Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 8. marts 2017

Økonomiudvalget - 08-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 8. marts 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


54. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2017

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).55. Klassedannelse for skoleåret 2017/2018

Sagsnr: 17.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

På baggrund af det ekstraordinære møde i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017 besluttede Uddannelsesudvalget, at administrationen skulle udarbejde nærværende sagsfremstilling om oprettelse af yderligere klasser i overbygningens 7. Klasser til skoleåret 2017/2018. 

Administrationens oprindelige forslag til klassedannelse er sket i henhold til gældende principper og retningslinjer. Klassedannelsen ved overgangen fra 6. klasse til 7. klasse sker ud fra en matematisk model, hvor antallet af indskrevne elever i hvert skoledistrikt divideres med 28, hvilket giver antallet af klasser. Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever på afdeling Nordskov. Østskolen og Midtskolens elever placeres på distrikternes afdelinger.

Til orientering er de administrativt udarbejdede klassekvotienter og klassedannelser vedlagt som bilag 1 og 2.

Dannelse af 7. klasser til skoleåret 2017/2018 på baggrund af den matematiske model

På baggrund af den matematiske model er der dannet følgende antal klasser i de tre distriktsskoler:

Skoledistrikt Vest: 6 klasser

Skoledistrikt Midt: 5 klasser

Skoledistrikt Øst: 4 klasser

 

Uddannelsesudvalget ønskede etablering af yderligere en 7. klasser på Østskolen og en 7. klasse på Midtskolen til skoleåret 2017/2018. (Uddannelsesudvalget forslag til ny klassedannelse er vedlagt som bilag 2).

Økonomiske konsekvenser ved etablering af ekstra klasser for skoleåret 2017/2018

En 7. klasse koster i helårsvirkning 692.480 kr.  

En ekstra 7. Klasse vil koste 288.533 kr. i 2017. Grundet 5/12 virkningen (august -december) 

Der er i budget 2017 afsat midler til 17, 7. klasser og der er ved matematiske model behov for 16, 7. Klasser i skoleåret 2017/2018.

 Ekstraudgiften til etablering af yderligere to 7. klasser som forslået af Uddannelsesudvalget vil derfor betyde en merudgift i budgetåret 2017 på 577.067 kr. eftersom "overskydende" midler fra klassedannelsen normalt tilføres kommunekassen.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Etablering af ekstra klasser vil i 2017 medføre en merudgift på 577.067 kr. som skal finasieres indenfor Uddannelsesudvalgets egen budgetramme.

2017 – 577.067 kr. (5/12 virkning)

2018 – 1.384.960 kr.

2019 – 1.384.960 kr.

2020 – 807.893 kr. (7/12 virkning)

Samlet 4.154.880 kr.

Merudgiften i årene 2018 – 2020 er på 3.577.813 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, 

- at der etableres to yderligere 7. klasser (en på Østskolen og en på Midtskolen) for det kommende skoleår 2017/18.

- at udgiften til de to ekstra klasser (5/12) finansieres via uddannelsesudvalgets samlede ramme i 2017 og indarbejdes i budget 2018 - 2021

- at den faktiske opgørelse af udgiften til etablering af de 2 ekstra klasser opgøres og fremlægges i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen

- at klassedannelsen fremover behandles politisk i Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget, 6. marts 2017, pkt. 17:

Marianne Ørgaard (Borgerlisten - L) og Martin Hillerup (Borgerlisten - L), foreslår at der fremover også - lige som den tidligere beslutning om 0.-klasser - oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at 'prikkerunder' undgås og forældre og elevers fortsatte utryghed ved nuværende skolestruktur elimineres.

 

For ændringsforslaget stemte 3
Martin Hillerup (L), Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O)

Imod ændringsforslaget stemte 3

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Camilla Meyer (A) 

Dermed falder ændringsforslaget 

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Camilla Meyer (A) foreslår at der fremover også - lige som den tidligere beslutning om 0.-klasser - oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at 'prikkerunder' undgås og forældre og elevers fortsatte utryghed ved nuværende skolestruktur elimineres.

Skolestrukturen og den matematiske model evalueres i 2018.

 

For dette forslag stemte 3

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Camilla Meyer (A)

 

Imod dette forslag stemte 3

Martin Hillerup (L), Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O)
 

Dermed falder ændringsforslaget

Uddannelsesudvalget anbefaler

at der etableres 2 ekstra 7. klasser (1 på Østskolen og 1 på Midtskolen) for det kommende skoleår 2017/18.

at udgiften til de 2 ekstra klasser (5/12) finansieres via en tillægsbevilling fra kommunens kassebeholdning i 2017.

at udgiften på 3.577.813 kr. for de to klasser indarbejdes i budget 2018 - 2020

at klassedannelsen for 0. og 7. klasse fremover behandles politisk i Uddannelsesudvalget

 

 Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2017

Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)foreslår at der fremover også - lige som den tidligere beslutning om 0.-klasser - oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at 'prikkerunder' undgås og forældre og elevers fortsatte utryghed ved nuværende skolestruktur elimineres.

For ændringsforslaget stemte 2 (René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O))

Imod ændringsforslaget stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Cailla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Ivan Lilleng (C)

Ændringsforslaget nedstemt.

 

Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Ivan Lilleng (C) foreslår at der fremover også - ligesom den tidligere beslutning om 0.-klasser - oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at 'prikkerunder' undgås og forældre og elevers fortsatte utryghed ved nuværende skolestruktur elimineres.

Skolestrukturen og den matematiske model evalueres i 2018.

For dette forslag stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Ivan Lilleng (C)).

Imod dette forslag stemte 2 ( René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Ændringsforslaget godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 Underskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer