Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Dagsorden
Mødedato: Onsdag 8. november 2017

Økonomiudvalget - 08-11-2017 - Dagsorden

Dagsorden
til
mødet i Økonomiudvalget
den 8. november 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
221 Godkendelse af dagsorden
222 Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017
223 Aktiv- passivportefølje 3. kvartal 2017
224 Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2018-2021
225 Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED
226 Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier
227 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner
228 Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev
229 Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning
230 Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse
231 Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi
232 Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer
233 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler
234 Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme
235 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove
236 Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads
237 Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken
238 Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby
239 Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede
240 Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe
241 Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne
242 Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven
243 Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise
244 Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe
245 Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018
246 Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer
247 Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station
248 Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus
249 Frigivelse af overførte anlæg
250 Etablering af nyt værested i Haslev by
251 Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018
252 Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018
253 AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme
254 Ny lejeaftale med Restaurant La Mer
255 Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger
256 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte
257 Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte
258 Meddelelser
259 Tilbud på køb af ejendom
260 Køb af ejendom
261 Udbud af storparceller
262 Meddelelser

221. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen222. Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

 

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at sagen tages til efterretning.223. Aktiv- passivportefølje 3. kvartal 2017

Sagsnr: 00.36.00-I04-1-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2017 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

 

Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo september måned 2017 i alt 177,2 mio. kr.

Der er investeret i følgende papirer:

 

Værdipapirer (kursværdi)

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

2. kvartal 2017

3. kvartal 2017

 

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Var. Nykredit 2018

63,0

0

 

0

0

Nordea 2018

35,6

0

0

0

DLR 2018

36,5

36,6

36,3

36,2

DLR 2019

43,5

43,7

43,5

43,2

Realkredit Danmark

0

50,8

50,6

50,4

Nykredit

0

47,3

47,3

47,4

I alt

178,4

178,4

177,7

177,2

Periodekast

0,47%

0,13 %

0,17 %

0,29 %

 

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2017 i alt 278,9 mio. kr.

 

Lån (nominel)

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

2. kvartal 2017

3. kvartal 2017

Lån eksklusiv ældreboliger

284,2

286,4

282,8

278,9

Rentefordeling:

 

 

 

 

Fast rente

81 %

81 %

81 %

81 %

Variabel rente

19 %

19 %

19 %

19 %

Valutafordeling:

 

 

 

 

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

 

Nordea Bank A/S sammenfatter, at der ikke er sket ændringer i porteføljen siden sidste rapport. Den aktuelle andel af fast finansiering udgør 81 %. Om 1 år vil andelen udgøre 79 % faldende til omkring 70 % de næste 10 år med uændret portefølje. Fordelingen mellem fast og variabel finansiering er passende i forhold til kommunens finansielle politik og forventninger til stigende renter.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 3. kvartal 2017 tages til efterretning.224. Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2018-2021

Sagsnr: 00.30.00-A21-1-17 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år efter budgetaftalens indgåelse en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2018-2021 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

 

Konkrete indsatser i 2018-2021

 • Modulvogntog
 • Renovering broer og tunneller
 • Udskiftning gadelygter
 • Offentligt toilet Karise
 • Opsparingspulje til haller i Haslev
 • Opsparingspulje til svømmehal i Haslev
 • Forbedret indeklima på skolerne
 • Ungehus
 • Foreningskoordinator
 • Kultur- og mødestedspuljen forhøjes
 • Renoveringspulje fortove
 • Cykelstier
 • Forlængelse fortov Rønnedevej - Conradsvej i Faxe
 • Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede
 • Badebro Faxe Ladeplads
 • Fodgænger- og stitunnel under jernbanen Karise
 • Forundersøgelse ændret adgang og toiletforhold til Kanten Faxe
 • Belysning Bavnestien Dalby
 • Asfaltering parkeringsareal Æblehaven Faxe
 • Grupper for delvist segregerede elever
 • Udskoling - målrettet indsats i udskolingen ift. uddannelsesparathed
 • Opnormering - daginstitutioner - socialnormeringer af pædagogisk uddannet personale
 • Opnormering sagsbehandlere på børne- og ungeområdet
 • Etablering administrativt team på skoleområdet
 • MED-udvalgets deltagelse i proces omkring effektiviseringer og besparelser
 • Åben skole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole m.v.
 • Demografipuljer

 

Konkrete fokus områder frem mod budget 2019-2022

 • Samlet vurdering af kollektiv trafik i kommunen
 • Telefonsystem
 • Analyse af ledelsesstruktur på skole- og daginstitutionsområdet
 • Halbehovet i kommunen
 • Behovet for multibaner

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.225. Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED

Sagsnr: 05.01.12-A00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 4,0 millioner kr. til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 

Pengene skal bruges til udskiftning af gamle og udtjente lamper til strømbesparende og dæmpbare LED pærer.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,0 millioner kr. i 2018 til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 121:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 226. Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

Sagsnr: 05.04.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,5 millioner kr. til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune. Dertil skal lægges 4,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

De 4,5 millioner kr. anvendes til anlæggelse/færdiggørelse af de stier som Teknik- og Miljøudvalgets prioriterede i 2017. (Lyngvej, Bråbyvej, Rådhusvej).

De 1,5 millioner kr. skal prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,5 millioner kr. i 2018 til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 122:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 227. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner

Sagsnr: 82.20.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 

Pengene skal imødekomme stigende børnetal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. i 2018 til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 123:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 228. Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev

Sagsnr: 05.01.02-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,5 millioner kr. til ny vej under jernbanen, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Dertil skal lægges 0,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene skal anvendes til projektering.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. til ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 124:

Anbefales til vejunderføring i Haslev.

 

Fraværende: Ingen.

 229. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

Sagsnr: 13.06.04-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 3,5 millioner kr. til byggemodning. Dertil skal lægges 2,9 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til byggemodninger, som prioriteres politisk.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 millioner kr. til byggemodning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 125:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 230. Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse

Sagsnr: 05.01.02-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse. Dertil skal lægges 0,25 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 126:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 231. Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi

Sagsnr: 82.07.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til opgradering af udearealer på Østskolen afdeling Karise skole svarende til de opgraderinger, der er foretaget på andre skoleafdelinger i forbindelse med ejendomsstrategien.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. til udearealer på Østskolen afd. Karise.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 127:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 232. Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer

Sagsnr: 82.09.01-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2 millioner kr. til energioptimeringer i kommunens bygninger.

Pengene anvendes til energibesparende tiltag.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2 millioner kr. til energioptimeringer.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 129:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 233. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler

Sagsnr: 05.03.06-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler. Dertil skal lægges 1 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 128:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 234. Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme

Sagsnr: 06.00.05-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 130:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 235. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove

Sagsnr: 05.01.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 

Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

 

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 131:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 236. Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads

Sagsnr: 08.03.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 132:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 237. Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken

Sagsnr: 05.13.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 133:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 238. Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby

Sagsnr: 05.04.12-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 134:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 239. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 135:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 240. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 136:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 241. Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne

Sagsnr: 82.09.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

 

Pengene anvendes til analyse og gennemgang af indeklimaproblematikken på skoleområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 137:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 242. Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven

Sagsnr: 05.00.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 139:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 243. Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise

Sagsnr: 06.20.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 138:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 244. Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

Sagsnr: 82.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

 

Der udarbejdes en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten inden der igangsættes yderligere arbejder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 140:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 245. Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018

Sagsnr: 05.13.00-G00-36-17 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat 1.000.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringer i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 – 2020.

 

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2016 og indeholder en liste med udpegede tiltag til forbedring af konkrete forhold på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i denne liste fremlægger Center for Plan & Miljø en konkret anlægsplan for det kommende budgetår i starten af 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der i budget 2018 er afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 til trafikhandlingsplanen.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 141:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 246. Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer

Sagsnr: 01.02.17-P16-1-17 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

De 0,25 mio kr. skal prioriteres af Erhvervs- og Kulturudvalget i 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,25 millioner kr. i 2018 til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 141:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 247. Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station

Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet i såvel 2018 som 2019 afsat 5,1 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Haslev Station. Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har endvidere givet tilsagn om yderligere 5.053.600 kr. til projektet, som således i alt har et budget på 15.253.600 kr.

 

Beløbet benyttes til køb af posthus og grund, etablering af busterminal med overdækkede ventefaciliteter, herunder toilet og informationstavler, samt forbedring af skiftemuligheder mellem cykel, bil bus og tog.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 15.253.600 kr. og frigives 10.153.600 kr. i 2018 til etablering af ny busterminal ved Haslev StationTeknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 143:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 248. Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus

Sagsnr: 00.30.08-P19-1-17 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018-2021 fremgår anlægsprojekt "Pulje til Unge Hus" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr. årligt.

Projektet, som det fremgår af budgetforliget, er tiltænkt ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet rådighedsbeløbet indgår i den vedtagne og budgetterede investeringsplan  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr.Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 142:

Anbefales, idet udvalget foreslår at "ungehus" skal forståes som en ramme, der kan understøtte og udvikle initiativer i samskabelse med unge i Faxe Kommune.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 249. Frigivelse af overførte anlæg

Sagsnr: 00.30.08-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 pkt. 143 at overføre nedestående anlæg fra 2017 til 2018.

 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på nedenstående anlæg:
 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 142:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 250. Etablering af nyt værested i Haslev by

Sagsnr: 27.54.08-A30-1-17 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Center for  Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger hermed status for arbejdet med etablering af et nyt værested i Haslev bymidte for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget, med henblik på anbefalinger overfor byrådet angående overførsel af anlægsbevillinger.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,6 milioner til et nyt værested.

Herudover er der afsat 0,8 millioner kr. til Café Perlen, som er en af de 10 indsatser under områdefornyelsen i Haslev. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere givet fristforlængelse for områdefornyelsen til ultimo december 2018. Det vil derfor være en mulighed at overføre denne anlægsbevilling til 2018.

Der foreslås følgende proces:

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etablers et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterådet

April 2018: Beslutning

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Afholdes inden for den vedtagne budgetramme. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • anlægsbevillingen på 2,6 millioner kr. til etablering af nyt værested "Perlen" overføres til budget 2018
 • procesplanen for etablering af nyt værested i Haslev godkendes

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevillingen på 0,8 millioner kr. i 2018 til pulje til områdefornyelsen i Haslev, Café Perlen

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 139:
Anbefales, idet overførslen af de 0,8 milllioner kr. vedr. områdefornyelsen og frigivelsen af midlerne godkendes af Byrådet.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2017, pkt. 93:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at sagen overføres og beløbet frigives i 2018.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 251. Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018

Sagsnr: 28.77.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges beregnede takster for 2018 på dagtilbudsområdet.

Taksterne er fastsat på baggrund af dagtilbudsloven. Ændring af takster kan ske med en måneds varsel, når det sker i forbindelse med nyt budgetår. Taksterne skal således godkendes og varsles inden den 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

I bilag 1 er oplistet hvilke udgifter der medtages i opgørelsen af de budgetterede bruttodriftsudgifter, der ligger til grund for beregning af takst og dermed forældrebetaling.  

De beregnede takster for 2017 og 2018 ser således ud:

 

Takster 2017

Takster 2018

Vuggestue

2.899,00 kr.

2.844,00 kr.

Børnehave

1.665,00 kr.

1.684,00 kr.

Dagpleje

2.582,00 kr.

2.606,00 kr.

Børnehave deltid

830,00 kr.

842,00 kr.

Kommunal frokostordning i daginstitutioner

547,00 kr.

549,00 kr.

Tilskud til privat pasning for børn fra 24 uger og indtil 3 år

6.402,00 kr.

5.607,00 kr.

Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år og indtil skolestart

4.655,00 kr.

4.590,00 kr.

 

Der er med budget 2018 vedtaget tilførsel af 2,1 mio.kr. til opnormering af pædagogisk personale i daginstitutioner. Beløbet indgår som en del af ovenstående takstberegning.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne for 2018 godkendes.Børne- og Familieudvalget, 31. oktober 2017, pkt. 84:

Anbefales

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Per Thomsen (A).

 252. Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-14-17 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

 

Indsatssække er udgåede og sælges ikke længere fra Borgerservice.

 

Der ligger et foreløbigt forslag fra KL på skorstensfejerpriserne. De endelige priser for 2018 forligger først i december 2017 - januar 2018.

 

Priserne vedrørende farligt affald kendes endnu ikke, og taksterne herfor vil senere blive reguleret.

 

Foreløbige takster er vist med rødt i bilaget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2018 godkendes.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 108:

 

Godkendt.

Takster godkendes i Byrådet.

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Faxe Kommune har nu modtaget de manglende takster for farligt affald for 2018 fra Faxe Forsyning.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for farligt affald for 2018 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 117:

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.253. AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme

Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17 Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

AffaldPlus ønsker at købe Sorø Fjernvarme og anmoder Faxe Kommune om godkendelse af opkøbet.

Ifølge § 8 i vedtægterne for AffaldPlus skal interessentkommunerne godkende anlægsinvesteringer i energiproducerende anlæg, som ikke baserer sig på affald.

Sorø Byråd har 23. august 2017 besluttet at godkende muligheden for, at AffaldPlus køber Sorø Fjernvarme, og AffaldPlus ønsker at behandle sagen på deres bestyrelsesmøde 27. oktober 2017.

Sorø Fjernvarme anlæg betjener i øjeblikket ca. 2500 husstande og bruger gas som afbrændingskilde. AffaldPlus ønsker at modernisere anlægget, og på sigt vil anlægget kunne indgå i affaldsstrategien og energiudnytte den vedholdige del af have- og parkaffald. Sorø Kommune stiller garanti for et lån på 182 millioner kr., som skal dække købsprisen på 25 millioner kr. og modernisering og renovering af anlæg og ledningsnet. AffaldPlus ønsker at beholde de gamle gaskedler som reserve og forbeholder sig ret til ændre brændsel alt efter hvilke muligheder, der opstår.

I bilaget har AffaldPlus beskrevet en selskabskonstruktion, hvor aktiviteten fra Sorø Fjernvarme placeres i et nonprofit aktieselskab ejet af AffaldPlus. Det er administrationens vurdering, at den beskrevne selskabskonstruktion ikke giver nogen økonomisk risiko for Faxe Kommune.

AffaldPlus driver på nuværende tidspunkt ikke noget anlæg, som leverer energi direkte til borgerne. Et køb af Sorø Fjernvarme kan derfor ses som en væsentlig udvidelse af AffaldPlus forretningsområde. Opgaven med at drive Sorø Fjernvarme er ikke essentielt for AffaldPlus og bidrager ikke direkte til kerneopgaven, da vedholdigt affald i stedet vil kunne blive energiudnyttet på anlæggene i Næstved eller Slagelse.

Gælden i det nye selskab vi stige op til 182 millioner kr., hvilket vurderes at være en væsentlig forøgelse af den samlede gældsbyrde i AffaldPlus.

På denne baggrund er det administrationens opfattelse, at AffaldPlus bør fokusere på sin kerneopgave og ikke udvide til nye forretningsområder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø FjernvarmeBeslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 104:

Tilbagesendes til fornyet behandling og afklaring af det tekniske/miljømæssige og den selskabsmæssige konstruktion i forslaget. AffaldPlus inviteres til et temamøde på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

AffaldPlus har fået lavet et juridisk notat med det formål, at vurdere om deres vedtægter kan holde til et køb af Sorø Fjernvarme. Advokaterne vurderer på side 3, andet sidste afsnit, at ønsket om opkøb af Sorø Fjernvarme vil kræve en ændring i AffaldPlus vedtægter. Notatet er vedlagt som bilag.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme.

 Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 116:

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler en overtagelse. Der fremlægges en særskilt sag om vedtægtsændringen til Økonomiudvalget.

 

Fraværende: Ingen.254. Ny lejeaftale med Restaurant La Mer

Sagsnr: 82.00.00-A00-3-17 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Ejeren af Restaurant La Mer på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads stopper med at drive restauranten fra 1. januar 2018 og ønsker derfor at bortforpagte eller sælge restauranten. Restauranten ligger på Faxe Kommunes grund, og der findes en areallejeaftale mellem kommunen og ejeren, som løber til 31. maj 2024. Efter aftalen er det muligt at bortforpagte eller afstå lejemålet til en anden under forudsætning af kommunens godkendelse.

For at kunne investere i bygningerne og optage lån har en ny forpagter/køber brug for, at lejeaftalen gælder i 20 år. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny lejeaftale, som svarer til den eksisterende lejeaftale, men som gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2037. Den årlige leje er fastsat til 30.000 kr. og pristalsreguleres en gang om året. Prisen er vurderet til at svare til markedslejen ved at sammenligne med lejeaftalen med den nu nedbrændte grillbar på Faxevej i Faxe Ladeplads og de årlige omkostninger ved optagelse af lån til køb af en tilsvarende grund. Til lejeaftalen vil der blive vedlagt kortmateriale, som viser arealet, der udlejes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

 Den nye lejeaftale giver 15.000 kr. årligt i merindtægt.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at lejeaftalen godkendes.255. Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger

Sagsnr: 03.11.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer 11 afdelinger med kommunale ældreboliger. Afdelingernes driftsregnskaber skal i henhold til gældende regler optages i Faxe Kommunes regnskab.  

Kommunens ældreboliger har gennem flere år været administreret af Boligkontoret Danmark. Dette er i praksis sket ved, at huslejeindtægter har været indbetalt af beboerne til Boligkontoret Danmark, som har afholdt de løbende udgifter i de enkelte afdelinger.   

 

Faxe Kommune har selv betalt renter og afdrag på de lån, som er optaget til finansieringen af ældreboligerne.

 

De overskydende likvider er månedsvist overført fra Boligkontoret Danmark til Faxe kommune.

Overførslerne fremgår som en teknisk mellemregning for hver afdeling.  

Boligkontoret Danmark har udarbejdet driftsregnskaber samt budgetter efter de regler, der gælder for almene boliger.

 

Center for HR, Økonomi og IT har bedt kommunens revisionsfirma, BDO, se på kommunens metode til optagelse af ældreboligerne i det kommunale regnskab. Baggrunden for involvering af BDO var, at der var opstået usikkerhed omkring den tidligere praksis.

BDO har herefter set på den standardiserede praksis, der har været anvendt frem til og med 2015 samt vurderet en af centeret udarbejdet og tilpasset model for 2016 regnskabet. Den tilpassede model er lavet sammen med kommunens daværende revisionsfirma, PWC og været grundlaget for regnskabsberegningerne for 2016 i februar 2017.

 

BDO konkluderer efter sin gennemgang interne fejlbogføringer, som udgør ca. 3,7 mio. kr. fordelt på de 11 afdelingsregnskaber.

Konkret drejer det sig i hovedsagen om, at driftsoverskuddet registreret på funktion 5.32.30 isoleret set har været 3,7 mio. kr. for højt. Teknisk er driftsoverskuddet i en række år bogført før kapitaludgifter, der i øvrigt er korrekt konteret på egen funktion i kommunens bogholderi. Denne praksis er hovedårsagen til afvigelsen på de 3,7 mio. kr.

 

Gennemgangen af centerets nye konverteringsmodel, som er anvendt på 2016 regnskaberne bekræftes af BDO som korrekt. BDO anbefaler dog, at modellen udsættes for mindre tilpasninger jf. BDO´s anbefalinger i sagens notat. Alternativt kunne være, at kommunen anvender BDO´s egen model for konvertering af driftsregnskaber på kommunale ældreboliger.

 

Lovgrundlag

Gældende lovgivning vedrørende ældreboliger.

Økonomi

En korrekt bogføringspraksis indebærer, at det ansvarlige driftsområde, Center for Ejendomme, skal tilføres cirka 3,7 mio. kr. i 2017 og de følgende år. Der er som sådan ikke tale om nye udgifter, men at der teknisk ikke er foretaget budgetmæssig tilretning efter en ny bogføringspraksis.

Det endelige beløb området skal tilføres kendes først ved regnskabsafslutningen for 2017.

Forholdet påvirker ikke kommunens serviceramme, da udgiftsområdet ligger uden for serviceudgifterne.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. at der fremadrettet og fra og med regnskabsaflæggelsen for 2017 finder en korrekt regnskabsaflæggelse sted,
 2. at BDO´s anbefalinger følges fra og med 2018 og at centerets model for regnskabsaflæggelse tilpasses i overensstemmelse hermed, og
 3. at Center for Ejendomme budgetmæssigt tilføres de fornødne ressourcer, når den endelige opgørelse foreligger i forbindelse med årsafslutningen af regnskab 2017.

 256. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.03-P16-1-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. okotober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15.

Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedr. tillæg nr. 15 og det indstilles, at planen vedtages uden ændringer.

 

Baggrund:

I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt, at justere afgrænsningen mellem det rammeområde der er udlagt til skole og boldbaner, og de tilstødende boligområder, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres rammebestemmelserne for skolensområde så det fremgår, at de tidligere lærerboliger indenfor området må udstykkes til boligformål. Ligeledes justeres rammebestemmelserne for kirkensområde, så det tydeligt fremgår, at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealet vest for kirken. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 133:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 257. Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte

Sagsnr: 01.02.05-P16-2-17 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Midtby har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.  

Center for Plan & Miljø har modtaget ét høringssvar fra Roskilde Stift, der bemærker "at man må sikre sig, at det forhold, at et stort bassing anlægges så tæt på kirkegården ikke medfører skader på kikens eller kirkegårdsmurens fundamenter". Center for Plan & Miljø indstiller, at stiftets bemærkning indarbejdes i lokalplanens redegørelse. Da der kun er modtaget et enkelt høringsvar, har Center for Plan & Miljø valgt ikke at udarbejde en hvidbog over høringssvar.

 

Baggrund:

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er:

 • at overføre området til byzone,
 • at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen,
 • at åbne mulighed for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone.

 

Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter medvidere for både skolebørn og byens idrætsudøvere.

 

Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand.

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Meninghedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er sikret gennem anden lovgivning. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at lokalplan 1100-53 vedtages endeligt med følgende tilføjelse til redegørelsen (side 11):
  • "Ved projektering og anlæg af bassinet skal det sikres, at bassinet ikke medfører skade på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter."  Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 134:

Anbefales.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 258. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 • Ingen sager

 

Ankestyrelsens svar til køb af Gefion

Ankestyrelsen har i brev af 1. november 2017 afgjort henvendelsen til tilsynet om køb af Gefion.

 

Evt. reparation af borgmesterkæden

Vi har modtaget et tilbud på reparation af borgmesterkæden. Tilbud er vedhæftet.259. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-9-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen260. Køb af ejendom

Sagsnr: 82.01.00-G01-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen261. Udbud af storparceller

Sagsnr: 13.06.02-G01-6-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen262. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer