Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Plan & Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 27. februar 2018

Plan & Kulturudvalget - 27-02-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Plan & Kulturudvalget
den 27. februar 2018 kl. 16:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev


19. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt, idet punkt 20 (introduktion) blev udsat og punkt 26 (Up Art) behandles sidst i mødet.20. Fortsat introduktion for Plan & Kulturudvalget

Sagsnr: 00.22.04-G01-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Administrationen fortsætter introduktionen om Plan & Kulturudvalgets ansvarsområder og kommer på mødet med konkret forslag til rundtur med relevante besøgsmål. 

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Plan & Miljø indstiller,

 

1. at orienteringen tages til efterretning

 

2. at udvalget godkender Administrationens forslag til rundtur

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Udsat til næste møde.21. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-1-18 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at få mulighed for at tilføre området nye funktioner i form af boliger.

 

Baggrund og Formål

Forslag til lokalplan 500-85 er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Derfor er der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget udlægger området til blandet bolig og erhverv og sikrer dermed overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.

 

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og stedets ånd bevares bedst muligt. Det er derudover formålet, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

 

Ændringer i kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 16 udlægger området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende ramme, som udlægger arealet til offentlige formål, for området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at udvikle det tidligere skoleområde til boligområde med omdannelse af eksisterende bebyggelse til boliger og etablering af ny bebyggelse i op til 3 etager. Der gives mulighed for at opføre op til 130 boliger i alt. Lokalplanen giver derudover mulighed for at der kan etableres visse former for liberalt erhverv, overnatningsvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder, som er forenelige med et boligområde. I tilknytning til håndværksvirksomhederne kan der tillige etableres detailhandel til salg af produkter der er repareret og/eller produceret i virksomheden.

 

Bebyggelsens omfang og placering reguleres gennem udlæg af byggefelter til henholdsvis 2 og 3 etager. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens højde falder med terænnet og den centrale akse fritholdes som grønt område i en bredde på mindst 25 meter gennem hele området. Dette er sammen med bebyggelsens maksimale højde med til at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra omgivelserne.

 

Vejadgang til området skal ske fra Skolegade og der udlægges areal til en ny stiforbindelse mellem Skolegade og Troelstrupstien syd for området. Områdets kulturhistoriske værdier sikres gennem lokalplanens bestemmelser for, hvordan hovedbygning og kollegiet kan ændres og en del af det grønne område fastholdes som bevaringsværdigt.

 

 

Idéfase

Forud for planlægningen har der jf. planlovens § 23c været indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der indkom 6 bemærkninger i idéfasen, bemærkningerne og administrationens anbefalinger kan ses i vedhæftede hvidbog.

Bemærkningerne retter sig primært mod lokalplanen og hovedsynspunkterne omhandler: Varetagelse af hensynet til naboerne, indkig til hovedbygningen, forslag til at byudvikle andre steder i stedet, den trafikale situation i området, forslag om at udlægge arealet til grønt område, parcelhusområde eller helt at friholde området for byggeri.

 

På baggrund af de indkomne svar er der foretaget en trafiktælling på Skolegade og efterfølgende udarbejdet et trafiknotat der belyser de forventede konsekvenser af at omdanne området med op til 130 boliger. Den overordnede konklusion er, at udbygningen forventes kun at have en lille stigning i trafik, som ikke vil medføre afviklingsmæssige problemer. Mere uddybende konklusionen af trafikanalysen fremgår af forslag til lokalplan 500-85.

 

Miljøscreening

Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85. På baggrund af screeningen vurderes det, at kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Nærmere begrundelse fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
 2. Forslag lokalplan 500-85 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

 Anbefales.22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17, Boliger ved Nordskovvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nordskovvej i Haslev har været i offentlig høring i perioden 18. oktober til 15. november 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedrørende de ændringer af kommuneplanen som tillægget medfører.

 

Baggrunden for tillæg nr. 17 er, at hele matrikel 13h er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til arealet mellem Nordskovvej 34 og Enghavevej. Derfor er der, efter aftale med ejer, udarbejdet et tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013, der ændrer den fremtidige anvendelse af dette areal således, at området forbliver i landzone.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Anbefales.23. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej

Sagsnr: 01.02.05-P16-4975-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-84 for et boligområde ved Nordskovvej i Haslev har været i offentlig høring i perioden 18. oktober til 15. november 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Baggrunden for lokalplanen er, at området er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013 og at to grundejere efterfølgende har ønsket, at få udarbejdet en lokalplan for deres arealer. Byrådet har ifølge planloven pligt til at udarbejde lokalplan for arealer, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, når ejer ønsker det. Faxe Kommune har arbejdet for, at de to ejendomme skulle være omfattet af samme lokalplan, dels for at undgå at gennemføre to lokalplanprocesser og dels for at kunne koordinere udviklingen af de to arealer.

 

Lokalplan 500-84 åbner mulighed for 3 dobbelthuse på en nuværende mark mellem Nordskovvej 34 og 36. Der udover åbner planen mulighed for en enkelt parcel ved Enghavevej samt en parcel syd for Nordskovvej 34. Hvad angår sidst nævnte skal det bemærkes, at arealet allerede ligger i byzone og er udstykket med en grundstørrelse på 700 m². Det vil sige at arealet kan bebygges uanset om lokalplanen vedtages eller ikke.

 

Faxe Kommune har modtaget ialt 10 indsigelser i høringsperioden vedrørende lokalplanforslaget, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 6 og 13 medunderskrivere. Hovedemnerne i indsigelserne er natur/dyreliv, ophævelse af skovbyggelinje, trafik på Nordskovvej samt vejret til Enghavevej. Derudover er der blandt andet indsigelser/bekymringer vedr. mulighed for et støjhegn langs Nordskovvej, afledning af spildevand og overfladevand, terrænregulering mv. Alle høringssvar er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

 

Overordnet set er det Center for Plan og Miljøs vurdering:

 • at de berørte arealer ikke er et egnet levested for truede dyr og planer, ligesom planerne ikke vil true tilstanden af beskyttede naturtyper i området.
 • at den øgede trafik på, som følge af syv nye boliger, ikke vil kræve, at der etableres nye fartdæmpende foranstaltninger på Nordskovvej.
 • at Nordskovvej 34 har vejret til at benytte Enghavevej som adgangsvej til en kommende bolig.
 • at de nye boligparceller ligger omkranset af, eller støder op til, eksisterende bebyggelse og at naturbeskyttelsesloven indeholder forskellige muligheder for at tillade byggeri inden for skovbyggelinjen.

 

Alt i alt er det Center for Plan og Miljøs vurdering, at en tilladelse til det planlagte byggeri er i overensstemmelse med almindelig praksis med hensyn til byggeri i byer der ligger tæt på skove.

 

Faxe Kommune har den 12. januar modtaget en sindet skrivelse fra Miljøstyrelsen om, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen for de arealer der er udlagt til nybyggeri i lokalplan 500-84. Miljøstyrelsen træffer endelig afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen, når styrelsen efter den endelige vedtagelse af lokalplanen har modtaget en konkret ansøgning om reduktion af byggelinjen.

 

På baggrund af høringssvarene anbefaler Center for Plan og Miljø, at det indarbejdes i lokalplanens bestemmelser, at eventuelle støjhegn langs Nordskovvej ikke må reflektere støj og at solenergianlæg ikke må reflektere sollys. Der udover er Center for Plan og Miljø blevet opmærksomme på, at temaet optaget vej ikke er vist på planens kortbilag hvilket kan give anledning til misforståelser. Det indstilles derfor, at temaet indarbejdes i lokalplanens kortbilag.

 

Endelig skal det bemærkes, at byrådets afgørelse om ikke, at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planerne er påklaget til Planklagenævnet. Ifølge planlovens §58 kan kun retlige spørgsmål vedrørende byrådets afgørelse påklages, det vil sige om reglerne i lov om miljøvurdering er overholdt. Det er kommunens vurdering, at lovens regler er overholdt. Da klager efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, ikke har opsættende virkning skal den endelige vedtagelse ikke afvente nævnets afgørelse i sagen. Det ventes, at Planklagenævnet træffer afgørelse i sagen ultimo 2018.  

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-84 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 

 1. At § 9.3 ændres til: ”Der kan etableres faste hegn med afskærmende effekt for trafikstøj fra Nordskovvej. Hegnet skal være af en type, der absorberer trafikstøj. Et fast hegn skal være ensartet for hele strækningen og skal begrønnes/ fremstå med beplantning set fra Nordsskovvej.”
 2. At temaet ”optaget vej” vises på lokalplanens kortbilag 1 og 2.
 3. At § 8.4 ændres som følger: ”Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. Glansværdien for tagmaterialer må max. være 20. Solenergipaneler skal være antirefleksbehandlede og refleksfri. Bestemmelsen gælder ikke for ovenlysvinduer og drivhuse.”

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Anbefales.24. Indretning af Gefionpladsen

Sagsnr: 01.11.00-K04-1-18 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med borgerne udarbejdet en helhedsplan for Faxe Ladeplads. Helhedsplanens formål er, at fungere som retningsgivende for den fremtidige fysiske udvikling af Faxe Ladeplads. Den udpeger Faxe Ladeplads´ kvaliteter og de steder hvor de kommer stærkest til udtryk. Helhedsplanen skal danne et fælles afsæt for allerede planlagte og nye projekter i byen og sikre, at de hver især bidrager til at underbygge og forstærke de eksisterende kvaliteter og styrker Faxe Ladeplads´ identitet. Helhedsplanen udpeger særlige steder, der kan vælges at arbejde videre med, og anbefaler generelt, at der arbejdes med formidling og forbindelser inden for de 3 temaer:

 

 • at skabe øget kontakt mellem byen og vandet
 • at fremhæve byens kvaliteter og binde dem samme
 • at byens historie rummer gode fortællinger som skal bruges

 

Skitseforslaget til midlertidig indretning af Gefionpladsen tager udgangspunkt i helhedsplanens anbefalinger, samt en række møder hvor borgernes ønsker til Gefionpladsen er blevet drøftet. Liv i Ladepladsen arrangerede et borgermøde i sommeren 2017, ligesom Gefionpladsen er blevet drøftet på de samme møder som helhedsplanen og i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om puljemidler  hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Endelig er selve skitseforslaget blevet drøftet på borgermødet  den 3. februar 2018.

 

De væsentligste pointer fra borgermøderne har været:

 • at Gefionpladsen skal være et godt mødested for byens borgere og besøgende
 • at udformningen skal afspejle byens identitet og historie, som en aktiv og naturskøn kyst- og havneby
 • at udformningen skal indbyde til ophold og danne ramme om byens forskellige arrangementer og aktiviteter hen over året
 • at Gefionpladsen er et naturligt sted at søge information og derfor skal have en formidlende funktion

 

Skitseforslaget til Gefionpladsen og det efterfølgende anlægsarbejde omfatter arealet indenfor den røde stiplede linje på kortet side 6. Skitseforslaget viser en overordnet inddeling af arealet og tager udgangspunkt i, at man arbejder med både at skabe plads til arrangementer og til ophold i mindre grupper. Den eksisterende flisebelægning er bevaret, og græsarealet er bearbejdet så der opstår et varieret terræn, som sammen med beplantning kan skabe læ og danne mindre rum til ophold. Skitseforslaget arbejder med materialer der har en lokal tilknytning som kalk, grus og træ samt planter. Den præcise placering og udformning af terrænudstyr, beplantning m.m. og omfanget af det, vil være en del af den kommende detailprojektering. Skitseforslaget viser, at der på sigt kan skabes sammenhæng med den øvrige bymidte, hvor en række af de aktiviteter, som der har været ønsker om eventuelt kan placeres.

 

Skitseforslaget med nye belægninger, terrænbearbejdning, beplantning og opholdsmuligheder vurderes at kunne etableres indenfor det afsatte budget. Større bygværker som overdækninger og udsigtspunkter, samt belægninger og aktivitetsmuligheder på de tilstødende arealer i bymidten, vil ikke kunne etableres for det afsatte budget. Der blev i 2017 afsat 1.3 million kr. til Gefionpladsen, hvoraf de 1.1 million kr. afventer endelig beslutning om overførsel til indeværende budgetår. Selve anlægsarbejdet kan derfor først igangsættes når pengene er frigivet.

Økonomi

Der blev i 2017 afsat 1.3 millioner kr. til Gefionpladsen, med dertil hørende rådgivningsydelser i forbindelse med helhedsplan, skitseforslag og anlæg.

 Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at der på baggrund af skitseforslaget og borgernes kommentarer kan arbejdes videre med en detailprojektering af Gefionpladsen, som forventes at kunne godkendes af Plan- og Kulturdvalget den 24. april 2018.
 • at det forudsættes at overførte midler fra 2017 frigives, inden selve anlægsarbejdet kan udføres.

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.25. Forlængelse af offentlig høring af planforslag for bryggeriet i Faxe

Sagsnr: 01.02.05-P16-4976-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Tirsdag den 30. januar afholdt Faxe Kommune et borgermøde om forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport for bryggeriet i Faxe.

 

På mødet deltog en række politikere fra Plan- & Kulturudvalget, som havde lejlighed til at lytte til borgernes synspunkter på de fremlagte planforslag. Det var politikernes indtryk, at der borgerne havde behov for længere tid til, at forholde sig til de fremtidige planer for bryggeriet.

 

Som følge heraf blev udvalgets medlemmer i mail af 7. februar bedt om at tage stilling til, om høringsfristen skulle udvides fra den 1. marts til den 5. april 2018 . Ingen af udvalgets medlemmer har ytret, at de var uenige i tidsfristforlængelsen og borgmester Ole Vive har som som følge heraf godkendt, at udvalgets formand René Tuekær har taget formandsbeslutning om at høringfristen forlænges indtil den 5. april 2018.

 

Administrationen anbefaler at formandsbeslutningen godkendes

 

Planerne kan ses på kommunens hjemmeside http://www.faxekommune.dk/planer-bryggeriet-faxe-hoering

 

 

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Ingen

 

Sagen afgøres af

Plan- & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 • at den offentlige høring af forslag til lokalplan 100-64 og kommuneplantillæg nr. 19, med tilhørende miljøvurdering, forlænges frem til den 5. april 2018.

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.26. Fornyet behandling af ansøgning fra UP Art

Sagsnr: 20.00.00-Ø40-3-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Kulturforeningen UpArt søger om 141.328 kr. til gennemførelse af en musik- og kulturfestival i Lunden i Faxe Ladeplads - lørdag d. 2. juni 2018.

 

Ansøgningen behandles i Plan- og Kulturudvalget, da der søges om over 50.000 kr. Jvf. gældende delegations- og kompetenceplan for Erhvervs- og Kulturudvalget, hvor ansøgninger over 50.000 kr. skal behandles politisk og under 50.000 kr. kan behandles administrativt.

 

Kulturforeningen UpArt har eksisteret siden 2012. Formålet med foreningen er at lave lokale kulturaktiviteter for og med borgere i alle aldre. Med arrangementerne i 2018 ønsker foreningen igen i år at præsentere og involvere mennesker til et møde på tværs af generationer gennem musik og kulturelle aktiviteter. Foreningen vil være med til at fremme det sociale liv og de sociale relationer i Faxe Ladsplads med musik og kultur som omdrejningspunkt.

 

Faxe Musikskole er som sidste år inviteret, så der sammen skabes mulighed for at børn og unge kan stå på scenen og optræde foran mange mennesker.

 

UpArt har siden 2013 modtaget tilskud til deres kulturelle aktiviteter via Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturpulje. I 2013 modtog de et tilskud på 35.000 kr., i 2014 et tilskud på 30.000 kr., i 2015 et samlet tilskud på 95.000 kr. til børne og unge workshops i juni og festival i august for de voksne. I 2016 modtog de 70.000 kr. , idet festivallen blevet slået sammen med Art Core (et talentudviklingsprojekt), som var en del af de kulturelle indsatser ifm. den regionale kulturaftale (kultur & læring). Sidste år modtog foreningen et tilskud på 48.000 kr. til deres musikfestival.

 

Administrationen vurderer at der på baggrund af den konkrete ansøgning ydes et samlet tilskud på 35.000 kr. til honorering af kunstnere/musikere samt at foreningen vederlagsfrit kan benytte den kommunale scenevogn (værdi 2.000 kr. ex. moms). Argumentationen for tilskuddet er, at foreningen igennem en årrække har udviklet arrangementet, men fortsat er en tilbagevendende kulturel aktivitet med mulighed for bred deltagelse.

 

Beslutning den 23. januar 2018:

Udvalget bad Administrationen undersøge en række spørgsmål og behandlingen genoptages.

 

 

Supplerende oplysninger til sagen

Administrationen har været i dialog med foreningen og indhentet supplerende oplysninger. I fællesskab er der blevet skitseret en model for og afprøvning af, hvordan foreningen fortsat kan opfylde/indfri deres hensigt og idé med festivalen med fokus på musik og kultur, indenfor rammerne af et reduceret budget hhv. yderligere indtægter. Budgettet for festivalen er nu på 80.000 kr., med en forventning indtjening og egenfinanisiering på 27.372 kr., hvilket umiddelbart giver et finansieringsbehov på 52.628 kr.

 

Med denne nye model er der til afvikling af festivalen fortsat midler til bands (30.000 kr.), lyd og lys (12.000 kr.), tigertræning (12.000 kr.) reducerede udgifter til PR og formidling med fokus på hvilken type af PR der fungerer, små bands og forplejning (9.500 kr.) og en diversepost på 3.000 kr. Tigertræning kan beskrives som forskellige bevægelsesformer og metoder, som er egnet til hele familien med fokus på børneyoga, samarbejdslege, familieakrobatik, kamplege, dans og musik.

 

På baggrund af dialogen med foreningen om ideen med festivalen (oprindelig i ansøgning af 1. januar) og revisionen af projektet, indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til afvikling af festivalen. Der forudsættes stadig en indsats for flere indtægter (fx. en festivalbillet, betaling for workshopdeltagelse eller lign.) for at få en fuldstændig balance i projektet. Både foreningen og administrationen vurderer nu at projektet er "skåret til" og udtrykker et minimum for at gennemføre en Up art Festival 2018, der i rimelig grad matcher de oprindelige tanker.

 

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet beløbet dækkes af Plan & Kulturudvalgets kulturpulje. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

1. der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til Up Art Festival 2018

2. Faxe Kommunes scenevogn kan lånes vederlagsfrit (værdi 2.000 kr. ex. moms)

3. Up Art opfordres til fortsat at arbejde med og undersøge muligheder for andre indtægter, fx. via festivalbillet

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.

 

Tanja Larsson (A) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandlingen af sagen.

 27. Kontrolgruppens årsrapport 2017

Sagsnr: 32.45.04-K07-2-18 Sagsansvarlig: Lone Holmberg

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har til formål at afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser, og dermed afledte opgaver der ligger udenfor det klassiske kontrolarbejde, men som ofte udspringer af samme sag / borger.                                                

Der arbejdes i kontrolgruppen dels med egne sager, del med sager modtaget fra kollegaer i kommunen samt henvendelser fra borgerne. Hertil kommer sager fra Udbetaling Danmark, inkl. Den fælles Dataenhed (registersammenkøring) og sager fra andre kommuner.

Der evalueres løbende hvilke sager, der skal løses ud fra økonomiske og præventive vurderinger.

Opgørelsesmæssigt sondres mellem snyd sager og andre aktiviteter. KL/ Kommunernes Landsforening stiller krav om dette ved indberetning af resultaterne fra hele landet. Snyd sagerne skal indberettes til KL, mens andre aktiviteter alene må medtages på effektopgørelse i den enkelte kommune.

Antallet af anmeldelser er støt stigende fra såvel kollegaer andre steder i kommunen, samt fra borgerne i kommunen. Der var således 83 flere anmeldelser i 2017 end i 2016.

 

I 109 sager var der ”gevinst” (effekt, jf. KL):

Fremadrettet effekt:         6.907.209 kr.

Bagudrettet effekt:          1.192.946 kr.

I alt:                                 8.100.155 kr.

 

Den samlede effekt viser en stigning på ca. 700.000 kr. i forhold til 2016.
Fordelingen af effekt mellem Staten og Faxe Kommune udgør 80 % til Faxe Kommune og 20 % til staten.

Årsrapporten indeholder 3 sager fra det virkelige liv. Læs i annonymiseret form om ”Bandit i Habit” om forretningsmanden der modtog kontanthjælp, ”Restaurant på ydelser” hvor både indehaver og dennes ægtefælle var på ydelser fra Faxe kommune og om ”Den lange tur til Østen”.

Lovgrundlag

Persondataloven, Retssikkerhedsloven, CPR-loven m.fl.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at årsrapporten tages til efterretning

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt, med den bemærkning, at der laves et opprioriteringsforslag til budgetforhandlingerne for 2019.28. Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen

Sagsnr: 25.45.00-K07-1-18 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice har udarbejdet årsrapport for 2017 over udviklingen af kommunens tilgodehavender med en belysning af udviklingen af restancesituationen for 2017. Årsrapporten belyser udviklingen i kommunens restancer fra 31.12.2016 til 31.12.2017, med en dokumentation af kommunens opkrævningsindsatser. Herudover beskrives samarbejdet med SKAT i året samt årets afskrivning. Sidst i rapporten er der oplistet hvilke opkrævningsindsatser, der arbejdes med i 2018.

2017 har været et særligt år på opkrævningsområdet. Kommunerne overtog i februar inddrivelsen af ejendomsskatter, jordflytning, betaling for rottebekæmpelse og byggetilladelser fra SKAT. Opgaven har krævet ændringer af arbejdsrutiner, indførsel af it-system samt uddannelse af medarbejdere til at kunne varetage opgaverne. Der er udpeget en pantefoged blandt de nuværende medarbejdere. 

Herudover er Opkrævningsenheden opnormeret med en medarbejder, således at der nu er seks medarbejdere, der arbejder med opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. 

Til understøttelse af arbejdet og forsikring af ens behandling af kommunens borgere, er der i 2017 udarbejdet en servicedeklaration for opkrævningsindsatsen. Servicedeklarationen har til formål at oplyse kommunens borgere, virksomheder, centre og institutioner om, hvordan opkrævningen foregår, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde for betaling af krav, og hvad der sker såfremt der ikke betales rettidigt.

Der er ligeledes udarbejdet en servicestrategi, som har til formål at sikre forebyggelse af restancer. Den beskriver ligeledes hvem der har hvilke ansvar i forhold til at sikre at opkrævninger udsendes til rettidig betaling, og hvem der sikrer at krav til kommunen betales. Herudover beskrives der, hvilke ydelser og kampagner kommunens Opkrævningsenhed kan tage i anvendelse for at sikre betaling til tiden.

Den samlede restancesaldo pr. 31.12.2017 udgør i alt 44.569.949,73 kr., hvilket er et fald på 855.234,28 kr., i forhold til 31.12.2016.

Antallet af skyldnere er steget med 227 personer i løbet af 2017, til gengæld er den gennemsnitlige restance pr. skyldner faldet med 1.635 kr.

Udviklingen i restancerne kan beskrives yderligere med nedenstående: 

Restancen pr. 31.12.2016

45.425.184,01

Restancen før 2017 er i 2017 nedjusteret med

-12.618.908,97

Restance vedrørende krav for 2017

11.763.727,15

Den totale restance pr. 31.12.2017

44.569.949,73

Bemærkninger til ovenstående tabel - pr. 31.12.2016 udgjorde den samlede restance 45.425.184,01 kr. Dette tilgodehavende er i alt nedjusteret med 12.618.908,97 kr. i 2017 enten via betaling eller afskrivning.

Af krav opstået i 2017 er der et tilgodehavende for i alt 11.763.727,15 kr. 

Opkrævningsplan for 2018:

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt nedbringes. Det sikres ved at have fokus på:

 • Nedbringelse af restancerne for daginstitution og ejendomsskat
 • De månedlige opkrævninger hvor der betales for musikskole, kost og servicepakker på plejecentre og opholdsbetaling på omsorgsinstitutioner
 • At tilskynde borgerne at betale ydelser til kommunen rettidigt og opfordre til betaling via BetalingsService
 • En hurtig og konsekvent opfølgning
 • Kontakte borgerne telefonisk eller via mail, når der ikke er betalt til tiden
 • Særligt tilrettelagte kampagner og indsatser, hvor der blandt andet udsendes saldoopgørelser til alle
 • Information til borgerne via kommunens hjemmeside, lokalaviser og informationsskærme på biblioteker/borgerservice
 • Udbygge samarbejdet med kommunens centre og institutioner

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

 

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 • Årsrapporten for opkrævningsindsatsen i 2017 godkendes.
 • Indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Anbefales.29. Forslag til retningslinjer for Ungehuspuljen

Sagsnr: 27.00.00-P00-1-18 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

I budgetforliget for Faxe Kommune 2017-2020 er der afsat midler til en ungehuspulje. I en opfølgning på budgetforliget - behandlet af Økonomiudvalget den 8. november 2017 - blev der annonceret et oplæg til retningslinier for puljen til ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ til politisk behandling primo 2018. Det er baggrunden for denne sag.

 

Forslaget til retningslinier beskriver, at:

 • Formålet med puljen er en afprøvning af unges aktivitets-/og mødestedsbehov, som ligger ud over de eksisterende tilbud og muligheder i Faxe Kommune.
 • Målgruppen kan være interessegrupper for unge fra 15-30 år, hvor gruppen består af minimum 5 personer
 • Puljen støtter unges projekter og aktiviteter, som de selv finder på og igangsætter for at blive afprøvet, herunder midlertidige lokaleudgifter, materialer til aktiviteter og inspiration.
 • Der kan max ansøges 1 år ad gangen for samme projekt
 • puljen ikke støtter forplejning generelt, kørsel til/fra aktiviteten og løn

 

Der lægges ikke op til at puljen på den lange bane skal dække tilbagevendende driftsudgifter. Såfremt et projekts erfaringer skulle vise grundlag for et mere permanent tilbud, afsøges mulighederne for at indgå i eksisterende ordninger og/eller spørgsmålet tages op til særskilt politisk stillingstagen.

 

Der lægges op til  en pulje, der kan få unge til at engagere sig mere som medborgere, og som kan give chancer for at afprøve "skæve" ideer eller tilbud. Målet er at give mulighed for at unge kan indgå i nye fællesskaber og udvikle interessesammenhænge.

Det foreslås endvidere, at administrationen kan behandle ansøgninger under 75.000 kr. i henhold til de politisk godkendte retningslinjer (jf. forslag). Ansøgninger over 75.000 kr. og/eller mere principielle spørgsmål forelægges altid udvalget. Udvalget modtager status for puljen 2 - 3 gange årligt. Den samlede delegationsoversigt for Plan & Kulturudvalget ajourføres i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

 • retningslinjer for Ungehuspuljen godkendes
 • ansøgninger over 75.000 kr. hhv. af mere principiel karakter forelægges udvalget, men administration kan behandle ansøgninger under 75.000 kr.
 • udvalget orienteres om puljens status 2 - 3 gange årligt

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt, med den bemærkning af puljen omdøbes til "ungeaktivetets-puljen".

Puljen er i 2018 i alt på 550.000 kr.30. Ansøgning fra Faxe Hallerne S/I om garantistillelse

Sagsnr: 04.04.00-Ø60-1-18 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i den selvejende institution Faxe Hallerne, hvori Faxe Kommune ansøges om en garantistillelse på 1.200.000 kr.

 

Bestyrelsen ønsker at udvide lageret og maskinrumsfaciliteterne med 99 msamt en ny hovedindgang. Det samlede projekt er estimeret til 2.300.000 kr. inkl. moms. Dette finansieres ved et kassetræk hos Faxe Hallerne på min. 1.100.000 mio. kr. Resten finansieres ved optagelse af et banklån på 1.200.000 kr.

 

Bestyrelsen har indhentet lånetilbud fra tre banker. Alle lånetilbud er betinget af en garanti fra Faxe Kommune.

På baggrund af de modtagne tilbud, har bestyrelsen vurderet at Handelsbankens tilbud om et 20 årigt anlægslån på 1.200.000 kr. med en 10 årig rentetilpasning som det bedste tilbud. Den ÅOP udgør 2,9%.

 

Bestyrelsen vurderer, at såfremt driftsresultatet forsat udvikler sig som tidligere år, er der en intention om at foretage ekstraordinære afdrag / indfrielse af lånet.  

 

Projektet gennemføres i perioden 1. maj – 15. september, således at arbejde ikke i væsentligt omfang generer aktiviteterne i hallerne.

 

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommune garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

 

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

 

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Faxe Hallerne S/I. Dette sker på baggrund af de seneste 3 års regnskabsresultater, hvor der i alle årene har været et overskud på mellem 500.000 kr. og 700.000 kr. Og der er ikke andre lån i institutionen. Der er således en sund økonomi i institutionen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Garantiprocenten er vurderet ud fra markedsprisen samt risici. 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 1.200.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt der afholdes anlægsudgifter svarende til det budgetterede beløb i 2018, vil der være plads til at modregne i lånerammen. Såfremt beløbet deponeres, sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 • der gives en kommunegaranti til Faxe Hallerne S/I for et lån på maks. 1.200.000 kr.
 • at der ikke optages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 • at der sker modregning i lånerammen for garantistillelsen
 • at en eventuel deponering finansieres ved en tillægsbevilling
 • der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Anbefales.31. Delegationer vedr. § 18 og § 79 puljer til frivilligt socialt arbejde

Sagsnr: 27.15.12-G01-1-18 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 8. februar 2018 godkendt en ny styrelsesvedtægt. Det betyder at ansvaret for puljer vedr. Servicelovens § 18 og § 79 bliver tillagt Plan & Kulturudvalget. Puljerne støtter det frivillige sociale arbejde, hvor foreninger og frivillige kan søge om midler til aktiviteter, der kommer målgrupper i sociallovgivningen tilgode, herunder ældre og handicappede.

Puljerne behandles efter politisk godkendte retningslinjer. Der lægges op til en bekræftelse af, at den hidtige delegation kan fortsætte, således at Administrationen behandler ansøgningerne, bevilliger og udbetaler midlerne efter de respektive retningslinjer og orienterer udvalget om den samlede fordeling af puljerne én gang årligt. Såfremt der bliver større beløb i rest ved den ordinære fordeling i januar, vil der blive lagt op til en ekstraordinær fordeling, hvor udvalget ligeledes orienteres.

Den samlede delegationsoversigt for Plan & Kulturudvalget ajourføres i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Lovgrundlag

Lov om social service § 18 og § 79

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 

1. at Adminstrationen tillægges beslutningskompetance ved tildeling af midler fra hhv. § 18 og § 79 puljerne.

2. at udvalget orienteres umiddelbart efter hver hovedfordeling og yderligere ved en større restfordeling.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.

Puljerne er for § 18 på 432.000 kr. og for § 79 på 418.000 kr.32. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Arrangementsoversigt 2018

Oversigt over arrangementer på kultur- og fritidsområdet frem til maj 2018 er vedlagt.

 

Nyt folkeoplysningsudvalg på vej

Der orienteres om valgmøde til Folkeoplysningsudvalget den 22. februar.

 

Henvendelse om åbningstider i Haslev Svømmehal.
Mail er vedlagt.

 

Planlægning for et boligområde på Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Center for Plan & Miljø har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg der skal muliggøre etablering af 23 nye boliger i form af rækkehuse og dobbelthuse. Planlægningen forudsætter, at der afholdes forudgående idéfase jf. planlovens § 23c, dette medfører efterfølgende en offentlig høring af planforslagene på 8 uger. Planlægningen forudsætter derudover, at nabomatriklen tilbageføres til landbrugsareal og udtages af gældende planlægning, hvilket ejer har bekræftet at være indforstået med.

 

Detailhandelstillæg i Næstved Kommune (udvidelse af området ved Næstved Storcenter)

Næstved Kommune ønsker at udvide området omkring området ved Næstved Storcenter. Tids- og procesplan vedlagt.

 

Der blev tillige orienteret om:

 • Kommende undersøgelser af fritids-, idræts- og kulturvaner i Faxe Kommune
 • Haslev Bio - opsigelse af forpagtningsaftale
 • Billedkunstrådet - udtræden og valg af medlemmer senere i år

 

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Taget til efterretning.

 33. Faxe Kommunes priser for 2017

Sagsnr: 00.05.07-P21-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune uddeler følgende priser for 2017:

 • Mesterskabsprisen
 • Ungdomslederprisen
 • Kulturprisen
 • Fritidsprisen

Der er indstillet 53 personer/hold med i alt 111 medaljer til Mesterskabsprisen samt en række forslag til henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Fritidsprisen. Det er herefter op til Plan & Kulturudvalgets medlemmer at afgøre, hvilke af de indstillede, der skal modtage en pris. For Mesterskabsprisen gælder, at alle indstillede, der opfylder kriterierne, modtager en pris. 

Modtagerne af Mesterskabsprisen får et diplom, som er underskrevet af borgmester og formand for Plan & Kulturudvalget. Derudover modtager de 500 kr. pr. person for den personlige præstation og 1.000 kr. pr. hold for en holdpræstation. Diplom og pengepræmie overrækkes af medlemmerne af Plan & Kulturudvalget.

Modtagerne af henholdsvis Ungdomlederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen modtager hver et diplom samt 5.000 kr.

Mesterskabsprisen, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen uddeles ved et særskilt prisarrangement torsdag den 5. april kl. 19.00 i Kultunariet, Søndergade, Haslev. Kulturprisen bliver uddelt umiddelbart inden et Byrådsmøde eller ved en anden passende lejlighed. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice står for det praktiske arrangement inkl. underholdning i forbindelse med arrangementerne.

Udgifter til pengepræmier beløber sig til i alt 26.500 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, blomster, diplomer, evt. underholdning m.m.

Priserne har været annonceret via kommunes informationssider i Haslev Posten og Faxe Bugten den 2. og 16. januar og har været annonceret på Faxe Kommunes hjemmeside, ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget to informationsmails, hvor der blev gjort opmærksom på priserne, frister m.m.   

Der er praksis for at navnene på prismodtagerne først offentliggøres nogle uger inden det første prisarrangement, så modtagerne kan nå at få besked inden da. Administrationen foreslår, at navne på prismodtagerne kan offentliggøres den 13. marts 2018.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser idet udgifterne til priser og prisarrangementer financieres af Kulturpuljen

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

1. at der udvælges en modtager af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Fritidsprisen

2. at indstillingen af modtagere af Mesterskabsprisen tages til efterretningen

3. at navnene på prismodtagere først offentliggøres den 13. marts 2018

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.34. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen35. Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-19-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-ClausenUnderskrifter

René Tuekær
Lars Folmann
Nellie Bradsted
Mikkel Dam
Tanja Larsson
Per Thomsen
Ivan Lilleng