Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 15. december 2016

Økonomiudvalget - 15-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 15. december 2016 kl. 17:45
i Mødelokale 4, Søndergade 12


272. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-21-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2016

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (L)

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i mødet.

 273. Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2012

Sagsnr: 06.01.17-P20-1-13 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne skal hvert år betale et vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskaberne. Et vejafvandingsbidrag er kommunernes betaling for afledning af vejvand til forsyningernes kloaksystem.

I betalingsloven (Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) er fastlagt, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Baggrunden herfor er, at det normalt antages, at tilledning af vejvand til kloaksystemet indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningerne på op til 8 %.

Vejafvandingsbidraget er forskelligt fra kommune til kommune. Procentsatsen fastsættes på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, hvorfra der afledes vejvand til kloaksystemet. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til kloaksystemet, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til for eksempel vejgrøfter.

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at blandt andet Faxe Kommune betalte for lidt i vejafvandingsbidrag i 2007-2012. Forsyningssekretariatet traf afgørelse herom i medfør af stoploven (lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger). En kommune kan opnå en økonomisk fordel, hvis kommunen ikke betaler den fulde værdi af en ydelse, hvilket Forsyningssekretariatet fandt også omfattede kommunens betaling af vejafvandingsbidrag.

Højesterets afgørelse 

Højesteret har 5. februar 2016 truffet afgørelse om, at stoploven ikke kan anvendes på fastsættelse af vejafvandingsbidrag efter betalingsloven. Tilsynet med kommunerne på dette område må udøves af det almindelige kommunale tilsyn. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet ophævet afgørelserne for 2007-2012, og Forsyningssekretariatets afgørelser fra 2013 og frem inddrager ikke vejafvandingsbidrag.

Faxe Kommune efterbetalte til Faxe Forsyning knap 3,2 millioner kr. i 2007-2012 på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser. 

Dialog med Faxe Forsyning

Udover tilbagebetaling som følge af højesteretsdommen  er det aftalt med Faxe Forsyning at eksisterende aftaler efterleves, hvilket indebærer at Faxe Kommune betaler 5% i vejafvandingsbidrag til og med 2016. Herefter sættes vejafvandingsbidraget til 4%, hvis kommunalbestyrelsen godkender betalingsvedtægt for 2017.

 

 

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 

Økonomi

Kassebeholdningen forøges med 3.176.038 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

 Center for Plan og Miljø indstiller

  • at Faxe Kommune beder Faxe Forsyning tilbagebetale 3.176.038 millioner kr. for årene 2007-2012 på baggrund af højesteretsdommen
  • at der gives en indtægtsbevilling på 3.176.038 til Center for Plan & Miljø under Teknik- og mIljøudvalgetØkonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 264:

René Tuekær (L) og Jørgen Egede Johannessen (V) blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagen blev udsat for nærmere undersøgelse og til evt. behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 15. december 2016.

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 13. december 2016:

Borgmesteren, Formanden for Teknik- & Miljøudvalget og kommunaldirektøren har den 12. december 2016 holdt møde med formanden og direktøren fra Faxe Forsyning.

Det blev på mødet aftalt, at den tidligere aftale om Faxe Forsynings tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2012 fastholdes.

Notat vedrørende "Forældelse på krav om tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag" er vedhæftet som bilag.

 

 

Indstilling:

Center for Plan og Miljø indstiller

  • at Faxe Kommune beder Faxe Forsyning tilbagebetale 3.176.038 millioner kr. for årene 2007-2012 på baggrund af højesteretsdommen
  • at der gives en indtægtsbevilling på 3.176.038 til Center for Plan & Miljø under Teknik- og mIljøudvalget

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2016

Anbefales, dog således at indtægten på 3.176.038 kr. tilføres kassen.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (L)

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i mødet.

 Underskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer