Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Dagsorden
Mødedato: Onsdag 1. november 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 01-11-2017 - Dagsorden

Dagsorden
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 1. november 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12D, Haslev


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Michael Christensen

91. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Godkendt.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 

 92. Status for Handicappolitikkens indsatsplan

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Handicappolitikken for årene 2015 - 2019 blev godkendt den 9. juni 2015.

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at visionen: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps. Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt. Den sidste opfølgning på indsatserne blev indhentet i maj 2017.

Status for andet halvår 2017 viser, at implementeringen og det løbende arbejde med indsatserne er i gang, dog i varierende grad. Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremhæver bl.a.:

 • at Handicaprådet i høj grad bliver brugt som sparringspartner, bl.a. i forbindelse med høringer på kvalitetsstandarder på Servicelovens §§85, 98 og §107
 • at tilgængelighed for blinde og svagtseende vil blive forbedret i forbindelse med oprydningsarbejdet på hjemmesiden
 • at der har været et uddannelsesforløb med medarbejdere fra specialpædagogisk team under PPR, og det pædagogiske personale fra dagtilbud med skærmet gruppe med fokus på, at skabe et fælles fagligt og teoretisk fundament for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn på tværs af grupperne i det enkelte dagtilbud trives, lærer og udvikler sig, hvor fundamentet er det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle

 

Der er stadig få punkter, hvor implementeringen stadig er i opstartsfasen. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer dog ikke, at der er indsatser, som udvalget skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

Oversigten over indsatserne med status oktober 2017 fremgår af bilag, med følgende markeringer:

Grøn markering: Ny udvikling siden maj 2017.

Gul markering: ingen opdatering siden maj 2017.

 

Økonomi

 ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at opfølgningen på indsatsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Sagen tages til efterretning.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 93. Etablering af nyt værested i Haslev by

Sagsnr: 27.54.08-A30-1-17 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Center for  Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger hermed status for arbejdet med etablering af et nyt værested i Haslev bymidte for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget, med henblik på anbefalinger overfor byrådet angående overførsel af anlægsbevillinger.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,6 milioner til et nyt værested.

Herudover er der afsat 0,8 millioner kr. til Café Perlen, som er en af de 10 indsatser under områdefornyelsen i Haslev. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere givet fristforlængelse for områdefornyelsen til ultimo december 2018. Det vil derfor være en mulighed at overføre denne anlægsbevilling til 2018.

Der foreslås følgende proces:

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etablers et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterådet

April 2018: Beslutning

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Afholdes inden for den vedtagne budgetramme. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • anlægsbevillingen på 2,6 millioner kr. til etablering af nyt værested "Perlen" overføres til budget 2018
 • procesplanen for etablering af nyt værested i Haslev godkendes

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevillingen på 0,8 millioner kr. i 2018 til pulje til områdefornyelsen i Haslev, Café Perlen

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 139:
Anbefales, idet overførslen af de 0,8 milllioner kr. vedr. områdefornyelsen og frigivelsen af midlerne godkendes af Byrådet.

 

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at sagen overføres og beløbet frigives i 2018.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 94. Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 27.15.04-A00-1-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden for Bruger- og pårørenderådet på Solhavecentret om, at rådet oplever store problemer med at rekruttere det antal medlemmer blandt beboere og pårørende som vedtægterne fra 2007 foreskriver. Problematikken  er dog ikke ukendt på andre centre. Vedtægterne for 2007 foreslåes derfor revideret.

 

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Loven stiller ikke krav om, hvad retningslinjerne skal indeholde og hvordan indflydelsen skal foregå.

 

Administrationen anbefaler, at Bruger- og pårørenderådene består, da rådene sikrer demokrati, brugerinddragelse og indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene på plejecentrene.

 

I henhold til de gældende vedtægter fra 2007, skal beboere og pårørende inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for:

 

 • aktiviteter
 • kostplaner
 • centrenes daglige liv

 

Endvidere fremgår det af de gældende vedtægter, at Beboer- og pårørenderåd bør sammensættes på følgende måde:

 

 • 4 - 5 repræsentanter for beboerne (skal bo på selve centret)
 • 3 - 4 pårørende (børn, anden familie eller venner, der har nær tilknytning til en beboer på centret)
 • leder på centret (er sekretær)
 • 1 repræsentant for personalet fra plejegruppen
 • aktivitetsmedarbejderen (hvor en sådan findes)
 • køkkenpersonale ad hoc

Administrationen foreslår følgende ændringerne i vedtægterne (jf. bilag), for sammensætningen af rådene og rådenes mødeafholdelse:

 

 • op til 3 - 5 repræsentanter for beboerne (skal bo på selve centret)
 • op til 2 - 4 pårørende (børn, anden familie eller venner, der har nær tilknytning til en beboer på centret)
 • leder på centret (er sekretær)
 • lederen sammensætter repræsentanter fra personalet med udgangspunkt i dagsorden til det enkelte rådsmøde.
 • antal årlige møder aftales i det enkelte råd
 • formand og næstformand vælges blandt de valgte beboere eller blandt de pårørende

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 16 stk. 1.

Økonomi

 Ingen. 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ændringerne i vedtægterne godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Godkendt.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 95. Værdighedsmidler 2018 - revideret

Sagsnr: 29.00.00-A00-53-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På Social- & Sundhedsudvalgsmødet d. 27. september godkendte Social- & Sundhedsudvalget administrationens forslag til værdighedsindsatser 2018. Imidlertid er der desværre fundet en fejl på 800.000 kr. i beregningerne, der betyder, at indsats 3.2 (Forløbskoordinator) må udgå og indsats 3.3 (Demenstræningsteam) reduceres fra 2 årsværk til ca. 1,4 årsværk. Beskrivelse af ændringer fremgår nedenfor.

 

Værdighedsmidlerne for 2018, er nu endeligt udmeldt og vi modtager 7.092.000 kr.  

 

Ældrerådet orienteres om fejlen og det reviderede indsatsforslag for 2018 på kommende Ældrerådsmøde 2017.

 

Nedenfor er indsatserne for 2018 beskrevet, inklusiv tilpasningerne til budgettet:

 

1. Livskvalitet

 

1.1  Netværksmedarbejdere: Netværksmedarbejdernes funktion udvides og ændres til at omfatte indsats for aflastning af pårørende til demente. Samtidigt bevares funktionen med at hjælpe ensomme ældre i eget hjem i aktivitet. (800.000 kr. årligt)

 

1.2 Aftenåbning i demensdagcenteret: Der ansættes to årsværk (800.000 kr.) mere i det nye dagcenter, så de udvidede åbningstider bliver mulige. Derudover udvides kørslen med Ørslev Turistfart til at køre de to pågældende aftener (350.000 kr.). (I alt 1.150.000 kr. årligt)

 

1.3 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene: Beboernes individuelle ønsker og behov for aktivitet skal imødekommes via indsatser og tiltag, der har fokus på den enkeltes livskvalitet. Det kan være hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøttelse af interesser og fællesskaber m.m. (2.800.000 kr. årligt).

 

1.4 Ny indsats: Kontinensklinik: Der ansættes en sygeplejerske (i alt 1 årsværk) til fast bemanding i kontinensklinikken. Kontinensklinikkens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udekørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger. (I alt 400.000 kr. årligt)

 

2. Selvbestemmelse

Ingen indsatser i 2018, da temaet har været prioriteret de foregående år

  

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

3.1 Demenskoordinator: Demensområdet udvides med ansættelse af en koordinerende demenssygeplejerske, der i samarbejde med de to demenskonsulenter blandt andet skal igangsætte og drive nye indsatser på demensområdet: (550.000 kr. årligt)

 

3.2 Indsatsen udgår

Tidligere tekst: Forløbskoordinator: Ansættelse af forløbskoordinator under Rehabiliteringsteamet. Funktionen skal fungerer som tovholder og hjælp til borgere med komplekse og sikre gode sektorovergange. (450.000 kr. årligt)

 

3.3 Indsatsen reduceres fra 2 årsværk til ca. 1,4 årsværk

Tidligere tekst: Demenstræningsteam: Der ansættes en fysioterapuet og en ergoterapeut under Træningsenheden i forbindelse med de nye træningspakker for demente borgere, der kommer ved årsskiftet. De 1,4 årsværk skal udgøre et demenstræningsteam med fokus på implementering af pakkerne. (800.000 kr. årligt)

 

Revideret tekst: Demenstræningsteam: Der ansættes en fysioterapeut og en ergoterapeut under Træningsenheden i forbindelse med de nye træningspakker, der kommer ved årsskiftet. I alt drejer det sig om ca. 1,4 årsværk, der skal udgøre et demenstræningsteam med fokus på implementering af pakkerne (558.000 kr. årligt)

 

4. Mad og ernæring
 

4.1 Kostfaglig medarbejder: Fortsættelse af ansættelsen af den kostfaglige medarbejder, der yder individuel kostfaglig vejledning til borgere med særlige behov og igangsætter, samt følger op på ernæringsindsatser på plejecentre og hjemmeplejen. (434.000 kr. årligt)

 

5. En værdig død 

 

5.1 Ny indsats: Palliativt team: Der ansættes en tværgående palliationssygeplejerske til et palliativt team. Teamets opgaver bliver at koordinere og varetage borgeres ønske om at dø i eget hjem. Funktionen bliver tværsektoriel og koordinerende mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. (400.000 kr. årligt).

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen. Indsatserne finansieres fuldt ud af værdighedsmidlerne.

 

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at indsatserne godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Godkendt.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 96. Orientering vedrørende fremtidsfuldmagter

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-16 Sagsansvarlig: Michael H Baunsgaard

Sagsfremstilling

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Fra den 1. september 2017 blev det gjort muligt, at man kan udpege en person, der ud i fremtiden kan varetage ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at kunne gøre det.

Med den nye fremtidsfuldmagt er det muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter. På baggrund af fuldmagten får repræsentanten/erne mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg, hvilket kan blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign. Det vil sige i tilfælde, hvor man ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på
www.tinglysning.dk. Herefter skal de bekræftes overfor en notar ved byretten.

Er man fritaget for digital post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen. 

Så længe man som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne for den er opfyldt. Den udpegede repræsentant kan også bede om, at den sættes i kraft, såfremt man ikke selv er i stand til det.

I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor han/hun ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgiveren befinder sig i en sådan tilstand, hvor fuldmagten kan træde i kraft.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af den udpegede repræsentant.

Lovgrundlag

Lov om fremtidsfuldmagter.

Økonomi

 Ingen konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Sagen tages til efterretning.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 97. Dansk Folkeparti - forslag om udsatte boliger

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Udvalget undersøger behovet i Faxe Kommune for små boliger til udsatte borgere og hjemløse, som i en periode har et akut boligbehov, der nødvendiggør kommunal støtte for at blive løst. Forvaltningen skal under udredningen af behovet for sådanne boliger samarbejde med Udsatterådet. Når undersøgelsen er gennemført, tages sagen op igen i udvalget.

 

SAGSFREMSTILLING:

Under vælgermødet den 3. oktober på Cafè Paraplyen blev behovet for midlertidige boliger til udsatte og hjemløse i Faxe Kommune diskuteret. Det var tydeligt, at det er uklart, hvor stort behovet er for den slags boliger, og det er derfor nødvendigt for SSU at få et overblik, inden der arbejdes videre med sagen.  

Økonomi

 Intet.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Social- og Sundhedsudvalget vurderer ikke at behovet er der på nuværende tidspunkt. Udsatterådet følger løbende udviklingen.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 98. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

1. Orientering omkring En god start på Tv2 øst.

2. Orientering omkring varm mad på plejecentrene.

3. Musikterapi.

4. Klippekort.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2017

Meddelelser blev givet.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Michael Christensen