Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Senior & Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 27. februar 2018

Senior & Sundhedsudvalget - 27-02-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Senior & Sundhedsudvalget
den 27. februar 2018 kl. 16:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev


Indkaldelse

Dorthe Egede Borg
Bente Abrahamsen
Camilla Meyer
Dorthe Adelsbech
Henrik Friis
Marianne Ørgaard
Steen Andersen

9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.10. Introduktion til udvalgsområdet

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-18 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Jf. det vedhæftet årshjul præsenteres udvalget for sundhedsplejen og tandplejen v/Erik Østerby. Dernæst præsenteres lovgivning og myndigheds området v/Tina Norking.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.11. Proces for ny Sundhedsaftale

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-18 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Resumé

Det politiske fagudvalg orienteres om Sundhedsaftalen for region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

 

Baggrund

Hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.

 

Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.  

 

På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf

 

En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

 

Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

 

Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i Region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

 

Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er, at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

 

Mødeplan i KKR Sjælland

Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale."

 

KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.

 

Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.

 

Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.

 

Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.

 

Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023

 

Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

 

 • Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
 • Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
 • Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

 

Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ” Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30.

 

Sagen behandles samtidig i Socialudvalget.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at der udvælges politiske deltagere til konferencen.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.

Dorthe Egede Borg (V) og Henrik Friis (SF)deltager i konferencen.12. Det kommunale tilsyn 2017

Sagsnr: 27.36.00-K09-2-18 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Der er i perioden august til november 2017 udført tilsyn, ved ekstern tilsynsvirksomhed BDO (Binder Dijker Otte & Co), på 9 plejecentre samt de 2 hjemmeplejeenheder og 4 private leverandører.

Tilsynet har haft fokus på den brugeroplevede kvalitet og den konstaterbare kvalitet af den personlige pleje og praktiske hjælp.

Efter ønske fra forvaltningen har der endvidere på de kommunale plejecentre og den selvejende institution Søndervang, været særligt fokus på ernæringsindsatsen herunder borgernes ernæringsbehov og det gode måltid.

Tilsynets udtalelser på plejecentrene:

Det er tilsynets samlede vurdering, at otte af de ni plejecentre er meget velfungerende. På Hylleholtcentret har tilsynet vurderet, at der er en del udfordringer.

 • Der er en høj grad af engagerede medarbejdere som sikrer høj kvalitet og faglighed i plejen med et rehabiliterende sigte.
 • Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation på tværs af plejecentrene er høj og fremstår sammenhængende.
 • Borgernes ernæringsbehov er relevant dokumenteret.
 • Borgerne udtrykker tilfredshed med de ydelser de modtager, ligesom de føler sig trygge ved forholdene.
 • Borgerne er tilfredse med det samlede aktivitetsudbud og aktivitetsmedarbejderne, som de oplever er gode til at igangsætte varierende tilbud.
 • På Hylleholtcentret fremstår dokumentationen ikke opdateret og fyldestgørende. Hylleholtcentret har igennem en længere periode ikke haft fokus på den faglige udvikling. Medarbejderne fremhæver, at der er udfordringer med arbejdsmiljøet. Fællesarealerne forekommer lidt trange og mindre egnede til borgere med en demenslidelse, idet det kan være svært at orientere sig.

 Anbefalinger til plejecentrene:

 • At der fortsat arbejdes på den skriftlige dokumentation således, at denne fremstår opdateret og fyldestgørende.
 • At der fortsat er fokus på at skabe gode rammer for måltidet.
 • At der fortsat arbejdes med at styrke fagligheden og en fælles forståelse for opgaveløsningen.
 • Særligt anbefaler tilsynet, at ledelsen på Hylleholtcentret fortsat arbejder med udviklingen i forhold til at skabe en fælles forståelse for arbejdskulturen, herunder kerneopgaven/opgaveløsningen, kommunikationen og arbejdsmiljøet. Der bør endvidere iværksættes tiltag med henblik på en mere hjemlig indretning af de fysiske rammer og borgerne kan med fordel inddrages aktivt i processen.

Tilsynets udtalelser til kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Fælles for både de kommunale og private leverandører:

 • Niveauet for såvel de kommunale som for de private leverandører er generelt tilfredsstillende, borgerne er meget tilfredse med den personlig pleje og vurderes som meget tilfredsstillende.
 • Medarbejdernes kommunikation og adfærd i relation til borgerne er særdeles tilfredsstillende.   
 • Borgerne oplever, at der tages hensyn til deres ønsker, vaner og særlige behov.  
 • Tilsynet vurderer, at det skriftlige grundlag på tværs af leverandører er tilfredsstillende, men er af varierende kvalitet.
 • Den sundhedsfaglige dokumentation på tværs af leverandører fremstår med få mangler.

 Tilsynets udtalelser specifikt til de private leverandører:

 • Der forelægger ikke konsekvent en skriftlig ydelsestildeling på de opgaver, borgerne skal have hjælp til.
 • Hos den private leverandør Lev Vel vurderer tilsynet at medarbejderne har utilstrækkeligt kendskab til eget ansvar og kompetenceområde i forbindelse med delegering af sundhedsydelser.
 • Hos den private leverandør Egebjerg Rengøring APS vurderer tilsynet, at medarbejdernes kendskab til relevante observationer ikke er fuldt tilstrækkeligt.

De kommunale leverandører har samlet fået 7 anbefalinger og de private leverandører har samlet fået 15 anbefalinger.

Oversigt over tilsynets anbefalinger til den udekørende hjemmepleje – de kommunale og private leverandører. Se nærmere om anbefalingerne i bilaget.

Center for Sundhed & Plejes handlinger i forbindelse med tilsynene:

 • Der arbejdes fortsat med den skriftlige dokumentation. 
 • Der arbejdes med fokus på at skabe gode rammer for måltidet.
 • At der på Hylleholtcentret er iværksat en proces, ved blandt andet ekstern konsulent, med særlig fokus på arbejdsmiljøet. Processen var dog allerede iværksat inden tilsynet forelå.
 • For at sikre korrekt dokumentation foretager alle lederne hver måned stikprøver i Care på 10 % af borgerne, dermed vil alle borgere hvert år blive gennemgået. Egenkontrollen blev implementeret i 2013. Denne sendes halvårligt til centerchefen. Egenkontrollen er med til at sikre, at helheden omkring borgerne er tilfredsstillende. Eventuelle problematiker tages op løbende, ligesom undervisning i dokumentation også foregår løbende ude i de enkelte enheder.
 • For opfølgning og yderligere optimering skal alle kommunale enheder derfor udarbejde handleplaner ud fra anbefalingerne, som derefter tilsendes centerchefen.
 • Hos de private leverandører vil der fremadrettet blive udført tilsyn fra myndigheden, hvor der vil være fokus på de anbefalinger tilsynet havde.

 Se alle konklusioner og anbefalinger i vedhæftet bilag.  

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.13. Tilsyn med vedlagsfri ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-18 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2015 indgået aftale med Lysholm Ridecenter omkring levering af vederlagsfri Ridefysioterapi lokalt i Faxe Kommune, hvor tilbuddet på daværende tidspunkt var stoppet.

 

Aftalen med Lysholm Ridecenter kom i stand, efter et politisk ønske, for at sikre borgernes mulighed for igen, at kunne modtage ridefysioterapi i Faxe Kommune.

 

Vederlagsfri ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter er underlagt et årligt tilsyn, der foretages af en ekstern tilsynsvirksomhed.

Der er udført årligt kommunalt tilsyn siden oprettelsen af tilbuddet. Det seneste tilsyn er foretaget af BDO (Binder Dijker Otte & Co) i efteråret 2017. Tilsynet omfatter dialog med lederen af ridecenteret, ridefysioterapeuten samt de henviste borgere der var til stede på tilsynsdagen.

 

Tilsynsrapporterne sendes til høring i Ældrerådet.

 

Tilsynets konklusioner vedr. tilbuddet på Lysholm Ridecenter er:

 • At de fysiske faciliteter på ridecentret lever op til de krav, som er beskrevet i overenskomsten.
 • At borgerne bliver behandlet med respekt og ligeværdighed.
 • At der er et godt samarbejde mellem ridefysioterapeuten og handicaprideindstruktøren.
 • At dokumentationen er mangelfuld og ikke opdateret.
 • At der er uoverensstemmelse i forhold til overenskomstens § 8, stk. 2, og stk. 3 samt § 3 og § 16, som omhandler holdstørrelser (i overenskomsten står beskrevet regler for holdstørrelser, og hvilke kriterier der ligger til grund for at opretholde hold på mindre end 5 borgere/ryttere).

Tilsynets anbefalinger:

 • At tilbuddet skal sikre, at der er relevant, tilgængelig og aktuel dokumentation på borgerne, herunder mål og statusnotat som kan fremvises på næste tilsyn.
 • At Lysholm Ridecenter fremsender dokumentation til Faxe Kommune vedrørende deres forbrug af ridefysioterapeuter.
 • At særlige aftaler omkring holdstørrelser mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter er tydelige og dokumenterede.
 • At Faxe Kommune og ejer af Lysholm Ridecenter drøfter ovenstående punkter, i forhold til det fremadrettede samarbejde.

 

Center for Sundhed & Pleje har iværksat følgende handlinger, på baggrund af tilsynets konklusioner:

 • Økonomikonsulent og leder af visitationen har aflagt ridecentret et tilsyn, for at følge op på bemærkningerne. De kan bekræfte tilsynets bemærkninger om, at der er uoverensstemmelser i forhold overenskomstens § 8, stk. 2, og stk. 3 samt § 3 og § 16.
 • Leder af visitationen har efterfølgende været på opfølgende tilsyn, hvor listen med de visiterede borgere er gennemgået. Efterfølgende herfor, er der indhentet dokumentation, henvisninger samt regnskab i forhold til bemærkninger vedrørende overenskomstens § 8, stk. 2, og stk. 3 samt § 3 og § 16.

Se alle konklusioner og anbefalinger i vedhæftet bilag. 

   

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.14. Ny bekendtgørelse vedr. værdighedspolitikken for ældreplejen

Sagsnr: 00.00.00-A00-15-18 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Byrådet har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken blev vedtaget og offentliggjort den 1. juli 2016. Værdighedspolitikken skal vedtages på ny inden for det første år for hver ny valgperiode. I og med at der har været kommunalvalg i november 2017, skal Byrådet i 2018 have værdighedspolitikken for kommunens ældrepleje op til fornyet vedtagelse gældende for den nye kommunale valgperiode.

 

Som et krav i 2016 skulle værdighedspolitikken indeholde fem temaområder, som er beskrevet nedenfor. De fem temaområder skal fra 2018 suppleres med temaet "Pårørende". Som følge heraf er bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2016 om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, således at ”Pårørende” fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken. Den nye værdighedspolitik skal således som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død

6) Pårørende

 

I forhold til temaet "Pårørende" ønsker partierne bag Finansloven 2018 at styrke kommunernes indsatser overfor pårørende til svækkede ældre. Formålet med initiativet er at understøtte kommunernes forpligtigelse til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På den baggrund indføres en forpligtelse for Byrådet til at beskrive i værdighedspolitikken, hvordan kommunen understøtter de pårørende til svækkede ældre. Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 har afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.

 

Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor at igangsætte en proces under det nye tema ”Pårørende” med det formål at formulere konkrete indsatser til udmøntning. Processen vil foregå med inddragelse af Senior og Sundhedsudvalget, råd, nævn og borgere i Faxe Kommune. Arbejdet vil blive planlagt som en samskabelsesproces i lighed med udarbejdelsen af værdighedspolitikken i 2016.

 

Processen vil blive igangsat i foråret 2018 og forventes afsluttet til sommerferien, hvorefter den samlede værdighedspolitik 2018-2022, vil blive forelagt Byrådet til godkendelse først på efteråret 2018.

 

Det fremgår i orienteringsskrivelse af 1. februar 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet, at området "Pårørende" udmøntes, i modsætning til de øvrige områder i værdighedspuljen, via kommunernes samlede bloktilskud. Det forventes at Faxe Kommune finansieres med ca. 375.000 kr, men endeligt beløb til de enkelte kommuner er endnu ikke udmeldt.

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.15. Anvendelse af rest værdighedsmidler 2017

Sagsnr: 29.00.00-A00-141-18 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På Social- & Sundhedsudvalgsmødet den 28.11.2016 godkendte udvalget indsatsforslag 2017 under værdighedspolitikken. I 2017 lød tilsagnet fra Ministeriet i alt på 6.840.000 kr., hvilket svarede til de foreslåede indsatser. Imidlertid blev midlerne ikke anvendt fuldt ud, idet flere af de skønnede udgifter til lønninger til nyansættelser ikke blev så store som skønnet (aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene, netværksmedarbejdere, kostfaglig medarbejder, demenskoordinator), en indsats udgik (forløbskoordinator) og enkelte indsatser blev billigere end skønnet. Det resulterede i restmidler svarende til 1.952.000 kr.

 

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet nedenstående forslag til anvendelse af disse restmidler.

 

Faxe Kommune har ni plejecentre, hvoraf to er specialcentre for henholdsvis borgere med demens og borgere med psykiatriske/somatiske diagnoser. De resterende syv plejecentre er kategoriseret som almene plejecentre, men på de almene centre har 60-70 % af beboerne en demensdiagnose eller demenslignende symptomer. Derfor er der behov for at styrke demensvenligheden på alle plejecentre i kommunen, der kan tilgodese beboernes behov og skabe mulighed for aktiviteter i miljøer med varierende stimuli og høj grad af orienteringsvenlighed.

 

Etablering af sansehaver og snoezelrum: Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor, at restmidlerne anvendes til, at der på plejecentrene i Faxe Kommune etableres hegnede sansehaver med duft-, blomstrende og spiselig beplantning m.v. Alt efter mulighederne kan der etableres vandfontæner, udendørs musikinstrumenter, bænke, læ kroge og orienteringsvenlige stiforløb, så man trods sin demenssygdom kan gå udenfor, også på egen hånd, uden fare for at blive væk. Ligeledes foreslås det, at der på de plejecentre, der har mulighed i form af lokale, etableres snoezelrum. Snoezelrum er et indendørs sanserum baseret på velfærdsteknologi. Snoezelrum er specielt designede til at aktivere eller dæmpe sanseindtryk, skabe reminiscens (minder/genkendelse) ved hjælp af musik, billeder, dufte m.m. Disse indsatser vil koste ca. 1.872.800 kr.

 

Driftsomkostninger til rådgivnings- og aktivitetscenter for demens: I november 2017 godkendte Social- & Sundhedsudvalget en fælles puljeansøgning mellem Faxe, Køge og Stevns kommune om etablering af et fælleskommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. Ansøgningen blev imødekommet og der er i januar 2018 ansat en fælleskommunal projektleder, der skal drive projektet. Hver kommune står nu for at skulle etablere et lokalt rådgivningscenter, hvilket medfører en driftsudgift i form af husleje samt en engangsudgift til inventar i forbindelse med oprettelse af kontorpladser og indkøb af andet inventar til de nye lokaler. Puljemidlerne til etablering af det nye center kan ikke anvendes til driftsudgifter og inventar, men det kan værdighedsmidlerne. Derfor foreslår Center for Sundhed & Pleje, at restmidlerne 2017, anvendes til husleje inkl. forbrugsudgifter samt finansiering af engangsudgiften til inventar i 2018. Efter aftale med Center for Ejendomme overtages lejemålet istandsat og med den nødvendige IT opkobling. Husleje inkl. forbrugsudgifter udgør 79.200 kr. årligt.

 

Driftsudgiften til husleje i 2019 og fremadrettet, forventes indlagt i værdighedsmidlerne 2019. Anvendelsen af den samlede sum af værdighedsmidlerne 2019, vil blive forelagt udvalget i efteråret 2018 inden det sendes til godkendelse i Ministeriet.  

 

Overførsel mellem årerne ligger implicit i administrationen af værdighedsmidler, hvorfor godkendelse fra ministeriet er en formsag. Det forudsættes naturligvis at overførte midler anvendes til formålet for værdighedsmidlerne.

 

De uforbrugte værdighedsmidler fra 2017 udgør 1.952 mio. kr. Idet værdighedsmidlerne er projektmidler vil de efter normal praksis i overførselssagen blive automatoverført. Administrationen foreslår at restmidlerne overført til 2018 allerede nu, da man ellers er nødsaget til midlertidigt at standse projektet. Hvis vi ikke anvender midlerne skal de tilbagebetales til staten.

 

Lovgrundlag

Finansloven 2016-2019.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 1.952 mio. kr. til værdighedsprojekter for 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller:

- at der gives tillægsbevilling i 2018 på 1.952.000 kr. til Senior & Sundhedsudvalget og

- at bevillingen finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.16. Forslag om ansøgning af pulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger

Sagsnr: 29.00.00-A00-143-18 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje foreslår, at "puljen om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger" ansøges. Puljen er opslået fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen og indeholder 28,5 mio. kr., der forventes udmøntet i forbindelse med puljens ansøgningsrunde den 15. marts. Puljen kan ansøges til forbedringer af demensindretningen i plejeboliger og på plejecentres fællesarealer.

 

I takt med, at antallet af ældre i befolkningen stiger, må det forventes, at antallet af borgere med en demensdiagnose, som har behov for en plejebolig, også stiger. I Faxe Kommune skønnes det, at mellem 60 og 70 % af beboerne på almene plejecentre i dag, har en demensdiagnose eller demenslignende symptomer. Det er derfor afgørende, at kommunens plejecentre kan imødekomme behovet for demensvenlige plejecentre, også på kommunens almene plejecentre. Demensvenlige boliger kan styrke livskvaliteten hos mennesker med demens og bidrage til øget trivsel og forebyggelse af eksempelvis faldulykker.

 

Puljen skal således bidrage til, at understøtte kommunerne i at foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene kan tage højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrage til en øget tryghed og livskvalitet både for dem og deres pårørende.

 

Center for Sundhed & Pleje har allerede planer for at løfte plejecentrenes demensvenlighed ved at etablere udemiljøer i form af sansehaver samt forbedre indretningen indendørs. Center for Sundhed & Pleje ønsker at supplere værdighedsmidlerne med midler fra nærværende pulje fra Trafik, Bolig- og Byggestyrelsen, så der bliver mulighed for yderligere tiltag indenfor området. Derfor foreslås det, at denne pulje søges som supplement til værdighedsmidlerne for at øge plejecentrenes demensegnethed yderligere.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ansøgning af puljen godkendes.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.17. Orientering om takster 2018, omsorgs- og specialtandpleje og madservice

Sagsnr: 00.01.10-S55-1-18 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018, har Byrådet den 12. oktober 2017, behandlet taksterne for omsorgs- og specialtandpleje samt for madservice til borgere på plejecentre.

Det fremgår af bilag til punktet, at taksterne på tandpleje og madservice, udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet senere i 2017. På det tidspunkt, hvor taksterne blev behandlet i Byrådet var taksterne ikke endeligt udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet, men blev udmeldt senere i 2017.

Indenfor omsorgs- og specialtandpleje er der fastsat loft over egenbetaling for patienter, der er omfattet af ordningen. Ifølge bekendtgørelser reguleres det fastsatte loft en gang årligt, den 1. januar.

Taksten over for borgerne reguleres årligt med, hvad der svarer til satsreguleringsprocenten. Jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017, udgør satsreguleringsprocenter for finansåret 2018 2,0 %.

Sundheds- og Ældreministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9952 af 3. oktober 2017 reguleret egenbetalingen for Omsorgs- og specialtandplejen, som for 2018 udgør følgende satser:

 • Taksten for egenbetaling for omsorgstandpleje i 2018 udgør 520 kr. årligt.
 • Taksten for egenbetaling for specialtandpleje i 2018 udgør 1.935 kr. årligt.

Taksten for kørsel til omsorgstandpleje er fastsat af Faxe Kommune, og udgør for 2018 25 kr. pr. måned.

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje

Inden for madservice til borgere på plejecentre, plejehjem og lignende boenheder er der fra 2009 indført loft over, hvor meget kommunerne kan opkræve i betaling hos borgerne. Satsen reguleres ligeledes årligt med, hvad der svarer til satsreguleringsprocenten.

Sundheds- og Ældreministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 10195 af 24. november 2017 reguleret den fastsatte maksimale takst på madservice i 2018, til borgere der bor på et plejecenter:

 • Taksten for betaling for madservice på plejecentre i 2018 udgør 3.613 kr. pr. måned.

De udmeldte takster er taget i anvendelse fra 1. januar 2018. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, samt cirkulæreskrivelse nr. 9952 af 3. oktober 2017.

 

Lov om Social service §161, stk.4 jf. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, samt cirkulæreskrivelse nr. 10195 af 24. november 2017.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for den samlede ramme.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller at, de af Sundheds- og Ældreministeriet udmeldte takster for 2018 vedr. omsorgs- og specialtandpleje samt madservice tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.18. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

 • Satspuljen 'Trygt og sundt videre', bevilling på 4.950.000 kr.

 

 • Endeligt tilmelding til KL's topmøde den 16.-18. maj.

 

 • Der er modtaget endeligt tilsagn fra ministeriet om, at Faxe Kommune i 2018 får værdighedsmidler tilført på 7.092.000 kr.

 

 • Orientering omkring udført brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.

 

 • Udbud af depotdrift på hjælpemiddelområdet.

 

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser.

 

 • På Senior & Sundhedsudvalgets møde den 23. januar blev der under behandling af delegerings- og kompetenceplanen spurgt til, hvor beslutningskompetencen ligger i forbindelse med spørgsmålet om etablering af områdeledelse i hjemmeplejen. Det fremgår af Delegerings- og Kompetenceplanen for Økonomiudvalgets område, at det er administrationen, der har beslutningskompetencen vedr. organisationsændringer inden for de enkelte centerområder. I de tilfælde hvor der er tale om organisationsændringer på tværs af centerområder er det administrationen der via Økonomiudvalget indstiller og beslutningen herom træffes i Byrådet. På folkeskoleområdet forholder det sig lidt anderledes idet Folkeskolelovens kapitel 3 §24 stk. 3 og stk. 4 beskriver forhold omkring skolestruktur samt nedlæggelse af selvstændige skoler. Disse spørgsmål skal ifølge Delegerings- og Kompetenceplanen for Børn & Læringsudvalget behandles i Børn & Læringsudvalget og besluttes i Byrådet. Spørgsmål vedr. skolestruktur skal endvidere sendes til udtalelse i Skolebestyrelser. Som følge af ovenstående vil etablering af områdeledelse i hjemmeplejen ikke blive lagt op til politisk behandling.

 

 • Bente Abrahamsen vil gerne have en redegørelse over, hvor mange gange der har været problemer med, at der ikke er biler nok i hjemmeplejen i både Øst og Vest. Der henvises til økonomiudvalget, hvor der kommer en sag på et kommende økonomiudvalgsmøde med økonomiske beregninger om kommunale biler kontra kørselsgodtgørelse samt en opgørelse over de faktisk afholdte udgifter til kørselsgodtgørelse.

 

 • Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse vedr. kræftrehabilitering og palliation.
 • Der sendes et kvitteringssvar til Kræftens Bekæmpelse fra udvalget.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 27. februar 2018

Godkendt.