Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 9. maj 2017

Økonomiudvalget - 09-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 9. maj 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


103. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Godkendt.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).104. Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2017

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. maj opgjort til 128,1 mio. kr. og ligger således 2,6 mio. kr. under niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. april.
I samme periode 2016 faldt 12 mdrs. likviditeten med 4 mio. kr.
12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 60,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. maj 2016.


Pr. 1. maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 124,8 mio. kr. Det er en stigning på 25,5 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april.
I samme periode 2016 steg 3 mdrs. likviditeten med 12,3 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 43,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. april 2016.

 

Den ekstraordinære gældsafvikling på 66 mio. kr. i september 2015 og 90 mio. kr. i september 2016 påvirker forsat det generelle niveau for såvel 12 som 3 mdrs. likviditeten og vil have fortsat forstærket negativ effekt på 12 mdrs. likviditeten det næste halve år.

Den forholdsmæssige store stigning i 3 mdrs. likviditeten i forhold fra sidste opgørelse og sammenholdt med ændringen i 2016 kan henføres til:

 • ”12.-dels afregningen” (bloktilskud og udligning) fra staten i marts i år var 20,7 mio. kr. højere end i marts 2016. Dette skyldes hovedsagligt modtaget restrefusion på integrations- og beskæftigelsesområdet vedrørende 2016.
 • I marts 2016 blev der afdraget gæld for 3,4 mio. kr., men i marts i år kun for 1,1 mio., da en del af gælden er afviklet jf. ovenfor.
 • At den ikke længere påvirkes af de forholdsvis mange og større betalinger i december - januar (her betales fakturaer for både 2016 og 2017).
 • De samlede forbrug på drifts- og anlægsrammerne er ca. 1,5 mio. kr. lavere i år end på samme tidspunkt sidste år.Restanceopgørelse pr. 31. marts 2017 (ejendomsskatter udeladt)
Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 3,8 mio. kr. (svarende til 8,5 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2016.
I løbet af 1. kvartal i 2017 er restancerne faldet med 0,8 mio. kr. (svarende til 1,8 %).


De væsentligste ændringer henholdsvis det sidste år og sidste kvartal kan henføres til områderne:

Daginstitution (inkl. SFO)
Denne kategori er faldet med 0,2 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 4,3 %, men steget med 0,3 mio. kr. indenfor sidste kvartal (9,4 %).
Restancerne indenfor området udgør i alt 3,9 mio. kr. pr. ultimo marts 2017 svarende til 9,4 % af de samlede restancer, hvilket er samme andel som ultimo marts 2016.
SKAT EFI er begyndt træk i børne- og ungeydelsen igen og Faxe Kommune har kun modtaget 551.990 kr. i afregning for første kvartal 2017 mod normalt omkring  650.000 kr. pr. kvartal. Der er iværksat træk i kontanthjælpen, hvor det har været muligt at trække til den løbende betaling.

Mellemkommunalt
Denne kategori er faldet med 2,9 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 29,3 %, og faldet med 1 mio. kr. indenfor sidste kvartal (12,3 %).
Restancerne indenfor området udgør i alt 7,2 mio. kr. pr. ultimo marts 2017 svarende til 17,1 % af de samlede restancer. 
Ultimo marts 2016 udgjorde de 19,4 %.
I januar måned er modtaget Faxe Kommunes tilgodehavende fra Høje Taastrup Kommune på næsten 1,0 mio. kr.

Der pågår fortsat 2 sager med Gribskov og Holbæk Kommuner på omkring 800.000 kr. for hver. De afventer en afgørelse i Ankestyrelsen.

Der er endvidere på dette område fortsat en restance på ca. 0,5 mio. kr. fordelt på 32 forældre, der er sat i egenbetaling på anbragt barn.

Der er ikke væsentlige udsving indenfor øvrige restanceområder, dog skal følgende bemærkes:

 • På boliglån området er en samlet restance på 6,3 mio. kr. i forfaldne lån. Der er værksat træk i Udbetaling Danmark, hvor det har været muligt at modregne i den løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån.
 • Diverse kommunale regninger (dækker hovedsageligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder) udgør 8,6 mio. kr.,  hvoraf størstedelen ligger til inddrivelse hos SKAT. Disse krav vil opkrævningsgruppen prøve at køre et projekt på i løbet af året 2017.
 • Der er i 1. kvartal 2017 modtaget indbetaling fra SKAT EFI på 1.260.648, kr. heraf udgør børneydelserne 551.990 kr. Det er stadig primært på ejendomsskatterne der modtages afregninger på.

 

Opkrævningsgruppen arbejder stadig videre med tiltag for at hindre kommunens tilgodehavende i at stige. Der er pr. 1. januar 2017 sket en omorganisering således, at alle centerets økonomiressourcer er samlet i en gruppe: ”Opkrævning og Økonomi”.
Det medfører, at også andre – end medlemmerne af den tidligere ”Opkrævningsgruppe – nu også kan bistå i opkrævningsopgaverne i det omfang, de kan frigøres fra andre opgaver.

 

Samlet set - siden SKAT lukkede EFI – inddrivelse ned den 8. september 2015 - har Faxe Kommunes samlede restancer ligget på et nogenlunde stabilt niveau når der ses bort fra det ”mellemkommunale”, der ikke overgik til EFI.
Der er faktisk sket et mindre fald henover 2016.

 

 

Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo april (løbende priser):


2016: 640,5 mio. kr.


2017: 650,1 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (30,8 % i forhold til 33,3 %). Altså 2,5 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2016 var 31,2 og i 2015 var den 31,3.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo april en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Børne- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo april opgøres til 36 procent svarende til 2,7 procentpoint over den vejledende
I 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 38,1 og i 2015 35,3 %.

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • PPR
 • Integrerede institutioner (Fripladser)
 • Daginstitutioner (Fripladser og Humlebo der kun har budget til 9/12 af året)
 • Opholdssteder m.v. for børn og unge
 • Plejefamilier
 • Kontaktperson- og ledsageordninger


Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • Kommunal Tandpleje
 • Tilskud til privat institutioner m.v.

 


Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo april (netto - løbende priser):


2016: 16,2 mio. kr.


2017: 5,2 mio. kr. (Udgifter: 5,8 mio., indtægter: 0,6 mio. kr.)*)

*): Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2016 er p.t. ikke overført til 2017

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2017 på mere end 100.000 kr.
  Børne- og Familieudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter, der ligger over denne grænse.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 105. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de konstaterede mindreforbrug for 2016 samt bindingerne på 1%-puljen forventes det, at servicerammen isoleret set kan overholdes i 2017. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Ved budgetvedtagelsen for 2017 udgjorde Faxe Kommunes anlæg 51,6 mio. kr. Der er her tale om bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører, at evt. grund- og ejendomssalg ikke afhjælper risiko for sanktion. Efter godkendelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017 udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 89,8 mio. kr. (heri medregnet de øvrige sager med forventet anlægsbevilling på økonomiudvalgets møde den 9.5.2017). Overskridelsen for Faxe Kommune udgør ca. 40 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reducerer kommunens overskridelse og risikoen for sanktion fra regeringens side. Der er med overførslen risiko for sanktion kollektivt og/eller individuelt.

 

Kommunens serviceramme og anlægsramme er med overførslerne udfordret og det kan blive aktuelt at flytte projekter mellem drift og anlæg i det omfang dette lader sig gøre.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 106. Godkendelse af anlægsregnskab - Etablering af bredbånd

Sagsnr: 00.32.04-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Jørgen Nielsen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for HR, Økonomi & IT under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Etablering af bredbånd”.
Regnskabets hovedtal hoved tal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

5.260.000

0

5.260.000

Forbrug

5.366.029

0

5.366.029

Difference

-106.029

0

-106.029

Årsagen til budget overskridelsen på ca. kr. 100.000,00 skyldes, at det blev dyrere at etablere fiberen ud til de 18 turist steder, hvor 16 af lokationerne er små landsbyer og at der derved har været større udgifter til gravning af fiber. I det samlede projekt, var det desuden nødvendigt at etablere gadebelysning på 7 lokationer til montering af Access Points.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016. Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 107. Godkendelse af anlægsregnskab - Nyt Netværk på Skolerne

Sagsnr: 00.32.04-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Jørgen Nielsen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for HR, Økonomi & IT under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Nyt netværk på skolerne”.
Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

6.300.000

0

6.300.000

Forbrug

6.549.566

0

6.549.566

Difference

-249.566

0

-249.566

Merforbruget på 3,8 % skyldes, at det under projektafviklingen viste sig nødvendigt, at indkøbe en ny coreswitch til erstatning for den gamle. Dette var for at sikre skolerne fik nytte af det nye, hurtige og samtidig stabile netværk.
Desuden er de følgeudgifter, der har været i forhold til renoveringen af krydsfelt-skabene på de 9 folkeskoler, højere end oprindelig forventet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015. Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. 

 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 108. Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-6-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2017 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

 

Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo marts måned 2017 i alt 178,4 mio. kr. Der er investeret i følgende papirer:

Værdipapirer (kursværdi)

2. kvartal 2016

3. kvartal 2016

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

 

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Var. Nykredit 2018

63,0

63,1

63,0

0

Nordea 2018

36,5

36,1

35,6

0

DLR 2018

37,0

36,9

36,5

36,6

DLR 2019

43,9

43,8

43,5

43,7

Realkredit Danmark

0

0

0

50,8

Nykredit

0

0

0

47,3

I alt

180,4

179,8

178,4

178,4

Periodeafkast

0,32 %

0,52 %

0,47 %

0,13 %

 

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2017 i alt 286,4 mio. kr.

Lån (nominel)

2. kvartal 2016

3. kvartal 2016

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

Lån eksklusiv ældreboliger

386,3

287,8

284,2

286,4

Rentefordeling:

 

 

 

 

Fast rente

62 %

81 %

81 %

81 %

Variabel rente

38 %

19 %

19 %

19 %

Valutafordeling:

 

 

 

 

Gæld i DDK

100 %

100 %

100 %

100 %

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

 

Nordea Bank A/S sammenfatning og anbefaling:

"Faxe Kommune har optaget et 10- årigt lån med fast rente på 0,70 %. Andelen af fast finansiering udgør således 81 %. Fordelingen mellem fast og variabel finansiering er passende i forhold til kommunens finansielle politik. "

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen 

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Godkendt. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 109. Budget til Beredskabet for 2018, Midt og Sydsjællands Brand & Redning samt takstforslag

Sagsnr: 00.30.10-S00-2-17 Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har sammen med Næstved, Vordingborg og Ringsted Kommuner lavet er § 60 selskab, som løser kommunernes beredskabsopgaver, selskabet hedder Midt og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

 

MSBR har fremsat budgetforslag for 2018 for Faxe Kommunes andel i selskabet på 8.403.746 kr. Dette er baseret på at budget 2017 reduceres med 1 % jf. ejerstrategien. MSBR har også anført at budgetforslaget er på baggrund af ændringer i risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet. Center for Ejendomme gør i denne fobindelse opmærksom på at der ikke ser besluttet ny risikobaseret dimensionering for Faxe Kommune, og at der slådes heller ikke er vedtaget serviceændringer.

 

Center for Ejendomme foreslår, at MSBR meddeles, at MSBR´s forslag til budget 2018 på 8.403.746 kr. fra Faxe Kommune, indgår i Faxe Kommunes budgetproces.

 

MSBR har osgå fremsendt forslag til takster. Taksterne er gældende i de fire ejerkommuners redningsberedskaber.

 

Center for Ejendomme vurderer, at forslaget til takster ligger på niveau med tidligere års takster og vurderes at være rimelige og konkurrencedygtige som ligeledes kan indgå i den kommende budgetproces.

 

Forslag fra MSBR er bilagt sagen.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Beløbet på 8.403.746 kr. er det beløb, der har været med i 1. behandlingsforslaget til budget  2016 – 2019. Sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser. 

Der er i Faxe Kommunes overslagsbudget for 2018 afsat 8.507 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 

 • MSBR meddeles, at MMSBR´s forslag til budget 2018 på 8.403.746 kr. og takstblad, indgår i Faxe Kommunes budgetproces.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales. 

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 110. Forsikringsenhedens årsrapport 2016

Sagsnr: 00.01.00-Ø38-4113-07 Sagsansvarlig: Tove Bjørklund

Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune. 

 

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb. 

 

I 2016 har der været i alt 197 arbejdsulykker og 7 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 2.472.134 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 799.110 kr. For ultimo 2016 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 18.107.000 kr.

 

Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparing svarende til den samlede forpligtigelse.

 

ansvarsskadeområdet har der været i alt 22 skader. Der er sket udbetaling på 15 sager med i alt 230.525 kr. 7 sager er blevet afvist.

 

tingskadeområdet har der været i alt 143 tingskader med en samlet udgift på 1.674.614 kr.

 

sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 1.760.063 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effektivt på antallet af skader.

 

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

 

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2016 været på 142.587 kr.

 

Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

 

Budget 2016

Kr. 6.052.069 

Samlede udgifter / indtægter

Kr. 5.943.603

Rest til hensættelser – arbejdsskader

Kr.    108.466

+ rest fra hærværkspuljen

Kr.    230.157

 

I alt til hensættelser - arbejdsskader

Kr.    338.623

 

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter. Der er endvidere en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Beløbet på 338.623 kr. er medtaget i overførelsessagen og indgår i kommunens samlede hensættelser til arbejdsskadeområdet.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi, HR & IT indstiller, at årsrapporten med budgetomplaceringen af restbudgettet tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Godkendt.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 111. Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd

Sagsnr: 00.22.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På byrådets temamøde den 14. marts 2017 blev det bl.a. drøftet, hvordan viden og erfaring fra det nuværende byråd kan videregives til det nye byråd.

 

På baggrund heraf er der indhentet vedhæftede forslag til opgavebeskrivelse fra konsulentfirmaet H.C. Vestergaard ApS.

 

I opgavebeskrivelsen indgår følgende emner::

 • Relationen til omverdenen (borgere, brugere, organisationer, foreninger, presse m.v.)
 • Relationen til og samspillet med den kommunale organisation (servicering, delegationer m.v.)
 • Vilkårene for det politiske arbejde (tekniske hjælpemidler, fysiske faciliteter, lovgivning m.v.)

 

Formålet med opgaven er:

 1. at give arven videre fra det nuværende byråd til det nye byråd for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet i det nye byråd, og
 2. at give det nuværende byråd mulighed for at gøre status og skabe en fælles opfattelse af den indsats, der er gjort i byrådsarbejdet.

 

Forslag til tidsplan:

 

Interview af byrådets medlemmer og direktionen

Maj - juni 2017

Udarbejdelse af oplæg til byrådet

August 2017

Præsentation for byrådet på temamøde

14. september 2017

 

Konsulenthonoraret for løsning af opgaven er 68.000 kr. excl. moms og udgifter til kørsel og opholdsudgifter for konsulenten.

 

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Udgiften kan afholdes indenfor eksisterende budget.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indgås aftale med konsulentfirmaet H.C. Vestergaard om løsning af opgaven udfra den fremsendte opgavebeskrivelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales, idet spørgsmål om samarbejdet i byrådet, herunder kodeks for byrådsarbejdet, også indgår i interviewet.

René Tuekær (L) og Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, idet de ikke ønsker anvendelse af eksterne konsulenter til denne opgave.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 112. Status m.v. - erhvervsstrategi 2015

Sagsnr: 24.00.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. marts 2016 vedlagte erhvervsstrategi 2015 med tilhørende handlingsplan for 2016. Det blev samtidig besluttet, at Erhvervs- og Kulturudvalget skulle have en status og oversigt over nye tiltag om ca. et år.

 

Af vedlagte handlingsplan for 2016 fremgår status over tiltag inden for erhvervsstrategiens fem indsatsområder:

 

A. Arbejdskraft og kompetencer

B. Brancher og sektorer

C. Infrastrukturforbedringer

D. Områdepotentialer

E. Branding og image

 

Eksempler på væsentlige tiltag i 2016 er følgende:

 

 • Netværket for de store virksomheder er etableret. 
 • Jobcenteret har foretaget en række tiltag til understøttelse af integrationen af flygtninge.
 • Indsatsen vedrørende de ikke uddannelsesparate unge, er styrket.
 • Turebylille vindmøllepark blev indviet i december 2016.
 • Planlægningsarbejdet vedrørende tårnprojektet/Camp Adventure blev afsluttet i december 2016, og der er meddelt byggetilladelse.
 • Første spadestik til Karise Permatopia blev taget i december 2016.
 • Der er kommet gang i etableringen af bredbånd til private borgere.
 • Kampagnen "Følelsen af Faxe", som bygger på samskabelse mellem kommunen og erhvervslivet samt kommunen og borgerne, er igangsat.

 

Der er desuden udarbejdet vedlagte forslag til ny handlingsplan for 2017/2018. Af handlingsplanen fremgår forslag til mål for indsatsen inden for samme fem indsatsområder, som nævnt ovenfor.

 

Af hovedforslag kan nævnes:

 

 • Business Faxe Copenhagen udarbejder målbare handlingsplaner for lokal erhvervsservicering inden 1. august 2017 til efterfølgende politisk behandling.
 • Virksomhedernes behov for arbejdskraft undersøges og understøttes ved at sprogundervisningen fra ultimo 2017 målrettes brancher med behov for arbejdskraft.
 • Jobcenteret etablerer en indgang til virksomhederne med mulighed for rekvirering af en virksomhedsmentor/tolk til oversættelse af specielle arbejdsinstrukser og sikkerhedsregler på arbejdspladserne.
 • Der arbejdes på, at der inden sommerferien 2017 vedtages lokalplan for solcellepark ved Turebylille.
 • Udsigtsplatformen Prismet forventes færdigbygget i sommeren 2017.
 • Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "De hvide Dronninger" samt udvidelse af havn/lystbådehavn i Faxe Ladeplads, forventes udsendt i høring i sommeren 2017.
 • I 2017 gennemføres anlægsprojekter for nyindretning af Jernbanegade i Haslev, ligesom der etableres multiplads ved supermarkederne i Nørregade og passageprojekt mellem Nørregade og Jernbanegade.
 • I foråret 2017 fremlægges en helhedsplan for byudvikling i Haslev til politisk behandling
 • Der arbejdes i 2017, sammen med Telebranchens rejsehold, på evt. opsætning af maste- og antennepositioner til optimering af dækningen af mobiltelefoni i kommunen.
 • Business Faxe Copenhagen indgår mindst en salgsaftale om salg af erhvervsjord i 2017.
 • Brandingkampagnen "Følelsen af Faxe" fortsættes i 2017/2018.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 

 • At status, handlingsplan 2016, tages til efterretning.

 

 • At forslag til handlingsplan, 2017/2018, godkendes.

 

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. april 2017, pkt. 56:

Status anbefales.

Handlingsplanen anbefales med tilpasning af B.2.1, hvorefter "herunder ECO-valley" slettes.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemmer imod handleplanen 2017/18, idet han ikke kan anbefale punkt A1 og B3.2

 

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Erhvervs- og Kulturudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Bente Abrahamsen (O) stemmer imod handleplanen 2017/18, idet hun ikke kan anbefale punkt A1 og B3.2

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 113. Godkendelse af byggeregnskab - skema C for Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 14 - Vestergade

Sagsnr: 03.02.12-G00-24622-10 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2012 godkendte Byrådet skema A for renovering af facaader og altaner i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 14. Den 27. juni 2013 blev Skema B  godkendt med en anskaffelsessum på 5.649.000 kr. for den støttet del af projektet.

Faxe og Hylleholt Boligforening har fremsendt skema C til godkendelse. Den støttet del af anskaffelsessummen i skema C er på 6.481.531 kr.  Den forhøjede anskaffelsessum skyldes en konflikt vedr. altanernes vedhæftning på bygningen. Byggesagen er pga. denne konflikt overskredet med 3 år.

Byggeprojektet støttes af Landsbyggefonden.

Faxe Kommune skal godkende det samlede projekt - både den del der finansieres via ydelsesstøtte og den del Faxe og Hylleholt Boligforening selv skal finansiere.

Finansieriengen af projektet sker på følgende måde:

 

Skema A

Skema B 

Skema C

Ydelsesstøttet lån

5.652.000 kr.

5.649.000 kr.

6.481.531 kr.

Henlagte midler

  293.000 kr.

  297.000 kr.

   297.000 kr.

Tilskud fra egen trækningsret

  200.000 kr.

  200.000 kr.

   200.000 kr.

Ustøttet lån

 

 

   471.024 kr.

I alt

6.145.000 kr.

6.146.000 kr.

7.449.555 kr.

 

Faxe Kommune skal ikke betale en andel af anskaffelsessummen, men skal stille garanti for 73,01% af den endelige anskaffelsessum for den støttet del af projektet.

Dette svarer til en garanti på 4.732.165,78 kr.

Ved behandling af skema B godkendte Byrådet at stille en garanti på 4.126.526 kr. Der er underskrevet garantierklæring for dette beløb i forbindelse med Faxeog Hylleholt Boligforenings hjemtagelse af kreditforeningslån på 5.649.000 kr.

Landsbyggefonden regaranterer for 50% af den støttet del af anskaffelsessummen.

Herudover skal Faxe Kommune godkende huslejestigningen på 8% svarende til 59.000 kr. for hele afdelingen. Huslejestigningen er godkendt på beboermødet den 21. august 2012.

Lovgrundlag

Almenboligloven (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009).

Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.

Økonomi

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 4.732.165,78 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke Faxe Kommunes låneramme, da der er tale om almene boliger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi, HR IT indstiller:

 1. at det samlede byggeprojekt (den støttede og ustøttede del) med en anskaffelsessum på 7.449.555 kr. godkendes.
 2. at finansieringen af byggeprojektet godkendes.
 3. at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 6.481.531 kr.
 4. at kommunen godkender låneoptagelsen af kreditforeningslån på 6.481.531 kr.
 5. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 73,01 % af det godkendte kreditforeningslån svarende til 4.732.165,78 kr.
 6. at huslejestigningen på 8 % godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 114. Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 12 – Teglvænget.

Sagsnr: 03.02.00-K08-2-17 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2017 besluttede Byrådet at godkende låneoptagelse på 4.207.200 kr. og stille garanti på op til 4.207.200,00 kr. i forbindelse med separatkloakering af boligerne nr. 1 – 67 i Faxe & Hylleholt boligforenings afdeling 12 Teglvænget.

Afdelingen havde vurderet, at den samlede kloakering inklusiv omkostninger til rådgivning og lån mv. ville koste 4.907.200 kr. Efter gennemført licitation har afdelingen konstateret, at kloakeringen koster 6.525.200 kr.

Beløbet finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.825.200 kr. og med 700.000 kr. fra afdelingens henlæggelser.

Faxe og Hylleholt Boligforening har anmodet Faxe Kommune om at godkende låneoptagelse af 5.825.200 kr. i stedet for det tidligere godkendte lån på 4.207.200 kr.

Organisationsbestyrelsen godkendte det nye anlægsbudget den 30. marts 2017. Samtidig godkendte organisationsbestyrelsen, at dispositionsfonden yder et årligt tilskud på 97.000,00 kr. til delvis dækning af ydelsen på lånet.

Den resterende del finansieres ved en lejeforhøjelse på 36,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 3,87 %. Dette svarer til den lejeforhøjelse beboerne godkendte inden licitationen.

Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet kræver Faxe Kommunes godkendelse.  

Det er en betingelse fra realkreditinstituttet, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet.

Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke stilles kommunal garanti, kan afdelingen ikke optage kreditforeningslån og har ingen finansieringsmulighed for at efterleve påbuddet. Afdelingens økonomi er fornuftig og der er budgetteret med tilbagebetaling af lånet.

Da lejeforhøjelsen ikke overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen ikke godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 116, stk. 1, nr. 4).

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.2, nr. 1).

Økonomi

 Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.   

En garanti på op til 6.525.200 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

at låneoptagelsen godkendes, og
at der stilles kommunal garanti på op til 6.525.200 kr.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 115. Godkendelse af nye retningslinjer for lokalefordeling til frivillige aktører

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling og den politiske høring af forslaget.

Formålet med revideringen af de gældende retningslinjer er at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale- og træningsfaciliteter i Faxe Kommune.   

Overordnet er der tale om følgende ændringer/præciseringer:

 • Adgangstider:

Der er åbnet for at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere.

På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens 7 dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00 - 24.00. Dog ikke i de selvejende haller, hvor de respektive driftsaftaler gælder.

På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00 til 24.00 på hverdage.

 

 • Adgangbestemmelser:

Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

 

 • Bookinger:

Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.

 

 • Takster og gebyrer:

Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2017.

Med de udvidede adgangsmuligheder vurderes det, at stort set alle behov kan imødekommes, velvidende at der konkret kan være mange ønsker på samme facilitet, på samme tidspunkt. Forslaget gør, at Faxe Kommune forpligter sig til en bredere lokaleanvisning (end den i Folkeoplysningsloven foreskrevne forpligtelse).  

Forslaget til de nye retningslinjer har været drøftet og afstemt administrativt på tværs af den kommunale organisation. Herudover har det været i høring hos væsentlige interessenter og råd som Ældrerådet, Handicaprådet, Faxe Frivilligråd sam Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene viser samlet set bred opbakning til forslaget. Frivilligrådet noterer blandt andet, at forslaget er et godt skridt i den rigtige retning, velvidende at de folkeoplysende foreninger har en højere prioritet end rådets tilknyttede foreninger. Folkeoplysningsudvalget bakker op og udtrykker samtidig en bekymring for at kommunale institutioner, skoler, og SFO'er benytter den kommunale førsteret til faciliteterne, uden nødvendigvis kontinuerligt at gøre brug heraf.

Forslaget blev af Erhvervs- og Kulturudvalget sendt i høring i fagudvalgene Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget. Høringssvaret fra alle tre udvalg er, at de anbefaler forslaget til de nye retningslinjer.

På den baggrund indstiller administrationen, at forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes uden yderligere ændringer eller tilføjelser.  

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at forslaget til retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune godkendes, med ikrafttræden d. 1. juni 2017.

 

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. april 2017, pkt. 58:

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog på mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Anbefales.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 116. Tilsynssag om godkendelse af fire biomassebeholdere

Sagsnr: 09.17.00-K03-1-17 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynet, (nu Ankestyrelsen, Tilsynet) har i brev af 10. marts 2017 bedt Faxe Kommune om en redegørelse med henblik på Tilsynets overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

 

Baggrunden for henvendelsen er, at Lars Folmann Christiansen har klaget til Tilsynet over, at Faxe Kommune har givet tilladelse til, at Solrød Biogas A/S opfører tankanlæg til husdyrgødning for derefter at opbevare affald i disse med henblik på ulovlig udbringning på landbrugsarealer. Der er givet miljøgodkendelse til Bregentved Gods efter reglerne om husdyrhold og tilladelse til at opføre tankene i forbindelse med byggeriet af svinefabrikken, som dog endnu ikke er opført. Klager mener, at kommunens tilladelse er ulovlig, og at der udøves ulovlig sagsbehandling.

 

Selve sagen drejer sig om, at Bregentved Gods har fået en miljøgodkendelse til opførelse af svinebrug på Vordingborgvej 337, Tureby. Godkendelsen omfattede ligeledes de fire omtalte beholdere til opbevaring af biomasse. Intentionen er, at gyllen fra svinebruget leveres til Solrød Biogas A/S, og efter behandling i biogasanlægget tages den afgassede biomasse retur og opbevares i beholderne inden udspredning på egen landbrugsjord.

 

Staldene er endnu ikke opført, men ansøger har efter forespørgsel fået oplyst, at beholderne godt kan tages i brug uden en særskilt godkendelse, da de er opført i forbindelse med allerede eksisterende husdyrbrug.

I øvrigt kræver udbringning af afgasset biomasse på egen landbrugsjord ikke godkendelse, man skal blot anmelde det til kommunen efter reglerne i slambekendtgørelsen.

Administrationen mener derved ikke, at der er givet en ulovlig tilladelse, eller at sagsbehandlingen er foregået ulovligt.

Forslag til udtalelse til Tilsynet vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 49, husdyrgodkendelseslovens § 12 og miljøbeskyttelseslovens § 33.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2017, pkt. 61:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Marianne Ørgaard (L) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

René Tuekær (L) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 117. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet: 

 • Revideret tilsynspolitik på ældreområdet 2017

 

 

Friplejehjem i Faxe kommune

Der er modtaget en forespørgsel om Faxe kommunes indstilling til etablering af et friplejehjem og samarbejde med en privat operatør på ældreplejeområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2017

Det meddeles Scandinavian Property Development A/S, at kommunen for indeværende ikke har behov for flere plejeboliger.

 

Der blev endvidere orienteret om

 • retssag vedr. olieforurening fra 2004 i Faxe Ladeplads.
 • lovforslag fra regeringen vedr. forberedende uddannelse til unge
 • undersøgelse af borgertilfredshed med kommunal service og om borgerne kan anbefale andre at bo i deres kommune (undersøgelsen er vedhæftet som bilag).

 

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

 118. Udbud af storparceller

Sagsnr: 13.06.02-G01-6-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen119. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer