres signalregulering som anbefalet i løsning 3. Ud over at et signalanlæg vil fjerne konfliktsituationen og reducere antallet af krydsningsuheld, vil et signalanlæg ligeledes forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Signalanlægget vil således forbedre adgangen til skole og sundhedscenter samt skabe et mere tilgængeligt byrum i den sydvestlige del af Faxe by.

Løsningsforslag 1 og 2 kan ikke anbefales, idet vejbump på Rådhusvej ikke er forenelig med den forholdsvis høje trafikbelastning. Rådhusvej er en vigtig fordelingsvej i Faxe by, som skal være med til at flytte større trafikmængder. Vi ved af erfaring, at lave lokale hastighedsbegrænsninger og vejbump på større veje i byrummet giver anledning til store gener i nærmiljøet og blot flytter trafikbelastningen til andre veje, som ikke er egnet hertil.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at signalanlægget indarbejdet i den fremadrettede budgetplanlægning.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til møde 29. marts 2019 i Teknik- og Miljøudvalget

 

På mødet 1. marts 2017 behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen vedrørende uheldsanalyse og løsningsforslag for krydset Rådhusvej/Præstøvej. I forbindelse med behandlingen af sagen blev der rejst en række spørgsmål, som krævede supplerende undersøgelser. Sagen blev derfor sendt retur til administrationen til fornyet sagsbehandling.

 

På baggrund af de supplerende spørgsmål til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved en konkret løsning og supplerende forslag om skiltning med "fuldt stop" ved en anden løsning har Center for Plan & Miljø bedt rådgiveren udarbejde en supplerende redegørelse, som er vedhæftet som bilag. I det følgende fremhæves alene de forhold, der blev stillet spørgsmål til på mødet 1. marts. Center for Plan & Miljø kan oplyse, at den supplerende redegørelse tillige forholder sig til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved de øvrige løsningsforslag, som blev præsenteret på mødet 1. marts. Der henvises til vedhæftede bilag 1 for yderligere information herom.

 

Omkostninger ved forlægning af Præstøvej

Omkostninger ved forlægning af Præstøvej anslås til ca. 2,4 millioner kr. Prisen inkluderer omkostninger til ekspropriation og forventet erstatning ved arealerhvervelse ved Aldi. Herudover er medregnet et beløb til nedbrydning af et mindre stykke af den eksisterende vej. Hvis forlægningen af Præstøvej skal give den ønskede effekt, er det vigtigt, at det firebenede kryds kommer til at fremstå som to trebenede kryds. Derfor skal forlægningen af Præstøvej ske i en relativ stor afstand til eksisterende linjeføring. Forlægning af veje ved vejkryds er derfor meget arealkrævende og typisk løsninger, som benyttes i det åbne land. Løsningen bidrager ikke til bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. I vedhæftede bilag 2 er de økonomiske overslagberegninger konkretiseret.

 

Trafiksikkerhed for blødetrafikanter ved løsning med etablering af overkørsler på Præstøvej

Etablering af overkørsler på Præstøvej vurderes at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, hvis de suppleres med vejbump på Rådhusvej. Løsningen vil dog ikke afhjælpe, at krydset fortsat vil være udfordrende at krydse for de bløde trafikanter i morgen- og eftermiddags spidsbelastningstimen, hvor der er meget svingende trafik og en del tung trafik. Med anlæg af en dobbeltrettet sti på nordsiden af Rådhusvej øges kompleksiteten i krydset. Såfremt krydsningsforholdene for lette trafikanter skal forbedres, bør der derfor etableres krydsningsheller, hvilket kræver en væsentlig ombygning af krydset.

 

Etablering af fuldt stop

Der er gode erfaringer med brug af fuldt stop i kryds uden for byzone, hvor der er konstateret et betydeligt uheldsproblem med at sidevejstrafikanter ikke overholder vigepligten. Udfordringen med anvendelse af fuldt stop tavlen er, at den lovmæssigt kun er godkendt til anvendelse udenfor tættere bebygget område og ikke i byzone. Tavlen kan således ikke umiddelbart anvendes i dette kryds, medmindre der kan opnås en dispensation. Såfremt der kan opnås dispensation, kan tavlen muligvis have en lille effekt. Da krydset er i byområde, vurderes det dog, at fysiske tiltag såsom overkørsler, hævet flade, signalanlæg og lignende vil have en bedre effekt, da disse løsninger med fysiske foranstaltninger påvirker alle trafikanters adfærd.

 

Anbefaling

Alle løsningsforslag, som blev præsenteret på mødet 1. marts 2017, vurderes at forbedre forholdene for de lette trafikanter, da bilisternes hastighed reduceres både på Præstøvej og på Rådhusvej. Den dobbeltrettede sti indfører dog en ny konfliktsituation i krydset, hvilket bedst kan løses med et signalanlæg. Et signalanlæg vil give den største forbedring af forholdene for de lette trafikanter, da denne løsning også vil gøre det nemmere at krydse Rådhusvej. Som beskrevet i notatet med uheldsanalyse og projektforslag, der er vedhæftet som bilag 3, så forventes et signalanlæg desuden at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i krydset. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med en signalløsning i krydset.

 

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der arbejdes videre med et signalanlæg, og
 • at anlægsomkostningerne på 1,4 millioner kr. søges indarbejdet i budget 2018.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Tilbagesendes til fornyet sagsbehandling, hvor der undersøges trafiksikkerhed ved gennemgående kantsten på Rådhusvej og fuld stop samt prisen ved forlægning af Præstøvej fra syd.  

 

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 

Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de supplerende undersøgelser tages til efterretning, og
 • at der arbejdes videre med et signalanlæg, og
 • at anlægsomkostningerne på 1,4 millioner kr. søges indarbejdet i budget 2018.

 

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 34:

Et flertal bestående af Martin Hillerup (L), Knud Green (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Steen Andersen (A)anbefaler indstillingen dog således, at der søges om en tillægsbevilling på 1,4 millioner kr. i 2017.

Eli Jacobi Nielsen (O) og Lars Christensen (Ø) stemte imod indstillingen, da de anbefaler løsning 1.

Sagen oversendes til økonomiudvalg og byråd.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Bente Abrahamsen (O) stemmer imod, da hun anbefaler løsning 1.84. Garanti for lån til Spjellerup Friskole

Sagsnr: 00.01.00-Ø60-2-16 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT har den 23. februar 2017 modtaget fornyet ansøgning fra Spjellerup Friskole, der søger Faxe Kommune om en garantistillelse til et lån på 3.500.000,- kr. Med denne ansøgning har Spjellerup Friskole nu præciseret, hvad begrundelsen for deres garantiansøgning er.

Herefter kan sagen genoptages til politisk behandling.

 

Spjellerup Friskole har flere facilitetsmæssige udfordringer:

 • grundet stigende elevantal mangler der et klasselokale til undervisning, der kan rumme alle skolens elever
 • et lokale til undervisning i naturfag/fysiklokale
 • et skolekøkken
 • faciliteter til specialundervisning og PPR samt lærernes forberedelse- og mødelokale

 

Den forventede byggesum er anslået til 4.500.000,- kr.

Egenfinansiering forventes at udgøre     1.000.000,- kr.

Lånebeløb                                             3.500.000,- kr.

 

Lånebeløbet ønskes optaget som fast forrentet med en løbetid på 20 år. Realkredit Danmark anbefaler et 1,5 % lån til kurs 97,687 hvor låneomkostningerne vil udgøre 69.319,- kr.

 

Skolens elevtal er p.t. 147 elever i skolen og 45 børn i børnehaven. 83 % af skoleeleverne er bosiddende i Faxe Kommune. Elevtallet forventes at stige til 180-200 pr. 5. september 2019. Kommunens eventuelle garantistillelse skal stå i passende forhold til antallet af elever bosiddende i Faxe Kommune. 83 % af 4,5 mio. kr. er lig kr. 3.735.000

 

Skolen har siden starten i 2010 genereret et positivt driftsoverskud. Den regnskabsmæssige værdi af grunde og bygninger udgør pr. 31/12-2015 kr. 7.945.569,- Den offentlige vurdering i 2014 er kr. 5.400.000,-

 

Gæld pr. 31/12-2015:

Private investorer kr. 973.000,-

Lån i Merkur Andelskasse kr. 3.895.361,-

Energilån i Merkur Andelskasse kr. 480.000,-

Med et nyt lån på kr. 3.500.000 vil bankgæld, gæld til kreditforeninger og gæld til private investorer ialt udgøre kr. 8.849.361,-

Merkur Andelskasse har sikkerhed i værdien af grunde og bygninger.

 

Såfremt det besluttes at stille garantien vil det være aktuelt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen. Udgifter i forbindelse hermed påhviler garantiansøger. Faxe Kommunes sikkerhed vil således være efter Merkurs sikkerhed som udgør kr. 4.375.361,-

Endvidere vil Faxe Kommune opkræve en garantiprovision beregnet ud fra markedsrenten samt ud fra risici. I denne sag vurderes garantiprocenten til at skulle ligge på 1% svarende til et årligt beløb på kr. 35.000,-

 

Faxe Kommune har ikke tidligere ydet garanti til friskoler og vil med en praksisændring i et vist omfang være bundet af en præcedensvirkning fremadrettet.

 

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, belaster garantistillelsen kommunens låneramme. Kommunen kan dog alternativt vælge at foretage deponering efter reglen i § 6 med den virkning, at lånet ikke henregnes til kommunens låntagning.

Med den viden vi har p.t. vil der ikke være en tilstrækkelig låneramme i 2017 som der kan foretages modregning i. Det vil således være nødvendigt at foretage deponering såfremt der gives garanti.

 

Lovgrundlag

 • Friskoleloven § 23, hvorefter kommunen har hjemmel til at yde tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.
 • Lighedsgrundsætningen, hvorefter ensartede forhold skal behandles ens, med mindre der er konkrete og saglige forhold, der begrunder, at der gøres forskel.
 • Lokalitetsprincippet, hvorefter de opgaver en kommune påtager sig som udgangspunkt skal komme kommunens egne borgere til gode.
 • Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3, stk. 1
 • Kommunen kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1 - 4 samt § 2, stk. 2, nr. 3

 

Økonomi

En garantistillelse på 3,5 mio. kr. vil medføre at Faxe Kommune skal foretage deponering med et beløb af tilsvarende størrelse, idet der i 2017 ikke forventes tilstrækkelig låneramme til modregning.

Deponeringen skal i givet fald finansieres af kassebeholdningen.

Opkrævning af garantiprovision vil medføre en årlig indtægt på 35.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at der gives afslag på garanti for lån grundet sagens økonomiske konsekvenser.

 

Behandling i Økonomiudvalget den 8. marts 2017

Sagen sendes tilbage til administrationen for yderligere beskrivelse af konsekvenserne af lighedsgrundsætningen og retningslinjerne omkring lånerammer og deponi m.v.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

 

Supplerende sagsfremstilling til 5. april 2017

GARANTIER

Jf. § 12 i bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v.:

 • Garanti for lån kan kun meddeles, hvis lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår
 • Garantier for lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål følger altid løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 

Ved en godkendelse af kommunal lånegaranti i 2017 vil der normalt kunne vælges mellem at reducere i lånerammen (låneberettigede udgifter) eller foretage deponering. Da Faxe kommune pt. ikke har budgetteret med udgifter til låneberettigede formål er der ikke mulighed for at reducere i lånerammen og kommunen vil være nødsaget til at foretage deponering.

 

LÅNERAMME

En kommunes låneramme opgøres årligt og består af afholdte låneberettigede udgifter.

Som eksempler på låneberettigede anlægsudgifter med automatisk låneadgang kan nævnes:

 • Energibesparende foranstaltninger (anlæg)
 • Boligforbedring og byfornyelse (anlæg)
 • Køb af jord med henblik på videresalg (anlæg)
 • Erhvervelse af ejendomme efter planlovens § 47a (anlæg)

 

Budgettet for 2017 indeholder i øjeblikket ikke bevillinger til ovenstående udgifter og Faxe Kommune har således ingen låneramme for 2017. Hvis der på et senere tidspunkt i 2017 bevilges budget og afholdes udgifter til låneberettigede formål vil vi opnå låneramme og der kan så ske modregning i denne.

 

DEPONERING

Såfremt der ikke kan modregnes i lånerammen er kommunen forpligtet til at foretage deponering. Deponering skal ske med samme beløb som garantistørrelsen – i den aktuelle sag med 3,5 mio. kr.

Garantibeløbet udbetales fra kommunens kassebeholdning og overføres til en speciel bankkonto og registreres særskilt i kommunens regnskab. Beløbet vil dermed fragå i kommunens opgørelse af likviditet. Beløbet frigives med 1/25 årligt i de kommende 25 år.

 

LIGHEDSGRUNDSÆTNINGEN

I behandlingen af ansøgningen skal man være opmærksom på den særlige ”Lighedsgrundsætning”.

Efter det forvaltningsretlige lighedsprincip er en offentlig myndighed forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens, hvilket medfører, at det skal være sagligt begrundet at gøre forskel. Princippet er tæt knyttet til magtfordrejningsprincippet også kaldet ”princippet om saglig forvaltning”. Magtfordrejningsprincippet understreger, at Faxe kommune som myndighed ikke må tage usaglige eller uvedkommende hensyn som eksempelvis private interesser.

 

I sagen har Center for HR, Økonomi og IT forespurgt i Center for Børn og Undervisning, om der her er kendskab til, at andre private skoleformer overvejer, at ansøge om tilsvarende garantier begrundet som af Spjellerup Friskole. Center for Børn og Undervisning svarer, at dette har centeret ikke kendskab til.

 

Center for HR, Økonomi og IT har endvidere undersøgt praksis for sager om garanti for lån til friskoler i andre kommuner.

Af de kommuner der har haft lignende sager har omkring halvdelen givet tilsagn og halvdelen givet afslag. Der er således ikke nogen klar tendens blandt de kommuner/sager CHØI har kendskab til.

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives afslag på garanti for lån grundet sagens økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

For indstillingen stemte 4 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (L).

Imod stemte 2 (Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) og de ønsker sagen løftet til byrådet.

Bente Abrahamsen (O) afventer stillingtagen til byrådsmødet.85. Årsrapport 2016 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsnr: 00.32.10-K07-1-17 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har den 9. marts 2017 fremsendt Årsrapport 2016 som indeholder:

 • Selskabets oplysninger
 • Ledelsens påtegninger
 • Bestyrelsens påtegninger
 • Ledelsens årsberetning
 • Årsregnskab 2016
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter

 

Bestyrelsen for MSBR har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 den 8. marts 2017. Årsrapporten er medsendt som bilag.

 

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har revideret årsrapporten for 2016 og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisorerklæring er vedlagt som bilag.

 

Årets regnskabsresultat. 

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 637.411 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

MSBR har i 2016 administreret regnskabspraksis ud fra Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, idet selskabet endnu ikke har fastlagt egen regnskabsinstruks. Fra 2017 vil der blive administreret ud fra et kasse- og regnskabsregulativ vedtaget for MSBR.

 

Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2016 har været sikker drift samtidig med den fortsatte proces omkring etablering af MSBR, hvor borgere og virksomheder ikke skulle opleve svigt eller serviceforringelser. Det er ledelsens opfattelse, at denne målsætning er opnået.

 

Forventninger og fremtidige mål.

Der er endnu ikke fastsat nye mål for MSBR, men det forventes, at der i 2017 vedtages en ny dimensioneringsplan med nyt serviceniveau for beredskabet i de fire ejerkommuner, der vil kunne påbegyndes implementeret i andet halvår 2017.

Derudover er der i februar 2017 vedtaget en ejerstrategi for MSBR.

Ejerstrategi og dimensioneringsplan med serviceniveau vil danne grundlag for udarbejdelse af vision, strategi og mål for MSBR.

Indtil da arbejdes der videre ud fra de fire kommuners vedtagne dimensioneringsplaner og serviceniveauer for området.

 

Som yderligere bilag er vedlagt:

 • Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 8. marts 2017
 • Beretning 2016 - MSBR med underskrifter
 • Ledelseserklæring 2016 med underskrifter

 

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Ingen 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at årsrapport og regnskab for 2016 godkendes. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.86. Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2018 - 1. behandling

Sagsnr: 00.22.02-A00-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet har på temamøder i 2016 og 2017 drøftet ændringer i den politiske struktur.

 

På baggrrund af drøftelserne er der udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018.

 

Der er ændret i opgavefordelingen mellem udvalgene, og følgende udvalg foreslås nedsat:

 

 • Økonomiudvalget (økonomi, personale, kommuneplan, køb, salg og leje, turisme, erhverv m.v.)
 • Kultur & Fællesskabsudvalget (kultur- og fritidstilbud, frivillighed, fællesskab og civilsamfund, borgerservice, arkiv, alkoholbevillinger m.v.)
 • Plan & Miljøudvalget (planområdet, miljø, natur, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vej, klima m.v.)
 • Socialudvalget (udsatte børn, unge og voksne)
 • Senior & Sundhedsudvalget (forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsopgaver, plejeopgaver m.v.)
 • Børn & Læringsudvalget (dagtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven), undervisning (folkeskoleloven og ungdomsskoleloven), tandpleje m.v.)
 • Beskæftigelses & Integationsudvalget (beskæftigelse, revalidering, integration, økonomiske ydelser, ungdommens uddannelsesvejledning m.v.)

 

Økonomiudvalget og fagudvalgene nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg.

 

Indkaldelse af stedfortræder ved fravær kortere end en måned og ved inhabilitet fastholdes.

 

Formandsvederlag foreslås fordelt således:

 1. Formænd for stående udvalg: vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.
 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
 3. Formanden for Børn- og Ungeudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
 4. Første viceborgmester: 7 % af borgmesterens vederlag.
 5. Anden viceborgmester: 3 % af borgmesterens vederlag.

 

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagbekendtgørelsen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018 oversendes til 2. behandling i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.87. Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 1. behandling

Sagsnr: 00.22.04-A00-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser på byrådets temamøder i 2016 og 2017 er der udarbejdet ny forretningsorden for Faxe Byråd til ikrafttræden 1. januar 2018.

 

Ændringerne er hovedsagelig en præsicering af bestemmelserne om indkaldelse af stedfortræder, medllemmernes fremsendelse af sager til dagsordenen og at medlemmerne rejser sig ved afstemninger.

 

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder i byrådet.

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny forretningsorden gældende fra 1. januar 2018 overgår til 2. behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.

 88. Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag handler om de sidste ejendomsstrategibeslutninger vedrørende spor 2 Rønnede.

Sagen behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Byrådet har tidligere truffet endelig beslutning om samling af Møllen og Sct. Georg Gården og opgradering af udearealer på Afd. Møllevang.

De sidste beslutninger vedrører nedrivning af bygning F på Afd. Møllevang samt interne flytninger på Afd. Møllevang. Hertil kommer forslag om opdeling af omklædningsrum, etablering af depot efter ønske fra idrætsforeningen samt nyt tag på Rønnedehallen. Taget har flere gange været utæt og trænger til udskiftning.

Der har været interessentmøder med skolen samt idrætsforeningen om de nævnte forhold.

 

Nedrivning af blok F foreslås, fordi bygningen i mange år har ligget ubrugt hen grundet skimmel. Med nedrivningen skabes der endvidere mulighed for gode udearealer. Anslået 650.000 kr.

 

Med interessenterne på Afd. Møllevang er der enighed om, at der skabes mulighed for sambrug af lokaler mellem skolen og fritidsområdet ved, at der investeres i følgende til fællesrum: Inventar, filtsning samt tavler og projektorer til anslået 350.000 kr.

 

Nyt tag på Rønnedehallen foreslås, fordi taget er gammelt og porøst. Der har flere gange været utætheder. Ved udskiftning af taget fjernes et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Anslået 2,5 millioner kr.

 

Depot til erstatning af to containere, hvoraf den ene er opvarmet, foreslås etableret samtidig med udskiftning af taget ved at trække taget længere ud og bygge reelle depotfaciliteter, hvor containerne står i dag. Anslået 350.000 kr.

 

Der foreslås opdeling af eksisterende omklædningsrum efter behovsindmelding fra fritidsbrugerne. Herved fordobles kapaciteten, hvilket skønnes fuldt ud muligt da omklædningsrummene er store. Efter aftale med fritidsbrugerne skabes der endvidere mulighed for udvidelse med endnu et omklædningsrum i det eksisterende boldrum, der er beliggende i det sydøstlige hjørne. Arealbehovet fra det inddragede boldrum, kan umiddelbart imødekommes i den foreslåede frostsikrede depotbygning. Skolen har bedt om, at opdelingen af de eksisterende omklædningsrum skal udføres, så lærertilsyn er muligt. Dette påtænkes løst ved montage af en dør mellem de opdelte omklædningsrum. Anslået 550.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,953 millioner kr. Der mangler politisk behandling af Spor 6 Faxe Ladeplads, samt spor 10 Sundhedscenter, hvor der samlet er skønnet 1,2 millioner kr. til gennemførelsen. Disse er medregnet i skønnet på 43,953 millioner kr. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Den skimmelramte Blok F nedrives, 650.000 kr.
 2. Der gennemføres interne arbejder i fællesrum for 350.000 kr.
 3. Omklædningsrum opdeles efter ønske fra idrætsforeningen, 550.000 kr.
 4. Der lægges nyt tag på Rønnedehallen for 2,5 millioner kr.
 5. Etablering af depotrum til erstatning af containere. 350.000 kr. som finansieres af bevilling til kultur- og fritidsområdet.

 

Erhvervs. og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 44:

Anbefales. 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Uddannelsesudvalget, 28. marts 2017, pkt. 27:

Anbefales.

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 


Teknik- og Miljøudvalget, 29. marts 2017, pkt. 36:

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.89. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-17 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby er udarbejdet parallelt med lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby.

 

Baggrund og formål

Baggrunden for at udarbejde kommuneplantillægget er, at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 500-80. Der er tale om mindre justeringer i forhold til den gældende kommuneplan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at udarbejde kommuneplantillæg nr. 1, med det formål at justere rammernes indbyrdes geografiske afgrænsning, så de i højere grad afspejler områdernes faktiske anvendelse. Samtidig sikres det, at rammernes generelle anvendelse er mere retvisende for de enkelte områder. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 findes i bilag 1.

 

Ændringer i Kommuneplan 2013

Med kommuneplantillæg nr. 1 udlægges tre nye rammeområder til henholdsvis boligformål, centerformål og til blandet bolig og erhverv.

Der aflyses tre rammer, og arealerne optages i øvrige eksisterende rammer, hvis afgrænsning justeres.

 

Miljøscreening

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vurderes på baggrund af en udarbejdet miljøscreening, ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelse herfor fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 1.

 

Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 37:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

 90. Forslag til lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.05-P16-24587-11 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 500-80 for Haslev midtby er udarbejdet på baggrund af bystrategi Haslev 2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet besluttede at udarbejde en ny lokalplan for Haslev midtby.

 

Formålet med lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv samt byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet, at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og at erstatte ældre utidssvarende gældende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier og atmosfære skal sikres. Dette gøres blandt andet ved at:

 • Koncentrere lokalisering af butikker.
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvsværdierne.
 • Forenkle parkeringsreglerne.
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i til knytning til stationen.
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og byggestile.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker, erhverv, boliger og blandet bolig og erhverv i Haslev midtby. Lokalplanområdet opdeles i otte delområder, der kort beskrives nedenfor:

 

Delområde B1

 • Omfatter en del af vejene: Ringstedvej, Nordborgvej, Fredensvej, Houmannsvej, Gasværksvej, Tingvej, Præstevænget og Nygade.
 • Området udlægges til boligområde med en bebyggelsesprocent på 30. Delområde B1 danner lokalplanområdets kant og overgang til de tilstødende villakvarterer. Området er præget af karakteristiske byhuse af varierende størrelse, placeret med tagryggen parallelt med vejene. Dette er med til at skabe en særlig atmosfære, hvilket sikres med lokalplanen.

 

Delområde B2

 • Omfatter en del af vejene: Webers Tværgade, Enighedsvej og Nørregade.
 • Området udlægges til boligområde med en bebyggelsesprocent på 40, da området er beliggende centralt i midtbyen. Delområde B2 har der ud over mange af de samme krarktertræk som B1, hvilket er med til at understøtte den samlede oplevelse af midtbyen som en ensartet by med mange fine, ældre huse.

 

Delområde BE1

 • Omfatter en del af vejene: Ringstedvej, Slagterivej og Houmannsvej.
 • Området udlægges til "blandet bolig og erhverv" og er karakteriseret ved, at der findes flere etageboliger og mindre erhverv. Bebyggelsesprcenten fastsættes til 30% for åben/lav (parcelhuse og lignende), 40% for tæt/lav ( rækkehuse og lignende) og 60% for etagebebyggelse og ejendomme der helt eller overvejende anvendes til erhverv. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i området.

 

Delområde C1, C2, C3, C4 og C5 udlægges alle til centerområde med mulighed for etablering af butikker, erhverv, boliger, privat og offentlig service. I centerområderne muliggøres højere byggeri end i boligområderne og bebyggelsesprocenten er højere. Forskellen på centerområderne er beskrevet nedenfor.

 

Delområde C1

 • Er beliggende ved stationen og omfatter de tre dagligvarebutikker ved stationen samt en del af Tingvej.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til mellem 40 og 75 og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 meter. Området er karakteriseret ved, at der er mange fine eksempler på oprindelig byggestil.
 • Der udlægges en lokalvej til busser og gives mulighed for etablering af en ny busterminal med tilhørende vente- og parkeringsfaciliteter.

 

Delområde C2

 • Omfatter en del af Vestergade
 • Området er karakteriseret ved at være tæt bebygget, for en del af området i form af sluttet randbebyggelse, baggårdserhverv og mindre byhuse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger i stueetagen.

 

Delområde C3

 • Omfatter den nordlige del af Jernbanegade samt en del af Nørregade og Nygade.
 • Ønsket er, at butikker og erhverv koncentreres i denne del af Jernbanegade, hvorfor stueetagerne forbeholdes butikker, caféer og erhverv. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 100 og ny bebyggelse skal etableres som sluttet randbebyggelse med facade i vejskel. Der udlægges areal til offentligt grønt område nord for de offentlige parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade.

 

Delområde C4

 • Omfatter den sydlige del af Jernbanegade
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger i stueetagen. Ny bebyggelse skal etableres som sluttet randbebyggelse med facade i vejskel.

 

Delområde C5

 • Omfatter biblioteket, Lunden, rådhuset og Frederiksgadecentret.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75 og Lunden udlægges til offentligt grønt område.

 

For hele området omfattet af lokalplan 500-80 er bygningernes bevaringsværdi og byggestil registreret. I lokalplanen fastsættes bestemmelser for, hvordan man kan renovere og ændre et hus med bevaringsværdi 1-4, alt efter, hvilken byggestil huset er opført i. Lokalplanen sikrer der ud over, at bygninger med bevaringsværdi 1-3 ikke nedrives uden særlig tilladelse.

 

Forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby sendes i offentlig høring i otte uger, med en forventet endelig vedtagelse i efteråret 2017. I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde om planforslaget og intentionerne bag.

 

Kommuneplan 2013

Forslag til lokalplan 500-80 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 1. kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 1 fremgår af særskilt sag.

 

Miljøscreening

forslag til lokalplan 500-80 vurderes på baggrund af en udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Begrundelse herfor fremgår af lokalplanforslag 500-80.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at forslag til lokalplan nr. 500-80 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og
 3. at der afholdes borgermøde i maj måned 2017.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 38:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.

Borgermødet holdes den 16. maj 2017.

 91. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser

Sagsnr: 01.02.15-P15-3-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser, har været i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017. Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet parallelt med Lokalplan nr. 200-25 for Dagligvarebutik i Karise.

 

Der indkom et høringssvar i den offentlige høring, høringssvaret omhandler:

 

- Benævnelsen "detailhandelszone" er i uoverensstemmelse med planlovens betegnelse "afgrænset bymidte". Efter aftale med Erhvervsstyrelsen indføres et afsnit i kommuneplantillægets redegørelse om, at "detailhandelszone" og "afgrænset bymidte" i kommuneplan 2013 er defineret som det samme. Benævnelsen "detailhandelzone" beholdes i kommuneplantillægget og ændres i kommuneplanen ved næste kommuneplansrevision.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

Kommuneplantillægget vedtages endeligt med tilføjelse af, at detailhandelszonen er sammenfaldende med bymidten, og som konsekvensrettet i rettelsesbladet til kommuneplantillæg nr. 11.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 11

Med kommuneplantillæg nr. 11 hæves den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i detailhandelszonerne i byerne Rønnede,  Dalby, Karise og Faxe Ladeplads fra 2.500 m² til 3.500 m². Planloven giver mulighed for at fastsætte den maksimale størrelse til 3.500 m², men man har i Kommuneplan 2013-25 for Faxe Kommune valgt at fastsætte den til 2.500 m². En øgning af den maksimale størrelse giver mulighed for at udvide de eksisterende dagligvarebutikker eller at bygge nye større dagligvarebutikker i de fire nævnte byer. Dette er med til at fastholde den lokale forsyning i de fire byer.

Kommuneplantillæg nr. 11 ændrer, ud over at hæve den maksimale butiksstørrelse på dagligvarebutikker i de nævnte byer, afgrænsningen af rammeområde K-C2 (Centerområde, detailhandel) og K-B1 (boligområde) i Karise. Ved at overføre en mindre del at det areal, som nu ligger i boligområde til fremover at ligge i centerområde sikres tilstrækkeligt parkeringsareal ved dagligvarebutikken. Bebyggelsesprocenten i rammeområde K-C2 ændres fra 40% til 45 %. Dette vil muliggøre udvidelse af dagligvarebutikkens størrelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i rettelsesblad til kommuneplantillægget 
 • at det i kommuneplantillægget præciseres, at detalhandelszonen i de fire byer er sammenfaldende med begrebet afgrænset bymidte jf. lov om planlægning

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 39:

Anbefales. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.92. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-25, dagligvarebutik i Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-6-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-25, Dagligvarebutik i Karise, har været i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017, og der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget 3 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene vedrører spørgsmål og kommentarer til:

 

- Ønske om øget støjstæmpning mod matrikel nr. 9cy samt omkring vareindlevering

- Udseende på facader, placering af vinduer i facader og ventilation på tage

- Lugtgener fra bager, slagterafdeling og affaldscontainere

- Tilkørselsforhold ved vareindlevering

- Skyggegener og beplantningsønsker

 

Der har i perioden den 10. februar til den 24. februar 2017 været en efterfølgende supplerende naboorientering. Den supplerende naboorientering vedrørte præcisering af indkørselsforhold for varelevering, som ikke fremgik tydeligt i den offentlige høring, samt mulighed for en op til 5 meter høj overdækning ved vareindlevering for reduktion af støjgener. Center for Plan og Miljø har modtaget 1tilkendegivelse på naboorienteringen, som vedrører tilkørselsforhold ved vareindlevering.

 

Høringssvarene og tilkendegivelse er samlet og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Der har været en god dialog, SuperBrugsen, naboerne og forvaltningen imellem, og så mange ønsker som muligt er blevet tilgodeset. Administrationen er endvidere blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokalplanforslaget.

Baggrund
SuperBrugsen i Karise ønsker at udvide deres eksisterende dagligvarebutik og tilhørende parkeringsplads. Forslag til lokalplan 200-25 for dagligvarebutik i Karise, giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik og parkeringsarealet omkring, samt evt. etablere udvalgsvarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken. Størstedelen af arealet er omfattet af en gældende lokalplan for dagligvarebutik, mens en mindre del er omfattet af en gældende lokalplan for Karise by. Lokalplanforslaget udvider arealet, som kan anvendes til dagligvarebutik.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at lokalplan 200-25 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen 
 2. at der ved placering af nye tekniske anlæg på tagflade, skal være en afstand af mindst 5 meter til det vestlige naboskel
 3. at der ikke må være vinduer eller glasfacader ud mod de vestlige nabomatrikler 9fe og 9fg
 4. at afgrænsning mellem 9fe og 9fh kan udgøres af enten et levende hegn eller et fast hegn
 5. at der ikke må være store glasfacader mod Syrenvænget med undtagelse af indgangspartiet
 6. at indkørsel for vareindlevering tydeliggøres på kortbilag 3, og
 7. at der kan etableres en afskærmning omkring vareindlevering i form af en sekundær bygning med en højde op til 5 meter, som gør det muligt for en lastbil at køre ind under Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 40:

 Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.93. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 - Nyt vandværk ved Karise

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for nyt rammeområde for teknisk anklæg har været i idefase (indkaldelse af ideer og forslag til projektet) til den 6. april 2016. Forslaget har senere været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2016 til 1. november 2016 - sideløbende med lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

Der er indkommet et høringssvar i den offentlige høring, høringssvaret omhandler:

 • Forslag til stireservation mellem Solagervej og Møllevej.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

 

Da naboer til lokalplanområdet ikke blev gjort opmærksom på den offentlige høring, blev høringen forlænget med 8 uger med høringsfrist den 4. januar 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

Indhold i kommuneplantillæg nr. 10
Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan (200-23), som muliggør et vandværk.

Afgræsningen og anvendelsen af området i lokalplanforslag 200-23 afviger fra den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013. Området er i dag en del af et større område der er udlagt til offentlige formål, K-O1 (Karise Skole).

Derfor er der parallelt med til lokalplan 200-23 udarbejdet dette kommuneplantillæg (nr. 10), som ændrer lokalplanområdets anvendelse til tekniske anlæg, og desuden justerer på afgrænsningen af K-O1.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endelig med de ændringer der fremgår nedenfor, og som konsekvensrettet i rettelsesblad til kommuneplantillægget

 

 • at lokalplanområdet ændres fra 4614 m2 til 4171 m2

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 41:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.94. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise

Sagsnr: 01.02.05-P16-3-16 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2016 til 1. november 2016. Da naboer til lokalplanområdet ikke blev gjort opmærksom på den offentlige høring, blev høringen forlænget med 8 uger med høringsfrist den 4. januar 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Der indkom to høringssvar i den offentlige høring, høringssvarene omhandler:

 • bekymring for om lokalplanområdet vil hindre en fremtidig tunnel under jernbanen mellem Solagervej og Møllevej.

 

Høringssvaret og administrationens behandling af det fremgår i den fulde længde af Hvidbogen.

 

Indhold i lokalplan 200-23
Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering.
Den nye placering er i dag omfattet af lokalplan 200-2 (Karise Vest), der udlægger området til offentligt friareal. Der er derfor behov for en ny lokalplan (lokalplan 200-23), der udlægger området til tekniske formål (vandværk).
Som følge af dette nye lokalplanforslag ophæves en del af lokalplan 200-2.


Forslag til lokalplan 200-23 er ikke i overensstemmelse med den udlagte ramme i Faxe Kommuneplan 2013, og derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 10.
Der er tale om et mindre lokalplanområde på 4171 m
2. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med plads til en vandværksbygning og en 25 meter høj mast, som vil gøre det muligt at fjernaflæse vandmålere.

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en åben plan, som giver mest mulig valgfrihed af arkitektur og bygningsmaterialer. Der er udlagt et byggefelt i områdets vestlige del, således at der holdes afstand til naboen mod øst. Derudover er der fastsat en byggelinje mod naboen, så parkering ikke anlægges op af skel.

Overkørslen anlægges til Møllevej, umiddelbart øst for tennisbanerne.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 1. at lokalplan 200-23 vedtages endeligt med de rettelser, der fremgår nedenfor, og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen
 2. at byggefeltet ændres til at være 27 x 36 meter. Det nye kort er indsat i rettelsesbladet
 3. at lokalplanområdet ændres fra 4614 m2 til 4171 m2
 4. at § 9.02 om hegning ændres til følgende: Fast hegn må opsættes indenfor lokalplanområdet, dog ikke på ydersiden af beplantningsbæltet
 5. at der indsættes en supplerende bestemmelse: § 13.04 - Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning i overensstemmelse med § 9.01, og
 6. at § 9.03  tilføjes følgende: Der er mulighed for at indrette nyttehaver, skolehaver og lignende på ubebyggede arealerErhvervs- og Kulturudvalget, 27. marts 2017, pkt. 42:

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Anbefales.95. Faxebussen - Ruteføring

Sagsnr: 13.05.22-G00-1-15 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. februar 2017 at Faxebussen, kommunens sommerrute, i år også skulle køre i kommunens nordlige del.

 

Ruten skal dog godkendes af Trafikstyrelsen, og Trafikselskabet Movia har, allerede inden vi har søgt, klart indikeret, at den ønskede rute ikke vil kunne godkendes, blandt andet fordi Movia på strækningen Karise-Haslev driver linje 264.

 

Center for Plan & Miljø har derfor udarbejdet en ny rute, rute "E", der stadig betjener Faxe Ladeplads Camping, Vemmetofte og Lægårdens Camping. Der køres af samme rute ud og hjem, og køreplanen udvides med en time. Rute og køreplan fremgår af bilaget.

 

Hvis Trafikstyrelsen som forventet melder afslag på ansøgningen på den oprindeligt vedtagne rute, er det nødvendigt at være klar med den alternative indstilling, hvorfor denne fremlægges for udvalget nu.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomi

Center for Plan & Miljø forventer, trods udvidelse af køretiden, at kunne holde udgifterne indenfor budget.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at rute "E" godkendes som alternativ til den oprindelige rute "D", hvis Trafikstyrelsen meddeler afslag på denne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Punktet blev taget af dagsordenen, idet tidligere vedtaget rute er godkendt af Trafikstyrelsen.


Bilag


96. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 • Natura 2000 handleplaner - endelig vedtagelse
 • Politik for Mad, Måltider og Bevægelse
 • Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet ECO Valley (sagen er løftet til byrådet af Inger Andersen (A), Per Thomsen (A) og Peter Joensen (C).

 

 

Aftale om vederlag

KL fremsender aftale om kompensation af kommuner og regioner for ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse.

Aftalen er vedhæftet som bilag.

 

 

Kommunernes finansiering

KL fremsender brev om opfordring til regeringen om kommunernes finansiering, herunder den kommunale udligning og de kommende tilpasninger heraf.

Brevet er vedhæftet som bilag sammen med en pjece om det nuværende finansieringssystem for kommunerne.

 

 

Pop Up butikker

På baggrund af drøftelse i byrådet den 14. marts 2017 er der udarbejdet en definition af Pop UP butikker og en beskrivelse af de arealer der ikke må udlejes hertil.
Beskrivelsen er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. april 2017

Meddelelser blev taget til efterretning.

 

Der blev stillet spørgsmål om status på "Sløjfen" i Faxe.97. Udbud af storparceller

Sagsnr: 13.06.02-G01-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen98. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer