Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 6. september 2017

Økonomiudvalget - 06-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 6. september 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


179. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Godkendt.180. Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

 

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi  og IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Oversigter blev udleveret.

Indstillingen anbefales.181. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1% pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1% og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet 6,2 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris og Lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,6 mio. kr.

Områdets 1% pulje indeholder 2,9 mio. kr., som ikke er frigivet. Områdets Pris- og lønfremskrivningspulje indeholdt samlet 3,3 mio. kr. Puljen er opgjort pr. 30. juni, hvor der er frigivet 2,4 mio. kr. og der er tilbageholdt 0,9 mio. kr. Det reelle merforbrug er herefter på ca. 5,2 mio. kr. Samlet set bemærkes det, at området er præget af merforbrug. Problemet med merforbrug er påpeget overfor området.

Merforbruget skyldes primært vidtgående specialpædagogiske tilbud (5,2 mio. kr.). Efter en ny gennemgang af budgettet er der konstateret en teknisk fejl, der nedbringer beløbet med 0,5 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Budgettet på området er lagt ud fra en vurdering af det forventede forbrug i tidligere år. Årsagen til merforbruget er primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdsstedet og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn og Ungeområdet.

Merforbruget skyldes desuden "Privat- og efterskoler" (2,1 mio. kr.). Årsagen er at antallet af efterskoleelever har været stigende. Samtidig er antallet af elever der har søgt privatskole steget med ca. 30 procent og resulteret i en merudgift.

Endvidere har området en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug på modtageundervisning er udtryk for de faktiske afholdte udgifter til varetagelse af undervisningen. Uddannelsesudvalget er af centerchefen løbende orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært vedrører Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Der er for centeret 1,8 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Centeret konstaterer, at tilgangen til opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger er stærkt stigende.

For Center for Børn & Undervisnings del af udvalget forventes merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen i samarbejde med Centeret udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er dog ca. 1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket umiddelbart kunne signalere et forventet merforbrug.

En del af PL-puljemidlerne frigives til området, som herefter forventes at overholde det samlede budget.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 0,3 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger samlet ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

For Center for Sundhed & Pleje er der mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen, som delvis frigives inden næste budgetopfølgning. Der forventes merudgifter til udekørende personale, mens der ventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. SOSU-elever.

Merforbruget på Center for Familie, Social & Beskæftigelse udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud. Herudover er der mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 32,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter vedrørende kommunale beskæftigelsestilbud. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob +55 år. Der er siden sidste budgetopfølgning pr. 31.3. foretaget større budgetmæssige omplaceringer mellem funktionerne i udvalgets område.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1%-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger ultimo august er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1%-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 3. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Økonomiudvalget anbefaler sagen overfor byrådet med følgende bemærkninger :

 • Der er på byrådsmødet den 24. august 2017 sket overførsel af anlæg fra 2017 til 2018 for samlet 27,3 mio. kr. hvilket ikke fremgår af denne budgetopfølgning.
 • Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.
 • Økonomiudvalget opfordrer Uddannelsesudvalget til at følge den månedlige budgetopfølgning og sikre at den sammenholdes med de økonomiske nøgletal for området.

 182. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017

Sagsnr: 00.32.10-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

 

Tabel 1: Midtvejsregulering for 2017 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære)

-588

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2017

-324

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

-108

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud

-6.504

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår

11.052

I alt indtægt

3.528

 

Som tabel 1 viser får Faxe Kommune en positiv (indtægt) midtvejsregulering i 2017 på i alt 3,5 mio. kr. Beløbet modtages i 4. kvartal 2017 sammen med kommunens bloktilskud.

 

Følgende beløb foreslås fordelt ud på de berørte udvalgs driftsbudgetter i 2017:

 

Tabel 2: Fordeling på udvalgs driftsbudgetter (1.000 kr.)

Teknik- og Miljøudvalget, merudgift

25

Uddannelsesudvalget, merudgift

116

Børne- og Familieudvalget, merudgift

53

Økonomiudvalget, merudgift

357

Social- og Sundhedsudvalget, mindreudgift

-1.347

I alt mindreudgifter

-796

 

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsudgifter reduceres med i alt 0,796 mio. kr. En kort oplistning af hvilke ændringer der berører det enkelte udvalg er beskrevet herunder:

 

Teknik- og Miljøudvalget:

 • Vandområdeplaner 2015 - 2021, mindreudgift 114.000 kr.
 • Vandrådssamarbejder mellem kommunalbestyrelser, udgift 139.000 kr.

 

Uddannelsesudvalget:

 • Større kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet tilskud statligt tilskud til de frie grundskoler, udgift 116.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget:

 • Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning, udgift 53.000 kr.

 

Økonomiudvalget:

 • Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber, udgift 116.000 kr.
 • Administration af fastfrysning af grundskylden i 2017, udgift 68.000 kr.
 • Midler til synlighed og åbenhed om resultater, udgift 173.000 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget:

 • Den kommunale medfinansiering af sundhed, mindreudgift 1.869.000 kr.
 • Forbedret tandsundhed for de svage ældre, udgift 63.000 kr.
 • Kræftplan IV, udgift 362.000 kr.
 • Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer, udgift 97.000 kr.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen større indtægter under tilskud og udligning på 3.528.000 kr., samt mindre driftsudgifter på 796.000 kr. Reguleringen finansieres ved at tilføre kassebeholdningen 4.324.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at der gives følgende bevillinger i 2017:

 

 1. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 139.000 kr.
 2. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 114.000 kr.
 3. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 116.000 kr.
 4. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 53.000 kr.
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 357.000 kr.
 6. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 1.869.000 kr.
 7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 522.000 kr.
 8. Tilskud og udligning, tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, merindtægt på 11.052.000 kr.
 9. Tilskud og udligning, lov og cirkulære, udgift på 588.000 kr.
 10. Tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud 2017, udgift på 324.000 kr.
 11. Tilskud og udligning, udvikling i ledigheden, udgift 108.000 kr.
 12. Tilskud og udligning, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2016, udgift 6.504.000 kr.
 13. Kassebeholdningen tilføres 4.324.000 kr.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.183. Bevilling fra puljen: Flere skal med

Sagsnr: 00.16.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Flere skal Med".

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Projektet består i, at projektets indsatsmodel skal implementeres. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som vi skal leve op til. Indsatsmodellen er vedhæftet dette punkt som bilag.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Flere skal med" på 1.152.000 kr. til initiativet "Flere skal med".

Projektperioden løber fra 01.07.2017 til og med 31.08.2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31.11.2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

448.249

443.767

259.984

Brutto indtægt

 

 

1.152.000

Netto

448.249

443.767

-892.016

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

 

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 448.249 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 443.767 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 259.984 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 1.152.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en udgiftsbevilling på 448.249 kr. i 2017
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 443.767 kr. i 2018
 3. Der gives en udgiftsbevilling på 259.984 kr. i 2019
 4. Der gives en indtægtsbevilling på 1.152.000 kr. i 2019
 5. Bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 28. august 2017, pkt. 43:

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Anbefalet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.184. Anlægsbevilling - salg af areal til Karise vandværk

Sagsnr: 13.06.02-G01-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den 11. februar 2016, at et areal beliggende øst for Karise Tennis klub kunne sælges til opførelse af nyt vandværk.

 

Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan, som udlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg.

Arealet har været udbud til salg til opførelse af vandværk og tilbud fra Karise Vandværk på køb af arealet for en pris på 60 kr. pr. m2 excl. moms blev accepteret.

 

Arealet er nu endeligt opmålt til 4.213 m2 og købsprisen på 252.780 kr. excl. moms er indbetalt.

 

Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 252.780 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Merindtægt på 252.780 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 252.780 kr. i forbindelse med salg af arealet til Karise Vandværk, og
 • at beløbet tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.185. Haslev Svømmehal - vedligeholdelse

Sagsnr: 04.04.00-P00-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Kulturudvalget behandlede i januar 2017 et spørgsmål om Haslev Svømmehal kan overdrages til Haslev Hallerne. Udover en beslutning om at fastholde Haslev Svømmehal som en kommunal hal, så godkendte udvalget at der snarligt laves en plan for nødvendige udbedringer med henblik på at sikre fortsat drift i en årrække. Det er resultatet heraf, der foreligges i denne sag.

 

Center for Kultur, Friviilighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har arbejdet sammen om planen. Planen er lavet på basis af en nøje gennemgang af de bygningsgennemgange der blev foretaget som led i potentialeafklaringen, en række egne, supplerende undersøgelser af bygning, bassiner og tekniske installationer samt ikke mindst en gennemgang af de forslag som indgik i de uvildige ingeniørrapporter om Svømmehallens stand, der blev lavet i efteråret 2016.

 

Planen viser, at der er nødvendige udbedringsopgaver de næste 8 år fra 2018 - 2025 for ialt ca. 1,1 millioner kr., hvoraf de største opgaver og beløb er allerede i 2018 på ialt 430.000 kr. Herefter er der brug for ca 100.000 kr. årligt for at udføre de nødvendige opgaver.

 

Blandt de større opgaver i perioden er forhold vedr. vådrum/bassinerne, vand- og elinstallationer, nedhægte lofter, tag og vægge. Det bør nævnes at disse udbedringsopgaver ligger udover, hvad der i forvejen er indregnet i den almindelige bygningsmæssige vedligeholdelse hos Kommunale ejendomme og driftsmæssige forhold hos Haslev Svømmehal. Oversigt over vedligeholdelsesopgaver/økonomi og ingeniørfirmaet IGV's rapport er vedhæftet sagen.

 

Beløbet er ikke indeholdt i de kommunale budgetter, hverken hos Kommunale ejendomme og/eller i Svømmehallens drift. En mulighed kan være, at det godkendes at opgaver og økonomi kan indeholdes i den nuværende pulje til renovering og opgradering af faciliteter til fritidsbrugere (forudsætter dog at puljen fastholdes med en vis størrelse). Administrationen vurderer derfor at spørgsmålet bør henvises til de aktuelle budgetforhandlinger.

 

Spørgsmålet om grundlaget for en ny svømmehal vil indgå i en kommende plan for kultur- og fritidsfaciliteter med mere, som Byrådet har besluttet at der skal arbejdes med i 2018. 

 

Økonomi

Behov for ca. 1,1 million kroner (2018 - 2025). 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice & Center for Ejendomme indstiller at:

 

 • plan for nødvendige vedligeholdelsesopgaver for Haslev Svømmehal tages til efterretning
 • behovet for finansiering af vedligeholdelsesplanen overgår til de aktuelle budgetforhandlinger

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 114:

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Økonomiudvalget besluttede, at midlerne til vedligeholdelsen af Haslev Svømmehal, som beskrevet i sagen, håndteres og finansieres af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice midler til ejendomme og Center for Ejendomme.186. Garantiprovision - Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Sagsnr: 13.03.00-Ø60-1-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved kommunal garantistillelse en forpligtelse til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Det følger af EU-Domstolens faste retspraksis, at finansielle garantier, der stilles af det offentlige, som udgangspunkt indebærer en økonomisk, konkurrencefordrejende fordel og derfor er statsstøtte.

Denne retspraksis har ikke været praktiseret i danske kommunerne før omkring 2012, og der har hersket stor usikkerhed om, hvordan kommunerne skulle forholde sig til allerede stillede garantier. Sønderborg Kommune tog et initiativ og valgte i 2012, at varsle og opkræve garantiprovision på allerede eksisterende lån. Sønderborgs skridt afstedkom en retssag, som blev behandlet i både By- og Landsret.  

Af landsrettens afgørelse blev det fastslået, at en kommune er forpligtet til at opkræve provision på markedsvilkår for lån til forsyningsvirksomheder. Garantiprovisionen skal svare til det, som en privat investor ville kræve. Således vil en engangsprovision eller en meget lav provision som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig. Førende advokater på området vurderer her, at en del kommuner på baggrund af dommen må overveje lovligheden af eksisterende garantier. For lidt opkrævet garantiprovision er ulovlig statsstøtte, der som udgangspunkt skal tilbagebetales til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken selskabet- eller kommunen til gode. Det beløb, man risikerer at skulle betale til statskassen, øges, jo længere tid en støtteordning pågår. For meget opkrævet garantiprovision vil omvendt kunne sidestilles med en udlodning fra selskabet, der vil udløse en statsafgift på 40-60 % af den opkrævede garanti.

På denne baggrund rejses sagen.

Faxe Kommune har ikke tidligere opkrævet garantiprovision på ”gamle lån”, hvilket kommunen ifølge Landsretsdommen som sagt er forpligtet til.

Der skal sikres opkrævning hos Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. af garantiprovision på nedenstående lån nr. 2 med 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld. Beregningen er fra ultimo året fra 31/12-2017 at regne. Garantiprocenten  0,5 er beregnet ud fra markedsværdien samt risiko og er endvidere enslydende med opkrævningsprocenten hos de øvrige forsyningsenheder Faxe Kommune  er garant for.

På lån nr. 1 beregnes og opkræves garantiprovisionen allerede, hvorimod der på lån nr. 2 ikke pt. beregnes garantiprovision. De 2 lån Faxe kommune har stillet garanti for optaget af Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. i Kommunekredit er:

 1. lån optaget i 2014  med restgæld pr. 31/12-2016 på  kr. 3.240.000
 2. lån optaget i 2007 omlagt i 2015 med en restgæld pr. 31/12-2016 på kr. 17.100.265,32

Lån nr. 2 blev optaget i 2007 med en oprindelig hovedstol på kr. 28.952.000. I 2015 gav Faxe Kommune tilsagn til at lånet kunne omlægges til et nyt lån med samme løbetid, men med en forventet årlig besparelse for  Fjernvarmeselskabet  på ca. 1.6 mio. kr.   

Generelt skal en garantiprovision afspejle den pris en privat aktør på markedet ville opkræve for den samme ydelse og den økonomiske risiko kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

Lovgrundlag

Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsområde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Dom afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsret V. L. B-1704-14

Økonomi

Indtægt ved garantiprovision vil i 2017 udgøre ca.  kr. 85.000,- 

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der opkræves garantiprovision med 0,5 % af lånesaldoen fra 31/12-2017 at regne samt i lånets resterende løbetid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Godkendt.187. Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsnr: 81.00.15-P00-1-17 Sagsansvarlig: Thomas Hansen

Sagsfremstilling

Jf. § 5A i Lov om ligestilling af kvinder og mænd, skal alle kommuner senest den 1. november, i de år hvor redegørelserne udarbejdes, indberette en redegørelse til ministeren for ligestilling. Redegørelsen omhandler alene ligestilling i forhold til køn.

Faxe Kommunes gældende ligestillingspolitik er fra maj 2008, og heri lægges der op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer man ønsker at sætte fokus på.

HR & Lønafdelingen har i maj 2017 udsendt et spørgeskema til alle centerchefer, for at få afdækket de decentrale ligestillingsinitiativer. Af de modtagne svar fremgår det, at centrene generelt har fokus på ligestilling, men at der samtidig også er andre faktorer der spiller ind i forhold til f.eks. rekruttering, fordeling af kursusmidler mv.

Af de modtagne besvarelser fremgår det yderligere, at der i forbindelse med de borgerrettede ydelser er lidt større fokus på ligestillingsinitiativerne, end i forhold til de interne forhold. Dette kan blandt andet ses ved, at brugerundersøgelser og øvrigt eksternt materiale, i større omfang målrettes modtagerne/slutbrugerne. Samlet set er der dog ikke de store forskelle i håndteringen af ligestillingsinitiativerne.

Ligestillingsredegørelsen skal inden endelig indberetning til ministeren være vedtaget i Byrådet. Herudover har redegørelsen været forelagt i Hovedudvalget til orientering den 16. august 2017. Sagen forventes behandlet på byrådsmødet den 14. september 2017.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget godkender Ligestillingsredegørelsen for 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Sagen sendes tilbage til Center for HR, Økonomi og IT til fornyet behandling.188. Ejendomsstrategiens spor 6, Faxe Ladeplads

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af SFO 2 og 3 samt klub på Østskolen, afdeling Hylleholt samt inventar og indretningsønsker fra interessenterne og udbedring af bygningsmæssige efterslæb. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Tidligere beslutninger: Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 90, at der ikke flyttes nye aktiviteter til Mælkevejen, og at overflødige stuer lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 11. februar 2016 pkt. 20, hvor det blev besluttet:

 • At den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene, som tidligere blev varetaget af Taleinstituttet, skal placeres på Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Dette er effektueret.
 • At udearealer ved Østskolen, afd. Hylleholt opgraderes. Dette besluttede byrådet 17. november 2016 pkt. 226, og det er gennemført.
 • At Labyrint flyttes til Sømandshjemmet. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 13. april 2016 pkt. 65, hvor det blev besluttet, at Labyrint placeres i seminariebygningerne i Haslev. Dette er effektueret.
 • At Sømandshjemmets klubaktiviteter flyttes til afd. Hylleholt. Dette er effektueret men til midlertidig placering.
 • At omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

 

Forslag efter interessentinvolvering: Klubaktiviteterne fra Sømandshjemmet er flyttet midlertidigt ind på Østskolen, afdeling Hylleholt i pavillonbygning, der kaldes Hytten. Klubaktiviteterne er i tidsrummet 18.30 til 21.30 tirsdag og torsdag, og der kommer 15 til 20 unge i alderen 13 til 18 år.

Hytten rummer endvidere SFO 2- og 3-aktiviteter om eftermiddagen for ca. 80 børn. Hytten kan ikke rumme alle børnene; der anvendes derfor også lokaler i blok A.

Meldingerne fra interessenterne er, at det ikke er optimalt at dele Hytten mellem SFO 2 og 3 og klubtilbuddet, da aldersforskellen er stor, og det er vanskeligt at multiindrette den forholdsvis lille pavillon til de forskellige behov.

Derfor anbefales det at indrette klub i blok F, hvor der tidligere var tandlægeklinik. Dette kan gøres ved at nedrive nogle lette vægge og afblænde nogle vvs-installationer. Klubben får med denne placering direkte adgang til det nyindrettede udeareal. Arbejdet vurderes til at koste 50.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der i Center for Børn & Undervisning arbejdes på en klubstrategi, hvor tre modeller er i spil. Dette er behandlet i Uddannelsesudvalget 28. marts 2017, pkt. 22. Der er sendt tre modeller for klubstruktur i høring. Vurderingen er, at der kan træffes beslutning om, hvordan klubstrukturen skal være i det tidlige forår 2018.

 

Modellerne for klubstruktur, som er i høring, har følgende indflydelse på placering af klubtilbud på Østskolen, afdeling Hylleholt.

Model 1 (nuværende klubstruktur): Den midlertidige klubløsning opgraderes til permanent løsning i tandlægeklinikken. Herunder at lokale C2 i blok C bookes til brug tirsdage og torsdage. Til SFO 2 og 3 optimeres indretningen i blok A.

Model 2 (to store klubber - en i vest og en i øst). SFO 2 og 3 rykker ind i tandlægeklinik, hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt.

Model 3 (to store klubber - en i vest og en i øst + mobil enhed). Hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt, vil mobil enhed komme til Hylleholt ca. 10 gange om året. Dette kan foregå i og omkring blok C i fælleslokale C2. Hvis klubtilbud placeres på Hylleholt i tandlægeklinikken, kan der indrettes SFO 2 og 3 i bygning A.

Uanset valg af klubstrukturen vil indretningen i tandlægeklinikken kunne anvendes. Enten til klub eller til SFO 2 og 3. Hytten foreslås rømmet og nedrevet.

 

Udover placering af klubtilbud og SFO 2 og 3 er der i det følgende en række forslag til forbedringer og istandsættelser fra interessenterne og Center for Ejendomme:

 • Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E.
 • Nye stole og borde til fire klasselokaler.
 • Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes, så skarpe kanter undgås.
 • Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen.
 • Generel udvendig maling af vinduer og facader.
 • Renovering af facader på hallen.

 

Skønnet økonomi på samtlige forslag:

Emne

Beløb kr.

Indretning af det nuværende klubtilbud i tandlægeklinik

50.000

Nedrivning af Hytten

50.000

Indretning af blok A

40.000

Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E

35.000

Nye stole og borde til fire klasselokaler

150.000

Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes

35.000

Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen

40.000

Generel udvendig maling af vinduer og facader

250.000

Renovering af facader på hallen

350.000

I alt

1.000.000

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivning.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,95 millioner kr. Alle ejendomsstrategiens spor er nu politisk behandlet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der indrettes klubtilbud i tidligere tandlægeklinik.
 2. Indretningen til SFO 2 og 3 i bygning A optimeres.
 3. Mødelokalet mellem blok F og E udvides.
 4. Der købes nye stole og borde til fire klasselokaler.
 5. Radiator i tumlesal flyttes/afskærmes.
 6. Der opsættes lys på p-plads ved varmecentral.
 7. Døre og vinduer males udvendigt.

 

 Uddannelsesudvalget, 29. august 2017, pkt. 62:

Anbefales

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2017, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.189. Frivilligcenter - Status

Sagsnr: 81.50.05-A21-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke og øge frivillige initiativer, var én af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund, at se på mulighederne for etablering af et frivilligcenter i Faxe Kommune.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat midler til opfølgning på 17-4 udvalgets arbejde, herunder etablering af et Frivilligt Samråd og bidrag til et Frivilligcenter, hvortil der skulle søges statslig støtte.

Der blev afsat hhv. i 2017: 265.000 kr., i 2018: 345.000 kr. og fra 2019: 425.000 kr./år, fordelt med:

 • 75.000 kr./år til mødeomkostninger og administrativ support til Frivilligt Samråd og
 • som kommunens bidrag til et kommende Frivilligcenter: 190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på udvalgets møde i februar 2017 at afsøge mulighederne for at etablere og drive et frivilligcenter i kommunen. Det er primært gjort ved drøftelser i Faxe Frivilligråd samt i Folkeoplysningsudvalget som repræsentanter for hhv. frivillige sociale foreninger og det brede folkeoplysende område. Drøftelserne er sket i det enkelte råd/udvalg og i fællesskab mellem rådets og udvalgets formandsskaber. I Faxe Frivilligråd har der tillige været afholdt medlemsmøde, arbejdsmøde og temadrøftelser omkring emnet.

 

Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget har drøftet fordele og ulemper i forhold til et Frivilligcenter:

 • Blandt ulemperne er nævnt, de tilbagevendende ansøgninger til Staten om tilskud og de frivillige kræfter som kræves for at etablere og drive selve organiseringen omkring et Frivilligcenter.
 • Blandt fordelene er nævnt muligheder for at støtte, udvikle og inspirere bestående frivillige foreninger og initiativer og mulighed for at hjælpe nye på vej - for alt i alt at øge omfanget af det frivillige arbejde.

Drøftelserne har ført til en fælles vurdering af, at ulemperne ved etablering af et Frivilligcenter på baggrund af parternes drøftelser, overstiger fordelene ved et selvstændigt frivilligcenter. Parterne anfører i øvrigt at man føler sig godt serviceret af Faxe Kommune.

 

I en fælles udtalelse til Erhvervs- og Kulturudvalget fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget foreslår de, at der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, og at de afsatte midler i stedet anvendes til at oprette en stilling som forenings- /frivillighedskonsulent.

 

Som arbejdsopgaver for konsulenten peger Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalg på, at en sådan funktion kan hjælpe det frivillige arbejde med at fastholde, inspirere og udvikle aktiviteter, udbygge netværk, øge samarbejdet mellem skoler og foreninger, hjælpe og støtte indvandrere og flygtninge i gang med forskellige aktiviteter samt bistå de sociale foreninger med praktiske udfordringer, herunder at finde egnede lokaler.

 

Administrationen indstiller at man følger anbefalingerne fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget. Det kræver at budgetforligets parter er enig herom, hvorfor det indstilles at ønsket om en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger samt at de afsatte midler vedr. Frivilligcenter tilføres kommunekassen.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Følges indstillingen, tilfalder de afsatte midler til et frivilligcenter kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, jf. anbefalingen fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget
 2. de afsatte midler til frivilligcenter (190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem) overføres til kommunekassen
 3. ønsket/anbefalingen om midler til en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 113:

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.190. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-17 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget til offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017.

 

I høringsperioden har erhvervsministeriet rettet henvendelse angående mangelfuld indberetning af kommuneplanrammer i PlansystemDK. På baggrund af henvendelsen blev fejlen rettet og høringsperioden forlænget til den 21. juli 2017. Kommuneplantillæg nr. 1 har således været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2107 til den 21. juli 2017.

 

Der er ikke indkommet yderligere høringssvar i høringsperioden.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 103:

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.191. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-80 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.05-P16-24587-11 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby har været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & miljø har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • Konkeret problematik vedrørende udlæg af fazadezone
 • De generelle trafikale problemstillinger i Haslev midtby
 • Konkret problematik vedrørende bevaring af bygninger i blank mur
 • Arbejder omkring Banedanmarks arealer omkring jernbanen

 

Desuden indkom et høringssvar med tilkendegivelse af, hvor vigtigt det er at midtbyen bevarer det præg af gammel stationsby, som mange af bygningerne stadig bidrager til.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

 

På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af lokalplanen foreslås det, at der foretages en række ændringer. Begrundelser for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftede Hvidbog. Ændringer og præciseringer fremgår desuden af vedhæftede rettelsesblad.

 

 

Baggrund

Lokalplan 500-80 er udabrejdet på baggrund af bystrategi Haslev 2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet besluttede at udarbejde en ny lokalplan for Haslev midtby.

Formålet med lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv, byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og at erstatte ældre utidssvarende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier skal sikres. Dette gøres blandt andet ved at:

 • Koncentrere lokalisering af butikker
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvsværdierne
 • Forenkle parkeringsreglerne
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i tilknytning til stationen
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og byggestile

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 

 1. Lokalplan 500-80 vedtages endeligt med ændringer som fremgår nedenfor og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen.
  1. Grænsen mellem delområde C 1 og C3 ændres, så området omkring posthuset flyttes til C3 og bebyggelsesprocenten derved hæves til 100 %. § 2.3 og kortbilag 1 og 3 rettes.
  2. § 7.3.4, 7.4.8 og 7.5.2 rettes, så den maksimale facadehøjde i centerområderne ændres fra 7,5 meter til 9 meter.
  3. § 7.4.11 rettes, så den maksimale facadehøjde på bag- og sidehuse i delområde C", C3 og C4 ændres fra 5 meter til 6,2 meter.
  4. Facadezoner fjernes på ejendomme, hvor bebyggelsen ikke orienterer sig mod pågældende vej, samt på matr. 1 ps.
  5. At bebyggelse langs med Vestergade skal placeres med facaden i vejskal på hele vejens strækning.
  6. § 7.3.1 rettes, så bebyggelsesprocenten i delområde C1 ændres fra 60 % til 75 %.
  7. § 8.1.3 og 8.2.3 rettes, så bestemmelser om mål på sprosser og karme i forbindelse med udskiftning af vinduer til termovinduer udgår.
  8. § 5.3 præcisering af, at parkering som udgangspunkt skal udlægges på egen grund.
  9. § 7.4.3 præcisering af, at byrådet kan tillade bebyggelsesprocenten forøget, når der er tale om etablering af hovedhuse på hjørnegrunde.
  10. § 7.4.6 rettes, det præciseres, at forhuse skal være opført før, eller senest samtidig med bag- og sidehuse.
  11. § 7.4.7 rettes, præcisering af, at det kun er på Vestergade og Jernbanegade, der ikke må opføres altaner ud mod vejen.
  12. § 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.5.1 og 8.6.1 præcisering af, at blank mur som hovedregel skal bevares.
  13. § 8.4.1 tilføjelse af at blank mur som hovedregel skal bevares.
  14. § 9.3.5 og 9.3.7 bestemmelser om skiltning præciseres i forhold til opstilling af pylon ved dagligvarebutikker og belysning af skilte.
  15. Ny § 13.3, tilføjelse af, at parkering og udendørs opholdsarealer skal være opført inden ibrugtagning.

 

 1. Tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelse af lokalplanens redegørelse, kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.

 

 1. Lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.

 

 1. At der gives tilladelse til, at pudse facaden på ejendommen beliggende Nygade 19.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 104:

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.192. Faxe Forsyning - hjemtagelse af renovatøropgaven, indsamling af affald hos borgerne

Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Affaldsindsamlingen i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S, som er et datterselskab under Faxe Forsyning Holding A/S. På nuværende tidspunkt er renovatøropgaven (indsamling af affald hos borgerne) konkurrenceudsat, og varetages af et eksternt renovationsfirma.

Faxe Forsyning ønsker at hjemtage renovatøropgaven, når den nuværende kontrakt med renovationsfirmaet udløber.

Opgaven har i de sidste mange år været udført af eksterne renovationsfirmaer og er en væsentlig udvidelse af Faxe Forsynings område.

Det vurderes derfor, at en hjemtagelse af renovatøropgaven er et anliggende, der er omfattet af Faxe Affald A/S’s vedtægter (§ 3, stk. 3,4 f), og derfor skal ønsket behandles politisk.

Generelt er der tre beslutningsmuligheder:

 1.      Faxe Forsyning hjemtager opgaven uden, at den har været konkurrenceudsat.

Det er denne løsning, et flertal i Faxe Forsynings bestyrelse selv ønsker, og Faxe Forsyning har beskrevet fordelene ved selv at overtage opgaven i bilaget.

Det er administrationens opfattelse, at der juridisk set ikke er nogen til hinder for, at opgaven hjemtages, uden at være blevet konkurrenceudsat.

 2.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud med mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Den endelige beslutning udskydes til efter fristen for at byde på opgaven er udløbet. Der vil herefter kunne blive foretaget en vurdering af, om opgaven skal hjemtages, eller om man ønsker, at opgaven fortsat skal udføres af en ekstern leverandør.

 3.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud uden mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Uanset om Faxe Forsyning får mulighed for at udvide sit forretningsområde med renovatørordningen, er det administrationens vurdering, at en gennemførsel af det planlagte udbud af opgaven vil skabe størst gennemsigtighed for borgerne.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning.Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2017, pkt. 92:

Anbefales.

Steen Andersen (A) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik & Miljø Udvalget.

Faxe Forsyning har fremsendt en opfordring til Faxe Kommune den 6. september 2017 (vedhæftes som bilag) om en alternativ løsning, hvor opgaven udbydes og Faxe Forsyning afgiver kontrolbud på opgaven.193. Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr: 27.06.08-G00-1-16 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Alle Kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling, der er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet, til godkendelse af "Rammeaftale for 2018 og 2019 - det specialiserede social- og undervisningsområde". Sagsfremstillingen fremlægges samtidig i Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

– Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling

– En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats

– Et fortsat fokus på styring.

 

Fokusområder

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

5. Vidensdeling om styring

6. Styringsdata og information

7. Stigende behov for støtte.

 

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

 

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

– Tager status på den flerårige strategi til efterretning

– At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at

– Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at

– "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

 

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1(i Rammeaftalen) som hovedbilag. Bilag 11 (i Rammeaftalen) er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

 

Lovgrundlag

Lov om social service § 6, almennyttigboligloven § 185b, folkeskoleloven § 47 stk. 3 og lov om specialundervisning til voksne § 6h stk 3.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

 Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at rammeaftale for 2018 og 2019 - det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.Børne- og Familieudvalget, 29. august 2017, pkt. 60:

Anbefales

 

Social- og Sundhedsudvalget, 30. august 2017, pkt. 75:

Anbefales.

 

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Anbefales.194. Administrativ organisering

Sagsnr: 00.15.01-A00-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Sekretariatssammenlægning

Hovedudvalget har godkendt forslag fra administrationen om, at sammenlægge de to sekretariater Politisk & Juridisk Sekretariat og Direktionssekretariatet til et fælles ledelsessekretariat med en sekretariatsleder pr. 1. august 2017. Fremover navngivet Direktionssekretariatet. De to sekretariater har i det daglige mange snitflader og opgavefællesskaber, og i forbindelse med at det ene sekretariats leder fratrådte sin stilling, vurderedes det hensigtsmæssigt med sammenlægningen.

 

I forlængelse heraf er Faxe Kommunes organisationsdokument "Organisation og Ledelse 2015" tilsvarende tilrettet og fremgår som et nyt dokument "Organisation og Ledelse 2017".

 

Organisering

Chefforum deltager 1/2 time fra mødestart.

 

I forbindelse med reduktion af direktionsmedlemmer som følge af afslutningen af samarbejdet med tidligere direktør i foråret, har behovet for en evaluering/vurdering af den nuværende organisationsmodel været ønsket politisk.

 

Fordelene ved den nuværende bemanding/koncernmodel skal findes i den tværgående koordinering/helhedstænkning og minimering af silotænkevejen.

 

Ulemperne ved den nuværende bemanding bemanding/organisering er, at der er en stor gensidig afhængighed af de enkelte chefers/direktørs engagement og arbejdsindsats.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den nuværende organisationsform drøftes i samarbejde med chefforum.Økonomiudvalget, 16. august 2017, pkt. 150:

Kommunaldirektøren udarbejder et oplæg til drøftelse på økonomiudvalgets næste møde.

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 31. august 2017.

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

 

Der har tidligere været perioder, hvor direktionen alene har været bemandet med 2 direktionsmedlemmer. Det har i indeværende byrådsperiode været tale om 2 år ved udgangen af valgperioden.

 

Økonomiudvalget drøftede sagen sammen med Chefforum ved mødet den 16. august 2017 og besluttede, at Kommunaldirektøren skulle beskrive forskellige organiseringsmuligheder, til fremlæggelse på mødet den 6. september 2017 i Økonomiudvalget.

 

Der er i vedhæftede notat beskrevet 3 forskellige organiseringer:

 

 1. En koncerndirektion med en Kommunaldirektør og en Vicekommunaldirektør, samt 7 Centerchefer
 2. En koncerndirektion med en Kommunaldirektør og 2 direktører, samt 7 centerchefer.
 3. En forvaltningsmodel med en Kommunaldirektør og 3 Fagdirektører samt 7 fagchefer

 

Der er beskrevet overordnede fordele og ulemper for de 3 organiseringer, ud fra de overordnede emner der blev vendt på mødet den 16. august 2017.

 

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at notatet vedr. de 3 beskrevne organisationsmodeller drøftes,
 2. at der besluttes en fremtidig organisering for Direktionen,
 3. at det videre forløb fastlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Økonomiudvalget fastholder nuværende organisering (Model 2) med en koncerndirektion med 1 kommunaldirektør, 2 direktører og 7 centerchefer, og en direktørstilling opslås.

Der anvendes et rekrutteringsfirma i forbindelse med ansættelsen og økonomiudvalgets medlemmer interviewes inden stillingsopslag udformes.195. Større kontraktforpligtelser

Sagsnr: 00.30.00-Ø54-1-17 Sagsansvarlig: Anders Thorlund-Rejnholdt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en oversigt over kontraktforpligtelser med budgetmæssig betydning, som forpligter Faxe Kommune i næste byrådsperiode. Formålet med oversigten er at give et overordnet overblik over kommunens større kontraktforpligtelser, dvs. kontrakter over 500.000 kr. pr. år. Derudover indeholder oversigten mindre kontrakter, som har været drøftet i forbindelse med tidligere budgetter.

 

Oversigten kan være med til at give et overblik over, hvor store kontrakter kommunen opererer med på de enkelte fagområder. Oversigten indeholder også kontrakter uden fast pris, dvs. en rammeaftale hvor der faktureres efter forbrug.

 

Oversigten omfatter både kontrakter, der sikrer driften, og at vi leverer de tilstrækkelige serviceydelser, samt diverse samarbejder, fx turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn.

 

Kommunens kontrakter er meget forskelligartede. Enkelte af kontrakterne er også komplekse. Det er derfor en udfordring, at give en præcis pris på de enkelte kontrakters omkostninger samt en præcis dato for udløb. Skemaet er opdelt på centerniveau, og viser bl.a. kontraktsum og udløb eller mulighed for opsigelse.  

 

Der henvises til bilag.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Godkendt.196. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 Ingen sager.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2017

Ingen meddelelser.197. Vibeengskolen - MGO-plader

Sagsnr: 82.07.00-P20-4-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig198. Udleje og udbud af ejendom

Sagsnr: 82.16.00-Ø54-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig199. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer