Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 7. december 2016

Økonomiudvalget - 07-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 7. december 2016 kl. 15:30
i Skovfogedstedet, Ny Strandskov 4, Vemmetofte Strand, 4640 Faxe


Pkt. Tekst
238 Godkendelse af dagsorden
239 Økonomiske nøgletal ultimo november 2016
240 Bevillingsmæssige omplaceringer i 2016
241 Frigivelse af overførte midler til § 17, stk. 4 udvalg
242 Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden
243 Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning
244 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse - Haslev Station
245 Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev
246 Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan
247 Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter
248 Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn
249 Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet
250 Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særlig indsats i ressourceforløb
251 Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb
252 Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning
253 Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo
254 Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019
255 Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet
256 Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) - Godkendelse af anlægsregnskab
257 Afskrivning 2016
258 Status på den øgede opkrævnings indsats
259 Faxe kommunes brug af ressourcer på administration
260 Høringssvar - VVM-redegørelse, Rute 54
261 Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
262 Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
263 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S
264 Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2012
265 Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter
266 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede
267 Endelig behandling af VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede
268 Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede
269 Meddelelser
270 Evt. køb af ejendom
271 Meddelelser

238. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-21-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Godkendt.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.239. Økonomiske nøgletal ultimo november 2016

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-9-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Økonomiske nøgletal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Oversigter blev udleveret.

 

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.240. Bevillingsmæssige omplaceringer i 2016

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-15 Sagsansvarlig: Annette Neumann Nielsen

Sagsfremstilling

Drift og anlæg

I løbet af 2016 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

 

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

 Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift og anlæg i 2016, netto

   

Teknik- og Miljøudvalget, drift

993.300

Uddannelsesudvalget, drift

-175.700

Børne- og Familieudvalget, drift

3.165.900

Erhvervs- og Kulturudvalget, drift

-301.900

Økonomiudvalget, drift

-3.731.500

Social- og Sundhedsudvalget, drift

686.800

Beskæftigelsesudvalget, drift

-900

Økonomiudvalget, anlæg

-636.000

 

Omplaceringerne for 2016 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2016. Omplaceringerne med virkning for budgetårene 2017-2020 er indregnet i vedtaget budget 2017.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg – det vil sige mellem bevillingsniveauerne – men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

   

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg. 

  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 • Teknik- og Miljøudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 993.300 kr.
 • Uddannelsesudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 175.700 kr.
 • Børne- og Familieudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 3.165.900 kr.
 • Erhvervs- og Kulturudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 301.900 kr.
 • Økonomiudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 3.731.500 kr.
 • Social- og sundhedsudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 686.800 kr.
 • Beskæftigelsesudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 900 kr.
 • Økonomiudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres anlægsbudget på 636.000 kr.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 241. Frigivelse af overførte midler til § 17, stk. 4 udvalg

Sagsnr: 85.00.00-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadagng blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

 

I overførselssagen fra 2015 til 2016 blev der overført 250.000 kr. til brug for de 2 § 17, stk. 4 udvalg, da der ikke i budgettet er afsat beløb hertil.

 

Politisk & Juridisk sekretariat har ønsker om at få bevilget 145.000 kr. fra puljen til udgifter til de 2 § 17, stk. 4 udvalg således;

 

Udvalget for Vækst og Erhvervsudvikling:

Udgifter til erhvervskonference, mødeafholdelse m.v. = 27.000 kr.

 

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund:

Udgifter til diæter, mødeafholdelse m.v. = 30.000 kr.

 

Herudover er der afholdt udgifter til administrativ hjælp (studentermedhjælpere) på ialt 88.000 kr.

 

Udgifter ialt i 2016 på 145.000 kr. som søges frigivet fra overførselspuljen.

 

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven. Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen.

 

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

En tillægsbevilling på 145.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.

Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

 1. at der gives en tillægsbevilling i 2016 til økonomiudvalget på 145.000 kr.,
 2. at det reserverede beløb under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb, og
 3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 242. Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden

Sagsnr: 01.02.17-P20-1-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev. Grunden rummer et stort potentiale for fremtidig byudvikling centralt placeret i Haslev, og for at blive et samlingspunkt for fælles rekreative muligheder i bydelen. De midlertidige aktiviteter skal etableres i samarbejde med naboer, klubber og foreninger, og på den måde understøtte grundens videre udvikling.

 

Anslået anlægsudgift 250.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudget 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 167:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 243. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 500.000 kr. til byggemodning.

 

I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i ’18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

 

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byggemodning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 158:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 244. Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse - Haslev Station

Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 500.000 kr. til trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station. Disse søges nu frigivet.

 

De afsatte midler anvendes til forundersøgelse og projektudvikling, og første fase er projektudarbejdelse og ansøgning om puljemidler fra Trafikstyrelsen. Der er afsat yderligere 10,2 millioner kr. til udførelse i overslagsårene.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forundersøgelse og projektudarbejdelse for området omkring Haslev Station.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 155:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 245. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev

Sagsnr: 01.00.05-P20-2-15 Sagsansvarlig: Milena Mille Rudez

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 2.200.000 kr. til områdefornyelsen i Haslev. En 1/3- del af beløbet refunderes af Staten . I 2017 gennemføres der tre større anlægsprojekter i bymidten med det mål at styrke bylivet og understøtte handelsgaden. 

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (udgiftsbevilling) til områdefornyelse i Haslev, og
 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 168:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Økonomiudvalget anbefaler

 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.148.000 kr. (udgiftsbevilling) til områdefornyelsen i Haslev, og
 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.043.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet

i overensstemmelse med de beløb, der er afsat i anlægsbudgettet for 2017.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 246. Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 1.200.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet udføres i henhold til de tiltag, som er udpeget i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 - 2020.

Der gennemføres revision af trafikhandlingsplanen hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. Trafiksikkerhedsplanen 2017 - 2020 blev vedtaget i september 2016 og indeholder en liste over udpegede trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i de udpegede tiltag fremlægges der primo 2017 en anlægsplan omfattende de konkrete tiltag, som prioriteres i pågældende budgetår.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til trafikhandlingsplanen.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 157:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 

 

 

 247. Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 2.500.000 kr. til udvidelse af eksisterende modulvogntogsrute fra Faxe til industri og virksomheder i kommunens nordøstlige del samt til etablering af ny rute fra motorvejstilslutning nr. 35 ved Høsten til Dalby. Etableringen af omtalte modulvogntogsruter omfatter ændringer og tilpasninger af eksisterende vejinfrastruktur.

 

Formålet er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov og samtidig tilbyde gode og trafiksikre løsninger, som tager hensyn til de bløde trafikanter.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der midlerne er afsat anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til nye modulvogntogsruter.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 156:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 248. Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. som tilskud til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen

 

Midlerne er afsat til at renovere brandvejen således, at den er mere brugervenlig – også for kørestolsbrugere. Lystbådehavnen er et aktiv i udviklingen at Faxe Ladeplads i forlængelse af kommunens bosætningsstrategi både for den lokale befolkning og turismeudviklingen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 159:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 249. Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet

Sagsnr: 00.30.08-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet til 2017 afsat 2,5 millioner kr. til anlægsinvesteringer på demensområdet.

 

Der er på landsplan et stort fokus på demensområdet, og den demografiske udvikling forventes at stige med demente borgere. Faxe Kommune ønsker at sætte fokus på demensområdet, og med en anlægsramme på 2,5 millioner kr. sikres og udbygges rammerne for demente borgere, således demensvenligheden øges.

 

Demente borgere har i høj grad udfordringer i boligmiljøer målrettet somatiske borgere. Grøndalshusene vil blive omdrejningspunkt i etablering af en demenslandsby i Faxe Kommune. Demenslandsbyen bliver hermed et specialindrettet plejemiljø målrettet demente.

 

Den videre planlægning og projektering forventes forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet i februar 2017.

 

Demenslandsbyens formål er at skabe et plejecenter, der imødekommer beboere med demens. Dette gøres ved at skabe egnede rammer for beboere med demens i svær grad, hvor aktiviteter med beboerne, pårørende, frivillige og personale kan ske i trygge rammer og med et stærkt fagligt miljø omkring plejen af demente og deres livssituation.

I efteråret 2016 har Center for Sundhed & Pleje arbejdet på at færdiggøre planen for demenslandsbyen i samarbejde med Center for Ejendomme og et eksternt arkitektfirma. Den endelige plan forventes at være færdig i starten af 2017.

Planen indeholder en beskrivelse af de nye tiltag der skal skabe rammerne for den nye demenslandsby herunder:

 • Etablering af et nyt demensdags- og aktivitetscenter.
 • Et udvidet grønt areal med flisebelagt og handicapvenligt stisystem, der kan lede borgerne rundt på området. Der vil langs stien være en række sanseindtryk fra bybilledet (busstoppesteder, vejskilte, blomsterkasser mv.)
 • Indhegning af Grøndalshusenes 11.124 m2 grund inklusiv en port med adgang til området.
 • Etablering af et torvemiljø. Torvet skal fungere som samlingspunkt for alle husene. Torvet bliver et åbent og venligt areal, der inddrager elementer fra det byrum, som beboerne vil kunne genkende.
 • Etablering af en aktivitetspavillion på det nye torv, der kan anvendes som iskiosk, café, æbleskivebod mv. og dermed understøtte et aktivt udemiljø.

 

For at ovenstående kan realiseres hurtigst muligt, ønskes frigivelse af anlægsmidler.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er indarbejdet i Faxe Kommunes anlægsbudget for 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2017 og at rådighedsbeløbet på 2,5 millioner kr. frigives.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 104:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 250. Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særlig indsats i ressourceforløb

Sagsnr: 15.04.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen om en særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har givet tilskud på i alt 270.000 kr. under forudsætning af, at Jobcenter Faxe øger antallet af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats med 32 ekstra personer i ressourceforløb i virksomhedsrettet tilbud ud over det i budget for 2016 angivne antal personer i ressourceforløb i virksomhedsrettede tilbud i december 2016. Det svarer til, at der i december 2016 skal være mindst 52 ressourceforløbspersoner i virksomhedsrettet indsats. Tilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af regnskab og udbetalingsblanket.

 

 

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2016

2017

Ialt

Brutto udgift

135.000

135.000

270.000

Brutto indtægt

 

270.000

270.000

Netto

135.000

135.000

0

 

Midlerne anvendes til at koble en virksomhedskonsulent på ressourceforløbsteamet i projektperioden som løber fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017. Projektet er tilpasset det tilsagn der er givet således, at Faxe Kommune ingen egenfinansiering har.

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2016 på 135.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 270.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 

- der gives en udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2016

- der gives en indtægtsbevilling på 270.000 kr. i 2017

- der gives en udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2017

- bevillingen i 2016 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2017 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 73:

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 251. Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb

Sagsnr: 15.00.26-P20-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen Særlige indsatser (§ 17.49.20.10) på 1.592.500 kr. til projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV). Projektperioden løber fra 1.11.2016 til og med 31.12.2018. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er d. 31.3.2019, det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Midlerne tilføres Økonomiudvalgets ramme som serviceudgifter på konto 6.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Total

Brutto udgift

  808.250

 808.250

 

1.616.500 

Brutto indtægt

- 612.500

- 367.500

- 612.500

1.592.500

Netto

  195.750

 440.750

 - 612.500

24.000

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 195.750 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 440.750 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 612.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2017

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 367.500 kr. i 2018

- der gives en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2019

- bevillingen i 2017 og 2018 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassenBeskæftigelsesudvalget, 28. november 2016, pkt. 78:

Anbefalet

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 252. Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Sagsnr: 29.21.00-A00-58-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes træningsafdeling har ansøgt, og fået tilsagn, om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Puljen fordeles og løber over 3 år, fra 2016 til 2019. Bevillingen udgør samlet 589.987 kr.

 

Faxe Kommune har modtaget tilsagnet fra Ministeriet den 4. november 2016.

 

Som følge af den sene udmøntning af projektmidlerne i 2016, er Faxe Kommune tilskrevet, at Ministeriet allerede på nuværende tidspunkt giver kommunen mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2016 til de følgende år. Den samlede bevilling skal være anvendt senest udgangen af 2018.

 

Der er ansøgt om, og bevilget, til følgende formål:

 

2016

 • Uddannelse af terapeuter inden for kinesiotape. Kinesiotape medvirker til smertereducerende oplevelse for borgerne, 35.000 kr.
 • Investering i apparater til brug for laserbehandling, som også udføres som smertelindrende behandling, 54.134 kr.
 • Investering i nye kondicykler, 33.225 kr.
 • Investering i nustep-træningsmaskiner, 90.000 kr.
 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 19.658 kr.

 

2017

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

2018

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

Alle ovenstående punkter, som er specificeret i ansøgningen og efterfølgende bevilget fra Ministeriet, vil medvirke til nedbringelse af ventetid på genoptræning, samt bidrage til øget kvalitet i træningsafdelingens tilbud.

 

Som udgangspunkt overholder Faxe Kommune sundhedsaftalens anbefalinger, som er syv dages ventetid, men ønsker via dette projekt at nedbringe ventetiden yderligere.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Udgifter og indtægter er periodiseret ligeligt indenfor hvert finansår.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 1. Der gives en indtægtsbevilling til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:
 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.

 

2. Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:

 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 105:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 253. Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo

Sagsnr: 28.06.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Som følge af den positive stigning i antallet af 0-2 årige børn i Faxe Kommune har der været behov for, at etablere flere vuggestuepladser i Haslev by. 

Den 30. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for tre modeller til etablering af flere vuggestuepladser i Haslev by.  Det blev besluttet at etablere flere vuggestuepladser i Lillebo. Denne beslutning blev efterfølgende godkendt i Byrådet den 15. september 2016. 

De faglige og pædagogiske begrundelser for etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo er, at institutionen allerede har én vuggestuegruppe, og dermed har de fornødne erfaringer og kompetencer med børn i alderen 0 – 2 år samt fysiske rammer til denne børnegruppe herunder legeplads.  

I forbindelse med udvidelse af antallet af vuggestuepladser, er der behov for udvidelse af liggehalskapacitet og ombygning af eksisterende badeværelseforhold jf. bilag 1. 

 

Liggehal                                                                        kr. 70.000,-

Ombygning af eksisterende badeværelsesforhold        kr. 61.000,-

Projektering og byggetilladelse                                     kr. 29.000,-

I alt eksklusiv moms:                                                       kr. 160.000,-

Hverken Center for Børn & Undervisning eller Center for Ejendomme har de økonomiske midler til at håndtere udgiften i forbindelse med udvidelsen. 

 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2016 – 2019. 

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:
Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning forøges med 160.000 kr. i 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at Center for Børn & Undervisning under Børne- og Familieudvalget gives en anlægsbevilling i 2016 på 160.000 kr. til etablering af  vuggestuepladser i Lillebo
 • at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
 • at bevillingen finansieres via kassebeholdningen i 2016 Børne- og Familieudvalget, 29. november 2016, pkt. 106:

Anbefales

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 254. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre og at:
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.

 

Beskæftigelsesudvalget, den 28. november 2016, pkt. 79:

Anbefaler punkt 3: Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, den 28. november 2016, pkt. 166:
Punkt 4 anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2016, pkt. 106:

1. Anbefales.

2. Anbefales.


Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 160:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 255. Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 00.01.00-S00-5-13 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet - Godkendelse af anlægsregnskab

 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet”.
Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.780.000

0

2.780.000

Forbrug

2.770.436

0

2.770.436

Difference

 9.564

0

9.564 

 

Regulering af beløb ved budgetoverførsel 436 kr.

 

Samlet set er der derfor et samlet mindreforbrug på 10.000 kr.

 

Projektet er gennemført som oprindeligt projekteret og afvigelsen mellem udgifter og bevilling ligger indenfor den forudseelige usikkerhedsmargen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015 og differencen mellem forbrug og bevilling er udlignet ved ”Overførselssagen fra 2015 til 2016” godkendt af Byrådet 19. maj 2016.
 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Børne- og Familieudvalget, 29. november 2016, pkt. 108:

Anbefales, idet det bemærkes, at mindreforbruget på kr. 10.000 tilføres kassebeholdningen.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 256. Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) - Godkendelse af anlægsregnskab

Sagsnr: 82.01.00-P20-2-13 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 ·      Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere

·      Regnskab afviger med mere end +/- 30% fra bevillingen

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ” Kulturhus Haslev”.

 

Faxe Kommune erhvervede i 2014 Kultunariet, Pavillionen og Sportshallen Vesterled (tidl. Haslev Seminarium) fra University College Sjælland til en samlet sum på 6 mio. kr. Købet er finansieret med 2 mio. kr. fra Områdefornyelsen og 4 mio. kr. fra nærværende projekt.

Bevillingen på 4,2 mio. kr. har været anvendt til delfinansiering for købet af bygningerne, udmatrikulering og sagsomkostninger i forbindelse med købet.

 

Regnskabets hovedtalt kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag): 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

4.199.660

0

4.199.660

Forbrug

4.101.929

0

4.101.929

Difference

97.731

0

97.731

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Kommunens anlægsramme og det budgetterede træk på kommunens kassebeholdning reduceres med 97.731 kr. i 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at regnskabet godkendes
 • at Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice tildeles en anlægsbevilling på -97.731 kr.
 • at mindreforbruget på 97.731 kr. tilføres kassebeholdningenErhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 169:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 257. Afskrivning 2016

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens "principper for økonomistyring" bilag 9.7 vedrørende afskrivninger af restancer/tilgodehavender fremgår det, at afskrivninger på over kr. 25.000,- skal forelægges Økonomiudvalget. Dette plejer at ske på årets sidste møde. Det samlede beløb til afskrivning for 2016 udgør i alt kr. 742.274,21

 

Beløbet fordeler sig som:

 • afskrivning fra økonomiafdelingen kr. 291.632,77
 • afskrivning fra opkrævningsenheden kr. 450.641,44

 

Det økonomiske tab fra Økonomiafdelingen i alt kr. 291.632,77 består af:

 • afskrivning af 2 stk. billån på grund af forældelse med i alt kr. 152.481,-
 • afskrivning af 2 stk. lån til betaling af ejendomsskat på grund af dødsfald med i alt kr. 139.151,77

 

 

Det økonomiske tab fra Opkrævningsenheden i alt kr. 450.641,44 består af 13 forhold med bortfaldsår 2016 der fordeler sig med:

 • 6 krav, hvor det ikke har været muligt at fastsætte tilbagebetaling. Kravene er bortfaldet efter 3 år.
 • 6 krav i forbindelse med dødsfald, hvor boet er afsluttet som boudlæg uden dækning til kreditorerne.
 • 1 krav foretaget af SKAT grundet forældelse, og hvor borger er udvandret fra Danmark.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Det økonomiske tab i 2016 udgør i alt kr. 742.274,21

Beløbet påvirker ikke kommunens driftsresultat for 2016

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at afskrivning på i alt kr. 291.632,77 godkendes.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at afskrivning på i alt kr. 450.641,44 godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Godkendt.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 258. Status på den øgede opkrævnings indsats

Sagsnr: 25.45.00-Ø30-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

SKAT stoppede som bekendt med inddrivelse af ikke betalte restancer for bl.a. kommunerne den 8. september 2015. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har på baggrund af Byrådets beslutning den 13. april 2016 arbejdet på at intensivere opkrævningsindsatsen.

Der har været sat et særligt fokus på inddrivelse af ikke betalte ejendomsskatter for 1. rate 2016.

Arbejdet har bestået i udsendelse af saldoopgørelser over den manglende betaling til borgerne, en indsats som ikke tidligere har været anvendt i samme grad. Saldoopgørelserne har været fulgt op af en telefonisk kontakt til borgerne (i alt 292 personer), med henblik på at gøre opmærksom på den manglende betaling. Borgerne har fået oplyst mulighed for en afdragsordning, hvilket 57 borgere har taget i mod. Aftalerne er efterfølgende fulgt op ved at tage kontakt til de borgere, som ikke har overholdt aftalen.

Erfaringen er at borgerne har taget godt i mod henvendelsen, og flere har udtrykt tilfredshed med at få oplyst, at de har mulighed for at afdrage raten. En mulighed som flere ikke vidste, var muligt. Det er ved samme lejlighed lykkedes at få lavet aftaler med borgerne om en fremtidig tilmelding til PBS, således at betalingerne sker automatisk (hvis der er dækning på bankkontoen).

Pr. dags dato er der i alt indbetalt ca. 657.000 kr., udaf et udestående på 1,216 mio. kr., fra borgerne, hvoraf SKAT har inddrevet ca. 53.000 kr. Hvis Faxe Kommune ikke havde lavet den særlige indsats var de ekstra 604.000 kr. ikke kommet i kommunekassen.

På baggrund af erfaringerne med 1. rate, er samme indsats i gang med 2. rate.

Der har tilsyneladende været en afledt effekt af indsatsen for 1. rate, idet der har været et fald i rykkerkørslerne på 2. rate fra 2015 til 2016. I 2015 blev der udsendt 1.184 rykkerskrivelser til 2. rate og i 2016 blev der udsendt 889 rykkerskrivelser til 2. rate.

Udover ejendomsskatten for 2016 er der sat fokus på ejendomsskatterne for 2013 og 2014, manuel modregning af ikke betalt daginstitution i børne- og ungeydelsen og udsendelse af saldoopgørelser til alle skyldnere. SKAT har med udbetaling af børneydelserne for oktober kvartal igen foretaget modregning af ikke betalte daginstitutionsopkrævninger.

Der er et lovforslaget undervejs, som har til formål at overføre inddrivelsesopgaven for nye fortrinsberettigede krav til kommunerne og kommunale forsyningsvirksomheder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om at styrke inddrivelsen af borgere og virksomheders gæld til kommunerne. Det forventes at forslaget får virkning fra april 2017.-

Økonomi

 Ingen.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borservice indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Godkendt.259. Faxe kommunes brug af ressourcer på administration

Sagsnr: 81.01.01-A00-1-16 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har netop gennemført en analyse af de danske kommuners ressourceforbrug til administration.

Det ser positivt ud for Faxe kommunes vedkommende.

 

Analysen viser generelt, at velstillede kommuner bruger mest på administration. Analysen viser også, at der er stor forskel på kommunernes udgifter til administration. Især nogle af de mere velstillede kommuner bruger flere penge på administration, end man skulle forvente ud fra deres geografi og befolkningssammensætning. Nogle kommuner bruger 7.000 kr. pr. indbygger om året på at drive kommunens administration. Andre kommuner bruger 12.000 kr. pr. indbygger.

 

Faxe Kommunen brugte i 2015 kun 7.947 kr. pr. indbygger til administration. Kommunens administrative udgiftsbehov som følge af kommunens geografi og befolkningssammensætning er ellers beregnet til at være 8.895 kr. pr. indbygger.

Faxe Kommunes faktiske udgifter til administration er dermed på indeks 89.3 i forhold til de af KORA beregnede udgiftsbehov.

Det vil sige, at Faxe kommune bruger færre penge på administration end det, som typisk gør sig gældende i andre kommuner med lignende geografi og befolkningssammensætning.

 

KORA konkluderer på baggrund af analysen: "Lær af de kommuner, der gør det billigst".

 

Analyse viser, at økonomisk pressede kommuner har et lavere administrativt ressourceforbrug pr. indbygger.

Det er ikke, fordi de fattige kommuner har mindre behov for at bruge penge på administration. De er blot nødt til at sætte tæring efter næring – også på administrationsområdet, mens de økonomisk bedre stillede kommuner har mulighed for at bruge flere penge og har et relativt højt administrativt ressourceforbrug.

 

Analysens resultat er lagt på sagen.

Af bilag 5 (Oversigt: Administrationsudgifter og beregnede udgiftsbehov 2015 for de enkelte kommuner) ses det, at Faxe kommune er placeret som nr. 8 af 98 kommuner og kun er overgået af Holbæk, Sorø, Lolland, Guldborgsund, Middelfart, Horsens og Herning kommuner.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at analysens resultat tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Godkendt.260. Høringssvar - VVM-redegørelse, Rute 54

Sagsnr: 01.16.06-G01-1-16 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i november 2016 udsendt VVM-redegørelse til offentlig høring. Fristen for høringssvar er fastsat til 20. januar 2017.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. Der er særligt lagt vægt på:

 

 • At linjeføring A, som er den mest samfundsøkonomisk rentable, vælges.
 • At den nye motorvej tager sit udspring ved afkørsel 37 og Rønnede by, samt tager sin indledningsvise afslutning ved fordelerringen ved den nordlige omfartsvej i Næstved.
 • At tilslutningen til sydmotorvejen etableres som en højhastighedstilslutning både i nord- og sydgående retning.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til høringssvar godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Revideret forslag til høringssvar blev udleveret og vedhæftes som bilag til referatet.

 

Det reviderede forslag til høringssvar anbefales.261. Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-1-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte betalingsbetingelser til godkendelse i kommunen.

 

I forhold til de nuværende betalingsbetingelser er betalingsbetingelserne ændret vedrørende særbidrag og vejbidrag. Baggrunden herfor er nye bestemmelser om særbidrag for særligt forurenet spildevand, og at vejbidraget for kommunale veje og private fællesveje ændres fra 5 % til 4 %. Der henvises til betalingsbetingelsernes afsnit 4.4 og 5.2.

 

Kommunen har bemyndigelse til at godkende eller afvise betalingsvedtægten.

 

Center for Plan & Miljø finder, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen, blandt andet Betalingsloven, Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At den af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 152:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.262. Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-2-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Bidrag for rensning

 

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 11,95 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 3,0 % i forhold til 2016.

 

Bidrag for transport

 

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 21,09 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 2,8 % i forhold til 2016. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 473 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,9 % i forhold til 2016.

 

Samlet bidrag

 

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 33,04 kr. pr. m³; svarende til en stigning på 2,9 % (0,93 kr. pr. m³) i forhold til 2016.

 

Trappemodel

 

Det variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

 

Trappemodel

Trin 1

til og med 500 m³

Trin 2

501-20.000 m³

Trin 3

over 20.000 m³

Rensebidrag

 11,95 kr.

10,04 kr. 

 6,21 kr.

Transportbidrag

 21,09 kr.

17,72 kr. 

10,97 kr. 

 

Baggrund for trappemodel

 

De variable spildevandsbidrag skal fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

 

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

 

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

 

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 153:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod, idet han mener, at den fremlagte stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen (O) stemte imod, idet hun mener, at den fremtidige stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.263. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsnr: 13.02.03-P19-2-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlæg- og driftsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Tilslutningsbidraget fastsættes til 27.152 kr., hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 3,2 %. Vandafgiften fastsættes til 10,76 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 6,0 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 108 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 1,9 %.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2017 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 154:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.264. Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2012

Sagsnr: 06.01.17-P20-1-13 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne skal hvert år betale et vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskaberne. Et vejafvandingsbidrag er kommunernes betaling for afledning af vejvand til forsyningernes kloaksystem.

I betalingsloven (Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) er fastlagt, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Baggrunden herfor er, at det normalt antages, at tilledning af vejvand til kloaksystemet indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningerne på op til 8 %.

Vejafvandingsbidraget er forskelligt fra kommune til kommune. Procentsatsen fastsættes på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, hvorfra der afledes vejvand til kloaksystemet. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til kloaksystemet, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til for eksempel vejgrøfter.

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at blandt andet Faxe Kommune betalte for lidt i vejafvandingsbidrag i 2007-2012. Forsyningssekretariatet traf afgørelse herom i medfør af stoploven (lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger). En kommune kan opnå en økonomisk fordel, hvis kommunen ikke betaler den fulde værdi af en ydelse, hvilket Forsyningssekretariatet fandt også omfattede kommunens betaling af vejafvandingsbidrag.

Højesterets afgørelse 

Højesteret har 5. februar 2016 truffet afgørelse om, at stoploven ikke kan anvendes på fastsættelse af vejafvandingsbidrag efter betalingsloven. Tilsynet med kommunerne på dette område må udøves af det almindelige kommunale tilsyn. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet ophævet afgørelserne for 2007-2012, og Forsyningssekretariatets afgørelser fra 2013 og frem inddrager ikke vejafvandingsbidrag.

Faxe Kommune efterbetalte til Faxe Forsyning knap 3,2 millioner kr. i 2007-2012 på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser. 

Dialog med Faxe Forsyning

Udover tilbagebetaling som følge af højesteretsdommen  er det aftalt med Faxe Forsyning at eksisterende aftaler efterleves, hvilket indebærer at Faxe Kommune betaler 5% i vejafvandingsbidrag til og med 2016. Herefter sættes vejafvandingsbidraget til 4%, hvis kommunalbestyrelsen godkender betalingsvedtægt for 2017.

 

 

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 

Økonomi

Kassebeholdningen forøges med 3.176.038 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

 Center for Plan og Miljø indstiller

 • at Faxe Kommune beder Faxe Forsyning tilbagebetale 3.176.038 millioner kr. for årene 2007-2012 på baggrund af højesteretsdommen
 • at der gives en indtægtsbevilling på 3.176.038 til Center for Plan & Miljø under Teknik- og mIljøudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

René Tuekær (L) og Jørgen Egede Johannessen (V) blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagen blev udsat for nærmere undersøgelse og til evt. behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 15. december 2016.265. Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter

Sagsnr: 03.11.01-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en række almene ældre- og plejeboliger beliggende i Haslev, Kongsted og Dalby. Ældre- og plejeboligerne er opdelt i afdelinger, med egen beboerbestyrelse og eget budget, regnskab og huslejefastsættelse.

 

Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingerne, og varetager deraf afledte opgaver som udlejningsadministration, huslejeopkrævninger samt udarbejdelse af budgetter og regnskaber for boligafdelingerne.

 

Boligkontoret Danmark fremlægger budgetter og huslejestørrelser for det kommende år, på beboerbestyrelsesmøder i de enkelte afdelinger. Det er beboerbestyrelserne der har myndighed til at godkende de fremlagte budgetter og at komme med ændringsforslag til det forelagte.

 

Såfremt afdelingen ikke har godkendt budgettet for det kommende år, skal budgettet forelægges Kommunalbestyrelsen til dennes godkendelse.

 

Ved fremlæggelse af budgetterne til godkendelse, har det ikke været muligt at få godkendt budgettet for 2017 vedr. afdeling 20, Kongsted Ældrecenter. Der var ingen beboere mødt op til det indkaldte afdelingsmøde den 26. september 2016 og afdelingsmødet kunne derfor ikke gennemføres.

 

For afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, er der til budget 2017 varslet en huslejestigning, svarende til 3,05%. Stigningen skyldes hovedsageligt indhentning af tidligere års underskud med 50.000 kr.; hertil almindelig prisstigninger. Den samlede ændring i huslejen fra 2016 til 2017 for afdelingen udgør 53.515 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det udarbejdede budget 2017, for afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 99:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.266. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.15-P16-2-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure ønsker at udvide deres aktiviteter med blandt andet et trætårn, et aktivitetstårn, besøgsgård og dyrepark. Derfor er der udarbejdet lokalplan 1200-37, som muliggør et fritidsanlæg, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, parkeringsplads og andre bygninger til dyr, reception, cafeteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, overnatning med videre. Lokalplanen fremlægges i særskilt sag.

 

Området er ikke i forvejen udlagt i Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan, før området bliver udlagt til rekreativt område i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der er derfor parallelt med lokalplan 1200-37 udarbejdet kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 med tilhørende miljørapport, som ændrer områdets anvendelse fra åbent land til rekreativt område og tilføjer to punkter i kommuneplanens hovedstruktur. Disse to punkter er:

- at oplevelsesområdet bliver indskrevet under afsnittet om større fritidsanlæg,

- at formuleringen af vejreservationen ved Ny Næstvedvej til opgradering af Rute 54 ændres under "planer for det overordnede vejnet" således, at der nu står, at der "kun efter særlig aftale med vejmyndigheden" kan udlægges arealer til andre formål og gives tilladelse til ny bebyggelse og lignende hvor der tidligere stod, at der ikke kunne udlægges arealer til andre formål i området.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1200-37 og kommuneplantillæg nr. 6 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en miljørapport for planerne.

 

I forbindelse med planerne og miljørapporten har der været afholdt offentlig høring, blandt andet med et orienteringsmøde om projektet. I høringsperioden har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til kommuneplantillægget. Det har ført til, at der indstilles ændringer til kommuneplantillægget, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne er i hovedtræk:

 • At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed, hvor der før kun var fastsat bebyggelsesprocent for byggefelter.
 • At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelter og i samlede klynger.
 • At det det samlede bruttoetageareal til butikker i henhold til planlovens § 5O maksimalt må udgøre 250 m².

 

Vejdirektoratet har foretaget en supplerende undersøgelse af trafikbelastningen på Ny Næstved vej i høringsperioden. Denne rapport konkluderer at det kan blive nødvendigt at stille krav om forlængelse af venstresvingsbanen evt. suppleret med en signalregulering ved Denderupvej, når det samlede rammeområde er fuldt udbygget med dyreparkdelen og såfremt der ikke er sket en opgradering af rute 54. Vurderingen heraf vil skulle foretages i forbindelse med den senere behandling af en konkret projektansøgning for dyreparkdelen.

 

Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøvurderinger ved realisering af de planlagte forhold ved henholdsvis kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 1200-37.

 

Forrest i Miljørapporten ses et ikke-teknisk resumé, der kort samler op på hele redegørelsen. Hovedkonklusionerne er:  

 • At planerne er i overensstemmelse med statslig og regional planlægning, Turismestrategi 2014 for Faxe Kommune og Masterplan 2020 for Visit Sydsjælland-Møn.
 • At projektet medfører mindre påvirkninger af naturforholdene i projektområdet. I forbindelse med anlæg af ny vejadgang påvirkes en § 3- beskyttet eng direkte. Der etableres erstatningsnatur for det nedlagte areal, og det vurderes, at påvirkningen er af moderat karakter. Herudover bliver projektet udformet således, at naturen herunder Brødebækken ikke forstyrres.
 • At der i dyrepark-delen kun bør udsættes dyr, der ikke ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, at der ikke gives tilskudsfoder i beskyttet natur, og at belastningen af de beskyttede græsarealer skal være passende for de konkrete arealer. Efterleves det vil det potentielt medføre en positiv påvirkning af naturområdernes værdi. Det forudsættes endvidere, at der ikke må opsættes læskure indenfor de beskyttede naturtyper.
 • At der med et øget besøgstal ved visse lejligheder kunne skabes mindre kødannelser på Denderupvej i et begrænset tidsrum. Som et resultat af et øget besøgstal og trafikmængde vil uheldstætheden statistisk set dog stige. Beregninger viser, at uheldstætheden vil stige med 5-10 %. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske uheld.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

 

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At tillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i teksten, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen. 
 1. At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed.
 2. At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelterne og i samlede klynger.
 3. At det samlede bruttoetageareal til butikker maksimalt må udgøre 250 m². 

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 158:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.267. Endelig behandling af VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.16.06-P19-2-15 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet) for Camp Adventure ved Vester Egede har været fremlagt i offentlig høring i perioden 20. september 2016 til 15. november 2016. VVM-redegørelsen følges af lokalplan 1200-37 Camp Adventure ved Vester Egede og kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013. VVM-redegørelsen omfatter kun den del af planområdet, der er konkret nok til at få udarbejdet en VVM-redegørelse, det vil sige trætoptårn, aktivitetstårn, adgangsvej og parkeringsplads men ikke dyreparkdel.

 

Der er blevet foretaget høring sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget, hvor kommunen modtog 16 høringssvar fra borgere, organisationer og andre myndigheder. Alle indsigelser er samlet i den vedhæftede sammenfattende redegørelse og hvidbog. Høringssvarene er langt overvejende imod projektet, og mange udtrykker betænkeligheder i forhold til trafik, landskabelig påvirkning, påvirkning af flora og fauna og områdets rekreative værdi, støv fra adgangsvej, klimapåvirkning, dyrepark og voliere med eksotiske dyr og at projektet bør afvente de fremtidige planer for Rute 54.

 

Som resultat af høringsperioden er der udarbejdet et notat om fugle i området og der er indstillet til følgende større ændringer med relevans for VVM-redegørelsen:

 • Fuglevolieren i udsigtstårnet udgår af projektet.
 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.

 

Disse forhold er uddybet i den sammenfattende redegørelse/hvidbogen, hvor det også fremgår, at Center for Plan & Miljø med nedenstående vilkår i en VVM-tilladelse vurderer, at projektet overholder gældende lovgivning.

 

Vilkårene i VVM-tilladelsen vil i hovedtræk omhandle afværgeforanstaltninger vedrørende:

 • Flagermus
 • Hasselmus
 • Brødebækken og dens brinker
 • §3 erstatningsnatur
 • Anlægsfasen
 • Støv fra adgangsvej
 • Naturplejeplan

 

 

Lovgrundlag

Planloven.

VVM-bekendtgørelsen.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at VVM-redegørelsen for Camp Adventure vedtages endeligt.
 • at VVM-tilladelsen gives med følgende vilkår:

 

A) Anlægget skal i al væsentlighed etableres indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet for hovedforslaget i VVM-redegørelsen, herunder at adgangen til tårnet gennem skoven sker ved gangbro.

B) Arbejdsarealer og anlægsområder skal reetableres efter brug, herunder genplantning af skovområder.

C) Det skal sikres at der ikke sker spild af jord eller lignende til Brødebækken i forbindelse med anlæg af gangbro.
D) Besøgende skal ledes til Brødebækken ved hjælp af skiltning og der må ikke være passagemuligheder fra gangbro til terræn, ud over hvad der kræves af sikkerhedsmæssige hensyn.
E)At der udlægges køreplader i beskyttet natur i forbindelse med adgangsvej.
F) Etablering af erstatningsnatur som erstatning for det areal med § 3-beskyttet eng, der inddrages til adgangsvej. Arealet med erstatningsnatur skal være af samme naturtype og som minimum udgøre det dobbelte areal, sammenlignet med det inddragede.
G) Potentielle flagermustræer skal udpeges i forbindelse med placering af gangbro, så denne kan placeres udenom træer, hvor der kan være raste- eller ynglested for flagermus. I den forbindelse skal det sikres af en flagermuskyndig, at der er en afstand på mindst 10 meter mellem en hulhed med tilstedeværelse af flagermus og broens eller udsigtstårnets konstruktion.
H) Hvis der er usikkerhed om eventuel raste- eller yngleaktivitet i enkelte træer, må træerne ikke fældes, før det kan ske uden påvirkning af den økologiske funktionalitet.
I) Hvis det bliver nødvendigt at fælde et træ med flagermus i, skal det ske uden væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for den enkelte flagermusart. Fx ved i form af udslusning af kolonier i træer, der skal fældes, sikring af fremtidige flagermustræer eller midlertidig opsætning af kunstige opholdssteder.
J) Udsigtstårnet og gangbro skal placeres i samarbejde med en hasselmuskyndig, så der ikke sker en påvirkning af potentielle forekomster af hasselmus.
K) Der skal udarbejdes en naturplejeplan for hele arealet, som Camp Adventure får ansvar for. Naturplejeplanen har til formål at sikre naturværdier i området og beskrive hvilke tiltag.
L)Adgangsvejen må ikke give anledning til støvgener udenfor ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Adgangsvejen, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.
M) Der fastsættes en maksimal hastighed på 30 km/t på adgangsvejen.
N) Diger må ikke påvirkes ved anlæg af gangbro.
O) Tårnene skal fjernes senest et år efter endt brug. Hvis fjernelse ikke er udført efter et år, kan Faxe Kommune lade arbejdet udføre for grundejers regning.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 159:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.268. Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.05-G01-1-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure har i samarbejde med Gisselfeld Gods, Rambøll og Center for Plan & Miljø udarbejdet lokalplan 1200-37 med tilhørende miljørapport for et rekreativt område med tårnprojekt, dyrepark, besøgsgårde med videre. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe kommuneplan 2013, som behandles i særskilt sag.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et fritidsanlæg i det åbne land, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, svævebane, gangbroer, parkeringsplads, besøgsgårde, dyrepark, publikumsorienterede faciliteter og overnatning i form af sheltere samt ferieboliger i de eksisterende gårde i området. Lokalplanens formål er ligeledes, at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til det kuperede landskab. Lokalplanen fastlægger ved delområder og byggefelter, hvor ny bebyggelse og anlæg må opføres og hvilke anvendelser, der må finde sted i det enkelte delområde.

 

Der har været afholdt offentlig høring om planerne og været afholdt et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer, forslag og kommentarer er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til lokalplanen. Hovedpunkterne i høringssvarene omhandler overordnet trafik, landskabelig påvirkning og påvirkning af områdets rekreative værdier, påvirkning af flora og fauna, støv fra adgangsvej, modstand mod dyrepark og fuglevoliere, sammenhæng med Rute 54, at planen ikke regulerer tilstrækkeligt samt tilgængelighed, som gennemgås i den sammenfattende redegørelse/hvidbog.

Der er i høringssvar udtrykt bekymring for om hældningen vil blive på 5 % af hensyn til tilgængeligheden til tårnet, som det er forudsat for bygninger i bygningsreglementet.

Samtidig har bygherre oplyst at de ikke vil kunne overholde de 5 % i tårnet. Dette skyldes særligt at den geometriske form der arbejdes med i tårnet er en udfordring, da den forøgede gangbro i tårnet ville betyde at frihøjden mellem ramperne vil blive lavere end de nuværende 2,3 meter. Bygherre henviser også til erfaringer fra udlandet, hvor andre lignende tårne har en hældningsgrad på 6 % uden at dette i praksis har medført større vanskeligheder for kørestolsbrugere.

Gennem projektbearbejdningen har det vist sig, at tårnet konstruktionsmæssigt set ikke bliver en egentlig bygning, men må betragtes, som en forlystelse, hvor bygningsreglementets tilgængeligheds krav som udgangspunkt ikke gælder. Center for Plan & Miljø finder det derfor rimeligt, at lægge den vurdering ind, at der er tale om et privat projekt med en forlystelse, som man ikke benytter til dagligt og som man selv vælger at ville besøge.

Omvendt har Faxe Kommune prioriteret arbejdet med tilgængelighed i sin handicappolitik med tilhørende handlingsplan og anbefaler derfor fortsat bygherre at arbejde videre med en god tilgængelighed på gangbroen i tårnet i forbindelse med den videre projektering og gerne i samråd med Faxe Kommunes handicapråd, således at personer med funktionsnedsættelser og også børnefamilier med klap- eller barnevogne kan anvende udsigtstårnet.

Center for Plan & Miljø har her ud over forhandlet ændringer i lokalplanen med Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet, som af de overordnede myndigheder forudsættes indarbejdet i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Det har ført til, at der indstilles ændringer til lokalplanen, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. De væsentligste af disse er:

 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 • Voliere i udsigtstårnet udgår.
 • Det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs må maksimalt udgøre 250 m² samlet bruttoetageareal.
 • Bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 • Der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 • Det præciseres i hvilke tilfælde, Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 • Der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.
 • Hældningsgraden på gangbroen udgår af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at gennemførelsen af projektet forudsætter, at Faxe Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af 1.500 m² beskyttet eng, gennembrud af dige til adgangsvejen samt dispensation til placering af dele af projektet indenfor fortidsmindebeskyttelse ved mølledæmningen. Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven kan påklages af ejer og ansøger samt lokale foreninger med særlig interesse i afgørelsen og landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

 

Endvidere er projektets realisering betinget af Vejdirektoratets tilladelse til etablering af ny vejadgang, da denne er beliggende indenfor 100 meter fra Ny Næstvedvej, der er en statsvej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 1. At lokalplan 1200-37 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor, og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
 2. At hældningsgraden på 5 % i tårndelen udgår af redegørelsen. Ligeledes ændres § 7.13 om gangbroen, således at hældningen på 5 % ikke længere er et krav i lokalplanen.
 3. At byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 4. At voliere i udsigtstårnet udgår.
 5. At det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs maksimalt må udgøre 250 m² bruttoetageareal.
 6. At bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 7. At der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 8. At det præciseres i hvilke tilfælde Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 9. At der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.

 

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 160:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Anbefales.269. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-21-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 • Beskæftigelsesplan 2017
 • Indstilling af repræsentanter til Udsatterådet

 

Særtilskudspulje

Som en del af finansloven er afsat 300 mio. kr. i en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Kriterierne er "lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer".

Faxe kommune har fået tildelt 11,1 mio. kr. fra puljen. Beløbet vil først blive frigivet i 2017.
Brev fra Social- og Indenrigsministeriet er vedhæftet som bilag.

 

 

Statsforvaltningen

Tilsynet meddeler i brev af 1. december 2016, at de ikke kan give en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens forespørgsel om hjemmel til at refundere en gruppe borgeres udgift til advokatbistand i en konkret sag.

Brevet er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2016

Der blev udleveret forslag til ny henvendelse til Tilsynet vedr. hjemmel til at refundere en gruppe borgeres udgift til advokatbistand i en konkret sag.

Sagen tages op på byrådets møde den 15. december 2016.

 

Der blev endvidere orienteret om

 

 • Svar fra Tilsynet vedrørende klage over, at Faxe kommune har nægtet at give aktindsigt (brevet vedhæftes referatet).270. Evt. køb af ejendom

Sagsnr: 82.01.00-P27-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen271. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-21-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer