Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 1. marts 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 01-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 1. marts 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12D, Haslev


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen

11. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.12. Orientering om § 18 tilskudsfordeling 2017

Sagsnr: 27.15.12-G01-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget i alt 29 ansøgninger til § 18 puljemidlerne i 2017. Det er samme antal som sidste år. Heraf er 12 fra landsorganisationer, hvor der ansøges om enten det samlede beløb eller en andel af alle udgifterne i organisationen.

 

I 2017 er der 408.949 kr. til fordeling. I henhold til retningslinierne har administrationen bevilliget 311.100 kr. ved den ordinære fordelingsrunde. Igen i år vil der dermed blive en ekstraordinær fordelingsrunde i september måned, hvor de resterende 97.849 kr. vil blive fordelt til ekstra aktiviteter eller til helt nye projekter og ideer.

 

Der er samlet søgt for 1.123.377 kr. , hvoraf de 639.745 kr. er søgt af to foreninger. Begge har fået tildelt mere realistiske beløb. Flere ansøgere har fået mindre end de ansøgte beløb (i alt 728.885 kr. mindre). Dette skyldes dels aktivitetstyper, der falder uden for retningslinjerne, eller at beregningen af Faxe Kommunes andel i landsorganisationers aktiviteter indenfor kommunen skønnes mindre. Administrationen har vurderet disse andelsbeløb ud fra det antal borgere der er i Faxe Kommune, som kan drage nytte af beløbene. Der er 5 ansøgninger, som er henvist videre til andre af centrets puljeområder (i alt 59.392 kr.), mens tre af ansøgningerne enten er blevet afvist på grund af manglende tilknytning til Faxe Kommune eller er trukket tilbage.

 

De konkrete bevillinger, overførsler til andre puljer eller afslag fremgår af vedhæftede oversigt.

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 18.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at fordelingen af § 18 puljen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.13. Orientering om § 79 tilskudsfordeling 2017

Sagsnr: 27.35.08-Ø40-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget 39 ansøgninger til § 79 puljemidlerne i 2017. Det er 7 flere end sidste år og der er søgt om et samlet beløb på 606.682 kr.

 

I 2017 er der 415.452 kr. i puljen til fordeling, heraf har administrationen i henhold til retningslinierne bevilliget 414.150 kr., fordelt på 35 foreninger (inkl. 2 handicapforeninger).

Da puljens midler er fordelt, vil der ikke blive en ekstraordinær fordelingsrunde.

 

Fælles for ansøgerne er, at de alle har søgt om flere midler end de foregående år. De fleste er velkendte foreninger, dog havde 8 af dem ikke søgt i 2016.

To ansøgninger er blevet afvist, fordi de tilgodeses på det folkeoplysende område og de ansøgte aktiviteter i øvrigt falder uden for retningslinjerne til § 79 puljen.

To ansøgninger er overført til § 18 og taget med der.

 

Den konkrete fordeling, overførsel til § 18 eller afslag fremgår af vedhæftede oversigt. 

Lovgrundlag

Servicelovens § 79.

Økonomi

 Ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at fordelingen af § 79 puljen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.14. Udpegning af de personligt indstillede medlemmer til Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Udsatterådet er blevet konstitueret den 19. januar 2017. På det konstituerende møde har det resterende Udsatteråd drøftet, hvem der skal udfylde de to pladser i rådet, som kan indstilles personligt.

Udsatterådet vægtede, at det var personer med en bred kontaktflade til andre udsatte, som ikke nødvendigvis er organiseret i interesseorganisationerne eller bruger værestederne.

 

Derfor har Udsatterådet besluttet, at indstille følgende personer til Udsatterådet til udpegning i Social- og Sundhedsudvalget:

 • Mette Mathiesen, Faxe Ladeplads
 • Danny Holmvig, Haslev

 

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Mette Mathiesen og Danny Holmvig indgår i Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.15. Status Værdighedsmidler

Sagsnr: 29.00.00-A00-52-16 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På baggrund af værdighedsmilliarden afsat på Finansloven 2016, modtog Faxe Kommune 6.684.000 kr. i 2016 til udmøntning af værdighedspolitikken. Værdighedspolitikken blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget samt Byrådet i juni 2016. Efterfølgende udarbejdede administrationen forslag til indsatser til udmøntning af politikken i 2016 og 2017, som blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2016 og Byrådet den 13. oktober 2016. Efter den politiske vedtagelse har administrationen arbejdet intenst på at igangsætte og implementere indsatserne.

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet d. 25. januar 2017 derfor lovet en status for anvendelse af midlerne, hvilket er baggrunden for denne sag.

 

Ministeriets krav til værdighedspolitikken var, at den skulle udarbejdes under temaerne: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, samt en værdig død. Et yderligere krav til værdighedsmidlerne er, at de skal anvendes til indsatser, der udmønter de fem temaer, samtidig med krav om, at midlerne anvendes på driftmæssige indsatser og ikke-anlægsmæssige indsatser.

 

Grundet den korte tidsfrist for anvendelse af værdighedsmidlerne, har administrationen ikke nået at bruge alle tilførte midler fra 2016. Dette fordi forudsætningerne for nogle af indsatserne har ændret sig, så det har været nødvendigt at ændre igangsættelsestidspunktet og/eller selve indsatsen. Endvidere har processerne omkring igangsættelse af de velfærdsteknologiske indsatser taget længere tid end forventet, da tilbud og kontraktforhandlinger på disse indsatser har forsinket forløbet.

 

På baggrund af manglende anvendelse af de tilførte midler, har administrationen den 25. januar 2017 indsendt anmodning til Ældreministeriet om overførsel af midler fra 2016 til 2017. Ministeriet godkendte overførselsanmodningen den 14. februar 2017, hvorfor udgifter i forbindelse hermed er indenfor rammerne for tilskuddet.

 

Beløb i alt som Ministeriet anmodes overført til 2017: 3.471.263 kr.

Forbrugt beløb i alt i 2016: 3.212.737 kr.

Faxe Kommunes tilskud fra Ministeriet i 2016 var i alt: 6.684.000 kr.

 

Oversigt og status for de konkrete indsatser i 2016 fremgår af vedlagte bilag. 

Lovgrundlag

Finansloven 2016.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at status over værdighedsmidler 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.16. Forslag om ændring af målgrupper for visitering til Dalby eller Kongsted Ældrecenter

Sagsnr: 29.00.00-A00-14-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje oplever et stigende behov for plejeboliger til borgere, der har en psykiatrisk grundsygdom eller en psykiatrisk overbygning, samtidigt med forekomsten af somatiske lidelser. Tendensen til stigningen skyldes formentlig flere faktorer. Dels bliver psykiatriske borgere i dag ældre end tidligere grundet bedre behandlingsmuligheder og højere sundhedstilstand. Dels er udskrivningspraksis fra de psykiatriske sygehuse ændret i form af færre indlæggelsesdage og hurtigere udskrivning. Endelig har den generelle demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre, også en betydning.

 

I dag bor disse borgere på de almene plejecentre, og deres adfærd og behov er præget af deres komplekse sygdomsbillede. Samspillet med øvrige beboere bliver ofte problematisk, da det kan være vanskeligt for alment somatisk svækkede borgere at rumme den psykisk syge borgers adfærd. Dette kan medføre daglige konfrontationer og konflikter, også i forhold til pårørende.

 

Kongsted Ældrecenter er i dag et demensplejecenter med 13 plejeboliger samt seks boliger, fordelt på fire aflastningspladser og to screeningpladser, ligeledes til demente borgere. Dalby Ældrecenter har tilsvarende 24 somatiske plejeboliger.

 

Administrationen har to forslag til, hvordan vi på et af de to nævnte plejecentre kan få skabt et miljø, hvor man som ældre med en psykiatrisk lidelse, kan være i et tilbud af høj faglig kvalitet, samtidigt med at man kan få dækket både sine psykiske og fysiske plejebehov. Hensigten med forslagene er endvidere at skabe et miljø, hvor den psykisk syge ældre ikke risikerer at blive udstillet og/eller får negativ respons fra omgivelserne, samt at opnå mere homogene beboergrupper, hvorved medarbejdere og pleje kan kvalificeres og i højere grad målrettes borgerens behov.

 

Forslag 1, Kongsted Ældrecenter: De nuværende 13 plejeboliger på Kongsted bliver udfaset til somatiske plejeboliger for den ovenfornævnte målgruppe. De to screeningpladser overgår som plejeboliger, så der i alt bliver 15 plejeboliger, mens de fire aflastningspladser bevares til aflastningsophold. Kommunens specialtilbud til borgere med demenssygdomme vil med dette forslag fremadrettet blive samlet i Grøndalshusene i Haslev.

 

Forslag 2, Dalby Ældrecenter: Otte af de nuværende 24 plejeboliger udfases til at varetage plejen af ældre psykiatriske borgere. Der etableres en naturlig afskærmning, idet de 24 boliger er fordelt på tre gange, med otte boliger på hver.

 

Medarbejdermæssigt vil begge forslag medføre et behov for tværgående kompetencer med henblik på at imødekomme målgruppens komplekse plejebehov. Et antal årsværk vil derfor blive ændret til pædagogiske stillinger, mens resten forbliver sundhedsfaglige stillinger.

 

Forslagene giver anledning til tre scenarier med forskellige konsekvenser:

1. Såfremt forslaget om Dalby vælges, vil der forsat være to demenscentre i Faxe Kommune. Både Kongsted og Grøndalshusene har en højere personalenormering grundet demensmålgruppen. Skal der psykiatriske borgere ind på Dalby, vil det kræve øgede medarbejderressourcer.

2. Vælges forslaget vedrørende Kongsted, vil Faxe Kommune fremover kun have ét demenscenter i form af Grøndalshusene. Kongsted har i forvejen øgede medarbejderressourcer, hvorfor dette forslag vil kunne gennemføres indenfor rammen.

3. Vælges ingen af de to forslag, vil de kompetencer, der er ude på centrene, fremadrettet ikke kunne dække behovene, uden øget tilførsel af såvel kompetencer som ressourcer.

Administrationen vil udarbejde de økonomiske beregninger, såfremt det ud fra udvalgets drøftelse bliver relevant. 

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget drøfter de fremlagte forslag.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Drøftet. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med løsningen, hvor de nuværende 13 plejeboliger på Kongsted bliver udfaset til somatiske plejeboliger for den ovenfornævnte målgruppe. De to screeningpladser overgår som plejeboliger, så der i alt bliver 15 plejeboliger, mens de fire aflastningspladser bevares til aflastningsophold. Kommunens specialtilbud til borgere med demenssygdomme vil med dette forslag fremadrettet blive samlet i Grøndalshusene i Haslev.17. Ansøgningspulje til genetablering af produktionskøkkener på plejecentrene

Sagsnr: 29.00.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

I Finansloven 2017 har Regeringen afsat 425 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet renovering, genetablering eller etablering af produktionskøkkener på landets plejecentre, således at det gode måltid for de ældre understøttes. Tanken er, at beboerne kan inddrages mere i madlavningen, ligesom køkkenerne kan bidrage til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet. Beboerne kan i højere grad få indflydelse på, hvordan menuerne skal sammensættes, ligesom de kan inddrages i selve planlægningen og tilberedelsen af måltiderne. Maden kan på den måde danne ramme om en aktivitet, der kan understøtte fastholdelse af den identitet og hverdag, de ældre kender fra tidligere.

 

På plejecentrene er der i dag en kostansvarlig i hvert team, som kommer til fire årlige møder med produktionskøkkenet i Frederiksgade. På disse møder har plejecentrene mulighed for at komme med borgernes ønsker. Samtidig bliver der to gange årligt udsendt materiale, så hver enkelt plejecenter kan skrive sine favoritmenuer på, der efterfølgende kommer ind i kostplanerne.

 

Der er endvidere også yderligere mulighed for indflydelse på maden, når der bestilles mad i Master Cater, køkkenets elektroniske bestillingssystem, hvor der er to valgmuligheder for hovedret pr. uge. Det er også muligt for de enkelte modtagekøkkener at afbestille maden i produktionskøkkenet, hvis de selv vil købe ind og lave mad, hvilket sker en gang imellem.

 

I de tre små køkkener i Faxeområdet og på Frederiksgadecenteret produceres der varm mad hver dag. Der kan ændres i den overordnede kostplan, så den tilpasses det enkelte centers borgers ønsker.

 

Hylleholt og Solhavecenteret har åbne køkkener ud til spisestuen, så beboerne kan dufte maden, når den tilberedes. På Lindevejscenteret ligger køkkenet i kælderen og duften når dermed ikke op til beboerne. Det samme gør sig gældende på Frederiksgade, hvor køkkenet er aflukket fra spisestuen. På de plejecentre, der i dag modtager maden fra Frederiksgade og har åbne køkkener (Grøndalshusene, Kongsted og Dalby) kan maden duftes, også når den varmes op, omend i mindre grad end hvis maden blev produceret fra bunden.  Opvarmning af maden kan ikke duftes på samme måde på Tycho Brahes Vej, hvor køkkenet er lukket. Generelt er det sådan, at når maden tilberedes i de lokale produktionskøkkener, giver det en mere intensiv duft, ligesom lydene af tilberedningen, som fx frikadeller på en stegepande, også spiller ind for de ældres oplevelse af maden. Plejecentrenes erfaring er ligeledes, at beboernes deltagelse i madlavningen er væsentlig for deres appetit. Der spises fx en del flere kartofler, når beboerne selv er med til at skrælle friske kartofler, som koges i køkkenet, end når der serveres vacuumpakkede, opvarmede kartofler.

                                                                                                                                                                                          

For at ansøge puljen, stilles der krav om 25 % kommunal medfinansiering af det enkelte projekt. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne.

 

Puljen kan søges af alle kommuner, og hvor det er relevant, kan ansøgningen ske i samarbejde med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører.

 

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet forslag med prisoversigt på tre forskellige modeller.

Prisoversigten er opdelt i henholdsvis engangsudgifter, som er det beløb, der kan søges dækket af ansøgningspuljen, fratrukket den krævede egenfinansiering på 25 %, samt årlige driftudgifter, som der ikke ydes tilskud til. Engangsudgiften er beregnet på baggrund af anskaffelser og renovering, der er nødvendige for at ændre de pågældende modtagekøkkener til produktionskøkkener. Det drejer sig blandt andet om indkøb af kippander, gryder og kaffemaskiner, samt renovering af blandt andet ventilationssystemer.

Medarbejdermæssigt er beregningerne foretaget med henblik på, at madproduktionen i alle køkkener varetages af ernæringsuddannet personale, idet det er væsentligt, at ældre med særlige kost- og ernæringsbehov tilgodeses. Det drejer sig blandt andet om diæter og specialkost, som tygge-synkevenlig kost, beriget kost, diabeteskost m.m.

 

De tre modeller fremgår nedenfor:

 

Model 1:

Det nuværende koncept bibeholdes med centralt produktionskøkken på Frederiksgade med køle-vakuumproduktion samt produktionskøkkener med varmlavet mad på centrene Solhave, Hylleholt og Lindevej.

 

Model 2:

De nuværende modtagekøkkener på Tycho Brahes Vej og Dalby Ældrecenter ændres til produktionskøkkener med varmlavet mad. Det vil sige, at Grøndalshusene, med de fem små køkkener, Kongsted og Grøndalscenteret bevares som modtagekøkkener. Maden til disse tre centre leveres som nu fra køkkenet i Frederiksgade.

 

Model 3:

Alle modtagekøkkener ændres til produktionskøkkener med varmlavet mad, med undtagelse af køkkenet på Grøndalscenteret, der bevares som modtagekøkken, og maden dertil leveres fra Frederiksgadecenteret.

 

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at model 2 vælges, da der i denne model ligger en årlig besparelse på driften på 517.725 kr. årligt, mens model 3 indebærer en driftsmæssig merudgift på 130.261 kr. årligt. Forskellen mellem model 2 og 3 baserer sig især på, at Grøndalshusene har fem små køkkener, der skal producere mad til 10 beboere, pr. køkken. Det er nødvendigt at besætte alle fem huse med køkkenpersonale, hvilket gør denne løsning dyrere. Det samme gør sig gældende på Kongsted, som er opdelt i to grupper med to køkkener, der ligeledes nødvendiggør personale i begge køkkener. Til gengæld er alle køkkener på både Kongsted og i Grøndalshusene åbne køkkener, hvilket betyder, at maden kan duftes, selvom den ikke produceres på stedet. Samtidig er det lettere i de små enheder at producere egen mad engang imellem, sådan som tilfældet også er i dag.

 

Puljen er udmeldt den 3. februar 2017. Projektperioden løber fra den 1. maj til den 31. december 2017. Puljemidler skal således anvendes inden udgangen af 2017. Deadline for ansøgning er den 28. marts 2017 kl. 12.00.

 

Lovgrundlag

Finansloven 2017.

Økonomi

Model 1

Driftsudgift årligt: 11.295.026 kr.
Uændrede årlige driftsomkostninger.

 

Model 2

Driftsudgift årligt: 10.777.301kr.

Engangsbeløb i alt: 866.381 kr. til indkøb af inventar og produktionsfaciliteter.

Heraf 25 % medfinansiering: 216.595 kr.

Puljen ansøges med: 649.786 kr.

Besparelse på drift mellem nuværende model og model 2: 517.725 kr. årligt.

 

Model 3

Driftsudgift årligt: 11.425.287 kr.

Engangsbeløb i alt: 875.973 kr. til indkøb af inventar og produktionsfaciliteter.

Heraf 25 % medfinansiering: 218.993 kr.

Puljen ansøges med: 657.040 kr.

Merudgift på drift mellem nuværende model og model 3: 130.261 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at model 2 godkendes og at der ansøges om puljemidler til indkøb af inventar og produktionsfaciliteter.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Model 3 anbefales, med følgende præcisering: 

 • At alle modtagekøkkener ændres til produktionskøkkener med varmlavet mad, med undtagelse af køkkenet på Grøndalscenteret, der bevares som modtagekøkken, og maden dertil leveres fra Frederiksgadecenteret.
 • At Ældre- og Sundhedsministeriets pulje ansøges med 657.040 kr. kommunal medfinansiering på 25%, svarende til 218.993 kr., som finansieres via kommunens kassebeholdning, under forudsætning af, at der modtages statslig tilskud på 75% af anlægsudgifterne.
 • At der ansøges om en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget 2018 på 130.261 kr. (2017-niveau).18. Rapporter fra det kommunale tilsyn på plejecentre, leverandør af hjemmepleje og ridefysioterapi

Sagsnr: 27.36.00-K09-1-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Den 28. oktober 2015 blev det i Social- og Sundhedsudvalget godkendt, at tilsynsrapporterne fra embedslægetilsynene og det kommunale tilsyn foreligges én gang årligt. Hermed foreligges udvalget rapporter fra de kommunale tilsyn, samt embedslægetilsynene der er udført i 2016.

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandør af hjemmepleje og ridefysioterapi. Der udarbejdes en rapport for hvert tilsyn, samt to samlede årsrapporter for tilsynene på henholdsvis kommunens ældre- og plejecentre og for hjemmeplejen. Se alle rapporter i vedhæftet bilag.

Der foretages ligeledes uanmeldt embedslægetilsyn på centrene, men fra juli 2016 blev disse ændret og erstattet med risikobaseret tilsyn. På baggrund af dette, er der ikke foretaget embedslægetilsyn på alle plejecentre i 2016.

 

Kommunale tilsyn

Der er i perioden juni til september 2016 udført uanmeldte kommunale tilsyn på ni plejecentre, samt de to hjemmeplejeenheder og fire private leverandører. Derudover har der været udført kommunalt tilsyn på Lysholm Ridecenter, som leverer ridefysioterapi efter henvisning. Tilsynet har haft fokus på den brugeroplevede kvalitet og den konstaterbare kvalitet af den personlig pleje og praktiske hjælp.

Efter ønske fra forvaltningen, har der endvidere, på de kommunale plejecentre og Søndervang, været særligt fokus på, at medarbejderne arbejder med rehabilitering og den enkelte borgers ernæringstilstand. Dette for at fremme beboernes mulighed for at bevare et funktionsniveau, der giver dem størst mulig selvstændighed i dagligdagen.

 

Kommunalt tilsyns udtalelse på plejecentre, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp:

 • Den overordnede vurdering er, at borgerne modtager de ydelser, de er bevilget og at kvaliteten er tilfredsstillende. Kommunens mål og værdier efterleves.
 • Indtrykket er, at der fortsat er et godt samarbejde mellem visitationen og leverandørerne, såvel de kommunale som de private. Dette medvirker til at sikre borgerne, at hjælpen løbende justeres efter behov.
 • Medarbejderne fremstår engagerede og kompetente, samt virker imødekommende.
 • Magtanvendelse forekommer ikke eller kun sjældent.
 • Beboerne på plejecentrene modtager den hjælp og støtte, de har behov for og hjælpen gives på et kvalificeret grundlag.
 • Det vurderes, at medarbejdernes samlede kompetencer, i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere, tilgodeser en helhedsorienteret indsats.
 • Beboerne er generelt tilfredse med forholdene.
 • Medarbejderne har en naturlig tilgang til arbejdet med rehabilitering, hvilket beboerne tilkendegiver, da de fortsat gør det de selv kan.

 

Kommunalt tilsyns udtalelser på Lysholm Ridecenter:

 • De fysiske faciliteter på ridecenteret lever op til de krav, som er beskrevet i overenskomsten.
 • Patienterne bliver fortsat behandlet med respekt og ligeværdighed.
 • Der er et godt samarbejde mellem ridefysioterapeuten og handicaprideinstruktøren.
 • Ridecenteret har et særdeles godt og alsidigt hestemateriale.

 

Tilsynet anbefaler:

 • At der fortsat arbejdes på den skriftlige dokumentation, herunder øget systematik, ved brug af handleplaner og at beskrivelser af beboernes egne ressourcer i højere grad fremgår af døgnrytmeplanerne.
 • At systemet CARE udelukkende bruges til dokumentation af beboerne for at undgå dobbeltdokumentation.

 

Embedslægetilsyn

Der er i perioden marts til juni 2016 kun udført embedslægetilsyn på to centre i Faxe Kommune: Den Selvejende Institution Søndervang og Dalby Ældrecenter. På Dalby Ældrecenter blev der ikke fundet anledning til bemærkninger. På den Selvejende Institution Søndervang fandt tilsynet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Plejehjemmet var undtaget for tilsyn i 2015. Der var stillet krav til den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav efter sidste tilsyn.

Ved tilsynet kunne det endvidere konstateres, at næsten alle Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt.

De fundne fejl og mangler omhandlede:

 • Manglende dokumentation med dato, fulde navn og cpr- nummer.
 • Manglende sundhedsfaglig dokumentation.
 • Fejl ved medicinhåndtering, herunder manglende handelsnavn på medicin samt aktuel og uaktuel medicin med udløbet holdbarhedsdato.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet om en tilbagemelding indenfor tre uger på hvilke løsninger, der er iværksat, hvilken effekt de iværksatte løsninger har haft samt hvordan effekten er vurderet. Den Selvejende Institution Søndervang har indenfor den fastsatte tidsramme tilsendt Styrelsen for Patientsikkerhed dokumentation for ovenstående. Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende godkendt denne.

Næste tilsyn vil blive foretaget efter ny lovgivning.

 

Vedrørende fremtidige embedslægetilsyn 

I juli 2016 blev det årlige embedslægetilsyn erstattet med det risikobaserede tilsyn. Fokus for det risikobaserede tilsyn kan være risikoområder, risikoinstitutioner og risikopersoner. Der kan være to slags risikobaserede tilsyn:

 • Planlagte tilsyn
 • Reaktive tilsyn

Fælles for begge tilsyn er, at de varsles med varslingsbreve fire til seks uger i forvejen, hvor dette er muligt. Det uanmeldte embedslægetilsyn er således afskaffet, med mindre der er tale om så uholdbare forhold, at styrelsen skal rykke ud med varslingsbrevet i hånden.

 

Center for Sundhed & Plejes handlinger og opfølgning i forbindelse med tilsynene generelt

 • Der arbejdes fortsat med den skriftlige dokumentation.
 • Opfølgning på, at der udarbejdes en detaljeret arbejdsbeskrivelse, hvor det fremgår, hvorledes borgernes egne ressourcer kan inddrages.
 • Der arbejdes fortsat med magtanvendelsesbegrebet og proceduren herfor, og det drøftes jævnligt på ledermøder samt ude lokalt.
 • Vedrørende dokumentationen i Care, så blev der i 2013 implementeret månedlig egenkontrol, hvor alle ledere hver måned foretager stikprøver på 10 % af borgerne, og derved vil alle borgere hvert år blive gennemgået. Denne egenkontrol sendes halvårligt til centerchefen. Egenkontrollen skal være med til at sikre, at helheden omkring borgerne er tilfredsstillende, at problematikken tages op løbende og at undervisning foregår løbende osv.
 • Bedre håndtering af medicin.

 

Rapporterne for de kommunale tilsyn har været til udtalelse i Ældrerådet, der roste dem og ellers ikke havde indsigelser hertil. Da embedslægerapporterne ikke har været til høring i Ældrerådet tilsendes disse rådet.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at alle tilsynsrapporter, så snart disse modtages, bliver forelagt Ældrerådet samt Social- og Sundhedssudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service § 151.

Retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16.

Lov om social service § 83 og § 86.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

• det godkendes, at tilsynsrapporterne forelægges løbende,

• at embedslægerapporterne sendes til høring i Ældrerådet, og at

• sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Godkendt.19. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

 1. Orientering om status på dialog mellem Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Faxe Vandrerhjem.
 2. Orientering om VISP, bestyrelsesmøde m.v.
 3. Orientering om fordeling af midler til klippekort til plejehjemsbeboere.
 4. Orientering omkring opstart og tiltag af mere demensegnede arealer på centre finansieret via værdighedsmidlerne (bilag viser forslag til arealer).
 5. Orientering om tilknytning af praktiserende læger på plejecentrene.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2017

Meddelelser blevet givet.

Inger Andersen (A) deltog ikke ved meddelelsespunkt 5.Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen