Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 6. marts 2018

Økonomiudvalget - 06-03-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 6. marts 2018 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


22. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Godkendt.

Tillægsdagsorden blev godkendt.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.23. Økonomiske nøgletal pr. februar 2018

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-11301-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

 

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Oversigter blev udleveret.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at sagen tages til efterretning.24. Rammer for budget 2019 - 2022

Sagsnr: 00.30.00-S00-15-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2019-2022 forelægges forslaget til rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan udstikke de endelige rammer for det videre arbejde med budget 2019-2022. 

 

Der er i udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2019-2021 i det vedtagne budget 2018 samt i de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen.

 

I 2022 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2021, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2022. 

 

Der er ikke indregnet andre tilskud mv.

 

Budgetrammerne er fremskrevet til 2019-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2019-2022

 

Noter til tabel 1: markeringen ”-” er et træk på kassebeholdning og markeringen ”+” er en styrkelse af kassebeholdning

 

Det fremgår, at resultatet af ordinær drift (inden anlæg og låneoptagelse) udgør 60,691 mio. kr. i 2019 og 49,287 mio. kr. i 2020. Med de pt. kendte anlægsprojekter (73,830 mio. kr. i 2019 og 57,560 mio. kr. i 2020) giver dette en ubalance på -38,959 mio. kr. i 2019 og -34,205 mio. kr. i 2020.

 

Serviceramme for 2019

Servicerammen for 2019 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,852 mio. kr.

 

I de forelagte budgetrammer udgør servicerammeudgiften 1.536,36 mio. kr. Dette er en stigning på 3,6% i forhold til servicerammen for 2018 og må forventes at medføre et behov for en reduktion.

 

MED-udvalgene er p.t. igang med at udarbejde effektiviseringsforslag. Effekten af forslagene på servicerammeudgifterne kendes ikke og afhænger af forslagenes indhold samt den politiske behandling af forslagene. I nogle tilfælde imødeses det, at der kan blive tale om effektiviseringsforslag uden effekt på servicerammen.

Fristen for indsendelse af effektiviseringsforslag er aftalt til den 26. marts og efter behandling i direktionen og hovedudvalget forelægges disse på økonomiudvalgets møde den 2. maj.

Referat fra Hovedudvalgets behandling af proces omkring inddragelse i budgetproces er vedhæftet dagsorden.

 

Målsætninger fra den Økonomiske politik

Byrådet godkendte i juni 2017 Faxe Kommunes Økonomisk politik for 2018-2025 med nedenstående økonomiske målsætninger:

 

 1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
 2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
 3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
 4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde 290 mio. kr. ved udgangen af 2016 og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
 5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (dagligt gennemsnit for de seneste 12 måneder).

 

Den langfristede gæld jfr. pkt 4 er efter vedtagelsen af den økonomiske politik nedbragt i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån og restgælden udgør 275 mio. kr. ved udgangen af 2017.

 

Opfølgning på de økonomiske mål

På baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2017 og budgettet for 2018 samt budgetrammerne for 2019-2022 vist ovenfor medfører det følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

 

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

 

Note til punkt 5: Der budgetteres ikke direkte med likviditetstal, da der erfaringsmæssigt er udsving henover året. De beregnede likviditetstal har udgangspunkt i en forudsætning om 165 mio. kr. ultimo 2018.

 

Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2018. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2018 og overslagsårene 2019-2021. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb for år 2019-2022:

 

Tabel 3: Indregnet demografi i 2019-2022 på baggrund af eget skøn over befolkningsudviklingen i Faxe kommune (2019-pl) 

 

De anførte demografibeløb er indeholdt i de samlede driftsudgifter i budgetbalancen i tabel 1.

Den demografiske udvikling for 2019 og følgende år skønnes igen i løbet af foråret 2018 og de økonomiske konsekvenser heraf vil blive forelagt Økonomiudvalget i maj 2018.

 

Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2019.

 

Indtægtsskøn

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter eller tilskud og udligning. Finansieringsudvalget nedsat af regeringen er pt. ved at kigge på en justering af udligningssystemet. Dette forventes vedtaget inden sommerferien 2018. Der er således en del usikkerhed omkring indtægtssiden i budgetbalancen i øjeblikket. Faxe Kommune valgte for år 2016 statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne i 2019. I de viste budgetbalancer indgår de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2018. Der er således regnet med en uændret kommuneskatteprocent og uændret grundskyldspromille.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2019-2022

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der en ubalance på -38,959 mio. kr. i 2019, -34,205 mio. kr. i 2020 og -24,857 mio. kr. i 2021.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,  

 1. At der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer.
 2. At der på budgettemadagen i juni fremlægges en ny balance, hvori der er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter.
 3. At direktionen udarbejder et samlet budgetforslag i balance til de politiske behandlinger.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Godkendt. Der gøres opmærksom på, at der er tale om forslagskatalog på 45 mio. kr.25. Dannelse af 7. klasser for skoleåret 2018/2019

Sagsnr: 17.01.00-A21-3-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til dannelse af 7. klasser i skoleåret 2018/2019. Klassedannelsen ved overgangen fra 6. klasse til 7. klasse tager udgangspunkt i den matematiske model.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever på Nordskov. Østskolens og Midtskolens elever placeres på distrikternes afdelinger. Der ikke sker yderligere klasseoptimering på de øvrige årgange i de tre skoledistrikter.

 

Forslag til klassedannelse 

Fordelingen af nuværende 6. klasser er:

6 klasser på Vestskolen

5 klasser på Midtskolen

6 klasser på Østskolen

 

Tabel 1: Fordeling af nuværende 6. klasser

Skole

Afdeling

Elevtal og Klasser

Samlet elevtal

Nuværende klassekvotient

Vestskolen

Afdeling Nordskov

28

28

 

143

28,0

Afdeling Terslev

14

 

 

14,0

Afdeling Vibeeng

25

24

24

24,3

Midtskolen

Afdeling Bavne

18

16

 

107

17,0

Afdeling Møllevang

25

 

 

25,0

Afdeling Sofiendal

24

24

 

24,0

Østskolen

Afdeling Hylleholt

18

20

 

106

19,0

Afdeling Karise

13

17

 

15,0

Afdeling Rollo

18

20

 

19,0

 

Klassedannelsen er beregnet på baggrund af den matematiske model (samlet elevtal divideret med 28) på Vestskolen, Østskolen og Midtskolen.

På Vestskolen samles alle elever afdeling Nordskov. På Østskolen og Midtskolen er det skolelederen der har kompetencen til at fordele de oprettede klasser på afdelingerne.

  

Tabel 2: Fordeling af kommende 7. klasser ved matematisk klassedannelse

Distrikt

Afdeling

Elevtal og Klasser

Samlet elevtal

Matematisk klassedannelse

Klassekvotient, matematisk model

Vestskolen

Afdeling Nordskov

28

28

 

143

6

24

Afdeling Terslev

14

 

 

Afdeling Vibeeng

25

24

24

Midtskolen

Afdeling Bavne

18

16

 

107

4

26,75

Afdeling Møllevang

25

 

 

Afdeling Sofiendal

24

24

 

Østskolen

Afdeling Hylleholt

18

20

 

106

4

26,5

Afdeling Karise

13

17

 

Afdeling Rollo

18

20

 

 

I budgettet for regnskabsåret 2018 er der budgetlagt med dannelse af 14 - 7. klasser.

Budgettet er beregnet med henholdsvis 7/12 budget (allerede kendte pr. 20. august 2017) og 5/12 budget (estimereret klassedannelse på baggrund af demografisk udvikling i Faxe Kommune).

 

Konsekvenser

Gennemførelse af den matematiske model har følgende konsekvenser i forhold til flytning af elever:

Vestskolen

 • Afd. Nordskov: Ingen konsekvenser. De to klasser kan fortsætte uændrede med de samme elever.
 • Afd. Terslev: konsekvenser. Klassen overflyttes til afd. Nordskov og kan fortsætte uændret med de samme elever.
 • Afd. Vibeeng: Ingen konsekvenser. De to klasser overflytter som planlagt til afd. Nordskov og kan fortsætte uændrede med de samme elever.

 

Midtskolen

 • Afd. Bavne: De 36 elever bliver til én klasse med 28 elever plus 6 elever, der skal flyttes til Møllevang og Sofiendal, hvor der er plads.
 • Afd. Møllevang: Ingen konsekvenser. Klassen kan fortsætte uændret med de samme elever
 • Afd. Sofiendal: Ingen konsekvenser. De to klasser kan fortsætte uændrede med de samme elever.

 

Østskolen

 • Afd. Hylleholt: De 38 elever bliver til 1 klasse med 28 elever, plus 10 elever der skal flyttes. Der er plads på afd. Rollo.
 • Afd. Karise: De 30 elever bliver til 1 klasse med 28 elever plus 2 elever, der skal flyttes. Der er plads på afd. Rollo.
 • Afd. Rollo: De 38 elever bliver til 2 klasser med tilsammen 88 elever med yderligere plads til 18 elever.

  

Principper for klasseplacering

Ifølge ”Bilag til styrelsesvedtægt”, afsnit principper for klasseplacering kan klasseplacering ved overgang til 7. klasse ske som en del af linje og profilarbejdet, såfremt elever frivilligt vil skifte afdeling for at følge en bestemt linje. Befordring udløst som følge af linje- og profil valg betales af skolen.

 

De enkelte skoler har udarbejdet retningslinjer/principper for placering af elever ved skift af afdeling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at klassedannelse af 7. klasser til skoleåret 2018/2019 godkendesBørn & Læringsudvalget, 28. februar 2018, pkt. 16:

Der oprettes det nødvendige antal 7. klasser op til 17 klasser, så "prikkerunder" undgås.

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering inden for Børn & Læringsudvalgets samlede ramme i 2018.

 

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at finanseringen af de ekstra 7. klasser for 2019 og i overslagsårene indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

 

Under mødet blev der uddelt et økonominotat som er vedlagt som bilag.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.26. Anvendelse af midler til Kvalitet i dagtilbud 2018

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til anvendelse af kvalitetsmidlerne på dagtilbudsområdet for 2018. Som en del af budgetforliget for 2016 blev der afsat årligt kr. 600.000 til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet. Med denne sag fremlægges forslag til anvendelse af kvalitetsmidlerne.

 

Etablering af trådløst netværk på dagtilbudsområdet

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at midlerne anvendes til etablering af trådløst netværk på dagtilbudsområdet, da den manglende adgang til netværk har indvirkning på den administrative og pædagogiske udvikling af området.

 

Der er stigende krav om digitale løsninger og for at sikre, at Faxe Kommunes dagtilbud på lige fod med øvrige områder kan imødekomme denne udvikling forudsætter det etablering af trådløs netadgang på dagtilbudsområdet. Der er bl.a. behov for, at der sikres adgang til en række administrative systemer som medarbejdernes egenregistrering af ferie og kørsel, Børneintra som i 2020 afløses den fælleskommunale løsning AULA, Kompetencehjul og sprogvurdering, afvikling af TVÆRS, netværksmøder mv.

 

Herudover er der en række pædagogiske værktøjer, der kræver velfungerende netværksadgang. Den pædagogiske udvikling kræver ligeledes at børn i dagtilbud bliver aktivt skabende, og inviteres ind i nye læringsfællesskaber, hvor digitalisering kan kvalificere den læring der foregår. Mulighederne for at indarbejde digitale læremidler i dagtilbud og benytte sig af digitale medier i børnenes hverdag, skal sikre, at børnene er bedre rustet til at begå sig i en digital verden. Blandt andet er der investeret i det digitale læremiddel Villeby, som er udviklet til dagtilbud og som trækker tråde ind i folkeskolen, hvor der arbejdes med den samme portal.  

 

I samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT er der derfor udarbejdet en analyse og kortlægning af muligheder for etablering af fuld trådløst netværksdækning på dagtilbudsområdet. Det samlede beløb for fuld dækning på alle matrikler vil beløbe sig til en udgift på 1.200.000 kr. excl. moms. Oversigt og specifikation for de enkelte dagtilbud er vedlagt som bilag 1.

 

 

 

Ovenstående beløb omfatter renovering af krydsfeltskabe, nyt netværksudstyr, kabling og Access Points, således at der er fuld dækning. Samtidig kan løsningen udbygges til dørlåse system (brik løsningen), videoovervågning etc.

 

Center for Børn & Undervisning foreslår følgende prioritering som tilskynder, at tilgodese de dagtilbud der har det største behov og som kan opnå fuld dækning inden for den økonomiske ramme jf. bilag 1.

 

 

 

Pulje til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet på 600.000 kr. anvendes til etablering af trådløst netværk i de prioriterede dagtilbud

Udgiften til etablering af netværk på det resterende dagtilbudsområde indgår som budgetudvidelsesforslag på 600.000 kr. til budget 2019.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller,

 • at etablering af trådløst netværk på hele dagtilbudsområdet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2019.
 • at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Børn & Læringsudvalget, 28. februar 2018, pkt. 18:

Børn & Læringsudvalget beslutter at, pulje til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet på 600.000 kr. i 2018 anvendes til etablering af trådløst netværk i de prioriterede dagtilbud.

Udgiften til etablering af netværk på det resterende dagtilbudsområde fremsendes som et budgetudvidelsesforslag på kr. 600.000 for 2019.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.27. Tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratet til stifaciliteter på Troelstrupvej/Søndergade i Haslev

Sagsnr: 05.13.00-G00-46-18 Sagsansvarlig: Anna-Sarah Luplau

Sagsfremstilling

I maj 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Cykelstrategi 2017 for Faxe Kommune. Strategien udpeger en række strækninger, hvor nye tiltag kan fremme cyklismen.

Fire af disse strækninger blev udvalgt som egnede til at søge støttemidler fra Vejdirektoratets pulje til fremme af cyklisme. Der er blevet lagt vægt på at udvælge projekter, der fremmer cykling til skole og/eller skaber bedre sammenhæng i byerne. Projektbeskrivelserne for strækningerne Maglemosevej, Præstøvej, Karl Af Rises Vej og Troelstrupvej/Søndergade er vedlagt som bilag.

Kommunen har modtaget tilsagn om et tilskud på 2,48 millioner kr. svarende til 40 % af de samlede projektomkostninger til projektet på Troelstrupvej/Søndergade, hvor der etableres cykelstier og cykelbaner, som vist på kortbilag.

Formålet er at forbinde stierne syd for Vestre Ringvej med stierne på Præstevænget og dermed forbedre sammenhængen i cykelstinettet markant i den sydvestlige del af Haslev. Projektet forventes at øge antallet af daglige cyklister fra 80 til 250, og projektet anslås at koste 6,2 millioner kr.

Kommunen skal dermed selv finansiere 3,72 millioner kr. I det vedtagne budget for 2018 er der afsat 6,0 millioner kr. til cykelstiprojekter, heraf er de 4,5 millioner kr. allerede disponeret til andre projekter, som omfatter 2 minus én vej på Lyngvej i Rønnede, dobbeltrettet cykelsti langs Rådhusvej i Faxe og cykelstier langs Bråbyvej i Haslev.

Såfremt der gives kommunalt accept vil projektet kunne påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2019.

Det foreslås derfor, at der sker følgende finansiering af projektet Troelstrupvej/Søndergade:

 • Statsligt tilskud fra cykelpuljen 2,48 millioner kr.
 • Egenfinansiering via cykelstibudget i 2018 1,50 millioner kr.
 • Egenfinansiering via cykelstibudget i 2019 2,22 millioner kr.
 • Samlet 6,20 millioner kr.

Der vil som følge af disponeringen af 2,22 millioner kr. fra budget til cykelstier i 2019 være et forventet resterende budget til nye projekter i 2019 på 3,78 millioner kr.

Kommunen skal senest 16. marts 2018 acceptere tilskuddet og dermed egenfinansieringen, ellers bortfalder tilskuddet.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme.

Økonomi

Ved godkendelse af indstillingen bindes de 1,5 millioner kr. til cykelstier på budget 2018 til nærværende projekt. De resterende 2,22 millioner kr. skal findes i budget 2019 til cykelstier.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At projektet med etablering af cykelsti langs dele af Troelstrupvej og Søndergade godkendes,
 • at tilskuddet fra cykelpuljen på 2,48 millioner kr. accepteres,
 • at rådighedsbeløb fra budget 2018 på op til 1,5 millioner kr. reserveres til projektet,
 • at der gives et rådighedsbeløb på 5,7 millioner kr. til gennemførelse af projektet i 2019,
 • at der gives en anlægsbevilling på 5,7 millioner kr. i 2019,
 • at der sker overførsel af anlægsbevillingen fra 2018 til 2019 på 1,0 millioner kr.,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 2,48 millioner kr. i 2019 på anlæg, og
 • at projektet placeres under Center for Ejendomme.Teknik & Miljøudvalget, 28. februar 2018, pkt. 21:

Anbefales, idet det påpeges, at der sker placering af trækrør for eventuelt kommende kabler i begge sider.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.28. Anvendelse af rest værdighedsmidler 2017

Sagsnr: 29.00.00-A00-141-18 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På Social- & Sundhedsudvalgsmødet den 28.11.2016 godkendte udvalget indsatsforslag 2017 under værdighedspolitikken. I 2017 lød tilsagnet fra Ministeriet i alt på 6.840.000 kr., hvilket svarede til de foreslåede indsatser. Imidlertid blev midlerne ikke anvendt fuldt ud, idet flere af de skønnede udgifter til lønninger til nyansættelser ikke blev så store som skønnet (aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene, netværksmedarbejdere, kostfaglig medarbejder, demenskoordinator), en indsats udgik (forløbskoordinator) og enkelte indsatser blev billigere end skønnet. Det resulterede i restmidler svarende til 1.952.000 kr.

 

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet nedenstående forslag til anvendelse af disse restmidler.

 

Faxe Kommune har ni plejecentre, hvoraf to er specialcentre for henholdsvis borgere med demens og borgere med psykiatriske/somatiske diagnoser. De resterende syv plejecentre er kategoriseret som almene plejecentre, men på de almene centre har 60-70 % af beboerne en demensdiagnose eller demenslignende symptomer. Derfor er der behov for at styrke demensvenligheden på alle plejecentre i kommunen, der kan tilgodese beboernes behov og skabe mulighed for aktiviteter i miljøer med varierende stimuli og høj grad af orienteringsvenlighed.

 

Etablering af sansehaver og snoezelrum: Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor, at restmidlerne anvendes til, at der på plejecentrene i Faxe Kommune etableres hegnede sansehaver med duft-, blomstrende og spiselig beplantning m.v. Alt efter mulighederne kan der etableres vandfontæner, udendørs musikinstrumenter, bænke, læ kroge og orienteringsvenlige stiforløb, så man trods sin demenssygdom kan gå udenfor, også på egen hånd, uden fare for at blive væk. Ligeledes foreslås det, at der på de plejecentre, der har mulighed i form af lokale, etableres snoezelrum. Snoezelrum er et indendørs sanserum baseret på velfærdsteknologi. Snoezelrum er specielt designede til at aktivere eller dæmpe sanseindtryk, skabe reminiscens (minder/genkendelse) ved hjælp af musik, billeder, dufte m.m. Disse indsatser vil koste ca. 1.872.800 kr.

 

Driftsomkostninger til rådgivnings- og aktivitetscenter for demens: I november 2017 godkendte Social- & Sundhedsudvalget en fælles puljeansøgning mellem Faxe, Køge og Stevns kommune om etablering af et fælleskommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. Ansøgningen blev imødekommet og der er i januar 2018 ansat en fælleskommunal projektleder, der skal drive projektet. Hver kommune står nu for at skulle etablere et lokalt rådgivningscenter, hvilket medfører en driftsudgift i form af husleje samt en engangsudgift til inventar i forbindelse med oprettelse af kontorpladser og indkøb af andet inventar til de nye lokaler. Puljemidlerne til etablering af det nye center kan ikke anvendes til driftsudgifter og inventar, men det kan værdighedsmidlerne. Derfor foreslår Center for Sundhed & Pleje, at restmidlerne 2017, anvendes til husleje inkl. forbrugsudgifter samt finansiering af engangsudgiften til inventar i 2018. Efter aftale med Center for Ejendomme overtages lejemålet istandsat og med den nødvendige IT opkobling. Husleje inkl. forbrugsudgifter udgør 79.200 kr. årligt.

 

Driftsudgiften til husleje i 2019 og fremadrettet, forventes indlagt i værdighedsmidlerne 2019. Anvendelsen af den samlede sum af værdighedsmidlerne 2019, vil blive forelagt udvalget i efteråret 2018 inden det sendes til godkendelse i Ministeriet.  

 

Overførsel mellem årerne ligger implicit i administrationen af værdighedsmidler, hvorfor godkendelse fra ministeriet er en formsag. Det forudsættes naturligvis at overførte midler anvendes til formålet for værdighedsmidlerne.

 

De uforbrugte værdighedsmidler fra 2017 udgør 1.952 mio. kr. Idet værdighedsmidlerne er projektmidler vil de efter normal praksis i overførselssagen blive automatoverført. Administrationen foreslår at restmidlerne overført til 2018 allerede nu, da man ellers er nødsaget til midlertidigt at standse projektet. Hvis vi ikke anvender midlerne skal de tilbagebetales til staten.

 

Lovgrundlag

Finansloven 2016-2019.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 1.952 mio. kr. til værdighedsprojekter for 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller:

- at der gives tillægsbevilling i 2018 på 1.952.000 kr. til Senior & Sundhedsudvalget og

- at bevillingen finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdningSenior & Sundhedsudvalget, 27. februar 2018, pkt. 15:

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.29. Afslutning af LAG Faxe

Sagsnr: 04.21.00-G01-1-18 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2007, at der blev oprettet en lokal aktionsgruppe (LAG) under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013, og Faxe kommune har i denne periode bidraget med ialt 1.773.000 kr. til programmet.

 

Kasserer i LAG Faxe har nu fremsendt slutafregning for perioden 2007 til 2013.

 

Der er i perioden godkendt 43 projekter, hvoraf de 31 er gennemført og godkendt.

For de 12 projekter der ikke er gennemført, er der et ikke udbetalt beløb på 736.686,98 kr. som er tilbageført til Faxe kommune.

 

For programperioden 2014-2020 er organiseringen af den lokale aktionsgruppe ændret til LAG Sydsjælland som blev stiftet af de 3 gamle aktionsgrupper: LAG-Næstved, LAG-Faxe og LAG-Vordingborg.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Sagen medfører, at der tilføres kassebeholdningen 736.687 kr. i 2018.

Der søges indtægtsbevilling i 2018 på 736.687 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 736.687 kr., og
 2. at indtægten tilføres kassen.Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 17:

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling, idet det ønskes undersøgt om der er restriktioner på de tilbageførte midler.

 

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 8/2-2018:

Der er ingen restriktioner på de tilbageførte midler, da det er Faxe kommunes egne midler, jfr. notat af 7/2-2018, som er vedhæftet sagen.

 

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 736.687 kr., og
 2. at indtægten tilføres kassen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.30. Yderligere IT udstyr til byrådets medlemmer

Sagsnr: 83.01.02-G07-1-18 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde i januar måned 2018 drøftet, hvorvidt der skal stilles yderligere IT-udstyr til rådighed for byrådets medlemmer.

 

Alle byrådsmedlemmer har fået udleveret iPads og mobiltelefoner, ligesom internetopkoblinger på privatadressen stilles til rådighed.

Faxe kommune afholder alle udgifter forbundet hermed.

 

Det udleverede IT-udstyr er umiddelbart dækkende for opfyldelsen af behovet for at kunne arbejde med dagsordener, bilag, kommunikation mv.

 

Serviceniveauet er politisk ønsket forhøjet ved at udlevere LapTops.

Sagen handler om indkøbet heraf og den afledte driftsudgift med mere.

 

Der skal anskaffes 24 laptops inkl. dockstationer, skærme, mus, tastaturer.

Der skal indkøbes 24 licenser til MS Office, 24 licenser til AcAffe antivirus, 24 licenser til WIN 2010, tyverisikring og 24 licenser til Capa install.

 

LapTops forventede levetid er 4 år, hvorefter der skal ske udskiftning.

Licenser indkøbes til en anskaffelsespris og en tilsvarende brugsret på 4 år.

Der skal finansieries følgende engangsudgifter:

 • 24 LapTop arbejdsstationer á 5.293 kr kr. ialt 127.032 kr.
 • Licenser ol. for i alt kr. 120.840 kr.

 

Og endelig henledes opmærksomheden på, at der skal ske en servicering af udstyret, hvilket kræver mandetimer og driftsøkonomi.

I lighed med den service der ydes den øvrige organisation vil der ikke være tale om en 24/7 servicering.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Den samlede anskaffelsesudgift beløber sig til 247.872 kr., hvilket beløb skal finansieres med en tillægsbevilling.

Den samlede årlige betaling for drift af IT-programmer er 1.350 kr. pr arbejdsstation svarende til 32.400 kr.

Beløbet på de 32.400 kr. skal tilføres centerets driftsbudget permanent.

En afholdelse af udgiften vil samlet påvirke kommunens serviceramme.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og It indstiller, at den eksisterende løsning med tildeling af IT-udstyr fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Økonomiudvalget tilbagesender sagen og administrationen skal afdække det enkelte byrådsmedlems behov for IT-mæssige hjælpemidler - tablet, telefon og laptop. Sagen genoptages på et kommende møde.31. Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning for Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 4 – Præstøvej 50 – 58, Faxe.

Sagsnr: 03.11.03-G01-1-18 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 4 ønsker at renovere afdelingens 5 parcelhuse.

Renoveringen skal finansieres ved optagelse af kreditforeningslån. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev kræver Faxe Kommunes godkendelse. Tilbagebetaling af lånet, skal finansieres ved en huslejestigning. Da lejeforhøjelsen overstiger 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune. 

 

Faxe og Hylleholt Boligforening har fremsendt ansøgning, som beskriver anlægsprojektet og økonomien i projektet. Der er fremsendt dokumentation for, at projektet er godkendt af den almene boligorganisation.

 

Låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 15/11 2017. Der blev afholdt ekstraordinært beboermøde den 14/12 2017. Der er 8 beboere i afdelingen. På beboermødet deltog 7 beboere fra 4 husstande. Hver husstand har to stemmer.  3 husstande stemte for og 1 stemte i mod at godkende anlægsprojektet, der omfatter: 

 

 • Efterisolering af krybekældre. Der støbes terrændæk på jord og ilægges gulvvarme
 • Efterisolering af forsatsvæg i spisekammer og tagrum
 • Udskiftning af vinduer og yderdøre
 • Renovering af badeværelse, VVS- og el-installationer
 • Udskiftning af køkken og garderobeskabe
 • Reparationer der er nødvendige som følge af renoveringerne. Det drejer sig som om malerarbejde, nye gulve og paneler mv.

Afdelingen består af 5 parcelhuse på egen grund. Boligerne på 86 m2  er fordelt på 1 3-værelsesbolig og 4 4-værelsesboliger.

Den samlede renovering forventes at koste 5.592.072 kr..

Beløbet finansieres med 20.000 kr. fra afdelingens henlæggelser og et 30-årigt realkreditlån på 5.572.072 kr.. med et årligt afdrag på 292.534 kr. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet.

Dispositionsfonden yder et årligt tilskud på 100.000 kr. til nedbringelse af beboernes betaling de første 5 år. Herefter tager organisationsbestyrelsen stilling til om tilskuddet fra Dispositionsfonden skal nedtrappes/bortfalde.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 3.209 kr. pr. måned pr. bolig. Den nye husleje bliver 7.434 kr. pr. måned før evt. boligstøtte.

 

Huslejen stiger fra 591 kr. til 1.039 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Det svarer til en årlig lejeforhøjelse på 448 kr. pr. kvadratmeter eller til 75,80 %.

Den seneste lejestigning skete pr. 1/1 2011.

 

I gennemsnit kan der spares ca. 38 % af det nuværende årlige varmeforbrug på ca. 12.000 kr. pr. bolig. Dette svarer til 4.560 kr. pr. år eller 380 kr. pr. måned.

 

Administrationen vurderer, at der byggeteknisk set er tale om et fornuftigt projekt og at budgettet er realistisk/fornuftigt i forhold til renoveringens omfang.  

 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 98, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Dog er der risiko for merudgifter til boligsikring/-ydelse.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev godkendes.
 • At lejeforhøjelsen på 75,80 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, med bemærkning om bekymring for huslejens størrelse pr. m2 fremadrettet.32. Ansøgning fra Faxe Hallerne S/I om garantistillelse

Sagsnr: 04.04.00-Ø60-1-18 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i den selvejende institution Faxe Hallerne, hvori Faxe Kommune ansøges om en garantistillelse på 1.200.000 kr.

 

Bestyrelsen ønsker at udvide lageret og maskinrumsfaciliteterne med 99 msamt en ny hovedindgang. Det samlede projekt er estimeret til 2.300.000 kr. inkl. moms. Dette finansieres ved et kassetræk hos Faxe Hallerne på min. 1.100.000 mio. kr. Resten finansieres ved optagelse af et banklån på 1.200.000 kr.

 

Bestyrelsen har indhentet lånetilbud fra tre banker. Alle lånetilbud er betinget af en garanti fra Faxe Kommune.

På baggrund af de modtagne tilbud, har bestyrelsen vurderet at Handelsbankens tilbud om et 20 årigt anlægslån på 1.200.000 kr. med en 10 årig rentetilpasning som det bedste tilbud. Den ÅOP udgør 2,9%.

 

Bestyrelsen vurderer, at såfremt driftsresultatet forsat udvikler sig som tidligere år, er der en intention om at foretage ekstraordinære afdrag / indfrielse af lånet.  

 

Projektet gennemføres i perioden 1. maj – 15. september, således at arbejde ikke i væsentligt omfang generer aktiviteterne i hallerne.

 

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommune garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

 

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

 

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Faxe Hallerne S/I. Dette sker på baggrund af de seneste 3 års regnskabsresultater, hvor der i alle årene har været et overskud på mellem 500.000 kr. og 700.000 kr. Og der er ikke andre lån i institutionen. Der er således en sund økonomi i institutionen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Garantiprocenten er vurderet ud fra markedsprisen samt risici. 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 1.200.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt der afholdes anlægsudgifter svarende til det budgetterede beløb i 2018, vil der være plads til at modregne i lånerammen. Såfremt beløbet deponeres, sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 • der gives en kommunegaranti til Faxe Hallerne S/I for et lån på maks. 1.200.000 kr.
 • at der ikke optages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 • at der sker modregning i lånerammen for garantistillelsen
 • at en eventuel deponering finansieres ved en tillægsbevilling
 • der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetidPlan & Kulturudvalget, 27. februar 2018, pkt. 30:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.33. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-1-18 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at få mulighed for at tilføre området nye funktioner i form af boliger.

 

Baggrund og Formål

Forslag til lokalplan 500-85 er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Derfor er der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget udlægger området til blandet bolig og erhverv og sikrer dermed overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.

 

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og stedets ånd bevares bedst muligt. Det er derudover formålet, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

 

Ændringer i kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 16 udlægger området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende ramme, som udlægger arealet til offentlige formål, for området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at udvikle det tidligere skoleområde til boligområde med omdannelse af eksisterende bebyggelse til boliger og etablering af ny bebyggelse i op til 3 etager. Der gives mulighed for at opføre op til 130 boliger i alt. Lokalplanen giver derudover mulighed for at der kan etableres visse former for liberalt erhverv, overnatningsvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder, som er forenelige med et boligområde. I tilknytning til håndværksvirksomhederne kan der tillige etableres detailhandel til salg af produkter der er repareret og/eller produceret i virksomheden.

 

Bebyggelsens omfang og placering reguleres gennem udlæg af byggefelter til henholdsvis 2 og 3 etager. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens højde falder med terænnet og den centrale akse fritholdes som grønt område i en bredde på mindst 25 meter gennem hele området. Dette er sammen med bebyggelsens maksimale højde med til at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra omgivelserne.

 

Vejadgang til området skal ske fra Skolegade og der udlægges areal til en ny stiforbindelse mellem Skolegade og Troelstrupstien syd for området. Områdets kulturhistoriske værdier sikres gennem lokalplanens bestemmelser for, hvordan hovedbygning og kollegiet kan ændres og en del af det grønne område fastholdes som bevaringsværdigt.

 

 

Idéfase

Forud for planlægningen har der jf. planlovens § 23c været indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der indkom 6 bemærkninger i idéfasen, bemærkningerne og administrationens anbefalinger kan ses i vedhæftede hvidbog.

Bemærkningerne retter sig primært mod lokalplanen og hovedsynspunkterne omhandler: Varetagelse af hensynet til naboerne, indkig til hovedbygningen, forslag til at byudvikle andre steder i stedet, den trafikale situation i området, forslag om at udlægge arealet til grønt område, parcelhusområde eller helt at friholde området for byggeri.

 

På baggrund af de indkomne svar er der foretaget en trafiktælling på Skolegade og efterfølgende udarbejdet et trafiknotat der belyser de forventede konsekvenser af at omdanne området med op til 130 boliger. Den overordnede konklusion er, at udbygningen forventes kun at have en lille stigning i trafik, som ikke vil medføre afviklingsmæssige problemer. Mere uddybende konklusionen af trafikanalysen fremgår af forslag til lokalplan 500-85.

 

Miljøscreening

Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85. På baggrund af screeningen vurderes det, at kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Nærmere begrundelse fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
 2. Forslag lokalplan 500-85 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 Plan & Kulturudvalget, 27. februar 2018, pkt. 21:

 Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.34. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17, Boliger ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nordskovvej i Haslev har været i offentlig høring i perioden 18. oktober til 15. november 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedrørende de ændringer af kommuneplanen som tillægget medfører.

 

Baggrunden for tillæg nr. 17 er, at hele matrikel 13h er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til arealet mellem Nordskovvej 34 og Enghavevej. Derfor er der, efter aftale med ejer, udarbejdet et tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013, der ændrer den fremtidige anvendelse af dette areal således, at området forbliver i landzone.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

 Plan & Kulturudvalget, 27. februar 2018, pkt. 22:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.35. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej

Sagsnr: 01.02.05-P16-4975-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-84 for et boligområde ved Nordskovvej i Haslev har været i offentlig høring i perioden 18. oktober til 15. november 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Baggrunden for lokalplanen er, at området er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013 og at to grundejere efterfølgende har ønsket, at få udarbejdet en lokalplan for deres arealer. Byrådet har ifølge planloven pligt til at udarbejde lokalplan for arealer, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, når ejer ønsker det. Faxe Kommune har arbejdet for, at de to ejendomme skulle være omfattet af samme lokalplan, dels for at undgå at gennemføre to lokalplanprocesser og dels for at kunne koordinere udviklingen af de to arealer.

 

Lokalplan 500-84 åbner mulighed for 3 dobbelthuse på en nuværende mark mellem Nordskovvej 34 og 36. Der udover åbner planen mulighed for en enkelt parcel ved Enghavevej samt en parcel syd for Nordskovvej 34. Hvad angår sidst nævnte skal det bemærkes, at arealet allerede ligger i byzone og er udstykket med en grundstørrelse på 700 m². Det vil sige at arealet kan bebygges uanset om lokalplanen vedtages eller ikke.

 

Faxe Kommune har modtaget ialt 10 indsigelser i høringsperioden vedrørende lokalplanforslaget, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 6 og 13 medunderskrivere. Hovedemnerne i indsigelserne er natur/dyreliv, ophævelse af skovbyggelinje, trafik på Nordskovvej samt vejret til Enghavevej. Derudover er der blandt andet indsigelser/bekymringer vedr. mulighed for et støjhegn langs Nordskovvej, afledning af spildevand og overfladevand, terrænregulering mv. Alle høringssvar er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

 

Overordnet set er det Center for Plan og Miljøs vurdering:

 • at de berørte arealer ikke er et egnet levested for truede dyr og planer, ligesom planerne ikke vil true tilstanden af beskyttede naturtyper i området.
 • at den øgede trafik på, som følge af syv nye boliger, ikke vil kræve, at der etableres nye fartdæmpende foranstaltninger på Nordskovvej.
 • at Nordskovvej 34 har vejret til at benytte Enghavevej som adgangsvej til en kommende bolig.
 • at de nye boligparceller ligger omkranset af, eller støder op til, eksisterende bebyggelse og at naturbeskyttelsesloven indeholder forskellige muligheder for at tillade byggeri inden for skovbyggelinjen.

 

Alt i alt er det Center for Plan og Miljøs vurdering, at en tilladelse til det planlagte byggeri er i overensstemmelse med almindelig praksis med hensyn til byggeri i byer der ligger tæt på skove.

 

Faxe Kommune har den 12. januar modtaget en sindet skrivelse fra Miljøstyrelsen om, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen for de arealer der er udlagt til nybyggeri i lokalplan 500-84. Miljøstyrelsen træffer endelig afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen, når styrelsen efter den endelige vedtagelse af lokalplanen har modtaget en konkret ansøgning om reduktion af byggelinjen.

 

På baggrund af høringssvarene anbefaler Center for Plan og Miljø, at det indarbejdes i lokalplanens bestemmelser, at eventuelle støjhegn langs Nordskovvej ikke må reflektere støj og at solenergianlæg ikke må reflektere sollys. Der udover er Center for Plan og Miljø blevet opmærksomme på, at temaet optaget vej ikke er vist på planens kortbilag hvilket kan give anledning til misforståelser. Det indstilles derfor, at temaet indarbejdes i lokalplanens kortbilag.

 

Endelig skal det bemærkes, at byrådets afgørelse om ikke, at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planerne er påklaget til Planklagenævnet. Ifølge planlovens §58 kan kun retlige spørgsmål vedrørende byrådets afgørelse påklages, det vil sige om reglerne i lov om miljøvurdering er overholdt. Det er kommunens vurdering, at lovens regler er overholdt. Da klager efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, ikke har opsættende virkning skal den endelige vedtagelse ikke afvente nævnets afgørelse i sagen. Det ventes, at Planklagenævnet træffer afgørelse i sagen ultimo 2018.  

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-84 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 

 1. At § 9.3 ændres til: ”Der kan etableres faste hegn med afskærmende effekt for trafikstøj fra Nordskovvej. Hegnet skal være af en type, der absorberer trafikstøj. Et fast hegn skal være ensartet for hele strækningen og skal begrønnes/ fremstå med beplantning set fra Nordsskovvej.”
 2. At temaet ”optaget vej” vises på lokalplanens kortbilag 1 og 2.
 3. At § 8.4 ændres som følger: ”Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. Glansværdien for tagmaterialer må max. være 20. Solenergipaneler skal være antirefleksbehandlede og refleksfri. Bestemmelsen gælder ikke for ovenlysvinduer og drivhuse.”

 Plan & Kulturudvalget, 27. februar 2018, pkt. 23:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Anbefales.36. Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen

Sagsnr: 25.45.00-K07-1-18 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice har udarbejdet årsrapport for 2017 over udviklingen af kommunens tilgodehavender med en belysning af udviklingen af restancesituationen for 2017. Årsrapporten belyser udviklingen i kommunens restancer fra 31.12.2016 til 31.12.2017, med en dokumentation af kommunens opkrævningsindsatser. Herudover beskrives samarbejdet med SKAT i året samt årets afskrivning. Sidst i rapporten er der oplistet hvilke opkrævningsindsatser, der arbejdes med i 2018.

2017 har været et særligt år på opkrævningsområdet. Kommunerne overtog i februar inddrivelsen af ejendomsskatter, jordflytning, betaling for rottebekæmpelse og byggetilladelser fra SKAT. Opgaven har krævet ændringer af arbejdsrutiner, indførsel af it-system samt uddannelse af medarbejdere til at kunne varetage opgaverne. Der er udpeget en pantefoged blandt de nuværende medarbejdere. 

Herudover er Opkrævningsenheden opnormeret med en medarbejder, således at der nu er seks medarbejdere, der arbejder med opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. 

Til understøttelse af arbejdet og forsikring af ens behandling af kommunens borgere, er der i 2017 udarbejdet en servicedeklaration for opkrævningsindsatsen. Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner om, hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad der sker såfremt der ikke betales rettidigt.

Der er ligeledes udarbejdet en servicestrategi, som har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver ligeledes hvem der har hvilke ansvar i forhold til at sikre at opkrævninger udsendes til rettidig betaling, og hvem der sikrer at krav til kommunen betales. Herudover beskrives der, hvilke ydelser og kampagner kommunens Opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden.

Den samlede restancesaldo pr. 31.12.2017 udgør i alt 44.569.949,73 kr., hvilket er et fald på 855.234,28 kr., i forhold til 31.12.2016.

Antallet af skyldnere er steget med 227 personer i løbet af 2017, til gengæld er den gennemsnitlige restance pr. skyldner faldet med 1.635 kr.

Udviklingen i restancerne kan beskrives yderligere med nedenstående: 

Restancen pr. 31.12.2016

45.425.184,01

Restancen før 2017 er i 2017 nedjusteret med

-12.618.908,97

Restance vedrørende krav for 2017

11.763.727,15

Den totale restance pr. 31.12.2017

44.569.949,73

Bemærkninger til ovenstående tabel - pr. 31.12.2016 udgjorde den samlede restance 45.425.184,01 kr. Dette tilgodehavende er i alt nedjusteret med 12.618.908,97 kr. i 2017 enten via betaling eller afskrivning.

Af krav opstået i 2017 er der et tilgodehavende for i alt 11.763.727,15 kr. 

Opkrævningsplan for 2018:

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt nedbringes. Det sikres ved at have fokus på:

 • Nedbringelse af restancerne for daginstitution og ejendomsskat
 • De månedlige opkrævninger hvor der betales for musikskole, kost og servicepakker på plejecentre og opholdsbetaling på omsorgsinstitutioner
 • At tilskynde borgerne at betale ydelser til kommunen rettidigt og opfordre til betaling via BetalingsService
 • En hurtig og konsekvent opfølgning
 • Kontakte borgerne telefonisk eller via mail, når der ikke er betalt til tiden
 • Særligt tilrettelagte kampagner og indsatser, hvor der blandt andet udsendes saldoopgørelser til alle
 • Information til borgerne via kommunens hjemmeside, lokalaviser og informationsskærme på biblioteker/borgerservice
 • Udbygge samarbejdet med kommunens centre og institutioner

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

 

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 • Årsrapporten for opkrævningsindsatsen i 2017 godkendes.
 • Indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer for 2018 godkendes.Plan & Kulturudvalget, 27. februar 2018, pkt. 28:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Godkendt. Det skal vurderes om der med fordel kan ske udvidelse indenfor området frem mod budgetforhandlinger for 2019.37. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet: 

 • Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017.
 • Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. marts 2018

Ingen meddelelser.38. Kontraktindgåelse

Sagsnr: 88.00.00-Ø54-9-18 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen39. Salg af bygning

Sagsnr: 82.02.00-G01-9-18 Sagsansvarlig: Annette Johansen40. Udbud af storparceller

Sagsnr: 13.06.02-G01-26-18 Sagsansvarlig: Annette Johansen41.

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson