Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Plan & Kulturudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. august 2018

Plan & Kulturudvalget - 28-08-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Plan & Kulturudvalget
den 28. august 2018 kl. 16:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev


88. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 89. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.  

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

 

 

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. Der er, efter budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 tkr.

 

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

 

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område, der forventes overført til 2019.

 

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

 

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødese en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget. 

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelser. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

 

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets området forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

 

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå at den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

 

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

 

Kommunens samlede serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post ”Vibeengskolen” på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

 

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

  

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsboskat.

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

 

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca 6,3 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen. 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.  

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Ad 1: Anbefales.

 

Ad 2: Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 90. Høring om Forslag til Landsplanredegørelse 2018

Sagsnr: 01.01.00-P17-1-18 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har den 4. juli 2018 sendt "Forslag til landsplanredegørelse 2018" i høring frem til den 12. september 2018. Landsplanredegørelsen fokuserer, under overskriften "Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet", på at redegøre for indholdet i den nye planlov, der trådte i kraft i juni 2017, samt de initiativer der i forlængelse heraf er taget på nationalt niveau.

 

Baggrund
Erhverv- og Kulturudvalget blev i juni 2017 orienteret om hovedindholdet i den nye planlov og de ændringer samt initiativer, der var særligt relevante for Faxe Kommune i et notat, som er vedhæftet sagen.

 

Hovedtrækkene er:

 1. Ændring af planlovens formålsparagraf og ministerens indsigelsesmuligheder; hvor vækst sidestilles med de andre formål i planloven og statens indsigelsesmulighed udelukkende retter sig mod fire nationale interesser.
 2. Ændring af reglerne for kystnærhedszonen og ny forsøgsordning; med mulighed for udlæg af udviklingsområder, nye sommerhusområder og en ny forsøgsordning for 0-15 projekter i kystnærhedszonen.
 3. Nye krav til planlægning for byvækst; ministerens indsigelsesmuligheder indskrænkes. Til gengæld lovfæstes en metode til planlægning for byvækst.
 4. Særlige regler for planlægning for produktionserhverv; nye hensyn til eksisterende virksomheder og forebyggelse af potentielle miljøkonflikter.
 5. Ændring af detailhandelsreglerne; butiksstørrelser øges og alle byer får mulighed for at udlægge aflastningsområder såfremt kundegrundlaget kan dokumenteres.
 6. Ændring af landzonereglerne og landzoneadministrationen; lempelse regler, ny mulighed for at udvide med større boliger og etablering af erhverv i overflødiggjorte bygninger og udlæg af omdannelseslandsbyer.
 7. Ændringer i naturbeskyttelsesloven; med lempelse af regler for anlæg i etablerede haver indenfor strandbeskyttelseslinjen, samt mere fleksible muligheder for planlægning på havne, og mulighed for mindre anlæg til foreningslivet. De fleste af ændringerne gælder også for sø- og åbeskyttelseslinjen.
 8. Lempelser i reglerne for dispensationer, høringer mv; med mulighed for dispensation til midlertidig anvendelse og variabel fastsættelse af høringsperioder på 2, 4 eller 8 uger.
 9. Ændring i klagestruktur - to nye klagenævn; Natur- og Miljøklagenævnet opdeles i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette har, som konsekvens, at nogle sager skal behandles af flere klagenævn.

 

Status på statslige initiativer med særlig relevans for Faxe Kommune

Faxe Kommune følger de statslige initiativer, der er taget i forlængelse af den nye planlov og har indsendt ansøgning om udlæg af nye sommerhuse og udlæg af udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt en ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på et delareal ved roklubben i Faxe Ladeplads. I øjeblikket er landsplandirektiver for sommerhuse og udviklingsområder under udarbejdelse. Disse forventes sendt i offentlig høring i efteråret 2018. Ophævelsen af strandbeskyttelseslinjer forventes dog først i 1. kvartal 2019.

 

Punkt nr. 5 angående ændret lovgivning for detailhandel, har aktuel betydning i forbindelse med det lokalplanforslag, som Næstved Kommune har sendt i høring for udvidelse af Næstved Storcenter, der er udlagt som aflastningsområde. Udvalget skal behandle sagen i separat sag.

 

Digitalisering af den fysiske planlægning og plandata

Som opfølgning på den ny planlov blev det digitale register Plandata.dk udviklet i 2017. Det er en ny platform for planer og kort samt data vedrørende byggeret til brug for Skatteministeriets ejendomsvurderingssystem. Faxe Kommunes data er i juni 2018 blevet åbnet til validering af kommunen. Der er tale om en stor opgave. Faxe Kommune har 275 lokalplaner og valideringen kræver manuel gennemgang af samtlige plandokumenter for at sikre korrekte data. Opgaven skal være afsluttet til oktober 2018. Plandata.dk rummer dog ikke en fuld digitalisering, da retsvirkningerne fortsat er knyttet til de gældende planer i pdf-format. Derfor er der iværksat et samarbejde med KL om at forberede en fuld digitalisering af den fysiske planlægning og plandata i 2020.

 

Administrationen foreslår, at "Landsplanredegørelse 2018" tages til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt. 

 

Vedhæftet bilag med præsentationsmateriale fra mødet.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 91. Høring om nyt lokalplanforslag for Næstved Storcenter

Sagsnr: 01.02.05-P17-1-18 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har sendt lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9, angående udvidelse af Næstved Storcenter, der er en del af aflastningsområdet i Næstved Nord, i høring. Planerne er i høring fra den 28. juni til den 5. september 2018. Planerne åbner mulighed for udvidelse af selve Næstved Storcenter med yderligere 10.000 m², svarende til et samlet detailhandelsareal på 50.000 m². Lokalplanen åbner samtidig mulighed for at øge antallet af mindre udvalgsvarebutikker (specialbutikker)på under 200 m² med 10 nye butikker. Dette vil øge antallet af mindre udvalgsvarebutikker fra 33 til 43.

 

Baggrund

Fra den 29. januar til den 12. februar 2018 indkaldte Næstved Kommune idéer forud for udarbejdelse af en detailhandleplan, som et tillæg til Kommuneplan 2017. Den 9. februar 2018 blev der endvidere, på initiativ af Næstved Kommune afholdt et administrativt møde om sagen. Det fremgik i den forbindelse, at Næstved Kommunes planer angik et ønske om at skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte, på grund af deres størrelse. Endvidere var det Næstveds ønske at udvide aflastningsområdet med en del af erhvervsområdet nord for Køgevej til store udvalgsvarebutikker. Endelig fremgik det, at der ville blive fastsat en minimumsstørrelse på mindst 500 m² for nye butikker.

Plan & Kulturudvalget blev efterfølgende orienteret om planerne i Næstved på mødet den 27. februar 2018.

På baggrund af det, fra Næstved Kommune, oplyste om de kommende planer valgte Faxe Kommune ikke at indgive høringssvar, da Næstved Kommunes detailhandelsplan var i høring i perioden 21. marts til 17. maj 2018.

Næstved Kommunes planer for udvidelse af centerområdet omkring Næstved Storcenter med store udvalgsvarebutikker vil presse detailhandlen i nabokommunerne, herunder også Faxe Kommune.

Vores vurdering er dog, at det først og fremmest ville være Næstved bymidte, der rammes af planerne. Dette understøttes af den redegørelse, som Institut for CenterPlanlægning (ICP) har udarbejdet for Næstved Kommune om udvidelsen af aflastningsområdet i Næstved Nord.

 

Forslag til lokalplan for Næstved Storcenter sætter en ny uheldig retning for detailhandelsplanlægningen på Sjælland

Der har siden 1997 været stop for etablering af nye små udvalgsvarebutikker (specialbutikker) i aflastningsområderne uden for Region Hovedstaden. Dette har haft stor betydning for fastholdelse af en vis forsyning med udvalgsvarebutikker i de mindre og mellemstore byer på Sjælland, herunder Faxe og Haslev byer. Et brud med dette stop for etablering af små specialbutikker i Næstved Storcenter kan ikke undgå at gå ud over butiks- og bylivet i disse byer, som hovedsagligt har et lokalt opland. Administrationen skal på denne baggrund foreslå, at Faxe Kommune indsender en indsigelse mod det offentliggjorte forslag til lokalplan for Næstved Storcenter.

 

I henhold til ICPs redegørelse for udvidelse af aflastningsområdet i Næstved Nord vil påvirkningen på langt sigt være, at enkelte butikker i byer i aflastningscenterets influensområde, hvor Faxe og Haslev ligger, lukker. Konsekvensen er, at der i 2029 vil være 2 butikker færre i Haslev, end ved 0-alternativet, hvor aflastningscentret ikke udvides. Hertil skal det dog tilføjes, at antallet af butikker generelt forventes at falde frem mod 2019 på grund af øget e-handel.

 

Det er dog administrationens vurdering, at konsekvenserne af de offentliggjorte planer ikke giver Faxe Kommune mulighed for at gøre indsigelse efter planlovens § 29b (vetobestemmelsen), da der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at planerne vil have en væsentlig negativ betydning for Faxe Kommunes udvikling.

 

Hovedpunkter i høringssvaret
Det vil være et markant brud med dansk detailhandelsplanlægning, hvor vi i mere end 20 år har været enige om, at specialbutikkerne i vores bymidter har stor værdi for bylivet, og derfor skal beskyttes.

Vi skal opfordre til at Næstved Kommunes detailhandelsplanlægning medvirker til, at vi alle kan beskytte vores bymidter mod den funktionstømning, som vil blive konsekvensen hvis lokalplanen vedtages i sin nuværende udformning.

Næstved Kommune har undervejs i processen ændret kurs for detailhandelsplanlægningen i Næstved. Ifølge deres egne formuleringer i idéfasen fra januar 2018, var det planlægningsmæssige formål, ”at skabe plads til de store udvalgsvarebutikker, som ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte”.

Et brud med dette stop for etablering af specialbutikker i Næstved Storcenter kan ikke undgå at gå ud over butiks- og bylivet i de sjællandske bymidter, herunder Faxe og Haslev.

Faxe Kommune skal på denne baggrund opfordre til at fastholde den nuværende, velfungerende arbejdsdeling mellem de sjællandske bymidter og Næstveds aflastningsområde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Anbefales med følgende tilføjelse:

 

Dette høringssvar bliver behandlet af Faxe Kommunes Økonomiudvalg den 5. september 2018 og eventuelle supplerende bemærkninger vil blive fremsendt i forlængelse heraf.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 92. Prioritering af plansager august 2018

Sagsnr: 01.02.05-P19-5-18 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende, kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i april 2018.

 

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 

 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

 

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for et tæt-lav boligprojekt ved Ringstedvej. 

 

1. Opstart af planarbejde for et tæt-lav boligprojekt ved Ringstedvej i Haslev

Center for Plan og Miljø har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan der skal muliggøre etablering af 17 rækkehuse på Ringstedvej 59- 65 i Haslev – det tidligere Nordskov Kirkecenter. Konkret ønsker den nye ejer af ejendommen, at indrette 6 boliger i det tidligere Kirkecenter, samt yderligere 11 tæt-lav boliger på friarealerne vest for - det vil sige ialt 17 tæt-lav boliger, se bilag. Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013 og skal derfor nyde fremme.

 

Til orientering skal det oplyses at Center for Plan og Miljø har givet tilsagn om, at ombygning og indretning af 6 boliger i det tidligere Kirkcenter kan igangsættes med det samme på baggrund af en byggetilladelse, mens de øvrige 11 boliger må afvente en ny lokalplan for ejendommen.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 93. Ansøgning om tilskud til promotionscene vedr. Star Wars fan film

Sagsnr: 20.02.00-Ø40-1-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Instruktør og skuespiller Shahbaz Sarwar søger Faxe Kommune om 75.000 kr. til dækning af udgifter til realisering af en promotionscene fra Star Wars universet. Promotionen scenen optages i Faxe Kalkbrud i august/september 2018 med bl.a. den danske skuespiller Lars Mikkelsen i en af rollerne.

 

Administrationen har igennem nogen tid været i dialog med Shahbaz Sarwar, som også spiller filmens hovedrolle, om muligheden af at være medfinansierende på promotionscenen. Scenen er kulminationen på et forløb, hvor instruktøren har lavet en teaser, for at skaffe sponsorer til den endelige promotionscene. Link til teaser samt artikel om Lars Mikkelsens deltagelse i promotionscenen:

 

 http://soundvenue.com/film/2018/05/lars-mikkelsen-skal-spille-med-i-dansk-star-wars-film-309529

 

Filmprojektet er kommercielt og formålet med scenen er, at Shahbaz Sarwar kan sende materialet til en producer i Lucasfilm i Hollywood, for at diskutere muligheden for at lave en fortælling til en serie på fem sæsoner til Disneys kommende streamingtjeneste. Den eneste lokale vinkel på filmprojektet er, at promotionscenen optages i Faxe Kalkbrud.

 

I følge Shahbaz Sarwar har der været overraskende god respons på lokationen, idet mange danske og udenlandske filmfolk har været imponeret over Kalkbruddet, lyset osv. til netop denne type film, som forgår i en "ydre galakse".

 

Faxe Kommune har tidligere i 2015 givet et tilskud på 85.000 kr. til gyserfilmen: "Lad de døde hvile". Filmen er bl.a. optaget i Haslev, men først nu i september 2018, er den blevet færdig og har premiere i løbet af efteråret. Derudover er der givet et mindre tilskud på 6.500 kr. til realisering af et filmskoleprojekt (novellefilm) med titlen: CIRKLER - til to lokale filmstuderende, som går på Statens Filmskole. I vurderingen af støtte til disse film, er der lagt vægt på det lokale samarbejde fx. i form af hjælp fra statister mv. I øvrigt kan det bemærkes, at den danske film "Vinterbrødre" af instruktøren Hlynur Pálmason, som i år modtog hele 9 Robertpriser, bl.a. for årets bedste film, udelukkende er optaget i Faxe Kalkbrud og uden kommunal medfinansiering.

 

Det er administrationens vurdering at Star Wars fanfilmprojektet er seriøst. Det er erfaringen, at filmprojekter af en sådan kaliber, kan tage lang tid at realisere, da fundraising, klipning samt lyd og lyssætning er tids- og ressourcekrævende.

 

Administrationen indstiller, at der gives afslag med begrundelse i Kulturpuljens retningslinjer som tager afsæt i lokale kulturarrangementer/projekter, som kan skabe "ringe i vandet" dvs. inspirere og skabe synergi i kommunen. Dette vurderer vi ikke er tilfældet her. Hvis der skal bevilges et tilskud, vil formålet alene være at promovere Faxe Kalkbrud i Danmark og Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives afslag med begrundelse i Kulturpuljens retningslinjer - hvor der gives tilskud til primært lokale projekter/arrangementer i Faxe Kommune.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Punkt udsat.

 

Administrationen drøfter mulighed for lokal forankring med ansøger.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 94. Forlængelse af Kulturaftale med Region Storstrøm

Sagsnr: 20.20.00-A00-3-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Kulturregion Storstrøm har indgået en 4-årig kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018.

 

Kulturministeren har aktuelt et ønske om at ændre konceptet for kulturaftaler mellem kommuner og stat fra 2020. Derfor er der fra ministerens side lagt op til at forlænge den nuværende fire-årige aftale med Kulturregion Storstrøm med en et-årig tillægsaftale i 2019. En forlængelse skal godkendes i de respektive kommuners politiske udvalg for kulturområdet.

 

I Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe blev det den 19. juni 2018 besluttet at tage imod Kulturministerens tilbud om forlængelse i 2019. Medlemmer af den politiske styregruppe er aftalekommunernes udvalgsformænd for de fagudvalg, der varetager kulturområdet.

 

En forlængelse af kulturaftalen i 2019 forudsætter at aftalekommunerne i lighed med tidligere år afsætter midler til samarbejdet.

 

En forlængelse af den eksisterende aftale vil give mulighed for: 

 • at færdiggøre og videreudvikle på nuværende projekter
 • at afklare et forankringspotentiale i enkelte projekter
 • at overveje fremtidige potentialer for samarbejdsmuligheder

 

Den nye model fra 2020

 

Der er fra kulturministerens side ønske om, at en ny model overordnet skal imødekomme følgende:

 

1. at fokusere på udviklingen af nye initiativer,

2. at være gearet til at fremme tværgående, nationale temaer,

3. at undgå bureaukrati.

 

Ministeren har bl.a. fremlagt forslag om at trække staten ud af aftalekonceptet og i stedet oprette en pulje til at støtte de tværkommunale samarbejdsprojekter. Der er desuden lagt op til en omstrukturering af ”tidligere amtsmidler”, der uddeles via kulturregionerne. Kulturministerens proces er ikke afsluttet, og en omstrukturering af ”tidligere amtsmidler” forudsætter formentlig en lovændring.

 

Forslaget om forlængelse af kulturaftalen behandles politisk i alle Kulturregionens 6 kommuner.

Der arbejdes på et udkast til den detaljerede aftale for 2019, som forventes fremlagt til godkendelse i Kulturministeriet ultimo oktober 2018.

Lovgrundlag

Lov om regionale kulturaftaler.

Økonomi

Kulturministeriet har stillet i udsigt at rammer er uændrede for 2019. I 2018 har Kulturministeriet tildelt Kulturaftale 2015-2018 Kr. 1.015.000. Aftalekommunerne har tilført Kulturregion Storstrøm Kr. 5,01 per borger i 2018. Faxe Kommunes andel udgør 180.661 kr. (se vedlagte økonomiske oversigt)

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at forslaget om en tillægsaftale i 2019 godkendes således at den nuværende aftale for Kulturregion Storstrøm forlænges med 1 år.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 95. Musikteatret SAUM - evaluering af sæson 2017/2018

Sagsnr: 20.01.02-A00-1-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Musikteatret SAUM modtog i 2017 - 350.000 kr. fra Statens Scenekunstudvalg og efterfølgende 150.000 kr. af det tidligere Erhvervs- og Kulturudvalg i Faxe Kommune til teaterworkshops og udvikling af forestillingen: "Vølvens Dom". Der foreligger nu en evaluering af sæson 2017/2018 til efterretning.

 

Musikteatret SAUM, hvis ledelse er bosiddende i Karise fra 2018, modtog sidste år midler fra Statens Scenekunstudvalg og Faxe Kommune til en "pilot-sæson" med det oprindelige formål, at etablerer sig som egnsteater i Faxe Kommune.

 

Pilot-sæsonen blev brugt som et forsøgsår med henblik på at skabe kontakter og samarbejder blandt kommunens skoler osv. og faciliteter til udvikling og skabelse af en teaterforestilling samt til afprøvning af operakonceptet for børn, unge og det voksne publikum.

 

Fra evalueringen kan der særligt peges på:

 

 • Musikteatret har spillet forestillingerne Mørkebarnet, Martins Oprør og Vølvens dom for sammenlagt ca. 1.000 børn, unge og voksne
 • Teatret har spillet på 6 afdelingsskoler ud af 9. Der efterlyses transportmuligheder mellem spillested og skolerne
 • Teatret har fået et godt kendskab til egnede faciliteter ift. prøveforløb, afvikling af forestillinger og skolernes muligheder, behov og ønsker
 • Teatret ser store udviklingsmuligheder i afvikling af kurser, workshops, udarbejdelse af undervisningsmateriale til alle alderstrin
 • Teatret er et musikteater og har afprøvet forskelligt repertoire med fokus på opera for et bredt publikum

 

Konklusion

 

I Sæson 2017/2018 har Musikteatret SAUM haft fokus på forståelse for og indsigt i hvordan teatret og Faxe Kommune kan samarbejde i fremtiden. Det er undervejs blevet klart, at tiden ikke er moden til et egnsteater - hverken for kommunen eller teatret. Krav til etablerede professionelle teatre er større, end til ad hoc amatørteaterproduktioner, når det gælder faciliteter, kommunikation, samarbejder og ikke mindst økonomi.

 

På et fælles dialogmøde med administrationen har Musikteatret SAUM gjort det klart, at de fremadrettet er meget interesseret i et forsat samarbejde og at de arbejder på en konkret ansøgning for den kommende sæson 2018 og 2019.

 

Musikteatret SAUMs evaluering af sæson 2017/2018 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Musikteatret SAUMs evaluering af sæson 2017/2018 tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 96. Servicetjek af § 18 og § 79 puljernes retningslinjer

Sagsnr: 27.15.12-P00-2-18 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om servicetjek af Servicelovens § 18 og § 79 puljer, som har til formål at støtte det frivillige sociale arbejde.

 

Disse puljer rummer henholdsvis 418.439 kr. (§ 18) og 414.721 kr. ( § 79), og det er Kommunalbestyrelsen, der udstikker retningslinjerne til fordeling af midlerne. Seneste retningslinjer til begge puljerne blev politisk godkendt i 2013 og har været gældende fra 2014. Begge puljer blev senest set igennem i 2017. Jf. bilaget 'Notat vedr. servicetjek af puljerne § 18 og § 79)

 

Selv om begge puljer hører ind under serviceloven og omhandler frivilligt socialt arbejde, så er der markant forskel på både målgruppe og vurderingsgrundlag:

 

§ 18 puljen - det generelle frivillige sociale arbejde - alle kan søge

Her kan søges til frivillige aktiviteter og initiativer, der omfatter de grupperinger, som den sociale sektor beskæftiger sig med, f.eks. udsatte, misbrugere, sygdomsramte, sårbare børn/unge, flygtninge m.fl.
Aktiviteterne kan have fokus på rekruttering, opkvalificering mm. af frivillige, mindre driftsudgifter til enkeltstående aktiviteter eller projekter samt til helt nye initiativer og afprøvning af ideer, der gavner de ovenstående målgrupper eller de frivillige selv.

§ 79 puljen - frivilligt socialt arbejde målrettet sundhedsfremme hos ældre/handicappede

Her kan søges til frivillige aktiviteter, der fremmer særligt ældres sundhed og aktiverer ældre eller handicappede borgere i Faxe Kommune. Derfor er det kun foreninger og frivilligt arbejde (der arbejder med og for ældre og handicappede) der kan søge denne pulje. Der er i retningslinjerne indarbejdet en særlig vægtning i forhold til aktiviteter, der netop skal tilskynde til motion og sundhedsfremme.

I forhold til begge puljer er erfaringerne som følger:

 • de ansøgte aktiviteter og formålene med foreningernes ansøgninger befinder sig generelt inden for puljernes afgrænsninger. Der er derfor meget få afviste ansøgninger (1-2 stk.) i begge puljer
 • selv om ansøgningsskemaerne ikke indeholder fyldige beskrivelser omkring aktiveringen af de frivillige eller medlemmerne, er der en klar indikation på, at især de frivillige aktiveres i høj grad i aktiviteternes organisering og tilblivelse
 • stort set alle aktiviteter, der ansøges om finder sted i Faxe Kommune. Højst en håndfuld aktiviteter foregår i nabokommuner eller en anden by (især f.eks. landsorganisationer som Døveforeningen mm.) men til gengæld gavner det et rimeligt antal borgere/brugere fra Faxe Kommune
 • der er stor forskel på antallet af frivillige kontra medlemmer der er i de enkelte foreninger. Nogle har kun bestyrelsen som frivillige og der er 15- 30 medlemmer, mens andre har 10-20 aktiviteter, hvortil der er tilknyttet tovholdere fra medlemsskaren og fungerer som frivillige ud over fx bestyrelsen. Andre igen har måske kun nogle få pårørende som frivillige og laver forskellige aktiviteter for fx brugere eller beboere på et plejecenter
 • de fleste ansøgninger indeholder samme type aktiviteter, som foreningen i forvejen er kendt for. Det er sjældent at en ansøgning indeholder helt nye aktiviteter eller indsatser, som foreningen ikke tidligere har tilbudt. Det nye i aktiviteterne består som regel i valget af oplægsholdere eller udflugtssteder. Der er dog nogle gange gode eksempler på indsatser, der indebærer samarbejde på tværs af foreningsforskelle f.eks. mellem idrætsforeninger og ældreforeninger eller hobbyklubber og plejecentre osv.
 • de fleste foreninger tilbyder 1-2 aktiviteter om måneden og er generelt godt tilfredse med deltagelsesniveauet

 

 

Servicetjek af retningslinjerne for § 18 og § 79 puljerne:

Overordnet set fungerer retningslinjerne, herunder målgruppefordelingen og vurderingsgrundlagene fint og der er en god balance mellem ansøgningerne og aktiviteterne.

 

Der er en klar overvægt af aktiviteter for ældre og ansøgninger fra ældrerettede foreninger, hvilket viser en velfungerende opdeling i forhold til målgruppe i puljerne. Det har blandt andet betydet, at de ældrerettede foreninger ikke skal forholde sig til to forskellige puljer og skrive to forskellige ansøgninger osv.

 

Derimod er unge og børn sjældent i fokus for de frivillige og sociale foreninger, hvilket § 18 puljens midler ellers giver mulighed for.

Lovgrundlag

Servicelovens § 18 og § 79

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at retningslinjerne for § 18 og § 79 puljerne tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 97. Haslev Svømmehal - Åbningstider

Sagsnr: 18.20.00-A00-1-18 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

I perioden fra den 14. maj til den 17. juni (uge 20 – 24) foretog Faxe Kommune en brugerundersøgelse i Haslev Svømmehal. Perioden var fastlagt for dels at kunne få svar fra brugere, der ikke kommer hver uge, men fx hver 2. uge, dels for at tage rimelige hensyn til halvårets helligdage og ”skæve” fridage (perioden inkluderer Pinsen og Grundlovsdag). Undersøgelsen er igangsat på baggrund af Plan & Kulturudvalgets drøftelser af åbningstider i Haslev Svømmehal, i forbindelse med en borgerhenvendelse, blandt andet på udvalgsmøde d. 27. februar 2018.

 

Nuværende åbningstider i Haslev Svømmehal:

På nuværende tidspunkt er åbningstiderne i Haslev Svømmehal i "almindelige" uger 28 timers offentlig åbningstid, 13 timers skoleundervisning og 46 timer klub- og forenings tid. I alt 97 timer pr. uge. I ferieuger, det vil sige: vinterferie, skolernes sommerferie og efterårsferie udvides den offentlige åbningstid op til 45,5 timer pr. uge, som illustreret i bilag.

 

Metode:

Data er indsamlet via et fysisk spørgeskema uddelt i forbindelse med brugernes besøg i Haslev Svømmehal.

 

Formålet med undersøgelsen er:

 • at få afdækket brugernes tilfredshed i forhold til generelle åbningstider
 • at få dækket brugernes tilfredshed i forhold til åbningstider i ferieperioder/skolefridage
 • at få indsigt i brugernes oplevelse af Haslev Svømmehal

 

Resultater:

Udfra besvarelserne kan følgende uddrages:

 • Svømmehalen benyttes på hverdage primært fra 6.00-7.50 og fra 15.00-22.00)
 • Der er stor tilfredshed med betalingsfunktionen, og 88 % tilkendegiver at de er meget eller godt tilfredse med det nuværende tilbud
 • Langt de fleste brugere er ligeledes tilfredse med livredderfunktionen, vandkvaliteten og rengøringen
 • 90 % angiver at de er tilfredse med svømmehallen som helhed
 • Wellness-tilbuddet benyttes af en lille gruppe (15 %) af de adspurgte
 • 64 % er tilfredse med de nuværende åbningstider i hverdagen, og 66 % i ferieperioderne
 • 71 % svarer at de vil benytte faciliteten hvis der åbnes op i helligdagene.

 

Bemærkninger:

De deltagende i undersøgelsen havde mulighed for at tilknytte kommentarer og uddybe deres ønsker i forhold til åbningstider. Nedenstående opsummeringer er baseret på en optælling af disse ønsker (Se vedhæftede bilag):

 

 • Der er et ønske om udvidelse af svømmehalens offentlige svømmetider både onsdag og torsdag i aftentimerne (ønskerne fordeler sig primært mellem kl. 17.00 til 21.00)
 • Herudover er der et ønske om at forøge svømmetiden søndag eftermiddag med en time
 • I ferieperioderne er der et ønske fra brugerne om udvidelse af svømmehalens åbningstid torsdag aften (ønskerne fordeler sig primært mellem kl. 16.00 til 20.00)og søndag formiddag mellem kl. 11.00 og 14.00.

 

Konklusion på undersøgelsen:

36 % af brugerne af Haslev svømmehal ønsker en tilpasning af svømmetider i forhold til deres ønsker på de alm. skoledage og weekender. På baggrund af bemærkningerne vurderes ønskerne at være størst onsdag og torsdag aften, samt søndag eftermiddag. I ferieperioderne ses lignende ønsker. 34 % af de adspurgte ønsker justering af åbningstiderne. Her ses ligeledes et ønske om øget svømmemuligheder torsdag aften, samt søndag formiddag.

Samlet set er der flere ønsker end det er muligt at imødekomme indenfor de budgetmæssige og personalemæssige rammer.

 

Administrationen har gennemgået ønskerne sammen med Svømmehallens daglige ledelse og set på muligheder for at imødekomme en række ønsker indenfor de gældende budget-/servicerammer. På den baggrund indstiller administrationen en række ændringer af den offentlige åbningstid og en evaluering i efteråret 2020.

 

Følges indstillingerne vil der være tale om tilpasninger og omrokeringer af den offentlige åbningstid (særligt i ferieperioder), indenfor de nuværende budgetter og rammer.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1) at den offentlige åbningstid i Haslev Svømmehal fremadrettet bliver, som følger:

 • på hverdage: uændret 27,5 timer pr. uge, og fordelt som nu
 • I skolernes sommerferie: 36 timer/uge, fordelt på tirsdage & torsdage kl 6.00 – 21.00 og fredage kl. 12.00 – 18.00
 • I vinter-, påske- og efterårsferie): 39 timer/uge – som sommerferieplan plus søndage kl. 9.00-12.00
 • I juleferien vil der være åbent på almindelige hverdage, inkl. lørdag (lukket juledage, 31. december & 1. januar)
 • Eventuelle lukkeperioder, på grund af vedligeholdelse og serviceopgaver tilrettelægges så de så vidt muligt placeres i sommerferien eller mellem jul og nytår

2) at de offentlige åbningstider evalueres i efteråret 2020

 

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Ad 1: Godkendt.

 

Ad 2: Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 98. Ændring vedr. amtsmidler til Ensemble Storstrøm

Sagsnr: 20.03.05-Ø40-2-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af, at Ensemble Storstrøm fra primo 2019, kan benytte tidligere amtsmidler, der er målrettet symfoniske koncerter - til almindelig driftsomkostninger. Årsagen er at Ensemblet har en trængt økonomi med mange øremærkede udgiftsposter.

 

I forbindelse med rammeaftalen for 2018 - 2020, blev Storstrøms Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble samlet i en fælles institution, og de tidligere amtsmidler tildeles Ensemble Storstrøm til symfoniske produktioner. Tidligere gik midlerne direkte til Storstrøms Symfoniorkester.

 

Storstrøms Symfoniorkester fungerer som en kombination af professionelle, amatører og musikskoleelever. Orkestret har været brugt som musikalsk fødekæde, hvor man med fælles kræfter har skabt et symfoniorkester på højt kunstnerisk niveau og en trænings- og uddannelsesplatform for den kommende klassiske musikergeneration. I de senere år har det imidlertid udviklet sig i retningen af, at der er færre amatørmusikere på et højt niveau og de unge klassiske musikelever benytter andre "musiksammenhænge" end symfoniorkestre - med henblik på dygtiggørelse og erfaring.

 

Grundet en trængt økonomi ønsker Ensemble Storstrøm at aftalen om tidligere amtslige kommunalfuldmagtsmidler fremadrettet ændres, så der ikke stilles krav om symfoniske produktioner, men at midler kan indgå til at dække udgifter i ensemblets drift. Det drejer sig om ca. 600.000 kr. årligt.

 

Udover et notat fra Ensemble Storstrøms bestyrelse om situationen er den gældende rammeaftale vedr. Ensemble Storstrøm vedlagt.

 

Administrationen har forståelse for det økonomiske dilemma for Ensemble Storstrøm, herunder at symfoniorkester-produktioner er ressourcekrævende, men vurderer på den anden side, at der i Faxe Kommune er et publikum til de symfoniske produktioner – og at de indgår i ”opbakningen” til Ensemblet. En accept af Ensemblets ønske åbner for at symfoniproduktioner helt udgår, selvom Ensemblets leder anfører at man vil bestræbe sig herpå i et mere begrænset omfang.

 

Lovgrundlag

Musikloven LBK 32 af 14. januar 2014.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at Ensemble Storstrøm fra 2019 kan anvende en andel af de tidligere amtsmidler (målrettet symfoniske produktioner) til ikke øremærkede driftsudgifter
 • at Faxe Kommune også fremadrettet ønsker symfoniorkester-produktioner (i et mere begrænset omfang)

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Punktet udsættes indtil afklaring omkring drøftelse i Kulturregion Storstrøm.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 99. Udpegning af sidste medlem til Billedkunstrådet 2018-2021

Sagsnr: 20.04.10-A30-1-18 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

På Plan og Kulturudvalgets møde i juni 2018, blev medlemmer til det kommunale Billedkunstråd udpeget for perioden 2018-2021. Imidlertid var der en vakant plads. Der har været en fin interesse for at indtræde i rådet. Der er indkommet to ansøgninger til den ledige post. Der kan nu udpeges en egnet kandidat, således at rådet kan igangsætte sit arbejde.

 

De to ansøgere er hhv. billedkunstner og fotograf Bjørn Hernes, som bor i Karise. Bjørn er autodidakt, født i Norge, oprindeligt uddannet som indretningsarkitekt, men har arbejdet med billedkunst og foto i en menneskealder.

Denis Virlogeus, Billedkunstner, født i Frankrig, bor i Faxe og er uddannet fra Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris og er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

 

Det er administrationens vurdering at Denis Virlogeux opfylder Statens Kunstråds krav for indtræden i kommunale Billedkunstråd, hvorfor administrationen indstiller Denis Virlogeux til den ledige post.

Jf. de vedtagne vedtægter består Billedkunstrådet af 3 professionelle kunstnere, en kunstfaglig repræsentant samt en medarbejder fra Plan & Miljø afdelingen.

 

Det samlede kommunale Billedkunstråd ser nu således ud:

 

 • Anna Manly (kunstfaglig konsulent)
 • Birgit Brænder (professionel kunstner)
 • Lotte Tauber Lassen (professionel kunstner)
 • Denis Virlogeux (professionel kunstner)
 • Sonja Bjergskov Larsen (planlægger - Plan & Miljø)

 

De faste medlemmer foreslår stedfortrædere, som efterfølgende godkendes af Plan og Kulturudvalget.

 

De indstillede kandidater skal til enhver tid leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd. Dvs. at vedtægter, de udpegede kandidater samt budget for rådets arbejde efterfølgende skal godkendes af Statens Kunstfond.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning af 8. maj 2013.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

 Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at Denis Virlogeux udpeges til Billedkunstrådet i perioden 2018-2021
 • at udpegningen sker med forbehold for Statens Kunstfonds godkendelse af medlemmet

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Godkendt.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 100. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen

Sagsfremstilling

Undersøgelse: Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune

Faxe Kommune har gennemført en undersøgelse af børn og voksne borgeres deltagelse i idræts-, fritids-, og kulturvaner, samt benyttelse af faciliteter/lokationer i kommunen. Råmaterialet fra undersøgelsen er samlet. Den endelige rapport forventes færdig i slutningen af august. SDU (Syddansk Universitet) deltager gerne i en forelæggelse for udvalget af undersøgelsens resultater, fx. som en mindre temadrøftelse i forbindelse med et udvalgsmøde i efteråret.

 

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over arrangementer med fokus på efteråret 2018.

 

Oversigt over forbrug - Kulturpuljen

Vedlagt er en oversigt over forbrug af Kulturpuljen pr. 15. august 2018.

 

Oversigt over forbrug - Ungeaktivitetspuljen

Vedlagt er en oversigt over forbrug af Ungeaktivitetspuljen pr. 15. august 2018.

 

Workshop om forslag til bevægelse og motion i Faxe by

Onsdag d. 29. august 2018, kl. 18.00 -21.00 afholdes der en offentlig workshop, der inviterer alle interesserede til at komme med input og forslag til bevægelse og motion på området omkring Faxe Hallerne, Bibliotek & Borgerservice og det kommende Østsjællands Museum, som rykker ind i de tidligere administrationsbygninger. Midlerne til projektet finansieres via afsatte midler til udendørs crossfit mv. i 2018. Faxe Kommune samarbejder med ETN arkitekterne om projektets realisering. Der er tillige annonceret i lokalpressen i uge 32 og 33.

 

Afrapportering vedr. Beach Party 2018

Administrationen har modtaget en udførlig afrapportering om Beach Party arrangementet i Faxe Ladeplads d. 4. august 2018. Der deltog over 600 unge fra hele kommunen og overordnet set var det, igen i år, en stor succes. Arbejdsgruppen bag arrangementet har mange frivillige, herunder forældre, SSP og forskellige hjælpere. De takker desuden for den store opbakning, støtte og hjælp også fra Politiet. Efterfølgende har arbejdsgruppen fået god respons fra f. eks. forældre, som har været glade for måden arrangementet blev afviklet på.

 

Haslev Bio - afskedsarrangement

Den afgående forpagter Jan Knudsen har indbudt til reception den 31. august kl. 14.00 - 16.30. Her bliver der lejlighed til at tage afsked med Jan Knudsen efter knap 12 år som forpagter af Haslev Bio - og lejlighed til at hilse på Sisse & Mads Labutz Andersen, der overtager forpagtningen dagen efter (1. september).

 

Plan og Kulturudvalgets Kulturkonference

Udvalgets Kulturkonference afholdes torsdag d. 1. november 2018, kl. 19.00 - 21.30 i salen på Kultunariet, Søndergade 12a, Haslev. Dette års emne er: "Vækst med kultur".

 

Facilitetsmøde i forbindelse med ny facilitetsplan for kultur-, fritid & idræt

Den 28. juni afholdtes et facilitetsmøde med deltagelse fra Kultur og Fritid, Center for Ejendomme og en række af kommunens foreninger, samt repræsentanter fra Haslev Hallerne. På mødet blev der informeret om kommunens arbejde med udarbejdelse af en ny facilitetsplan, hvorefter foreningerne fortalte om deres ønsker til nye faciliteter. Der ses referat fra mødet er vedlagt.

 

Forskønnelse af rundkørsel ved Faxe by

Der var møde med Billedkunstrådet den 15. august, hvor Plan & Kulturudvalgets beslutninger i forbindelse med rundkørslen og projekt Sub Mari blev uddybet.

Administrationen arbejder for med forskellige muligheder for forskønnelse/udsmykning af rundkørslen. Forslag og status forventes forelagt til udvalgsmødet i september, evt. oktober.

 

Kulturregion Storstrøm

Den politiske styregruppe holder møde den 27. august - og der orienteres kort herfra på udvalgsmødet.

Kulturregionen indbyder som tidligere omtalt de 6 kommuners kulturudvalg til en regional kulturkonference den 22. november i Vordingborg.

 

Storstrøms Symfoniorkester - årsregnskab 2017

Storstrøms Symfoniorkester har fremsendt godkendt årsregnskab for 2017. Årsregnskabet viser et underskud på 116.126 kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 28. august 2018

Taget til efterretning.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Lars Folmann (O).

 101. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Holck-Clausen102. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-30-18 Sagsansvarlig: Ina Leander103. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-31-18 Sagsansvarlig: Ina Leander104. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-32-18 Sagsansvarlig: Ina Leander