Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 5. september 2018

Økonomiudvalget - 05-09-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 5. september 2018 kl. 15:30
i Udvalgslokale 3, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


148. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Godkendt.149. Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2018

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-11301-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

  

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Oversigter blev udleveret.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at sagen tages til efterretning. 150. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.  

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

 

 

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. Der er, efter budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 tkr.

 

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

 

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område.

 

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

 

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødese en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget. 

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelser. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

 

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets området forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

 

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå at den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

 

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

 

Kommunens samlede serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post ”Vibeengskolen” på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

 

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

  

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsboskat.

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

 

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca 6,3 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen. 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At der på enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. august, pkt. 62

Anbefales.

 

Socialudvalget, 27. august, pkt 74

Anbefalet.

 

Plan & Kulturudvalget, 28. august, pkt. 89

Ad1: Anbefales.

Ad2: Anbefales.

 

Senior & Sundhedsudvalget, 28. august, pkt. 63

Anbefalet med fortsat fokus på budgetoverholdelse.

 

Teknik & Miljøudvalget, 29. august, pkt. 103

Anbefales.

 

Børn & Læringsudvalget, 29. august, pkt. 64

Anbefales.

 

 

Indstilling:

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At der på enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
 3. At pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.151. Bevilling fra Puljen "Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger"

Sagsnr: 29.00.00-A00-165-18 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde den 27. februar 2018, punkt 16, godkendt, at Faxe Kommune ansøger puljen :"Pulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger" på ialt 28,5 mio. kr.

Puljen er opslået fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.

 

Puljen har til formål at bidrage til, at understøtte kommunerne i, at foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, således at en større del af plejecentrene kan tage højde for særlige behov hos beboere med demens, og bidrage til øget tryghed og kvalitet.

 

Center for Sundhed & Pleje har den 15. marts 2018 indsendt en ansøgning: "Projekt sansehave" på ialt 561.110 kr. fra puljen, til etablering af en sansehave på Lindevejscenteret.

 

Den 15. juni 2018 har Faxe Kommune modtaget tilsagn på det ansøgte beløb på 561.110 kr. Aktiviteterne skal være afsluttet senest den 1. oktober 2018.

Lovgrundlag

Finansloven for 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

 

 • at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 561.110 kr. fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til etablering af sansehave på Lindevejscenteret.
 • at der gives en udgiftsbevilling i 2018, svarende til bevillingen fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen på ialt 561.110 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 28. august 2018, pkt. 64:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.152. Bevilling til forundersøgelse af lavbundsprojekt nord for Gammelung

Sagsnr: 01.05.00-Ø39-1-18 Sagsansvarlig: Charlotte Rosenblad Ralund

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til en forundersøgelse af muligt lavbundsprojekt nord og øst for Gammellung Mose. Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså m.v. Formålet med projektet er at mindske udledningen af drivhusgasser fra nedbrydningen af tørvelaget og at forbedre områdets natur. Det mulige projekt omfatter 10 lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Den foreløbige afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort. Forundersøgelsen omfatter en biologisk og teknisk undersøgelse, der vurderer mulighederne og konsekvenserne. Herudover vil der blive foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor projektet vil blive drøftet med de enkelte lodsejere, og mulighederne for erstatning vil blive gennemgået. En gennemførsel af et lavbundsprojekt vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammelung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

 

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter vandløbsloven og VVM screening efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter". Udbetaling af tilskud fra Landbrugsstyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af konsulentydelser og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er godt 270.000 kr., og forundersøgelsen forventes udført i løbet af 2018.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 270.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 270.000 kr. og en indtægtsbevilling på 270.000 kr.Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 106:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.153. Bevilling til vandområde-projekt i Karise Bæk

Sagsnr: 06.02.10-P20-14-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

 

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i vandløbene Pebringe og Karise Bæk. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund samt sikring af nedskridende brinker. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 88.900 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb, her i blandt Pebringe og Karise Bæk. I vandområdeplanerne er Pebringe og Karise Bæk samlet til et vandområde med ID nr. o4123_x. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Der er identificeret tre delstrækninger til restaurering, som kan ses i kortbilaget. En delstrækning er stærkt groet til i pindesvineknop, som er en hurtigtvoksende vandplante, der udvikler tætte bestande og begrænser vandløbets afledningsevne. Derfor bortgraves vandløbsbunden i en dybde på 30 cm således, at planternes vandrette rodstængler medtages, og der udlægges gydegrus som ny vandløbsbund inden for de regulativmæssige bestemmelser. På en anden delstrækning er der store brinkudskridninger i vandløbet. Her udlægges kampesten tæt op af brinken, så vandet ikke kan løbe bagom og fortsætte eroderingen og brinken således er sikret ved store vandføringer. På den sidste delstrækning udlægges skjulesten og en gydebanke for at forbedre levestederne for blandt andet vandløbsinsekter og fisk.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

 

 

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 88.900 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 88.900 kr. og en indtægtsbevilling på 88.900 kr. til vandområde-projekt i Karise Bæk.Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 107:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.154. Bevilling til vandområde-projekt i Kildeå

Sagsnr: 06.02.10-P20-13-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Kildeå. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund, plantning af træer samt anlæg af sandfang. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for den involverede lodsejer, som har godkendt, at Center for Plan & Miljø arbejder videre med udførelse af projektet.

Prisen for projektet er 70.050 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Kildeå. I vandområdeplanerne er Kildeå beskrevet under vandområdet med ID nr. o8231. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Moderat økologisk tilstand, det vil sige en klasse under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold i Kildeå og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Projektstrækningen er fra vandløbets station 1.650-2.897, fra Mørkhusvej til Marelundsvej. Ved projektstrækningens start anlægges et sandfang for at reducere sandvandring i vandløbet. Herefter opgraves bundmateriale og der udlægges 4 gydebanker som 20 meter lange stenbanker. For at øge variationen i vandløbet og skabe flere levesteder udlægges der også skjulesten på strækningen og der udgraves 2-3 høller, som er små fordybninger i vandløbsbunden på 15-0 cm mellem disse. Disse tiltag skaber en mere varieret vandløbsbund med forskellige strømforhold og gode skjulesteder. For at reducere grødevækst i vandløbet plantes rødel på vandløbets brinker. Træerne bringer skygge til vandløbet, hvilket giver lavere vandtemperaturer i vandet til gavn for dyrene og udskygger plantevækst på vandløbsbunden, som vil hjælpe vandafledningen på strækningen.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.050 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.050 kr. og en indtægtsbevilling på 37.050 kr. til vandområde-projekt i Kildeå.Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 108:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.155. Bevilling til vandområde-projekt i Faxe Å

Sagsnr: 06.02.10-P20-15-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Faxe Å ved Borreshovedvej. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 37.850 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Faxe Å. I vandområdeplanerne er Faxe Å opdelt i to forskellige vandområder, hvor vandområdet fra Faxe By og til udløb i Faxe bugt har ID nr. o8223_x. Målsætningen for vandløbet er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter. Projektet støtter op om en række andre indsatser, der er foretaget i vandløbet, blandt andet omlægning af Faxe Å omkring Blåbæk Mølle samt forskellige andre forbedringer, som Faxe Kommune for har foretaget i samarbejde med lokale lystfiskere gennem de seneste 5 år.

 

Detaljer om projektet:

 

Projektstrækningen er ca. 1,5 km og løber gennem lavbundsarealer med ekstensiv og/eller ingen drift. Der er et godt fald på vandløbet, men der er generelt lille variation på vandløbsbunden på nær et par enkelte gydebanker. For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet udlægges der op til ti gydebanker på projektstrækningen. Disse bliver ca. 10 meter lange og hæver vandløbsbunden med 10-15 cm. Gydebankerne lægges under stor hensyntagen til drænudløb og efter aftale med lodsejere. På projektstrækningen opstrøms Borreshovedvej udlægges skjulesten, træstød eller træstammer, så de fungerer som strømkoncentratorer. På denne måde styres strømrenden og vandhastigheden øges, hvilket gør vandløbet mere selvrensende. Nedstrøms Borreshovedvej udlægges skjulestene tilfældigt, ca. 1 sten pr. vandløbsmeter, så de skaber størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. I stedet for sten kan der også anvendes træstød- og stammer, hvis disse er tilgængelige.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.850 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.850 kr. og en indtægtsbevilling på 37.850 kr. til vandområde-projekt i Faxe Å.Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 109:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.156. Høring om nyt lokalplanforslag for Næstved Storcenter

Sagsnr: 01.02.05-P17-1-18 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har sendt lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9, angående udvidelse af Næstved Storcenter, der er en del af aflastningsområdet i Næstved Nord, i høring. Planerne er i høring fra den 28. juni til den 5. september 2018. Planerne åbner mulighed for udvidelse af selve Næstved Storcenter med yderligere 10.000 m², svarende til et samlet detailhandelsareal på 50.000 m². Lokalplanen åbner samtidig mulighed for at øge antallet af mindre udvalgsvarebutikker (specialbutikker)på under 200 m² med 10 nye butikker. Dette vil øge antallet af mindre udvalgsvarebutikker fra 33 til 43.

 

Baggrund

Fra den 29. januar til den 12. februar 2018 indkaldte Næstved Kommune idéer forud for udarbejdelse af en detailhandleplan, som et tillæg til Kommuneplan 2017. Den 9. februar 2018 blev der endvidere, på initiativ af Næstved Kommune afholdt et administrativt møde om sagen. Det fremgik i den forbindelse, at Næstved Kommunes planer angik et ønske om at skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte, på grund af deres størrelse. Endvidere var det Næstveds ønske at udvide aflastningsområdet med en del af erhvervsområdet nord for Køgevej til store udvalgsvarebutikker. Endelig fremgik det, at der ville blive fastsat en minimumsstørrelse på mindst 500 m² for nye butikker.

Plan & Kulturudvalget blev efterfølgende orienteret om planerne i Næstved på mødet den 27. februar 2018.

På baggrund af det, fra Næstved Kommune, oplyste om de kommende planer valgte Faxe Kommune ikke at indgive høringssvar, da Næstved Kommunes detailhandelsplan var i høring i perioden 21. marts til 17. maj 2018.

Næstved Kommunes planer for udvidelse af centerområdet omkring Næstved Storcenter med store udvalgsvarebutikker vil presse detailhandlen i nabokommunerne, herunder også Faxe Kommune.

Vores vurdering er dog, at det først og fremmest ville være Næstved bymidte, der rammes af planerne. Dette understøttes af den redegørelse, som Institut for CenterPlanlægning (ICP) har udarbejdet for Næstved Kommune om udvidelsen af aflastningsområdet i Næstved Nord.

 

Forslag til lokalplan for Næstved Storcenter sætter en ny uheldig retning for detailhandelsplanlægningen på Sjælland

Der har siden 1997 været stop for etablering af nye små udvalgsvarebutikker (specialbutikker) i aflastningsområderne uden for Region Hovedstaden. Dette har haft stor betydning for fastholdelse af en vis forsyning med udvalgsvarebutikker i de mindre og mellemstore byer på Sjælland, herunder Faxe og Haslev byer. Et brud med dette stop for etablering af små specialbutikker i Næstved Storcenter kan ikke undgå at gå ud over butiks- og bylivet i disse byer, som hovedsagligt har et lokalt opland. Administrationen skal på denne baggrund foreslå, at Faxe Kommune indsender en indsigelse mod det offentliggjorte forslag til lokalplan for Næstved Storcenter.

 

I henhold til ICPs redegørelse for udvidelse af aflastningsområdet i Næstved Nord vil påvirkningen på langt sigt være, at enkelte butikker i byer i aflastningscenterets influensområde, hvor Faxe og Haslev ligger, lukker. Konsekvensen er, at der i 2029 vil være 2 butikker færre i Haslev, end ved 0-alternativet, hvor aflastningscentret ikke udvides. Hertil skal det dog tilføjes, at antallet af butikker generelt forventes at falde frem mod 2019 på grund af øget e-handel.

 

Det er dog administrationens vurdering, at konsekvenserne af de offentliggjorte planer ikke giver Faxe Kommune mulighed for at gøre indsigelse efter planlovens § 29b (vetobestemmelsen), da der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at planerne vil have en væsentlig negativ betydning for Faxe Kommunes udvikling.

 

Hovedpunkter i høringssvaret
Det vil være et markant brud med dansk detailhandelsplanlægning, hvor vi i mere end 20 år har været enige om, at specialbutikkerne i vores bymidter har stor værdi for bylivet, og derfor skal beskyttes.

Vi skal opfordre til at Næstved Kommunes detailhandelsplanlægning medvirker til, at vi alle kan beskytte vores bymidter mod den funktionstømning, som vil blive konsekvensen hvis lokalplanen vedtages i sin nuværende udformning.

Næstved Kommune har undervejs i processen ændret kurs for detailhandelsplanlægningen i Næstved. Ifølge deres egne formuleringer i idéfasen fra januar 2018, var det planlægningsmæssige formål, ”at skabe plads til de store udvalgsvarebutikker, som ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte”.

Et brud med dette stop for etablering af specialbutikker i Næstved Storcenter kan ikke undgå at gå ud over butiks- og bylivet i de sjællandske bymidter, herunder Faxe og Haslev.

Faxe Kommune skal på denne baggrund opfordre til at fastholde den nuværende, velfungerende arbejdsdeling mellem de sjællandske bymidter og Næstveds aflastningsområde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes.Plan & Kulturudvalget, 28. august 2018, pkt. 91:

Anbefales med følgende tilføjelse:

 

Dette høringssvar bliver behandlet af Faxe Kommunes Økonomiudvalg den 5. september 2018 og eventuelle supplerende bemærkninger vil blive fremsendt i forlængelse heraf.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 

Supplerende sagsfremstilling 30. august 2018.

Høringssvar er sendt til Næstved Kommune den 30. august 2018 med Plan & Kulturudvalgets anbefalede tilføjelse. Vedhæftet sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Godkendt.157. Omlægning og optagelse af offentlig sti i Dalby

Sagsnr: 05.04.06-P19-1-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 3a Dalby By, Sdr. Dalby mellem Karisevej og Sneholmgårdsvej ønsker Faxe Forsyning at omlægge stien på den kommunale matrikel.

 

Stien ønskes omlagt i et kurvet forløb henholdsvis 4 meter til 9 meter fra eksisterende sti mod øst som angivet på kortbilag. Stiens tilslutning til Karisevej ændres ikke. På Sneholmgårdsvej forlægges stitilslutningen ca. 2,5 meter mod øst.

 

Stien udlægges i en bredde på 4,0 meter og anlægges i 3 meters bredde med asfalt og 0,5 meter græsrabat på hver side af stien. Langs stien etableres gadebelysning jf. kommunens belysningspolitik.

 

Stien på matr.nr. 3a er en privat sti over en kommunal matrikel. Faxe Kommune vedligeholder stien som øvrige offentlige stier. I forbindelse med omlægningen af stien anbefaler administrationen derfor, at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

 

Forslaget om omlægning har været i offentlig høring i 4 uger. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar. 

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at omlægningen af stien godkendes, og
 • at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 114:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Anbefales.


Bilag


158. Orientering - evaluering af ejendomsstrategien fra 2015

Sagsnr: 00.16.02-A50-1-18 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Ejendomsstrategien, som byrådet igangsatte i forbindelse med budget 2015 med stor involvering af de berørte og med stort politisk ejerskab, er blevet evalueret i kommunens organisation af Center for Ejendomme i perioden april - juli 2018.

 

Evalueringen har været forelagt i direktionen 7. august 2018 og for Hovedudvalget 15. august 2018, og begge steder er orienteringen godkendt.

 

Evalueringen er udført i Ejendomsstrategiens ni geografiske spor, som hver har en skole som omdrejningspunkt, samt et 10. spor, som rummer administrationen samt øvrige bygninger.

 

Byrådet besluttede en indledende proces med workshops rundt i alle områderne, som blev gennemført i de første fire måneder af 2015 med deltagelse af repræsentanter for brugere, bestyrelser og medarbejdere, som sluttede af med høringsmateriale. Høringens 97 høringssvar indgik i byrådets behandling juni 2015, hvor der blev truffet beslutninger om de konkrete ændringer, og at disse ændringer skulle gennemføres ved, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Denne langstrakte proces er også blevet evalueret, og mange medarbejdere har udtalt sig positivt. Alle involverede i processen mener, at resultaterne er blevet bedre ved, at forskellige fagfolk har samarbejdet om løsningerne, og fagudvalgene har bidraget med strategisk indsigt i udvikling af deres områder.

 

Ejendomsstrategien har betydet en række ændringer, og bygninger er rømmet og solgt, mens andre er revet ned. Det har også medført forbedringer af de bygninger, som kommunen har valgt at beholde. Organisatorisk er der flere enheder, som er kommet tættere på hinanden, hvilket har gjort samarbejdet i dagligdagen nemmere. Samlet har ejendomsstrategien sparet kommunen for rigtig mange penge.

 

Den gennemførte ejendomsstrategi har givet betydelig økonomisk besparelse, færre kvadratmeter bygninger, bedre vedligeholdelsestilstand, mindre udledning af CO2, mindre pladsforbrug til administration, og de solgte bygninger har givet plads til private aktiviteter. Ejendomsstrategien har samtidig givet bedre bygningsindretninger svarende til nuværende behov, forbedrede uderum ved skoler, bygningsfællesskaber med lignende afdelinger, bedre sammenhæng mellem SFO’er og skole, adgang til fælles faciliteter og specialinstitutioner har fået mere egnede forhold.

 

Der er udarbejdet en gennemgang af evalueringen, og der er udarbejdet en liste med diverse ønsker til forbedringer af bygningsmassen. Disse fremgår af bilag.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller,

 • at orienteringen tages til efterretning, og
 • at sagen sendes til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

 Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 131:

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Godkendt.159. Whistleblowerordning

Sagsnr: 00.07.00-A21-2-18 Sagsansvarlig: Marianne Hoff Andersen

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen for Faxe Byråd for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance er følgende vedrørende en whistleblowerordning noteret:

 

"Der er i flertalsgruppen enighed om, at der i valgperioden indføres en whistleblowerfunktion.

For at forebygge og afværge fejl i kommunens borgerbetjening og administration oprettes en whistleblowerfunktion for kommunens ansatte og samarbejdspartnere. Det skal sikres, at kommunens ansatte uden frygt for repressalier kan ytre sig om alvorlige forhold, f.eks. lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet og grove tilfælde af omsorgssvigt.

 

Whistleblowerfunktionen vil referere til Borgerrådgiveren."

 

På den baggrund er nærværende sag udarbejdet.

 

Formål 

Formålet med en whistleblowerordning er at give medarbejdere mulighed for at indberette alvorlige fejl/mangler og forsømmelser, der er foregået på arbejdspladsen. En whistleblowerordningen er et frivilligt alternativ til de almindelige kommunikationsveje og skal ikke afløse den interne dialog og åbenhed på arbejdspladsen og den skal heller ikke afløse MEDsystem og tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters funktion.

 

Whistleblowerordningen kan udelukkende behandle oplysninger om alvorlige forhold som f.eks. oplysninger om lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende. Ordningen skal ikke forholde sig til forhold som ikke er alvorlige. Ikke alvorlige forhold kan f.eks. være en enkeltstående fejludbetaling, at en kollega har højt sygefravær eller at telefonerne har været lukket en enkelt dag, hvor de burde være åbne.

 

Fordele og ulemper

Fordele ved en whistleblowerordning er, at ordningen er en beskyttelse af medarbejdere, som kunne være bekymret for sanktioner i forbindelse med at de påpeger eventuelle ulovligheder, at det er et ekstra sikkerhedsnet for medarbejderne samt at ordningen giver mulighed for, at man proaktivt kan håndtere eventuelle kritisable forhold.

 

Ulemper ved en whistleblowerordning kan være, at man risikerer at underminere hele MEDsystemet, tillidsrepræsentanters- og arbejdsmiljørepræsentanters funktioner, at whistleblowerordningen fordrer mistillid og at den kan misbruges i forbindelse med "hævnaktioner /sladder". Endelig vil kritikere også sige, at man med ordningen fjerner fokus fra de egentlige problemer i organisationen, idet man har opbygget et dialogsystem samt et MEDsystem som bl.a. er skabt til netop at kunne favne de problemstillinger, whistleblowerordningen også skal favne.

 

Reference for whistleblowerordningen

Det vil være relevant at overveje hvor referencen for en eventuel whistleblowerordning lægges. Nogle steder refererer ordningen til borgerrådgiveren i pågældende organisation, her er det dog afgørende at være opmærksom på, at en borgerrådgiver som selv er ansat i samme organisation, aldrig kan være helt uafhængig og det kan derfor være relevant at finde et alternativt sted at placere referencen. Det kunne f.eks. være hos Kommunaldirektør, som den øverst ansvarlige for organisationen samt borgmesteren som øverst politisk ansvarlige.

 

Forslag til proces

Det foreslås, at Hovedudvalget høres om behovet for en implementering af en whistleblowerordning samt om spørgsmålet om reference for en whistleblowerordning. Høringsprocessen vil blive sat i gang på næstkommende møde i Hovedudvalget hvorefter sagen genoptages til politisk behandling.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gennemføres en høring hos Hovedudvalget omkring en Whistleblowerordning, samt en forankring af ordningen.

 

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 65:

Godkendt, med følgende bemærkninger. Borgerrådgiverens synspunkt til ordningen og forankringen heraf skal undersøges, ligesom det skal fremgå, hvorledes Borgerrådgiveren skal forholde sig til en whistleblowerhenvendelse, samt om det er anonyme/ikke anonyme henvendelser. Det ønskes endvidere, at der indhentes erfaringer fra andre kommuner med lignende ordning. Sagen behandles i Hovedudvalget på møde i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 25. april 2018:

Hovedudvalgets referat fra møde den 18. april 2018 er ikke færdig ved fristen for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget.

Hovedudvalgets foreløbige protokollat fra behandling af sag om whistleblowerordningen er:

 

Hovedudvalget drøftede det fremsendte oplæg.

 

Medarbejdersiden synes, det er en omgang for tidligt at forholde sig til en politisk beslutning, som ikke er nærmere beskrevet. Overvejende er opfattelsen fra Hovedudvalgets behandling om en Whistleblowerordning i december 2013 den samme jf. bilag.

 

Et givent oplæg skal forholde sig til:

 

 • Anonym/ikke anonym?
 • Forankring af ordningen?
 • Interne forhold i forhold til ledelse?

 

Hovedudvalget efterspørger en samlet beskrivelse af, hvad en given Whistleblowerordning helt nøjagtigt går ud på, før der kan kommenteres yderligere.

 

 

Indstilling, tilføjet 25. april 2018

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager Hovedudvalgets anbefaling til efterretning.

 
Økonomiudvalget, 2. maj 2018, pkt. 82:

Administrationen udarbejder et forslag til udvalgets næste møde i juni 2018.

 

Der udestår afklaring af Hovedudvalgets protokollat fra mødet 18. april 2018. Referatet vedhæftes når sagen genoptages.

 

Supplerende sagsfremstilling 30. maj 2018:

Økonomiudvalget har på sit møde den 2. maj 2018 bedt administrationen om at udarbejde et forslag til en whistleblowerordning i Faxe Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives forslaget til ordningen.

En whistleblowerordning tager udgangspunkt i at medarbejdere kan indgive anonyme anmeldelser. De forhold, der kan indberettes om, er generelt begrænset til at angå ulovligheder, fejl og forsømmelser af en vis grovhed og alvorlig karakter. Som eksempler er ofte nævnt bl.a. strafbare forhold, forhold, der indebærer fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, økonomiske kriminalitet.

Formål

Formålet er at forebygge og afværge ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte anmelderne og sikre at oplysningerne bliver modtaget og anvendt konstruktivt i forhold til at forebygge og forhindre ulovligheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til det eksistrende system, og træder ikke i stedet for den normale og almindelige tillidsbaserede forhold mellem medarbejdere og ledere eller i stedet for det etablerede tillidsmands- og medarbejdersamarbejdsordningen (MED).

Indhold

I whistleblowerordningen behandles kun oplysninger om alvorlige forhold. Alvorlige forhold er grove fejl eller forsømmelser i kommunens administration eller borgerbetjening. Det kan handle om strafbare forhold, alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser eller andre alvorlige forhold.

Der kan ikke træffes en afgørelse på baggrund af en anonym kilde, men en anonym henvendelse kan sætte en nærmere undersøgelse i gang.

Whistleblowerordningen behandler ikke klager over almen lederudøvelse, højt sygefravær eller enkeltstående fejludbetalinger eller lign. Dette klares via de nuværende kanaler i form af nærmeste eller øverste leder og tillidsrepræsentantsystemet.

Placering

Ordningen placeres juridisk og organisatorisk hos borgerrådgiveren og kommunaldirektøren. For at sikre fuld anonymitet foreslås det, at etablere whistleblowerordningen via en separat IT-portal, som kun borgerrådgiveren og kommunaldirektøren har adgang til.

Ikrafttrædelse

Ordningen træder i kraft 1. september 2018 og skal anmeldes til Datatilsynet.

Kommunikation

Information på kommunens intranet, præsentation af ordningen på personalemøder m.v., direkte link til whistleblowerordningen fra intranettet samt en fysisk pjece om ordningen.

 

 

Borgerrådgiveren har kommenteret på forslaget til whistleblowerordningen og lavet et udkast til vedtægter. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Lovgrundlag for den anmeldtes rettigheder, der følger de almindelige forvaltningsretlige regler.

Økonomi

Administrationen foreslår en  investering i en sikker og anonym IT-løsning med whistleblowerportal, og herudover løbende årlig licens, support, revision m.v. Dette beløb forventes at ligge på 10-15.000 kr. i anskaffelse samt ca. 20-25.000 kr. i årlig drift.

Herudover forventes ikke større merudgifter, og ordningen varetages af borgerrådgiveren og kommunaldirektøren inden for de budgetmæssige rammer.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslaget til en whistleblowerordning.Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 110:

Økonomiudvalget bemærker, at vedtægternes § 5, stk. 2 skal ændres til: Borgerrådgiveren skal orientere økonomiudvalget, som kan orientere byrådet.

I forslaget til whistleblowerordningen foretages redaktionelle ændringer. Tilrettet forslag og vedtægter sendes til økonomiudvalget for kommentarer. Herefter sendes sagen i høring i Hovedudvalget. Sagen genoptages på økonomiudvalgets møde 5. september 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling 27. august 2018:

Tilrettet forslag til whistleblowerordningen har været i høring hos Hovedudvalget, som på møde den 15. august 2018 drøftede forslaget.

 

Hovedudvalget havde følgende kommentarer:

Medarbejdersidens holdning til det fremlagte forslag har ikke ændret sig siden det blev fremlagt i april. Der ses ikke det store behov for en sådan ordning.

 

Forslaget retter sig overvejende ind mod organisationen, men giver også andre samarbejdspartnere mulighed for at benytte ordningen. Medarbejdersiden fastholder synspunktet, at det er Borgerrådgiveren, der orienterer Økonomiudvalget om en given sag.

 

Medarbejdersiden efterspørger Økonomiudvalgets fortælling af, hvorfor det er så vigtigt, at Faxe Kommune har en whistleblowerordning.

 

Forslag til whistleblowerordningen som den har været i høring hos Hovedudvalget, samt Hovedudvalgets referat 15.08.2018 er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det tilrettede forslag til whistleblowerordningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Økonomiudvalget er enige om kommentarer og præciseringer, som skal indarbejdes i forslaget til whistleblowerordningen, herunder at Borgerrådgiveren skriftligt refererer direkte til Økonomiudvalget. Tilrettet version sendes til Økonomiudvalget inden etablering.

 

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L), Nadia Bruun Thurø (Ø) tilslutter sig en whistleblowerordning.

Knud Erik Hansen (A) og Camilla Meyer (A) kan ikke tilslutte sig en whistleblowerordning, herunder at den placeres organisatorisk hos Borgerrådgiveren.160. Mobiltelefoni og abonnementer fra den 1. oktober 2018

Sagsnr: 85.11.08-A21-1-18 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2018 gælder en ny, centralt forhandlet SKI indkøbsaftale omfattende al kommunal mobiltelefoni. Faxe kommune er tilmeldt aftalen.


Ændrede mobilabonnementer:

Den nye aftale ændrer blandt andet på vilkårene for brug af udenlandstelefoni i forhold til den nuværende indkøbsaftale.

Der er med aftalen fremover tale to om typer abonnementer:

 • Et, der kun dækker Danmark og med ingen begrænsning for tale i DK (der er desuden10 Gb data inkluderet og alle 10 Gb kan bruges frit i DK),
 • Et, der dækker Danmark og udland. Abonnementet med udland har ingen begrænsning for tale i DK, EU samt Norden (der er også her 10 Gb data inkluderet og alle 10 Gb kan bruges frit i DK. Der kan bruges 2 Gb af de 10 Gb data ”gratis” i EU og Norden. Efterfølgende vil hver Gb koste 57 kr. Denne pris vil også være gældende pr Gb uden for EU og Norden.)

Procedure for telefoni i udlandet

Nogle af de administrative mobiltelefoner er pt. permanent åbnet op for udlandstelefoni. For de der ikke er åbnet op er proceduren, at IT & Digitaliserings afdelingen, fra dag til dag, kan åbne og lukke for udenlandstelefoni. Dette sker kun efter en anmodning direkte fra direktionen og klares af afdelingens Servicedesk direkte. Det er med den eksisterende SKI-aftale uden en merpris for abonnementet.

Med den nye indkøbsaftale bliver der indført en bindingsperiode på 30 dage for hver gang der skal åbnes/lukkes for udenlandstelefoni. Samtidig indføres en månedlig stigning i abonnementsprisen gældende i den periode, der er åbnet for udlandstelefoni.

Administration af telefoni.

Med den nuværende SKI-aftale er det enkelte center ansvarlig for egen telefoni. Regningerne for et centers telefoni går direkte til centeret og afholdes over centerets eget budget. Det er centerets ansvar at tage stilling til, hvem i et center der skal tildeles et mobilabonnement og hvad der skal ske med et eksisterende mobilabonnement ved en medarbejders fratræden. Center for HR, Økonomi & It har kontakten til leverandøren af mobiltelefoni og bestiller og nedlægger mobilabonnementer på anmodning fra centrene. Centerfor HR, Økonomi & IT afholder udgifterne til mobiltelefoni for eget center, byrådsmedlemmer, direktører og centercheferne over centerets budget.

Nuværende SKI-aftale:

Faxe kommune har pr. den 28.8. 2018 i alt 1.971 mobilabonnementer. Af disse er de 112 åbne for udland.

Kommunens udgifter til mobiltelefoni er 425.736 kr. årligt.

Ny SKI-aftale:

Med den nye SKI-aftale stiger mobilabonnement fra 18 kr. månedligt, til 30 kr. månedligt for mobiltelefoni "Danmark".

Med den nye SKI-aftale stiger mobilabonnement fra 18 kr. månedligt, til 57 kr. månedligt. for mobiltelefoni "Udland".

Faxe kommunes telefoniordning vil, ved et uændret antal abonnementer på "Indland" (1.859 stk.) og "Udland" (112 stk.), dermed stige fra 425.736 kr. til 745.848 kr. årligt.

Ved en beslutning om, at kun lederniveau 1-4 samt borgmesteren (57 stk) har udlandstelefoni, vil den årlige udgift til mobiltelefoni være 728.028 kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

 

Økonomi

Fra den 1. oktober 2018 vil merudgiften til mobilabonnementer, i henhold til den nye SKI-aftale, udgøre 302.292 kr. ved et uændret antal mobilabonnementer "Indland" og et ændret antal abonnementer "Udland".

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at kun lederniveau 1-4 samt borgmesteren fra og med den 1. oktober 2018 har abonnement med udlandstelefoni, og
 • at der udarbejdes konkrete retningslinjer for anvendelse af mobiltelefon i udlandet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Økonomiudvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at byrådsmedlemmer også får abonnement med udlandstelefoni fra 1. oktober 2018, ligesom det nuværende niveau i organisationen kan få udlandstelefoni efter en ledelsesmæssig vurdering.161. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:
Sag fremsendt af Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti - FN's 17 verdensmål gøres til den overordnede ramme for de strategier, planer der gennemføres i Faxe Kommune.

 

Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 29. august 2018 løftet til byrådet af Finn Hansen (A).

 

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Der er registreret 6 sikkerhedsbrud i perioden 1. til 29. august 2018. Vedhæftet oversigt over sikkerhedsbrud.

 

Henvendelse om samarbejde med Kriegers Flak Service Group (KFSG)

Henvendelse fra KFSG om indgåelse i tværkommunal støtte til projekt med etablering og servicering af vindmølleparken Kriegers Flak. Breve fra KFSG samt Vordingborgs betingede tilsagn vedhæftet sagen.

Invitation til medlemsmøde med sejllads vedhæftet til orientering.

 

Erhvervshus Sjælland

KKR Sjælland har sendt forståelsespapir om Erhvervshus Sjælland med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg sammen med opdateret udkast til aftale om etablering af erhvervshuse samt arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshuse og indsatsen i kommunerne enkeltvis. Vedhæftet sagen.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

Erhvervshus Sjælland med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg

Tilføjelse til sagsfremstillingen. KKR Sjælland har den 31. august 2018 fremsendt revideret forståelsespapir og bedt kommunerne tilkendegive deres eventuelle tilslutning til forståelsespapiret senest kl. 13.00 den 3. september 2018. Hvis der er tilslutning fra alle kommuner under KKR Sjælland, fremsendes forståelsespapiret til erhvervsministeren. Borgmester Ole Vive har på vegne af Faxe Kommune tilsluttet sig forståelsespapiret. Mail fra KKR Sjælland og revideret forståelsespapir vedhæftes sagen.

 

Der var endvidere drøftelser om:

 • I Region Sjællands budgetforhandlinger drøftes nedlæggelse/omlæggelse af kollektiv bustrafik i og via Faxe Kommune.
 • René Tuekær (L) stillede spørgsmål til udgifter til julebelysning i Faxe By.


162. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson