Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 6. december 2017

Økonomiudvalget - 06-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 6. december 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
264 Godkendelse af dagsorden
265 Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2017
266 Tilskud som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse
267 Tillægsbevillinger til finansielle konti og ældreboliger
268 Bevillingsmæssige omplaceringer i 2017
269 Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2018
270 Frigivelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger i 2018
271 Frigivelse af anlægsbevilling til akut bygningsvedligeholdelse
272 Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse
273 Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb
274 Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb
275 Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb
276 Afskrivning 2017
277 Opkrævningsstrategi og servicedeklaration for opkrævning af kommunale- og fortrinsberettigede krav
278 Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S
279 Forslag til den udvidede udfordringsret
280 Godkendelse af beredskabsplan for Faxe Kommune
281 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Faxe Ladeplads Lystbådehavn og sydstranden
282 Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 - Udvidelse af Faxe Ladeplads Lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden
283 Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for bryggeriet i Faxe
284 Godkendelse af forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i Faxe
285 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte
286 Godkendelse af forslag til lokalplan 400-26 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte
287 Faxe Forsyning- Forslag til vedtægtsændringer
288 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2018, Faxe Vandforsyning A/S
289 Godkendelse af spildevandsbidrag 2018, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
290 Afklaring omkring samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning
291 ViSP samarbejdsaftale for 2018-2019
292 Aftale med Synscentralen for 2018-2019
293 Beskæftigelsesplan 2018-2019
294 Takster på det specialiserede voksen/handicapområde for 2018
295 Meddelelser
296 Tilbud på køb af ejendom
297 Bygningsarbejder
298 Tilbud på køb af ejendom
299 Ansættelse af ny direktør
300 Meddelelser

264. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.265. Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

 

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Oversigter blev udleveret.

Anbefales.266. Tilskud som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-15 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Kort tid inden budgettets vedtagelse for 2017 blev der fra central side aftalt et løft i politikernes vederlæggelse. Dette blev finansieret af kassebeholdningen. Efterfølgende har Regeringen, KL og Danske Regioner aftalt, at kommunerne ekstraordinært kompenseres for udgifterne i 2017.

 

Vi har på den baggrund modtaget 810.502 kr. i oktober 2017.

 

Områdets budget til udgifterne i 2017 er blevet forhøjet og der bør derfor nu gives en indtægtsbevilling til området.

 

Skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er vedhæftet sagsfremstillingen.

Økonomi

Kompensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 810.500 kr. modtaget i 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 810.500 kr. under Økonomiudvalget og beløbet tilføres kassebeholdningen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.267. Tillægsbevillinger til finansielle konti og ældreboliger

Sagsnr: 00.32.10-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

På baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på de finansielle konti, og den godkendte fremadrettede regnskabspraksis for ældreboliger, er der behov for at tilrette budget 2017 på følgende områder:

 

Ældreboliger:

 • Som følge af beslutning i byrådet den 16. november 2017 sag nr. 241 om den fremadrettede regnskabspraksis for ældreboliger, skal det ansvarlige driftsområde, Center for ejendomme under Teknik- og miljøudvalget, tilføres 3.700.000 kr. i 2017 og de følgende år. Der er ikke tale om nye udgifter, men kun en teknisk tilrettelse af budgettet.

 

Renter:

 • Da renten fortsat er historisk lav og forventningen til renten resten af 2017 ikke forventes at stige, vil det betyde en mindreudgift på 1.000.000 kr. vedrørende renter af langfristet gæld.
 • Som følge af de seneste tilgange af kommunegarantier til Faxe Spildevand A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Haslev Fjernvarme, Faxe Fjernvarme, Karise Vandværk, AffaldPlus, forventes en samlet ekstra indtægt vedrørende garantiprovisioner på 600.000 kr. i 2017.

 

Afdrag på lån:

 • Den seneste låneoptagelse på 5,9 mio. kr. i februar 2017 var ikke budgetteret i budgettet for 2017, hvilket giver en merudgift på 285.000 kr.

 

Tilskud og udligning:

 • Regulering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2016, giver en indtægt på 2.246.000 kr.

 

Refusion af købsmoms:

 • Som følge af præcisering af momsreglerne på hjælpemiddelområdet fra Økonomi- og indenrigsministeriet, vil der ske en regulering af momsrefusionen for perioden 2012 - 2016, som giver en indtægt på 2.200.000 kr.

 

Skatter:

 • Dødsboskat for indkomståret 2014, giver en indtægt på 287.000 kr.
 • Tilbagebetalingssager afgjort af SKAT vedrørende grundskyld, giver en mindreindtægt på 656.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Samlet set merindtægt på 5.392.000 kr. Center for ejendomme tilføres jf. ovenfor teknisk 3.700.000 kr., hvorefter den samlede styrkelse af kassebeholdningen i 2017 bliver 1.692.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at der gives følgende tillægsbevillinger i 2017:

 

 1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget under Center for ejendomme (fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger), tilføres 3.700.000 kr.
 2. Renter af langfristet gæld, mindreudgift på 1.000.000 kr.
 3. Kurstab og kursgevinster (indtægter vedr. kommunegarantier), merindtægt på 600.000 kr.
 4. Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån), merudgift på 285.000 kr.
 5. Tilskud og udligning (regulering af kommunal medfinansiering for 2016), merindtægt på 2.246.000 kr.
 6. Refusion af købsmoms (regulering af momsrefusion på hjælpemiddelområdet), merindtægt på 2.200.000 kr.
 7. Skatter (dødsboskat for indkomståret 2014), merindtægt på 287.000 kr.
 8. Skatter (tilbagebetalingssager vedrørende grundskyld), mindreindtægt på 656.000 kr.

 

Og at ovenstående tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen med 1.692.000 kr.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.268. Bevillingsmæssige omplaceringer i 2017

Sagsnr: 00.30.00-S00-4-16 Sagsansvarlig: Annette Neumann Nielsen

Sagsfremstilling

Drift og anlæg

I løbet af 2017 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift, anlæg og balanceforskydninger, netto

Teknik- og Miljøudvalget, drift

3.726.500

Uddannelsesudvalget, drift

-3.389.000

Børn- og Familieudvalget, drift

-430.100

Erhvervs- og Kulturudvalget, drift

324.700

Erhvervs- og Kulturudvalget, anlæg

-300.000

Økonomiudvalget, drift

-4.054.400

Social- og Sundhedsudvalget, drift

-2.267.200

Beskæftigelsesudvalget, drift

-1.478.100

Forøgelse af kassen (Balanceforskydninger)

7.867.600

 

Omplaceringerne for 2017 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2017.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg - det vil sige mellem bevillingsniveauerne - men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Der er desuden tale om budgetomplaceringer, hvor der sker forøgelse/træk af kassen.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi / IT indstiller, at

 

 • Teknik- og Miljøudvalget i 2017 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget med 3.726.500 kr.
 • Uddannelsesudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres driftsbudget med 3.389.000 kr.
 • Børn- og Familieudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres driftsbudget med 430.100 kr.
 • Erhvervs- og Kulturudvalget i 2017 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget med 324.700 kr.
 • Erhvervs- og Kulturudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres anlægsbudget med 300.000 kr.
 • Økonomiudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres driftsbudget med 4.054.400 kr.
 • Social- og Sundhedsudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres driftsbudget med 2.267.200 kr.
 • Beskæftigelsesudvalget i 2017 bevilges en reduktion af deres driftsbudget med 1.478.100 kr.
 • Kassebeholdningen i 2017 forøges med 7.867.600 kr. som følge af ovenstående reguleringer.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.269. Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2018

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 11,196 millioner kr. til asfalt.

 

Midlerne bruges til asfaltudgifterne i kommunens asfaltfunktionskontrakter samt til asfaltudgifter vedrørende asfaltering af kommunens stier.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 11,196 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til asfalt i 2018 på 11.196.045 kr.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 159:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.270. Frigivelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger i 2018

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 2,021 millioner kr. til nedrivning af kommunale bygninger.

 

Midlerne bruges til nedrivning af kommunale bygninger, som ikke længere er i brug og/eller ikke kan sælges, eller som kommunen ikke ønsker at sælge.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 2,021 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2.021.351 kr. til nedrivning af kommunale bygninger.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 160:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.271. Frigivelse af anlægsbevilling til akut bygningsvedligeholdelse

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 2,021 millioner kr. til akut bygningsvedligeholdelse.

 

Midlerne bruges til akutte bygningsvedligeholdelsesudgifter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 2,021 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2.021.351 kr. til akut bygningsvedligeholdelse.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 161:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.272. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 1,098 millioner kr. til bygningsvedligeholdelse.

 

Midlerne bruges til ordinær vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 1,098 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1.097.826 kr. til bygningsvedligeholdelse.

 Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 162:

Anbefalet,

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.273. Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 20.10.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til forsamlingshuse" med et rådighedsbeløb på 218.265 kr.

 

Puljen uddeles efter ansøgning fra forsamlingshusene, hvor der kan søges støtte til anlægsopgaver i form af støtte af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver. Retningslinjer for ansøgning er godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget marts 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 218.265 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 218.265 kr. frigivesErhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 156:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.274. Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 04.04.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til fritidsbrugere" med et rådighedsbeløb på 2.534.486 kr.

 

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørs anlæg), samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder.

 

Der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen fra foreningerne. (Godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget maj 2013).

 Folkeoplysningsudvalget inddrages i særlige prioriteringsspørgsmål og orienteres i øvrigt om puljens disponering.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 2.534.486 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 2.534.486 kr. frigivesErhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 155:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.275. Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 04.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018 fremgår anlægsprojektet "pulje til anlæg af crossfit anlæg, skater- og mountainbikebaner" med et rådighedsbeløb på 1.010.676 kr.

Formålet med puljen er, at der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterbaner og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg.

Tanken er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserede bevægelses- og idrætsaktivitet i kommunen. Anlæggene kan også anvendes af foreninger og klubber i kommunen.

Anlæggene placeres på kommunale arealer ved samlingssteder, herunder skoler, haller og naturområder. Placering på private arealer, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, kan også komme på tale.

Anlæggene etableres forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering, og i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og andre relevante.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 1.010.676 kr.
 • at det afsatte rådighedsbeløb på 1.010.676 kr. frigivesErhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 157:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.276. Afskrivning 2017

Sagsnr: 00.32.05-Ø07-2-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens "principper for økonomistyring" bilag 9.7 vedrørende afskrivninger af restancer/tilgodehavender fremgår det, at afskrivninger på over 25.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget. Dette foretages typisk på årets sidste møde. Det samlede beløb til afskrivning for 2017 udgør i alt 1.417.585,56 kr.

 

Beløbet fordeler sig som:

 • beløb med økonomisk tab 1.319.482,78 kr.
 • korrektionsbeløb uden økonomisk tab 98.102,78 kr.

 

Det økonomiske tab fra Økonomiafdelingen i alt 119.374,64 kr. består af:

 • afskrivning af et depositum fra 2010 41.644,00 kr.
 • afskrivning af 1 stk. billån på grund af dødsfald 77.730,64 kr.

 

Det økonomiske tab fra Opkrævningsenheden i alt 763.392,27 kr. består af:

 • 4 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været mulig at fastsætte tilbagebetalingskrav. Kravene bortfalder efter 3 år 284.432,45 kr.
 • krav fra 2012-2013, og 2015-2016 vedrørende dødsboer, afsluttende med dividende eller som boudlæg, det vil sige enten delvis eller ingen dækning til kreditorer 197.126,16 kr.
 • selskaber konkurs, ingen dækning til kreditorer 61.657,00 kr.
 • mellemkommunale krav 220.176,66 kr.

 

 Det økonomiske tab fra Sundhed & Pleje i alt 436.715,87 kr. består af:

 • 10 sager hvor kommunen som visitator hæfter for manglende betalinger til boligforeninger i forbindelse med beboers død, fraflytning m.v. hvor der ikke har været midler i boet

 

Afskrivning uden økonomisk tab udgør i alt 98.102,78 kr. består af:

Differencebeløb opstået i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem i 2013 60.383,44 kr.

Differencebeløb opstået i forbindelse med overtagelsen pr. 1/1-2014 af Faxe Sundhedscenter 37.719,34 kr.

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Det økonomiske tab i 2017 udgør i alt 1.319.482,78 kr.

Beløbet påvirker ikke kommunens driftsresultat for 2017

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at afskrivning på i alt 119.374,64 kr. godkendes.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at afskrivning på i alt 763.392,27 kr. godkendes.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at afskrivning på i alt 436.715,87 kr. godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.277. Opkrævningsstrategi og servicedeklaration for opkrævning af kommunale- og fortrinsberettigede krav

Sagsnr: 25.45.00-P22-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet oplæg til en servicedeklaration for opkrævning af kommunale krav samt en strategi for, hvordan der arbejdes for at sikre betaling af kommunale krav. Disse to oplæg skal ses som et supplement til hinanden.

Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner om hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad der sker såfremt der ikke betales rettidigt.

I Servicedeklarationen er det tydeligt beskrevet, hvordan rykkerproceduren er, og at der opkræves rykkergebyrer. Ligeledes beskriver den også, hvilke muligheder der er for betalingsaftaler og eventuel henstand med betalingen. Endelig oplyses der om, hvornår krav sendes til inddrivelse ved SKAT, og hvilke muligheder de har for inddrivelse af krav.

Opkrævningsstrategien har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver ligeledes hvem der har hvilke ansvar i forhold til at sikre, at opkrævninger udsendes til rettidig betaling, og hvem der sikre at krav til kommunen betales. Herudover beskrives der, hvilke ydelser og kampagner kommunens opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden. Alt dette for at tilse at kommunens samlede restancer nedbringes. Det er sigtet, at strategien skal fungere som et samlet styringsværktøj, så politikere, ledelse og medarbejdere kan se mål og strategi for opkrævningsopgaven.

Der vil primo hvert år blive udarbejdet en årsrapport som vil belyse udviklingen i restancesituationen for det forgangne år. Denne skal således ses i et supplement til de kvartalvise nøgletal der forelægges for Økonomiudvalget. Til sidst i årsrapporten vil der være en oplistning af næste års opkrævningsinitiativer.

Det er Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservices ønske, at der med servicedeklarationen og strategien for opkrævningsindsatsen sikres ens behandling af kommunens borgere og virksomheder, og at disse ligeledes kan understøtte centres og institutioners behandling af opkrævninger.

Med en godkendelse af denne opkrævningsstrategi og servicedeklaration, justeres og skærpes den hidtidige praksis for opkrævning af kommunale krav og sikre derved mere præcise procedurer og arbejdsgange.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, indstiller

 • at opkrævningsstrategien godkendes
 • at servicedeklarationen godkendes

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.

Sagen medtages til orientering til byrådet under Meddelelser.278. Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

Sagsnr: 13.00.00-Ø60-2-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 14. november 2017 rettet henvendelse til Faxe Kommune med ansøgning om kommunegaranti for lån i forbindelse med investeringer i 2018 til:

 

 • Faxe Spildevand A/S, byggekredit/lån på 30,0 mio. kr.  Det endelige lån optages med en løbetid på 25 år.
 • Faxe Spildevandscenter A/S, anlægslån på 15,0 mio. kr. Lånet optages med en løbetid på 25 år.
 • Faxe Vandforsyning A/S, byggekredit/lån på 5,0 mio. kr. Det endelige lån optages med en løbetid på 40 år.

 

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investgeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloaakering og renseanlæg i op til 40 år i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunallåntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

 

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Kommunen opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdi og risici som er opgjort til ½ % p.a.

 

 

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 250.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 

 • Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på:
  • Faxe Spildevand A/S på 30, mio. kr. i 25 år
  • Faxe Spildevandscenter A/S på 15 mio. kr. i 25 år
  • Faxe Vandforsyning A/S på 5 mio. kr. i 40 år

 

 • Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.279. Forslag til den udvidede udfordringsret

Sagsnr: 00.16.00-P08-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Økonomi og Indenrigsministeriet har i september 2017 indbudt alle kommuner til udfordre uhensigtsmæssige regler. Den udvidede udfordringsret (2017-2021) er en udvidelse af udfordringsretten fra 2008-2015 og en del af regeringens sammenhængsreform. Udfordringsretten har til formål at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation m.v., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

 

Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde. Kommunerne opfordres til både at indsende forslag om regelforenkling og søge om dispensation fra de gældende regler med henblik på, at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

 

Ansøgningsskemaer til udfordringsretten skal godkendes politisk inden det indsendes til ministeriet.

 

Administration foreslår følgende regelområde udfordret:

  

Rottebekæmpelse

Ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal rottebekæmperne i Faxe Kommune besøge 5.835 ejendomme, minimum hvert andet år, uanset om der er rotter eller ej.

Disse besøg er meget tidskrævende og oplevelsen hos rottebekæmperne er, at der bruges en masse unødig tid på at køre rundt til ejendomme, hvor der ofte ikke er nogen hjemme. Tid der går fra den egentlige rottebekæmpelse.

 

Derfor ønskes de pligtige besøg af alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone fjernet.

Lovgrundlag

Hjemlen til udfordringsretten findes i regeringens sammenhængsreform.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Faxe Kommune søger om forenkling af regler for rottebekæmpelse.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.280. Godkendelse af beredskabsplan for Faxe Kommune

Sagsnr: 14.00.08-P15-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

I henhold til § 25 i Beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode.

 

Vedlagt er den reviderede beredskabsplan for Faxe Kommune. Der er foretaget mindre, faktuelle rettelser i forhold til den foregående beredskabsplan, som blev godkendt af Byrådet den 12. december 2013.

 

Planen skal styrke den kommunale organisation i bestræbelserne på at opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne, når større og uønskede hændelser indtræffer.

 

Beredskabsplanen beskriver opbygningen af krisestyringsorganisationen, hvordan den etableres og hvordan den samarbejder.

 

Det er ambitionen, at Faxe Kommunes drift- og serviceniveau i størst muligt omfang opretholdes, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til beredskabsplan for Faxe Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.281. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Faxe Ladeplads Lystbådehavn og sydstranden

Sagsnr: 01.02.15-P15-4-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13, udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden, har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 1. november 2017. Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er, at gøre det muligt at udvide den eksisterende lystbådehavn, samt etablere rekreative faciliteter på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. For at gøre dette muligt ændres rammebestemmelserne for rammeområde FL-R3 og FL-R7, samt afgrænsning af et lavbundsareal.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 16 høringssvar til både forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i den offentlige høringsperiode, hvoraf enkelte høringssvar repræsenterer en større gruppe borgere. Ud af de 16 høringssvar, vedrører 2 af svarene kommuneplantillægget. Det ene høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Faxe (DN). Det andet høringssvar er fra Rosendal og Margrethelund Godser A/S.

 

Essensen af høringssvarene til kommuneplantillægget er:

 

 • Der stilles spørgsmål ved kommunens myndighed til at planlægge på søterritoriet og dermed til afgrænsningen af rammeområderne.
 • Det foreslås at kommuneplanrammen ikke udlægges til rekreative formål alene, men også til havneformål.
 • Der stilles spørgsmål ved om kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanrammens retningslinjer og om kommunen kan udtage lavbundsarealer fra en tidligere udpegning.
 • Der efterspørges en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for udvidelse af lystbådehavnen, placering af promenade og om faciliteterne i De hvide Dronninger kan placeres på havnen i stedet.
 • Der stilles spørgsmål til den afledte effekt af sedimenttransport langs kysten og om påvirkning af Natura 2000 område syd for, og om det kan sikres at der ikke bliver mindre strand ved Strandhusområdet.
 • Der gøres opmærksom på at Faxe Bugt er fourageringslokalitet for Stor Skallesluger, som er en rødlistet art i kategori VU.

  

De to høringssvar med Faxe kommunes besvarelser, kan læses i deres fulde længde i den vedlagte hvidbog som indeholder alle høringssvar.

 

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Se vedlagte rettelsesblad.

 

Baggrund

Med tillægget ændres rammebestemmelserne for:

 

 • Rammeområde FL-R3, som udgør kystlinjen ved Strandvejen, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt og dermed omfatter fremtidige konstruktioner på stranden og ud for stranden.
 • Rammeområde FL-R7, som udgør den eksisterende lystbådehavn, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt, samt længere mod syd og dermed gør det muligt at udvide lystbådehavnen.
 • Lavbundsarealet omkring Faxe Å og Lille Å ændres, så Strandvejen og stranden øst for ikke længere er en del af det udpegede lavbundsareal. 

 

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, foretaget en screening af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 

 • Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktiv for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
 • Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
 • Strandengen ved p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som er minimumsgrænsen for hvornår strandeng er beskyttet.
 • Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

 

Det er vurderet, at De hvide Dronninger er lokalplanpligtige, da projektet set i sammenhæng med udvidelsen af lystbådehavnen medfører en sådan ændring på det omgivende miljø, at det udløser lokalplanpligt, og det er kommunen, der har lokalplanretten. For at kunne udarbejde en lokalplan, skal der være en kommuneplanramme til dette. Det er der ikke i Faxe kommuneplan 2013, da man på daværende tidspunkt ikke kendte det endelige omfang og beliggenhed af den ønskede havneudvidelse, ligesom projektet for De hvide Dronninger var på et tidligt projektstadie.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt med de tekniske rettelser som fremgår af rettelsesbladet.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 148:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod indstillingen, da han ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da hun ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.282. Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 - Udvidelse af Faxe Ladeplads Lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden

Sagsnr: 01.02.05-P16-4974-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 300-46, udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden, har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 1. november 2017.

 

Center for Plan & Miljø har modtaget 16 høringssvar i perioden. Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen og til etablering af kystsikring. I forhold til etablering af "De hvide Dronninger" er der både argumenter for og imod etablering af dem. Høringssvar som taler for etablering af De hvide Dronninger nævner de rekreative muligheder det giver borgere og turister som samlingssted for vandaktiviteter, mulighed for events, sportsaktiviteter og naturformidling. De nævner at De hvide Dronninger kan blive et fyrtårn for kystturismen med formidling af den lokale historie og med potentiale til at tiltrække internationale gæster og bidrage til vækst indenfor outdoor/adventure turisme. Samtidig vurderes de at kunne tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

 

Høringssvar som taler imod etablering af De hvide Dronninger nævner størrelsen, højden og belysning af dem, som de frygter vil betyde en forringelse af udsynet over Faxe Bugt både ved dag og nat. Derudover kommenteres der på udgifter til anlæg, vedligehold og drift, som forventes at være dyr, og parkeringsforhold som vurderes ikke at være tilstrækkelige. Det frygtes at der vil ske parkering langs selve Strandvejen som følge deraf. Der spørges til hvilken betydning bølgernes tilbageslag ved en hård lodret konstruktion har på bundforhold. Der foreslås at de rekreative faciliteter placeres på havnen i stedet og at høfder udføres som lave høfder, man kan gå på med en maksimal højde i samme kote som Strandvejen.

 

I høringssvarene indgår en række overvejelser omkring omfanget af sedimenttransport langs stranden, der gøres opmærksom på bundforhold langs Strandvejen, som ved anlægsarbejder frygtes at kunne betyde sætningsskader i husene langs vejen, og endelig gives der praktiske forslag til udformning af havneudvidelse, kystsikring og høfder.

 

Der gøres indsigelse mod inddragelse af fredede arealer til parkeringsplads, og en forventet dispensation fra åbeskyttelseslinjen og Danmarks Naturfredningsforening afd. Faxe stiller spørgsmålstegn ved om Faxe Kommune må planlægge for søterritoriet.

 

Høringssvarene er samlet og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Administrationen er blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokalplanforslaget.

 

Baggrund

Formålet med lokalplan 300-46 er, at åbne mulighed for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. Der er forud for lokalplanen udarbejdet et projektforslag for, som kaldes De hvide Dronninger. Projektforslaget danner baggrund for beskrivelsen af projektet i lokalplanen, men lokalplanens bestemmelser giver mulighed for at bygningsværket og de rekreative faciliteter kan udformes anderledes, og også med en mulighed for rekreative faciliteter, som en del af en havneudvidelse. Der gøres opmærksom på at anlæg på søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, hvilket derfor er en forudsætning for at anlæg kan realiseres.

 

De hvide Dronningers funktion er ikke primært kystbeskyttelse. Arbejdet med kystbeskyttelsen kører sideløbende med lokalplanarbejdet. Faxe Kommune har netop fået godkendelse af Kystdirektoratet til sandfodring, som er 1. etape i denne proces. De hvide Dronninger skal være med til at skabe vækst og udvikling i Faxe Ladeplads ved at kunne tilbyde kommunens borgere og gæster nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder med inspiration fra blandt andet ”Cold Hawaii” i Klitmøller og en række havbade og lignende projekter langs den jyske vestkyst. Lokalplanforslaget tager derfor udgangspunkt i den nye formålsparagraf i planloven § 1 stk. 3, om at planer kan tilvejebringes for at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Det er Faxe Kommunes vurdering, at man netop i Faxe Ladeplads, som er kommunens eneste badeby vil kunne skabe ny bosætning og skabe rammer for etablering af flere overnatningstilbud i kystnærhedszonen i overensstemmelse med den nye planstrategi for natur, friluftsliv og turisme, som byrådet netop har endeligt godkendt, og som indeholder byrådets sammenhængende turistpolitiske overvejelser jf. planlovens § 5b stk. 4.

 

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen med op til 140 ekstra bådepladser, samt plads til flere faciliteter for havnens brugere og besøgende. Der er sideløbende et ønske om at skabe en ny og udvidet strand langs Strandvejen, som skal fungere som kystsikring på strækningen, samtidig med at den har rekreative kvaliteter. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en promenade, som flere steder på strækningen kan udvides til små pladser, som kan anvendes til forskellige rekreative formål. Alternativt giver lokalplanen mulighed for at omdanne Strandvejen til promenade. Det er et specifikt ønske, at kunne arbejde videre med at kvalificere projektet og senere vælge den mest optimale løsning på promenaden. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af to betonkonstruktioner i form af Dronninger ud fra stranden, som kan indeholde en række forskellige faciliteter til rekreative aktiviteter der knytter sig til vand. Endelig fastsætter lokalplanen bestemmelser for omfang og placering af de ønskede anlæg i lokalplanområdet.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at lokalplan 300-46 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
 • at  teksten i §2.5 ændres til: Lokalplanen erstatter - jf. Planlovens § 15, stk. 4 - de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, samt ændret anvendelse af ubebyggede arealer til rekreative formål jf. planlovens § 35 stk. 1, som ellers vil være nødvendige for realisering af lokalplanen, for så vidt angår anlæg og byggeri udført i overensstemmelse med § 7.11, 7.12, 7.13, 8.4 og 8.5.
 • at teksten i § 2.6 ændres til: Såfremt der opstår behov for yderligere anlæg og bebyggelse eller ændret brug af areal og bygninger, skal der søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, i hvert enkelt tilfælde.
 • at teksten i §4.1 ændres til: Lokalplanområdet kan udstykkes inden for det på bilag 2 viste delområde 1. Det er desuden muligt at sammenlægge matrikler indenfor delområde 1.
 • at der indskrives i bestemmelserne i en ny §5.7, at parkeringspladsen umiddelbart syd for lystbådehavnen anlægges med en kørefast belægning. Parkeringspladsen anlægges i en kote svarende til lystbådehavnens eksisterende parkeringsplads og dermed lavere end Strandvejen.
 • at der indskrives i bestemmelserne i ny § 5.8, at parkeringspladsen i den sydlige del af lokalplanområdet anlægges så vidt det er muligt med en permeabel overflade med græs. Der skal plantes et tilstrækkeligt omfang træer, som kan give skygge til parkerede biler.
 • at der indskrives i bestemmelseren i ny § 7.14, at bebyggelsen må max. strække sig 80 meter ud i vandet målt fra stranden.
 • at § 8.1, 8.2 og 8.4 suppleres med, at ydervægge skal fremtræde i farven sort, mørk grøn umbra eller svenskrød. Ydervægge indenfor samme byggefelt, skal males i samme farve.
 • at der indskrives i bestemmelserne i ny § 10.3, at der ikke må etableres belysning på toppen af anlæg og bebyggelse i delområde 4 med mindre at det er af hensyn til sejlads.
 • at der foretages tekniske rettelser til teksten og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen. Blandt andet i forhold til at lokalplanen ikke længere har kystsikring som det primære formål.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 149:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod indstillingen, da han ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 30. november 2017:

Den 28. november har Danmarks Naturfredningsforening (DN), Faxe sendt Center for Plan & Miljø to nye spørgsmål angående lokalplan 300-46. Der spørges dels, om Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljø- og fødevareministeriet eller andre offentlige myndigheder ikke har indgivet bemærkninger eller høringssvar, dels om Faxe Kommune har screenet det samlede projekt med havneudvidelsen og "Dronningerne" i forhold til VVM-reglerne.

Svaret på spørgsmål et er, at Faxe Kommune ikke har fået henvendelser fra de nævnte myndigheder.

DNs spørgsmål to angående VVM-screening af projektet har gjort, at vi har undersøgt dette spørgsmål specifikt.

Det viser sig, at der findes en klagenævnsafgørelse på en sag i Vejle, hvor kommunen har givet bonusvirkning til et anlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 uden at screene efter VVM-reglerne. Nævnet fandt i sagen, at lokalplanen for så vidt angår de elementer, der opfylder betingelserne for bonusvirkning jf. planlovens § 36, stk. 1 nr. 5 må sidestilles med en tilladelse til et projekt. Nævnet finder bl.a. på grund heraf, at lokalplanen skulle have været screenet efter VVM-bekendtgørelsen.

Dette har Center for Plan & Miljø ikke gjort, da det er planen, der er screenet og ikke et konkret projekt. Baggrunden for det er, at projektet ikke er endeligt udformet. Dette betyder jf. nævnets afgørelse, at vi ikke har hjemmel til at give bonusvirkning til de i lokalplanen beskrevne anlæg og byggerier. For at lokalplanen kan blive retsgyldig kræver det følgende mindre ændringer i lokalplanen:

På side 22 i rettelsesbladet under afsnittet landzonetilladelse tilføjes: ”Anlæg og bebyggelse inden for dette område kræver landzonetilladelse i hvert enkelt tilfælde jf. planlovens § 35 stk. 1.”

Afsnittet om bonusvirkning på samme side udtages af lokalplanen

På side 26 i rettelsbladet udtages § 2.5 og 2.6.

Der tilføjes en ny § 2.5: ”Anlæg og bebyggelse, eller ændret brug af areal og bygninger i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, i hvert enkelt tilfælde.”

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling fra mødet den 27. november 2017 anbefales.
 2. At side 22 i rettelsesbladet under afsnittet landzonetilladelse tilføjes: ”Anlæg og bebyggelse inden for dette område kræver landzonetilladelse i hvert enkelt tilfælde jf. planlovens § 35 stk. 1.”
 3. At afsnittet om bonusvirkning på samme side udtages af lokalplanen
 4. At § 2.5 og 2.6 i rettelsesbladet udtages.
 5. At der tilføjes en ny § 2.5: ”Anlæg og bebyggelse, eller ændret brug af areal og bygninger i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, i hvert enkelt tilfælde.”

 

 

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Indstilling tilføjet 30. november 2017 anbefales.

 

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da hun ikke mener, der er behov for høfder/dronninger i området.

 283. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for bryggeriet i Faxe

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-64 for Royal Unibrew i Faxe. Et hovedformål med lokalplan 100-64 er at åbne mulighed for bryggeriet kan udvide mod øst og syd i samme højde som den nuværende bebyggelse (op til 26,5 m), samt at åbne mulighed for et 40 m højt lager på arealet mellem det eksisterende højlager og boligområdet syd for.

 

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde F-E3 der udlægger området til erhvervsformål. Kommuneplanen fastlægger følgende bygningsregulerende bestemmelser for rammeområde F-E3:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50% for den enkelte ejendom

- Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m for kontorbygninger, 12 m for værkstedsbygninger o.lign og 16 m for produktionshalIer, tankanlæg o.lign.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 ændres de bygningsregulerende bestemmelser for rammeområde F-E3 som følger:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50% for rammeområdet under et.

- Bygningshøjden må ikke overstige 12 m; dog 26,5 m indenfor matrikel 7a og 40 m indenfor matrikel 127av.

 

Endelig overføres matrikel 127z fra centerområde F-C1 til erhvervsområdet F-E3. Baggrunden er, at bryggeriet har erhvervet denne ejendom.

 

Fordebat/idefase:

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 20. september til den 4. oktober 2017 gennemførte Faxe Kommune derfor en Idefase, som blev annonceret i Faxe

Bugten. Kommunen modtog i alt 3 tilkendegivelser i idefasen, herunder en underskriftindsamling med 34 medunderskrivere.

Efter idefasen inviterede Royal Unibrew beboerne på Nygade, Frederiksmindevej, Frejasvej og Nørregade til et orienteringsmøde om bryggeriets udvidelsesønsker og om arbejdet med et nyt plangrundlag. Mødet blev afholdt på bryggeriet den 26. oktober. På mødet deltog ca. 60 borgere. Efterfølgende var det muligt, at indsende nye høringssvar frem til den 6. november. Her modtog kommunen yderligere 3 høringssvar.

 

Hovedemnerne i de fremsendte høringssvar, og på mødet den 26. oktober, var planerne om:

- en 40 m høj lagerbygning tæt på boligområdet,

- at ophæve den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mellem boligområdet og bryggeriets bygninger.

 

Bekymringerne vedrører her ud over især gener fra højlageret –ændret udsigt/udsigt til en massiv "væg", skygge-, støj-, og vind- gener fra bygningen, refleksioner fra facader, påvirkning af landskab, gener fra fuglekolonier på taget mv. I forlængelse heraf blev der stillet spørgsmål ved, om ikke højlageret kunne placeres ved Vinkelvej eller nord for Faxe Allé hvor afstanden til boliger er større. Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog.

 

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer, der overstiger hvad der er muligt med den gældende planlægning (lokalplan 100-57).

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

•at forslag til kommuneplantillæg nr. 19, med tilhørende miljøvurdering, sendes i offentlig høring i 8 uger.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 150:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.284. Godkendelse af forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i Faxe

Sagsnr: 01.02.05-P16-7-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har, i samarbejde med Royal Unibrew og NIRAS, udarbejdet et lokalplanforslag for bryggeriets arealer i Faxe. Baggrunden er at Royal Unibrew har forskellige planer om at modernisere bryggeriet i Faxe, som ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan.  Bryggeriet ønsker derfor et nyt plangrundlag. 

Umiddelbart har bryggeriet store uudnyttede arealer ved Faxe Alle, ligesom den gældende lokalplan giver gode muligheder for, at udvide virksomheden på arealerne nord og vest for de nuværende bygninger. Men på grund af de interne produktionslinjer har bryggeriet behov for, at kunne udvide mod øst og syd – det vil sige tættere på boligerne langs Frederiksmindevej end hvad den nugældende lokalplan giver mulighed for. I forlængelse her af ønsker bryggeriet at kunne udbygge bryghusaktiviteterne ved Nørregade/Nygade i samme højde som de eksisterende bygninger, samt at kunne opføre et højlager på op til 40 m, syd for det eksisterende højlager. 

De væsentligste ændringer med forslag til lokalplan 100-64 er således, at planen åbner mulighed for:

 • at bryghusaktiviteterne ved Nørregade/Nygade kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
 • at der kan opføres et højlager på op til 40 m, syd for det eksisterende højlager på 17,5 m.
 • at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmindevej ophæves.

 

Kommuneplantillæg nr. 19

Afgrænsningen af erhvervsområdet og de maksimale bygningshøjder, der er fastlagt i lokalplan 100-64, afviger fra den udlagte ramme i kommuneplan 2013.

Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, som ændrer den maksimale bygningshøjde på matrikel 127av og 7a til henholdsvis 40 m og 26,5 m. Derudover overføres matrikel 127z fra centerområde F-C1 til erhvervsområdet F-E3.

 

 

Fordebat/idefase:

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 20. september til den 4. oktober 2017 gennemførte Faxe Kommune derfor en Idefase, som blev annonceret i Faxe Bugten. Kommunen modtog i alt 3 tilkendegivelser i idefasen, herunder en underskriftindsamling med 34 medunderskrivere.

Efter idefasen inviterede Royal Unibrew beboerne på Nygade, Frederiksmindevej, Frejasvej og Nørregade til et orienteringsmøde om bryggeriets udvidelsesønsker og om arbejdet med et nyt plangrundlag. Mødet blev afholdt på bryggeriet den 26. oktober. På mødet deltog ca. 60 borgere. Efterfølgende var det muligt, at indsende nye høringssvar frem til den 6. november. Her modtog kommunen yderligere 3 høringssvar.

Hovedemnerne i de fremsendte høringssvar, og på mødet den 26. oktober, var planerne om:
- en 40 m høj lagerbygning tæt på boligområdet,

- at ophæve den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mellem boligområdet og bryggeriets bygninger.

- Bekymringer vedrørende gener fra højlageret – ændret udsigt/udsigt til en massiv "væg", skygge-, støj-, og vind- gener fra bygningen, refleksioner fra facader, påvirkning af landskab, gener fra fuglekolonier på taget mv. I forlængelse heraf blev der stillet spørgsmål ved, om ikke højlageret kunne placeres ved Vinkelvej eller nord for Faxe Allé hvor afstanden til boliger er større. Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog.

 

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer, der overstiger hvad der er muligt med den gældende planlægning (lokalplan 100-57).

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

•at forslag til lokalplan 100-64, med tilhørende miljøvurdering, sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 151:

Anbefales.

 

Til den videre behandling vedlægges gældende lokalplan 100-57.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.285. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte

Sagsnr: 01.02.15-P16-2-17 Sagsansvarlig: Sandra Desirée Nørfort

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for blandet bolig og erhverv ved Roholte

Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide deres aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion. Området er allerede lokalplanlagt, men der skal udarbejdes et nyt plangrundlag der rummer andre erhverv end skoledrift.

 

Planområdet (lokalplan 400-26) ligger i landzonen og er i Faxe Kommuneplan 2013 udpeget som kystnærhedszone, særligt værdifuldt landbrugsområde og en del af det større sammenhængende landskab ”Kystlandet”.

 

Lokalplanområdet ved den tidligere Roholte Efterskole har i dag ikke en tilhørende kommuneplanramme. Området hørte oprindeligt til samme ramme som resten af landsbyen Roholte, hvorved området var udlagt til blandet bolig og erhverv. Ved sidste revision af Faxe Kommunes Kommuneplan i 2013 blev kommuneplanrammen for Roholte gjort mindre. I den forbindelse blev der ikke lavet en ny kommuneplanramme for området ved Roholte Efterskole. Kommuneplantillæg nr. 18 er derfor udarbejdet med det formål igen at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan 400-26 og kommuneplanen, og udlægger igen området til blandet bolig og erhverv. 

 

Det nye rammeområde Å-BE22 fastsætter samme overordnede rammer for bebyggelse som da der sidst eksisterede en kommuneplanramme for området.

 

Forslag til tillæg nr. 18 sendes i otte ugers offentlig høring i december 2017 til februar 2018.

 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 400-26 og kommuneplantillæg nr. 18, er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 400-26 og kommuneplantillæg nr. 18.

 • Det vurderes at produktionen, selvom der arbejdes med fedstoffer og konservering, foregår på et så begrænset, lokalt og kontrolleret niveau, at produktionen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 • Kommuneplantillægget fastsætter de samme rammer som tidligere har været gældende for området, ved at udlægge det til blandet bolig og erhverv.
 • Muligheden for placering af ny bebyggelse udvides kun i begrænset omfang i lokalplanen og i en retning, hvor nye bygninger kommer længere væk fra vejen, kysten og naboer. Der åbnes ikke op for større bebyggelse end hvad der er muligt i dag.
 • De anvendelsesmæssige ændringer i lokalplanområdet, hvormed området kan benyttes til erhverv i form af storkøkken vurderes at kunne gennemføres på en måde, så de vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes.
 • Der er ikke væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod kommuneplantillægget eller lokalplanen.
 • Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at et gennembrud på 25 meter af et beskyttet jorddige kan tillades uden af digets kulturhistoriske værdi forringes væsentligt.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 152:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.286. Godkendelse af forslag til lokalplan 400-26 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-17 Sagsansvarlig: Sandra Desirée Nørfort

Sagsfremstilling

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide deres aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion.

 

Området er i dag lokalplanlagt ved lokalplan 400-20, der fastsætter områdets anvendelse til skoledrift. Med den nye lokalplan udvides områdets anvendelsesmuligheder, så det også omfatter andre erhverv end skoledrift. Herunder bliver følgende tilladt: Kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder inden for sundhed og pleje, skole, kursusvirksomhed, cateringvirksomhed, café, restaurant, udlejning af værelser, institutioner, foreningsaktiviteter, fritids- og kulturformål og offentlige formål. Samtidig erstattes byggefeltet fra den tidligere plan med byggelinjer. Således bliver det muligt at rykke ny bebyggelse om bag den eksisterende og længere væk fra kysten og naboer.

 

På grund af et beskyttet jorddige ved ejendommens nordlige matrikelgrænse, kan bygningerne ikke flyttes helt om bag den eksisterende bebyggelse. Diget vurderes hverken at have landskabelig eller biologisk betydning. Til gengæld har det en kulturhistorisk betydning som et af de oprindelige diger fra stjerneudskiftningen af Roholte landsby. Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at der kan tillades et gennembrud på op til 25 meter i diget, da gennembruddet foretages i digets ende længst fra Roholte landsby. Herved sløres den overordnede udskiftningsstruktur kun minimalt.

 

Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Afgrænsningen ændres mod nord i forhold til den nuværende lokalplan for området, således at et større markareal ikke længere er omfattet. Arealet var udlagt til boldbaner og have til Roholte Efterskole, men blev aldrig taget i brug til dette formål. Da området både nu og i fremtiden dyrkes landbrugsmæssigt, er planlægning for arealet ikke længere relevant.

 

Ud over at omfatte Madsynergis matrikel omfatter lokalplanen også to beboelsesejendomme. Disse vil få samme muligheder som i den eksisterende lokalplan for området.

 

Med lokalplanen tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etablering af en ca. 1.300 m2 tilbygning bag Madsynergis eksisterende bygning. Vedtagelse af lokalplanen vil derfor erstatte landzonetilladelse til denne tilbygning.

 

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser for blandt andet bebyggelse, støj, lugt, vejforhold og tekniske anlæg. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan området udbygges efter disse bestemmelser.

 

Forslag til lokalplan 400-26 sendes i otte ugers offentlig høring i december 2017 til februar 2018.

 

Screening i henhold til lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 400-26 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 400-26. Begrundelsen er at:

 • Det vurderes at produktionen, selvom der arbejdes med fedstoffer og konservering, foregår på et så begrænset, lokalt og kontrolleret niveau, at produktionen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 • Kommuneplantillægget fastsætter de samme rammer som tidligere har været gældende for området, ved at udlægge det til blandet bolig og erhverv.
 • Muligheden for placering af ny bebyggelse udvides kun i begrænset omfang i lokalplanen og i en retning, hvor nye bygninger kommer længere væk fra vejen, kysten og naboer. Der åbnes ikke op for større bebyggelse end hvad der er muligt i dag.
 • De anvendelsesmæssige ændringer i lokalplanområdet, hvormed området kan benyttes til erhverv i form af storkøkken vurderes at kunne gennemføres på en måde, så de vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes.
 • Der er ikke væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod kommuneplantillægget eller lokalplanen.
 • Det er i samråd med Museum Sydøstdanmark vurderet, at et gennembrud på 25 meter af et beskyttet jorddige kan tillades uden af digets kulturhistoriske værdi forringes væsentligt.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Økonomi

 Planen har inden budgetmæssige konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at lokalplan 400-26 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. november 2017, pkt. 153:

Anbefales.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.287. Faxe Forsyning- Forslag til vedtægtsændringer

Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

 

I sommeren 2017 anmodede Faxe Forsyning om mulighed for at hjemtage renovatøropgaven. Opgaven omhandler indsamling af affald hos kommunens borgere og virksomheder, og kræver ansættelse af yderligere personale og indkøb af skraldevogne med mere. Opgaven vurderes til at ligge uden for gældende vedtægter og kræver derfor en godkendelse af byrådet.

 

På byrådets møde 12. oktober 2017 blev det besluttet at følge økonomiudvalgets anbefaling af 4. oktober om, at Faxe Forsyning fremover skal udbyde opgaven til private renovatører, men de gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontrolbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i Faxe Forsyning.

 

Faxe Forsyning har på baggrund af byrådets beslutning udarbejdet et forslag til en vedtægtsændring for Faxe Affald A/S. Vedtægterne ændres i § 3, hvor der tilføjes et punkt 3.4 g " Selskabet skal udbyde renovatøropgaven til private renovatører, men selskabet gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontrolbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i selskabet. Udbuddet skal følge reglerne i Kontrolbudsbekendtgørelsen.".

 

Det er administrationens vurdering, at forslaget lever op til byrådets beslutning.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At vedtægterne ændres, og
 • at 3.4 g) indsættes i vedtægterne for Faxe Affald A/S.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 151:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Imod indstillingen stemte Jørgen Egede Johannesen V), Knud Green (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og Martin Hillerup (L).

Sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

For indstillingen stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (L).

Imod stemte 2 (Jørgen Egede Johannessen (V) og Bente Abrahamsen (O).

Indstillingen anbefales.288. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2018, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsnr: 13.02.03-P19-1-17 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2018 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 27.520 kr., hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 1,4 %. Vandafgiften fastsættes til 10,41 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2017 er en reduktion på 3,3 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 110,16 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 2,0 %.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 152:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.289. Godkendelse af spildevandsbidrag 2018, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-1-17 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2018 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 12,62 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 5,6 % i forhold til 2017.

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 22,16 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 5,1 % i forhold til 2017. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 482,46 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2,0 % i forhold til 2017.

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 34,78 kr. pr. m³; svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til 2017.

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 153:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.290. Afklaring omkring samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr: 17.27.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. oktober 2017, at man ønsker et oplæg omkring hjemtagelse af vejledningsopgaven omkring ungdommens uddannelsesvejledning (UU). De nuværende bindinger omkring organisering af UU ophæves i forbindelse med den foreslåede reform af det forberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Reformen har tilslutning fra alle Folketingets partier.

For at have fleksibiliteten til bedst muligt at kunne leve op til reformen, vurderes det hensigtsmæssigt, at Faxe Kommune udtræder af samarbejdet med Næstved og Vordingborg kommuner om samarbejdet vedr. UU.

Ved udtræden af samarbejdet har Faxe Kommune 18 måneders opsigelse medmindre andet aftales. I opsigelsesperioden afdækkes og planlægges, hvordan vi bedst muligt opfylder målsætningerne omkring uddannelsesvejledning af unge i Faxe Kommune. Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer at kunne have gennemført en analyse og komme med et oplæg til fremtidig løsning af kommunens vejlednings forpligtigelse i løbet af første kvartal 2018.

Lovgrundlag

Vejledningsloven.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning opsiges pr. 31. december 2017, og

 

 1. oplæg til fremtidig varetagelse af opgaverne indenfor vejledningsforpligtigelsen fremlægges i første kvartal af 2018.Beskæftigelsesudvalget, 27. november 2017, pkt. 70:

Anbefales.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.291. ViSP samarbejdsaftale for 2018-2019

Sagsnr: 00.01.00-A00-76-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Vordingborg, Næstved og Faxe Kommune har truffet aftale om, at fortsætte med en abonnementsaftale om levering af specialpædagogiske ydelser fra Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) for årene 2018-2019, når den eksisterende aftale udløber pr. 31. december 2017.

Den eksisterende aftale (gældende for 2016-2017) er udformet som en pakkemodel, hvor kommunerne havde mulighed for, udover den obligatoriske grundpakke, også at tilkøbe en eller flere af de i alt 6 fagpakker. Den nye aftale gældende for 2018-2019 omfatter grundpakken, og samtlige af de 6 fagpakker uden mulighed for at fravælge nogen af dem. For Faxe Kommune har dette dog ingen praktisk betydning, idet vi i vores gældende aftale med ViSP udover grundpakken har tilkøbt alle fagpakkerne.

Som noget nyt er det indlagt i aftalen, at ViSP skal reducere driften med samlet 1 % af rammen hvert år i aftaleperioden. Herudover hviler abonnementsbetalingen på beregning af antal af borgere i kommunen. Faxe Kommunes betalingen for 2018 er sat til 4.420.278 kr. incl. den kommunale pris- og lønudvikling (PL). Mens betalingen for 2019 (uden PL) er sat til 4.376.075 kr.  Til sammenligning var kontraktsummen for aftalen med ViSP i 2016 på 4.358.346 kr.

Herudover følger den nye aftale i sit indhold den gældende aftale, herunder er der i såvel den eksisterende som i den nye fri trækningsret på de omfattede specialpædagogiske ydelser fra ViSP.

Der er fra ViSP’s side lagt et arbejde i at informere medarbejdere i abonnementskommunerne om de ydelser, der er trækningsret på. Fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses side bakkes der op om dette arbejde. Herunder er det vigtigt at også kommunens Handicapråd informeres om aftalen i lighed med tidligere.

Den nye aftale er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Lov om social service.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udgiften til aftalen med ViSP afholdes indenfor budgettet.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at aftalen godkendes og
 • at aftalen sendes til orientering i Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2017, pkt. 104:

Godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.292. Aftale med Synscentralen for 2018-2019

Sagsnr: 00.01.00-A00-78-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen har Faxe Kommune haft en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere i Faxe Kommune.

Den gældende aftale med Synscentralen løber frem til og med 2017. Synscentralen har leveringsaftale med såvel Guldborgsund, Lolland, Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune angående specialpædagogisk bistand, specialundervisning, hjælpemiddelrådgivning mv. i relation til borgere med synshandicap.

I forbindelse med at den gældende aftale udløber med årets udgang, har Synscentralen sendt enslydende forslag til ny leveringsaftale til de fem nævnte kommuner.

I forbindelse med fremsendelse af aftalen har Synscentralen bl.a. oplyst, at der i tidligere år har været indgået en suppleringsaftale angående mindre ADL-hjælpemidler til leveringsaftalen med Synscentralen (ADL-hjælpemidler er hjælpemidler til træning af personlige hverdagsaktiviteter). Denne har ligget uden for budgettet/taksten, men indgår fremadrettet i budgettet for "Hjælpemidler/Servicelov og skole".

Suppleringsaftalen har været en del af den samlede aftale Faxe Kommune har haft med Synscentralen, så at ydelserne nu er en del af selve aftalen gør ikke nogen dækningsmæssig forskel for os.

Alle Synscentralens bemærkninger til aftalen fremgår af vedlagte fremsendelsesmail.

Herudover fremgår det af aftalen, at aftalen indgås for en periode på 4 år fra den 1. januar 2018 til 31. december 2021, samt at den kan opsiges af parterne pr. 1. januar i et givet år med et varsel på minimum 12 måneder.

Den eksisterende aftale løber i to år. Men idet der er mulighed for at opsige aftalen med et 12 måneders varsel vurderer Center for Familie, Social & Beskæftigelse ikke denne aftalemæssige forlængelse for at være problematisk, så længe vi er opmærksomme på den.

Følgende er ikke indeholdt i aftalen:

 • optagelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede (Hellerup), på Synscenter Refsnæs (Kalundborg) eller på Fuglsangscentret (Fredericia)
 • omkostninger i forbindelse med bygningsændringer samt førerhunde.

Men disse er heller ikke en del af den eksisterende aftale.

Udgiften til aftalen vil udgøre 1.445.600 kr. i 2018. I 2016 udgjorde udgiften 1.309.000 kr.

For at sikre kendskab til aftalen anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at aftalen sendes til orientering i Handicaprådet.

Aftalen er vedlagt som bilag. 

 

 

Lovgrundlag

Serviceloven kapitel 3 Serviceloven §§ 112 og 113,

Lov om specialundervisning § 1 samt Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udgifterne afholdes indenfor egen budgetramme.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

 • at aftalen godkendes og

 

 • at aftalen sendes til orientering i HandicaprådetSocial- og Sundhedsudvalget, 29. november 2017, pkt. 105:

Godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Godkendt.293. Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger forslag til Beskæftigelsesplan 2018-2019 nedenfor. Beskæftigelsesplanen inkl. handleplan og procesplan er også vedlagt som bilag.

 

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overordnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes.

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.

  

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

- Beskæftigelsesplanen 2018-2019 godkendes.Beskæftigelsesudvalget, 27. november 2017, pkt. 69:

Anbefales.

 

Steen Petersen stemte imod planen, idet han ikke kan godkende ministermål nr. 3, da han ikke mener, at flygtninge skal integreres.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) stemte imod planen, idet hun ikke kan godkende ministermål nr. 3, da hun ikke mener, at flygtninge skal integreres.

Det undersøges - så vidt muligt inden byrådsmødet - hvilke konsekvenser det vil få for Faxe kommune såfremt ministermål ikke godkendes.294. Takster på det specialiserede voksen/handicapområde for 2018

Sagsnr: 00.30.14-8-17 Sagsansvarlig: Tove Wibholm

Sagsfremstilling

I henhold til Rammeaftale mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

 

Der er foretaget en beregning af taksterne for de tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2018 fremgår af vedlagte bilag.

 

Som forudsætning for takstberegningerne indgår følgende elementer:

 

 • budgetgrundlaget for taksterne 2017
 • en vurderet belægningsprocent
 • forrentning og afskrivning
 • tjenestemandspensioner
 • feriepengeforpligtigelser
 • andel af fraværspulje
 • andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne
 • over/underskud vedrørende 2016

 

Taksterne er fremskrevet med de gældende pris- og lønfremskrivninger.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

 Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2018-2021

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2018 på det specialiserede voksen/handicapområde godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2017, pkt. 106:

Godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Anbefales.295. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 • Ingen sager

 

Reception:

Det foreslås, at der holdes afskedsreception for borgmester Knud Erik Hansen den 20. december kl. 14.00 til 17.00 på Kultunariet.

Skønnet udgift til forplejning 60.000 kr.

 

 

Kommunal udligning:

"Rimelig udligning" har fremsendt forslag til brev til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll om ændring af det kommunale udligningssystem.

Mail fra samarbejdet RimeligUdligning.Nu er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2017

Afskedsreception for borgmester Knud Erik Hansen afholdes den 20. december 2017 i tidsrummet fra kl.14.30 til 16.30.

Bente Abrahamsen (O) mener, at der kun bør bruges ca. halvdelen af beløbet til receptionen.

 

Der blev endvidere orienteret om brev fra Energinet om Projekt Baltic Pipe.296. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-7-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen297. Bygningsarbejder

Sagsnr: 82.07.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig298. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-4-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen299. Ansættelse af ny direktør

Sagsnr: 81.03.00-A21-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson300. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer